I Waalwijkse en Langstraatse Courant Volkscrediethcmken en Detailhandel mm UW BLAD Hoogstvererende opdracht THEO VAN DELFT schildert H.M. Koningin JULIANA Pauselijke onderscheiding voor oud-Burgemeester Steemers DE „ECHO" OOK MAANDAG 14 MAART 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TÏELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO\M HO ZÜIDEff 72e JAARGANG No. 22. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Enige maanden geleden hebben wij in ons blad de vraag aan de orde gesteld of het geen tijd was om te ko men tot een Volkscrediet- bank voor de Langstraat. We hebben toen gezegd deze kwestie speciaal van belang te achten voor de handeldrij vende Middenstand. We merkten op, dat bij de heer sende spanning tussen lonen en prijzen, gecombineerd met de uitbreiding van het aantal artikelen, dat bonloos ver krijgbaar is, er groot gevaar bestond voor een terugkeren van het vooroorlogse afbeta lingsstelsel. De grote gevaren (en kosten) die aan dit stelsel voor de winkeliers verbonden zijn, zullen bij de meesten van hen nog wel vers in het ge heugen liggen, zodat het ons niet nodig lijkt deze weer te gaan opsommen. We hebben in genoemd artikel betoogd, dat het mogelijk zou zijn, de afbetaling geheel te doen op vangen en te laten lopen over de Volkscredietbank. Degene, die een artikel wil kopen en dit niet direct kan betalen, zou een crediet kunnen aan vragen bij genoemde bank en met de gelden daaruit ver kregen, het bedoelde artikel kunnen aanschaffen en beta len. De aflossing van het cre diet zou geheel bij de Volks credietbank kunnen geschie den. Door deze gang van za ken zou niet alleen de win kelier geholpen zijn, die nu minder financieringsmiddelen nodig heeft, maar ook de klei ne koper. Deze zou immers 't artikel kunnen verkrijgen tegen de contante prijs. Daar tegenover moet hij wel kos ten betalen aan de Volkscre-' dietbank, maar deze zijn ze ker veel lager dan het ver schil tussen contante prijs en afbetalings-prijs. Het verheugt ons in Stu wing het orgaan van de Nederlands Katholieke Mid denstandsbond van 5 Maart een artikel aan te treffen over hetzelfde onderwerp: Volks credietbank en Detailhandel. In dit artikel wordt gewag gemaakt van een zeer geluk kig Twents initiatief. De Twentse Middenstand heeft n.l. in samenwerking met de regionale Twentse Volkscre dietbank, een Twents Finan- cierings-instituut gesticht. Om het afbetalingsstelsel te kun nen blijven gebruiken, maar daarnaast de nadelen voor de handelaren weg te werken, volgt men in Twente deze weg: De gemeenten treden bij afbetalings-aankopen op als financiers, door middel van de Volkscredietbanken; het pas opgerichte Financierings-in- stituut treedt daarbij op als borg. Door deze gang van za ken wordt niet alleen een op lossing gevonden voor de fi nanciering van de afbetalings aankopen, maar bovendien drukken de administratieve rompslomp en de incasso moeilijkheden niet meer op de Middenstand. Daar komt nog een ander groot voordeel bij: de regionale Volkscre dietbank kan de boel voort durend controleren en bij voorbeeld nagaan of een be paald persoon niet alleen af betalingsaankopen verricht bij winkelier A, maar ook nog bij B, C en de rest van het al phabet. Men begrijpt dat daardoor het risico van ver lies door wanbetaling sterk vermindert. De winkeliers zullen zich dan echter moeten verplichten geen goederen op afbetaling te verkopen dan via de Volkscredietbank. De winkeliers hebben trou wens nog een andere ver plichting. Zij zullen n.l. moe ten deelnemen in het risico dat het Financierings-Insti- tuut loopt en dus met enig kapitaal in dit instituut moe ten deelnemen. Deze deelna me is in Twente bepaald van 50 tot 1600, naar gelang de grootte