DRUNEN SPRANG CAPELLE RAAMSDONK GEERTRUiOENBERG m 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 28 FEBRUARI 1949 2 SPORT VOETBAL. h.s. m m SP macht, maar mede door de gladheid van de straat kon hij niet verhoeden dat de man werd gegrepen en enige me ters meegesleurd. Met een ernstige hoofdwonde en een hersenschudding werd het slachtoffer per brancard naar 't ziekenhuis vervoerd. Dr. Herman Langemeijer verleen de de eerste hulp. De politie heeft de schuld vraag in onderzoek. D.V.S.V. SPEELT „DORP IN ONRUST". D.V.S.V. heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt door zijn publiek op Vastenavond een dergelijk ernstig stuk voor te zetten. Het is moei lijk om mensen waaronder veel jonge mensen in car navalstemming te interesseren voor een conflict als Kees Spierings in „Dorp in On rust" ontwikkelt. Wat dat be treft heeft D.V.S.V, het er niet slecht afgebracht. Dat de opvoering misschien niet in alle opzichten is geslaagd, ligt voor een groot deel aan het stuk zelf, omdat Kees Spie rings het conflict voor ons gevoelen niet helemaal tot een bevredigende oplossing brengt. Bovendien is het niet gemakkelijk te spelen: er zit betrekkelijk weinig actie in, er wordt in den brede gere deneerd, de dialogen zijn soms nogal gerekt. Dit alles maakt het voor het amateur toneel moeilijk speelbaar. Dit alles in aanmerking ge nomen, mogen we over het resultaat zeker niet ontevre den zijn en zijn onze ver wachtingen niet teleurgesteld. Van de spelers en speelsters kunnen we Mien Beerens, die de aanstaande vrouw van haar vermeende moordenaar speelde, zeker als de beste kwalificeren. Na een ietwat onwennig begin kwam ze er al spoedig uitstekend in en speelde ze haar rol heel aan trekkelijk. Naast haar ver tolkte M. Beerens de stoere, dappere jonge boer Govert Verwijmeren die van moord op zijn meisje wordt verdacht, op eerlijke wijze en hield het karakter goed vol. Toontje de Pater van Math. Berkelmans was doorgaans zoals hij zijn moest: onverzettelijk en recht door zee gaand. Adri Fran ken was de door smart over mande en onredelijke moeder: vooral in het laatste bedrijf gaf ze een stuk goed toneel. Dat ze in haar ommekeer niet kon overtuigen, was meer de schuld van de auteur. Minder overtuigend was Ant. Leijtens als de onschuldige moorde naar jonkheer Frans van den Bogerde, die het teveel in het uiterlijke zocht, maar daar mee niet het beoogde effect bereikte. G. Gadella had zich nog iets meer aan zijn rol mogen aanpassen: de oude pa rochieherder pastoor De Wijs. Van de overige rollen waren J. v. d. Griendt een iets te dramatisch ongeluksbood schapper, Annie Didden een bescheiden dochter Anna van Toontje de Pater, Ria Berkel mans een eigengereide huis houdster op de pastorie en de regisseur de vervanger van H. Maas als de oude jonkheer, en die hun rol verdienstelijk speelden. Wel schijnt het erg moeilijk om in de uitspraak los te ko men van de geschreven tekst wat erg lelijk klinkt. En zo vlot men anders dialect spreekt, zo moeilijk kon men er op het toneel mee overweg. Daar mag wel eens extra zorg aan besteed worden. Nu kre gen we soms een erg hetero geen taaltje te horen. De zaal was vol K.A.B.