XSSISHEUVIL L00N-0P-ZAND Speciale aanbieding LEVENSGELUK LEGERGOEDEREN DONDERDAG 3 MAART a.s. IMPORT - \olksLelotig miraphil C. van Delft van Rijswijk PHILIPS EEN PRIMA AFMAKER ER IS GROOT NIEUWS! C. VAN DE LEUR VAN GROTE PARTIJ HAAST U SLECHTS 1 DAG ZUIVER WOLLEN DAMESSTOFFEN DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 28 FEBRUARI 1949 '^r^rU LJZr-J WAARSCHUWING. WAALWIJK. abonneert u op GEVRAAGD: Heerenpolshorloges vanaf II. 11.50, 1 5 steens fl. 26.— en fl. 28 ZIET ONZE ETALAGE! P. J. van Rooij-de Brouwer KAATSHEUVEL VERKOOP PUNTVRIJ AAN SPOTPRIJZEN o.a.BROEKEN, WINDJACKS OVERJASSEN ENZ. ENZ. H. VAN GESTEL Peperstraat 4 KAATSHEUVEL IN 15 MODETINTEN 130 cm. breed f. 8.85 p.m. 140 cm. breed f.10.94 p.m. ALTIJD BETER-ALTIJD GOEDKOPER ?V\iuP5 9HIUP5 9HIUP5 N.V. PHILIPS'VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND - EINDHOVEN. maar dank zij het voederbakje en het drinkfonteintje was deze on wennigheid spo'edig over en voel de hij zich thans, wat ook me vrouw Bianchi beaamde, al bij zonder goed thuis in de ,,kooi Tot slot sprak hij de hoop uit dat de vereniging tot in lengte van dagen zou mogen voortbestaan. Hierop nam nog even de voor zitter het woord, waarin hij de hurgemeester en zijn echtgenote hartelijk dank zegde voor hun aanwezigheid, die deze avond zeer aangenaam had aangedaan. Het onlangs overleden parkiet lid, de heer v. Geene, werd door de vereniging eerbiedig herdacht door het in acht nemen van twee minuten stilte. Ook ontgingen niet aan de aandacht der feest vierende parkieten de jongens in Indië. Voor dat doel werd gecol lecteerd, welke collecte 1'6.— opbacht. Tot slot bracht de voor zitter dank aan de „Vier Kezen voor hun muzikale omlijsting, aan de dames medehelpsters en de familie Speetjens voor al hun moeite en goede zorgen. Welvol daan over de geslaagde avond togen de parkieten tevreden naar huis met „een tot spoedig weer- AGENTSCHAPt G. van Boxtel, Schoolstraat 11. lel. 06. CORRESPONDENTSCHAP» J. Tuerlings, Schoolstraat 4B. Tel. 105. R. K. M. V. De R.K. Middenstandsvereniging hield Woensdagavond in Eupho- nia haar heroprichtingsvergade ring. De opkomst was niet over weldigend, maar toch alleszins voldoende om van een zeer gea nimeerde bijeenkomst te kunnen spreken. De voorzitter van het voorlopig besuur, de heer J. Fre- deriks, opende de vergadering met een hartelijk woord van wel kom aan de aanwezigen, waarbij hij vooral liet uitkomen, dat de middenstander zich op een ruim standpunt moet stellen met be trekking tot zijn standgenoten. De middenstander moet vooruit zien en niet omkijken als er eens iets hapert. Elke zaak die klanten trekt, is een voordeel voor een ander bedrijf. Het is daarom van belang, dat een ruim standpunt ingenomen wordt, als het er om gaat het algemeen belang te die nen. Kortzichtigheid en egoïsme moeten uitgeroeid worden en wij zullen er aan moeten wennen het algemeen belang voor het per soonlijk belang te stellen. Na deze openingsspeech werd tot afwerking van de agenda overgegaan. Uit de gehouden besprekingen volgde het besluit tot vaststelling van de contributie voor het eerste halfjaar, die voor de plaatselijke kas werd bepaald op 7.50, ook geldend voor de georganiseerden in de vrije vakbonden. Het onderwerp winkelsluiting maakte heel wat tongen los. Bij de behandeling van dit onderwerp kwam wel zeer duidelijk tot uiting het gezegde: zoveel hoofden zo veel zinnen. Mogelijk zullen de plaatselijke middenstanders hun kansen niet uit het oog verliezen en door zich hecht te organiseren trachten, straks van het gemeen tebestuur gedaan te krijgen, een compromis te vinden, waarbij aan zoveel mogelijk eisen zal voldaan worden. Het is n,l. niet uitgeslo