Waalwijkse en Langstraatse Courant WMLWYK Vut de. wijde. w-e.Ke.ld ENIGE KENTERING IN DE TOESTAND? P£tÜMV/JBA J.oUaai-tco.no.MLSc(l Ho.ekje. Land- en Tuinbouw. Kindje verkouden? Glas in lood. BIOSCOOP-PROGRAMMA Als de schoonmaak GOUD- EN ZILVERREPARATIE C. VAN DE LEUR W. v. d. Heijden en Zonen 2 JAAR EN 6 MAANDEN VOOR EEN PAARD. DONDERDAG 17 MAART 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. 72e JAARGANG No. 23. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Wij weten niet wat er gister middag in de Veiligheidsraad is besproken betreffende de Indonesische kwestie, maar afgaande op de vorige ver gaderingen van deze raad, menen we toch wel te mogen constateren dat er enige ken tering in dt politieke toestand is gekomen. Men begrijpe ons goed, het is lang niet al-- les koek en ei, maar wij krij gen de indruk, dat de landen waar we het van moeten heb ben, Engeland, Canada en Amerika een redelijker stand punt in gaan nemen dan ze tot nog toe deden. In tegenstelling met de Aziati sche landen en met Rusland wek ken Amerika, Engeland en speci aal Canada de indruk, dat zij be grip, beginnen te tonen voor de houding van de Nederlandse re gering, dat zij niet twijfelen aan de goede bedoelingen en dat is (in de gegeven omstandigheden wel te verstaan) al heel wat. Hier is immers steeds aan getwijfeld, laten we ons nauwkeuriger uit drukken, men heeft steeds gedaan alsof hen hieraan twijfelde. Maar nu schijnt men van houding te veranderen, men verwijt Neder land wel dat het de resolutie niet opvolgde, maar men gaat zoetjes aan wel inzien dat wij toch ook een beetje gelijk hadden. Men gaat zich billijker tonen en Cana da heeft voorgesteld een voorbe reidende bespreking door bemid deling van de U.N.C.I. voor de Ronde-Tafelconferentie, met welk voorstel de Nederlandse regering zich kan verenigen. Natuurlijk maakt de venijnige Palar hierte gen grote bezwaren, Rusland noemt de R.T.C. een mom voor Nederlandse agressie, Pakistan en Egypte laten evenmin vriende lijke geluiden horen, maar dat is niet zo erg, als de Weserse lan den maar begrip tonen voor onze houding en niet onbewust wellicht in de kaart spelen van Oosterse elementen, als zij er maar niet voor terugschrikken een klein stukje van hun economisch voor deel, dat zij ongetwijfeld met In donesië hopen te behalen, prijs te geven, om er een overwinning op het communisme mee te bevech ten. Zo moet men het gaan zien. Laten wij hopen dat men 't doet. WERKLOOSHEID WEER MINDER Blijkens een mededeling van 't Ministerie van Sociale Zaken zou de werkloosheid, waarvan de cij fers in de afgelopen maanden on rustbarend stegen, te wijten zij» geweest aan de wintermaanden, want sinds Januari is het getal werklozen weer met 4000 vermin derd. Het aantal geheel werklo zen bedraagt nu 45.508. Natuur lijk, dit getal is niet zo erg hoog, hoewel natuurlijk nog steeds te hoog, maar toch is er de laatste tijd in alle kringen een bezorgd heid merkbaar, een zekere angst voor mogelijke crisistijdperken allerwege dringt men aan op de nodige preventieve maatregelen, die tot iedere prijs moeten voor komen, dat we hier- weer te ma ken krijgen met het grote ver strekkende probleem der werk loosheid. Er moet voldoende werkgelegenheid zijn, er moet naar bestaanszekerheid gezocht worden voor al de mensen die 'n dergelijke periode ongelukkig maakt. Hier past geen verkeerd optimistische, geen het-zal-zo'n- - vaart-niet-lopen mentaliteit, hier past de ernst waarmee een der gelijk probleem moet worden be handeld, wil men een vruchtbare behandeling toepassen. KOMT ER GEEN EINDE AAN? En in Indonesië duurt de toe stand maar steeds voort zoals hij vorig jaar al was, een toestand waarvan we vorig jaar of mis schien al wel eerder zeiden dat hij onhoudbaar was. Intussen is die onhoudbaarheid eerder toe- dan afgenomen, zodat we voort aan gerust van een complete gue- rilla-oorlog kunnen spreken. Hoe men het ons ook tnacht te ver bloemen, we lezen