BENELUX. r WmLWYK Waalwijkse en Langst Courant DE NEDERLANDSE SCHOENINDUSTRIE IN DE BELANGSTELLING. L. Belastingvraagstukken BIOSCOOP-PROGRAMMA Maar is zij er mee gebaai Chocolade-bollen m. Slagroom ?4 Onbetwist de beste tandpasta DONDERDAG 24 MAART 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 25. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco "p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux, i GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Vorige week is de Benelux- conferentie beëindigd. Minis ters van de verschillende lan den zijn in ernstige beraad slaging te Den Haag bijeen geweest om de problemen van de economische unie tussen hun landen te bekijken. Van de laatste conferentie zijn ze naar het Stadion gestapt om de Bene-voetbalwedstrijd bij te wonen. We weten niet of de opkikker die ons elftal on der de rust ontvangen heeft van één van onze Ministers is uitgegaan, b.v. van Dr. Drees, maar het zou ons niet verwonderen. Hoe kan men resultaten behalen bij inter nationale besprekingen, indien het nationale voetbal-elftal bij de rust een achterstand heeft met tweenul? En misschien is toen wel tegelijk afgespro ken dat het omwille van de Benelux-gedachte maar gelijk moest worden. Wie weet? Maar alle gekheid op een stokje: op de Benelux-confe- rentie is hard gewerkt en er zijn resultaten geboekt. Dit vooral op economisch terrein. Het valt op, dat de Benelux zo sterk op dit terrein werk zaam is en dat we zo weinig horen van b.v. culturele sa menwerking tussen de drie landen. Nu weten we wel, dat het economische tegenwoordig zeer belangrijk is; dat hebben we wel geleerd uit het „Soci aal-economisch hoekje" van K. H. Maar wij zouden toch wel wat meer willen horen van en vooral meer zien doen op cultureel terrein. Zeker, er gebeurt wel wat, maar er kan meer, veel meer. Op de conferentie dan is heel wat afgesproken. Op 1 Juli 1949 komt er een z.g. „Voor-Unie" tot stand, terwijl men hoopt de volledige eco nomische unie op 1 Juli 1950 tot een feit te kunnen maken. Verder zijn er natuurlijk ver schillende afspraken gemaakt over alle mogelijke soorten economisch-politieke maatre gelen: over opheffing van con trole en subsidiemaatregelen, over handels- en monetaire politiek, over landbouwpoli tiek en nog verschillende an dere dingen. Het is niet onze bedoeling in dit artiliejL bver deze zaken te gaan spréken. Dit laten we graag aan onze redacteur van het genoemde hoekje over! We zouden echter op één ding willen wijzen. Er is op de conferentie ook gesproken over waterwegen en havens. De drie regeringen erkennen dat vraagstukken van uitne mend belang zich voor doen op het gebied van waterwegen en havenbelangen en dat in deze problemen een voor alle drie betrokken landen een be vredigende oplossing gevon den moet worden. Men kan begrijpen dat deze problemen zich meer voordoen tussen de Be en de Ne, dan tussen de Bene en de Lux en enigszins ingewijden zullen weten, dat het hier vooral gaat over de waterweg-verbinding v. Ant werpen met de Rijn i.e. over het Antwerpen-Moerdijkka- naal. Wat ons sterk opvalt is, dat er wel gesproken is over wa terwegen en havens, maar dat er blijkbaar met geen woord gerept is over spoor weg-verbindingen. Wij; hier in het Zuiden, weten allen zoet jesaan toch wel, dat juist deze verbindingen tussen Noord- Brabant en België veel te wensen overlaten. Zelfs zijn