fc&HcU'J.afte.i Conferentie. WAALWYK Soci&ai- Z>caH.o.mCsc& Hoekje. Waalwijkse en Langstraaise Courant 1 Scfiaonmaikartikelen SiOSGOOF-PROGRAMMA Kaatsheuvel -- Staatsmijnen -J 14 Maart Mijngas. H r e si in Si is i s Alleen Bestuur en Pers. Chocolade bollen en Slagroom W. y. d. Heijden Zonen De verbinding kwam tot stand. DONDERDAG 10 MAART 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. 72e JAARGANG No. 21. DE ECHO Wl HO ZUIDEN Abonnement 15 cent per week 1.05 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES: „ECHO". Als alles verloopt zoals men hoopt en verwacht dat 't ver lopen zal, begint op het eind van deze week in Den Haag de Ronde Tafel-conferentie. De Ronde Tafel, symbool van gelijkberechtigheid. Hiervan dienen wij ons allen wel goed bewust te zijn: degenen, die als vertegenwoordigers van hun landen aan deze confe rentie deelnemen, zijn gelijk berechtigd. De ene deelnemer heeft niet meer macht en niet meer te vertellen dan de an dere; er zitten aan die tafel gelijke partners om met el kaar te onderhandelen. Ze zitten er niet om aan elkaar hun wil qp te leggen; ze zijn onderhandelaars die soms iets zullen moeten toegeven om wat belangrijkers te ontvan gen. Nederland, Nederlands Oost-Indië en Nederlands West-Indië moeten gezamen lijk in overleg en in vrede tot een oplossing komen. Reeds al te lang is deze uit gebleven; bijna vier kostbare jaren zijn verloren gegaan met een politiek van geven en nemen, van vooruitstappen en terugkrabbelen. Op het ogenblik dat we dit schrijven is nog niet bekend of de Republiek zal deelnemen aan de Conferentie. Er zijn nog geen officiële besluiten genomen en op Banka schij nen de Republikeinse oud ministers het niet goed eens te kunnen worden. Dat is trouwens zeer begrijpelijk. Zolang de Republiek denkt door middel van Veiligheids raad en Verenigde Naties meer te kunnen bereiken, zal zij niet aan onderhandelingen beginnen. Zij zit nu echter met de moeilijkheid om uit te vissen in hoeverre Nederland overleg heeft gepleegd met de Veiligheidsraad, speciaal met Amerika, over de Ronde Ta fel Conferentie. Indien Neder land dit heeft gedaan en 't zou getuigen van een zeer slecht politiek inzicht van on ze Regering als het niet is ge beurd indien Nederland overleg heeft gepleegd met de Verenigde Staten van Ame rika en bij dit overleg' resul taten heeft bereikt, zou het kunnen zijn dat de Republiek op de Conferentie meer kan verdienen dan in de Veilig heidsraad. Zij zou door bui tenlands aanzien meer ver spelen dan winnen, door in dat geval op de Conferentie te ontbreken. Men diene er voor op te passen te gaan denken, dat op de Conferentie alleen overeenstemming moet wor den bereikt met de Republiek. Zeker* deze overeenstemming is wel het voornaamste, maar ook in de Indonesische ge biedsdelen buiten de Repu bliek is niet alles koek en ei. Laten we ons niet verbeelden dat de z.g. Federalisten het in alles met Nederland eens zijn. Bij het begin en tijdens de laatste politionele actie is wel gebleken, dat dit een mis vatting is. De denkbeelden van Federalisten en Republi keinen lopen niet zo ver uit een. Er is slechts één zeer voorname scheidingslijn: de Federalisten wensen de Ver enigde Staten van Indonesië met gelijkberechtigheid van de samenstellende delen; de Republikeinen wensen één In donesische Staat, waarin hoogstwaarschijnlijk in de toe komst een bepaald deel van Indonesië (de