Waalwijkse en Langsiraaise Eenheid in verscheidenheid Collegialiteit Nx>jo.dk.Ke.e.t UIT DE KAMPONG Gemeenteraad D R U N E N EN Hei vernielde gemeentehuis Subsidie aan de RK. Handels avondschool ie Waalwijk Bouw Jongensschool >1 MAANDAG 7 MAART 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO1HET ZUIDEN 12e JAARGANG No. 20. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT II KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Vorige maal schreven wij reeds i over de wrijving die er weer 'ns is geweest tussen de Linie en de Tijd, twee van de meest voor aanstaande katholieke bladen, die zich nu gedragen hebben als kib belende schooljongens. De zaak waar het om gaat, is meestal van geen belang, maar zoals bij die kleine jongens uit flikkerende ogen en driftige mon den blijkt dat de ruzie veel die per gaat dan een verloren knik kerspelletje of een onschuldig duwtje, zo blijkt dat ook deze twee voorname kranten in het ge beurde slechts een aanleiding za gen om hun hart eens te luchten. 't Is de eerste keer niet en het gebeurt niet tussen hen alleen. Over het algemeen heerst er in de katholieke Nederlandse pers een grote onderlinge rivaliteit, die niet prettig aandoet. Oppert de een een veronder- steling, de ander is er direct bij om hem met naam en toenaam in het zonnetje te zetten, i.p.v. op parlementaire en collegiale ma nier zijn eigen kijk op de zaak hiertegenover te zetten. Toont de een zich een voor stander van een bepaald plan, een ministerieel idee of i.d„ de ande re zal er als de kippen bij 'zijn om de perversiteit van dit idee aan te tonen. Heeft de een een exclusieve re. portage, de volgende maal doet no. 2 de eerste reportage in het niet verzinken door een tweede artikel, veel gedocumenteerder en veel sprekender. Als dan krant no. 1 voor de 3e maal over het zelfde onderwerp schrijft en aan vult „wat de collega in de over het hoofd zag", dan noemt no. 2 het zucht naar sensatie. En zo is er iedere week dan in deze, dan in die krant iets te be speuren van een ongezonde men taliteit, een naijverige houding t.o.v, elkaar, Welke houding soms zelf, we ontkomen niet aan deze indruk, terugwijst op persoonlijke kwesties van de schrijvers. Er kan natuurijk niets tegen zijn op critiek, die vaak zijn oor sprong neemt in een gezonde con- currentiegeest. maar de wijze waarop die geleverd wordt, de manier waarop men elkaar tracht te compromitteren, is weinig ver heffend. f Laat ons niet in details treden, geen enkele' krant is vrij van dit euvel en de bladen die er zich 't meest aan schuldig maken, zijn genoeg bekend. Natuurlijk, men kan het niet altijd en in alles met elkaar eens zijn, maar er is toch een groot verschil in de manieren, waarop men dat kan laten blijken. En dat men vaak een van de minst verheven manieren kiest, getuigt voor het feit hoe het niet de kwestie zelf is die de scheiding brengt, maar een houding die a priori vaak al tegengesteld is aan die van de collega. Wij betwisten allerminst het recht van welke krant1 ook, om er een eigen mening op na te houden maar wij zouden wat meer res pect willen zien voor eikaars me ning, wat meer collegialiteit, die soms ook bij andere gelegenheden ver te zoeken is. Een collegialiteit, die het ver draagt dat een ander uitgebreide re gegevens heeft over een of an dere zaak en die niet op alle mogelijke manieren de juistheid hiervan in twijfel gaat trekken een collegialiteit die niet achter de meest gewone uitlatingen di rect iets zoekt. Een collegialiteit die weet te geven en te nemen, die ruim van opvatting is, die een ander iets gunt, die van de Nederlandse pers