ten, dat het gemeentebestuur een grote bevoegdheid krijgt om ver anderingen aan te brengen in ver band met de plaatselijke omstan digheden. Hierna werd de KaMiTo uit voerig besproken (Kaatsheuvelse Middenstandsten toonstelling) Over dit punt ontwikkelde zich een zeer geanimeerd debat, waar uit de grote belangstelling voor dit punt tot uiting kwam. Tot de finitieve besluiten kon de verga dering nog niet geraken, omdat in verband met de verwachte mede werking van de industrie ter plaatse de beslissing van deze af deling nog afgewacht moet wor den. Wel mogen we er in deze op wijzen, dat degenen die absent waren, hieromtrent heel wat ge mist hebben. Laat dit een aanspo ring zijn om vooral de volgende vergaderingen niet te verzuimen. Als het standpunt van de indus triëlen bekend is en meer positie ve gegevens omtrent opzet en kosten overgelegd kunnen worden Zal een definitief besluit genomen Worden. Een volgende bijeen komst kan dan zeer belangrijk zijn, als 'n alzijdige opkomst kan geconstateerd worden en de ver gadering op tijd kan aanvangen. Het resultaat van de bestuurs verkiezing was dat de heer J. Fre- deriks tot voorzitter, de heer J. Beekmans tot secretaris en de he ren A. Braat, A. Meijers-Soeter- boek, J. v. d. Put, Fr. v. d. Lin den tot leden gekozen werden. Van de rondvraag werd nog zeer druk gebruik gemaakt, waar bij ook de geest, adviseur de ge legenheid te baat nam om een woordje te spreken. Veel te vroeg kwam het einde van deze goed geslaagde vergadering. De Notenparade. In de toneelzaal Euphonia gaf het Alliance Toneel in samenwer king met het dansorkest „The Georgians" Woensdagavond de cabaretrevue „Notenparade te horen. Er was weinig publiek voor deze goede, ondanks slechte opkomst enthousiast gespeelde to neelavond. Een middenweekse dag van een druk bezet slotsei- zoen is slecht gekozen. Dit wel als hoofdoorzaak voor de te ge ringe opkomst, want de Roosen dalers hebben beter verdiend. De revue gaf veel goeds te horen en te zien, bijzonder de in Euphonia goed bekend staande band gaf in goed samenspel en fijne nuance ring iets te horen, dat waardering, ten vqlle waard was. Zo gaat ie goed is de titel van de revue 1949, die momenteel in het Gildenhuis loopt, en we mogen verklaren „zo ging ie goed".* Een overstelpend volle zaal, een stemming voor 100 een vlot programma juist in de geest van de K.A.B. leden, 't Ging gesmeerd en t was een succes! De Kajotters hebben hun avond gehad en krijgen als we de ge ruchten mogen geloven ook van daag (Maandag) nog een tweede succesdag, want er wachten nog een 600 gegadigden op een plaats in de Gildenbondszaal die Zater dag geen muis meer kon herber gen. Kapelaan Vogels, een van de twee enthousiaste adviseurs van de Kajotters, doch thans de regisseur en auteur van wat ge presteerd werd, heeft met de re vue 1949 iets geleverd, waarvoor de K.A.B. leden hem dankbaar mogen zijn en de acteurs, waar onder we vooral niet mogen ver geten het vlotte K.A.J. orkest, hebben in jeugdige spontaniteit het programma afgewerkt op een wijze, die alle waardering ver dient. De K.A.J. voorzitter Stok- kermans, leidde de avond met n kort doch passend woord in. De Diocesane Aalmoezenier, Rector P. Janssen sprak een woord van propaganda, waarin hij er op wees dat vooral thans nodig is het werk op bevel van Paus Pius voort te zetten. Het drie uur lange programma ving aan niet het optreden van de accordeon-solisten met Circus Renz, die er al direct de stem ming in hadden. Niets ontbrak in het grote gevarieerde programma. De arbeidsbemiddeling kwam ten tonele, mej. Snep presenteerde haar klas, er werd solo-werk ge zongen, een gemengd kwartet liet. goede zang koren, Pa Pinkelman met tante