na de bevrijding deze verbin dingen altijd nog niet zoals ze vóór de laatste wereldoorlog waren en zelfs toen waren ze niet up-to-date. We begrijpen zeer goed, dat Antwerpen groot belang heeft bij een Moerdijk-kanaal en dat Rot terdam en het Westen niet veel voelen voor dit kanaal en we weten ook dat er bij dit kanaal aardig wat op het spel staat voor West-Brabant, maar we menen te mogen zeggen dat er voor het Zuiden zeer grote belangen op het spel staan bij een ruimere trein verbinding, zonder al te veel douane-oponthoud, met de Benelux-partners, en wij be velen deze belangen gaarne aan in de belangstelling van onze ministers, die tegenwoor dig zullen zijn op de eerst volgende Benelux-conferentie. „DE NEDERLANDSE VROUW'. De Tentoonstelling „De Neder landse Vrouw 18981948" be hoort tot het verleden, maar ve len zullen er ongetwijfeld nog prettige herinneringen aan heb ben. Ook het bestuur heeft er de beste herinneringen aan, het be zoek was zeer groot 1734 bus sen zijn er die dagen geweest; het aantal bezoekers bedroeg 211.183 plus 2247 passepartouts aan en- trée's beurde men 141.366.87, terwijl de bloemenactie 26.626.14 gulden opbracht. De extra en- trée's voor de afdeling „hoe ie vrouw de man ziet" en „hoe de man de vrouw ziet" bracht ook nog 5.214.82 op. Het succes was in elk geval zo groot dat aan H. K. H. Prinses Wilhelmina een chéque kon worden overhandigd van 250.000.de bestemming heeft H. K. H. nog niet bekend gemaakt. Zo werd deze tentoonstelling, die ook in de buitenlandse kran ten en bij de buitenlandse bezoe kers veel belangstelling vond, een groot succes en een gróotse hulde van de Nederlandse vrouw aan de scheidende vorstin. VOOR HEN, DIE IN HET BUITENLAND EEN BESTAAN WILLEN ZOEKEN De inwoners van Drunen, Loon op ZandKaatsheuvel, Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik worden er op attent gemaakt, dat inlichtingen over emigratie verkregen kunnen worden bij het Ar beidsbureau te Waalwijk, Grotestraat 339. Aangeslotenen bij één der Landbouworganisaties, samen werkende in de Stichting Landbouw-emigratie, dienen zich echter te wenden tot het bureau van deze Stichting, Raamweg 28 te Den Haag, of tot hun eigen organisatie. Het tijdelijk afleverings verbod van spiritus en mout wijn voor de spiritus- en moutwijnfabrieken en van ge distilleerde dranken voor dis tillateurs, is opgeheven. De voorschriften ten aanzien van productie en aflevering welke golden op het moment dat het afleveringsverbod werd op gelegd, blijven onverminderd van kracht. De Nederlandse schoenindu strie staat op het ogenblik zeer in de belangstelling, ie dere courant die zichzelf res pecteert meent hierover het een en ander te moeten zeg gen; maar of de schoenindu strie daarmee gebaat is, of deze belangstelling tot haar voordeel strekt? Wij betwijfe len het en vooral betwijfelen wij of de voorlichting ten deze juist is. Wij durven verwijzen naar ons artikel van 1.1. Maandag, dat wij met zijn cijfermate riaal in ieders aandacht heb ben aanbevolen en dan kun nen wij begrijpen dat de bla den zich bezig houden met de schoenindustrie, ook al, en niet te minder, in verband met de Benelux. Maar dat men om een inte ressant tintje aan zijn ge schrijf te geven, overgaat tot excessen, zoals Het Nieuws blad van het Zuiden te Til burg dat 1.1. Maandag deed, daar protesteren wij tegen. Men heeft in dit blad de originaliteit