z.g. Republiek) de hoofdrol zou spelen. Wanneer op de Conferentie dit twistgesprek in overleg met Nederland bijgelegd kan worden, zal reeds veel gewon nen zijn. De Unie met Ne derland en de West zal dan waarschijnlijk geen struikel blok meer vormen. Moeilijkheden zullen op de Conferentie ook wel ontstaan met West-Indië. Ook met dit gebiedsdeel is nog lang niet alles in kannen en kruiken. De West zal zijn woordje willen meespreken én krijgt daartoe voor de eerste maal de kans. Met beide handen zal het deze kans aangrijpen en ook dit land zal proberen uit het overleg de grootst mogelijke munt te slaan. De komende dagen zijn zeer belangrijk, zowel voor Neder land als voor Indië. Laten we hopen dat men elkaar weet te vinden en dat 12 Maart de datum wordt waarop de sa menwerking tussen onze Rijksdelen eindelijk tot stand is gekomen. ZONDAGSDIENST. 13 Maart 1949 Dr. Lenglet. Apotheek: Geers. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 13 Maart 1949 10 uur: Ds. van Burgeler. im Ook Waalwijk krijgt Maan dag a.s. het Mijngas, waarvan Kaatsheuvel reeds enkele da gen de geneugten ondervindt. En begrijpelijkerwijze zal ook hier deze gebeurtenis enigs zins plechtig en feestelijk worden gevierd. Omstreeks 11 uur zullen de genodigden, waaronder B. en W., de gemeenteraadsleden, de besturen van de aangren zende gemeenten e.a. samen komen op het bedrijf, waar de wethouder van gemeentebe drijven de plechtigheid zal verrichten en voor de eerste maal officiéél de kraan van 't mijngas zal opendraaien. Hierna worden de genodig den onthaald op enige ver versingen ten kantore van de gasfabriek, waarna hen in hotel de Twee Kolommen een warme lunch zal worden aan geboden. Wat betreft de practische kant van de zaak, verwijzen wij U naar de mededeling van de directeur in het blad van vandaag. Laten wij hopen dat het het mijngas vanaf de eerste kubieke meter tot de laatste (de hoeveelste?) een zegen voor Waalwijk zal betekenen. STEMDISTRICTEN EN STEMLOKALEN. B. en W. van Waalwijk heb ben de gemeente voor de verkie zingen, o.a. voor de a.s. gemeen teraadsverkiezingen, verdeeld in 9 stemdistricten, als volgt: Stemdistrict 1 Grotestr. 199 t.m. 397a en 174 t.m. 352a: Hooi- steeg; Winterdijk 29 t.m. 49; Raadhuisplein; Markt; Klooster- 1 werf. Stemdistrict 2 Stationsstraat; Bernhardstraat; Wilhelminastraat; N. Parallelweg 1 t.m. 13 c; Mr. v. Coothstraat; julianastraat; Burg. v. d. Klokkenlaan. Stemdistrict 3 Kloosterweg; Meerdijk; 2e Zeine; 3e Zeine; Dr. Ringersstraat; St. Antoniusstraat; le Zeine West 1, 3 t.m. 34 en 36. Stemdistrict 4 Burg. Smeele- laan; St. Crispijnstraat; Pastoor Kuijpersstraat; Z. Parallelweg O. 2 t.m. 10; St. Antoniusplein; Ver lengde St. Antoniusplein; le Zei ne Oost 38 t.m. 102. Als een kou of griep U overvalt 01 plotseling hoofd- of kiespij" komt opdagen, is het een uitkomst «4 h'izrdt poeders bij de hand te hebben. Doos 45 ct. Stemdistrict 5Putstraat; N. Parallelweg 13 d t.m. 35; Schotse straat; Canadesestraat; Victorie straat; Poolsestraat; Engelsestraat; Beatrixstraat. Stemdistrict 6Hoekeinde; Nieuwstraat; Groensteeg; Winter dijk 50 t.m. 59; Veldsteeg; Laag einde 1 t.m. 135; Min. Loeff- straat 1 t.m. 69: Vooreinde; Hoog- einde 1 t.m. 61. Stemdistrict 7 Laageinde 2 t.m. 140; Min. Loeffstraat 2 t.m. 48; Hoogeinde 2 t.m. 96; Baard- wijksestraat; Hoefsteeg; le Zeine 35 t.m. 41; N. Parallelweg 37 t.m. 51; Z. Parallelweg Oost 12 t.m. 