van de omzet van de betreffende winkelier. In de practijk komt het hierop neer dat 212 detaillisten ge middeld voor 119.10 hebben moeten deelnemen en dat er bij deze 212 slechts twee bij zijn die 500 betalen. Het leek ons van belang enkele feiten uit het boven vermeld artikel mede te delen omdat mogelijk ook de Lang straat van dit initiatief zal willen profiteren, door.... een zelfde initiatief te nemen. Onze mening dat een Volks credietbank van zeer groot belang zou kunnen zijn, is door het lezen van het ar tikel in „Stuwing" zeer ver sterkt. mm Z. Exc. de heer Commissa ris der Koningin in de provin cie Noord-Brabant, prof dr. J. de Quay, heeft namens het Provinciaal Bestuur aan onze Waalwijkse kunstschilder Th. van Delft de hoogstvererende opdracht verleend tot het schilderen van een portret van H.M. Koningin Juliana, ter plaatsing in de Staten zaal. Reeds a.s. Woensdag zal de heer van Delft door H.M. de Koningin ontvangen worden op het paleis Soestdijk. KATH. THUISFRONT. Voor het radio-programma van de Nederlandse Strijd krachten zal op Woensdag 16 Maart a.s. 's avonds om 7 uur vanuit de kerk van St. Jan alhier, een plechtig Lof met korte predicatie worden uit gezonden. Het ligt in de bedoeling deze plechtigheid op gramofoon- platen vast te leggen en deze in het Strijdkrachten-pro gramma voor Indië, op Zon dag 20 Maart d.a.v. uit te zen den. Dus op Woensdag en niet op Donderdag zoals in de „St. Jansklokken" staat vermeld. Deze uitzending zal over P.C.J. te beluisteren zijn. Men gelieve er wel reke ning mede te houden op tijd aanwezig te zijn, daar de kerk om 7 uur gesloten wordt. De congregatie voor gehuw de vrouwen vindt gewoon doorgang om half 8. h Pastoor Ras spelt oud-bu rgemeester Steemers de Pauselijke onderscheid ing op de borst. UITREIKING ONDERSCHEIDINGEN. Ten kantore der Chroom- lederfabriek v.h. H. H. Jansen te Waalwijk, werd hedenmor gen met enig ceremoniëel, door burgemeester Lambooy aan een tweetal jubilarissen een koninklijke onderschei ding uitgereikt. Uit handen van burgemees ter Lambooy ontvingen de heren J. B. v. d. Ossenblok en H. v. d. Brandt de Ere medaille in Brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nas sau, respectievelijk bij hun 50-jarig en 40-jarig dienst- jubileum. Beide onderschei dingen werden door burge meester Lambooy de jubila rissen op de borst gespeld, waarbij Zijne Edelachtbare een toepasselijk woord sprak. Namens de jubilarissen dankte de heer A. Jansen, burgemeester Lambooy. De korte plechtigheid had plaats in tegenwoordigheid van het gehele personeel. Na afloop van het officiële gedeelte kwamen beide jubil- larissen met burgemeester Lambooy, alsmede de directie, bedrijfsleiding en administra tief personeel nog enige tijd samen op het privé-kantoor, waar onder het genot van een glaasje en een goede sigaar nog enige tijd gezellig werd doorgebracht. BRABANTS ORKEST. Het „Brabants Muziekgezel schap, de kern van het toe komstige Brabantse Sympho- nie-orkerst, zal in Waalwijk in Musis Sacrum concerteren op Donderdag 31 Maart a.s. op uitnodiging van de Kring voor Kunst en Wetenschap. Dit bijzonder culturele ge beuren zal door burgemeester Lambooy worden ingeleid. Z. H. Paus Pius XII heeft de oud-burgemeester van Heusden, de edelachtb. heer G. H. J. Steemers te Waal wijk, begiftigd met 't Gouden Erekruis: „Pro Ecclesia et Pontifice". De heer Steemers heeft veel voor de katholieke zaak ge daan, vooral in zijn vroegere woonplaats Rijswijk (Z.H.), waar hij o.m. voorzitter was van de St. Vincentius-vereni- ging, oprichter en secretaris penningmeester van het Wit- Gele Kruis, voorzitter der R.K. Kiesvereniging, secreta ris-penningmeester van het R.K. Armbestuur enz. enz. Ook in Heusden en