een eenheid in veelheid maakt, die over verschillen heen kan zien, waar het geldt de belangen van een voornamere zaak, waar in alles wat katholiek is, één 'ijn dient te trekken en waarin men niet om een belacheilijke futiliteit op de eerste plaats zijn eigep be lang moet zien. Het is typisch dat het juist de grootste bladen zijn die zich in dit opzicht het kleinst tonen, die iedere duimbreed prestige dat een ander wint, betwisten. De Katholieke Nederlandse pers geeft wat dit betreft een weinig verheffend beeld te zien, en dat. juist in een tijd, waarin eenheid meer dan ooit noodzakelijk is, een eenheid die echter plaats laat voor een vrij uiten en een fair erkennen van eigen meningen, een eenheid in verscheidenheid. Als een donkere stolp hangt de diepe tropennacht over het Indische land. Hoog aan de hemel flonkert eenzaam een ster. Wolkenflarden kruipen traag hun weg. Vanachter de Merbaboe dreigt een inkt zwarte lucht; heel langzaam komt hij nader en rukwinden voorspellen reeds een zware bui. 't Wordt nog donkerder. De Telemojo, wiens donkere con touren enige ogenblikken ge leden nog te zien waren, is nu ook opgeslokt. De krekels alom zingen nog hun sner pend lied. De vuurvliegjes hebben reeds een veilig heen komen gezocht. De wacht rond het militaire kampement tracht alles te horen, nu hij bijna niets meer kan zien, hij dooft zijn sigaret die de slaap moet verdrijven, want zelf mag hij ook niet gezien wor den. Hij controleert nog even zijn Vickers en draait hem een beetje bij. Hij weet wel dat er verscheidene patrouil les en hinderlagen in het ter rein zijn, maar je kunt nooit weten hoe die „oelewappers" er toch door komen. Als het aanstonds gaat regenen hoort of ziet hij helemaal niets meer en dan moet zijn wapen in orde zijn om direct vuur uit te kunnen brengen. Het regent intussen. En een tropenbui geeft geen inlei ding; ineens barst de bui in alle hevigheid los. De wacht post hoort nu door de klette rende regen ook niets meer. Plotseling klinkt ver weg een somber geluid tong-tong- tong-tong-tong, even stilte, dan weer tong-tong-tong-tong. Van alle kanten komen nu direct hierna dezelfde gelui den en van dichtbij het lich tere geluid van de ketongan (bamboe-kokers) Het is als een angstig sme ken in de duisternis, een het zien van de patrouille komt de bekel. Hij vertelt dat er kleding en vee door een bende is meegenomen en een kampongwachter, die alarm wilde slaan, is doodgeschoten. De bende is weer over de lijn verdwenen. Een jongen vloekt. Machteloze woede! Wat kan de patrouille doen? Niets, niets!! De bende zit veilig achter de onoverkomenlijke muur, die S.Q.-lijn heet. Ze doorzoeken de omgeving, maar, zoals altijd is er niets te vinden. De volgende morgen staat in het rapport: Om 0100 uur drong een bende over de S.Q.- lijn in kaart vierkant 9074 door. Rampokte in de kam pong Wonokasihan kleding en vee, doodde een kampong wachter. Bij aankomst eigen patrouille was bende reeds over S.Q.-lijn verdwenen. Dit stukje schreef ik korte tijd voor de actie van 19 De cember 1948. Op gevaar af in herhaling te vallen betreffen de de wacht bij avond e.d., meen ik goed te doen 't toch te plaatsen. Wellicht kan het 'leiden tot beter begrip, waarom 't voor ons een opluchting was toen wij tot actie over gingen en hoe nodig dit was. SIMON. noodkreet uit de kampong. De wachtpost vloekt in zich- zelve: „Moord, weer moord". Hij belt de commandant op. „Moordsignaal uit Zuid- Westelijke richting". Langs de demarcatielijn is een alarmsysteem ingesteld. Door middel van tong-tong- signalen, die van verre door alle kampongs tot de militai re post