Dl L00N-0P-ZAND ERNOi VLIJMEN HEUSDEN HAARSTEEG SPRANG GAPELLE RAAMSDGNKSVEER GEERTRUIDENBERG 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 17 MAART 1949 2 VOETBAL. 50 jaren bijzonder onderwijs voor meisjes De Ecrw. Zusters van Schijndel een halve eeuw in onze parochie. Op de laatste dag van Juni a.s. zal het 50 jaren gebeden zijn dat een achttal zusters van de Con gregatie van Schijndel zich in on ze parochie vestigden. Pastoor P. H. Klijsen voelde al langere tijd het gemis aan bijzonder onderwijs voor meisjes. Bovendien werd hij oud en omreden zijn pastorie wel te ver van de kerk verwijderd stond, besloot hij na overleg met de kerkelijke overheid en zijn fa milie, twee plannen ten uitvoer te brengen, n.h een nieuwe pastorie te bouwen op de gronden van de kerk in de nabijheid der kerk, ende oude pastorie in te richten tot een klein knus kloos tertje, dat geschikt zou zijn huis vesting te verlenen aan een 8-tal zusters. Reeds waren de zaken in orde gemaakt met de zusters van Schijndel. Dezen waren be reid. Er zouden drie lokalen wor den gebouwd voor het lager on derwijs, een voor bewaarschool, terwijl in een vierde lokaal de naaischool zou worden onderge bracht. De familie van Pastoor Klijsen zorgde voor de meubile ring van het kloostertje, 't Grote koetshuis van de oude pastorie werd omgebouwd tot een keurige kapel met fraaie beschildering en de zusters konden worden ver wacht. Op 30 Juni 1899 arriveerden dezen te Loon en werden door pastoor Klijsen en kapelaan Kamp ontvangen op hun pastorie, waar de oude herder z'n zusterkens toesprak naar aanleiding van ps, 117: „Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we daarom blijde zijn en ons verheugen." De zusters dineerden bij de pastoor en werden bij tussenpo zen door groepen kinderen toege zongen en toegesproken. Daarna werd het nieuwe kloostertje ge ïnspecteerd. Hoe stonden de non- nekes vbrbaasdvoor alles was door pastoor zorg gedragen. Er stond zelfs een mooie witte geit op stal en een ren met witte kippetjes was aanwezig, ja zelfs de kachel was ingelegd en de ko lenbak stond gevuld er naast. Op 7 Juli werd de school plech tig geopend. De zorgen van de oude herder bleven niet bij be langstelling alleen, neen, zij gin gen zefs zó ver dat van alles wat ter pastorie op tafel kwam aan bijzonders, ook de zusters werd medegedeeld. Toen korte tijd daarna Mgr. v. d. Ven in de pa rochie het H. Vormsel kwam toe dienen, wist pastoor de grijze kerkvorst te bewegen het „St. Gerlachusgesticht" te bezoeken, bij welke gelegenheid Monseig neur, toen hij 't mooie kapelletje zag, meteen verlof verleende om het H. Sacrament er in te bewa ren. Pastoor had echter niet het geluk O. L. H. in zijn nieuwe woonstede te brengen, hij stierf reeds 2 Juni 1909. Zijn opvolger was Pastoor Panhuijzen; deze liet de zusterskapel verfraaien met 'n nieuwe tegelvloer. Veel verder konden zijn zorgen zich riet uit strekken, want deze goede pries ter stierf reeds toen hij zeven maanden te Loonopzand was. Pastoor Muré volgde hem op. Deze droeg in September d.a.v. een plechtige H. Mis op in de kapel en stelde hierbij O.L.H. te genwoordig in het kloosterie. Al spoedig werd de school der Zusters te klein. De drie lokalen konden ieder slechts dertig leer lingen bevatten. Herhaaldelijk werden de lokalen afgekeurd, tot dat de Gemeenteraad in het begin der twintiger jaren besloot een nieuwe school te bouwen in de Gasthuisstraat, alwaar op 17 Sep tember 1923 de ruime lokalen werden in gebruik genomen. Op 1 Juli 1925 werd ook in de Gasthuisstraat aan de bouw van een nieuw Zusterhuis begonnen, dat in Sept. '26 betrokken werd. Op 31 Aug. '27 woonden de zus ters voor 't laatst de H. Mis bij in de oude kapel, waarna het al taar werd overgebracht naar het nieuwe St. Gerlachusgesticht. 