te schrijven over „De gouden stad", of „30 me ter boeken", over „het smijten met geld", over „schilderijen met brede, vergulde lijsten, in contrast met het overige in terieur", „hier een faillisse ment, daar een gedwongen sluiting, elders grote beta lingsmoeilijkheden" en meer dergelijke fraaiigheden. Wij meenden dat dit blad wel zou pogen de belangen van zijn verschijningsgebied te behartigen, maar men blijkt niet te beseffen dat men met dit weinig origineel exordium een industrie, een plaats, een streek ten zeerste benadeelt en de goede naam van 't pro duct in het land in discrediet brengt. Dit wil niet zeggen dat het Nieuwsblad niet gepoogd heeft serieus over dit onderwerp te schrijven, meerdere kranten hebben dit, zoals we zeiden, gedaan; nemen we b.v. de Maasbode. Wanneer we dan de artike len, gewijd aan de schoenin dustrie in deze twee kranten, met elkaar gaan vergelijken, dan kunnen we eerst al eens opmerken dat ze geen van beide de zaak erg rooskleurig voorstellen. Hierin komen ze overeen, hierin zal bijna al 't geschrijf over dit onderwerp wel overeenkomen, men ziet de toekomst voor de schoen industrie donker in. We kunnen ons moeilijk aan een voorspelling wagen; in derdaad zijn er minder gun stige symptonen, zijn er min der gunstige toestanden mo menteel, die voor een groot gedeelte, zo niet voor 't groot ste gedeelte, veroorzaakt wor den door vaak onbegrijpelijke overheidsmaatregelen. Maar om nu deze moeilijkheden van het ogenblik te doodverven als bewijzen van een slechte toekomst, er zijn mensen, vooraanstaande figuren, die zulks willen doen; anderen daarentegen .zien de zaak niet zo donker in en beschouwen de huidige down-periode eer der als een gevolg ook van de spreiding van de koop kracht van het Nederlandse publiek en vooral als een te rugkeer naar normale,,meer gezondere verhoudingen, na een tijd van hoogconjunctuur, zoals wij deze gedachten in een artikel in ons laatste blad hebben ontwikkeld. Dat de meningen op dat ter rein nog al verdeeld zijn, blijkt ook weer uit de meer genoemde twee artikels. Het Nieuwsblad van het Zuiden is van mening dat de Benelux een vooruitgang voor de Nederlandse schoenindu strie zal betekenen, daar im mers de prijzen in België 30 procent hoger liggen nog dan ten onzent; het artikel zegt dan: De Belgische schoenfa brikanten vrezen dan ook te recht dat de concurrentie van Nederland de binnenlandse markt straks voor hen zal sluiten". - In de kop stond: „men hoopt op Benelux". De Maasbode daarentegen heeft het in da kop van zijn artikel over „Benelux-perikelen". De Langstraatse schoenin dustrie, zegt het blad, maakt zich ernstig bezorgd over haar toekomst nu de Benelux in zicht komt. De Belgische schoenindustrie heeft name lijk een zeer grote voorsprong op die van Nederland, speciaal wat betreft de luxe schoen, waar de vraag van het pu bliek momenteel zeer sterk op geconcentreerd is. De Maas bode somt dan de faciliteiten van de Belgische schoenindu strie op, in vergelijking met die van de Nederlandse indu strie en zegt verder: Men be grijpt de toekomstzorgen van onze Langstraatse schoennij verheid, temeer daar België niet alleen schoenen kan brengen van de allerbeste kwaliteit, maar ook met een luxe snit, iets wat we in ons land, gezien de fabricage- voorschriften nog steeds niet mogelijk is. Tot zover dit citaat. Het Nieuwsblad van het Zuiden ziet dus alleen