tussen de re gels van de legerberichten door van de vaak hopeloze toestanden die er heersen, van de formele veldslagen, die er soms geleverd moeten worden. Zo zijn er vorige week weer een paar honderd In donesiërs gesneuveld Lij overval len, op patrouilles en zuiverings acties. Vanzelfsprekend is 't niet zo erg als wanneer er een paar honderd van onze jongens waren gesneuveld, maar met dat al blijft het bloedvergieten, blijft het toch een oorlogstoestand, niets meer en niets minder, en alles moet gedaan worden om aan deze toestand een einde te maken. DE TEGENSTANDERS VAN DE ATLANTISCHE UNIE. Togliatti en. zijn communisten hebben zich tegenstanders ver klaard van de Atlantische Unie Zij zullen geen pogingen, geen „legale" pogingen" wel te ver- - staan, nalaten zich er tegen te verzetten. De generale repetitie heeft men Maandag gehouden toen tijdens de debatten in de Kamer een oproerige menigte met stokken en stenen samendromde voor het gebouw. ,,Wij zullen Uw handen onooglijk maakt, Pürol maakt ze weer spoedig gaaf en zacht. Doos 30 60 ct. geen revolutie ontketenen, zegt Togliatti, wij zullen enkel legale middelen gebruiken. Rare taal voor een communist, die de revo lutie tegen het legale durft te stel len. Zal hij zo wel niet bedoeld hebben, anders kon hij ook wel eens vervangen moeten worden, zoals weer enkele vriendjes in Rusland, waar het ofwel een po ging tot schrikaanjaging is ofwel maatregelen om eigen binnenland se positie te versterken. In ieder geval, Togliatti heeft zich tegen de Atlantische Unie verklaard, we geloven niet dat er grote re den is tot bezorgdheid,om heer Togliatti's kwajongensstreken. De Gasperi heeft het al vaker moei lijk gehad. KEIZER LEWIS ROERT ZICH WEER. In Amerikaanse mijnen staakt men weer op bevel van de op- machtige Lewis, aan wie weder om 430.000 mijnwerkers gehoor zaamden, En als gevolg hiervan zijn ook een groot aantal spoor- mannen werkloos. Die Lewis heeft, geloven wij, heel wat te vertellem De staking is geproclameerd om een kwestie van vertrouwen in 't hoofd van het mijnenbureau naar het heet, maar men neemt aan, dat de oorzaak wel zal liggen in de grote voorraad kolen die Ame rika heeft en die de steenkolen- prijzen wel eens zouden kunnen drukken. Maar ook hier heiligt het doel de middelen niet. WEDEROM DE DOODSTRAF Om weer terug te keren naar ons eigen land, geven we u nog even het bericht, dat de doodstraf is geëist tegen een van de meest schuldige figuren uit de bezet tingstijd. Ridder v. Rappard was zwaarder schuldig dan Mussert, hij bereidde de Duitse inval in Nederland voor en was leider van NSNAP en streefde naar opname van Nederland in het grote Duit se rijk. De president van 't Haags Gerechtshof noemde dit alles „het vuilste landverraad". Mr. van Doorn, de procureur-fiscaal, eiste de doodstraf. voor Donderdag gebracht. Zaterdag klaar. Hoofdstraat 173 KAATSHEUVEL Telef184. Te Londen is bekend ge maakt dat de toestand van de koning van Engeland na de Za terdag op hem verrichte operatie normaal is. De bekendmaking was door zeven medici onderte kend. Bij de regering is in over weging of de nog altijd bestaande lijst van voor ambtenaren verbo den verenigingen, welke lijst van voor de oorlog dateert en dus is verouderd, thans vervangen dient te worden door een nieuwe lijst, ofwel dat, met intrekking van de bestaande, met 'n algemene clau sule zal kunnen worden volstaan. Geeft bij een gierbemesting ook superfosfaat! Bij het aanwenden van or ganische meststoffen moeten we altijd denken aan de oor sprong en de verdere gang van zaken. Dit is van grote be tekenis, omdat we hieruit een inzicht kunnen krijgen in de waarde voor bodemverbe tering en plantenvoeding. We weten, dat er verschil bestaat tussen stalmest en gier, al hoewel de oorsprong wel het zelfde is. Beide organische meststoffen zijn afkomstig van plantenmateriaal, dat door dierlijk organisme (het vee) wordt afgebroken, ge deeltelijk opgenomen en