Waalwijkse en Langstraatse Courant Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Brabant kantoor waalwijk Uit de Provincie Wat bracht 1948 voor 't rayon der Kamer. REDE Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever "W, v. d. MEE Jr. 72e JAARGANG No. 17. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES„ECHO". 11126 1250 64 62 279 14331 3098 1436 704 235 93 357 (Slot volgt). Voor BESCHUIT JAC. SARS OR. BEEL KEERT TEVREDEN NAAR BATAVIA TERUG. HET CARNAVAL TE v.m. BAARDWIJK. DONDERDAG 24 FEBRUARI 1949. DE ECHO HET ZUIDEN Mijne Heren, thans wil ik het oog laten gaan over wat 1948 voor onze Kamer is geweest. De economische ontwikkeling in het district van onze Kamer werd uiteraard door dezelfde fac toren bepaald als voor het gehele land golden. De productie-om vang nam in vrijwel alle takken van industrie belangrijk toe, on danks de vele moeilijkheden, waarmede men nog te kampen heeft. De productie bereikte hier en daar zelfs een recordhoogte. Ook het aantal werknemers nam sterk toe. De arbeidsproductiviteit echter bleef bij die van voor de oorlog ten achter. Mag de personeelsbezetting in vergelijking met 1947 gunstig wor den genoemd, het tekort aan ge schoold personeel oefent op de productie nog een remmende in vloed uit. De belangstelling voor de scholing geeft echter hoop op verbetering. Ik denk hierbij voor. al aan de zeer snelle vordering van de bouw van de nieuwe nij verheidsschool te Waalwijk. Verheugend is in dit opzicht ook de verbetering van de ver keersverbindingen, waardoor tal rijke arbeiders van elders sneller en gerieflijker hun werk. kunnen bereiken. Zolang echter het lang durig verblijf van vele jonge ar beidskrachten onder de wapenen en het gebrek aan woonruimte on opgeloste problemen blijven, zal ook het arbeidsvraagstuk als pro bleem blijven bestaan. De afzet van de producten baarde in 1948 door de nog grote binnenlandse vraag geen zorgen. De einde 1948 optredende symp tomen echter doen verwachten dat gedurende het komende jaar zich ook hier steeds grotere moei. lijkheden zullen gaan voordoen, tenzij nieuwe afzetgebieden kun nen worden gevonden. Stimule ring van de export zal daartoe een eerste eis zijn. Het is zeer te betreuren, dat het bouwvolume voor Noordbra bant voor 1949 zo sterk vermin derd is. Vooral het aanwerven van lei dinggevend personeel, dat voor het zich zo sterk ontwikkelde be drijfsleven in ons district van vi taal belang is, stuit dikwijls op onoverkomelijke bezwaren door gebrek aan woongelegenheid. Doordat de arbeiders zich niet kunnen vestigen ter plaatse waar zij werken, worden vele arbeids uren gemist, terwijl het vervoer aan de industrie in Vele gevallen grote lasten oplegt. Het dikwijls lange reizen voor en na de werk. tijd is voor de arbeiders zeer on aangenaam en velen zoeken daar om werk dichter bij huis. Verlies van goede vakarbeiders is daar van dikwijls het gevolg. Teneinde U enig inzicht te ge ven in de werkgelegenheid, welke binnen het district van ons kan toor in 1948 bestond, volgen hier enige cijfers (Rijksarb.-bureaux). Aantal arbeiders in de: Per 31 Dec. '48 Drukkersbedrijven 46 Bouwbedrijven 741 Chemische bedrijven 223 Houtbewerking enz. 226 Kleding enz. 314 Schoen- en lederindustrie Metaalbewerking Papier Textiel V oedingsmiddelen Specificatie van de cijfers per 31 December 1948 in de groep Schoen- en lederindustrie enz. geeft het volgende beeld Sch.- Ldr.- Ldr.- Waalwijk Loonopzand- Kaatsheuvel Dongen Drunen Spr.