Waalwijkse en Langstraatse Courant IK VYK Milt ocfuLCg, REACTIES Hoekje. P.HuCniv.&& Sociale Rechtvaardigheid BIOSCOOP-PROGRAMMA 1 j de Peiler der Maatschappij.] OP DE VERKLARING DER NEDERLANDSE - Bulgaarse dominé's zetten zelfbeschuldi gingen voort. HET CARNAVAL TE v.m. BAARDWIJK. Mondhygiëne ÏVOROï Een orkaan teisterde Nederland. DONDERDAG 3 MAART 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 19. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Het katholieke dagblad „De Tijd" en het katholieke week blad „De Linie" zijn geen goede vrienden, integendeel, die twee hebben een zekere afkeer van elkaar. Dat dateert al van de tijd, dat het eerste nummer van de Linie nog verschijnen moest. Hij was toen door De Tijd (met een hoofdletter) al zowat veroor deeld. Daartegenover zal de Linie niet nalaten direct en kele ponden zout op te strooi en op elk slakje, dat ze in de Tijd ontdekt. Eerlijkheidshal ve moeten we er bij zeggen, dat de Linie haar zout niet alleen voor Tijd-slakjes ge bruikt, maar kwistig rond strooit op alle slakjes in de gehele katholieke pers. Als men het nummer van 25 Februari 1.1. van de Linie bekijkt, treft men op de voor pagina een mededeling van de redactie aan ,aan het adres van Mr. Jan Derks, hoofdre dacteur van De Tijd. In het kort zit de zaak zo: De Linie heeft twee weken geleden een reportage gege ven over het verhoor van 82 uren van Kardinaal Minds- zenty. Mr. Derks gaf nu op Zondag 20 Febr. tijdens een protestmeeting van katholiek Jong Nederland in het R.A.I.- gebouw te Amsterdam te ken nen van deze reportage niets te geloven en aan de fantasie van de samensteller toe te schrijven. De hoofdredacteur van De Linie noemt dit laster en zegt dat het hem moreel onmogelijk is met namen en bewijzen de mond te snoeren van redenaars, die haar waar heidsliefde in twijfel trekken. Dit is in het kort de ge schiedenis en met die ge schiedenis gaan we ons niet bemoeien. Tijd en Linie moe ten het maar samen uitvech ten. We willen alleen enkele kleine en korte opmerkingen over de zaak maken. De hele zaak doet ons enigszins aan als een ruzie tussen erfgena men op de dag van de begra fenis van de erflater. Pas is het proces van Kardinaal Mindszenty beëindigd of eigenlijk nog niet beëindigd of men zit elkaar in het haar over het grootste aandeel dat ieder heeft gehad in de voorlichting van het Neder landse volk over het proces. Want daar komt de zaak toch eigenlijk op neer, niet waar? Is het niet mogelijk de zaak een beetje meer idealistisch te bezien? In het belang van de goede zaak. Als Mr. Derks twijfelt aan de waarheid van de reportage wat zijn goed recht is en wat waarschijnlijk wel meerdere met hem zullen doen dan is het nog niet nodig die twijfel op een pro testmeeting tot uitdrukking te doen komen en zeker niet op een protestmeeting van jonge ren. We menen dat het beter is zich te houden aan een goed katholiek en een goed journalistiek gebruik om te zorgen de twijfel in zekerheid te doen verkeren, alvorens zich uit te spreken. Kardinaal Mindszenty is pas veroordeeld en onze ka tholieke bladen zitten elkaar al in het haar over de manier waarop het proces is versla gen. Zijn er werkelijk geen meer belangrijke zaken? Is 't niet beter ons katholieke volk, nog beter dan geschied is, voor te lichten omtrent de feitelijke achtergrond van 't proces? Was de spreektijd van Mr. Derks en de ruimte in de Linie niet beter besteed, in dien beiden gewezen hadden op de voortzetting van 't pro ces Mindszenty, de