Pollewop kwamen in levende lijve de K.A.V. organi satie voorstellen, de reis naar Valkenburg met de vergadering van de U.N.O. werd ten tonele gevoerd ende jongens in In dië werden niet vergeten, 't Was een avond van „Elck wat wills" in gepaste critiek en stemming volle vrolijkheid. Trekking loterij. Zondag had onder politie-toe- zicht in de patronaatszaal de trek king plaats van de loterij ten ba te; van de stichting van de Pierre vhn Boxtel-stam der Verkenners. De uitslag der trekking was: 1 2861, 2 932, 3 2401, 4 1632, 5 1794, 6 2351, 7 1238, 8 2420, 9 792, 10 1481, 11 479, 12 2866, 13 269. Tot 1 Mei a.s. blijven de prij zen ter beschikking van de win naars, de prijzen op die datum niet afgehaald vervallen aan de Pierre van Boxtel-stam. Aan het adres Hoofdstraat 108 kunnen de prijzen worden afgehaald. Voetbal Berkdijk. Zondag speelde Berkdijk I haar laatste competitiewedstrijd tegen T.A.C. I Tilburg. Ofschoon deze wedstrijd van geen invloed meer kon zijn op de competitiestand, daar Berkdijk reeds kampioen van zijn afdeling is, werd toch nog een zeer goed spel vertoond, waarin Berkdijk zijn taak naar behoren vervulde en de bezoekers met een 2—1 nederlaag huistoe zond. Een première. Zondagavond gaf de R.K. Ge mengde Toneelvereniging Lae- titia in de zaal van de heer J. van Dun als première van haar optreden het toneelspel in drie bedrijven van Ant. Coolen: De Klokkengieter. Het bezoek was slechts matig, doch dat zo goed als alle acteurs van Kaatheuvel acte de presence gaven bij deze première en daarbij tot de con clusie kwamen, dat Laetitia zeer goed debuteerde, is alleen reeds een succes. Onder de aanwezigen mochten we ook de bekende klok kengietersfamilie Fritsen uit Aar- Ie Rixtel ontmoeten, waar de au teur de gegevens verzamelde voor zijn werk en die een schilderstuk beschikbaar stelde van het inte rieur van een oude klokkengie terwoning, getrouw en kunstzin nig nagebootst door de handige decoreur J. v. Oorschot. De oude heer Fritsen was enthousiast over het vertoonde en nodigde na af loop het gezelschap uit het werk in Aarle Rixtel te komen opvoe ren. We kunnen natuurlijk cri tiek leveren over dit eerste op treden van Laetitia, doch laten we beginnen met een waardering voor wat is aangedurfd. Ant. Coolen vergt .van de spelers meer dan menig ander auteur. Vooral in stil spel heeft hij eisen, die voor menig dilletanten ensemble te zwaar zijn en juisct hierin heeft Laetitia niet gefaald. Daarbij mochten we genieten van een zeer goedverzorgde dictie, die een regie verraadde, die over toneel routine beschikt en deze bij zijn medewerkers weet uit te buiten. De heer Bosch komt hiervoor een verdiend woord van lof toe. Ook de grime vond in de heer van Trier een prima verzorger. Mo gelijk mocht de costumering voor •I f I I ij. i - ill .1 ill jUI'J de tijd waarin het stuk speelde voor Maria iets minder modern geweest zijn. Mr. Andreas de Koninck gaf als klokkengieter een goed spel, doch in het tweede bedrijf had den we hem gaarne iets sugges tiever gezien. Paul had wel het minste toneelroutine en miste ook nu en dan de vlotte rolvastheid. Anselmus Albrecht was een goe de meestergezel; Maria speelde rustig of het toneel haar huiska mer was en ook Barbara beelde een goede trouwe huishoudster uit. Alles bijeen een première, die Voor een volgend optreden een druk bezoek mag verwachten, waarbij het pogen iets van beter gehalte te geven, waardering zal ondervinden. Naar het concours. Naar wij vernemen, zal de Ge mengde Zangvereniging „Echo der Duinen onder leiding van de heer F. Wilmont te Waalwijk deelnemen aan het Groot Nat. Zangconcours op Zondag 31 Juli te Nijmegen. Priesterfeest. Dinsdagavond hielden de be woners der