KiiRS g NIEUWKUIK HEUSDEN LOON-OP-ZAND >fc. WAALWIJK JONGENS en MEISJES alsmede STIKSTERS. EEN NETTE BEDIENDE ■en AANSTAANDE HUISVROUW AAN HET WOORD LEVENSGELUK BEKWAME 0VERLEERSN1JDER AANKOMENDE JONGENS e Adverteert in dit blad. Leo Lorre helpen Ridder Radhout >-A IJZER HANDEL Schoenfabriek Louis van Drunen prima Overledersnijders. C. VAN DE LEUR Iffy MAMEMHFM MM VOO» if KLAAR 9jZelkum*. FEUILLETON OE ONTBREKENDE SCHAKEL WEIPESCHAREN VOOR DE SCHOONMAAK DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 24 MAART 1949 6 BUMAKEM VAM - SLEUTELS STATI0HSSTR.77.tcl.257. R.K. Hegere Burgerschool en R.K. Middelbare-Meisjesschool TE WAALWIJK. aangeven van Leerlingen Castelijn Beerens VRAAGT: TEVENS VRAGEN WIJ voor magazijn en kantoor-administratie. Leeftijd plm. 17 jaar. er iemand van sparen Weet, dan ben ik het, want elke gespaarde gulden brengt mijn trouwdag dichterbij. Iedereen spaart mee voor mijn uitzet; ik krijg de cassabons van thuis en van de tantes. Alleen al de cassabons van de koffie en thee maken het sparen dubbel en dwars de moeite waard. Dat weet ik vast voor straks: de Gruyter's 10 Of 0 korting op koffie en thee zal ik me niet laten ontgaan GEVRAAGD: Aanmelden: H. H. DE KORT-WINGELS te DRUNEN vraagt WORDT BEZEGELD KAATSHEUVEL. 865 Frits v. d. Linden Kaatsheuvel. „(LQ/ï\ 1\Gj2A" N, TH AS JAS. Gegadigden voor weide- scharen op de polders Thomaswaard.Kraaienest en Prikwaard, gelieven spoe dig opgaaf Ce doen ten kantore van NOTARIS PAAP Ie Werkendam van aantal en soort van het vee. BORSTELWERK, JAPANLAK, BEHANG EN KASTPAPIER L. VOS-VOS, SPRANG 'v zal beginnen met een algemene H. Communie, terwijl 's avonds een feestavond zal worden geor ganiseerd. Hiervoor zullen toe gangskaarten moeten worden af gehaald. Dit feest zal gehouden worden Zondags na Pasen. Van de rondvraag werd maar sober gebruik gemaakt, daar de vragen twee dagen tevoren schrif telijk moesten zijn ingediend. De ze regeling ontlokte nog een kleine discussie. De heer Kuijs dankte namens de leden den heer Maas nog eens voor al het goede werk dat hij in het verleden heeft gedaan. Tot slot werd nog een verlo ting gehouden van enkele fraaie prijzen, waarna de vergadering op de gebruikelijke wijze werd gesloten. Landbou wcursus In de Meisjesschool alhier had de sluiting plaats van de tweeja rige landbouwcorsus. Ruim twee uur werden de cursisten door de Rijkslandbouwconsulent onder vraagd. Onder de aanwezigen waren o.m. pastoor Becx alhier, de heer Witlox, landbouwonder- wijzer uit Cromvoirt, de heer Jac. Mostermans, voorzitter van de N.C.B. alhier, voorzitter en secretaris van de R.K.J.B.S. en de heer Loonen, hoofdonderwijzer alhier. Elf van de twaalf cursisten slaagden voor het dipoma. De cursist A, v. Boxtel bracht een woord van dank aan de heer Witlox en bood een cadeau aan. Collecte. De collecte in de Ned. Herv. Kerk voor het fonds kerkelijke doeleinden bracht op 74.55, die voor de bewaarschool 27.85. Lezingen voor de zending. De zendingsvrienden kunnen de Zendings-Director Ds. Batelaan, die komt spreken over de zending en haar betekenis, in verschillen de plaatsen beluisteren, o.a. in 's-Grev.-Capelle, Sprang en wat Heusden betreft op Vrijdag 25 Maart te Wijk bij Heusden in de Kerkzaal. Heusdense Fanfare. Het bestuur der Heusdense fanfare heeft, in overleg met haar directeur besloten, in Aug. deel te nemen aan een concours, terwijl 2e Pinksterdag verschillende le den der vereniging deelnemen aan het solistenconcours te Dordrecht. Ouderavond. A.s. Donderdag geven de kin deren der R.K. Scholen een Ou deravond in Hotel ..Het Wapen van Amsterdam". Op het pro gram staan zang, voordracht, sa- menspraakjes door de school gaande jeugd. Ouders, toont Uw belangstelling door deze avond vrij te houden. Burgerlijke Stand