ék sSwifit n CENTRALE VERWARMING Uit de. wijde. weKeJtd LEGERGOEDEREN STOOM INSTALLATIES BEDDEN Leo Lorre helpen Ridder Radhout 2 LEUNINGSTOELEN. 4 EIKEN STOELEN UW BLAD. Voor alle Zaden H. IJ PEL A AR Frits v. d. Linden FEUILLETON DE ONTBREKENDE SCHAKEL Openbare Verkoping van Landerijen. verkopen: GOLFPLATEN. VISSER v. d. GIESEN Firma J. A. DIRK SE 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 28 FEBRUARI 1949 6 MAATCORSETTEN DE „ECHO" OOK Hennen GEBRS LAM DE GROOTSTE KEUS Kaatsheuvel. Notarissen SMITZ en GOYAERïS te Tilburg en Notaris SCHREURS te Drunen, zullen op Donderdag 3 Maart 1949, bij inzet, en op Donderdag 1 7 Maart 1 949, bij toeslag, telkens des nam. 3 uur precies, in HOTEL VÉRWIEL te Waalwijk, krachtens rechterlijk bevel, publiek verkopen de navolgende onroerende goederen, eigendom van de Erven van wijlen de Heer J. G, MAAS, te Tilburg: Bouwland en Weiland, onder BESOIJEN. vanaf de Zuide- lijke Parallelweg tot de Meerdijk, groot 11 87.30 H.A. Weiland, onder BESOIJEN, in de Buitenpolder, aan de Oude Straat, groot 1 85,30 H.A. Weiland, onder WAALWIJK, over de 2e Brug, ter plaatse Visbank, groot 2.11.50 H.A. Weiland, onder BAARDWIJK, in de Gezeitens, groot 84.40 Aren Weiland, onder SPRANG, in de Driessen, groot 2.00.00 H.A. Weiland,onder VRIJHOEVE-CAPELLE, in deMoerassen, groot 1.45.10 H.A, DE INSPECTEUR DER DOMEINEN TE 's-HERTOGENBOSCH zal op VRIJDAG 4 MAART 1949 bij inschrijving Aanwezig in het kamp te Vught. Kijkdagen op Woensdag 2 en en Donderdag 3 Maart 1949 en wel des namiddags tussen 2 en 5 uur. Toegangsbewijzen alsmede circulaires inhoudende nadere omschrijving der kavels op aanvraag verkrijgbaar Stations weg 26 's-Hertogenbosch. VERKOOP VAN M. PULLES-BROK - DRUNEN HAAST U! SLECHTS ÈÉN DAG! DONDERDAG 3 MAART A.S. Te keep: GROTE PARTIJ GOLFPLATEN, IS EÉN ZAAK VAN VERTROUWEN. de bekende PULLMAN BEDDEN. MEUBEL- EN B E D D E N M A G AZIJ N HOGE HAM 149 Tel. 100 DONGEN I nut van een standsorganisatie niet in. Nu zou men gaan trachten ook hen binnen de kring van de vereniging te halen. De bijeenkomst had plaats in het clublokaal in huize Ancilla. R.K. HUISHOUD- EN INDUSTRIE-SCHOOL. De Jaarvergadering van de R.K. Huishoud- en Industrie school alhier zal gehouden worden op Woensdag 2 Maart a.s. om half acht in het ge bouw der school. Aan de orde komt: Opening; Jaarverslag over 1948; Rekening en Verant woording over 1947 en 1948; Begroting voor 1950; Bouw- uitbreiding. SPORTAVOND. Door de Scheidsrechters- vereniging District „De Lang straat" wordt a.s. Zaterdag 5 Maart in zaal Thalia, Sta tionsstraat, een spelregel avond georganiseerd. Als spreker zal optreden de bekende scheidsrechter W. Boere uit Eindhoven, secre taris van de Zuidelijke Scheidsrechters-commissie. Voor deze avond worden alle voetbalverenigingen uit Waalwijk en Omstreken uit genodigd. De heer Boere heeft te kennen gegeven dat hij 't zeer op prijs stelt als alle voetballers uit Waalwijk en Omgeving hierbij tegenwoor dig zijn. Het is voor de spe lers van even zo groot be lang als voor de scheidsrech ters dat zij de spelregels ken nen, zodat zij daardoor het spel beter zullen spelen. Laat de besturen van de voetbalverenigingen het nut van deze avond ook inzien en met hun spelers aanwezig zijn. Aanvang 7.30 uur. Vrij entree. Voor de jeugd zijn er on derhandelingen gaande om hen ook een spelregel-avond te geven. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren: Franciscus B., zv. G. Ouwerkerk-van Loon Geert, zv. G. H. M. v. Stok- kum-de Bie Rossini P., zv. L. Blom-v. d. Hammen Marie C., dv. A. F. v. Osch- van Over dijk. Overleden: Hendrika Heu- verling 84 j., wed. van G. Bruurmijn Johannes Pel- ders 62 j., echtg. van M. J. de Bont Hendrikus J. Lamers 84 j., echtg. van P. van Loon Cornelia C. Verhoeven 60 j., echtg. van H. J. van de Graaff Cornelia van Eeten 86 j., wed. van P. J. Claassen. Huw.-aangiften: C. J. van Gooi 23 j. te Loonopzand en W. I. A. Vugts 25 j. te Waal wijk B. H. Pullens 27 j. en C. J. van der Mee 28 j., bei den te Waalwijk. Gehuwd: F. J. van Helden 25 j. te Roosendaal c.a. en A. J. van Brunschot 25 j. te Waalwijk J. M. van den Bosch 22 j. te Vlijmen en C. P. Schoondermark 19 j. te Waalwijk H. C. de Jong 37 j. en P. J. Musters 38 j., bei den te Waalwijk J. M. Leijtens 35 j. te Waalwijk en A. C. Hogeling 22 j. te Die penveen J. F. Verharen 25 j. en W. P. Beerens 26 j., bei den te Waalwijk. Ingekomen: Geen. Vertrokken: P. M. Verhoe ven naar 'sBosch H. Stren- gers naar Drunen G. J. Copyright Ramad Press Geef gas!" Dat was bij Leo aan geen dovemansoren gezegdHij deed zijn uiterste best en reed zó snel, dat hij zonder twijfel het wereldrecord motor- rennen verbeterde. Maarhij ivas nog geen twee minuten ^verderof daar zag hij op enige afstand een visser op een smalle plank staan, die over een slootje lag, dat de weg kruiste. De in gedach ten verzonken visser tuurde met half gesloten ogen naar zijn dobber!;e. „Die staat vast op snoek te vissenbrulde Leo boven het geloei van zijn motor uit. „Die snoeken komen toch niet bij hem," schreeuwde Lorre terug, „daarom zullen we hem maar naar de snoeken sturen In razende vaart reden de twee kame raden op de plaats toe, icaar het loze vissertje nog steeds doodkalm stond te hengelen. Toen gebeurde het onvermij delijke. Rrrrrittt daar. vlogen Leo en Lorre de plank op. Op het nippertje be merkte de visser het dreigende gevaar en dook met een schrille kreet het kou de water in, waar hij luidkeels om hulp begon te roepen. Zijn emmertje viel in 't water en vol vreugde spartelden een paar visjes de vrijheid tegemoet. Lorre keek achterom en zag juist hoe een zwarte kraai met grote schrikogen om hoog vloog en hem verbaasd nastaarde. „Zonde van het mooie jasje van den visservona Leo onder het voortrijden, het stona hem zo netjes. Maar we moe voort. Hoe sneller, hoe beter, wani het spook blijft maar achter ons aan- jagen." Lorre begon er echt schik in te krijgen, dat ze voor bleven. „Als we nu geen hindernissen meer krijgen, winnen wij deze wedstrijdjuichte hij, maar hield gelijk zijn snavelomdat Leo verontrust uitriep: „Wat is dat nou weer midden op de weg?y (Wordt vervolgd) TE KOOP: met Te bevragen No. B 61 VRIJHOEVE-CAPELLE VANAF (18.50 met leer bezet 27.50 met buikband en leer bezet. TEVENS ALLE REP A RATI E'S 2e ZEINE 6 a WAALWIJK IEDERE DONDERDAG van 11.