-Capelle ind. 3297 608 ind. wrn. en hand- sch. ind. 519 Overige plaatsen 190 68 326 61 17 86 31 8960 1126 1040 Bij deze voor ons district be langrijke beschouwing van de al gemene gang van het economisch leven kom ik wederom, zoals ik reeds vorige jaren deed, terug op de waterstaatkundige toestand van het district van onze Kamer. De waterstaatkundige toestand, 'n Rustige beschouwing van 't bevolkingsvraagstuk èn van. de in dustriële ontwikkeling van de Langstraat doet de beklemmende vraag stellen, waarom dezestreek met zijn uitermate nijvere bevol king, met de sterke initiatieven, welke het bij herhaling tot stand brengt, met zijn gunstige sociale verhoudingen niet in staat is om de natuurlijke groei der bevolking binnen eigen grenzen op te van gen. Men hoede zich voor de ge dachte, dat de huidige grote aan voer van arbeidskrachten van el ders naar de drie belangrijkste in dustrieplaatsen van ons district, zou bewijzen dat de streek dit probleem reeds overwonnen heeft. Immers hierbij werken bijzondere factoren, die slechts zeer tijdelijk een ander aspect aan dit vraag stuk geven. De Langstraat met haar zeer gunstige geografische ligging had reeds jaren terug een belangrijk industrieel centrum van onze provincie kunnen zijn. Het antwoord op bovengestelde vraag luidt, dat alleen het verkeers- vraagstuk hier de grote remmen de factor is, welk vraagstuk ondanks partiële verbeteringen de laatste 40 jaren practisch geen reële wijziging heeft ondergaan. Onze streek mist goede wegen te land en te water, voorwaarden zonder welke geen enkel gebied tot een gezonde economische ont wikkeling en bloei kan komen. En dit verkeersvraagstuk is niet grondig op te lossen zonder een fundamentele wijziging van de waterstaatkundige toestand van vrijwel het gehele gebied van on ze Kamer. De noodzakelijke wa tervrijmaking van het gehele ge bied, niet alleen van belang voor de industriële ontwikkeling, doch evenzeer voor land- en tuinbouw, stond reeds te lang op het pro gram van werkzaamheid van on ze Kamer. van de Voorzitter, de heer J. W. van Heesbeen, uitgesproken in de verga dering van de Raad van Bijstand van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordbrabant, kan toor Waalwijk, op Don derdag 17 Februari 1949. Gelukkig heeft het afgelopen jaar 1948 meer hoop gegeven op een niet al te ver verwijderde de. finitieve oplossing van dit vraag stuk. De partiële kleinere werken, die de verlangde verbetering reeds langer in het vooruitzcht stelden, hebben door de aanleg van de haven in Werkendam een meer concreet beeld gekregen, zo dat kan worden gesproken van het begin van uitvoering van de grote Biesboswerken. Toch zullen wij moeten blijven ijveren voor een spoedige voltooiing, gezien de aarzeling, welke nog bestaat, om voor dit in alle opzichten en voor al economisch verantwoorde werk de nodige financiën ter beschik king te stellen. Verheugend in dit opzicht is daarom de belangstel ling welke de Provinciale Staten van Noordbrabant hebben ge toond, om als gasten van onze Kamer door een persoonlijk be zoek de belangrijkheid van dit werk te bevestigen. Een verdere ontsluiting van ons gebied en meer in het bijzonder van het Land van Altena is no dig en mogelijk door de bouw van een brug over de Merwede bij Sleeuwijk. Ook hiervoor heeft onze Kamer reeds jaren geijverd, welk pogen tengevolge van de de oorlog nog geen bekroning heeft gekregen. Thans remt we derom de beperking, welke aan de uitvoering van openbare wer ken wordt opgelegd. Toch moet in het licht van de naderende economische Unie met België dit werk worden beschouwd als een van nationaal en internationaal belang, waarvoor bijzondere