Waalwijkse en Langstraatse Courant „De Blau Schuyte" miWÏK HET FEEST VAN Een verdediging van Carnaval Het Nederlandse BOEK MAANDAG 28 FEBRUARI 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO \M HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 18. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". IN ONZE OMGEVING. In onze omgeving kunnen we eigenlijk niet spreken van een carnavalsviering. Er wordt wat gedanst en af en toe waagt men een schuchte re poging, in de vorm van een maskerade of een prins, echt carnaval te vieren. In Vlijmen b.v. neemt de carnavalsviering de laatste ja ren weliswaar weer groter vor men aan, maar van een car navalsviering zoals die in vele andere Brabantse en Lim burgse plaatsen traditie is, is in de Langstraat weinig te merken. In Vlijmen is de vie ring mogelijk ontstaan onder invloed van Den Bosch waar het feest zeer stereotiep is, of misschien om de grote trek naar deze stad enigszins te stiuten. Maar over het al gemeen heeft de Langstraat te lang onder Hollandse in vloed geleefd, dan dat hier een Brabantse carnavalsvie ring traditie kon worden. Trouwens, dit is niet 't enige aspect van onze streek dat duidelijk een Hollandse in vloed verraadt. OUD EN INTERNATIONAAL. Soms zou men de indruk krijgen dat de Vastenavond viering een specifiek Bra bantse gewoonte is, gegroeid uit de behoefte van de Bra bander aan leut. Maar het thema is in werkelijkheid in ternationaal en zeer oud. Bij de Grieken en Romei nen treffen wij reeds een soortgelijk feest aan, dat het begin van het zomerse jaar getijde viert. In de loop der tijden heeft de Kerk dit hei dense feest, zoals zo vele an dere, gekerstend en er Vas tenavond van gemaakt, ten minste in onze streken; op andere plaatsen zoals b.v. in Venetië en Nice zullen- deze soortgelijke feesten wel te ruggaan op de Romeinse tijd. Carnaval werd Vastenavond en de naam legde men uit als „Carnis Vale" Vaarwel, tot ziens vlees; men zag veertig dagen af van alle gebruik van vlees, men ging vasten. Maar op carnaval dronk en at men om de schade reeds bij voor baat te herstellen. DE BLAU SCHUYTE. Eén van de vele carnavals- gebruiken wijst nog duidelijk op de Germaanse oorsprong: de blauwe schuit, de blau schuyte gelijk men vroeger zei. Deze werd op vele plaat sen tijdens de Middeleeuwen rondgedragen en alle gekken van de plaats werden en wil lens nillens ingezet. Op de Shetland-eilanden draagt men op „Up Yella Aa" zoals men daar Vastenavond noemt, ook nog zo'n schuit rond. Jeroen Bosch tekende een blauwe schuit en daarin de zotten met de zotskappen en de bierkruiken en flink in de lorem. En meerdere andere gra vures schilderen ons dat feest van gekken en zotten in heel zijn omvang en ge ziet in Uw geest reeds de stromen bier, de rappe benen en voeten lijk op een schilderij van Breughel, ge ziet het wilde bewegen in de straten, de uit gelatenheid van potsemakers, ge snuift de geur van kra kende wafels en warme olie bollen en ge zoudt er midden in willen springen en mee drinken, mee dansen, mee eten, mee gek doen, want het is goed op zijn tijd 'ns dwaas te doen. EEN VERWATERDE TRADITIE, MAAR TOCH Hoe jammerlijk moet het hedendaagse carnaval verwa terd zijn! „Vrouwke 'ties vastenao-ao-vend, we komen nie thuis veur 'tao-ao-vend", de kinderen zingen het langs de straten en straks zullen de grote mensen 't gaan zingen, als ze gemaskerd of niet en met grote papieren toeters door de straten hossen, van café naar café, dwaas doend om strijd, uitgelaten, zich niet storpnd aan iets of