— tot 4 uur. Rehmann naar Leiden M. H. Wennekers naar Tilburg J. M. C. de Seijn naar Bres- kens P. Lodenstijn naar Breskens H. Nijssen naar Rijsbergen P. J. Botermans naar Helvoirt E. P. Dijk stra naar Heerlen P. C. Klerks en echtg. naar Breda P. A. van Loon en gezin naar Chicago. STREMMING VERKEER OPGEHEVEN. De stremming van het land- verkeer over de noodbrug over het Oude Maasje te Sprang-Capelle, wordt met ingang van heden (Maandag) 8 uur v.m. opgeheven. VOOR DE OORLOGSGETROFFENEN. Elke maand trekt het rei zend Advies-Bureau van de Stichting „Het Zuiden 1948" door de geteisterde gebieden van Noord-Brabant om de oorlogsgetroffenen met raad en daad bij te staan. Als U moeilijkheden hebt in verband met geleden oor logsschade, wendt U dan tot dit Bureau, dat geheel kos teloos adviezen verstrekt en hulp biedt. Ten gerieve van onze lezers drukken wij het rooster der te houden zittingen hieronder af: Woensdag 2 Maart: 9.00 uur v.m. te Waspik bij Van Iersel. 9.00 uur v.m. te Kaatsheu vel bij Euphonia. 11.00 v.m. te Loonopzand bij Van der Schoot. 11.30 uur v.m. te Raams- donk bij Nieuwenhuysen. 14.00 uur n.m. te Klein Don- bij 14.30 uur n.m. te Raams- donksveer bij Gamers. 17.00 n.m. te Geertruiden- berg bij Stal. WETSONTWERP MATERIëLE OORLOGS SCHADE. Einde vorige week is de Memorie van Antwoord op 't wetsontwerp Materiële Oor logsschade aangenomen. In de M.V.A. verstrekt de regering belangrijke gegevens over hetgeen tijdens en ten gevolge van de oorlog in ons land is verwoest. Totaal verloren zijn 70.000 woningen, 12.000 woningen met bedrijfsruimte, 8360 boer derijen, 75 grote bedrijfsge bouwen, 1100 middelgrote, 1600 kleinere, 200 kerken, 220 kerkelijke gebouwen, 20 zie kenhuizen, 45 jeugdgebouwen 600 binnenschepen, (bagger materiaal en pontons inbegre pen), 80.000 stuks vee. Zwaar beschadigd zijn 38.000 woningen, 7000 woningen met bedrijfsruimte, 6300 boerde rijen, 400 grote bedrijfsgebou wen, 3500 middelgrote, 6500 kleine, 719 kerken, 82 zieken huizen, 200 jeugdgebouwen, 8200 schepen. Het totaalbedrag voor de vergoeding der oorlogsschade is nu gesteld 0p 7,239 milliard waarvan 4,457 milliard op grond van het onderhavige wetsontwerp. De regering geeft als haar mening te ken nen dat een verdergaande te gemoetkoming, dan die welk het ontwerp wil, niet dienstig is aan het algemeen welzijn. De Staatsschuld bedroeg per medio 1948 reeds pl.m. 25 mil liard, welk bedrag de rege ring de uiterst toelaatbare grens acht. De regering stelt zich o.m. nog voor binnenkort een ont werp van een wettelijke re geling inzake huurverhoging aan de Staten Generaal voor te leggen. De huurverhoging dient, aldus de M.v.A., ge paard te gaan met een ver hoging van lonen en salaris sen. DE FRANSE COMMUNISTENLEIDER THOREZ. De leider der Franse Com munisten Thorez ,die ver klaarde dat de communisten Moskou zouden helpen indien de Sovjets Frankrijk zouden aanvallen, zal waarschijnlijk wegens landverraad worden worden vervolgd. Vorige week werd de kwes tie in een heftige zitting van de Nationale Vergadering be handeld, waarin de commu nisten het tegen de rest moes ten opnemen. SCHERMERHORN OP DE KORREL. Het moet voor prof. Scher- merhorn niet heel prettig ge weest zijn, toen hij na een rede voor de P.v.d.A. te Baarn in het debat professor J. van