voor de rest in een andere vorm afgescheiden. Gier is feitelijk het vloeibare afscheidingspro duct van de beesten, dat via maag, diverse lichaamsorga nen en nieren wordt gevormd. Hierin zitten meestal hoog waardige verbindingen, ter wijl een groot gedeelte van de voor opbouw van het lichaam noodzakelijke stoffen door de diverse organen zijn achter gehouden. Het belangrijkste is hierbij wel het fosforzuur, dat nodig is voor de opbouw van eiwit ten (vlees) en het beenderen- gestel. De stalmest is meer een direct restproduct, dit wil zeggen het voedsel dat in de maag komt wordt voor een gedeelte opgenomen via de darmen; wat niet opgenomen is gaat door de darmen bui ten het' lichaam, dit is, wat wij noemen: stalmest. Stalmest bestaat dus uit vrijwel onverteerbare resten; het zal dus duidelijk zijn, dat de hierin aanwezige voedings stoffen voor de plant niet ge makkelijk vrijkomen en dat één en ander nog al tijd vraagt. We kunnen echter op grond hiervan verwachten, dat stal mest een andere samenstel ling en ook betekenis heeft voor de plantenvoeding dan gier. Gier b.v. bevat uit de aard der zaak wel stikstof, maar zeer weinig fosforzuur en natuurlijk veel kali. Bij de bemesting moet men hiermede rekening houden. In elk geval blijkt hieruit dat gigr zeker aangevuld moet worden met superfosfaat, wil het een volledige meststof zijn en geen eenzijdige werking vertonen. Beter is het om stalmest en gier samen te be waren. Ook dan is een be mesting met, superfosfaat nog nuttig. Bewaar de stalmest en gier zo goed mogelijk; slecht be waren betekent alleen maar verlies. Men houde met 't bovenstaan de bij de bemesting rekening en bedenke dat bij een gier bemesting altijd superfosfaat behoort, vooral ook omdat daardoor de kans op vervluch tigen van de ammoniak-stik- stof uit de stalmest en gier be langrijk wordt verminderd. K. RUITIJDDUUR. Mevr. F. v. d. W. te Zeist, U vraagt hoe lang de ruitijd duurt. De duur is zeer ver schillend. Gemiddeld zal het 6 a 8 weken duren. Wanneer de grote veren er pas zijn, is de rui feitelijk nog niet afge lopen; de onderveren moeten eerst ook volgroeid zijn. De rui werkt sterk op het gehele organisme der vogels, dat zien we o.a. aan het ver bleken en verschrompelen van kam en lellen, uit de traagheid en lusteloosheid. De kippen, die het meeste weerstandsvermogen bezitten of het minst door een vooraf gaande leg geleden hebben, zullen dus normaal weer het eerst beginnen te leggen. De heer D. C. M. te Baarn, prettig dat U succes hebt ge had met de raadgevingen die ik U verstrekte. Hoe lang de eieren in waterglas goed blij ven, kan ik niet precies zeg gen. Het hangt er veel van af of de eieren vers zijn en ab soluut schoon. Ik ken een ge val waar men na een jaar de eieren nog kersvers uit de pot haalde. Dan rug, keel of borstje inwrijven met De heer W. te Hilversum. Wat een ellende hebt U met Uw dieren en terwijl allés eerst zo goed ging. U denkt dat het gekomen is doordat U er een paar dieren bij ge kocht hebt op de markt en ze daardoor aangestoken zijn. Eén van de nieuwelingen had een ontstoken oog, maar U dacht dat het niet zo erg was. Zij, die iets goeds willen kopen, vervoegen zich toch bij een fokker, vermeerderings- bedrijf of kuikenbroederij, mits die een erkenningsnum mer van hei Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren be zit? Beter waarborg kan niet gegeven worden. De heer B. te Baarn. Legt U in de drie nesten, waarin Uw kippen hun eitjes niet wensen te deponeren eens 'n stenen ei en laat dat er enige tijd in liggen. Ik vermoed,, dat het wel helpen zal. De leg- nesten zijn toch wel goed schoon en vrij van ongedier te? De heer v. S. te Arnhem. Boerenkool is daarom zo goed voor de kippen in de winter, omdat deze koolsoort ook dan nog mals en groeiend blijft. Boerenkool groeit feitelijk de hele winter door als het niet vriest. Er liggen nog een aantal vragen Maar die beantwoord ik nu niet, Kijk maar in het volgend