- leden, die tenminste bij een dergelijke gelegenheid in gro te getale opgekomen en zeker in velerlei opzicht ge noten hebben. Onder de jon geren zijn er dan echter die altijd willen lachen en daar toe vooral aanleiding vinden in een scène tussen een ver loofd paar of iets dergelijks Dat doet afbreuk aan de stem ming in de zaal en is hinder lijk voor de spelers. Als die jongelui zulke dingen werke lijk zo belachelijk vinden, was het misschien beter dat ze buiten bleven. RONDE TAFEL-CONFEREN TIE IN DEN HAAG. De Regering heeft Zaterdag be- kend gemaakt dat zij alle bij het Indonesischev raagstuk betrokken partijen heeft uigenodigd voor 'n Ronde-Tafelconferentie, die op 12 Maart in Den Haag zal aanvan gen. Tot de uitgenodigden be hoort ook de commissie van de Verenigde Naties voor Indonesië. De regering heeft de commissie medegedeeld dat haar aanwezig- reid op prijs zal worden gesteld. Deze conferentie zal overleg ple gen over een zoveel mogelijk ver vroegde ocerdracht van de Ne derlandse souvereiniteit aan en representatieve federale regering voor Indonesië. In deze vervroeg de oevrdracht ziet zij de enige mogelijkheid tot oplossing van het hangende Indonesische vraagstuk. TECHNISCHE DAG Nijmegen: ZuidWest 23 OostNoord 20 Breda: ZuidWest 40 Haarlem: WestOost 51 EERSTE KLASSE District TV. JUlianaSpechten 33 HelmondBrabantia 10 District VI. EindhovenBaronie 34 Tweede klasse A. WilhelminaRKTVV 11 Vierde klasse C. DVGOpijnen 31 Vierde klasse D. RWBUno Animo 13 HOCKEY. Zondag 27 Febr. Dames. Waalwijk IIWaalwijk I, 04 Met enkele onderbrekingen dooi regen en Ijagel, en met een flinke wind dwars over het veld, werd gisteren de wedstrijd Waalwijk IIWaalwijk I gespeeld, waarin het sterkere en beter op elkaar ingespeelde I de kostbare puntjes weer binnen wist te halen. Door beide partijen werd hard gespeeld. Reeds in de eerste 10 minuten scoorde I tweemaal, waardoor II zich even in de ver dediging terugtrok, alhoewel het I niet gemakkelijk werd gemaakt. Nadat II deze tijdelijke inzinking weer te boven was, werd aanval na aanval opgebouwd, maar door de I achterhoede afgeslagen. Spoedig doelpuntte I nogmaals en de stand was nu 03. Een volgende op doel geslagen en door de keper gestopte bal, waaide compleet de goal in. Ruststand 0—4. Ook na de hervatting trok II meerdere malen alles in de ver dediging en werden de backs ge passeerd, dan was daar weer de halflinie en last not least de kee per, die deze middag prachtig werk verrichtte. Er kwamen nog enkele gevaarlijke momenten aan beide kanten, maar de stand bleef 4—0. Heren; Mep IIIWaalwijk I. (Na de stand 24 afgelast). Al direct na de beginstrijd ont wikkelde zich een strijd, die zich na het eerste doelpunt van de gastheren grotendeels afspeelde op het Mep-gedeelte. Dit doel punt werd vrijwel onmiddellijk door het tegenpunt van Waalwijk dat daarna geleidelijk aan de sco re tot 1—4 opvoerde. In het tweede gedeelte kreeg Mep een strafbolly toegewezen en zette dit om in een doelpunt. Door de aanhoudende regen en hagelbuien en het daarmee gepaard gaande instorten van een der goals, moesten de resterende 26 minuten worden afgelast, welk gedeelte bij het tegenbezoek van Mep in Waalwijk zal worden voortgezet. BILJARTENDE WAALWIJKERS. Kees de Ruyter wint te Leeuwarden. Onze plaatsgenoot Kees de Ruy ter wist het te Leeuwarden ge speelde biljarttournooi kader 47/2 als overwinnaar te beëindigen. Piet de Leeuw die derde werd behaalde het hoogste gemiddelde. De Ruyter evenwel, die wist te winnen van Jacobs, Sweering en de Leeuw behaalde de trophee. De uitslag was: pnt. h.s. gem. de Ruyter 6 164 18.44 Jacobs 4 111 18.94 de Leeuw 2 120 19.87 Sweering 0 83 13.01 Ad. v. Cromvoirt promoveert naar de le klasse. Onze plaatsgenoot de heer Ad. van Crovcoirt nam deel aan de kampioenswedstrijden die het af gelopen weekend werden gehou den om de titel kampioen 2e klas se. Hij wist het niet zo ver te brengen als zijn plaatsgenoot-col lega in de hoofdklasse, maar speelde niettemin goede partijen, zoals de eerste dag reeds, toen hij de kampioen Bakker versloeg en een alg. gem. boekte van 3.07. Niet minder dan 