Hamel tegenover zich zag, die uiterst felle critiek op de persoon Schermerhorn oefende en deze verantwoor delijk stelde voor de moeilij ke situatie in de Indonesische kwestie. Schermerhorn's ambities naar het premierschap, zijn ondeskundigheid en kostbaar geëxperimenteer, zijn aanne men vooral van 'n „de facto"- republiek over geheel Java en Sumatra, aldus het betoog van prof. van Hamel, hebben ons land veel schade berok kend. Achter het IJzeren Gordijn wordt: GODSDIENSTVERVOLGING GEORGANISEERD. De berichten, die de laatste tijd binnenkomen uit de lan den achter het IJzeren Gor dijn bevestigen de onlangs door een woordvoerder van 't Ministerie van Buitenlandse Zaken van Engeland geuite beschuldiging, dat de commu nistische regeringen in Oost- Europa een centraal-geleide en gezamenlijke aanval op de kerken hebben ontketend met het doel het ideologisch ver zet weg te vagen. Zij zijn vast besloten alle godsdienstige or ganisaties te vernietigen of anders onder communistische controle te brengen. In Joego-Slavië Mgr. Ste- pinac, die nog steeds gevan gen wordt gehouden en Mgr. Cule, wiens gevangenis niet bekend is. In Roemenië wer den de Bisschoppen van de Byzantijnse Ritus tegelijk met de Apostolische Amminitra- tor gevangen genomen; de Aartsbisschop van Boekarest en Primaat van Roemenië en 2 andere Bisschoppen werden uit hun ambt ontzet. In Polen werd Mgr. Theodor Romzak door een Russische pantser wagen gedood. De Roetheen- se Aartsbisschop werd naar Rusland gedeporteerd en heeft met nog vier andere ge deporteerde Roetheense Bis schoppen waarschijnlijk de dood gevonden. In Albanië zijn twee Bisschoppen door de communisten vermoord, ter wijl de Aartsbisschop van Al banië tot 20 jaar gevangenis straf is veroordeeld. En nu volgen de 20 protes tantse geestelijken in Bulga rije. Eenden W. Legh. br. '48 a. en t. de leg f6 50. Andere rassen id. f7 50. N.H. Blauwen 4 mnd. f6 W. Legh. br. '47 f5.50, Khaki Camb. Eenden 7 rand. a. d leg f4.50. PLUIMVEEH. „SPOORZ1CHT" (Erk. no. 355) VEENENDAAL. (Utr.) Spaar tijd en geld met Gezinsgort van klaar in een wip! N.V. KONINKLIJKE PELLERIJ „ftSRCURIUS v/h GEBRS LAAN W0RUEP.VEER is UW adres ZAAD- EN BLOEMHANDEL Burg. v. d. Klokkenlaan 9 WAALWIJK. Onder controle N. A. K. G. Hoofdstraat 150 Tel. 72 VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN Naar het Engels. 9). De middagzon scheen stralend op de weg, die over de heuvels en door het dal liep en waar zich op het ogenblik zwoegende een man van middelbare leeftijd voortbewoog, die armelijk in de kleren zat en nu bovendien nog van het hoofd tot de voeten met stof overdekt was. Hij zag er bleek en vermoeid uit of hij ge brek geleden had, of misschien lang ziek geweest was. Op de top van de heuvel aan gekomen, wierp hij zich onder de schaduw van een haag, rustte enigen tijd uit en viel toen onge merkt in slaap. Lang duurde het echter niet, daar brandde de zon te hard voor. Hij richtte zich weer op in zittende 'houding en mom pelde voor zich heen „Of ik dat nog gedaan krijg, weet ik niet. Nog vier mijlen dus. „Frisse lucht en goed voedsel", zei dë dokter. Zorg daar maar eens voor als je geen cent op zak hebt. Zonder, de hulp van Jim zou ik het er in het