Kerkstraat een verga dering om te komen tot n waar dige viering van het priesterfeest van de Eerw. Father v. Deute- kom, welke vermoedelijk op 1 Mei het H. Sacrament der Pries terwijding hoopt te ontvangen. Een commissie werd samenge steld uit de heren H. v. d. Heu vel, P. van Leest, C. de Jong, 3. Wijtvliet, A. Spapens, Quirijn de Jong en Chr. Vermeer, die de werkzaamheden ter hand zullen nemen. gen mooie open aanvallen en als de linksbuiten de bal goed door geeft, is het de linksbinnen die met 'n hard schot de score ver hoogt, 30. Even daarna is het de midvoor die inschiet uit een mooie voorzet van de rechtsbui ten, 4—0. De gasten proberen 't spel te verplaatsen, maar verder als de backs komen zij niet. Vijf minuten voor het einde geeft de rechtsbinnen de bal prachtig door en het is de midvoor die na nog enkele spelers te hebben omspeeld de bal in het net laat verdwijnen. 5—0. Hiermede kwam het einde van deze faire en sportieve wed strijd. De leiding was in handen van de heer Smulders, die uitste kend leidde. A.s. Zaterdag sluit Wit-Zwart de competitie met een thuiswed strijd tegen Gudok 2, om 4 uur. SPRANG. RoosendaalNEO. Toen de scheidsrechter voor rust had geblazen en onze jon gens een 31 voorsprong hadden en paal en lat vele malen redding voor Roosendaal hadden ge bracht en zelfs een schitterend doelpunt van onze linkshalf aan de scheidsrechter was ontgaan, daar de bal uit het doel terug sprong, zal wel niemand aan een NEO overwinning getwijfeld heb ben. Na de thee zien wij weer 'n aanvallend NEO. Weer werd n mooie goal door vermeend buiten spel geannuleerd. Een misver stand in onze verdediging bezorgt Roosendaal haar tweede goal. NEO valt nog harder aan, doch weer zijn het paal en lat, die doelpunten verhinderen. Ieder denkt dat de stand zo zal blijven tot vanaf het middenveld een bal op het NEO doel wordt getrapt, welke door onze doelman wordt gestopt. Tot verwondering van spelers en publiek fluit even daar na de scheidsrechter en wijst naast zich naar de cirkel, 3—3. Even daarna fluit de scheids rechter voor de laatste maal in deze wedstrijd, die ondanks zijn laakbare leiding door de spelers van beide elfallen is gemaakt tot een goede en in alle opzichten sportieve wedstrijd. De Heer en Mevrouw A. TIELEN-MAJOIE geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun dochter MARIE - LOUISE die bij 't H. Doopsel de namen ontving van Maria Louisa Elisabeth Eugenie. Waalwijk, 27 Februari 1949. ,,'t Hofke" Mr. van Coothstraat 35. WOENSDAG a.s laatste dag inlevering bonnen 008 en 01 6 voor sinaasappelen Beleefd aanbevelend, Fruithuis ,,'T WESTLAND" DE ECHO VAN HET ZUIDEN die tevens genegen is alle werkzaamheden te verrichten. J. W. BROEDERS, Gasthuisstraat 38 KAATSHEUVEL Confectie-Schoen make rij. Heden kunnen wij U aanbieden een g r o o t e collectie Horloge-, Goud- en Zilverreparaties binnen 8 dagen Retour. Al onze REPARATIES worden VAKKUNDIG en BILLIJK uitgevoerd. Horlogerie Gasthuisstraat 32 - KAATSHEUVEL. R.W.B.Uno Animo 1—3. Uno Animo kampioen 4e kl. D. Na het winnen van bovenge noemde wedstrijd heeft Uno Ani mo Zondag het zo lang begeerde kampioenschap der 4e klasse D weten te behalen. De weersgesteldheid om te voetballen was heus niet zo fraai en zoals het weer was, was ook de wedstrijd. De ruststand ging in met 12 en na de thee heeft Lino de overwinning weten te be halen. Op 1 Juli 1926 werd Uno Ani mo opgericht om zich een baan te breken in de voetbalsport, met als geest, adviseur kapelaan v. Hoek en met een 14-tal leden, waaruit een bestuur werd gekozen. In het zelfde seizoen 1926—1927 werd reeds uitgekomen met 1 elftal dat ingedeeld was in de R.K.V.B. dis trict Tilburg, terwijl in 1927 reeds met 