5 spelers van de 8 eindigden met gelijk punten- aantal, maar Bakkers algemeen gemiddelde was beter en zodoen de eindigde hij als eerste. Bakker, Heytbrink, Cromvoirt, Stalen hoef en van Leur promoveren naar de eerste klas. De uitslag gem. 14.81 14.41 14.16 13.45 10.08 13.68 10.83 8.20 TAFELTENNIS. K.T.C. kampioen. L.l. Zaterdag werd onder grote belangstelling de laatste compe titiewedstrijd gespeeld tussen KTC 1 en Silva 1 uit 's-Bosch. KTC behoefde slechts gelijk te spelen om kampioen te worden. Het is echter een klinkende over winning geworden met niet min der dan een 8—2 nederlaag wer den de Bosschenaren naar huis gesteuurd. Het vertoonde spel stond óp zeer hoog peil en we ge loven wel, als KTC zo speelt in de a.s. promotiewedstrijden, dat pnt. Bakker 8 80 Heytbrink 8 119 v. Cromvoirt 8 104 Stalenhoef 8 106 Bodegom 8 57 Van Leur 6 103 Martijn 6 98 Overmeer 4 83 ze royaal het 2e klasserschap zul len behalen en zelfs nog 'n goede kans maken naar het kampioen schap 3e klas afd. Brabant, die na de promotiewedstrijden nog gespeeld worden door de kampi oenen van respectievelijk kring Den Bosch, kring Eindhoven en kring Breda. Na het behalen van het kampi oenschap werd door de aanvoer der van Silva aan de 3 spelers van KTC drie geweldige Bossche koeken aangeboden, waarbij hij tevens veel succes toewenste in de a.s. promotiewedstrijden. Dit was wel een zeer sportief gebaar, temeer daar bij een overwinning van Silva het kampioenschap bij hen was gevallen. Verder ontving KTC nog bloe men van haar zustervereniging in Euphonia, T.A.W.I.P. en van de heer H. v. Dun, die zelf altijd trouw de thuiswedstrijden bij woont. Het kampioensteam be staat uit de heren A. van Over steeg, S. Dancewicz en H. van Nieuwstad. Er werden in de tien gespeelde wedstrijden 19 punten behaald met een puntengemiddel- de van 90 voor en 10 pn.. tegen. Het tweede team van KTC speelde voor de zoveelste maal gelijk 55, ditmaal tegen RKC 1 uit Waalwijk. A.s. Zondag 5 Maart speelt het 2e team haar laatste uitwedstrijd tegen Never- Despair uit 's-Bosch. Zorgt de ze keer eens voor een klinkende overwinning. Veel succes. (Zie vervolg Sport pag. 3). DE VASTENBRIEF OVER ARBEID, EIGENDOM EN RECHT. Gisteren is er in alle kerken van Nederland een herderlijk schrijven van de Nederlandse bis schoppen voorgelezen, waarin vooral de nadruk viel op de so ciale rechtvaardigheid, op de rechten en de plichten van de ar beider, die heruit voortvloeien. Wij komen hierop nader terug. NATIONALE INKOMEN STEEG IN EEN JAAR MET 22 PERCENT. Het nationaal inkomen is van 1946 tot 1947 gestegen met 2.062 millioen gulden of met 22 per cent. Het steeg van 9.326 millioen gulden in 1946 tot 11.388 millioen gulden in 1947. Volgens de me dedelingen van het Centraal Bu reau voor de Statistiek is de stij ging slechts voor het kleinste deel het gevolg van prijs- en loonstij gingen. Voor het grootste deel betekent zij een reële vermeerde ring van de volkswelvaart. ABONNEERT U OP DE ECHO VAN HET ZUIDEN Vergadering v. d. Gemeenteraad. Openbare vergadering van de raad der gemeente Drunen op Donderdag 3 Maart 1949 te 7.30 uur precies ten gemeentehuize. Agenda Opening. Vaststelling notulen vergade ring 28 Januari 1949. 1Ingekomen stukken. 2. Voorstel van B. en W. tot toekenning van een subsidie voor 1949 aan de R.K. Middelbare Handelsavondschool te Waalwijk ad 20.— per uit deze gemeente afkomstige leerling. 3. Voorstel van B. en W. tot toekenning van premie aan A. v. Logten, Scheidingstraat 6, voor verbetering der woning Heusden- seweg 9 te Elshout. 4. Voorstel van B. en W. tot wijziging der legesverordening., 5. Voorstel van B. en W. tot het aangaan van een kasgeldle ning groot maximaal 100.000. 