uit gaven ten volle verantwoord zijn. De Schoen- en Lederbeurs. Het succes van de Tentoonstel ling Waalwijk 1948 heeft bij vele zakenmensen uit de Schoen- en Leder- en aanverwante industrie ën de mening gevestigd dat een jaarlijkse groepbeurs van alle be trokken branches, in het centrum van de leder, en schoenindustrie van groot nut zou kunnen zijn. Naar aanleiding vaarvan heeft de burgemeester van Waalwijk, Mr. R. J. J. Lambooy, het lof waardig initiatief genomen om de meningen van de diverse belang hebbende groepen over deze kwes tie te peilen. Bijna allen hebben zich vóór het houden van een groepsbeurs uitgesproken, terwijl men ook de gemeente Waalwijk als een waardig milieu voor een dergelijke beurs gaarne erkent. Wij zijn van mening dat, in dien deze beurs tot stand zou ko men, zij een belangrijke bijdrage zou leveren voor de verheffing van de leder- en schoenindustrie en van alle groepen die daarbij direct en indirect betrokken zijn. Voor het district van onze Ka mer, waarin Industrie en Handel in de betrokken branches van overwegende betekenis zijn, zal een jaarbeurs op dit gebied van groot belang kunnen zijn. Thans wil ik met U de belang rijkste zaken in ons district be zien. Schoenindustrie zeer gehandicapt. De productiecijfers van de schoenindustrie liggen voor 1948 aanzienlijk hoger dan voor 1947. De totale productie van schoenen, klompsokken, pantoffels, beliep in de eerste 11 maanden van 1948 in Nederland 19.000.000 paar.. In dezelfde periode van 1947 16.414.000 paar. Dit betekent dus een procentuële toename van ruim 15%. Voor de Langstraat liggen deze cijfers nog gunstiger. De to tale productie van schoenen be droeg immers in 1947 ruim 6.000.000 paar. In 1948 is dit cij fer opgelopen tot ruim 8.000.000 paar. Een procentuële toename dus van 25%. De opheffing van de distributie heeft ongetwijfeld op deze vergroting van de pro ductie-omvang invloed uitgeoe fend. De schoenindustrie is uitermate gehandicapt door het grote ge brek aan behoorlijk o verleder, welk gebrek nu nog aanmerkelijk verergerd gaat worden door de rigoureuze voorschriften betref- rende de exportverplichtingen die aan de lederfabrikanten zijn op gelegd. Voor de schoenindustrie blijven de exportmogelijkheden zeer beperkt. Het feit, dat de organisaties niet tijdig gekend worden in de voor uitzichten en plannen welke het R.H.L. heeft, en het te laat be kend maken met de door het R. H.L, te nemen maatregelen, wer ken zeer remmend voor de in dustrie. De wijze, waarop door het R.H.L. maandelijks overleder- toewijzingen aan de schoenindus trie gegeven worden, vindt te veel haar grondslag op histori sche, reeds weer achterhaalde om standigheden en houdt te weinig rekening met de actuële werke lijkheid, waardoor de bedrijven die met een goed artikel in de running zijn gebleven, te weinig en andere bedrijven, die minder goed geleverd hebben en nu aan verkleining der productie toe zijn, ruim van overleder worden voor zien. Overigens blijft het feit, dat de toewijzingen voor de maand Februari kleiner zijn geworden dan voorheen en het feit dat de lederindustrie ook deze kleinere toewijzingen niet meer zal kunnen honoreren. De discriminatie die voortvloeit uit het toekennen van één kos- tennorm in de calculatie zowel voor de goede, minder goede als massabedrijven, werkt verlam mend voor een uitgelezen deel der industrie en is allerminst bevor derlijk om het publiek het best mogelijke te verschaffen. Dit laat ste wordt evenmin in de hand ge werkt door de al te lage ver- bruiksnormen van overleder en voeringleder