worden overgenomen, meldt de bevolking de ram- pok of de infiltratie van eeri bende, moord e.d. Het aantal slagen duidt aan wat er ge beurt. De commandopost komt in beweging. De melding wordt doorgegeven aan de wacht posten, die het niet gehoord mochten hebben en andere posten in het rayon worden op de hoogte gesteld, Een patrouille wordt klaar gemaakt om uit te rukken. Immers, het is niet bekend of er alleen maar rampok is of een infiltrerende bende. Een loerah (dessahoofd) van de dichtstbijzijnde dessa meldt dat het signaal door zijn des- sa uit kampong Wonokasihan is overgenomen. „Liggen tussen hier en Wo nokasihan hinderlagen van ons", vraagt de patrouille commandant. „Neen, en er is ook geen patrouille". „Dan gaan we, jongens". Een kleine patrouille, 8 of 10 Nederlandse jongens, loopt over het donkere pad. Geluk kig is de regenbui slechts kort geweest. Maar de paden zijn nu glad. Over de grote weg ging het vlug, maar het pad dat naar Wonokasihan loopt is soms steil en moeilijk begaanbaar. In de kampong is het ru moerig. Voor het huis van de bekel (spr. bukkel, kampong hoofd) zijn veel mensen. Bij De raad der gemeente Drunen kwam Donderdagavond in open- j bare vergadering bijeen onder i voorzitterschap van burgemeester I Snels. j Secretaris de heer P. Elshout. Afwezig was het lid Pijnen borg. In verband met het gebeuren van Dinsdagmorgen, waardoor 't gemeentehuis onbruikbaar is ge worden, werd de vergadering ge houden in de zaal Th. Elshout. Alvorens tot de agenda over te gaan, deed de voorzitter medede ling van het gebeuren van Dins, dagmorgen, toen door de zware storm het in 1944 reeds zo zwaar getroffen gemeentehuis bijna ge heel werd vernield door het in storten van de achtergevel. Spr. sprak zijn leedwezen uit over het gebeuren, waardoor het gemeen tehuis, de gemeente Drunen waar dig, ons geheel ward ontnomen. Wij zijn, aldus spr., nu in een impasse geraakt, waarin wij voor de toekomst elders ons een tijde lijk onderdak zullen moeten zoe ken. Spr. hoopte, en er waren al tekenen die daar op wezen, dat men voor de toekomst een be hoorlijk gebouw zal kunnen krij gen, waar de zaken der gemeente op een vlotte wijze zullen kunnen worden afgedaan. Het verheugde spr. dat van de zijde der over heid, zowel van de provincie als van het rijk en de wederopbouw zoveel belangstelling bestond voor het gebeuren. Als wij ons, aldus spr., bij de herbouw van het ge meentehuis van de steun en me dewerking van de diverse instan ties verzekerd weten, zal dit de vlotte gang van zaken zeker in de hand werken. Spr. had ook 'n woord van lof voor degenen die in de eerste uren na de instorting zo spontaan geholpen hebben bij de opruiming, waardoor tal van waardevolle stukken konden wor den gered. Wat er nu nog met de resten van het gemeentehuis zal gebeureff, is aldus spr. niet be kend, eerst zullen de officiële rap porten hieromtrent moeten wor den afgewacht. Tot slot sprak hij de hoop uit dat de gemeente Dru nen zich weldra weer zal kunnen verheugen in het bezit van een gemeentehuis, waar de belangen der gemeente weer goed en op normale wijze zullen kunnen wor den gediend. Spr. hoopte ook dat de raad voor de totstandkoming hiervan, steeds zijn vole mede werking zal willen geven. Het verwonderde het lid van Wezel dat de deskundigen een dergelijke gebeurtenis niet hebben kunnen voorzien. Het gemeente- personeel en het gemeentebestuur hebben eigenlijk aldus spr. voort durend in gevaar verkeerd. Het is nu wonderlijk goed afgelopen, maar het had ook anders kunnen zijn. Spr. stelde zich op 't stand punt dat de deskundigen op dit gebied dit hadden