voorzet ting n.l i.n het proces te So fia, waar 15 protestantse pre dikanten hun „misdaden" staan te bekennen, gepleegd vanaf 1928, aan hun „rech ters?" Was het niet beter ge weest ons volk te laten zien wat er in de Balkan gebeurt en het voor te bereiden op wat hier misschien ook nog wel eens gebeuren kan? Met de woorden „de vrede is het werk van de Gerech tigheid" beginnen de bis schoppen van Nederland hun herderlijk schrijven, de vastenbrief van dit jaar. Wij kunnen het gevaar van uiterste ellende slechts af wenden door met waarach tig christelijk gedrag ieder duidelijk te maken, hoe de ware dienst van Christus de meest heilzame gevolgen heeft, ook voor de burger lijke maatschappij. Indachtig het woord van Christus „Gij moet elkander liefhebben, zoals Ik U heb lief gehad", betogen de bis schoppen dat de liefde tot de gemeenschap en de sociale rechtvaardigheid geldt voor alle tijden en voor alle plaat sen, als de enige grondslag voor een deugdelijk georden de samenleving. Iedere tijd brengt andere eisen mee, ook de sociale rechtvaardigheid stelt in iedere tijd zijn eisen, en deze eisen voor onze tijd worden in de brief nader om schreven. Op de eerste plaats heeft de mens recht op persoonlijk ei gendom; het eigendom mag allereerst de eigenaar dienen, maar heeft daarnaast een so ciale bestemming, door wer ken van naastenliefde, door bij te dragen aan de over heidssteun en de gemeen- schapszorg in de vorm o.a. van belastingen en tenslotte door de goederen te gebrui ken voor verdere productie en door het scheppen van een ruimere werkgelegenheid. De mogelijkheid zich eigen dom te verschaffen dient ie der mens gegeven te worden door de bezitspreiding. De rechten der werknemers. De sociale rechtvaardigheid moet vooral tot uiting komen in de rechten van de werk nemers. Op de eerste plaats heeft de arbeider recht op een recht vaardig loon, dat toereikend moet zijn voor het onderhoud van hem en zijn gezin. Voorts moeten de werkne mers gezien worden als gelijk waardig aan de werkgevers, wier plicht het is redelijke voorzorgen te nemen voor 't lichamelijk en geestelijk heil van de arbeiders. Speciaal geldt dit voor de jongeren, met name voor de meisjes. En nog verder gaan de bis schoppen wanneer zij wijzen op het recht van medezeggen schap van de werknemer en mede-ver antwoordelij kheid. Het loonsysteem zal aange vuld dienen te worden met een zeker deelgenootschap in de winst. De plichten der werknemers. Daarnaast echter wijst het hoogw. episcopaat op de plich ten van de werknemers. Op de eerste plaats zullen zij meer belangstelling en verantwoordelijkheidsgevoel moeten tonen. Zij moeten de onderneming als hun eigen zaak gaan beschouwen. Daarom ook noèmt de brief het een teleurstellend feit dat de prestaties beneden 't voor oorlogs peil blijven. Dagdie verij is een zonde die gelijk staat met woeker en bedrog, en waar zij geschiedt in be drijven van vitaal belang voor de volkswelvaart, een ernstig vergrijp tegen de so ciale rechtvaardigheid. Bovendien moet de werk nemer zijn sociale gezindheid, zijn dienstvaardigheid tonen. In dit verband wijzen de bis schoppen vooral op het hoge re belang van het werken in de gezinnen, die, mits dege lijk en godsdienstig, de groot ste steun zijn voor de chris telijke maatschappij. Met enkele woorden, ge wijd aan de sociale rechtvaar digheid in de handel, aan het evenwicht tussen lonen en prijzen, aan de medewerking inzake het woonruimtepro bleem en de vergevingsge zindheid jegens de