en door het groeien de gebrek daaraan. Het vrijlaten der prijzen wordt allerwege als wenselijk en nood zakelijk beschouwd en zal de middenprijs niet duurder maken. Het betere artikel zal wat duur der, het volksartikel goedkoper worden. De tijd is klaarblijkelijk rijp voor evenwicht door gezon de concurrentieverhoudingen. Afnemers worden minder vlot in het kopen, letten sterker op kwaliteit afwerking en snit en worden steeds vlotter in het ma ken van aanmerkingen, afbestel len zodra de levertijd gaat verlo pen, en met het doen van retour zendingen. Nog altijd heeft onze Neder landse industrie gebrek aan wer kelijke vakmensen. Er is in de laatste jaren al te weinig van vak opleiding terecht gekomen. Ove rigens is de wil tot productiviteit der werknemers zeker nog niet normaal te noemen, al is er al lengs enige verbetering merkbaar. Een zeer beduidende moeilijk heid schuilt nog in het afschuifsy steem onzer regering. Zij voert de kosten op (sociale lasten, be lastingen en',.), zonder dat zij toe staat dat de kostennorm in de calculatie daar ook maar gedeeL telijk aan mag tegemoet komen. Het machinepark van de schoen industrie raakt verouderd en ver sleten. En achterstand van onge veer 10 jaar moet worden inge haald. De Belgische schoenfabri kanten hebben op dit gebied een zeer grote voorsprong. Deviezen voor belangrijke (toch wel nood zakelijke) vernieuwingen, zullen wel niet in voldoende mate be schikbaar zijn. Het is daarom van des te groter belang dat onze re gering voldoende deviezen be schikbaar stelt voor de invoer van benodigde onderdelen v. schoen machines. Het is onbegrijpelijk dat in het aanvullend handelsverdrag met Duitsland voor deze invoer geen aparte post is opgenomen. Indien de betrokken instanties op dit punt niet spoedig de nodige voorzieningen treffen, zal onze schoenindustrie onvermijdelijk met haar productieapparaat in grote moeilijkheden geraken. PROVINCIAAL ANJER FONDS NOORD-BRABANT verleende ook in onze omgeving subsidies. In 1940 is uit een initiatief van vrijheidslievende Neder landers buiten bezet Neder land een Fonds gesticht ter vergroting in ons aandeel in de geallieerde oorlogsvoering: het Prins Bernhard-Fonds, Fonds van de Witte Anjer. Door de vrije Nederlanders over de gehele wereld werd een bedrag van ongeveer 21.000.000.bijeengebracht, waarvoor veel materiaal aan geschaft kon worden, boven datgene wat de begroting toe liet te kopen. Na de bevrijidng was ech ter de rol van het fonds niet uitgespeeld; de strijd op het terrein van de geest zou nu pas voor goed beginnen en daarom werd ook het fonds, nu de materiële oorlog was uitgewoed, een strijdfonds voor onze geestelijke en cul turele weerbaarheid, dat tot doel heeft de zelfwerkzaam heid van het Nederlandse volk op het gebied van we tenschap, kunst en cultuur in het algemeen te bevorderen, alsmede de Nederlandse cul tuur in de Overzeese Gebie den en het buitenland uit te dragen. Dit doel tracht men te be reiken door het verlenen van financiële steun aan personen en organisaties voor al zo danige arbeid; niet de orga nisaties of personen zelf wor den gesteund, maar hun ar beid. Zo werden in onze naaste omgeving de volgende subsi dies verleend: 1000.aan de burgemees ter van Engelen als bijdrage in de oprichtingskosten van een dorpshuis te Engelen. 300.voor het restaure ren, inrichten en meubileren van een jjeugd- en vereni gingsgebouw te Sprang-Ca- pelle en 500.aan de Kon. Harmonie Sophia's Vereni- gign" te Loon op Zand als bijdrage in de aanschaffings- kosten van 8 instrumenten. PROVINCIALE ALMANAK VOOR NOORD-BRABANT 1948—1949. Dezer dagen verscheen de twaalfde jaargang van de Pro vinciale Almanak voor Nrd.