6. Voorstel van B. en W. tot herziening der schoolgeldverorde ning ten behoeve van het Nijver heidsonderwijs. 7. Voorstel van B. en W. tot wijziging der gemeentebegroting 1948 en 1949. 8. Verzoek van 't R.K. School bestuur te Drunen tot het verle nen van medewerking ingevolge artikel 72 der L. O. wet voor de bouw van een achtklassige jon gensschool. 9. Definitieve beoordeling van het Wederopbouwplan. 10. Reclame schoolgeld. Uitslagen persoonlijke biljart kampioenschappen DrunenElshout. Einduitslag. Hoofdklasse. L. Kuijpers-J. Vissers 150 83 15 J. de Munnik Fr. Spierings 150 116 23 C. v. d. Hoven— P. Maas 150 95 23 In de hoofdklasse heeft L. Kuij- pers zich onbetwist de sterkste getoond en heeft ongeslagen het kampioenschap behaald met een gemiddelde van 6.81. Standenlijst hoofdklasse. gw. gm. h.s. pnt. L. Kuijpers 7 6.81 47 14 J. de Munnik 5 6.03 33 10 J. Vissers 5 5.62 52 10 C. v. d. Hoven 4 6.54 43 8 H. Brok 3 4.64 37 6 P. Maas 2 4.23 22 4 Fr. Spierings 1 4.41 26 2 C. v. Riel 0 3.77 32 0 le klasse. M. v. Delft— P. v. d. Wiel 125 65 35 M. Klerkx W. v. d. Wiel 125 91 35 B. Klerkx— P. Pulles 125 106 27 L. v. Ravenstijn C. Klomp 125 100 37 In de le klas zal er nog een beslissingspartij moeten volgen om uit te kunnen maken wie de biljartbeker zal kunnen in bezit nemen. Hierop komen wij nog na der terug. Standenlijst le klasse. gw. gm. h.s. pnt. M. v. Delft 5 4.09 25 10 M. Klerkx 5 3.86 29 10 G. Klerkx 4 4.09 42 8 L v. Ravenstijn 4 2.75 27 8 W. v. d. Wiel 4 3.43 20 8 P. v. d. Wiel 3 3.07 20 6 P. Pulles 2 3.77 24 4 C. Klomp 1 3.15 20 2 2e klasse. M, v. d. Wiel— H. de Munnik 100 86 38 P. Klerkx— G. Vissers 100 71 36 A. Merkx— J. Veltman 100 82 46 De strijd om de bovenste plaats is in deze afd. reeds beslist. M. v. d. Wiel eindigde hier als eerste na een spannende kamp met H. de Munnik, die tot het einde een goede partij bood. Standenlijst 2e khs. gw. gm. h.s. pnt. M. v. d. Wiel 5 3.11 24 10 H. de Munnik 4 3.50 23 8 J. Danklof 3 3.23 21 6 A. Merkx 3 2.91 26 >6 P. Klerkx 3 2.83 31 6 J. Veltman 2 2.32 16 4 G. Vissers 1 2.91 24 2 3e klasse. H. Kruissen-C. Pulles 75 51 23 H. Kuijpers-H. Portier 75 67 33 H. Brok-M. Elshout 75 70 31 Th. Elshout-G. Elshout 75 57 40 Hier heeft het er gespannen als ging het om het kampioenschap van Nederland. Het was er een geweldige drukte in het clubhuis van A. v. d. Geld en met gespan nen aandacht volgde men de gro te eindstrijd tussen de twee eer sten in deze klasse, n.l. C. Pulles en H. Kruissen. Vrouwe Fortuna was niet met C. Pulles en zo ging H. Kruissen met het' kampioen schap strijken. Standenlijst 3e klasse. gw. gm. h.s. pnt. H. Kruissen 7 2.44 16 14 C. Pulles 6 2.49 13 12 H. Brok 4 2.37 16 8 H. Kuijpers 4 1.91 11 8 M. Elshout 3 2.19 13 6 Th. Elshout 2 1.51 10 4 H. Portier 1 1.72 15 2 G. Elshout 1 1.66 15 2 Geen visserslatijn. Dezer dagen gelukte het onze dorpsgenoot P. v. d. Zanden met de hengel een snoek van 21 pond te verschalken. Voorwaar een reuzevangst. Beroep. Ds. J. W. de Bruijn, predikant bij de Ned. Herv. Kerk alhier, ontving een beroep naar Rijssen (O.). Bezoek. De beroepen predikant bij de Geref. Kerk alhier, Candidaat Griffioen te Utrecht, zal Dins dag een bezoek aan de gemeente brengen, waarbij des nam. van 56 uur gelegenheid bestaat tot kennismaking in de Geref. Kerk. Gebouw Chr. Volksbond. In verband met de restauratie van het gebouw Chr. Volksbond, is de bibliotheek gedurende die tijd verplaatst naar de Consisto riekamer der Ned. Herv. Kerk, waar des Vrijdagsavonds van 8 9 uur gelegenheid bestaat tot het afhalen en terugbezorgen van