naar de lagere prijzen in Nederland en concludeert gunstig; De Maasbode beschouwt alleen de kwaliteit en de luxe van de schoen en concludeert ongun stig. Wat weegt nu 't zwaarst voor de toekomst? Misschien kan niemand hier een afdoend antwoord op geven; ons dunkt dat het economische leven nog te weinig stabiel is, dan dat men kan zeggen zo en zó zal het gebeuren. Hier kan een terugslag op gespannen oor logstoestanden in 't spel zijn, misschien is het niet meer dan een „luim van het sei zoen", misschien zijn het de prijsvoorschriften, misschien, misschien, mqar er zijn nog tal van andere oorzaken mo gelijk die het economische le ven onzeker maken. Wij zouden niet graag onze zekere mening uitspreken, maar dat hier ongetwijfeld 'n terugslag in het spel is op een-* ten top gedreven productie, is buiten alle kijf. Voor de rest zullen we af wachten, kalm en optimis tisch en niet speculeren op vage mogelijkheden. ZONDAGSDIENST. 27 Maart 1949 Dr. Langemeijer. Apotheek: Geers. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 27 Maart 1949 10 uur: Ds. van Burgeler. KRING LANGSTRAAT R.K. WERKGEVERS VERENIGING. Onder leiding van het be stuur van de Diocesane R.K. Werkgevers-vereniging, waar van de voorzitter dhr. Jans sen, de secretaris Mr. B. van Spaendonck en verschillende bestuursleden met de Eerw. adviseur tegenwoordig waren, had 1.1. Maandag in Hotel Ver- wiel een lunch-vergadering plaats van leden en belang stellenden uit deze streek, om zo mogelijk te komen tot op richting van een Kring Waal wijk van de Algemene Katho lieke Werkgevers-vereniging. Een 30-tal personen uit Waalwijk, Kaatsheuvel, Dru* nën, Gëertruidenberg enz. waren tegenwoordig toen de voorzitter met een hartelijk welkomstwoord de bijeen komst opende, het doel in het kort uiteenzette, n.l. tot de oprichting va neen Kring. Na een welverzorgde en prettige lunch gaf hij 't woord aan Dr. A. H. M. Albregts, secretaris van de A.K.W., die sprak over „De taak van de katholieke werkgever". Na deze interessante verhande ling gaven zich nog verschil lende aanwezigen als lid op en besloot men over te gaan tot oprichting van een Kring, die op voorstel van de heer J. v. Heesbeen werd gedoopt: Kring Langstraat. Het kiezen van een bestuur gaf de grootste moeilijkheid, (en begrijpelijk, daar verschil lenden der aangezichten reeds zoveel tijd voor andere func ties beschikbaar stellen) tot men tenslotte tot stemming overging en ondanks bezwa ren van vele zijden de voor zitter de knoop doorhakte en het zevental heren, die de meeste stemmen verwierven, bereid vond het voorlopig be stuur te vormen, om na wer ving van leden, 't daarstellen van reglementen enz. een definitief bestuur te kiezen van 5 leden. In het voorlopig bestuur hebben zitting de heer P. Dirks, Waalwijk; M. Elshout, Drunen; J. v. Heesbeen, Waal wijk; Norb. v. Loon, Waal wijk; C. Pullens, Waalwijk; Mr. Fl. Timmermans, Waal wijk; A. Wennekens, Kaats heuvel. Na een dankwoord van de voorzitter van 't diocesaan bestuur en de spreker van deze middag, werd deze inte ressante vergadering gesloten. WAALWIJKS BELANG. De voorjaarsvergadering van de vereniging „Waalwijks Be lang" is bepaald op Woensdag 20 April a.s. in Hotel Verwiel. CONTACT-AVOND. Wij herinneren nog even aan de Contact-avond die heden (Donderdag)avond ge houden wordt in de Gilden bond en waarop de heef Lam bert van der Zande uit St. Oedenrode