geheel niet afge bracht hebben. Wat zal die Lam bert te keer gaan als hij ziet dat het vogeltje gevlogen is. Maar als het lukt, dan belooft het 'n aar dig buitenkansje voor Suse. En daar heb ik heel wat voor over. Maar vier mijlen, het is geen klei nigheid. In ieder geval zal ik nog uitrusten." Van zijn zitplaats had hij een uitstekend uitzicht op de steile heuvel en ineens zag hij 'n keu rige dogcart aankomen met de groom naast het paard. De eige naar liep zeker enige meters voor uit, „Een net karretje. Precies zo een als hij er een had. Maar hij zou nooit zijn uitgestapt. Voor niets of niemand had hij iets over. Deze man heeft tenminste hart voor zijn dier. Zou hij nu ook goed zijn voor mensen Dat gaat immers altijd samen, wordt wel beweerd." Toen de heer nog slechts en kele meters van hem af was, keek hij zo smekend op dat Ha rold want die was het, op weg naar Mrs. Sanctuary de hand in de zak stak en vroeg „Kan ik ook iets voor u doen?" „Ik zou u zeer dankbaar zijn, ais u mij mee kon nemen naar Cherchefelle, als u toch die kant uitgaat. Ik ben doodop, moet u weten." „Je hoort hier zeker niét thuis?" „Neen sir. Ik moet in Cherche felle wezen, maar ik had slechts reisgeld tot Ockwell. Van daar af heb ik gelopen, twintig mijlen, en ik ben pas ziek geweest. Zo als u begrijpt, de laatste loodjes wegen het zwaarst. „Nu, spring dan maar achter op", zei Harold, tot blijkbaar mis noegen van de groom. „Waar zal ik je afzetten „Zo dicht mogelijk bij The Lodge, de villa van Mrs. Sanc tuary, sir." „De Lodge Daar ga ik zelf ook heen. Maar als je Mrs. Sanctuary wilde spreken, dan zou je reis voor niets zijn, want die is in Londen." Het gezicht van de man betrok. „Je moet toch maar gelukkig wezen", mompelde hij voor zich heen. „Toch was dit adres opge geven in de advertentie." „De advertentie Ben je daar voor gekomen De advertentie voor „De advertentie in The Lloyd, waarin een beloning van vijfhon derd pond wordt uitgeloofd voor aanwijzing van Alfred Baker. ïk kan informates geven." „Dan heeft het geluk je nooit beter gediend dan nu het je naar mij zond. Mrs. Sanctuary heeft mij de zaak in handen gegeven. Maar het is al zo lang geleden dat die advertentie in de bladen heeft gestaan. Hoe komt het dat je je niet eerder vertoond hebt?" „Is u meester in de rechten sir „Zeker niet. Ik ben gewoon mr. Richars van Richars Park. Je be hoeft mij ook niet te antwoorden als je niet wilt. Ik zal je brengen en dan kan je haar antwoord ge ven." „Als u maar niet meester in de rechten is, dan wil ik het u ook best vertellen. Die heren van de rechtbank weten alles zo uit te leggen, dat je er tweeërlei bete kenis aan kunt hechten. Ik kon niet eerder komen, weet tl, omdat ik pas uit het ziekenhuis ontsla gen ben, waar jk zes weken met longontsteking heb gelegen. Ik zou dus niets van die advertentie gemerkt hebben als een kameraad mij de krant niet gebracht had. Zodra ik maar enigszins kon ben ik hierheen gekomen." „Als je inlichtingen goed zijn, dan kan je op de beloning reke. nen, maar je moet zelf met ms. Sanctuary praten. Ik spreek nu maar uit haar naam. Vertel mij eens even: wanneer heb je voor het laatst een flinke maaltijd ge bruikt 7" „Toen ik uit het ziekenhuis