18. Stemdistrict 8Grotestraat 1 t.m. 197; Westeinde; Kerkstraat; Hugo de Grootstraat; Haven; Winterdijk 1 t.m. 27; Zomerdijk. Stemdistrict 9Grotestraat 2 t.m. 172; Besoijensestraat; Korte Driessen; Sprangseweg; Floris V- Laan; Elzenweg; Wilgenweg; Meidoornweg; Nieuwe Zeine. Voor deze districten zijn de volgende lokalen aangewezen Stemdistrict 1 Het beneden- voorlokaal van het gebouw R.K. Werkliedenvereniging. Grotestr. nr. 202. Stemdistrict 2 Het Noorde lijk gymnastieklokaal in het ge- MEDEDELING VAN DE GEMEENTE LICHT- EN WATERBEDRIJVEN VAN WAALWIJK. MIJNGASLEVERING. Over enkele dagen zal worden begonnen met de levering van mijngas. Dit gas heeft een samenstelling die afwijkt van het tot dusverre geleverde. De meeste verbruiksapparaten zullen daarvoor op nieuw moeten worden ingesteld. Zodra mogelijk, zal dit door het personeel van de gasfabriek geschieden. Kookapparaten met gewone open vlam kan men in tussen blijven gebruiken, indien men de kraan van het apparaat slechts gedeeltelijk opent. Met andere toestellen, zoals ovens, geysers, koel kasten, lampen, gaskachels of strijkijzers is enige voor zichtigheid geboden, opdat aan het apparaat geen schade zal ontstaan door oververhitting of roetvorming. Men gebruike deze toestellen liefst niet voordat ze opnieuw zijn geregeld. De Directeur, P. G. v. VLIET. bouw der openbare school, Sta tionsstraat nr. 24. Stemdistrict 3 De achterzaal van het pand St. Antoniusstraat nr. 136 (café G. Ouwerkerk). Stemdistrict 4Een lokaal van de R.K. Meisjesschool aan de St. Crispijnstraat nr. 83. Stemdistrict 5 De achterzaal van het pand Putstraat nr. 14 j (café van Helvoirt). Stemdistrict 6: Het patronaats gebouw aan de Min. Loeffstraat nr. 59 b. Stemdistrict 7 Het gymnas tieklokaal der R.K. Jongensschool Baardwijksestraat 44. Stemdistrict 8 De achterzaal van het pand Grotestraat 89 (ca fé C. A. Smolders). Stemdistrict 9 Het gymna stieklokaal van de R.K. Scholen Grotestraat 58 en 58a. i - Alleen bestuur en pers wa ren tegenwoordig op de al gemene ledenvergadering die de Oranjevereniging Centrum „Oranjehuis" Dinsdagavond in Hotel Verwiel hield. Nu geeft dit wel niet direct de maat van belangstelling aan voor het werk van de vereniging, want. b.v. in de vorm van con tributie en ledental was die belangstelling veel groter. Niettemin was het een teleur stellend feit dat zo weinigen aanwezig waren; toch zou het bestuur zijn werk blijven voortzetten, aldus de voorz. de heer v. Vliet. Nadat de notulen van de vorige algemene vergadering door de secretaris de heer H. Hoffmans Jr. waren voorge lezen, kwam het jaarverslag aan de orde. Dit begon met 't overlijden van de vorige voorzitter de heer de Hoop te vermelden en enkele zeer waarderende woorden aan deze persoon te wijden. De heer v. Vliet was een ijverig en bekwaam opvolger geble ken. Hij memoreerde de na tionale feesten in het afgelo pen jaar, die een uitstekend verloop hadden gehad. Het ledental bedroeg nu 750. Na gewezen te hebben op de prettige samenwerking in het Centraal Oranjecomité, bracht hij dank aan het po litiecorps voor de ondervon den steun en aan het ge meentebestuur voor de onder vonden, speciaal financiële, medewerking. Nadat dit verslag met een woord van dank aan de se cretaris was goedgekeurd, gaf de penningmeester de heer Thomaesz zijn financiëel ver slag. De inkomsten jhadden bedragen 2417.13 en "de uit gaven 1445.98, zodat er een batig saldo was