Waal wijk stond hij steeds voor de katholieke belangen op de bres, die hem zeer ter harte gingen. Pastoor Ras van de parochie van St. Jan heeft de heer Steemers, die onlangs 70 jaar werd, het gouden ere-kruis op de borst gespeld, dat verge zeld ging van een felicitatie van Z. H. Exc. de Bisschop van 's-Hertogenbosch. Het was de eerste pauselij ke onderscheiding die pastoor Ras mocht uitreiken en ook de eerste die een inwoner van Waalwijk ten deel viel. Onze hartelijke gelukwen sen aan de heer Steemers met deze pauselijke onderschei ding en aan mevrouw. MIJNGAS. Volgens het programma dat wij in ons vorige nummer publiceerden, is hedenmorgen om 11 uur met enige plech tigheid het mijngasdistributie- bedrijf door de wethouder van gemeentewerken de Edelacht bare heer F. Smolders in be drijf gesteld. Het woord werd gevoerd door de wethouder en de Edelachtb. heer Burge meester. Na deze plechtigheid zaten de genodigden, gemeenteraad, en gemeentebesturen van om liggende plaatsen o.a. aan een lunch aan. In ons volgend nummer ho pen we hierop nader terug te komen. STILLE OMGANG. De afdeling Waalwijk van het Genootschap van de Stille Omgang kwam Zondagmiddag in de grote zaal van de Gil denbond bijeen, waar 't een en ander besproken werd be- trefgende de a.s. bedevaart naar de Heilige Stede. De secretaris de heer J. Trimbach, bracht de door het hoofdbestuur gegeven richt- - lijnen ter kennis van de aan wezigen, terwijl verschillende punten werden besproken die dienstig waren tot een orde lijk verloop van de bede tocht. Uit het financiëel verslag van de penningmeester dhr. H. v. Oudheusden bleek, dat er momenteel 578 leden wa ren en dat er aan ontvangsten was geboekt 427.15 en aan uitgaven 427.43, zodat er een nadelig saldo was van 0.28 over 1948. In totaal be droeg het kas-saldo 528.11. Voor de spaarkas hadden zich 28 leden opgegeven. Eventu ele gegadigden konden zich alsnog bij de broedermeesters opgeven. Enkele leden maakten van de rondvraag gebruik om vragen te stellen betreffende de ordelijkheid en de organi satie, die door de voorzitter en de secretaris bevredigend werden beantwoord. De voorzitter, de Zeereerw. Heer Pastoor Verhagen, sloot deze bijeenkomst. VERGADERING WATERSCHAPPEN. De Stemgerechtigde Inge landen van de Buitenpolder van Waalwijk houden hun jaarlijkse vergadering op Maandag 25 April, des na middags 4 uur in hotel „De Twee Kolommen". Die van de Binnenpolder van Waalwijk vergaderen op dezelfde datum, des avonds om 7 uur ter zelfder plaatse. R.K. STEENKOLEN- INKO OPVERENIGING „BROEDERHULP". „Broederhulp" zal een al gemene huishoudelijke verga dering hóuden op Donderdg 17 Maart a.s. in het café der R.K.A.B. Na een openingswoord van de voorzitter, notulen en ver slagen van penningmeester en controleur, volgt nog de be noeming van een controleur in plaats van de heer G. de Jong, mededelingen en rond vraag. JAARVERGADERING N.C.B. AFD. WAALWIJK. Een tamelijk groot aantal Waalwijkse boeren kwam Vrijdagavond in café Frans v. Helvoirt bijeen in jaarver gadering. De voorzitter A. v. Huiten sprak een kort openingswoord waarin hij speciaal welkom heette de geestelijk adviseur Pastoor A. v. d. Brekel en de nieuwe ass. landbouwconsu- lent de heer v. Arendonk. Na de notulen van de vo rige vergadering bracht dhr. A. v. Leijden een jaarverslag uit, waaruit o.m. bleek dat nagenoeg alle katholieke boe ren van Waalwijk lid waren van de N.C.B. Hij gaf een kort overzicht van de diverse werkzaamheden van de afde ling en spoorde allen aan trouwe leden te blijven. Uit het financiëel verslag dat de heer v. Leijden uit bracht, bleek dat de inkom sten over 1948 hadden be dragen 1673.05 en de uitga ven 1520.58, zodat er een batig saldo was van 152.47. Vervolgens werden de af tredende bestuursleden de he ren N. Klerkx, H. Klerks en C. Muskens met resp. 40, 34 en 36 stemmen herkozen. Enkele ingekomen stukken werden voorgelezen, waarna de geestelijke adviseur enkele mededelingen deed in verband met de gemeenteraadsverkie- gen. De contributie was zoals werd medegedeeld voor wer kende leden vastgesteld op 6.25 grondcontributie, 1. per H.A. cultuurgrond en 2.50 voor het T.B.C.