moeten voor zien. Ook het lid v. d. Wiel wees er op dat de gemeentearchitect er herhaaldelijk op is gewezen, dat de achtergevel van het gemeente huis een gevaar opleverde, maar dat deze dit steeds ontkende. De voorzitter was het met bei de sprekers eens, maar het is al dus spr. weer gebleken dat de na tuurkrachten sterker zijn dan dt menselijke berekeningen. Spreker betoogde ook dat B. en W. her haaldelijk op het gevaar van het instorten hebben gewezen, maar steeds de verzekering kregen dat er absoluut geen gevaar dreigde. Hierna ging men over tot de agenda. De notulen werden onveran derd goedgekeurd. De ingekomen stukken a. Mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 9 Febr. 1949, dat de verorening tot heffing van leges voor inlichtin gen uit het bevolkingsregister bij K.B. van 7 Febr. 1949, no. 13 is goedgekeurd b. Besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant d.d. 2 Februari 1949 G. no. 2735, houdende goed keuring van het raadsbesluit d.d. 22 Dec. 1948 tot wijziging der gemeentebegroting 1948 13e wij ziging) c. Besluit van Ged. Staten van Noordbrabant d.d. 26 Jan. 1949 G. no. 2322, houdende goedkeu ring van het raadsbesluit d.d. 22 December 1948 tot toewijzing van enkee percelen gemeentegrond d. Verslag van de in het eerste kwartaal 1949 gehouden controle der diverse kassen ter secretarie en bij het Woningbedrijf; Worden alle voor kennisgeving aangenomen. Punt 2 der agenda was het voorstel van B. en W. tot toe kennen van een subsidie voor 1949 aan de R.K. Middelbare Handelsavondschool te Waalwijk ad 20.per uit ortze gemeente afkomstige leerling, het onderwijs aan deze school wordt in de avonduren gegeven en kan daar om door iedereen worden ge volgd. Een diploma van deze school is ook voldoende voor de vestigingswet kleinbedrijf. De voorz. deelde ook mede dat verschillende gemeenten ons hier mede waren voorgegaan en stel de daarom ook met het oog op het bdlang van deze school voor j de inwoners der gemeente, de j raad voor gunstig in deze te be slissen, wat de raad dan ook deed. Aangenomen. Op voorstel van B. en W. kreeg de heer A. van Logten, Scheidingstraat 6 voor de verbe tering van de woning Heusdense- weg 9, ook van de gemeente door de raad de overheidspremie toe gewezen. Punt 4 der agenda was 't voor stel van B. en W. tot wijziging der legesvcrordenin. De wijziging hield in de verhoging van het be drag der leges bij aanvraag van paspoorten. Dit bedrag was tot nu toe 1.'In het vervolg zul len bij afgifte 5.en bij 'ver lenging 2.50 in rekening worden gebracht. Ook dit voorstel werd zonder verdere bespreking z.h.st. aange nomen. Over het voorstel van B. en W. tot 't aangaan van een geld lening groot 100.000.— werd ook gunstig beslist. Punt 6 der agenda hield in het voorstel van B. en W. tot her ziening van de schoolgeldveror dening ten behoeve van het Nij verheidsonderwijs. Met het oog op de grote ver scheidenheid van regelingen van schoolgeldverordening, welke nu in verschillende gemeenten be staan, heeft het rijk verzocht dat alle gemeenten een door het rijk ontworpen regeling zullen aanne men. Daar de tarieven van '%rijk zelfs iets lager liggen dan die van de gemeente, stelde de voorz. de raad voor gunstig te beslissen, wat de raad dan ook z. h., st. deed. Het voorstel van B. en W. tot wijziging der gemeentebegroting 19481949 wordt eveneens zon der verdere besprekingen z. h. st. goedgekeurd. Het betrof hier slechts enkele administratieve wij zigingen. Punt 8 der agenda was het ver zoek van het R.K. Schoolbestuur te Drunen tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 der L. O. wet