Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Brabant Krotwoningen in Heusden WmlwYK Waalwijkse en Langstraatse Courant KANTOOR WAALWIJK Wat bracht 1948 voor 't rayon der Kamer. REDE GEEN WATER in de buitenwijken NIEUWJAARSREDE BURGEMEESTER MAANDAG 28 FEBRUARI 1949 Uitgever Waahvijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO TM HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 18. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux: GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". (Slot). Lederindustrie. De huidenvoorziening was voor al in de tweede helft van 1948 zeer slecht. Gebrek aan deviezen en vertraging bij de verscheping Waren oorzaak dat vele looierijen niet regelmatig konden doorwer ken, waardoor grote moeilijkhe den in de productie werden ver oorzaakt. De bevoorradingstermijn voor de lederindustrie is reeds bij de planning van het R.H.L. veel te kort gesteld, zodat bij 't R.H.L. niet voldoende deviezen beschik baar komen om een regelmatige gang van zaken te verzekeren. Bovendien komen de bedragen slechts met horten en stoten ter beschikking, waardoor een regel matige inkooppolitiek voor de le derindustrie» volkomen onmogelijk wordt gemaakt. Dit heeft tot ge. volg dat dikwijls gekocht moet worden op ogenblikken dat de markt ongunstig is ofwel dat min derwaardige huidensoorten geno men moeten worden. Wanneer men op de £-marktèn moet kopen omdat op een bepaald moment wel maar geen dollars aanwezig ziin. liggen de prijzen gemiddeld 20% hoger dan die op de dollar- markten. Dit alles heeft tot ge volg dat de Nederlandse lederin dustrie zeer oneconomisch moet inkopen. De steeds groeiende productie kosten vormen met al deze fac toren een onhoudbare situatie voor de Nederlandse lederindus trie. Voor de zooilederindustrie b.v. is het calculatieschema einde 1946 vastgesteld op een vast be drag. Een extra risicodekking is daarbij niet ingecalculeerd. Voor een industrie die moet rekenen met een omzetmogelijkheid van gemiddeld jaar en met grond- stoffenprijzen, die gemiddeld het viervoudige van voor de oorlog bedragen, lijkt dit toch niet min der dan een economische noodza kelijkheid. Als men nu nagaat dat sedert 1946: a. de omzetbelasting met l%is verhoogd b. de prijzen van inlandse hui den door de Nederlandse re gering met 115% voor zwa re huiden en met 150% voor kalfsvellen zijn verhoogd, waardoor in de Nederlandse lederindustrie 7 roillioen gul den meer moest worden ge. investeerd c. onlangs de kolenprijzen met 7.80 per ton zijn gestegen d. de lonen met 1.- p. week; e. een verdere stijging van exo- tische huiden, van looistof fen en van alle onkosten heeft plaats gehad, waar door grotere bedragen moe ten worden geïnvesteerd tn grotere risico-:: ontstaan, ter wijl de invloed van al deze factoren niet in de verkoop prijzen mag worden verdis conteerd, dan behoeft men geen econoom té zijn om te kunnen vaststellen dat hier roofbouw plaats neeft. Thans zou aan de overlederin- dustrie een productiebeperking worden opgelegd tot ca. 60 voor binnenlands verbruik. De in dividuele looier kan dit percen tage verhogen door te exporteren. Het behoeft echter geen betoog dat door alle bovengenoemde fac toren onze exportmogelijkheden zeer worden belemmerd. De buitenlandse afzetgebieden krimpen steeds verder in. De grootste behoeften in het buiten land zijn of raken gedekt. Ver schillende regeringen verstrekken bovendien belangrijke voordelen aan hun eigen lederindustrie. Zo krijgt b.v. de inheemse looier in Argentinië zijn huiden tegen 60% van de prijs, waaraan de regering dezelfde