- Brabant bij de N.V. Samson Uitgeverij, Alphen a. d. Rijn. Zoals ieder jaar, ziet de al manak er ook nu weer keurig verzorgd uit en bevat hij al les wat voor de besturen van publiekrechtelijke instellin gen* voor het armwezen, volksgezondheid,. onderwijs, handel, nijverheid, landbouw etc. van belang is te weten. Het tweede gedeelte bevat een verzameling van regle menten en verordeningen voor de provincie en een al- phabetisch register. Het boekwerk is keurig ge bonden en kost 5.75. „STADSDIENST" IN DUSSEN EN HANK. Dezer dagen hebben de in woners van Hank en Dussen de eerste B.B.A.-bus enigszins feestelijk binnen hun dorp gehaald. De bus was versierd, er was een harmonie op de been, burgemeester- Oderkerk heeft gesproken, er was een deputatie van de B.B.A., de rijksinspecteur van het ver keer was ook aanwezig en dit alles verleende een enigs zins feestelijk cachet aan deze voor de beide plaatsjes zo be langrijke gebeurtenis, waar door de wereld voor hen is opengegaan en de verbinding met het Zuiden is tot stand gebracht. PROGRAMMA VAN DE BOSSCHE CARNAVAL. Het programma der feestelijk heden, ter gelegenheid van het Carnaval te 's-Hertogenbosch, die Zondag 27 Februari om 12 uur 11 minuten met de aankomst per speciale hoftrein aan het station beginnen, vermeldt o.a., de blijde intocht van Z.K. Hoogheid Prins Carnaval, een grote matinée in de Casino-schouwburg met de troonrede van Prins Amadeiro XVI, en de onthulling van „Knil- lis", een vereeuwigde onderdaan van 's Prinsen rijk, het schone Oeteldonk. 's Maandags trekt de grote gecostumeerde, gemaskerde optocht door de stad, die dit ju beljaar buitengewoon zal zijn. Dinsdag zijn er op de markt gro te gecostumeerde volksfeesten met nummers als Reep-wedstrijd, „De ronde van Oeteldonk", gecostu meerde voetbalwedstrijden en het meest sensationele: de Hup-Hop- Sprint. Om 4.33 uur zal de Oe- teldónkse burgerij de jubilerende Prins haar hulde betuigen. En om 12 uur te middernacht wordt „Knillis" begraven, wat te vens het einde van het Carnaval betekent. HONDEN TENTOONSTELLING De Kynologenclub 's-Hertogen bosch en Omstreken organiseert ter viering van haar 25-jarig be staan een internationale ééndaag- se kampioenschapstentoonstelling op Tweede Pinksterdag 6 Juni a.s. Zaterdag publicatie van besluiten Als dr. Beel, die Woensdag ochtend van Schiphol vertrok, in Batavia is teruggekeerd, zal waarschijnlijk Zaterdag a.s. in Batavia en Den Haag gelijktijdig worden bekendgemaakt welke be langrijke besluiten zijn genomen na de besprekingen tussen dr. Beel en de Nederlandse regering over de Indonesische kwestie en de te volgen gedragslijn. De premier van Oost-Indone- sië, Anak Agung Gde Agung, heeft Dinsdag in een radiorede voor Radio Makassar een ver snelde overdracht van de souve- reiniteit in Indonesië volgens het plan-Beel toegejuicht. Hij sprak er echter zijn „bjfige twijfel" over uit of zulk een versneld proces kan worden uitgevoerd, indien de Nederlandse regering er op staat, dat de Nederlands-Indonesische Unie en de afzonderlijke verdra gen, die gesloten moeten worden, van te voren tot stand komen. BEKENTENISSEN VAN BULGAARSE GEESTELIJKEN ZIJN VALS. Kreupele moest 24 uur aan één stuk staan. Nog vóór dat het proces tegen de 15 protestantse geestelijken in Bulgarije begonnen is, heeft de Bulgaarse pers de „volledige be kentenissen" van de beschuldig den gepubliceerd. Na dominee Ziapkof, hoofd van de protes tantse Kerk, en dominee Iwanof, hoofd van de Methodistische Kerk heeft dominee Tsjernef, hoofd van de Pinksterbeweging „volledige bekentenissen afgelegd over zijn misdadige en anti-nationale acti viteit". Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de „be kentenissen" van dominee Ziap kof als „volkomen waardeloos" betiteld. Dr. Paul Garber, hoofd van de Methodistische Kerk voor Midden- en Zuid-uropa, heeft verklaard, dat de „bekentenissen" van dominee Iwanof zijn afge dwongen onder „dwang en door marteling". BEVOLKING VAN ONS LAND Het inwonertal van Nederland steeg van 7 Januari 1948 tot 1 Januari 1949 van 9.716.000 tot 9.870.000. Eind 1949 of begin 1950 zal de 10.000.000 worden bereikt. NAJAAR ZONDER VLEES BON 7 Optimisme bij Minister. Al is dan de laatste keren nog weer beknibbeld op ons schamel vleesrantsoentje een maatregel die waarschijnlijk nog wel even zal worden verlengd toch is men in Den Haag en ook in land- bouwkringen vol goede moed, dat in het najaar de misère uit zal zijn. KONINGIN NAAR OOSTENRIJK. Omstreeks twaalf uur gister middag is H. M. de Koningin met prinses Margriet per vliegtuig van Soesterberg naar Oostenrijk vertrokken. ZONDAGSDIENST. 27 Februari 1949 Dr. Kolster. Apotheek: GeerS. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 27 Febr. 1949 10 uur: Ds. v. Burgeler. (Jeugddienst) Onder voorzitting van de Hoogeerw. Hooggel. heer Prof. Dr. I. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel, hoopt de heer A. Horst, (geboren te Waalwijk) theol. candidaat te Boombergen Fr., zijn voorstel te houden op Zaterdag 26 Fe bruari 1949, des namiddags om half twee in de Pieters kerk (achter de Domkerk) te Utrecht. Paranymphen zijn de heren Ds. D. Lamberts en F. J. Bergsma, arts. FEEST BIJ DE CHROOMLEDERFABRIEK v.h. H. H. JANSEN. 21 Februari werd door de Chroomlederfabriek v.h. H. H. Jansen, te Waalwijk, een feest aangeboden aan 't personeel, mede in verband met het uit gestelde 40-jarig huwelijks feest van de Heer en Mevr. Jansen-Huys, alsmede om de jubilarissen te huldigen, het geen door omstandigheden nog niet was geschied. De Chroomlederfabriek v.h. H. H. Jansen telt o.a. onder- haar personeel een gouden en een 40-jarige jubilaris, respec tievelijk de heren J. v. d. Os senblok en H. v. d. Brand. Voor de heer v. d. Ossen blok was de, voor een gou den dienst jubileum gebruike lijke, onderscheiding aange vraagd, terwijl tevens voor de 40-jarige jubilaris eveneens een onderscheiding werd aan gevraagd. Jammer genoeg waren deze onderscheidingen nog niet binnengekomen, maar ver wacht wordt dat deze binnen zeer korte tijd zullen kunnen worden uitgereikt aan de be treffende jubilarissen. Ook de heer J. Verwiel werd gehuldigd, deze bij zijn zilveren jubileum als boek houder, terwijl tevens nog een 8-tal andere jubilarissen die van 25 tot 35 jaar aan de zaak verbonden waren, in de bloe metjes werden gezet. Alle jubilarissen werden persoonlijk door de heer Jan sen toegesproken en gefelici teerd en hun werd een ge schenk onder couvert aange boden. Ook namens het gezamen lijke personeel mochten de jubilarissen stoffelijke hulde blijken ontvangen, terwijl tevens de dames van de ju bilarissen niet werden ver geten; hun werden bloemen en versnaperingen taangebo- den. De avond werd verder ge vuld met muziek, zang en voordracht en had een buiten gewoon gezellig verloop. Het aan het personeel en genodigden aangeboden feest diner was tot in de puntjes verzorgd door Maison v. d. Boer, Veghel. Het was een buitengewoon geslaagde avond, welke zeer zeker het zijne zal bijdragen tot versterking van