zal spreken over „Onze Levenshouding". Voor de meisjes begint het om 7 uur en voor de jongens om half negen. KYNOLOGENVERENIGING WAALWIJK en OMSTREKEN. Dinsdagavond sprak in ho tel De Twee Kolommen keur meester C. v. d. Zanden voor de leden van de Kynologen- vereniging over honden. De belangstelling was zowel quantitatief als qualitatief zeer goed. OUDERAVOND CHR. SCHOOL. Donderdagavond a.s. houdt de Chr. School zijn jaarlijkse ouderavond in het gebouw voor Chr. Belangen, Besoijen- sestraat. Op deze oudersavond zal de heer v. d. Bunt uit Dordrecht, hoofd ener B.L.O.- school, over het B.L.O.-onder wijs spreken. Er is die avond gelegenheid het leerlingen- werk te bezichtigen en met 't personeel der school te be spreken. BINNENBRANDJE. Dinsdagavond omstreeks kwart voor tien brak er brand uit in de woning van de heer v. E. in de Hooisteeg. Gelukkig nam het vuur niet zo'n grote omvang aan, zodat enkele leden van het brand weercorps niet veel moeiten met het bluswerk hadden. GEVONDEN en VERLOREN. Men vond: diverse wanten en handschoenen, een vulpen en 4 bonkaarten. Men verloor: damesporte- monnaie, herenportemonnaie, jas, zilveren armbandje,/ da mestas. NIC. v. d. WATER'S Brood- en Banketbakkerij Min. Loeffstraat 57 Tel. 418 WAALWIJK BILJARTBOND WAALWIJK EN OMSTREKEN Persoonlijke kampioenschappen. Onder grote belangstelling zijn Zaterdag en Maandag de wed strijden aangevangen om de kam pioenschappen in de diverse klas sen van bovengenoemde bond. Wij laten hieronder de gespeel de wedstrijden volgen Hoofdklasse. Aant. pnt. brt. gem. F. v. Helvoirt 150 11 13.63 W. Lamers 61 11 5.54 M. Slaats 150 26 5.76 J. Reus 142 26 5.46 Tonny v.d. Wiel 150 27 5.55 J. Willemse 147 27 5.44 A. Timmermans 150 26 5.76 M. Slaats 120 26 4.62 F. v. Helvoirt 150 12 12.50 A. Timmermans 121 12 10.08 J. Reus 150 28 5.35 J. Willemse 148 28 5.28 Tonny v.d. Wiel 150 25 6. Jac. v. Helvoirt 128 25 5.12 Jac. v. Helvoirt 150 10 15. W. Lamers 67 10 6.70 Het beste gemiddelde en de hoogste serie in één partij werd hier behaald door Jac. van Hel voirt, n.l. gem. 15 en hoogste se rie 60, voorwaar een mooie pres tatie. 2e klas. Aant. pnt. brt. gem. J. Vrijhoeven 100 28 3.57 A. v. Oudheusden 83 28 2.96 Jos. v. d. Griendt 100 27 3.70 Jos. Slaats 66 27 2.44 A. v. Velthoven 100 33 2.94 J. Vrijhoeven 75 33 2.27 Jos. v. d. Griendt 100 32 3.03 W. Hens 83 32 2.48 J. Maas 100 25 4.— A. v. Oudheusden 71 25 2.84 W. Hens 100 2.94 Jos. Slaats 88 34 2.58 J. Vrijhoeven 100 27 3.70 Jos. v. d. Griendt 87 27 3.22 W. Hens 100 36 2.77 J. Maas 73 36 2.02 A. v, Velthoven 100 35 2.85 Jos. Slaats 91 35 2.60 3e klas. Aant. pnt. brt. gem. Q. Kuis 75 24 3.12 H. Pullens 35 24 1.45 C. de Cloe 75 35 2.14 B. Ammersdorffer 72 35 2.05 J. Siegenthaler 75 23 3.26 C. de Cloe 44 23 1.83 Q. Kuis 75 24 3.12 A. Timmermans 31 24 1.29 H. Pullens 75 39 1.92 G. Pullens 65 39 1.66 H. Kuis 75 20 3.75 Q. Kuis 45 20 2.25 B. Ammersdorffer 75 17 4.41 A. Timmermans 27 17 1.58 H. Kuis 75 25 3.