iemand, want „vrouw ke, 'ties vastenao-ao-vend" en vastenavond moet ge vieren buiten op straat met een heel stel, af en toe een caféke in en dan weer verder met 'nen rooie zakdoek rond Uwen hals en een pet op. Vastenavond kunt ge niet vieren in mondaine dan cings en deftige hotels, Vastenavond kent geen vormelijkheid, as ge mar leut hét! Kreeg het vroeger alle re den van bestaan en kleur en relief tegen de grauwe ach tergrond van het veertig da gen vasten, nu is de vasten niet veel meer dan een naam voor een periode in het ker kelijk jaar; van de strenge vasten waaraan de mensen vroeger zich werkelijk hiel den is heel weinig meer over en carnaval wordt een ge legenheid om te feesten, stoelt slechts op de traditie en heeft niet meer die be tekenis die het vroeger had. Maar omwille van de traditie moet het carnavalsfeest be waard blijven; al heeft het dan veel van zijn betekenis verloren, het sluit aan bij het verleden, het is één van de dingen die uit die grijze tij den tot ons zijn gekomen en ons er veel van vertellen. En al was er geen traditie, al herinnerde carnaval ons niet meer aan tijden waarin het betekenisvoller was, dan nog willen wij dit feest be waren, waar het gevierd wordt, alleen om der wille van het feest, waarbij alle verschillen worden opge heven, waarbij iedereen zot mag doen, want het is een groot genot 'ns uit de band van conventie en vormelijk heid te mogen springen. EEN VERDEDIGING. Men kan U wijzen op de ernst van de tijden en zeggen dat een dergelijke uitgelaten heid nu niet te pas komt. Maar wat baat het zo wij geen carnaval vieren? Zal de toestand daarmee ontspan nen? Zal de Indonesische kwestie daarmee geholpen zijn? Integendeel, het zou goed zijn als ook de heren diplomaten en bestuurders 'ns naar Den Bosch, Breda of Maastricht, 'ns naar het Zui den kwamen om er de Vas tenavond te vieren, om plaats te nemen op de blauwe schuit waar slechts plaats is voor zotten, want „men richt met jammeren, noch klachten nu iets uit" zei Vondel in ander verband, maar zeggen wij hier en nu. Men werpt U soms Voor de voeten dat het carnavalsfeest een heidense oorsprong heeft, maar dan moeten ook vele li turgische gebruiken verdwij nen, want de Kerk heeft, waar het mogelijk was, niet met de traditie gebroken, maar er zich bij aangepast en ze gekerstend. De godsdienst is er geen voor kniesoren, maar voor mensen die het veertiguren gebed met het carnavalsfeest kunnen rijmen, die er geen onoverbrugbare kloof tussen zien, zoals O.L. Heer er niet tegen op zag op een bruiloft, een vrolijk feest, zijn eerste openbare wonder te doen. Men heeft ooit pogingen aangewend om de carnavals viering uit te roeien, en in zo verre deze pogingen ontston den uit een afkeer van de ex cessen, waren ze begrijpelijk. Maar waarom een schoon ge bruik ,dat ons rechtstreeks verbindt met Jan Primus, met Jeroen Bosch en de Brueghel's en al die andere goede, vro lijke Brabanders, uitroeien omdat er uitwassen zijn? Men roeit toch ook het leven niet uit, omdat het door zo velen misbruikt wordt! Gelukkig hebben die po gingen geen succes gehad, want men fulmineerde er te gen als tegen een ketterij; de Brabander Anton van Duin kerken schreef zijn „Verdedi ging van Carnaval" en alle bewoners van Oeteldonk ont staken in heilige toorn. Deze pogingen zullen nooit succes hebben, want zij grij pen in een traditie die, hoe wel niet zo levend als vroe ger, het zij erkend, toch nog onafscheidelijk is van 't Bra bantse en Limburgse leven, die recht van voortbestaan heeft, alleen al, alle