van .f971.15. Ook de penningmeester werd dank gebracht, nadat al le bescheiden in orde waren bevonden. Van de heer J. Bonis was een schrijven ontvangen dat hij zijn bestuursfunctie niet meer zou aanvaarden. Men besloot voorlopig deze vaca ture te handhaven. De heren G. Bossaerts en H. Hoffmans werden als bestuurslid her kozen, terwijl het bestuur aangevuld werd met de heren H. v. d. Griendt, G. Carpay en v. d. Rijken. Alles bij ac clamatie. In de komende bestuurs vergaderingen zou men zich beraden hoe de koninginne dag, die op 30 April viel, voortaan gevierd zou moeten worden. Ook voor het 1214- jarig huwelijksfeest van het koninklijk paar in Juli zou men plannen beramen, als zou de viering wel beperkt blij ven tot kerkelijke dankdien sten. In de rondvraag kwamen nog enkele meer interne aan gelegenheden aan de ordee TWEE PARELS VAN INDONESÏë. De wetenschap is zo'n beet je het stiefkind van de Waal wijkse Kring voor Kunst en Wetenschap. Tenminste de wetenschap in haar strengste vorm. Veel mensen hebben nu eenmaal meer schrik van die vorm, dan van de zaak zelf. Het is daarom een goed idee om een prettige en mooie vorm te hulp te roepen. Die trekt, en is zeker niet minder doeltreffend. Dit bleek- Dinsdagavond in Musis Sacrum. Een bijna volle zaal heeft twee uur lang kun nen genieten van hetgeen Mr. Hustinx toonde en vertelde over Sumatra en vooral over één van de mooiste parels uit de Gordel van Smaragd: Bali. Na een korte, snelle reis door Sumatra, hebben we ander half uur op dat prachtige Bali rondgezworven onder leiding van een ervaren gids; hij heeft ons alles laten zien: de na tuur, de mensen in hun dage lijks doen en laten, in hun godsdienst, in hun kunst en in hun spel. Allen hebben ongetwijfeld genoten van de rijkdom der natuur, maar vooral van de rijkdom van geest van deze primitieve mensen, die met een onver gelijkelijke fantasie hun gods dienst beleven en hun fees ten vieren, die met hun stijl en gratievolle dansen zich vermaken, zoals wij met een boek lezen. Door deze avond is Indo nesië velen nader gekomen en wij hopen met Mr. Hustinx dat dit eilandenrijk spoedig weer moge vooruitgaan in welvaart in vereniging met Nederland. NIC. v. d. WATER s Brood- en BanketDakkeri] Min. Loeffstraat 57 Tel. 418 WAALWIJK. K.J.M.V. Hedenavond zal de Katho lieke Jonge Middenstandsver- eniging een zeer belangrijke ledenvergadering houden in haar clublokaal „Huize An- cilla", Grotestraat 240. De agenda bevat o.a. be halve een propagandistisch woord door de voorzitter, een spreekbeurt door de Aalmoe zenier, kapelaan v. d. Heuvel, over het onderwerp: „Wij jongeren". Gezien de belangrijkheid van deze vergadering heeft 't bestuur gemeend, een aantal nog niet aangesloten jonge middenstanders te moeten uit nodigen, om deze vergadering te komen bijwonen. Jonge Middenstanders van Waalwijk, begrijpt de ernst van deze tijd en komt horen wat zij tot U te zeggen heb ben. AFD. WAALWIJK N.C.B. In café Frans van Helvoirt houdt Vrijdagavond de afde ling Waalwijk van de N.C.B. haar jaarvergadering. KYNOLOGEN VERENIGING WAALWIJK EN OMSTR. Op Maandag 7 Maart 1949 hield de Kynologenvereniging Waalwijk en Omstreken haar jaarvergadering, die in verband met de herdenking van haar 25- jarig bestaan, in Januari, tot r.u was uitgesteld. De opkomst was zeer groot. Voorzitter A. Verhoeven, Se cretaris H. A. v. d. Pol, Notulist N. v. Wel. Na opening door de voorzitter