nummer, Of U ze soms ook daarin ziet. KIPPENVRIEND. (Nadruk verboden) BENOEMING. Met ingang van 1 Mei a.s. is de oud-Waalwijker de heer Jan Verhoeven benoemd tot leraar-piano aan het Suri naams Conservatorium te Pa ramaribo en tevens tot ac- compagnateur van het Assid- Ballet aldaar. PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING. In ons bericht omtrent de Pauselijke onderscheiding van oud-burgemeester Steemers, staat o.m. dat dit de eerste pauselijke onderscheiding is die een inwoner onzer ge meente ten deel viel. Dit is niet juist, zoals ons nadien bleek en ook ander zijds werd opgemerkt. Wijlen de heer J. Bernard Timmer mans Wzn. droeg het kruis „Pro Ecclesia et Pontifice". GEVONDEN en VERLOREN. Men vond: een step; zakkam; portemon- naie met inhoud; windjack; zwarte vulpen; 2 broekrie men; zakmesje; vulpen; hond (Bouvier). Men verloor: luxe damestas; motortas met inhoud; doublé armbandje. BILJARTBOND WAALWIJK EN OMSTREKEN Na diverse voorwedstrijden om de persoonlijke kampioenschappen die nu ten einde zijn, zullen a.s; Zaterdag en Maandag de eindwedstrijden in de biljartbond Waalwijk en Omstreken 'n aan vang nemen. Allereerst zullen in café Fr. v. Helvoirt de matadors van de bond elkaar bekampen. Namen als de gebroeders F. en Jac. v. Helvoirt zullen vele lief hebbers aansporen om eens te komen kijken. Daarnaast komen nog enkele jeugdige biljarters aan de start, die voor vele verrassin gen kunnen zorgen, n.l. de heren A. Timmermans, W. Lamers en Tonny v. d. Wiel met daaraast de bekende biljarters J. Reus, J. Willemse en M. Slaats, welke het 8-tal completeren; al met al zijn het biljarters die elkaar geen duimbreed op 't groene laken zul len toegeven. In ,café G. Ouwerkerk (De Lindeboom) hebben de wedstrij den voor de le klas plaats. Ook hier zijn het bekende namen die in deze afdeling uitkomen, n.l. de Moor, Verheij en Laros uit Heus- den, alsmede M. v. d. Ven e.a. uit Waalwijk, dus ook hier zal het niet aan belangstelling en aan spanning ontbreken. De 2e klas speelt in café L. Leijtens en we weten het maar al te goed dat het in deze klas ge ducht zal spannen, daar ze allen in staat zijn om als kampioen te eindigen, doch slechts één kan deze titel ten deel vallen en wie zal dat zijn Bij 't Vosje in v.m. Baardwijk zal de 3e klas uitmaken wie van hen na de vele voorwedstrijden de sterkste zal zijn; we kunnen ook hier geen enkele voorspelling doen en zullen dus maar afwach ten. Tot slot zullen de Benjamins in café Verschuren, Loons Hoekje elkaar nog eens echt sportief be kampen om de fraaie kampioens medaille in de wacht te slepen van de 4e klas. Wij zullen vol gende week reeds van alle afde lingen de eerste uitslagen publi ceren. x Waalwijk. Tel. 443. L. A. J. D. uit Waalwijk stal vorig jaar, zoals bekend, een paard uit de wei, dat hij op de paardenmarkt in Hedel trachtte te verkopen. De jus titie wist hem te achterhalen en hij moest zich derhalve verantwoorden voor de Bos sche Rechtbank, die hem ver oordeelde tot 2 jaar en zes maanden gevangenisstraf, het zwaarste vonnis van de zes, die D. reeds tegen zich hoor de uitspreken. De man, die bij de eerste behandeling van zijn zaak vreselijk wist te fantaseren en zich volmaakt onschuldig voelde, ging in hoger beroep en dezer dagen werd zijn ge val behandeld voor het Bos sche Hof, waar hij het weer niet erg nauw nam met de waarheid en waar de advo caat-generaal bevestiging van het vonnis eiste. Zijn verdedigster, mevr. Mr. v. d. Dungen, achtte he ling meer aannemelijk, waar voor een mildere straf ge vraagd kon worden. Voor het overige refereerde zij zich aan het oordeel van het Hof. DONGE-ROLBRUG TE RAAMSDONKSVEER. De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Brabant maakt bekend, dat in verband met de uitvoering van werken de scheepvaart door en het ver keer te land over de Donge- rolbrug te Raamsdonksveer, gestremd zal zijn van Donder dag 17 Maart 1949 te 22.30 uur tot Vrijdag 18 