andere gronden moogt ge dan ver werpen, omdat het schoon, aangenaam en nuttig is op z'n tijd 'ns dwaas te doen. Het Nederlandse Boek staat deze week in het middelpunt der belangstelling. Er is de boeken week, met de vorige week gehou den gala-avond, het schrijversbal, de boekenbeurs, met de prijsvraag en het geschenkje als je voor 3.50 boeken koopt. Wij zullen het ontstaan van de boekenweek wel moeten zien als een reclame-stunt van de uitge vers, een reclamestunt, die echter in de loop der jaren een diepere betékenis heeft gekregen, die is uitgegroeid tot een grootse boe kenschouw, die de volle aandacht heeft van lezend Nederland. Ontegenzeggelijk is het lezen tijdens en na de bezettingsjaren toegenomen. Het aantal boeken dat verschijnt houdt hiermee gelij ke tred evenals de maatregelen die tegen de uiwassen links en rechts genomen worden, en die ook van overheidswege binnenkort hope lijk genomen zullen worden. En toch is „het Nederlandse boek" nog iets anders dan de boeken die in een niet te stuiten stroom de boekenmarkt overstromen. Want wanneer wij ons afvra gen of „het Nederlandse boek" in de na-oorlogse jaren al verte genwoordigers naar de markt heeft gezonden, dan zullen we misschien neen moeten antwoor den, en zeggen we ja, dan heb ben we het oog slechts op enkele opmerkelijke dichtbundels en een heel enkele goede roman, die als type voor „het Nederlandse Boek", zoals deze term speciaal in deze week verstaan wordt, kan doorgaan. En de rest die ge kocht wordt, zijn paradepaardjes, oude bekenden, die al veel boe kenweken hebben meegemaakt en heel veel middelmatige werken. Er zijn veel schrijvers, bijna genoeg om een hele Stadsschouw. burg mee te vullen, maar als we, zoals dat bij gelegenheid van een boekenweek toch mag, eens de balans gaan opmaken van wat deze schrijvers in dienst van het Nederlandse boek hebben gepres teerd, dan zullen er weinige oor spronkelijke Nederlandse werken op staan, die „het Nederlandse boek" kunnen vertegenwoordigen temidden van duizenden andere goed bedoelde, soms aantrekkelij ke boeken, die echter een verge lijking met de producten van bui tenlandse auteurs, speciaal 1 En gelse en Amerikaanse, niet kun nen doorstaan. Misschien dat er opmerkelijke boeken schuil gaan in de grote stroom, maar dan toch niet zo opmerkelijk, dat ze in het oog springen. En toch leest het Nederlandse volk meer dan voorheen, toch moet die leeshonger verzadigd worden. Maar het lezende publiek weet echter nog te weinig welk voedsel heilzaam en smakelijk is voor hun hongerende geest en in dit verband bezien is de Boeken week van groot belang. Meer dan anders kan er nu gewezen worden op het goede Neder landse boek, en al moeten we dan oude paarden (sit venia verbo) van stal gaan halen, ze doen het nog best en al zijn ze dan oud, ze zijn nog waardige vertegenwoor digers van het Nederlandse boek. Op deze boeken, we denken aan die van v. Schendel, Coolen, v. d. Leeuw, Bordewijk, we noemen slechts een paar willekeurige na men, moet de aandacht gevestigd worden, op hun schoonheid moet gewezen worden. We moeten vooral wijzen op goede jeugdboe ken, En dan zullen we betere maatregelen treffen ter bestrijding van de beeldroman en pornogra fie dan welk rigoureus ingrijpen ook. De Nederlandse boekenweek wil een positieve daad stellen, door te wijzen op het goede wat de Nederlandse literatuur kent, door belangstelling hiervoor te wekken, al blijft het jammer dat die belangstelling niet in die mate uit kan gaari naar eigentijdse li teratuur, als dienstig