-fonds. De ass. landbouwconsulent deed ook nog enkele mede delingen en hoopte op een prettige samenwerking. Kfa een goed gebruikte rondvraag werd de vergade ring gesloten. R.K. JONGE BOERENSTAND AFD. WAALWIJK. De R.K. Jonge Boerenstand hield Donderdag 10 Maart j.l. een vergadering in de zaal van de heer Adr. Kroot. De voorzitter opende de vergadering met de chr. groet en heette de aanwezigen har telijk welkom. Hierna werd het Bondslied gezongen. De notulen werden voorge lezen en onveranderd goed gekeurd. Door de voorz. werd dank gebracht aan de heer Hgrry v .Heesbeen, die bijna vier jaar zijn uiterste best ge daan heeft als secretaris van de afdeling en die nu door zijn drukke werkzaamheden genoodzaakt wordt als zoda nig zijn ontslag te nemen. De heer W. v. Heesbeen werd in zijn plaats als secre taris gekozen. Van het hoofdbestuur was een schrijven binnengekomen over de ge wassen-wedstrijden voor het komende seizoen. Onze afdeling zal trachten 'n gewassenwedstrijd te organi seren, waarvoor zich reeds liefhebbers opgaven en voorts kan men zich nog opgeven tot 20 Maart bij de secretaris. Door de secretaris werd een kort verslag gegeven over de Jonge Boerendag te Vught. Om de hersengymnastiek te verzorgen voor de volgende vergadering, gaven zich o.m. op: Ant. Baayens en J. van Woensel en voorts werd be sloten om a.s. Zondag te voet ballen tegen een elftal van de R.K.J.B., afd. Drunen. Van de rondvraag werd druk gebruik gemaakt. A.s. Dinsdag 15 Maart om 7.30 uur geeft de R.K.J.B. een filmavond in café W. Pullens ,,'t Vosje". Hierbij wordt ook de N.C.B. afd. Waalwijk uit genodigd. Deze filmavond wordt verzorgd door de Al batros Superfosfaatfabrieken N.V. De voorzitter spoorde de leden aan om deze avond niet te verzuimen en ook de ou dere boeren worden verzocht om zeker deze avond bij te wonen. Hierna werd deze geani meerde vergadering gesloten met de chr. groet en „Aan U, o Koning der Eeuwen". De wedstrijd die Zondag tegen de R.K.J.B. uit Drunen in het Juliana-sportpark werd gespeeld, werd door Drunen met 32 gewonnen. CHR. HISTORISCHE KIESVERENIGING „NEDERLAND en ORANJE" In verband met de a.s. al gemene vergadering van de Chr. Hist. Unie, houdt boven genoemde vereniging a.s. Don derdagavond in het gebouw voor Chr. Belangen, Besoijen- sestraat 3, een ledenvergade ring. Eventuele voorstellen of vragen, rakende het beleid van de Chr. Hist. Kamerfrac tie, kunnen op deze vergade ring in behandeling worden genomen. OP EXCURSIE NAAR NIJMEGEN. Eindelijk was de tijd aan gebroken dat de leerlingen van de 2e, 3e en 4e klas van de Nijverheidsschool te Waal wijk op excursie mochten naar de Robinson Schoenfa brieken in Nijmegen. Op 4 Maart vertrokken we vanaf de Markt. We werden begeleid door de directeur en de leraren v. Huiten en Brok. Om kwart voor tien kwamen we bij de Robinson Schoen fabrieken aan en werden we in de cantine ontvangen door de bedrijfsleider, de heer Slaats uit Waalwijk. Vandaar werden we door hem rondge leid door het gehele bedrijf. Eerst kwamen we in de overleerstanzerij. Het over leer en de voering werd er gestanzd, wat op veel fabrie ken niet gebeurt. Vervolgens kwamen we in de stikkerij, waar alles machinaal werd gedaan: geschift, gelijmd en omgeboekt. Vandaar naar de zwikkerij, waar we de be kende D.V.S.G. zwikmachine