werden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. Uit het verslag van de Secre taris bleek o.m. dat er vorig jaar 9 alg. vergaderingen zijn gehou den, het ledental was gestegen tot 105. Hierna volgden nog fi nancieel overzicht van de op 15 Aug. '48 met succes gehouden clubmatch, alsmede over de op 8 Jan. 1949 gehouden herdenking van het 25-jarig bestaan. Uit het overzicht van de Pen ningmeester bleek, dat er nog een batig saldo is van ruim 500. Tot de kascontrole-commissie werden benoemd F. Elshout, A. v. d. Leur en de Peffer, die na onderzoek bij monde van Fr. Els- hout mededeelden dat de boekin gen geheel in overeenstemming waren met de aanwezige beschei den. Daar er voor de bestuursver kiezing geen tegencandidaten wa ren gesteld en tijdens de vergade ring ook geen, stelde de voorzit ter voor, de aftredende bestuurs leden bij acclamatie te herkiezen. Dit werd met een luid applaus begroet. Voor de op 2 en 3 April a.s. te houden Internationale Winner tentoonstelling te Amsterdam be staat grote belangstelling. Beide dagen zal men in de gelegenheid worden gesteld deze met autobus te bezoeken. Wederom traden nieuwe leden tot de vereniging toe. Besloten werd om op Dinsdag 22 Maart a.s. keurmeester v. d. Zanden uit te nodigen, om een lezing te houden over honden en de Kynologie. Om 11 uur sloot de voorzit ter deze vergadering, welke zeer geanimeerd en vruchtdragend was, de leden aansporend allen mede te werken op deze weg te blijven voortgaan, zodat de ver eniging mag blijven groeien. Waalwijk. Tel. 443. VERENIGING VOOR HEEMKUNDE. De vereniging voor Heem kunde voor Langstraat en Land van Heusden en Altena nodigt hare leden en belang stellenden uit voor een cause rie, te houden door Broeder Julianus te Waalwijk, met als onderwerp: Praatje over bijen en wespen. Deze causerie wordt gehou den op Vrijdag 11 Maart a.s. des avonds om 8 uur in Ho tel Verwiel te Waalwijk. AANRIJDING. Gisteren overkwam 't doch tertje van de heer B. op het Westeinde te v.m. Besoijen een ernstig ongeluk. Het 10-jarig meisje stak op onverwachte wijze de straat over, met het gevolg dat zij onder een luxe wagen uit Rotterdam terecht kwam. Dr. Langemeijer, wiens hulp naast die van de EHBO was ingeroepen, constateerde hersenschudding en 'n hoofd wonde. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden bruine das, 2 bal- point-pennen, enkele kinderwan. tjes, boodschapt.3s. Verlorenbruin lederen cein tuur, zwarte vulpen, verchroomde herenpolshorloge, voorpand kin dertrui, doublé horlogeketting, blauwe kindertas. Musis Sacrum. Het geheim van de madonna, vertelt ons van Vrijdag t.m. .Zon dag het verhaal van een kunst schilder wiens modellen allen op onverklaarbare wijze worden ver moord. Men verdenkt hem na tuurlijk, maar hij heeft part noch deel aan deze drama's, waarvan het mysterie tenslotte wordt op gelost. Maandag en Woensdag wordt het tweede deel vertoond van de spannende sensationele film King Kong en de Arabieren. Luxor. Het lied van de Woestijn (van Vrijdag t.m. Zondag in Luxor) is een avonturenfilm met zang of een zangfilm met avontuur, net zo U het noemen wilt. En zan ger wordt de voorvechter van de slaven in Noord-Afrika en samen met een zangeres bevecht hij zin gend te tyrannen, totdat hij de verlossing van de slaven bewerkt. Kreten in de nacht, de titel van de film, die Maandag en Woens dag wordt vertoond, doet reeds veel lugubers vermoeden