weg ging. Sindsdien heb ik op brood en kaas geleefd." „Daar zie je ook geheel naar uit. Eerst moet je wat gebruiken voor we tot een zakelijke bespre king over gaan. Maar hier zijn op The Lodge. George, zorg jij dat deze heer in de keuken eens een goed maal krijgt. Mondje dicht man. Ze hoeven niet alle maal te weten, wat de bood schap is." Even later werd de bezoeker, geheel verkwikt en opgefrist, bij mrs. Sanctuary op de kamer ge laten, waar ze hem in gezelschap van Harold zat af te wachten. ,,Mr. Richars heeft mij verteld dat u gekomen is naar aanleiding van de advertentie, waarin vijf honderd pond beloning werd uit. geloofd voor de opsporing van Alfred Bakei1", begon mrs. Sanc tuary. „Spreekt u nu vrij met Mr. Richars. Mr. Sanctuary heeft niets meer uit te staan met de zaak." „Maar wie is dan aansprakeijk voor het geld „Ik", antwoordde Harold. „Als ik nu een aanwijzing geef om de hand te leggen op de man die zich noemt Alfred Baker want dat is niet zijn ware naam ziet u geeft u er dus uw woord op dat mij vijfhonderd pond Zal uitbetaald worden op de wijze, zoals ik dit het liefste had 7" „Dat zal ik je zwart op wit geven, nadat de man dan in ver zekerde bewaring is, wel te ver staan.' „Ik geloof u, sir. Nu, dan zou ik graag hebben dat u vierhon derd tachtig pond stuurde naar een bank op naam van Susan Barston, die woont bij mrs. Omon, te Almshouses, Streatham, en waar zij dan niet mag aanko men eer zij achttien jaar is, de andere twintig pond zijn voor mij en die zullen ze er dan bewaren tot ik er om vraag. U zult zo da delijk horen waarom ik ze niet onmiddellijk in handen wil heb ben: ze zouden mij dan maar af genomen worden." „Ik heb het opgeschreven", zei Harold, die het in zijn zakboek had genoteerd. „En waar zullen wij nu Alfred Baker vinden 7" „Niet heel ver af, ik ben het zelf." Harold ontstelde en mrs. Sanc tuary uitte een kreet, terwijl ze onwillekeurig een blik naar de deur wierp, of ze bang was dat de man ontvuehten zou, terwijl hij intussen kalm verder sprak ,Mijn ware naam is Andrew Barston, maar zeven jaar gele den was ik in dienst van mr. Po- wis onder de naam van Alfred Baker." „Tot je hem wreedaardig ver moord hebt", viel de moeder in. „Neen, madam, dat heb ik niet gedaan, anders zou ik u vandaag niet onder de ogen zijn gekomen. Ik heb geen hand uitgestoken naar mr. Powis. Daar ben ik totaal onschuldig aan." „Maar waarom ben je dan uit de weg gebleven?" vroeg Harold. „Omdat alles zo lelijk tegen mij getuigde." „En waarom ben je dan nu te voorschijn gekomen 7" Wordt vervolgd. In diverse kopen en massa's; breder bij biljetten omschreven. Inlichtingen ten kantore van Notaris Schreurs voornoemd. een grote partij onderleggers bespannen met gaas, kopstukken, spanten, geschikt voor geriefhoutenz. O. a. BROEKEN - WINDJACKS OVERJASSEN ENZ. ENZ. bij: MANUFACTUREN GROTES1R. 207 van 9 uur voorm tot 6 uur nam. alle maten, recht en gebogen. G. N. VAN ACHTERBERG, Auto-sloperij B 31 VRIIHOEVE-CAPELLE. Telef. 139 DORDRECHT Groenmarkt 31 TEL. 3150 Onze 40-jarige ervaring is U een garantie. 1 pers. bedstellen vanaf Fl. 60 00 2 pers. bedstellen vanaf Fl. 72.50 STEEDS VOORRADIG

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 6