27 Sept. d.a.v. zegende kap. v. Hoeh de nieuwe kapel in. Op 20 Sept. waren de nieuwe bewaar scholen geopend en steeg het aan tal bewaarschoolkinderen van 100 op 160. Ook de nieuwe vier lo- kalenschool was spoedig te klein, zodat twee nieuwe lokalen moes ten worden aangebouwd. Reeds pastoor Klijsen had de hoop gekoesterd spoedig een gast huis te kunnen openen. Toch zou het nog ruim 20 jaren duren voor aleer deze droom werkelijkheid zou worden. Wel was in 1923 de eerste kostdame opgenomen en dadelijk nadat de oude schoollo kalen waren vrijgekomen had men deze als voorlopig gasthuis inge richt. Toen echter op 30 Juni 1924 de Zusters 25 jaren in Loon waren, gaf de toenmalige Alg. Overset Moeder Theodora toestemming tot de bouw van een nieuw kloos ter met Gasthuis. Onder archi tect Donders uit Tilburg werd op 1 Juli 1925 begonnen en in Sept. 1926 konden de patiënten en pensiongasten er hun intrek ne men. In Nov. 1928 namen de Zus ters de wijkverpleging in handen, in dienst van het Wit-Gele kruis. Onmogelijk te beschrijven wat de zusters sedert dien deden en nog dagelijks doen voor de verpleging der zieken, TBC-patiënten, zwak ke kinderen, enz. enz. Ook dan wanneer er voorzien moest worden in sociale nood of wanneer in tijden van algemene nood een beroep op de zusters gedaan werd, lieten de Zusters zich niet onbetuigd. Denken wij slechts aan de dagen rond 10 Mei 1940 en de dagen rond de bevrij ding in 1944; was het St. Ger lachusgesticht niet een waar toe vluchtsoord voor de bevolking niet alleen voor de Loonse, doch ook velen uit het andere deel der gemeente vonden bescherming voor de overal inslaande granaten in de ruime kelders onder dit huis. Naar verluidt gaat Loon zich nu reeds opmaken om dit feest op alleszins passende wijze te vieren. Aan belangstelling en me deleven zal het de zusters zeker niet ontbreken. R.K. Werkliedenbond. De R.K. Werkliedenbond K. A. B. hield in de zaal van de Wed. Wijtvliet haar jaarvergadering. De resp. jaarverslagen werden behandeld, waarna de bestuurs verkiezing plaats had. In de va cature ontstaan door het bedan ken van de secretaris Jos Biemans werd benoemd P. v. d. Velden Zz. Bij een afscheid. Bij liet vertrek van Zr. Aniceta uit Berndijk werd haar door een comité, dat hiervoor een speciale collecte in de parochie gehouden had, namens alle Berndijkers een prachtig cadeau aangeboden. De aanhankelijkheid der bewoners bleek hieruit zeer duidelijk, want iedereen wou wat geven voor Zr. Aniceta die 10 jaren lang de steun is geweest voor zovele huis gezinnen en met hen veel lief en leed gedeeld heeft. Zr. Aniceta, die de Berndijkers zo graag mocht zal zeer gemist worden. We hopen dat het haar in haar verdere leven buitengewoon goed zal gaan en we weten zeker dat zij nog dikwijls zal terug denken aan de parochianen van de H. H. Martelaren van Gorcum, in wier midden zij 10 jaren