Loonopzand Van 115 Maart 1949. Geboorten Helena P M dv J Grootswa- gers-Zeebregts Lambertus zv I A Voogd-v Wanrooij Mar- tinus A P zv N G Verschure- Brabers Bernardus M J zv W v d Velden-Ligtvoet Maria A P M dv C M Schellen-Knoops Cornells A L M zv C W v We- zel-Morval Henrica J J dv M v Seters-v d Velden Vir- ginie G M A dv A C Moolen- schot-Lebon Jacobus M zv J R Damen-Mulder Cornelia J M dv W j Dingemans-v d Lin den Johanna dv D Verhagen- Ritsema Johanna dv A v Cam- pen-Spuijbroek Franciscus J M zv A v Mensfoort-Maas Johannes W J zv L J Bergmans- v d Wouw Antonetta L C dv L F J A Sanders-Heesbeen Henriëtte E J dv C J Dankers- Smulders Johanna J M dv F P Verhof-Damen. Overlijden Johannes A Prins echtg v Leen- tje Dingerink 58 j. Johanna E Gelton wed v J Hochwald 70 j Hubertus van Gooi wedn v Joha. van Wanrooij 77 j Petrus J Driessen echtg v Anna M Cou- wenberg 48 j Engelbertus van Noije wedn van Geertruij v d Velden 73 j. Huwelijksaangiften: Geen. Huwelijken Arie Broeks 25 j en Maria Mandemakers 22 j Johannes L Netten 25 j en Antonia L van Riel 24 jaar. Ingekomen: A C H v d Mierden van St. Michielsgestel A Colsters van Goirle Th H Reinhard van Tilburg H C A Vrinten van Blaricum L F H de Kok van Tilburg G. Tieleman van Roermond ML Kipping van Waalwijk A M W van En gelen van Boxmeer. Vertrokken: M Nerings en gezin naar Til burg J C Vos-v d Schans naar Veen - J M Mertens naar Waal wijk AC Schollen n. Oister- wijk J P Meeren naar 's-Gra- venhage J C Jansen naar Til burg P J A de Kort naar Don gen Wed. A Koenen-de Rooij naar Sorang-Capelle H de Jong en gezin naar Zundert. Copyright fcomad Prest Willem Witjas had vreemd genoeg geen sleutel van zijn eigen huis bij zich. H\i trok aan de belde deur ging onmid dellijk open en tegelijk verscheen een welgedane spokenvrouw met een zuur gezicht op de drempel en zwaaide drei gend met een mattenklopper. „Waar heb jij zo lang gezeten, Willem?" vroeg zij kwaad. Willem Witjas, ook niet van gisteren, trok zich tactisch iels terug, terwijl hij Leo gehaast in het oor fluis terde: Help me tochlaat haar lachen, vlug!" Dat vond Leo ook de beste manier om allen in een goede stemming te bren gen. Hij deed vlug een stap naar voren, greep zijn lachgaskanon en vuurde ge wiekst een straal lachgas op de vrouw van Willem af. Even keek zij verbaasd op en nieste toen heel hard drie keer achter elkaar. „Ge zondheid!" kraste Lorre, ,,we hebben morgen vast mooi weer," Leo keek naai het zuró gezicht van de spokenvrouv en overpeinsde stilletjes, dat Willem toch niet veel te vertellen had Maar toen begon zij zó te schateren dat de tranen haar over de witte wangen rol den. De ruimte was tamelijk benauwd zodat het gas ook op Leo en Lorre in werkte. die gierend op de grond rolden waar Willem Witjas ook al zat te hik ken van de 'ach. Al schaterend sloeg Willem Leo op dt schouder en gilde: „Die is goed! Moei je eens kijken wat een schik mijn vrouw heeft. Haha, mijn vrouw wilde wijn jas uitkloppen, terwijl Ak er nog in zat Ze waren echter spoedig uitgelachen en gingen in opgewekte stemming naar binnen. „Ik zal jullie maar direct hel pen" zei Willem vriendelijk en haalde twee spokenjassen uit een kast. „Kijk eens" zei hij trots, terwijl hij de jassen omhoog hield, „ik depk dat deze wel passen. Probeer hei maar eens." Wordt vervolgd.) Vanaf heden bestaat gelegenheid tot het voor het nieuwe schooljaar. Aangifte formulieren kunnen tijdens de lesuren aan het schoolgebouw worden afgehaald. Spreekuur directeurelke Maandag van 4 5 en van 7 8 uur n.m. De directeur, Drs. G. J. DE VRIES. Lederwarenfabriek - WAALWIJK ANNIE DE B. UIT UTRECHT EN VOOR DE ONDERWERK-AFDELING. ANTONIUSSTRAAT 38 - WAALWIJK. DOOP PINGEN VANJ, Hoofdstraat 173 Telefoon 184. BIJ ELK DE GRUYTER ARTIKEL EEN CASSABON VOOR TIEN GULDEN CASSABONS ÉÉN GULDEN TERUG DE BONS ZIJN IN ELKE WINKEL INWISSELBAAR I Hoofdstraat 150 Tel. 72 Dat prettige gevoel, er altijd correct uit te zien, dat geelt U. en dat voor jaren, de lederen Komt eens kijken bij: Fa. JAN VAN MIL, Grootestr 243, Waalwijk Fa. H. VERHULST, Markt 5, Den Bosch Fa. |AN VAN OLPHEN, Veemarkt 34, Breda. VAN OE ECHO VAN HET ZUIDEN Naar het Engels. 