voor dé bouw van een 8-klassige Jongensschool. De kosten van deze school zijn ge raamd op 115.000.Het ligt in de bedoeling van het School bestuur om de huidige Jongens school de bestemming te geven van Meisjesschool, waardoor de bouw van een Jongensschool dan noodzakelijk wordt. De school zal worden geplaatst aan de uitbrei ding, welke aan de Oostzijde der Stationsstraat ontworpen is. Van de Achterstraat uit is in N.O. richting een straat geprojecteerd en aan deze straat zal de school dan worden gebouwd. Waar door de totstandkoming der school een einde wordt gemaakt aan de se dert de bevrijding heersende noodtoestand, stelde de voorz. de raad voor om bij de totstandko ming van deze school alle mede werking te verlenen Zonder verdere besprekingen stemde de raad met dit vobrstel in. Punt 9 der agenda was de de finitieve beoordeling van het we- deropbouwplan. Nadat de raad de verschillende kaarten had be studeerd, werden hierover enkele besprekingen gevoerd. Het wederopbouwplan betrof de doortrekking van de Burg. v. d. Heijdenstraat en de uitbreiding aan de Oostzijde van de Achter straat. (In N.O. richting is hier een weg geprojecteerd). Verder werden in het wederopbouwplan nog verschillende percelen ge noemd, welke onteigend zullen moeten worden.Het betreft hier percelen waarop vernielde pan den niet meer mogen worden op gebouwd. De heer v. d. Wiel was van mening dat de gemeente, waar zij enerzijds tot onteigening moest overgaan en de betrokkene ver bood om op dezelfde plaats te heropbouwen, zij anderzijds de betrokkene op een andere plaats een behoorlijk bouwterrein dien de te geven. De voorz. was het eens met de heer v. d. Wiel en merkte op dat een en ander individueel onder 't oog moest worden gezien met de betrokkenen. De heer Verhulst brak 'n lans voor Willemse, die voïgens de visie van de heer Verhulst in de toekomst bij de uitgang of inrij van de Burg. v. d. Heijdenstraat wel erg gedrongen komt te zitten, temeer als men direct bij het huis en de bakkerij van Willemse aau- suitende, zou beginnen te bou wen. Spr. zag gaarne dat hier een 100 M. langs de weg werd vrijgelaten, zodat Willemse, die eertijds de gemeente tegemoet is getreden ook nu door de gemeen te tegemoet wordt getreden. De voorz. vond het erg oneco nomisch, om een weg aan te leg gen en dan bij voorbaat al te zeg gen: deze 100 M. wordt er niet gebouwd. Men moet, alduè spr., de weg ook zien als bouwmoge- lijkheid en ten slotte merkte hij op, dat Willemse als zakenman er meer baat bij zal hebben enke le gezinnen naast zich gevestigd te zien als een tuin. De heer Verhulst kon zich niet gemakkelijk bij de mening van de voorz. neerleggen. Na enige besprekingen stemde hij nadien toch met het wederop bouwplan in. De heer Maas steffle voor om de Burg. v. d. Heijdenstraat zo vlug mogelijk door te trekken en j wees op de grote voordelen daarvan. De voorz. was het eens met de heer Maas en deelde mede dat zeer binnenkort de aanbesteding van de weg zal kunnen plaats hebben, Spr. hoopte dat men dan ook zover klaar zou zijn, dat de weg geheel zal kunnen worden doorgetrokken. De heer v. Wezel vroeg of er al iets bekend was van de com missie, welke de vergoedingen be studeert bij de onteigeningen. De voorz. deelde mede dat de ze pas gevormd kan worden als het wederopbouwplan definitief is j goedgekeurd. Spr. zeide dat, als men zover was, het instellen van genoemde commissie niet lang op zich zal laten wachten. Hierna werd z. h. st. het we deropbouwplan, zoals het werd aangeboden, goedgekeurd, j Tot slot ging de recame school., i geld, alsmede het toewijzen van een perceel