~ G. Pullens 67 25 2.68 C. de Cloe 75 23 3.26 H. Pullens 63 23 2.73 4e klas. Aant. pnt. brt. gem. J. Vermeer 60 41 1.46 L. v. Eethen 57 41 1.39 J. Schilders 60 37 1.62 A. Timmermans 53 37 1.43 J. Vermeer 60 32 1.87 A. Timmermans 48 32 1.50 C. v. Loon 60 27 2.22 J. Schilders 29 27 1.07 M. v. d. Aa 60 35 1.71 P. Stubbe 42 35 1.20 J. Schilders 60 21 2.85 L. v. Eethen 12 21 0.57 De le klas kan door omstan digheden eerst a.s. Zaterdag een aanvang nemen. DE ONDERNEMINGS RADEN. X. Wanneer men de aan de ondernemingsraden verleende bevoegdheden op de keper gaat bekijken, dan blijkt dat vooral de eerste bevoegdheid er toe kan leiden, dat de on dernemingsraad een klachten bureau wordt. We hebben in een vorig artikel al betopgd, dat hij dit zeker niet moet worden. Daarom is de eerste bevoegdheid erg gevaarlijk, al moeten we toegeven dat ze niet ontbreken mag. Het moet niet zó worden dat de onder nemingsraad uren en uren moet gaan besteden aan het behandelen van ingekomen klachten. Als een of andere ondernemingsraad daartoe zou komen - en we twijfelen er niet aan dat dit in het begin gebeuren zal dan begrijpt die ondernemingsraad zijn taak niet goed. Daarmede wil len we niet zeggen dat het personeel geen gelegenheid moet hebben om klachten in te dienenuit de eerste van de verleende bevoegd heden volgt dit reeds maar de ondernemingsraad zal zo wijs moeten zijn de meeste van die klachten naast zich neer te leggen en er niet op in te gaan. De tweede bevoegdheid (vaststellen van vacantie-tij- den etc.) zal spoedig wel be drijf stakgewijs gebeuren, zo als dit nu trouwens ook al veel 't geval is. Daardoor zou deze bevoegdheid voor de on dernemingsraad zelf komen te vervallen, tenzij er enkele kleinere bijkomstigheden voor iedere' aparte onderne ming te regelen overblijven. Iets anders is het met de derde bevoegdheid, n.l. het houden van toezicht op ar beidsvoorwaarden en ook met de vierde: het houden van toe zicht op uitvoering van wette lijke voorschriften etc. Dit toezicht is nu grotendeels op gedragen aan ambtenaren in overheidsdienst en natuurlijk, vooral wat de derde bevoegd heid betreft, aan de besturen van de vakverenigingen, die tezamen de arbeidsvoorwaar den hebben geregeld. Dit soort toezicht blijft vanzelf sprekend toch bestaan. De -ondernemingsraad zal moeten oppassen dat ze door het ge bruik maken van deze be voegdheden niet als een soort spion gaat fungeren, die- bij overheids- of andere instan ties kleine of grote gaat aan brengen. Dat kan zeker de bedoeling niet zijn, want dan zou er van samenwerking in de ondernemingsraad al gauw geen sprake meer zijn» Neen, de ondernemingsraad zal door haar optreden moeten voor komen, dat van één van beide zijden overtredingen worden begaan en pas als ze dit doet past ze o.i. de 'verleende be voegdheid goed toe. De vijfde bevoegdheid deelnemen in het beheer van instellingen ten behoeve van werknemers, is niet nieuw. In vele instellingen bestaan al reeds lang commissies, samen gesteld uit arbeiders en direc tie, die pensioenfondsen e.d. beheren en vaststellen hoe de gelden van deze fondsen zul len worden belegd. Nu wordt deze bevoegdheid overgedra gen aan de ondernemings raad. In het#belang van de werknemers komt het ons voor, dat hier een overgangs maatregel op zijn plaats ge weest zou zijn. Het lijkt ons niet juist, dat dit beheer op korte termijn aan een be staande, ingewerkte commis sie wordt onttrokken en op gedragen wordt aan een on dernemingsraad, die op een andere wijze wordt samen gesteld en waarin misschien ook andere personen zitting hebben. Door de zesde bevoegdheid kan de ondernemingsraad zich ook enigszins gaan bemoeien met de technische en econo mische gang van zaken in het bedrijf. Het is dan ook zeer juist gezien, dit deel van ar tikel 4 zeer voorzichtig te