Maart 1949 te 6 uur of zoveel korter als mo gelijk of langer als nodig zal blijken. Het verkeer te land zal via Oosterhout kunnen omrijden. BEKRONING. Bij de te Utrecht gehouden examens vanwege de Onder vakgroep Consumptie-ij sbe- reiding behaaldê de heer Jan R. Verwiel, van de firma Pulles-Aarts alhier, niet al leen het diploma, maar door dat hij het hoogste aantal punten van alle candidaten behaalde legde hij tevens voor dit jaar beslag op de zilveren Mudde-wisselbeker. Het is de eerste maal dat deze wisselbeker naar 't Zui den gaat. Vorige jaren waren de winnaars in Amsterdam en Den Haag gevestigd. Voorwaar een mooi succes. De fraaie wisselbeker met inscriptie prijkt thans in de etalage van de firma Pulles- Aarts, waar tevens diverse proeven van ijsbereidings- kunst te bewonderen zijn. Deze firma, die thans over een nieuwe, moderne ijsbe- reidings-installatie beschikt, opent, blijkens achterstaande advertentie, a.s. Zondag het ijsseizoen, zodat men al direct met de vele variaties van deze lekkernij kan kennismaken. EEN PRAATJE OVER BIJEN EN WESPEN. Vorige week hield de Ver eniging voor Heemkunde een vergadering, waarin de Eer waarde Broeder Julianus een hoogst interessante verhan deling hield, naar aanleiding van bovenstaand onderwerp. Tot onze spijt moeten wij een uitvoerig verslag wegens te late ontvangst, tot een vol gend nummer laten liggjen. DE ONDERNEMINGSRADEN IX. We hebben in ons vorig ar tikel de taak behandeld, zo als het eerste deel van artikel 4 van het wetsontwerp dit in het algemeen vaststelt. We hebben daarin toen al opge merkt, dat het tweede lid van art. 4 meer concreet enkele bevoegdheden opnoemt. Niet uitputtend trouwens, want 't vierde lid van hetzelfde arti kel geeft aan de Sociaal-Eco nomische Raad nog andere bevoegdheden, te geven aan sommige ondernemingsraden en dit in overleg met de be- drij f scommissie. Om een goed overzicht van de verleende bevoegdheden te krijgen, lijkt het ons 't beste het tweede lid van artikel 4 in zijn geheel te vermelden. Daarna kunnen we dan en kele bevoegdheden meer spe ciaal gaan bekijken en er de nodige op- en aanmerkingen over maken.. De volgende be voegdheden worden aan de ondernemingsraden toege kend: Last van zenuwen? Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. a. het behandelen van uit het personeel ter kennis van de ondernemingsraad ge brachte wensen, bezwaren en opmerkingen, voor zover deze van belang zijn voor d'ë po sitie van de werknemers in de onderneming; b. het plegen van overleg inzake het vaststellen van va- cantie-tijden, werkroosters, ploegendiensten en schafttij den, voor zover dit overleg en deze vaststelling nipt bedrijfs- takgewijs plaats vinden; c. het houden van toezicht op de naleving van voor de onderneming geldende ar beidsvoorwaarden d. het houden van toezicht op de naleving van de wette lijke voorschriften ter be scherming van de werkne mers in de onderneming, als mede op de inrichtingen in 't belang van de veiligheid, ge zondheid en hygiëne en op de schaft- en kleedgelegenheden; e. het deelnemen aan het beheer van instellingen, ten behoeve van de werknemers aan de onderneming verbon den, indien en voor zover daarin niet bij of krachtens de wet op andere wijze is voorzien; f. het adviseren en 't doen van voorstellen omtrent maat regelen die tot verbetering van de technische en econo mische gang van zaken in de onderneming kunnen bijdra gen. Dit zijn de bevoegdheden die het wetsontwerp concreet voor de ondernemingsraden vaststelt. Zoals we al opmerk ten, kan de Sociaal-Economi sche Raad aan sommige on dernemingsraden nog andere bevoegdheden toestaan, ter wijl hij ook nadere regelen kan vaststellen voor de zo juist opgesomde bevoegdhe den. Het is begrijpelijk dat een ondernemingsraad niet kan werken, zonder dat 't hoofd van de onderneming, die te gelijk voorzitter van de on dernemingsraad is, zijn vol ledige medewerking geeft. Om deze medewerking in alle