de band tussen patroon en arbeider. FEESTAVOND. Zaterdag j.l. gaf de N.V. Waalwijkse Chroomlederfa briek v.h. van Dooren de Greeff, haar jaarlijkse feest avond voor het personeel in de zaal „Thalia" van de heer van Boxtel aihier. Deze avond werd verzorgd door de personeelsvereniging „Gezellig Samenzijn", die met spel en zang voor een gezel lige stemming zorgde. In de pauze nam de heer v. Heesbeen, directeur der vennootschap, het woord en overhandigde daarbij aan 5 zilveren jubilarissen een gou den zakhorloge. De aangeboden koffietafel, die door de heer van Boxtel keurig verzorgd was, werd al le eer aangedaan. Het muzikale gedeelte was bij de heer v. d. Straeten in uitmuntende handen. Aan het slot van het feest werd nog gecollecteerd voor onze jongens in Indonesië. Ook dit jaar heeft Waal wijk, en speciaal v.m. Baard wijk, zich wederom opge maakt om de Carnavalsdagen in „leut en jolijt" te vieren. Uit de aard der zaak zal de feestvreugde zich hoofdzake lijk in en om de danstent af spelen. En wat dat betreft is men wel uitermate geslaagd. Op het Laageinde is een waar danspaleis verrezen van uit zonderlijke grootte, dat de naam van spiegeldancing met recht draagt. Alles is hier tot in de kleinste puntjes perfect verzorgd. Dit alles zal er on getwijfeld toe bijbrengen de talrijke dansliefhebbers en carnaval-vierders prettige avonden te bezorgen. Boven dien zal Maandagavond Prins Carnaval met gevolg een of ficieel bezoek brengen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: overall, diverse wanten en handschoenen, Mechelse herder. Verloren: portemonnaie met inhoud, rijwiel-kilometertel ler, paar bruinlederen heren handschoenen, vulpen en vul potlood in etui, twee dassen, vulpen. EEN B.L.O.-SCHOOL IN v.m. BESOIJEN? In aansluiting op geruchten betreffende de Stichting van een B.L.O.-school voor de Langstraat en het Land van Heusden en Altena in v.m. Besoijen, vernemen wij uit goede bron dat het slechts vage geruchten zijn en dat er helemaal nog geen vaste plan nen in die richting bestaan, wat niet wegneemt dat het onderwerp reeds een punt van bespreking is geweest. DODELIJK VERKEERS ONGEVAL TE TILBURG. De 41-jarige kapelaan P. G. v. Doorn uit Antwerpeh reed op de Nieuwe Ringbaan Zuid te Tilburg ter hoogte van het kruispunt Goirleseweg-Rijks- weg met zijn motor op een auto, welke werd bestuurd door rector Pi Aarts uit E<re- da, leider van het vrouwelijk jeugdwerk in het diocees Bre da. De botsing was zeer hevig. Pater van Doorn, die geboor tig is van Lith in Noord-Bra bant, doch als onderpastoor te Antwerpen werkzaam is, werd zeer zwaar gewond. In zorg wekkende toestand werd hij door de Tilburgse geneeskun dige dienst naar het St. Eli- sabethziekenhuis overgebracht waar hij korte tijd later is overleden. Rector Aarts bekwam ge lukkig geen enkel letsel. Hem treft geen schuld aan dit on geval, aangezien de Ringbaan een voorrangsweg is. CLANDESTIENE N.S.B.- ORGANISATIE OPGEROLD. De Rijkspolitie te Amster dam heeft drie vroegere NSB- ers gearresteerd, die zich be zig hielden met het verlenen van hulp en steun aan ont vluchte en voortvluchtige po litieke delinquenten. De ge arresteerden zijn in November van het vorig jaar eveneens voor hetzelfde feit aangehou den, doch zijn betrekkelijk kort daarna op vrije voeten gesteld. Al spoedig daarna bleek, dat weer met deze practijken was begonnen. Bij huiszoeking zijn be scheiden in beslag genomen, waaronder een compleet kaartsysteem met de namen van een groot aantal politieke delinquenten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1