heeft door gebracht tot zegen en heil van vele gezinneh. De K.A.B. hield Dinsdagavond haar algemene jaarvergadering. De agenda werd vrij vlot afge werkt., De spreker van deze avond was de heer de Wolf, die sprak over de spaarbank van de K.A.B. Van de aftredende be stuursleden de heren H. Maas en L. v. Wezel werd L. v.. Wezel herkozen. Candidaat waren ge steld: W. v. Gorp, A. de Wit en P. Verhulst. Resp. werden uitgebracht 150 stemmen, welke als volgt waren verdeeld L. van Wezel 46 stemmen, W. v. Gorp 4.0 st., H. Maas 26 st., P. Ver hulst 21 St., A. de Wit 17 st., waardoor de heren L. v. Wezel eA W. v. Gorp werden gekozen. De uitslag van de stemming om een voorzitter was als volgt W. v. Gorp 51 St., A. Pijnen burg 8 st., J. Walraven 8 St., W. v. d. Velden 2 st., J. Brok 1 st. De geest, adviseur bracht de scheidende voorzitter, dhr. Maas, in hartelijke bewoordingen dank voor hetgeen hij 15 jaar lang als bestuurslid en 12 jaar als voor zitter heeft gedaan. In ons volgend nummer hopen wij een uitgebreid verslag te ge ven van deze interessante verga dering. Vijf gouden bruiloften. Deze zomer hopen vijf echt paren hun gouden bruiloft te vie ren, n.l.: Dr. Henry Weijers en Maria Blom, Prins Bernhardstraat 88 op Maandag 25 April. Adriaan Kivits en Arnolda van Ingen, Ekelaarlaan V 2 '39, op Woensdag 27 Juli. Willem Hasselaar en Cathari- na Strengers, Ekelaarlaan C 222 op Donderdag 18 Augustus. Matheas Parijs en Clazina v. d. Vorst, Heistraat C 195a op Don derdag 15 September. Antonius Ekels en Johanna Kuis, Heidijk C 68 op Maandag 44 November. Wederopbouw kreeg klappen. Via ons gemeenteraadsverslag in ons nummer van Maandag j.l. heeft de heer v. d. Meerendonk enkele minder mooie dingen ge zegd van de Wederopbouw. Om alle misverstand te voor komen of uit de weg te ruimen, zij er in dit verband de aandacht op gevestigd, dat het hier betreft het direct na dé bevrijding inge- selde gemeentelijk opbouwbureau. Geenszins staat dit alles in eni gerlei verband met het pas later opgerichte districtsbureau voor de Wederopbouw te Nieuwkuik. In zoverre ons verslag dit laat ste mogelijk deed veronderstellen, hopen wij hiermede het streek- bureau gerehabiliteerd te hebben. Chr. Meisjesver. „Jong Leven". A.s. Woensdag en Donderdag hoopt de Chr, Meisjesver. „Jong Leven" haar 12J^-jarig bestaan te herdenken. Het programma vermeldt o.m.: „Op je plek" (ze ven van de artisten der Christ.. Meisjesver.); Een lekespel („Ons Blijdschap"); Blijvend geluk (to neelspel); Tableau. De herdenking vindt plaats in de Chr. Bewaarschool, de beide avonden om 7.30 uur. Onderscheiding. Z. H. Paus Pius XII heeft de oud-burgemeester van Heusden begiftigd met het gouden erekruis „Pro Ecclesia et Pontifice". Pastoor Ras van de parochie van St. Jan te Waalwijk spelde de heer Steemers de onderschei ding op de borst. Burgemeester Steemers heeft veel voor de katholieke zaak ge daan, in het bijzonder in zijn vroegere standplaats Rijswijk o.m. was hij voorzitter der St. Vincentiusvereniging, secr.