in de maat schappij terugkerende delin quenten, eindigt dit herder lijk schrijven, dat ons allen duidelijk aantoont hoe wij, ie der op ons eigen gebied, moe ten medewerken aan het her stel van de geschokte wereld, dat slechts verwezenlijkt kan worden door een sociale recht vaardigheid en een grote lief de tot de naaste. REGERING. Hoewel aanvankelijk de commentaren van Republi keinse zijde op de Nederland se verklaring niet ongunstig leken, bereikte ons nu 't be richt dat de Republikeinen niet zullen deelnemen aan de Ronde-Tafelconferentie in den Haag, waartoe de Nederland se regering besloot. In Nederland zijn de me ningen weer gedreven in de richting die de regering is in- geslaan, de partij-raad van de K.V.P. heeft in een motie zijn vertrouwen uitgesproken in het beleid van de fractie, Dr. Van Roy en sprak zijn over tuiging uit dat er geen essen tieel verschil bestaat tussen de doelstellingen van de Vei ligheidsraad en die van de Nederlandse Regering en al spreken enkele kranten dan van waagstukken en avontu ren, van lukrake pogingen en een god-zegene-de-greep-men- taliteit, over het algemeen kan men toch wel zeggen dat de Nederlandse publieke opinie weer een beetje tot rust is, gekomen, na de ver wikkelingen die dreigden te ontstaan bij het aftreden van Min. Sassen en dat men het vertrouwen in de regering weer voor een groot deel heeft teruggewonnen. Nu komt echter na het be richt dat de Federalisten una niem besloten hebben aan de Ronde-Tafelconferentie deel te nemen, de tijding dat de Republikeinen weigeren aan de uitnodiging gevolg te ge ven, omdat zoals Mohammed Rum het zei, het voorstel van Nederland de resolutie van de Veiligheidsraad doorkruist en het zeer duidelijk is dat de Nederlandse regering niet zal voldoen aan de voorwaarde om de republikeinse regering in haar bevoegdheden over enig deel van haar gebied te herstellen. En Palar verklaarde dat waarschijnlijk de Republiek haar eigen voorstellen zal in dienen. Néén, wie gedacht had dat alles nu voortaan van een lei en dakje zou lopen, was ver bezijden de waarheid; inte gendeel, steeds zal men blij ven stuiten op de onwil van de Republikeinen, wier hou ding steeds zelfbewuster wordt. We weten niet hoe de toe stand zich nu weer zal gaan ontwikkelen, maar we hebben vertrouwen in de regering en de hoge vertegenwoordiger, al ontkomen ook wij niet aan de indruk, dat de regering bij 't nemen van haar besluiten even gedacht zal hebben „Wie niet waagt, die niet wint", al spreken we niet van een roe keloos avontuur. r-TJ3?r* I w u V Janko Nikoloff Ivanoff, de Methodistische vice- president van de Opperste Raad van de Verenigde Evangelische Ker ken in Bulgarije, één der vijf tien protestantse geestelijken die momenteel in Sofia te recht staan op aanklacht van hoogverraad, spionnage en zwarte handel, heeft Zaterdag zijn bekentenis voortgezet. Vrijdagmiddag had hij zich reeds schuldig verklaard aan spionnage. Ivanoff sprak met vlakke, monotone stem, die langzamerhand hees werd naarmate de uren verstreken, aldus de correspondent van United Press. Hij sprak con stant van half negen tot half elf, toen een reces werd af gekondigd. Alle beschuldig den volgden zijn voorbeeld, sommigen onder tranen. Men maakt zich over dit proces in de wereld opnieuw ongerust. In Budapest begon het pro ces tegen de mede-beschuldigden van Kardinaal Mindszenty. Tot nu toe verklaarden allen zich „schuldig". In Frankrijk is een spionna ge ontdekt door communistische kamerleden; ook in 't leger wordt blijkbaar door officieren gespion- neerd. De politie onderzoekt de ze zaak ernstig. Denemarken schijnt tot het Atlantisch pact te zullen toetre den, terwijl men ook nog hoop heeft op Zweden. ZONDAGSDIENST. 