17). Nu, twee dagen voor ze naar Lenden zou gaan voor de huwelijksvoltrekking, gaf zij nog een diner. De gasten hadden eerst op Huize Cher- chefelle buiten in de tuin' thee gedronken. Toen het ge zelschapje zich al weer wat verspreid had om te tennissen en golf te spelen, kwam de tweede postbestelling. De brieven werden onmid dellijk rondgedeeld en even was Avice ook komen horen of er iets voor haar was, waarna ze één brief dadelijk gelezen en twee bij zich ge stoken had, waarvan ze er echter één had laten vallen, zonder dat ze het gemerkt had. Haar lady-schap, die in een makkelijke stoel zat, bezig haar eigen correspondentie te lezen, raapte 't epistel op, en daar Avice al te ver weg was om haar terug te roepen, leg de ze de brief op een tafeltje dat bij haar stond, toen haar oog viel op het postmerk „Pen wain". Haastig keek ze rond om zich te overtuigen dat er nie mand in de nabijheid was; toen deed ze de brief eenvou dig open en las die van het begin tot het einde, terwijl ze bleek, werd tot om de lip pen. Het was een schrijven van Harold en handelde nagenoeg uitsluitend over de bewuste zaait Hij betreurde het dat ze nog niet veel verder waren gekdmen met het opsporen van „mrs. Philips" en drong er bij Avice op aan, dat ze, als ze in Londen kwam, een klein kistje met brieven mee bracht, dat mrs. Sanctuary in haar bezit had! „Waarschijnlijk zullen ze ons niet veel verder brengen, maar ik heb er eerst aan gedacht om dat Lynwood in zijn laatste brief klaagde, dat hij geen regeltje handschrift van mrs. Philips had. Ik weet, dat mrs. Sanctuary niet licht geneigd is ze over de post te sturen en zelf kan ik pas terugkomen op de ochtend van 't huwelijk, omdat ik hier nog wacht op een man, die de vader van mrs. Philips moet hebben gekend. He is nog altijd mogelijk, dat zij naar bloedverwanten zou zijn ge gaan van wie zij nooit gehoord zou hebben. Lynwood weet datje de tiende hier bent en dan zal hij onmiddellijk bij je komen om ei genhandig het pakje in bezit te Daarna volgden nog enkele op merkingen betreffende zichzelve en Avice en hij eindigde in haast. Tweemaal las haar ladyschap het epistel over en dacht toen „Die vrouw heeft het toch niet opgegeven, ze heeft alleen een an der tot haar werkkring gekozen. Bernard heeft het mij nooit ver teld, misschien weet hij 't ook niet. Dat hij nu juist de zoon van die vrouw moest wezen en Avice Cherchefelle de bruid, die voor hem bestemd was en dat ik hier temidden van hen allen moest ko men, zonder dat ik er jarenlang iets van af geweten heb. Wat doet hen toch zo ijverig zoeken naar dat dode schepsel Zou Ba ker misschien toch ten tonele ver schenen zijn Dat geloof ik toch niet, want dan zou het wel in de bladen hebben gestaan. En wie zou die mr. Lynwood zijn Mis schien een defectieve, wiens hulp ze hebben ingeroepen." De brief ineenfrommelend, zat ze in gedachten verdiept. Het was een warme dag, maar toen lady Cherchefelle een ogenblik later opstond, huiverde ze toch. Vlug liep ze naar het huis, langs een paadje, waar ze niemand hoopte tegen te komen. Onopgemerkt be reikte ze dan ook haar kamers. Nadat ze daar enige tijd geweest was, belde ze haar kamenier en vroeg of miss Cherchefelle thuis was. Op het ontkennende ant woord zei ze dat/zodra miss Avi ce binnenkwam, haar gezegd moest worden dat lady Cherche felle haar wenste te spreken. „Uw ladyschap ziet er