-penn. van het Wit-Gele Kruis, enz. Inschrijving. Voor de onder architectuur van, de heer H. Baavens voor reke ning van A. van Sintruyen te bouwen garage schreven in Fa. Nieuwkoop, Heesbeen 13.889; M. Boeren, Heusden 13.871; fa. Joh. van Boxtel te Vught 12.934; A. Smits, Heus den 12.850; fa. J. A. Goeste, Ammerzoden 12.499; fa. Wol- fert, Nederhemert 11.640; fa. v. d. Ende en v. Horen te Herpt 11.185. Burg. Stand over Februari 1949. Geboren: Johanna L dv G de Graag-Gautier. Catharina H A M C dv P J Bruijsten- v d Meerendonk. Franciscus J zv J J Toethuis-v Wijk. Alex zv D J Hus-Meujes. Antoinetta W J M dv G J de Hart-Vermeu- len. Gertruda F dv L G de Leeuw-v d Dungen. Martina M J M dv P Th v Bijnen-Klerkx. Huibert J zv M de Waal-Vos. Cornelis J zv W S J Kuis-Fit ters. Overleden: Maria de Bont 81 jaar weduwe van P Nooten. Maria Bruijsters 75 jaar weduwe van H v Balkom. Kaartwedstrijd. De kaartwedstrijden, georgani seerd door en ten bate van Kath. Thuisfront, die door omstandig heden voor een vijftal weken werden gestagneerd, worden weer hervat. Zaterdag a.s. zal de voor laatste van de serie gehouden worden, voor Rikken in café Sie gers en voor Katten in café Zeeu wen. Ongetwijfeld zullen weer vele liefhebbers van de partij zijn. K. A. J. De Kajotters zetten een loterij op to,uw ter versteviging van de kas. Hoofdprijs een merkrijwiel; B. en W. verleende goedkeuring. Rectificatie Raadsverslag Vlijmen. Hoewel de gemeenteraadsver gaderingen steeds keurig worden „verslagen", moet ik toch opmer ken, als insider, dat de verslag gever, speciaal bij het onderwerp „Klokken" er even naast was. De door de gemeente geschonken klok in 1871, door de Duitsers geroofd was er geen van 1200 kg., doch de nieuw te schenken klok zou er een van 1200 kg. zijn en ca. 6000 kosten. Niet de klokken ook van de R.K. kerk doch die van de oude toren zou den 11.900 kosten. Raadslid van Engelen was de mening toegedaan, dat de som van bijna 12.000 aanvechtbaar was voor twee klokken, die slechts enkele malen in het jaar gebruikt worden. Te meer, daar de historische waarde, bij nieuw gietsel, weg is. De oorlogsschade zou toch wel vergoed worden. Met bedoelde som geld zou zo veel goeds gedaan kunnen wor den, steun b.v. aan instellingen van cultuur en sport. Wijl déze kwestie echter nog niet aan de orde was, bleef ze verder rusten. Chr. Volksbond. Men is thans druk bezig met de restauratie en uitbreiding van het gebouw van de Chr. Volks bond alhier. Een nieuwe vergaderlokaliteit wordt aangebouwd en eveneens een keuken, zodat het gebouw ook bijzonder geschikt wordt voor het houden van feestelijke bijeen komsten, als bruiloften enz. De zaal wordt door het uit breken van een muur vergroot, terwijl tevens een modern podium wordt aangebracht. Ook zullen de lokaliteiten van nieuw meubilair worden voorzien, zodat wij bin nenkort de beschikking zullen heb ben over een uitstekend gebouw voor het verenigingsleven in deze gemeente. Het werk wordt uitgevoerd door de aannemers Gebrs, van Willi- genburg. Benoeming aangenomen. Mej. C. Bommeljé, onderwijze res aan de Chr. School aan de Loonsedijk, heeft haar benoeming tot onderwijzeres aan een school voor Chr. onderwijs te Woerden aangenomen. Met het oog hierop heeft zij bij het bestuur der Chr. Schoolver. aan de Loonsedijk een aanvrage tot ontslag ingediend. Feestavond. De spaarkasvereniging, geves tigd in het café Cové-van der Haart aan de Nieuwevaart, houdt Zaterdag 19 Maart a.s. des avonds 8 uur in haar verenigings lokaal haar jaarlijkse feest- en teeravond. Alle leden der vereni ging zijn verplicht aan deze feest avond, waarop het ongetwijfeld goed zal