gemeentegrond aan de Erven Knippels vlot onder de hamer door. I Hierna werd de vergadering 1 gesloten. GEGUND. De centrale verwarming in de in aanbouw zijnde Nijver heidsschool is, na goedkeuring van 't Departement, thans definitief gegund aan de fa. Visser en v. d. Giesen te Dor drechtRotterdam voor een bedrag van f 34950; het verf- werk dezer installatie aan de aannemer, de heer F. Couwen berg voor 2800. „STILLE OMGANG". Zoals bekend zal de Afde ling „Waalwijk en Omstre ken" een bede-tocht maken naar Amsterdam ter verering van 't Hoogheilig Sacrament van Mirakel in de nacht van 26 op 27 Maart a.s. Algemene intentie zal luiden: „dat God allen die te lijden hebben om Christus met Zijn bijzondere genadekracht moge zegenen". Nadat 's avonds om 11 uur een Lof in de St. Antonius- kerk is opgedragen, zal men per extra-trein die uit Geer- truidenberg komt en de bede vaartgangers uit de Lang straat opneemt, naar Amster dam vertrekken, waar men om 2.30 uur aan het C.S. aan komt. Daarna gaat de stoet naar 't Spui, om te 3 uur de Stille Omgang te beginnen, die ein digt met „de Papegaai", al waar om 4.15 uur de' H. Mis wordt bijgewoond en een al gemene H. Communie wordt gehouden. t "~De extra-trein huiswaarts vertrekt om 6.56 uur uit Am sterdam, terwijl men in Dru nen arriveert om 9.08 uur, Waalwijk 9.18 uur, Waspik 9.32 uur, Raamsdonk 9.38 uur, Raamsdonksveer 9.45 uur en Geertruidenberg om 9.30 uur. NIJVERHEIDSSCHOOL. De leerlingen der afd. Sme- den-bankwerken der Nijver heidsschool voor Waalwijk en Omstreken, maakten 1.1. Don derdag onder leiding van de heer Koogje en in gezelschap van 't bestuurslid de heer A. van Nij natten een excursie naar de scheepswerf Wilton- Feijenoord te Schiedam en 't Scheepvaart-museum te Rot terdam. Vrijdag d.a.v. bezochten de leerlingen der afd. Schoen maken onder leiding van de direeteur en de leraren van Huiten en Brok, de Robinson Schoenfabrieken te Nijmegen, terwijl daarna een bezoek werd gebracht aan 't oorlogs museum te Overloon. Beide malen ging het per Musa-Express. EXCURSIE 4e Klas SMEDEN-BANKWERKERS Op Donderdag 3 Maart j.l. werd een excursie gemaakt naar de Scheepswerf Wilton- Feyenoord te Schiedam. 's Morgens werd' om half 8 gestart met een touringcar vanMulders-Sars. Het was een beetje gladde weg, maar toen de zon opkwam was dat nog al gauw verdwenen. In Capelle, Waspik en 's Grave- moer werden enige jongens opgehaald. Er werd accordeon gespeeld en gezongen en zo waren we nog al eens gauw een eind weg. Het was kwart voor tien toen we er aan kwamen en we werden eerst naar de be- drijfsschool gebracht. Hier waren de jongens met am bachtsschooldiploma, die in verschillende vakken opge leid wilden worden. De jongens .werden opgeleid voor: draaier, f raiser, scha ver, bankwerker, lasser, ko perslager en timmerman. De vader moest eerst tekenen dat de jongen 5 jaar daar op de scheepswerf zou blijven. Dus 2 jaar op de bedrijfs- school en 3 jaar op de werf. Na eens goed rondgekeken te hebben gingen we naar de plaatwerkerij, waarna naar de bouwdok en drijvende dok ken, waar we een kijkje op hebben genomen. Toen gin gen we naar de machinefa briek waar we assen zagen draaieri en zuigers met zui gerstang. Op het einde kwamen we aan de proef stand; daar wer den de grote scheepsmotoren gebouwd van een 8 M. hoog en 10 M. lengte. Als hij klaar was bleef hij 14 dagen proef staan draaien; vandaar de naam proefstand. Na de leider bedankt te hebben, gingen we naar onze bus, waar we direct op de boterhammen aanvielen. Toen gingen we naar Rot terdam. Enige jongens, lera ren en andere excursionnis- ten gingen de