was aan de triomf van „HET NEDER LANDSE BOEK". De Roemeense regering treft voorbereidingen voor een pro cedure tegen vijf Katholieke bis schoppen. In de aanklacht zullen weer de typische Sovjet-beschul digingen zijn opgenomen, n.l. „verraad, gepleegd aan 't volk", spionnage, deviezenzwendel en „contact met anti-communistische verzetselementen' DOCTORAAL EXAMEN. De Heer Nico de Vries, oud leerling der R.K. H.B.S. alhier en thans leraar aan de scholen te 's-Bosch, Waalwijk en Don gen van O.M.O. slaagde aan de RijksUniversiteit te Utrecht voor het Doctoraal examen Sociale Aardrijks kunde en Geschiedenis. ST. JANS-ACTIE. Door de St. Jans-Actie „Leef mee met de Kerk" is tgen de Vastenavonddagen een circulaire gericht tot de parochianen van St. Jan, die tot opschrift draagt „Kunt gij dan niet één uur met mij wa ken" en waarin de parochia nen worden uitgenodigd deel te nemen aan de drie aanbid- dingsdagen, die aan de grote Vastentijd vooraf gaan. Evenals andere jaren is de Parochie in 18 wijken ver deeld, die elk een half uur aanbidding krijgen aangewe zen. KATHOLIEK THUISFRONT. Op Donderdag 3 Maart a.s. zal in Hotel „De Twee Kolom men" Katholiek Thuisfront haar jaarlijkse contact-avond houden. Naast een verslag over het thuisfrontwerk in 1948 en 'n finantieel verslag over dat jaar, zal door Kapelaan Lam uit Helmond een lezing wor den gehouden. Kapelaan Lam, die als hoofd-aalmoezenier ruim 2 jaar in Indië werkzaam is ge weest, het leven van onze jongens overzee dus door en door kent, zal ons van zijn talrijke ervaringen komen vertellen. Alle belangstellen den voor deze Thuisfront avond zijn van harte welkom. De toegang is gratis. CHROOMLEDERF ABRIEK „HOLLAND" WAALWIJK. Tot voortzeteting van het bedrijf, tot heden gedreven onder firma „chroomlederfa- Holland", derhalve de fabri cage van en de handel in le der en aanverwante artike len, meer in het bijzonder de fabricage van overleder en voeringleder, is opgericht de chroomlederfabriek „Holland" N.V. te Waalwijk. Door in breng van de vennootschap onder firma „Chroomleder fabriek Holland" wordt in 't kapitaal, dat 500.000 be draagt en verdeeld is in 500 aandelen van 1000, deelge nomen voor 225 aandelen. Directeuren zijn L. C. Ver meer, J. A. Beerens en W. Trindler. WAALWIJKS GEMENGD KOOR. In de Vrijdagavond in zaal „Thalia" gehouden vergade ring van Waalwijks Gemengd Koor, werd besloten het koor te ontbinden. Men was ge dwongen hiertoe over te gaan, aangezien er voor de laatste uitvoeringen van het koor niet voldoende belangstelling bestond. Blijkbaar is er in Waalwijk nog niet voldoende animo voor klassieke muziek. De pas ontvangen donateurs- geiden zullen worden geres titueerd. M IJ N T J E VAN VOLENDAM. De eerste operette in v.m. Baardwijk. Niet zonder reden vermel den wij nogmaals met nadruk dat Mijntje van Volendam, de operette die 't Gemengd Koor van de Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst" Zaterdag en Zondag voor veel belangstel lenden bracht, de eerste ope rette in v.m. Baardwijk was. Wij wijzen er bovendien nog eens op dat de leiding van het koor de krachten kent en er rekening mede heeft gehouden door niet te hoog te grijpen. Gelukkig, want 'n overschatten van de beschik bare krachten is een euvel dat in een dillettanten-millieu nogal eens valt waar te ne men. „Mijntje van Volendam is een tamelijk eenvoudige ope rette, al moet men de aria's, duetten, terzetten en kwar tetten niet te licht beoordelen. De solisten hebben het niet gemakkelijk gehad, vooral ook niet omdat verschillende