gevallen te verkrijgen legt 't wetsontwerp aan de onder nemer enk'ele verplichtingen op. Om een goed overzicht van het geheel te krijgen, zul len we deze verplichtingen nu opnoemen, zoals het ontwerp ze vermeldt. De ondernemer is verplicht: a. Aan de ondernemings raad alle medewerking te ver lenen en in het bijzorifler alle inlichtingen te verstrekken, welke de ondernemingsraad behoeft voor de uitoefening van de hem bij het tweede lid toegekende bevoegdheden; b. periodiek aan de onder nemingsraad mededeling te doen omtrent de economische gang van zaken in de onder neming; c. overleg te plegen met de ondernemingsraad, alvo rens een arbeidsreglement vast te stellen, te wijzigen of aan te vullen. In een (slot?) - artikel over de ondernemingsraden zullen we èh op de vermelde be voegdheden én op de ver plichtingen die aan de onder nemingen zijn opgelegd, te rugkomen en.daarover de no dige op- en aanmerkingen maken. K. H. MUSIS SACRUM. 'V. Van Vrijdag t.m. Zondag vertoont Musis „De Greep naar de Macht", een film met John Wayne, Walter Pidgeon, Claire Trevor en vele andere die een zwarte, maar uiterst spannende bladzijde uit de Amerikaanse geschiedenis tot thema heeft. De veelbewogen geschiedenis van de strijd om de heerschappij over Kansas, die een ongeletterd Cow-boy en een onderwijzer elkaar be twisten. El Paso Kid is de naam van de western die Maandag en Woensdag wordt gedraaid. De geschiedenis van een man voor wie zijn revolvers spra ken, die onmiddellijk schoot, die „kruit in zijn bloed" had, maar die ook liefhad en daar om tenslotte na veel avon turen een geregeld leven ging leiden. LUXOR. In de film „De wens, die waarheid werd", die van Vrij dag t.m. Zondag in Luxor wordt afgerold, zingt en speelt Bobby Breen weer één van de hoofdrollen. Het is een film met muziek van Oscar Strauss die tot gegeven heeft het ver haal van een componist, die in Bobby Breen het persoon tje vindt, dat contact weet te leggen tussen hem en de vrouw die hij lief heeft. „Fort Apache" heet de film die Maandag en Woensdag wordt vertoond en hij geeft het verhaal van een dapper troepje soldaten, dat 't tegen een overmacht van Indianen moet opnemen. John Wayne, Henry Fonda en Shirley Tem ple staan boven aan de cast. HOND TROK GASSLANG LOS. Twee doden. Een melkboer ging Zaterdag ochtend een woning aan 't Cler- montplein te Vaals binnen, om de melk af te leveren. Hij nam een sterke gaslucht waar en bevond dat in een der kamers de 59-jari- ge W. J, en diens 26-jarige zoon bewusteloos te bed lagen. Uit het door de politie inge stelde onderzoek is gebleken, dat een der drie zich in de kamer be vindende honden de gassiang had los getrokken, als gevolg waar van de mannen in hun slaap door het uitstromende gas werden be dwelmd. Zij zijn later gestorven. Drs. Max van Iersel DOOR AUTO-ONGELUK OM HET LEVEN GEKOMEN Door een droevig ongeval is Dinsdagavond Drs. Max v. Iersel, directeur der Kwatta- fabrieken, om het leven ge- Komen. Up cte grote weg naar minanoven tussen Moergestel en Oirscnot is het ongeiuk gebeurd. Hoe het precies in zijn werk is gegaan weet men nog niet, daar ae heer v. Ier sel alleen in de wagen zat. Toen hij zwaar gewond naar het ziekenhuis in Tilburg werd vervoerd, is hij over leden. KORTE BERICHTEN. Montgomery heeft sterk aangedrongen op terugzending binnen afzienbare tijd van 'n groot gedeelte va nae 8U.000 man sterke Nederlandse troe penmacht in Indonesië. Een motie van wantrou wen tegen de Franse Regering werd met 380 tegen 228 stem men verworpen. De motie werd door de communisten ingediend, omdat de Regering geweigerd had opnieuw een debat over Indo-China toe te staan. Garages mogen „kleine service" niet meer in rekening brengen. Dit houdt o.a. in: controle bandenspanning, ben- zine-voorraad e.d. Volgens mededeling der regering zijn vorige week in Indië 41 jongens van 't Kon. Ned. Leger in Indonesië ge sneuveld.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1