zagen. Ook was er een boor- denzwikmaehine, die in één slag heel de boord inzwikt. We bewonderden ook de Moe- nus houtenpenner en aflap- per en ten lange laatste kwa men we in de pakkerij. Daar lagen de schoenen hoog op gestapeld; dat kan ook niet anders, want er worden er 11.000 paar in een week ge maakt. Toen we de fabriek hele maal gezien hadden, gingen we weer terug naar de can tine. In de namiddag brachten we een bezoek aan 't oorlogs museum te Overloon. Daar kwamen we om half drie aan; de gids stond al klaar. We be keken allerlei tanks en ka nonnen en andere wapens uit de oorlog. Veel interessants was er te zien en allen waren onder de indruk. Toen we om zes uur weer in Waalwijk arriveerden, had den we een leerzame en ge zellige dag achter de rug. OP DE WEG. Toen een leerling der Nij verheidsschool, zonder op het verkeer te letten, vanuit de Stationsstraat, de Grotestraat per fiets wilde oversteken, kwam hij in botsing met een passerende auto. Daar de au to direct stil stond, liep het zonder grote ongelukken af. Z'n rijwiel was echter deerlijk gehavend. Toen mevr. T. per auto over de Tilburgse weg reed, stak nabij Loonopzand een bejaard wielrijder plotseling zonder enig teken te geven, vanaf het fietspad de hoofd weg over. Door plotseling krachtig remmen en de auto direct naar rechts te werpen, werd groot onheil voorkomen en kwam de man alleen te vallen, zonder enig letsel. Een wagen van de Wami en een vracht-auto der firma Mombers kwamen in de Sta tionsstraat in botsing, waarbij de laatste een gedeukt spat bord opliep. AAA AGENTSCHAP G. van Boxtel, Schoolstraat 11. Tel. 66. CORRESPONDENTSCHAP t J. Tucrlings, Schoolstraat 4 B. Tel. 105. Verdeling Stemdistricten. Voor de deze zomer te houden verkiezing van leden van de Ge meenteraad is een nieuwe verde ling van stemdistricten vastge steld. Was de gemeente eerst in zes districten met evenveel stembu- reaux ingedeeld, thans zijn acht districten vastgesteld, waardoor de indeling ,der verschillende wij ken aanmerkelijk is gewijzigd. Het eerste stemdistrict, waar- van het stembureau destijds ge vestigd was in de St. Jansschool, dat tevens als Hoofdstembureau dienst deed, omvat thans de Hoofdstraat van de oneven num mers 153 tot en met 233 en de even nummers van 178 tot en met 244, en verder de Sprangsestraat, Schoolstraat, Verlengde Hoofd straat, Mgr. Volkerstraat, Vaart straat en Julianastraat en houdt zitting in bet lokaal van de Gil denbond in de Mgr. Volkerstraat. Een gedeelte van de Hoofd straat, de Stationsstraat, Kruis straat en Peperstraat behoren thans niet meer tot dit bureau, terwijl Mgr. Volkerstraat, Vaart straat en Julianastraat aan dit bureau zijn toegevoegd. Het tweede bureau wordt ge vormd door de straten Horst, Tramlaan, Heikant, Leostraat, Wilhelminaplein, Prins Hendrik straat, Hoekje en Gasthuisstraat de oneven nummers van 79 tot en met 127 en de even nummers van 92 tot en met 175. Het houdt zit ting in de Bernardusschool Wil helminaplein, Mgr. Volkerstraat, Vaartstraat, Julianastraat zijn aan dit bureau ontvallen. Het derde bureau omvat Markt straat, Heulstraat, Hilsestraat, Hil, peperstraat en Gasthuisstraat van af 1 tot en met 77 en van 2 tot en met 92 en de Bernse Hoef. Aan dit bureau, dat zitting houdt in de Mariaschool, zijn ontvallen de Berkdijksestraat, Molenstraat en Brandse steeg. Het vierde stemdistrict, wat feitelijk voor de wijk Kaatsheuvel de uitbreiding uitmaakt, omsluit de Kruisstraat, Berkdijksestraat, Brandse steeg, Molenstraat, Sta tionsstraat en Hoofdstraat van 33 tot en met 151 en van 34 tot en met 176, in hoofdzaak van het bu reau I en III genomen. Het district heeft zijn bureau in een lokaal van het Missiehuis in de Hoofd straat. Het