boeken. Chr. Bouwarbeiders. Vrijdagavond hield de afdeling Sprang van de Ned. Chr. Bouw- arbeidersbond een feestvergade- ring ter gelegenheid van het 20- jarig bestaan in het gebouw van de Chr. Volksbond. De samen komst die naast de leden met hunne vrouwen en verloofden be zocht was door afgevaardigden van zusterverenigingen enz., stond onder leiding van de voorzitter der afdeling, dhr. H. Bogers, die in zijn openigswoord de aanwe zigen hartelijk welkom heette, in 't bijzonder de heer H. Koetsveld, districtbestuurder van de bond en de afgevaardigden. De heer H. Koetsveld sprak voor het hoofdbestur de feest- vergadering toe en gaf daarbij een overzicht van het bondsleven gedurende het 40-jarig bestaan van de bond, waarbij hij in 't bij zonder een vergelijking maakte van de toestand voor de arbei ders vóór 40 jaar en thans. Tevens werd het woord ge voerd door de afgevaardigden van zusterorganisaties en plaatse- lijke verenigingen, die allen de afdeling feliciteerden met haar 20- jarig bestaan en de beste wensen voor de toekomst uitten. De heer Jo Nobel, voordracht kunstenaar te Leeuwarden, ver leende zijn medewerking aan deze feestelijke samenkomst en vulde de avond met hoogstaande decla matie; door een dergelijke feest- vergadering wordt de kunst ech ter minder gewaardeerd en zou den o.i. meer luimige stukjes bij het merendeel der aanwezigen meer op prijs gesteld zijn. Enkele accordeonisten van A- Tempo zorgden bij afwisseling voor enige vrolijke muzieknum- mertjes, die zeer in de smaak vielen. Tot slot verenigde de feestver gadering zich aan een welvoor ziene Brabantse koffietafel, die alle eer werd aangedaan. Te ca. 2 uur ging de feestvergadering uiteen. Een collecte voor het T.B.C.- Fonds „Draagt Elkanders Lasten" van het C.N.V., bracht 29.42 H op. De afdeling Sprang van de N. C. B. mag op een waardige her denking van haar 20-jarig bestaan terugzien. ,,'t Rozeknopje" in jaarvergade ring bijeen. In het Stationskoffiehuis van de heer P. Pr.uijssers hield de ge mengde zangvereniging ,,'t Ro zeknopje" op Dinsdag 28 dezer des avonds 8 uur haar jaarverga dering, welke, evenals anders ook nu weer druk bezocht was. In zijn. openingswoord heette de voorzitter, de heer Adr. M. Verheijden, de ledenhartelijk welkom en herdacjit in enkele woorden het overleden ere-lid, wijlen de heer Adr. v. Beek, die óp 11 Febr. 1.1. te Bilthoven over leden is, en die ruim 40 jaar ge. leden door oprichting van een Meisjeskoor de grondslag heeft gelegd voor de thans bestaande gemengde zangvereniging, waar van hij tal van jaren, tot zijn ver trek uit de gemeente, bestuurslid is geweest. De notulen van de vorige le denvergadering werden goedge keurd. In een welverzorgd verslag gaf de secretaris, de heer W. J. van Nieuwenhuijzen, een over zicht van de toestanden en werk zaamheden der vereniging in het afgelopen jaar, waarin o.m. ge wezen werd op de actieve mede werking van de vereniging bij de vele feestelijkheden in het jubi leum- en kroningsjaar, en op de zo schitterend geslaagde operette opvoering. De penningmeester, de heer M. H. van Dongen, gaf een gedetail leerd overzicht van de ontvang sten en uitgaven, waaruit bleek dat de kas sloot met een klein ba tig saldo..Tot leden van de com missie, belast met het nazien van de boeken en bescheiden van de penningmeester werden aangewe zen Mej. Jennie Colet en de heer G. Kerst Hzn. Blijkens het bij monde van de heer Kerst uitge- brache verslag bleek, dat een en ander keurig in orde was, waar na de penningmeester decharge werd verleend. De aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden, de heren Dr. N. L. Gerlach en M. H. v. Don gen, werden