van hen niet over solistische stemmen beschikken. We moeten deze keer de heren de voorrang geven, omdat zij het beste zongen. Sijmen Krul vond een goede vertolker in de bas van Jan van de Ven, die over een goede stem be schikt en wiens spel vlot was. Tom van der Veer (de tenor B. v. d. Ven) die een sterk, zij het enigszins gefor ceerd geluid heeft, wist ook zeer goed te voldoen. L. v. Cromvoirt had naast de minder aangename doch goed vervulde taak van re gisseur, de prettige taak de meest dankbare rol te ver vullen, n.l. die van Jan van Toon, welke figuur hij in een zeer goede, uiterst komische creatie voor het voetlicht bracht, waarbij zijn niet ster ke stem geen hinderpaal bleek. De alt, mej. Anny v. d. Mee, heeft van de vrouwelij ke solisten ongetwijfeld de stem met de meeste mogelijk heden, die zij echter door een weinig je schuchterheid niet volledig uitbuitte. Ook haar spel verraadde de debutante. Soms verrastte zij ons met 'n goed stukje zang. De hoofdrolspeelster mej. Trese Vissers, sopraan, gaf zeer goed, doorleefd toneel spel te zien; jammer was het echter dat haar zingen niet op hetzelfde peil stond; haar stem is tamelijk zwak. AARDIG KINDERSPEELGOED. De rijkspolitie in Zeeland heeft een onderzoek ingesteld naar het bezit bij de bewoners van oorlogstuig en vuurwape. nen. De oogst was zeer groot. Zo trof men onder meer aan drie stuks groot geschut, tal rijke karabijnen en geweren, acht machinegeweren of on derdelen daarvan, 20.000 stuks verschillende patronen, 700 granaten of onderdelen daar van, pantservuisten en revol vers, flesjes springstof, bajo netten, 4 bommen of onderde len daarvan. In een speelgoedkistje van een kind werd een pistool met vier scherpe patronen ondekt. Voorts bleek, dat op verschil lende plaatsen projectielen la gen, die niet waren ontploft. Mej. Corry Zwaans, sopraan, voldeed heel goed als Geer tje, maar ook haar stem, hoe wel zuiver, bleek nog niet vol doende sterk en geschoold. Wanneer men echter bij het beoordelen der zangeressen in aanmerking neemt dat de oudste ternauwernood 19 jaar is, dan verklaart dit al veel. De overige spelers en speel sters vormden met de solisten en de rest van het koor de grote aantrekkelijkheid van de operette, die in de diverse mooie koren haar hoogtepunt vond. Dat de eerste avond het Visserslied achter de coulis sen minder zuiver was, zullen we wel moeten wijten aan 't feit dat de soliste buiten be reik van de dirigent en de piano was; de ongunstige plaats van de piano was bo vendien merkbaar bij menig solistisch optreden. De totaalindruk en het en thousiasme van het publiek doen ons met een gerust hart de dirigent de heer J. Lom- barts Jr. aansporen, 't hier niet bij te laten. Aan het slot van de uitvoe ring van Zondagavond, welke zeer druk bezocht was en een groot succes werd, bood de voorzitter de Liedertafel de heer Jac. van Mierlo, in op dracht van de leden van het Gemengd Koor, aan de direc teur een bloemenmand aan als blijk van waardering, ter wijl ook de dames-solisten bloemen werden aangeboden. Ook de heren solisten, het ge hele koor, de regisseur, de ac- compagnateur en grimeur kregen een welverdiende pluim. Vermelden we nog dat dhr. F. Wilmont zorg droeg voor 't accompagnement en dat het goede decor van de hand van de heer J. Mol was. Het Baardwijks Gemengd Koor kan gerust met derge lijk werk doorgaan, al zullen vooral de vrouwelijke solisten de nodige aandacht vragen. De beide avonden werden geopend mét enkele zeer goed -lapaR op uba uoioij ua§uozo3 tafel. HET EERSTE