2 elftallen aan de competitie kon worden deelgenomen, waar van het le in 1930 in de 3e klas se A als eerkte wist te eindigen. Voortaan zou men zijn geluk gaan beproeven in de 3e klasse I.V.C.B., terwijl de lagere elftal len uitkwamen in de R.K.V.B. In het seizoen 1938-1939 werd Uno Animo ongeslagen kampioen in de 3e klasse van de I.V.C.B. en thans is haar werk wederom bekroond door de kampioenstitel der 4e klasse D. Een woord van hulde aan het kranige elftal en aan de ijverige bestuursleden, die stille werkers, die deels nog tot de oprichters behoren en die veel hebben bijgedragen tot de instand houding van de vereniging en het behaalde succes. Zeker mag niet vergeten worden te memoreren dat de vereniging in 1928 een beschermheer kreeg die er wezen mag, de sympathieke WelEd. Zeergel. heer Dr. Smals, die de vereniging in alle omstandigheden terzijde staat met raad en daad. Door de welwillende medewer king van de Loonse bevolking heeft de vereniging thans de be schikking over een prima eigen terrein en mooie kleedkamers. Naast de muziekcorpsen is ook Uno Animo verbonden met de Loonse bevolking en omgekeerd, en zij geniet in hoge mate de sympathie der jeugd, want tevens komen ook een 4-tal jeugdelftal- len in de jeugdcompetitie uit, die een goede figuur slaan op de ranglijst. Bij hun terugkeer werden de kampioenen hartelijk ontvangen en gefeliciteerd door hun mede leden en supporters, alsmede door de vele notabelen uit ons dorp en daar buiten. De officiële huldi ging zal eerst later worden ge houden. Ook wij wensen bestuur en le den van Uno Animo proficiat en hopen dat zij hun goede reputatie zullen handhaven bij hun komen de wedstrijden. VRIJHOEVE-CAPELLE. Vobba BredaSparta 12. Door een prachtige 21 over winning heeft Sparta de leiding veroverd in de afd. Brabant van de Zaterdagmiddagcompetitie. Sparta telde één invaller en wel voor haar aanvoerder, maar niettegenstaande deze verzwak king heeft zij het toch klaar ge speeld om Vobba een nederlaag toe te brengen. Vobba beschikt over een sterk elftal met gerouti neerde spelers en het valt heus niet mee om over dit elftal te ze gevieren. Van het begin tot het einde heeft Sparta dan ook voor deze overwinning moeten zwoe gen. Sparta is nu de grote kam- pioenscandidaat geworden, want door deze overwinning heeft zij het kampioenschap in eigen han den. Boys met dit mooie resultaat wensen wij U proficiat. Ook onze junioren speelden 'n mooie wedstrijd in Waspik en behaalden een 3—3 gelijk spel. Voor a.s. Zaterdag staat op 't programma een thuiswedstrijd te gen Roosendaalse Boys. Denk er om, onderschat deze tegenstan ders niet en zie naar het resultaat dat zij vorige week hebben be -heald. Sparta 2 gaat naar Wit-Zwart 2 en ook jullie zorgt natuurlijk voor een verrassing. Leden van de supportersvereni ging, denk om de algemene ver gadering welke zal gehouden wor den op Woensdag 2 Maart in de zaal van de heer Ant. v. Dijk. Aanvang half 8. Allen present. Boys, Good luck. CAPELLE. Wit-Zwart—Longa 4 5—0. Beurtelings volgden de aanval len in deze spannende match el kaar op. Wit-Zwart was echter voor het doel het gevaarlijkste en wist dan ook na 10 minuten spe len de leiding te nemen door de midvoor, 1—0. Hierna volgden enkele gevaarlijke aanvallen der gasten, maar dank zij de talenten van de doelman en de stugge ver dediging der achterhoede wisten zij geen enkele maal te scoren. Even voor de rust kwam Wit- Zwart aan een goedkoop doel punt, als de linksback der gasten de bal in eigen doel schiet, 2—0. Na de hervatting is Wit-Zwart het meest in de aanval en er vol- HOOFDSTRAAT 173 TELEFOON 184. stoften Grotestraat 192 WAALWIJK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 3