bij acclamatie herko zen en namen onder dankzegging voor het in hen gesteld vertrou wen hun herbenoeming aan. In een l^ort overzicht schetste de penningm. vervolgens het fi nancieel verloop van de enige weken terug gegeven uitvoering, waarbij bleek, dat deze uitvoering in tegenstelling met voorgaande jaren een nadelig saldo had opge leverd. Tot slot van dit overzicht werd nog gewezen op de grote vooruitgang van het aantal do nateurs en honoraire leden, dat steeg van 119 tot 146. Na een geanimeerde rondvraag, waarbij o.m. nog aan de orde kwam al of niet deelname aan een concours in de loop van dit jaar en een bespreking over het oprichten van een kinderkoor, als mede plannen ontvouwd werden voor de deze zomer te organise ren pleizierreis, sloot de voorzit ter, nadat hij in hartelijke be woordingen de heer W. Hool- boom, die binnenkort naar Rot terdam vertrekt, dank had ge bracht voor hetgeen hij als wer kend lid voor de vereniging ge daan heeft, de vergadering. Vastgestelde kiezerslijst. De door B. en ML der gem. Sprang-Capelle dezer dagen vast gestelde kiezerslijst, welke thans ter gem.-secretarie voor belang hebbenden ter inzage ligt, ver meldt de namen van 3308 kiesge rechtigden. Beëindiging tijdelijke betrekking, Aan Mevr. Poldervaart, die ruim een jaar als tijdelijke leer kracht aan de Koningin Juliana- school in de Kom verbonden is geweest, is, met het oog op de in functietreding van de nieuw benoemde leerkracht, Mej. Olde kamp uit Poortvliet, op 1 Maart a.s., met ingang van deze datum eervol ontslag verleend. Alg, Verg. Oranjevereniging „Wilhelmina". Onder leiding van haar voor zitter, de heer L. Poldervaart, hield de Oranjevereniging „Wil helmina" j.l. Woensdagavond f uur in het Stationskoffiehuis van de heer Pruijssers haar tweede algemene ledenvergadering, wel ke in tegenstelling met de vorige jaarvergadering zich in 'n flinke belangstelling mocht verheugen. Ook de Edelachtb. heer burge. meester Smit gaf van zijn belang stelling blijk. In zijn openingswoord, waarin de voorzitter de aanwezigen en in het bijzonder burgemeester Smit hartelijk welkom heette, uitte hij zijn voldoening over de flinke op komst van de leden. De notulen van de vorige al gemene vergadering, welke door afwezigheid van de secretaris, de heer H. J. M. Kommers, werden voorgelezen door de 2e secreta resse, Mevr. Poldervaart, werden goedgekeurd, evenals het verslag van de toestand en de werkzaam heden der vereniging over het tweede verenigingsjaar. Dit keu rig verzorgde verslag gaf 'n over zicht van het vele werk, dat in verband met het jubileum, en kro ningsjaar door het bestuur was verricht en van de zo bij uitstek geslaagde feestelijkheden. De penningmeester, de heer L. Stein, gaf hierna een overzicht van de toestand der financiën die, hoewel nog geen reden tot zorg gevende, niet zo rooskleurig bleek als vorig jaar, hetgeen zijn oor zaak vond in de grote uitgaven in verband met de vele festivitei ten in de loop van het vereni gingsjaar. Het verslag van de kas controlecommissie, waarin zitting hadden de heren J. Waverijn en P. v. d. Hoven en dat uitgebracht werd door de heer Waverijn, gaf blijk van een goed verzorgde en accurate boekhouding en een goed beheer van de financiën. Op het voorstel van déze commissie werd de penningmeester onder dank zegging voor zijn werkzaamheden van zijn verantwoording over het afgesloten boekjaar ontheven. De aftredende bestuursleden, Mevr. Poldervaart en de heren L. Stein, Adr. Spierings, E. Neu- wenhuizen, M. de Jong en P. A. de Groot, werden op voorstel van de heer P. Heurter bij acclamatie herbenoemd. Allen namen hun be. noeming aan. Vervolgens