inwendige mens versterken in de cafetaria. Daarna gingen de jongens tot half twee de stad in; toen werd koers gezet naar het „Zee- en Luchtvaart"-muse- um te Rotterdam. Hier werd de groep in tweeën gesplitst. De eerste groep ging naar bo ven naar de afdeling Lucht vaart. De tweede groep bleef beneden, waar scheepsmoto ren, jacobsladder, de eerste onderzeeboot van Nederland en nog enkele schepen wer den bezichtigd. Dit alles in het klein, maar toch goed zichtbaar. Je kon zien hoe een boot van een helling loopt, reddingsmateriaal, scheeps motoren in doorsnede en en kele scheepskompasseh enz. Daarna ging de eerste groep naar beneden en de tweede weer naar boven. Hier was o.a. een „Spitfire" die in Normandië neergeschoten was. Hier waren ook enige motoren van verschillend ty pe. Enige kleine modellen stonden in een grote kast achter glas. Doordat het sluitingsuur voor het museum aangebro ken was, moesten we ver trekken. De leiding hier werd uitstekend verzorgd door 't personeel. Daarna gingen we naar de Maastunnel. Na een half uurtje werd weer koers gezet naar Waal wijk, waar -we om half negen aankwamen. Al met al was het een ge slaagde en leerzame dag ge weest. De leiding had de leraar Koogje. BURGERLIJKE STAND. Geboorten: Gregorius W zv G W v Sleeuwen-Schijf. Wilhel mus A A zv A L v Cromvoirt- Janssen. Thomas F M zv F C P Snels-van der Zanden. Hendrika A M dv H L Korthout- Maas. Adrianus M J F zv J H v Bavel-Kogels. Johannes G J zv J v d Broek-v d Heuvel. Adriana H dv F A v Tuijl- Pelders. Paulina F H dv R Pullens-Smid. Marie L E E dv A M C Tielen-Majoie. Gerar- da M M dv K J Carbijn-Jannes. Elisabeth M M dv G L de Leijer-v Vuuren. Andreas A J zv A v Boxtel-Steenbergen. Overlijden Gene. Huwelijksaangiften: J de Werd 41 jaar en A Leijtens 52 jaar bei den alhier. J C v Best 26 jaar te Loonopzand en J C Verhoof- stad 23 jaar alhier. Huwelijken: A van der Schans 21 jaar te Sprang-Capelle en J Stolk 22 jaar alhier. HA Bergmans 34 jaar alhier en G J v d Meer 34 jaar te Barneveld. M P J Kuis 20 jaar te Heusden en J. Opperman 22 jaar alhier. Ingekaomen: L v Son v Loon opzand, C W Mouw en ge zin van Zwolle. W E v Aalst van Rotterdam. J J v d Burg van Zeist. C M v d Sandt van Arcen c.a. A de Gouw van Rosmalen. H A J Pullens van Eindhoven. E J M v Hilst van 's-Bosch. W L van Ert- rijk van de Bilt.J H de Lange van Middelburg. J P v Zwie- tering en gezin van Loonopzand. A J Govers van Gilze c.a. J C v Rooten van Oosterhout. P v Nispen van Zaandam. C J van Mierlo van Helmond. M O Huetink van Rheden. Vertrokken A C v d Linden naar Berlicum. „OEFENING en VERMAAK". Het Gemengd- en Mannen koor „Oefening en Vermaak" hield Zondagmiddag in „De Twee Kolommen" haar alge mene jaarvergadering. De voorzitter, de heer M. van Loon opende de vergade ring en heette allen, speciaal de beschermheer Dr. Lange- meijer, van harte welkom. De notulen en het jaarver slag van de secretaris werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Ook het finan cieel verslag van de penning meester werd goedgekeurd, waarna een kas-commissie werd benoemd voor controle van de boekhouding. Bij de bestuursverkiezing werden de heren J. v. d. Griendt, L. Knepflé en L. v. Oudheusden met bijna alge mene stemmen herkozen. Het eerstvolgende concert zal direct na Pasen worden gegeven. Ditmaal uitsluitend met eigen krachten. De voor zitter zeide overtuigd te zijn van het succes, gezien de kracht endie de vereniging telt. Van de „Robinson-Schoen- fabrieken" te Nijmegen werd een uitnodiging ontvangen om op 21 Mei a.s. een concert

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1