BEGIN VAN EEN WAALWIJKS SYMPHONIE-ORKEST. Op initiatief van Mej. H. v. Boort, Drs. Mulders en F. Wilmont kwamen Vrijdag avond een aantal Waalwijkse musici in de Twee Kolommen bijeen tot oprichting van een Waalwijks Symphome-orkest. De heer F. Wilmont zette in het kort het doel van de bijeenkomst uiteen en be sprak met de aanwezigen ver schillende kwesties, zoals re- pititie-avond, die Vrijdags ge houden zal worden, repertoire aanschaffen muziek, contri butie, enz. Als bestuur werden geko zen: voorzitter Drs. Mulders, secretaris Th. Coumans, pen ningmeester esse Mej. L. van Steenderen, terwijl de heer Fr. Wilmont als directeur zal fungeren. Het orkest begint met 13 leden 4 eerste violen, 4 tweede violen, 1 cello, 1 fluit, 1 hobo, 1 clarinet en piano. Dit gezelschap zal de kern vormen van een groter ensemble, zoals de naam dit inhoudt, een ensemble, dat de steun van Waalwijk, van de burgerij en het Gemeente bestuur verdient. Wel weten we nog niet wat het pres teert, maar het initiatief, waar we reeds enige tijd op zaten te wachten, is reeds zeer lofwaardig. De leden zijn zeer enthou siasten wij twijfelen dan ook niet aan succes, mits zij zich gesteund zien door een grote belangstelling en zij hun streven niet af zien stui ten op een onbegrijpelijk ge brek aan belangstelling, dat reeds menig initiatief hier ter plaats teniet heeft gedaan. Laten wij hopen, dat dit deze keer niet het géval zal zijn en dat het ensemble zich steeds verder zal ontwikkelen en bekwamen, al zal mis schien de naam „Symphonie- orkest" wel wat al te groots klinken. Niettemin zal iedere Waalwijkse muziekminnaar die met ons het ontbreken van alle uitingen op dit ge bied betreurde (met alle res pect voor de beide harmoniën, maar er is toch enig verschil) sympathiek staan tegen over deze jonge vereniging en met ons zeggen Waarom zou Waalwijk niet kunnen wat verschillende andere plaat sen in Brabant wel in hun macht hebben Dat het met het Waalwijks Symphonieorkest semper crescendo ga en dat de cen to's zoveel mogelijk achter wege blijven. DE KILIMA's IN WAALWIJK. Voor een goed, doch niet geheel gevulde Gildenbond zaal traden Zaterdagavond met een gezelschap andere radio-artisten de bekende po pulaire Kilima Hawaiïans op. In 'n gevarieerd programma was hun optreden natuurlijk de hoofdschotel. Als De Kili- ma's zongen en speelden zij de bekende Zuidzee-melodie- en, terwijl Bill Kilima and his singing en swinging Cowboys de bekende prairie- en cow boy-liederen zongen. Het be hoeft wel geen aparte ver melding dat zij groot succes hadden. Daarnaast traden op Coos Speenhoff met zijn Conferen ce en liedjes, de vier Astra's met hun accordeon-muziek, de Zeeuwse Boertjes, de ac- crobaten de drie Willy's en niet te vergeten de bekende imitator en parodist Albert de Booy. Allen vielen in de smaak bij het publiek, dat echter om de Kilima's geko men was, maar van heel het programma genoot. AFSCHEID Mr. H. MANDERS De Voorzitter van de Raad van Arbeid in 's-Hertogen- bosch, mr. H. Manders, vroe ger griffier te Waalwijk, die als zodanig met pensioen gaat, heeft afscheid genomen. Na een H. Mis volgde een Brabantse koffietafel, waar aan mede aanzaten de amb tenaren en de leden van de Raad van Arbeid en de Voor zitters der raden te Eindho ven, Breda en Venlo. In een buitengewone ver gadering des middags namen leden en ambtenarencorps officieel afscheid van de voor zitter. SCHAKEN. Het is de Waalwijkse Schaakclub niet mogen ge lukken het tweede tiental van Eindhoven in zijn opmars naar het afdelingskampioen