kwam aan de orde de bespreking over het organise ren van een uitstapje in de loop van deze zomer voor ouden van dagen. Uit de gevoerde bespre king, waaraan door meerderen werd deelgenomen, bleek, dat men algemeen het initatief van 't be stuur toejuichte. Getracht zal worden naast het bestuur van de Oranjevereniging een damesco mité te vormen om in onderling overleg de pannen nader ,uit te werken en te verwezenlijken. Bij de rondvraag, waarvan door enkelen gebruik werd ge maakt, werd o.m. me.t het oog op de vervroegde inning van Je con tributie, welke inning reeds begin Maart zal aanvangen in verband met het feit, dat Koninginnedag voortaan op 30 April valt, beslo. ten het huishoudelijk reglement in dier voege te wijzigen, dat het verenigingsjaar loopt van 1 Jan. tot en met 31 December. In zijn slotwoord bracht de voorzitter dank vóór de vlotte, aangename afwerking van de agenda en sprak hij nogmaals zijn voldoening uit voor de meer dan gewone belangstelling. Nutsavond. Tot sluiting van het winterpro- gramma organiseert het Departe ment „De Langstraat" van de Maatschappij tot Nut van 't Al gemeen een lezing met kleuren film en lichtbeelden over „Cana da" door Dr. W. G. N. van der Sleen op Woensdag 2 Maart a.s. des avonds 8 uur in de zaal van de heer E. C. Cové-v. d. Haart aan de Nieuwevaart. Nutsleden hebben op vertoon van leden- kaart vrije toegang, terwijl niet- leden toegangskaarten verkrijgen kunnen bij de heer L. Poldervaart hoofd van de Koningin Juliana- school in de Kom. Verwacht wordt, dat velen de ze spreker, die een tweetal reizen gemaakt heeft naar Canada, het land onzer bevrijders, en Waar vele Hollandérs als emigranten een bestaan vinden, graag zullen willen horen, temeer daar in deze omgeving reeds enkelen geëmi greerd zijn, zodat zij, die familie of kennissen in Canada hebben, aan de hand van deze lezing en filmopnamen een beeld kunnen krijgen van land en volk en de pioniersarbeid van onze boeren gezinnen in Canada. Verkeersstremming opgeheven Doordat de werkzaamheden aan de brug over 't Oude Maas je in de weg naar het Capelse veer over de Nieuwe Maasmond gereed zijn gekomen, is de strem ming van het landverkeer via deze weg, welke verkeersbelem- mering eind December 1948 was inqetreden, vanaf Maandag 28 Februari opgeheven. Voor net verkeer per as, dat gedurende deze verkeersstremming was aan gewezen op de stoompont aan t Drongelse veer of de brug nij Keizersveer, betekent dit een reu. ze verbetering. Afd. Sprang-Capelle van Plattelandsvrouwen. Op haar voorjaarsprogramma heeft de afdeling Sprang-Capelle van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen weder een tweetal aantrekkelijke avonden staan. Dank zij de bemoeiing van het bestuur der afdeling en de mede werking van hét bestuur'van het Departement van de Maatschap pij tot Nut van 't Algemeen kun nen leden der afdeling, welke geen Nutsleden zijn, tegen sterk gereduceerde toegangsprijs de a.s. Woensdag 3 Maart des avonds 8 uur in de zaal Cové-v. d. Haart aan de de Nieuwevaart te hou den Nutsavond, waarop Dr. van der Leen een lezing met kleuren film over Canada zal houden, b;j- wonen. Woensdag 10 Maart ^.a.v. des avonds 8 uur belegt de afdeling een ledenvergadering in de zaal van de heer Ant. van Dijk aan het Bruggetje te Vrijhoeve-Capel- le, waarop ten behoeve van de Stichting 1940-'45 door de dames poppen zullen worden vervaar digd. Het is noodzakelijk voor dit werk het benodigde materiaal me de te brengen. Openbare vergadering. De vereniging van Jonge Land en Tuinbouwers van Sprang-Ca pelle e.o. houdt Donderdag 4 Maart e.k. des avonds half 8 in de zaal van dhr. Van Dijk