en in derdaad is het een geheimzinnige film, sensationeel tot op het laatste moment de ontknoping komt. De geschiedenis van ogen schijnlijk normale, maar in feite krankzinnige mensen is al meer malen het gegeven geweest van een sensationele rolprent. DE ONDERNEMINGSRADEN, vin. We hebben er even over ge dacht om deze artikelenreeks over de ondernemingsraden te onder breken en enkele achtereenvol gende weken iets te zeggen over een belangrijke gebeurtenis op sociaal-economisch gebied. We bedoelen daarmede de brief van de Nederlandse Bisschoppen, die op Zondag 27 Februari in de ka tholieke kerken van de kansel is voorgelezen. Dit schrijven is ze ker zeer belangrijk en het is dan ook niet onze bedoeling 't „dood te zwijgen na het aanhoren in de kerk." Inegendeel, we stellen ons voor er breedvoerig op terug te komen en verschilende stukken er van uitvoerig te bespreken. Het zal immers nodig zijn dit sociaal program bij het katholiek deel van ons volk en daar niet al. leen bekend te maken en te houden. Daar we echter van de ondernemingsraden maar één onderwerp het belangrijkste I meer te bespreken hebben, lijkt het ons beter deze reeks eerst daarmee te beëindigen. Het onderwerp, dat van de on- nernemingsraden nog ter bespre king overblijft, is dat van de be voegdheden (art. 4 van 't wets ontwerp). Dit artikel 4 verleent aan de ondernemingsraad op tweeërlei manier bevoegdheden in het eerste deel van het artikel worden de bevoegdheden in het algemeen, in algemene termen en bewoordingen, verleend, terwijl in het tweede deel verschillende bevoegdheden apart en concreet worden opgesomd. In het eerste deel wordt aan de ondernemings raad de taak opgelegd en daar mede de bevoegdheid gegeven naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk functionne- ren van de onderneming. Dit moet hij doen door bverleg inza ke, toezicht op en uitvoering van alle aangelegenheden de onderne. ming betreffende en door .het be vorderen van een goede verstand houding en samenwerking in de onderneming. Als men 't zo leest zoals het hier is neergeschreven, zou men tot de conclusie komen, dat de ondernemingsraad zich dus met alles in het bedrijf te bemoei en heeft. We hebben echter be wust, om ze zodoende beter te laten uitkomen, twee belangrijke zinnen uit het wetsonwerp over geslagen. Wij hebben er van ge maakt dat de ondernemingsraad overlegt, toezicht houdt, uitvoe ring geeft, etc. Aan alle aangele genheden, maar zo is 't niet he lemaal. Dat alle wordt beperkt en wel door deze zin „Alle aange legenheden, de onderneming be treffende, welke in verband met haar aard en met de omstandig heden daarvoor in aanmerking komen. Het moeten dus eerstens aangelegenheden zijn, die alleen de betreffende onderneming aan gaan en zo kan dus b.v. de va- cantieregeling niet alleen een be paalde onderneming, maar de ge hele bedrijfstak betreffen. Twee- dens woeten de aangelegenheden naar aard en omstandigheden ge. schikt zijn om in de onderne mingsraad te worden behandeld. Om nu niet voortdurende twisten te doen ontstaan of een bepaalde aangelegenheid aan deze eisen voldoet, worden in het tweede deel van art. 4 verschillende din gen opgenoemd, die in de onder nemingsraad behandeld kunnen worden. Daar komen we de vol gende keer aan, want nu hebben we de tweede zin nog te bekij ken, die we in de algemene taak omschrijving hebben overgesla gen. En ook deze zin is zeër be langrijk. Deze