huiden exporteert. In Zuid-Afrika krijgt de looierij de huiden 30% beneden de export prijs. In Zwitserland worden de huitenlandse huiden nog steeds gecompenseerd. De Belgische narkt is voor ons zeer moeilijk geworden. In Engeland krijgt de looier bv. Nieuw-Zeelandse kalfs vellen aan de prijs van 34 d. per lb., terwijl de Nederlandse looierij hiervoor 63 d. per lb. moet be talen. Wij behoeven bij de samenhang van alle hierboven genoemde om standigheden wel niet uit te wei den over de exportkansen van de Nederlandse lederindustrie. Bij dit alles verbaast het ons te moeten vaststellen, dat officiële instanties met evenveel gemak als waar mede de dokter een gorgeldrankje voorschrijft, thans bepalen dat de Nederlandse overlederindustrie en daarmede consequent de Neder landse schoen- en lederwarenin- dustrie hun productie met 30 zullen moeten beperken. Bij een dergelijke maatregel zou men toch minstens mogen verwachten dat, met de organsaties officieel over leg zou worden gepleegd a. over de rentabiliteit van de industrie bij een dergelijke productiebeperking b. over de vraag wat met de arbeiders moet gebeuren, die door deze maatregel zonder werk zouden komen. In het licht van deze situatie tenslotte moet men zich onwille keurig de vraag stellen, hoe een economische unie met België en Luxemburg verwezenlijkt kan worden. Wij hebben over de toestand in de schoen- en lederindustrie enigszins uitgeweid, omdat beide voor het district van onze Kamer Wij zijn van mening dat door de van overwegende betekenis zijn. gang van zaken zoals die zich het laatste jaar heeft ontwikkeld, het Nederlandse belang en de belan gen van het Nederlandse volk worden geschaad. Het wordt hoog tijd, dat het zakenleven zelf meer invoed kan uitoefenen bij het tot stand komen van nieuwe maatre gelen en het afbreken van verou derde voorschriften in het belang van het Nederlandse bedrijfsleven en van het Nederlandse volk. van de Voorzitter, de heer J. W. van Heesbeen, uitgesproken in de verga dering van de Raad van Bijstand van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordbrabant, kan toor Waalwijk, op Don derdag 17 Februari 1949. Lederwarenindustrie De sterke ontwikkeling van de ze tak van nijverheid zette zich ook in 1948 voort. Het aantal ar beiders bleef ongeveer hetzelfde, waarbij opmerkelijk is de voor komende vervanging van vrouwe lijke arbeidskrachten door manne lijke. De omzetten, welke in 1947 3.370.000.bedroegen, belie pen in 1948 volgens de door on ze Kamer ingestelde enquête voor 23 bedrijven 4.267.000. Zuivelindustrie. Werd de productie in 1947 be lemmerd door de zeer droge zo mer, ook in 1948 was de weers- vooroorlogse sijfers nog lang niet gesteldheid van die aard, dat de konden worden gehaald. Door 7 bedrijven in ons district werden in totaal verwerkt 22.704.000 kg. melk en werd gefabriceerd ruitn 8.500.000 kg. boter en kaas met 'n totale waarde van 6.670.000. Machine-industrie en scheeps bouw. Hoewel de materialenvoorzie- ning quantitatief iets gunstiger is geworden en deze industrie over het algemeen ia 1948 goed van orders voorzien was, zal het toch op de duur uiterst 'moeilijk zijn aan de buitenlandse concurrentie het hoofd te blijven bieden. Het grondstoffenarme Nederland moet practisch alle grondstoffen uit het buitenland betrekken. De hoge prijzen en de lange levertijden bemoeilijken de vooruitgang. De scholing van de arbeiders moest in meerdere plaatsen door de in. dustrie zelf ter hand worden ge nomen tengevolge van het ontbre ken van plaatselijke ambachts scholen. De arbeidslust was in het alge meen