aan 't Bruggetje te Vrijhoeve-Capelle een openbare vergadering, waar op de heer van den Akker een lezing hoopt te houden over Onkruidbestrijding in weiland". Verloting Kunst na Arbeid. Tot zijn leedwezen is het be stuur van de muziekvereniging Kunst na Arbeid nog niet kunnen overgaan tot het houden van de trekking van de ten bate van de vereniging voor de aankoop van nieuwe instrumenten georgani seerde verloting. De reden hiervan is, dat, alhoewel door de activi teit van leden en anderen honder den loten hun bestemming gevon den hebben, nog verschillende loten onverkocht zijn. Om een zo gunstig mogelijk financieel resul taat met de verloting te bereiken s het noodzakelijk, dat alle loten geplaatst worden, en het bestuur doet daarom een beroep op allen, die de vereniging een goed hart toedragen, om nogmaals door het kopen van een lot een bijdrage te verlenen tot het bereiken van het door de muziekvereniging ge stelde doel. SPRANG-CAPELLE. Donderdag 3 Maart hoopt de Geref. Gemeente aan de Ho- gevaart biddag voor het gewas te, houden. Bij die gelegenheid hoopt voor haar voor te gaan Ds. D. L. Aangeenbrug van Dordt en wel des morgens 10 uur, des mid dags 3 uur en des avonds half 8. Straataanleg. Voor de aanleg van een 4-tal straten in onze gemeente werd op Vrijdag 18 dezer ingeschreven (het betreft hier n.l. de Beatrix. straat, Irenestraat, Marijkestraat n de Margrietstraat). Thans heeft het gemeentebe stuur de bestrating gegund aan de laagste inschrijver de fa. v. d. Elshout en de Bont te Raams- donk(dorp) voor een bedrag van 34931.—. Aanrijding. Wederom vond hier dezer da gen een aanrijding plaats, ditmaal tussen een autobus der Nederl. Spoorwegen en een vrachtauo der fa. Lodewikus alhier. Natuurlijk vond dit weer plaats op de hoek Prins Hendrikstraat—Julianalaan, alwaar men een scherpe bocht heeft en geen zicht op de andere straat. De bus, komende van dé richting Raamsdonk, nam deze bocht veel te kort en bekwam enige schrammen en deuken aan de zijkant. Persoonlijke ongeluk ken deden zich niet yoor. Dit is nu weer de tweede in 14 dagen. Op 't toekomstige verenigings lokaal voor de militairen, dat ge bouwd wordt voor rekening van de heer W. v. d. Heijkant door de firma Gebr. Lodewikus, onder architectuur van de Jieer A. G. Renners, waaide vorige week het rood-wit-blauw, ten teken dat nog deze week het gebouw onder de kap zal komen. Als straks dit gebouw voltooid zal zijn zal daar door, naast zijn bestemming tot militair tehuis, tevens voorzien worden in de behoefte van een ruim vergaderlokaal. Muziekgezelschap „De Parkieten" Door deze vereniging werd op 22 Febr. j.l. in het verenigingslo kaal bij L. Speetjens een feest avond gehouden. De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord tot de aanwezi gen. Hij vond het jammer niet de ere-parkiet de burgemeester, daar in te kunnen betrekken, daar hij nog niet aanwezig was. Om circa 9 uur arriveerde de ere-parkiet met zijn echtgenote en werd ont vangen met een hartelijk applaus en een lang zullen zij leven. De voorzitter heette hen hier na hartelijk welkom. De avond werd gezellig gevuld met muziek van de „Vier Kezen", afgewis seld door schetsjes, voorgedragen door de leden, en dat alles onder het genot van een glaasje. Als conferencier trad op parkiet Velt- hoven, die dat kunstje heel goed verstaat. Om ongeveer 12 uur sprak de burgemeester de vereniging toe, waarbij hij voornamelijk liet uit komen dat de. saamhorigheid en eensgezindheid der vereniging hem bijzonder hadden getroffen. Verder zei hij in het begin eerst wat onwennig in de kooi te zijn,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 2