6 Maart 1949 Dr. Langemeijer. Apotheek: N ij man. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 6 Maart 1949 10 uur: Ds. van Burgeler. De heer IJ C. Mortier heeft bedankt als ouderling der Ned. Herv. gemeente en stelt zich ook niet meer herkiesbaar als kerk voogd. De heer Mortier heeft voor kerk en gemeente grote verdien sten gehad, vooral bij de restau ratie van 't kerkgebouw. In zijn plaats is als administre rend kerkvoogd gekozen de heer C. de Rooij en herkozen als no tabel is de heer J. Muis. In v.m. Baardwijk heeft men dit jaar carnaval gevierd. Vooral Maandagavond was er veel volk op de been. On danks het gure weer is de rijtocht van Prins Carnaval met groot gevolg een ware zegetocht geworden. Aan dit succes heeft vooral de Har monie St. Jan uit Berkdijk veel bijgedragen. Dit gezel schap, dat de niet beschikba re Baard wij kse harmonie ver ving, verrastte een ieder door zijn keurig optreden en de vele foutloos uitgevoerde pit tige marsen. Het carnavals comité, dat een en ander or ganiseerde, loopt nu reeds met grote plannen rond voor de toekomst. De verdere carnavalsvie ring in onze gemeente be paalde zich tot een welge slaagd carnavals-bal van WSC en dansen in verschillende gelegenheden, de uitvoerin gen van D.V.S.V., de opvoe ring der operette in v.m. Baardwijk eiiJL enz. FILMVERTONING OVER BALI EN SUMATRA Dinsdag a.s. in Musis Sacrum De gebeurtenissen van 1945 hebben de belangstelling voor Indië, 't land en volk sterk doen opleven en we zijn daar bij tot de conclusie gekomen dat we er eigenlijk toch zo weinig mee bekend zijn. De soldaten schreven en schrij ven ons daarover en wij vor men ons een voorstelling hoe het er zijn zou. Filmjournaals deden ons stukken zien van dit geweldig uitgebreide ei landenrijk, maar steeds ont brak de kleur, die onontbeer lijk is om deze schoonheid ten volle te genieten. Want schoon is dit land. Daarom verlangen de velen die er waren er naar terug, en spreken zij er steeds weer over. Om ook voor hen die Indië niet uit eigen aanschouwing kennen een duidelijker beeld te geven van dit land met zijn prachtige natuur, met zijn vele volken met zijn grote verscheidenheid, heeft het Kunstkringbestuur Mr. Hus- tinx uitgenodigd om over In dië te vertellen, maar vooral om te laten zien, zo natuur getrouw mogelijk in een prachtige kleurenfilm wat er in Indonesië te zien en te genieten valt. Speciaal wordt belicht Su matra en Bali, met recht ge noemd „Twee parels uit In- sulinde". Ruim 2 uur voert Mr. Hustinx zijn gasten mee door een prachtige natuur, laat ons aanwezig zijn bij de feestdagen van de bevolking, ♦naar laat ons ook zien het gewone leven van iedere dag, zoals onze jongens dat mee maken. Deze film is een prachtig stuk werk van onze Nederlandse filmers. Kosten, noch moeiten zijn er gespaard om U een duide lijk beeld van deze volken en dit land te geven. Iedereen die belang stelt in wat er gebeurt in Indië, moet dit filmwerk gaan zien. AAN DE BETERE HAND. Wij vernemen dat de heer P. de H„ die Maandagmorgen het slachtoffer werd van een nood lottig ongeluk, thans aan de be tere hand is, zodat alle gevaar als geweken mag zijn beschouwd. STORM. i De geweldige storm van Maan dagnacht en Dinsdag heeft ook in onze gemeente vele sporen na- gelaten, in de vorm van verniel de ruiten, weggeslagen pannen, schoorstenen en dakgedeelten, het ontwortelen van talrijke bomen enz. enz., gelukkig alles zonder persoonlijke ongelukken. De Noord-Westerstorm heeft de buitenpolders achter onze gemeente geheel geïnun deerd, zodat de communicatie met 't Land van Heusden en Altena via Zomerdijk en Stoomgemaal weer is verbro ken. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden t Vulpen, paraplui, diverse hand schoenen en wanten, hondjt, vul pen, fluwelen zak, das, hakmes, step, huissleutel, fietstas, porte feuille met inhoud, witte baret, gehaakt kleedje, portemonnaies met inhoud, rol pakpapier, rozen krans in etui. Verloren'! Trouwring, step, boodschap pentas, 2 vulpennen, bril, shawl, enkele portemonnaies met inhoud. MUSIS SACRUM. „King Kong en de Arabie ren", waarvan het eerste deel van Vrijdag t./m. Zondag wordt vertoond in Musis Sa crum, behandelt de strijd die een kleine expeditie moet voeren tegen de woeste, niets ontziende stammen der toea- regs. De expeditie, die geleid wordt door een meisje, dat haar vader die van een vorige expeditie niet terug kwam, nog steeds zoekt, tracht de gouden tafelen te bemachtigen waarop waardevolle gegevens staan voor de medische we tenschap. Van de strijd die zij hierom moeten voeren en van j de moeilijkheden waarin zij geraken, vertelt U deze span nende film. Maandag en Woensdag wordt de film „Harpoen" vertoond, 'n eveneens spannende speel film, waarin het element sen satie geenszins ontbreekt. LUXOR. Vrijdag, Zaterdag en Zon dag verschijnt in Luxor een zeer bekende filmfiguur op 't scherm, de avonturier Robin Hood, de volmaakt hoofse vagebond, die strijdt tegen on derdrukking en onrecht, de weergaloze schermer en boog schutter, wiens pijlen altijd doel treffen en wiens degen dodelijk is. Errol Flynn en Olivia de Havilland zijn resp. Robin Hood en Jonkvrouw Marian, tussen welke twee een liefde ontlook. Een echte avonturenfilm in technicolor. „De Wrekende Hand", een film die zich afspeelt in een land zonder wet, waar een tedere liefde bijna door een verschrikkelijke vrees werd vernietigd, yvaar een wrekend mysterie de hoofdpersoon ach tervolgde. Hij wordt Maandag en Woensdag vertoond, maar niet aan personen beneden 18 jaar. DE NATIONALE VELDLOOP VAN JULIANA START Zondag a.s. om twaalf uur. Schreven we reeds in ons vo rig bericht omtrent dit sportge beuren dat er alom zeer grote belangstelling voor bestond, thans nu de inschrijvingen binnen zijn, blijken de stoutste verwachtingen verre overtroffen, zowel wat be treft het aantal lopers als hun kwaliteit. Niet minder dan 100 athleten, komende van Leiden, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Breda, kortom uit het gehele land, verschijnen Zondag a.s. aan start. Ook Waalwijk en omgeving is goed vertegenwoordigd. Bezien we de lijst van deelnemers, dan blijkt reeds bij de eerste oogop slag dat er vele klinkende namen onder voorkomen. Nie t minder dan 12 A klassers schreven in. Een record aantal, waaronder de bekendsten uit het land, o.a. de bekerhouder Adriaanse, de Hil versummer Kist, de Rotterdammer Bamberg, de Zuidelijke kampioen op de 25 km. Fl. van den Berg en de Waalwijkse crack de Folter. Ook de andere klassen zijn zeer sterk vertegenwoordigd. Hiervan noemen wij slechts de complete Juniorenploeg van Minerva, Rot terdam. Een ploeg die vorig jaar het kampioenschap van Neder land behaalde. Het af te leggen traject, dat de senioren tweemaal en de junioren eenmaal moeten afleggen is