in het geheel niet goed uit. Zal ik miss Cherchefelle niet liever dadelijk gaan halen „Zeker niet. Maar zorg dat er niemand bij inij komt, eer miss Cherchefelle hier is geweest." Avice verscheen pas toen het tijd was om zich te kleden voor het diner en daar ze geen enkele maal meer alleen een onderhoud had gehad met haar stiefmoeder, sinds ze een beroep op haar had gedaan ter wille van Enid, was ze wel enigszins verbaasd toen ze die boodschap kreeg. Ze vond haar ladyschap in haar peignoir, op de bank liggen, met doodsbleek gelaat en loshan gend haar, dat geheel overgoten was met eau-de-cologne, en ze vroeg vol sympathie „Wat heeft u Kan ik iets voor u doen „Oqh, mijn hoofd doet zo n pijn, dat ik het haast niet kan op lichten. En al die gasten zullen nu dadelijk hier zijn. Wil jij zo goed wezen, Avice, om ze voor mij te ontvangen en mijn plaats aan tafel in te nemen Als ik maar enkele uren doodstil zo blijf liggen, dan zal ik misschien later nog beneden in de salon kunnen komen." „Dat hoop ik maar", zei Avi ce, „De gasten zullen anders erg teleurgesteld zijn. Intussen zal ik uw plaats innemen, dat beloof ik u. Als ,u dan later nog een half uurtje in de salon kunt komen, dan zou dat weer veel goed ma ken. Het spijt mij erg voor u dat u nu juist bij deze afscheidsgele- genheid zo'n zware hoofdpijn moet hebben." Avice moest zich haasten om zich te kleden, wilde ze de nog te verwachten gasten ontvangen. Huize Cherchefelle was zeer onregelmatig gebouwd, want ie der van de bewoners had er iets aan aten veranderen of laten toe voegen. Zo had sir Gervase op de benedenverdieping in een af gelegen hoek, geheel verborgen achter bloeiende struiken, een ka mer bij laten bouwen, die hij als kantoortje had gebruikt, om er de pachters te ontvangen en verder al degenen, die hem over zaken kwamen spreken. Het had een uitgang buiten op het pad onder dicht struikgewas dat voerde naar een zij-uitgang van het hoofdge bouw. Het was een lievelingsver- trek geworden van sir Gervase en teen hij voor de tweede maal ge trouwd was, had hij een trap la ten bouwen, die naar de vertrek ken van haar ladyschap leidde. Sinds zijn dood was het gesloten gebleven, alleen haar ladyschap kwam er af en toe. Uit een soort piëteit had zij het er juist zo ge laten als hij er het laatst geweest was en er zijn rijzweep achteloos op tafel geworpen had. Een minuut of tien nadat Avi ce bij haar weg gegaan was, had haar ladyschap haar kamenier bij zich laten komen en had haar ge vraagd of het diner al begonnen was. Ze gaf haar orders dat toch vooral niemand haar storen zou tot ze belde en was al op 't punt haar weg te 'sturen, toen ze toe vallig even uit het venster keek en vroeg, wie de twee gedaanten waren, die in het halfduister in de tuin liepen. „Dat zijn de kamenier van miss Cherchefelle en Ninette, mylady" luidde het antwoord. „Miss Cher chefelle heeft een brief verloren en haar verzocht er overal naar rond te kijken." Toen de kamenier vertrokken was, luisterde lady Cherchefelle tot er in het geheel geen voet stappen meer vernomen werden, sloop toen zelf uit de deur van haar kamer, sloot die geruisloos en even later ging de deur van het „kantoortje" open en een eenvoudig geklede, dicht geslui erde gedaante trad in het met kreupelhout overdekte laantje en na scherp rechts en links te heb ben uitgekeken, liep zij vlug in de richting van „The Lodge". Wordt vervolgd. WEQENS VERTREK ter Overname aangeboden: Inschrijving Encyclopedie nieuwe Winkler Prins (18 delig met supplement) waarvan 4 delen verschenen. Belangrijke reductie. TEVENS TE KOOP: ca. 75 prachtige Leesboeken Brieven onder No. 2818 Bureau van dit blad. volop tegen concurrerende prijzen bij: „DE KLEINE BAZAR"

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 6