niet bevredigend. In verband met de dringende behoefte aan export is ook in deze industrie grote behoefte aan be hoorlijke kapitaalvorming. Be scherming van de binnenlandse in dustrie en vërlening van grotere faciliteiten voor export worden noodzakelijk geacht voor verdere uitbloei. Zowel het aantal te werk ge stelde arbeiders als de omzetten van de bedrijven in ons district gaven een sterke stijging te zien, resp. ongeveer 40 en 30%. Chemische industrie. Evenals in voorgaande jaren tonen de cijfers voor 1948 de gro te samenhang van de chemische en schoenindustrie. Door de gro tere vraag naar schoenen steeg ook de vraag van schoenfabrikan ten naar de door de chemische industrie geproduceerde artikelen. De omzetwaarde steeg dan ook ten opzichte van 1947 met onge veer 20%. Textielindustrie. Ook in 1948 heeft deze hier zo jonge industrie zich zeer gunstig verder ontwikkeld. De moeilijk heden waren elders. Ondanks de grote vooruitgang ziet men tenzij ruimere grondstoffentoewij- zing plaats kan vinden en ook de kwaliteit der grondstoffen beter wordt de toekomst minder gunstig. In het totaal werd met ongeveer hetzelfde 'aantal larbeiders' ge werkt als in 1947. De waarde van de omzetten steeg met onge veer 25 Cartonnagefabrieken en papier- verwerkende industrie. Deze industrietak, welke in ons district vanzelfsprekend is afge stemd op de schoenindustrie volg de wat productie betreft, in grote lijnen de ontwikkeling van de schoenindustrie. Bouwindustrie. (Onder dit hoofd hebben wij samengevat de aannemersbedrij ven en de gehele houtverwerken de industrie) De materialenvoorziening, hoe wel ruimer, hield ook hier de productie tegen. Met uitzondering van de meubelindustrie, welke de toekomst niet zó ongunstig ziet, verwacht men, dat de omzetten in 1949 aanzienlijk zullen dalen als gevolg van de verminderde bouwtoewijzingen. Handel, (groot-) Hoewel de handelsbedrijven niet alle tevreden zijn over de gang van zaken in 1948, kan toch, gezien de bereikte omzetten in geld, gesproken worden van een sterke toename t. o. z. van 1947. Zo steeg de omzet van de handel in leder, fournituren enz. met ongeveer 30% en bereikten de in ons district gevestigde be langrijke bedrijven tezamen een omzet van rond 40.000.000.—. Ook de levensmiddelenhandel (m.i. van veevoeder en kunst mest) steeg met 25% en bereikte een omzet van rond 26.000.000, Middenstandsbedrijven. Hoewel in verschillende bran ches van kleinhandel en ambacht vrij behoorlijke resultaten werden bereikt, begint zich hier in ster kere mate af te tekenen de on voldoende koopkracht van de be volking. Vielen gelukkig vele dis tributiemaatregelen weg en kon den daardoor allerlei tijdrovende werkzaamheden achterwege blij ven, grotere omzetten van bete kenis echter werden er niet door bereikt. Sommige middenstandsbe drijven, zoals slagerijen en krui denierszaken, hebben met grote moeilijkheden te kampen. De om zetten van textielzaken zijn i.v.m. de beperkte hoeveelheid textiel punten aan weinig schommeling onderhevig; in deze branche wordt geklaagd dat voor het bin nenland zo betrekkelijk weinig kwaliteitsartikelen ter beschikking komen en dan nog tegen zeer ho ge prijzen. De werkzaamheden Kamer. de Aan het einde van dit over zicht over de economische ont wikkeling in het gebied van onze Kamer past een korte samenvat ting van de werkzaamheden van de Kamer. Vestigingswet. In 1948 kwamen in 104 aanvra gen voor een Ministeriële verkla ring, waarvan behandeld werden 89 aanvragen. 79 hiervan werden verleend en 10 geweigerd, terwijl er nog 15 in behandeling zijn. Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. Hiervoor waren de cijfers: In gekomen 107; behandeld 83; ver leend 91geweigerd 1inclusief enkele aanvragen van 1947 waar voor nog geen beschikking werd ontvangen. Nog in behandeling 24 aanvragen. Besluit Algemeen Vestigingsver bod Kleinbedrijf 1941. Ingekomen 226; behandeld 201 verleend 139; geweigerd 72; in clusief de aanvragen van 1947, waarvoor nog geen beschikking werd ontvangen. In totaal zijn er nog 25 aan vragen in behandeling, waarvan 11 bij het Ministerie. Handelsregister. In totaal vonden in het Han delsregister 1547 inschrijvingenen mutaties plaats. Hieronder bevin. den zich 548 nieuwe inschrijvin gen. Voor 1947 waren deze cij fers resp. 1007 en 302. In totaal werden ruim 2600 handelsinlich tingen gegeven en werd ruim 1000 maal inzage in de dossiers van 't Handelsregister verleend. Er wer den 35 certificaten van oorsprong afgegeven, terwijl 893 afschriften en uittreksels werden verstrekt. Inzake verdeling van de be schikbare auto's werden drie maandelijks uitvoerige adviezen aan de Rijksverkeersinspectie uit gebracht. Mijne Heren, gaarne besluit ik deze rede met dank aan allen, die hun werk voor onze Kamer lever den en met de hartgrondige wens, dat het U en de Uwen in 1949 wel moge gaan. In de vergadering, die de raad van de gemeente Heusden Don derdagavond hield en waarbij de heren Lutgert en v. Bladel niet tegenwoordig waren, hield de voorzitter een Nieuwjaarsrede, waarin hij het afgelopen jaar overzag. In dit overzicht voerde het woningbouwprobleem de bo ventoon. De heer te Vruchte stelde een aantal vragen aan B. en W. be treffende de herbouw van 'n krot woning, waar zich ook de gehele raad tegen verzette. De kwestie van het bluswatej in de buitenwijken werd ook nog ter sprake gebracht. Nadat de voorzitter de verga dering geopend had, bracht hij de gemeenteraadsleden en het ge- meentepersoneel dank voor de samenwerking van het afgelopen jaar, waarop hij ook in het ko mende jaar weer hoopte. Na enkele woorden gewijd te hebben aan wat het afgelopen jaar orjs op nationaal gebied ge bracht had, bezag hij de toestand van de gemeente Heusden. Be treffende de loop van de bevol king deelde hij mede dat het be volkingscijfer op 1 Jan. '48 2881 bedroeg, door geboorte was dit cijfer vermeerderd met 86 en door vestiging met 118; daartegenover stond een vermindering van 30 door overlijden en van 103 door vertrek naar elders, zodat het be volkingscijfer op 31 Dec. 1948 2952 bedroeg te weten 1460 man mannen en 1492 vrouwen. Hoewel de gemeenterekening sloot met een batig saldo van 19706.29, was toch zuinigheid geboden. In het afgelopen jaar was het bouwvolume voor 1947 gereed ge komen en waren weer 31 woning wetwoningen aan het woning kwantum toegevoegd; niettemin bestond er ook in Heusden nog een zeer grote behoefte aan wo ningen en daarom was het zeer te betreuren dat Heusden voor 1949 geen woningen had toege wezen gekregen. Men had zich echter aanstonds in verbinding gesteld met het provinciaal be stuur om alsnog uit de reserve 'n aantal woningen te krijgen. Men had ook aan het rijk ge vraagd tegemoet te komen in de kosten die zouden ontstaan ten gevolge van 't feit, dat de grach ten en de wallen als oudheidkun dige monumenten niet gesloopt en gedempt móchten worden. Ook de plaatselijke industrie, te weten voornamelijk de scheepswerven en de conservenfabriek, had het woningtekort ook zijn terugsag; deze hadden het algelopen jaar nog niet op volle toeren kunnen werken. Met het uitspreken van de hoop dat Gods zegen ook dit jaar weer op hun werk mocht