zijn en gezelligheid hoog tij zal vieren, deel te nemen. Algemene ledenvergadering. De muziekvereniging Kunst na Arbeid zal a.s. Dinsdag 22 dezer des avonds 8 uur in de zaal van de heer E. C. Cové aan de Nieu wevaart in jaarvergadering bijeen komen. Behalve jaarverslagen en bestuursverkiezing wegens perio dieke aftreding van de heren J. H. de Wit, L. Poldervaart en H. J. M. Kommers komt o.m. aan de orde bespreking over deelname aan een Goncours. Collecte Inw. Zending. De in deNed. Herv. Kerk ge houden extra-collecte ten bate van de Inwendige Zending bracht 69.32 op. Spreekbeurt Jeugdverenigingen. Op uitnodiging van de Ned. Herv. Jeugdverenigingen op Ger. grondslag hoopt Woensdag 23 Maart a.s. des avonds half acht in de Ned. Herv. kerk alhier als spreker op te treden Ds. L. Kie vit, Ned. Herv. predikant te Putten (Gld.) Het drama op het Raadhuis te Raamsdonksveer in 1944. Voor de Bijzondere Straf kamer van de Arrondisse mentsrechtbank te 's-Bosch werd behandeld het drama op het Raadhuis te Raamsdonks veer in Augustus 1944. De beklaagde Joseph Gee- sink, lid van de Bredase Feld- gendarmerie, had de ambte naar Br., alleen omdat hij hem niet onmiddellijk ant woordde, zonder meer op de gang neergeschoten, zodat 't slachtoffer spoedig overleed. Geesink probeerde zich nu te veerdedigen met de bewering dat Br. hem had willen slaan, wat al erg onwaarschijnlijk bleek. De Officier van Justitie, Mr. Houben, eiste 7 jaar gevan genisstraf. De verdediger Mr. Gerrits voerde aan, dat Gee sink verkeerd had gereageerd op een daad van de ambte naar, omdat de Duitsers in die tijd voortdurend in angst leefden. Geesink zelf zei te betreuren hetgeen hij had ge daan. Over 14 dagen is de uit spraak. Gevel gekraakt. Een bus der Ned. Spoorwegen kwam Zaterdagochtend in aanra king met de voorgevel van een huisje in de Diepsteeg, dat be woond werd door mej. Johanna v. Strien. De gehele pui werd a.h.w. van zijn fundamenten af geschoven, waardoor het toch al niet stevige pand in zo'n eSftabi- tabele toestand kwam te verkeren dat zijn bewoonster een onderdak moest zoeken in het St. Theresia- gasthuis alhier. De oorzaak van het geval was te wijten aan de busbestuurder, die een auto liet passeren en daarom terugreed' te gen het huis. De bus bekwam enige deuken. Aangesteld. Onze dorpsgenoot de heer Jac. Weterings is benoemd tot leraar in de tekenvakken aan de avond nijverheidsschool te Geertruiden- berg. Zondag werd tussen twee alhier gevestigde tafeltennisvere nigingen, n.l. TGV en STIK een vriendschappelijke wedstrijd ge speeld. Hieraan namen 4 teams deel, welke als volgt de punten behaalden: Team I: 14—7; team II: 17-3; team III: 11-10; team IV: 1010; waardoor TVG STIK wist te kloppen met 52-30. Right-Oh-Amicitia Waspik. Zondag speelde de dames korf balclub haar eerste competitie wedstrijd. Amicitia koos de zijde met de wind. Onmiddellijk ont plooide Right-Oh mooie aanval len, die zwaar door de tegenwind werden gehandicapt. Het spel deinde op en neer. Ook Amicitia viel verwoed aan en zag haar werk na ongeveer 10 minuten be kroond met een voorsprong van 10. Na de rust zette Right-Oh sterk op en ook zij zag haakwerk bekroond met een doelpunt waar door de stand gelijk werd. On danks dat beide partijen alles in het werk stelden een leidend punt te maken, slaagden geen van bei den daarin, zodat de eindstand 1 1 was. Gemeenteraadsvergadering. Openbare vergadering van de raad der gemeente Geer- truidenberg op Vrijdag 18 Maart 1949 des avonds 7.30 uur in het gemeentehuis al hier. Te behandelen zaken: 1. Vaststelling voorschot be doeld in artikel 103, zesde lid der L.O.