vijfde bureau houdt zitting in de Jongensschool van de Berk dijk en beslaat de Dongensestraat, Driestapelenstoel, Dreefseweg, Baan, Hoge Zandschel, Lage Zandschel, Rechtvaart en Loonse Dijk. Dit district is nagenoeg on gewijzigd. Het zesde stemdistrict en het zevende stemdistrict omvatten de wijk Loonopzand, zonder De Moer. Oorspronkelijk was dit één district. Thans is dit gesplitst in twee districten, n.l. het zesdè district, waarvan het bureau zit ting heeft in het parochiehuis en waartoe behoren Kloosterstraat, Weteringstraat, Tuinstraat, Kerk straat, Land van Kleef, Molen eind, Molenstraat, Schoolstraat, Kasteellaan, Finantiën en van de Gasthuisstraat de nummers 1 tot en met 13 a en 2 tot en met 24 en het zevende stemdistrict bureau houdende in de zaal van café Aartsen en omvattende de Hoge Steenweg, Bergstraat, Klokken- laan, Gerlachusstraat, Kraanven, Duikse Hoeve en Gasthuisstraat de nummers 15 tot en met 61 en 40 tot en met 60. Het achtste stembureau geves tigd in de Moer geldt voor het stemdistrict dat de Middelstraat, Zijstraat, Paalstraat, Dreef, Gal- geneind en Heidebloem insluit. De wijzigingen vragen de aan dacht van de kiezers, die in die wijken wonen .waaromtrent de veranderingen gelden, daar zij thans op een ander bureau hur stem moeten gaan uitbrengen. Kerkdiefstal. Zaterdagmorgen kwam men tot de ontdekking, dat de beide micro foons op het altaar der St. Jans- kerk opgesteld verdwenen waren, De beide instrumenten, waren vakkundig losgeschroefd. De diefstal is vermoedelijk Vrijdag door de dag gepleegd. De politie stelt een onderzoek in, doch be schikt momenteel nog over wei nig gegevens. Pierre van Boxtel-stam. De Voortrekkers van de ver kenners, vormende de Pierre van Boxtelstam hielden voor de bouw van een blokhut een goed ge slaagde verloting. Men gaat nu beginnen met de bouw van deze stamhut, waarvoor een terrein is beschikbaar gesteld achter het patronaatsgebouw. Het ligt in de bedoeling de stamhut gedeeltelijk uit steen en gedeeltelijk uit hout op te trekken, en het werk met eigen krachten uit te voeren. Voor de onderbouw komen de jongens echter nog materiaal te kort, dat mogelijk nog hier en daar beschikbaar ligt. Wie oude stenen of goed puin disponibel heeft, behoeft maar een seintje te geven aan de voortrekkersgast M. v. Amelsvoort (De Spar) en de voortrekkers zijn zo bij U om het gratis te komen ruimen. K. J. M. V. Donderdag j.l. vervolgde de K. J. M. V. zijn winterprogramma met een avond, die in het teken stond van de P.T.T. Na de opening met de jeugd- groet, heette de voorzitter de chef van de Propagandadienst van de P.T.T., verder de spreker van de avond de heer v. Prooijen en de operateur van het P.T.T. filmbe drijf, welkom. Voorts richtte hij een woord van welkom aan het voltallige R.K.M.V. bestuur, ver schillende P.T.T. ambtenaren en andere genodigden en ouders van K.J.M.V.'ers. De heer v. Prooijen zette ver schillende onderwerpen van het P.T.T.-bedrijf uiteen, hun ont staan en groei tot op de huidige dag behandelend. Blijkens de cij fers uit de statistieken is het Ne derlands P.T.T. bedrijf een der meest geperfectioneerde bedrijven van de wereld. De automatise ring, die volgens plan in 1946 geheel gereed had moeben zijn, was vooral een zeer interessant punt uit zijn causerie. Alhoewel de materialenpositie door de oor log ontzettend geleden heeft, mag het bedrijf er op roemen, thans nagenoeg 86 van het telefoon net geautomatiseerd te hebben. Na deze uiteenzetting door de heer v. Prooijen projecteerde de heer Voisin verschillende P.T.T.- bedrijfsfilms o.a. 1. De PoSt en de moderne Nederlandse vinding de automatische stempeling en sorteermachine.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1