rusten, beëindigde de voorzitter zijn toespraak. Onder de ingekomen stukken bevond zich een schrijven van de bewoners van de huizen in de v.m. tuin van de fa. van Bladel, met het verzoek de strook grond achter hun huizen aan hen te ver kopen. B. en W. hadden echter al besloten het perceel in 6 ge deelten te verdelen en deze stuk ken publiek te verkopen, daar er meer gegadigden waren De grond in de Wielstraat zou in drie ge deelten verpacht worden, omdat voor alle 7 mensen het perceel grond te klein was. Bij de gun ning, die B. en W. in eigen han den hadden, zou met de redelijk- heid rekening worden gehouden. KROTWONINGEN. De heer te Vruchte had een aantal vragen ingediend, die de voorzitter beanwoordde. Het was B. en W. niet bekend dat er re paraties verricht werden aan het pand waarvan Merkx eigenaar was B. en W. hadden vanzelf sprekend daar ook geen mede werking aan verleend, noch in de vorm van een vergunning. Indertijd hadden zij wel op dracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de bewoonbaar heid van het pand en het was toen als het moest geschikt be vonden voor misschien twee vol wassen mensen en een kind. Maar in genen dele was de wo ning menswaardig. Ook de belendende percelen waren een ontsiering van de ge meente en B. en W. zouden ql 't mogelijke doen om de drie krotten opgeruimd te krijgen en alles in het werk stellen om geen materi aal meer beschikbaar te stellen voor de reparatie van krotten. De heer Dekkers vond 't min der prettig dat Bouw-, Woning en Welstandstoezicht eertijds het huis had afgekeurd en nu weer voor herstel vatbaar verklaarde, dubbel onprettig was dit, nu het materiaal zo schaars was. B. en W. zouden omtrent de houding van de instantie nadere opheldering vragen. De heer Verschuren wilde zo ver gaan dat de raad als zijn ge voelen neer zou leggen, dat er maatregelen tot onbewoonbaar verklaring zouden worden geno men. B. en W. zouden het geval voorleggen aan de betreffende in stantie. De raad was het hiermee volkomen eens en natuurlijk ook de heer te Vruchte, die dit extra zei en nog eens wees op de ge varen van dergelijke huizen. Hij vergeleek dit geval met het be ruchte schuurtje van dhr. Merkx, waarvan de muur destijds, geluk kig zonder persoonlijke ongeluk ken, was ingestort. Vervolgens werd besloten een kasgeldlening aan te gaan van 350.000 en enkele percelen grond te kopen. Als er nu maar huizen waren om er op te zetten. GEEN BLUSWATER. Betreffende de vaststelling van de regionale brandweerregeling voor N.O. Brabant wees de heer Verschuren op het gebrek aan bluswater in de wijk Herpt. Dit punt had reeds enige tijd de aandacht van het gemeentebe stuur en de voorzitter had reeds besprekingen gevoerd met de voorzitter van de polder „Het Binnen Oude Maasje", die het in strijd met de belangen van de in gelanden achtte als er water in de polder kwam. De belangen van de gemeentenaren telden blijkbaar niet. De voorzitter had zich nu gewend ot de brandweer inspecteur, die een onderzoek in zou stellen en zou bovendien de kwestie bespreken met de com missaris van de Koningin. Hij had echter goede hoop dat er spoedig waterleiding zou zijn in de buitenwijken. Wethouder Buijs had de indruk dat de voorzitter van de polder dictatoriaal opgetreden was en de heer Dekkers vond dat hij het niet zakeijk genoeg bekeek, het water kon toch op een zeker peil gebracht worden zonder dat er iets geschaad werd. Een regeling vergoeding be schikbaarstelling woonruimte werd hierna zonder meer aanvaard ter wijl aan de Handelsavondschool te Waalwijk een subsidie van 20.