-Wet 1920. 2. Alsvoor bedoeld in artikel 101 bis, vijfde lid der L.O.- Wet 1920. 3. Wijziging gemeentebegro ting dienst 1948. 4. Alsvoor dienst 1949. 5. Vaststelling van een ver ordening tot instelling van een stadspenning. 6. Voorstel tot aanvulling van het reglement der Stedelij ke Godshuizen. 7. Voorstel tot aanhouding van de benoeming van een regent der Stedelijke Gods huizen wegens het niet aannemen van zijn benoe ming door de heer A. A. Venus. 8. Ingekomen stukken. pW Programma voor Zondag 20 Maart. District IV. Ie Klas. BWBrabantia JulianaHelmond LimburgiaVVV NAC—MVV District VI. Ie Klas. Sitt. BoysBaronie KerkradeIïelmondia Sp. EmmaPSV LONG AMaurits 2e Klasse A. Beslissingswedstrij d RKC—RKTVV Zaterdag 4.30 uur (Terrein: NOAD) Promotie 3e klas. Groep B. WSC—Tivoli MULO—ODC Promotie 4e klas. Groep F. OSS '20Zaltbommel Vlijm. BoysUno Animo Programma der Beker wedstrijden. Groep H. HaarsteegW ilhelmina RaamsdonkKorvel Groep I. RKFSV—Ons Vios RWE— Boxtel Groep J. TAC—SET SartoBaardwijk Groep K. Right 'Oh—SCO WVO—DESK Groep L. Veerse BoysRKDVC BroekhovenGudok BESLISSINGSWEDSTRIJD R.K.C.—R.K.T.V.V. Zaterdagmiddag om 4.30 uur zal RKC op het NOAD-terrein te Tilburg moeten aantreden om tegen RKTVV een beslis singswedstrijd te spelen, die zal moeten uitmaken wie van deze twee in aanmerking komt om als voorlaatste mee te spelen in de degradatie wedstrijden. Een wedstrijd waarin voor beide parijen alles afhangt, dus waar beiden zich ook tot het uiterste zullen geven om aan deze zware wedstrijden te ontkomen. Voor RKC op de eerste plaats reden om niets aan het toeval over te laten en zich voor de volle 100% in te spannen, om zodoende het 2e klasserschap in Waalwijk te houden. Voor de supporters van RKC een taak om hun fa vorieten Zaterdag eens ter dege aan te gaan moedigen en minstens de Tilburgse suppor ters te gaan overstemmen. RKC-ers, reeds vier maal kwamen jullie als overwin naar uit de strijd tegen deze tegenstanders. Vier maal moest gij U hiervoor tot het uiterste geven; dus weet, wat jullie te wachten staat, want vooral nu zullen deze ex- Ie klassers proberen om de 2e klas te handhaven en zo doende geen gemakkelijke prooi blijken. Dus daarom al les ingezet voor het behoud der 2e klas. W.S.C.—TIVOLI. A.s. Zondag 20 Maart be gint voor W.S.C. de degrada tie-competitie en wel direct tegen een zeer lastige tegen stander, n.l. Tivoli uit Eind hoven. Deze vereniging is geen onbekende voor WSC, want ze hebben al menigmaal in deze omstandigheden te genover elkaar gestaan, maar altijd in een faire en sportie ve strijd. Laten we hopen dat 't bij het begin van deze competitie ook zo zal zijn. WSC staat voor de moei lijke taak om z'n plaats in de 2e klas te verdedigen en Tivoli is vol goede moed en zelfvertrouwen door het be haalde kampioenschap. Maar WSC-ers, jullie hebben in elk geval het afgelopen seizoen laten zien dat jullie het kun nen en voor de sterkste niet onder deed. Waarom zou dat nu ook niet gaan? Concen treer je op de a.s. moeilijke en zware wedstrijden die jul lie nog wachten en ge zult succes hebben. Denk er aan, de eerste pun ten moeten a.s. Zondag ge haald worden, want de eerste overwinning zal jüllie weer moed geven en de volgende wedstrijden met vertrouwen tegemoet zien. Good Luck. KAATSHEUVEL. D.E.S.K.