als volgt: Start: Juli- ana-Sportpark, Eerste Zeine, Ka naaldijk, Zuider Parallelweg naar Juliana-Sportpark, waar de finish Is. De Ondernemingsraden. VII. Nu moet men niet denken, dat alle organisaties van werknemers candidatenlijsten kunnen indienen, als in een of andere onderneming een verkiezing voor de onderne mingsraad gehouden wordt. Neen, zo is het niet. Dan zou tenslotte het hek helemaal van de dam zijn en zou er meer kans bestaan op be- drijfs-anarchie dan op be drijfs-democratie. Alleen die organisaties van werknemers krijgen het recht om candida- ten-lijsten in te dienen, die daartoe door de bedrijfscom- missie worden aangewezen. Deze bedrijfscommissie kan tevens bepalen, dat candida tenlijsten kunnen worden in gediend door een vast te stel len aantal werknemers. Deze laatste candidatenlijsten ko men dus niet van de organi saties, maar juist van ongeor ganiseerde werknemers. Deze zijn niet uitgesloten bij de verkiezingen, maar ook niet bij het stellen van candidaten. Elk geval zal hier echter apart bekeken moeten wor den, maar in het algemeen kan men wel zeggen, dat het aantal ongeorganiseerde ar beiders procentsgewijs tame lijk zal moeten zijn in een bedrijf om ook candidaten lijsten van hen te zien. Laten we er nog even bij vermelden dat niet elke candidaat door het hoofd van de onderne ming aanvaard behoeft te worden. Indien er candidaten worden gesteld, waarvan te voren vaststaat dat er straks als ze tot lid van de onder nemingsraad gekozen zijn, niet mede te werken zal zijn, kan de ondernemer zich tot bedrijfscommissie wenden en deze kan dan bepalen, dat de betreffende candidaat door een ander vervangen moet worden. Wat is dat eigenlijkeen bedrijfscommissie? Daar heb ben we het in dit artikel al enkele keren over gehad en het wordt tijd om nu eens precies te zeggen, wat er on der verstaan moet worden. Het zijn overkoepelende or ganen dus weer eens nieuwe instellingen, die boven an dere instellingen staan. Wordt het U te moeilijk de draad te blijven vasthouden; ziet U het verband tussen dat alles niet meer en begint U te ver zuchten „Schud het maar in m'n pet?" Ja, we kunnen het ons indenken; we krijgen zelf soms ook van die aanval len Sociaaleconomische raad; bedrijfsschappen; onder- bedrijfsschappenproduct schappen; ondernemingsraden bedrijfscommissies. We zijn er van overtuigd, dat we nog lan g niet alles opgenoemd hebben en dat we verschil lende nieuwe instellingen ver geten zijn. Dat komt echter door de griep, die maakt ie mand vergeetachtig Die bedrijfscommissies dan worden ingesteld door de sociaal-economische Raad. Deze instelling geschiedt be- drijfstakgewijze voor groepen van ondernemingen. Zo kan er dus een bedrijfscommissie ko men voor schoenfabrieken,tex tielfabrieken, machine-fabrie ken, enz. Neen, lezer, dit zijn geen vakgroepen of zo iets. U zou het veel te eenvoudig willen maken! Deze bedrijfscommis sies hebben nergens anders mée te maken, dan met aan gelegenheden betreffende de ondernemingsraden: dus met de verkiezingen, het candi- daten-stellen, het afkeuren van candidaten. Nu zou men zeggen: Waarom daarvoor aparte commissies, dat kan toch ook aan een bedrijfschap worden overgelaten? Juist ge zien, zegt de minister, m^ar dat kan niet bij alle bedrijven en bovendien duurt 't te lang voor die nieuwe instellingen er zijn. Daarom voorlopig die nieuwe bedrijfscommissies van tenminste 6 leden, waarvan werkgevers en werknemers elk de helft kiezen. We had den toch wel iets in die com