zin luidt aldus „De ondernemingsraad heeft tot taak, zulks onder erkenning van de zelfstandige functie van de on dernemerDie dik gedrukte zin hadden we overgeslagen en die is juist niet mis. De onderne mingsraad wordt geen ondernemer en neemt niet de taak van de ondernemer over. Integendeel, hij kan zijn functie slechts uitoefe nen onder erkenning van de ei gen taak en functie van de on dernemer-eigenaar. Dit is zeer belangrijk. Deze zin en de opzet van de ondernemingsraad als or gaan van gemeenschappelijk over leg moeten er een waarborg voor zijn, dat de raad zich niet mengt in zaken, die alleeh ter beslissing toekomen aan de ondernemer zelf en deze taak-beperking zal de gelijk in het oog gehouden moe ten worden. K. H. AGENTSCHAP G. van Boxtel, Schoolstraat 11. Tel. 66. CORRESPONDENTSCHAP J. Tuerlings, Schoolstraat 4 B. Tel. 105. f PROF. Dr. DE QUAY LIET HET MIJNGAS*^ KAATSHEUVEL BINNENSTROMEN. Hoewel geen feit van verstrekkende historische betekenis voor de gemeente Loonopzand, is toch de aansluiting van de gemeente op het mijngasnet 1.1. Dinsdag op enigszins feestelijke wijze tot stand gekomen. Allereerst was het de aanwezigheid van de Commissaris der Koningin, Prof. dr. J. de Quay, die deze gebeurtenis cachet gaf, vervolgens de aanwezigheid van verschillende gemeentebesturen uit de om geving, zoals van Waalwijk, Dongen en Sprang-Capelle, de aanwezigheid van enkele gasbedrijf-directeuren en van vertegenwoordigers van de Staatsmijnen. EEN-AFSCHEID EN EEN WELKOM. De burgemeester, de Edelachtb. Heer Mr. R. Th. van der Heijden richtte zich als volgt tot de tal rijke aanwezigen Mijnheer de Commissaris der Koningin, Mijne Heren, In zou mij zonder twijfel aan overdrijving schuldig maken, in dien ik de dag van vandaag, zulks om de gebeurtenis welke aanstonds plaats gaat grijpen, zou willen kwalificeren als een voor onze gemeente historische dag. Trouwens, ware zulks het geval, dan zou het gemeentebestuur niet volstaan met een eenvoudige plechtigheid, zoals wij die thans gaan beleven. En toch is de omschakeling van het eigen productiebedrijf op de ontvangst van mijngas voor onze gemeente niet van bijzondere be tekenis ontbloot, immers betekent deze omschakeling enerzijds een verdere concentratie van alge mene nutsbedrijven, anderzijds be tekent zij tenminste dat hopen wij verbetering van kwaliteit en vergroting van kwantiteit van t af te leveren gas, gepaard aan grotere bedrijfszekerheid en ge ringer financieel risico. Namens het gemeentebestuur van Loonopzand dank ik op de eerste plaats U Mijnheer de Com missaris hartelijk, dat gij door Uwe tegenwoordigheid hier een bijzonder cachet aan deze ge beurtenis wilt verlenen; ook de vertegenwoordigers der Staatsmij nen en andere genodigden onze hartelijken dank dat zij onze uit nodiging hebben willen aanvaar den. Zo juist noemde ik de voort- schijdende concentratie van alge mene nutsbedrijven. Het is niet mijn bedoeling de gevolgen hiervan aan een onderzoek te on derwerpen, maar ik wil er toch op wijzen dat het betekent afsnij. den van 'n vorm van gemeentelij ke zelfwerkzaamheid, welke zon der twijfel 'n grote aantrekkelijk heid heeft. Zo'n gasfabriek toch heeft ondanks de betrekkelijke be langrijkheid zijn eigen geschiede nis en weerspiegelt daarin menig maal de ontwikkelingsgang van de eigen gemeente. Onze gasfabriek dateert van

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1