— per leerling werd toege kend. Het bedrag per leerling voor het lager onderwijs werd vastgesteld op 19.88 voor het L. O. en op 20.88 voor het V.G.L.O. Een verzoek van Kouwenberg om vergoeding reiskosten werd afgevoerd, omdat het rapport van de inspecteur der belastingen nog niet binnen was. De begroting Van de Godshui zen werd gewijzigd, zodat de to tale gemeentelijke subsidie nu be droeg 7500.ook de begro ting van het Vleeskeuringsbedrijf die sloot met een nadelig slot van 1433.75, werd gewijzigd. B. en W. werd voorts mach tiging verleend tot verhuren en verkopen en de raad besloot ver volgens 4 Bruynzeel- en 7 Zweed se noodwoningen van het Rijk over te nemen. Op een verzoek van de café houders om de vermakelijkheids belasting op mechanische muziek instrumenten te halveren, werd gunstig beschikt, waarna de open bare vergadering werd gesloten. VEDEHOVA-FILMAVOND. De achterzaal van Hotel Verwiel was Woensdagavond geheel gevuld met belangstel lenden toen er onder auspiciën van de vereniging van vak schoolstudenten een film avond werd gehouden. Naast leerlingen en leraren van de Rijksvakschool zagen we er verschillende personen uit de schoenindustrie, lera ren van de Nijverheidsschool en leden van verschillende jeugdorganisaties. De heer J. v. Wijck opende met enkele woorden deze avond, waarin hij alle aan wezigen verwelkomde en er zijn voldoening over uitsprak dat hier naast een film over de tentoonstelling in Farijs een film vertoond zou wor den over het orthopaedische schoenwerk, daar het hand werk nog steeds een bijzon dere charme had. De heer Heesters leidde de films in en sprekend over de tweede film zeide hij, dat het de bedoeling was een weder zijds begrijpen tussen indu strie en ambacht te vervol maken. In« deze film zag de industrie het ambacht en hij hoopte dat spoedig de indu strie zich ook eens in een dergelijke vorm zou vertonen aan het ambacht, dat ook nog steeds bleef groeien. Hierna werden de films vertoond. De eerste film toonde ons een aantal opnamen rond 't Internationaal Schoenencon gres te Parijs, de bekroonde inzendingen, o.a. de laars van de fa. Duquesnoy uit Waal wijk en een aantal sight seeings op Parijs. De tweede film zal voor de' schoenmakers ongetwijfeld zeer interessant zijn geweest, want hierin kregen zij een volledige indruk van het or- thopaedisch werk. Met deze film, waarvan de opnamen en de op te nemen jproducten vervaardigd waren door vak mensen die in verbinding stonden met de Vakschool, n.l. middels de wandelcursus sen, wil de vakgroep schoen- makers-ambacht een wissel werking bevorderen tussen in dustrie en ambacht. De vele aanwezigen hebben er ongetwijfeld veel van op gestoken en het debat na af loop bewees de aandacht, waarmede de film was ge volgd. ORANJEHUIS (Centrum). De Oranje-vereniging „Oran jehuis" (Centrum) zal haar algemene ledenvergadering houden op Dinsdag 8 Maart a.s. om 8 uur in de achterzaal van Hotel Verwiel. Aan de orde zullen komen: jaarverslagen, periodieke ver kiezingen, verkiezingen van 3 nieuwe bestuursleden, waar voor candidaat gesteld zijn de heren H. v. d. Griendt. (Put straat), G. Carpay (Canadese- straat) en Th. van der Rijken (Kerkstraat)voorts mede delingen en rondvraag. CILLI WANG in haar „CILLI-SYMPHONIE". Een avond als die welke Donderdagavond in Musis Sa crum door Cilli Wang werd gegeven, plaatst u voortdu rend voor verrassingen. Niet door probtemen die er opge roepen zouden worden, of 't zouden er van technische aard moeten zijn. Maar ge verwon dert u telkens over de sug gestieve wijze waarop deze danseres met meestal sobere hulpmiddelen een