-programma. A.s. Zondag wordt een aan- ang gemaakt met de voor wedstrijden voor de Beker competitie. DESK 1 gaat naar een oude bekende, n.l. WVO in Ooster hout. Dat het er daar dikwijls warm naar toe kan gaan, we ten we nog uit het grijze ver leden. DESK is 'er zich natuurlijk van bewust dat ze in een om geving van tweede en derde klassers haar prestige moet hoog houden. Daarom ver wachten we bij iedere wed strijd een spel, alsof het een kampioenschap geldt. DESK 3 ontvangt Udenhout en moet eens proberen de Udenhoutenaren met lege handen naar hun landerijen terug te sturen. DESK 4 gaat er Zondag op of er onder. Hun ergste can didaat moeten ze gaan on- zoeken. Bij een overwinning gaat DESK met 1 punt voor sprong op het kampioenschap af, doch bij verlies staan ze drie punten achter en zal 't kampioenschap wel een lucht - kasteeltje blijven. Jongens, doe je best! DESK 5 speelt weer een derby, n.l. bij Berkdijk 3. Er is winst te behalen Dessers. Tanden op elkaar. DESK 6 speelt thuis tegen Broekhoven 3. Twee punten meer, is geen luxe. Maar waarschijnlijk denkt er Broek hoven ook zo over en dan wordt het een moeilijk geval. DESK 7 speelt tegen WSC en is natuurlijk voor de thuis club. Dat zijn ze aan hun stand verplicht. SPRANG. S.D.O.—Seolto 1—0. Seolto begint met de wind in de rug; direct na de aftrap zien we twee ploegen aan het werk die zich tot het uiterste inspannen om de overwinning te behalen. Beide doelen ko men in gevaar, tot 5 minuten voor de rust Seolto een pe nalty krijgt toegewezen, die door doelman Haverhals ge stopt wordt, doch de terug springende bal werd door de midvoor van Seolto ingescho ten. Dit doelpunt werd gean nuleerd, daar reeds was ge floten voor te vroeg oplopen van de spelers. Na de rust zien we weer 't zelfde spelbeeld met SDO iets in de meerderheid; een kwar tier voor 't einde maakt SDO het eerste doelpunt en met deze stand komt het einde. Zaterdag a.s. staat er weer een zeer belangrijke ontmoe ting op het program. Dan komt Vobba uit Breda op be zoek. Voor deze ontmoeting verwachten we grote belang stelling, temeer daar dit één van de kopploegen is. De kampioen-scandidateri NEO en Bparta zijn die dag vrij. Sparta heeft haar mede werking verleend door de wedstrijd SpartaSeolto af te lassen. Voorwaar een sportie ve daad. LONGO—N.E.O. 1—4. Door deze 41 overwinning op Longo is het NEO gelukt een lastige klip te omzeilen en daardoor 't afdelingskam- pioenschap in eigen handen te houden. Deze wedstrijd is een spannende en enerveren de strijd geweest, waarin het Longo gelukte reeds in de eerste 5 minuten een doel punt te scoren uit een hoog schot en een effectvolle bal. Dit doelpunt schonk Longo haar zelfvertrouwen en met 4 alle elan en moed die in hun zat wierpen zij zich in de strijd om deze voorsprong te vergroten. Doch hier vonden zij een achterhoede die zich zelf meester was en een doel man die door dit doelpunt niet van de wijs gebracht was. Het veldoverwicht van Lon go was dan ook maar van korte duur en het spel ging vrij spoedig geleidelijk op en neer. De NEO-voorhoede wist dan ook