missies gezien, als ze niet hun diensten presteerden voor een bepaald soort bedrijf, maar voor een bepaalde streek. Als er dus b.v. een bedrijfscom missie kwam te staan boven alle ondernemingsraden in 't gebied van de Kamer van Koophandel in de Langstraat, dan hadden we er heel wat voor gevoeld; nu zien we het als nood-instellingen, die gauw opgeruimd moeten wor den. K. H. KRIELHOENDERS. Meermalen werd mij ge vraagd eens iets te schrijven over Krielhoenders, waaraan ik nu gevolg zal geven. De tijd is reeds lang voor bij, dat men 't houden van Krielen absoluut beschouwde als luxe. Sedërt van de mees te grote rassen ook dwergvor- men bestaan en daarmede 't bewijs geleverd is dat krie- lenfok en krielen houden 'n belangrijke rol zijn gaan spe len in de pluimvee-teelt, heb ben velen meer hu naandacht gevestigd op deze dwergen in de hoenderwereld. Een stukje grond moet al bijzonder slecht gelegen zijn en buitengewoon klein van oppervlak als er geen plaatsje te vinden is voor een toompje van die le vendige, fraaie en tevens nut tige diertjes. Een stelletje Krielkipjes laat zich heel goed opgesloten houden, omdat zij er uit hun aard en natuur op zijn aan gewezen. Daar men in de laat ste jaren zoveel aandacht is gaan schenken aan de fok van j Krielhoenders heeft men van de hennetjes een veel ruimer leg verkregen, vergeleken bij de uitkomsten van vroeger jaren. De voorbeelden zijn voor het grijpen, dat Krieltjes van goede stam het per leg- jaar tot ver over de honderd eitjes brachten. Als men het gezamenlijk gewicht der ge legde eitjes, het kleine voe der-rantsoen, de weinige in genomen ruimte met dat alles van grote hoenders gaat ver gelijken, winnen vele Krielen het royaal. Het schoonhouden en de verdere verzorging van deze kleine dieren vraagt heel wat minder werk. Krielhoenders waren ook in ons land reeds in oude tijden gewild, hetgeen blijkt uit de schilderstukken van de Oud- Hollandse meesters, waarop ze tussen de grote hoenders en ander pluimvee staan af gebeeld. Bij aanschaffing ook Elke poetsing met V/IWL. is een ware mondwassing. hier weer de vraag: welk ras? De eigenschappen der ver schillende rassen lopen sterk uiteen. Het meest zijn wel in trek de mollige Wyandotjes en de slanke Java-Krielen. Deze zijn uitstekend doorge fokt en leveren bij goede be handeling fraaie legresultaten Tevens zijn zè uitstekende broedstertjes en moedertjes. Hebt gij soms een heel klein tuintje Waar nog ietwat ruimte is, Koop dan eens een toompje krielen, 't Geeft U vreugde, heel gewis. KIPPENVRIEND. Maandagavond is hij opgesto ken en langer dan een etmaal heeft zijn geweld over Nederland geraasd met een gemiddelde snel heid van 110 km. per uur. Op zee heeft zijn geweld me nig schip in groot gevaar ge bracht en de mannen van de N.Z.H.R.M. hebben een van de zwaarste dagen sinds jaren ge had. Onophoudelijk moesten zij met de reddingsboten hulp gaan verlenen aan defecte, vastgelopen en zinkende schepen en zij slaag den er o.a. in, de uit 26 koppen bestaande bemanning van de Poolse vrachtboot „Katowice" te redden, even voor het schip zonk. Andere schepen liepen vast op zandbanken of werden op het strand gedreven, sommige sloe gen van hun ankers, want ook in de havens was het een kolkende waterketel. Op vele plaatsen te land werd het verkeer belemmerd door om. gewaaide bomen, door vernielde electrische bovenleidingen van treinen, door omgewaaide tele graafpalen, de afsluitdijk werd

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1