redigeren. Er wordt alleen in gesproken van „adviseren en het doen van voorstellen", en daarmee wordt natuurlijk geen zeggingsmacht verleend. K. H. Biljartver. Excelsior. Driebandenwedstrijd WaalwijkRotterdam. Vrijdag 25 Maart wordt in café „City" de steden wedstrijd Drie-banden-wedstrijd Waal wijkRotterdam verspeeld. De Rotterdammers zijn inter nationaal vertegenwoordigd. Sengers, de oud-wereldkam pioen en Baai de nationale kampioen 1948 zullen uitko men tegen Kees en Henny de Ruyter, Brok tegen Born- kamp en de Graaff tegen Fournier. Als nummer 5 en 6 spelen voor Waalwijk van Osch en Zwaans. Voor de Waalwijkse biljart liefhebbers een dag bij uit nemendheid. Wij komen vol gende week terug met de uit slag. TAFELTENNIS. Onder vrij veel belangstel ling speelde „Sorry" Dinsdag avond in Thalia haar eerste promotiewedstrijd tegen RKC, welke club zij versloeg met 10—0. „Sorry" zal nu nog moeten uitkomen tegen O.T.T.C. uit Oss, welke vereniging in Waalwijk reeds een overwin ning behaalde op R.K.C. Deze wedstrijd zal dus voor „Sor ry" de beslissing moeten bren gen. Als de laatste wedstrijd even goed wordt gespeeld als de eerste, twijfelen wij er geen ogenblik aan of „Sorry" zal zegevierend uit de strijd te voorschijn komen. „Sorry't-mannen, veel suc ces. MUSIS SACRUM. Naar de beroemde roman van Daphne du Maurier maakte Hitchcock, de beken de regisseur, de film „Jamai ca Inn", waarbij hij geholpen werd door bekende sterren als Charles Laughton, Maureen O'hara, Leslie Banks, Robert Newton e.a. en samen maken zij het gegeven tot een lugu-. bere geschiedenis van een man die een dubbel leven leidde, minzaam en wreed, die vele ving in het net van zijn geveinsde rechtschapen heid. Toegang 18 jaar. Maandag en Woensdag wor den vertoond „Met revolvers en Zweep" en „Rivierpatrouil le", twee films, waarvan de eerste zich afspeelt in het ro mantische Amerika te midden van cowboys, die graag vech ten en schieten, en de tweede in het Londense havenmil- lieu, waar de politie de strijd aanbindt met smokkelaars van nylon-kousen. Iets voor da mes. LUXOR. „Vliegende Tijgers" heet de film die Vrijdag t.m. Zondag in Luxor wordt vertoond en een beeld geeft van de hevige strijd die er gevoerd moet worden, vóór de mannen van de .Vliegende Tijgers meester zijn van het luchtruim. Er komt een vrouw in het spel, een verpleegster, die zich tus sen twee vliegers stelt. Deze doen echter toch hun plicht als het moet, en strijden als was er geen terugweg meer. Maandag en Woensdag wor den ook in dit theater twee films vertoond. „De moord in 't Lunapark", het verhaal van een detective die een duister zaakje helder moet maken en dit voor het grootste gedeelte doet in een Lunapark. De tweede is „Olie in Okla homa", waarin Roy Rogers weer de hoofdrol speelt en schietend en zingend een ein de maakt aan een oude fami lie-vete. De partij van generaal De Gaulle heeft, aldus A.P., volgens de officiële eindcij fers bij de Franse kantonnale verkiezingen van Zondag het hoogste aantal stemmen be haald, n.l. 1.821.021. Dan volg den de communisten met 1.689.764, daarna de socialis ten met 1.206.895. De regerings-coalitieï be staande uit socialisten, M.R.P., radicaal-socialisten, onafhan kelijke socialisten, de rechtse P.R.L. en andere onafhanke- lijken behaalde in totaal 3.667.830 en een flinke meer derheid.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1