steeds gevaarlijk en goed combinerend voor 't doel te komen en menig gevaarlijk schot te lossen, doch zonder resultaat, daar de Longo-doel- man ook in goede vorm was. Het zag er voor de rust dan ook niet rooskleurig uit voor NEO en haar supporters zul len dan ook wel met angst de tweede helft tegemoet gezien hebben, toen de rust aanbrak met een 1-0 achterstand en tegen een Longo dat een ge lijkwaardige tegenstander bleek te zijn. Na de rust kregen we weer hetzelfde spelbeeld te zien als in de eerste helft, twee in hoog tempo spelende elftallen die geheel aan elkaar ge waagd waren. Toch gelukte 't NEO na 15 min. spelen de ge lijkmaker te scoren, wat de geestdrift bij NEO ten top deed stijgen. Dit doelpunt en 't moordende tempo bleek te veel gevergd van de Longo- spelers, waardoor hun tempo dan ook 'geleidelijk afzakte. Door in de verdediging ver andering aan te bréngen en deze te versterken, trachtte Longo nog een gelijk spel te behouden, doch dit mocht hen niet meer baten tegen een toen enthousiast en fel spe lend NEO, dat nog driemaal het vijandelijk doel wist te doorboren en hiermee wel iets mëer kreeg dan de ver houding op 't veld te zien gaf. Het einde van deze zeer spannende en sportief ge speelde wedstrijd kwam dan ook met een 41 overwinning voor NEO, welke overwin ning verdiend was. De stand is: Vobba 18 13 2 3 28 NEO 18 13 1 4 27 Sparta1) 16 11 2 3 22 Seolto 19 10 2 7 22 NAC 19 10 1 8 21 Longo 16 9 1 6 19 SDO 16 9 0 7 1'8 PCP 18 3 2 13 8 Juvona 15 3 2 10 8 Ros. Boys 1) 16 3 2 11 6 SBO 17 2 1 14 5 2 punten in mindering. A.s. Zaterdag speelt NEO 2 een uitwedstrijd tegen Wit- Zwart 2 te Capelle. Deze wed strijd moet gewonnen worden, wil men zijn kampioenskan sen behouden. VRIJH.-CAPELLE. Roosendaalse BoysSparta 1—5. Met twee grote bussen ver trok Sparta Zaterdag j.l. naar Roosendaal om daar een com petitie-wedstrijd te spelen tegen Roosendaalse Boys. Deze ontmoeting werd door onze jongens gewonnen met 51. De gehele wedstrijd was Sparta sterk in de meerder heid en had zij een weinig meer geluk gehad, de uitslag zou zeer zeker een grotere overwinning gegeven hebben. Dat Sparta in buitengewone vorm is blijkt wel uit de uit slagen van de laatste wed strijden, n.l. uit drie wedstrij den .17 doelpunten voor en één tegen. Sparta 3 leverde ook een mooie prestatie en won van Wit Zwart 3 met 3—0. Zaterdag a.s. is Sparta 1 vrij in verband met de be- langrijke wedstrijd SDO Vobba. Dus de voetballief hebbers kunnen toch genie ten van een spannende wed strijd in onze gemeente. VLIJMEN. Vlijm. BoysUno Animo Zondag spelen de Vlijmense Boys hun eerste wedstrijd van de promotie en degradatie tegen Uno Animo uit Loon- op-Zand. Ook enkele jaren geleden speelden de Boys tegen deze vereniging, maar thans is zij voor Vlijmen on bekend wat de sterkte van het elftal betreft. Om echter kampioen te worden in de sterke afdeling waarin Uno Animo speelt, wil wat zeggen. De Boys staan Zondag voor een zware taak, want om hun kans te behouden voor het 3e klasserschap, moet er Zondag gewonnen worden. Laten de spelers dit begrijpen en als er van het begin af aan wordt aangepakt, is alles mogelijk. Laten we hopen dat de inzet goed is, dan kunnen we met vertrouwen de komende wed strijden tegemoet zien. Supporters, toont. Uw be-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 2