pracht- caricatuur tekent: de opge blazen soldaat, de schilder in zijn atelier en de kleine man bijvoorbeeld. Een originele bespotting, een geestige parodie, geeft een avond van Cilli Wang overvloedig gelegenheid tot lachen, om anderen, mogelijk vaak ook om ons zelf. In haar kunst zien we de aanstellerij van de mens tot het absurde door gedreven, hetzij door overdrijving in de uitbeel ding, hetzij door zijn manier van doen over te brengen in de dierenwereld. Wat Cilli Wang biedt is na tuurlijk geen pure danskunst. Elementen die met de dans als zodanig weinig te maken hebben, voeren er de boven toon. Er komen zelfs kunst middelen aan te pas die haar in staat stellen ,,'t menselijk onmogelijke te presteren". Echter bleef alles onderge schikt aan het wezen van deze kunst: de humoristische dans-parodie. Het succes was groot. De rhapsodie van „De Schilder in zijn atelier" en „'De gees ten van Führer en Duce" oogstten extra applaus, ter wijl de Twee vrolijke acro- baatjes op werkelijk ge raffineerde wijze in elkaar gezet een open doekje kre gen voor hun kunsten alleen al. Het mondaine danspaar gaf een „holle en voze" dans als toegift. Tony Schifferstein kreeg zijn aandeel in de hul de voor zijn voortreffelijke begeleiding. Dat de Kunstkring, die het initiatief tot deze avond nam, helemaal tevreden kan zijn, geloven we niet. Dat ligt niet aan haar, maar aan de leden. Want ook Cilli Wang was niet in staat een volle zaal te trek ken. Er kunnen daar verschil lende oorzaken voor zijn. trouwe bezoekers van de di verse avonden weten echter dat de kans op teleurstelling bij hetgeen geboden wordt al heel klein is; dat bewijzen talloze voorafgaande uitvoe ringen. Verder worden de toe gangsprijzen uiterst laag ge houden, wat ook niet te be twisten valt. Maar nog steeds blijkt hier de waarheid van het gezegde „Onbekend maakt onbemind" en wij geloven dat het dit is waardoor velen er van worden afgehouden om ook eens naar een andere dan een toneel- of filmavond te gaan. Dat deze velen 't eens proberen, ze zullen niet be drogen uitkomen. Zij zullen genieten en de Waalwijkse Kring zal er wel bij varen. ONZE JAARMARKT. Onze Jaarmarkt was 1.1. Donderdag druk bezocht, zo wel door standhouders als be zoekers en we geloven dat er weer meer leven en vertier komt rondom de maandelijk se markten en met wat re clame zullen we zo langzaam aan wel weer op het oude peil komen. En er was van alles, een hoofdschotel vormde bloemen en planten, maar ook textiel en andere huishoudelijke za ken waren goed vertegen woordigd en vonden gretige kopers. Een vis-koopman wist er de vrolijke noot in te brengen en vertelde dat hij geld genoeg had, maar alleen maar naar Waalwijk kwam om de men sen hier goede vis voor wei nig centen te laten eten en hij voegde de daad bij het woord. Hij verkocht o.a. ge rookte bokking, maar vroeg vooraf hoeveel men er b.v. voor een kwartje hebben wilde en als hij er b.v. vijf in een papiertje had gedaan gooide hij er prompt nog eni ge exemplaren bij! Wat een weldoener der mensheid! K.J.M.V. De K.J.M.V. hield Donder dagavond feest, omdat ze dat ieder jaar gewoon zijn te doen en om de band tussen de le den anders dan door de ver gaderingen te versterken. Het is er heel gezellig ge weest en met voordracht en zang en iets voor de inwen dige mens, kwam men de tijd veel te vlug door. De voorzitter Lambert van Bladel, sprak een openings woord en vestigde daarin speciaal de aandacht op de nieuwe ledeh-actie die men binnenkort zou gaan voeren. Nog te veel jongens zagen het

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 5