schap te stuiten. De Eindho- venaren kwamen met een sterke ploeg naar Waalwijk en wonnen als volgt: P. Kuijsten A. M. Borren VzVz M. C. Goudberg J. D. Veegens VzVz A. S. Vader A. Moonen VzVz F. van Tienhoven C. F. Kuijpers 01 G. Slagmolen J. S. Buij Vz—Vz J. PullensK. F. Lok VzVz D. BlokD. Stalpers 01 P. van den Hoven E. Baart VzVz C. HornC. L. Bolwidt 01 G. SmitsA. de Graaff VzVz Waalwijk 1Eindhoven 2 2Vz—eVz WAALWIJKSE RIJ- EN JACHTVERENIGING „ROSSINANT". Zaterdag j.l. werd in de binnenmanege van de fam. Timmermans een onderlinge dressuur- en spring wedstrijd door bovengenoemde vereni ging georganiseerd. Het doel der wedstrijd bestond hierin, dat er voornamelijk gelet zou worden op de houding van de ruiter. De neren Kortenhorst en Stam uit Utrecht jureerden op buitengewone wijze deze avond. Aan de toeschouwers werd allereerst een programma van lichte en zware dressuur ge boden, waarna een licht en zwaar springparcours ver reden werd. Tot slot gaf dhr. Ph. Timmermans nog een ex tra dressuur-nummer. De prijzen werden door de voorzitter in „Hotel Verwiel" uitgereikt, waarna gelegen heid bestond met de jury de gemaakte fouten te bespre ken, waarbij de ruiters nog eens op het hart gedrukt werd hoe belangrijk indivi duele dressuur is om goed ruiter te worden. De verdere avond werd op buitengewoon gezellige wijze doorgebracht en allen gingen voldaan naar huis. Licht dressuurprogramma: 1. Mej. L. Timmermans op Cupra. 2. Mej. A. van Loon op Rosario. 3. Mej. A. Mortier op Rosario. Licht springparcours: 1. Mej. A. van Loon op Ro sario. 2. De heer J. Gragtmans op Surprise. 3. Mej. L. Tim mermans op Cupra. Zwaar dressuurprogramma: 1. De heer Fr. Hoffmans op Dar ia. 2. Mej. M. Timmermans op Nadji. 3. De heer J. Jan sen op Caprilli. Zwaar springparcours: 1. De heer I. van Haren op Caprilli. 2. De heer J. Jansen op Caprilli. 3. Mej. M. Tim mermans op Nadji. BILJARTEN. In café Jac. Passier werd Zaterdag door „Ons Genoe gen" een aanvang gemaakt met de competitie van de Ned. B.B. district „De Lang straat". O.O.G. (café J. v. d. Meijs) was daar de gast. Er werd door „Ons Genoegen" zeer goed spel vertoond en bedriegen de voortekenen niet dan zal „Ons Genoegen" deze competitie 'n geducht woord je meespreken. De uitslagen luiden als volgt: „Ons Genoegen"O.O.G. P. v. Huiten—J. Blom 200-161 28 7.14-5.75 C. Verhagen—G. Ronner 200- 92 21 9.52-4.38 J. de Graaf—G. Slaats 150- 76 30 5.00-2.53 Jac. Passier—H. Pullens 150-111 26 5.76-4.16 Alg. gem. 6.66-4.19. Uitslag „Ons Genoegen" 2— O.O.G. 2 M. de Ruijter—A. v. d. Gouw 100-99 40 2.50-2.47 M. ZwaansG. Pini 100-40 19 5.26-2.11 W. SwinkelsC. Varrossiau 100-93 51 1.96-1.82 G. RomboutsK. v. Es 100-83 56 1.78-1.48 Alg. gem. 2.40-1.89. Alhoewel „Ons Genoegen" 2 met een invaller moest spe len, wist zij toch beslag te leggen op de acht winstpun ten. Dus dit belooft ook wel iets te worden. SCHOORSTEENBRANDJE. Een klein schoorsteenbrand je deed de familie M. in de Min. Loeffstraat enigermate opschrikken. Even moesten de glaasjes in de steek ge laten worden, want er was een verjaardagje, maar ge lukkig niet lang, want spoedig was het gevaar geweken en het vuur geblust. ERNSTIGE AANRIJDING. Hedenmorgen omstreeks half acht werd de heer P. de H. die naar zijn werk op de Timtur wilde gaan door een motor, bestuurd door de heer Z„ aangereden op de hoek Mr. v. CoothstraatGrotestr. Hij kwam achter een bus uit toen de heer Z. van de andere zijde kwam aange reden. Deze remde uit alle

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1