GRENSCORRECTIES i Wijde Wereld KUNSTKRING KAATSHEUVEL L00N-0P-ZAND LwTR Waalwijkse en Langslraatse Courant f UIT DE om het voortbestaan van de ONVERKLAARBAAR. MAANDAG 28 MAART 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 26. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". De regering heeft bij de Twee de Kamer een wetsontwerp inge diend, waardoor het mogelijk zal worden gemaakt, in afspraak met de grote mogendheden, in de grens tussen Nederland en Duit land enige kleine veranderingen aan te brengen. Veel hebben deze correcties zeker niet om het lijf. Ze zijn van meer technische aard en dienen alleen om onze Oost grens hier en daar wat recht te trekken en enkele mistoestanden op te ruimen. Men herinnert zich misschien nog, dat er direct na de bevrij ding heel wat te doen is geweest over grenscorrecties met Duits land. De correcties, die toen be doeld werden, waren niet alleen van zuiver technische aard en er werd toen door verschillende Ne derlanders heel wat meer grond van Duitsland gevorderd dan no dig was om slechte toestanden aan de grens op te ruimen. Met die correcties werd dan ook heel iets anders bedoeld. Daarmee was het de bedoeling van Duitsland een vergoeding te ontvangen voor de ons toegebrachte oorlogsscha de. Het ging hierbij dus niet om gebiedsuitbreiding op zich, doch slechts om op deze manier van onze overwonnen vijand vergoe ding te krijgen. Door de slechte verstandhouding tussen de ver schillende grote mogendheden, na de bevrijding, is van dit soort correcties nog niets gekomen. Die slechte verstandhouding verhin dert het opmaken van een vredes verdrag met Duitsland en alleen hierin zou aan de Nederlandse eis, tot vergoeding van oorlogs schade door land, voldaan kunnen worden. Hoe langer het duurt, dat het vredesverdrag tot stand komt, (zou het ooit zijn?) hoe minder kans er bestaat om onze eisen voldaan te krijgen. Het is dan ook goed gezien van onze regering, dat ze er nu tenminste maar vast alles op gezet heeft, enkele kleinere correcties toege staan te krijgen. In de betrokken Duitse grens strook is men echter al aan het protesteren, zelfs tegen déze cor recties, die voor Nederland, Bel gië, Luxemburg en Frankrijk sa men 58 vierkante mijlen omvat ten. Voor Nederland zijn er 12 tot 16000 Duitsers bij betrokken. Het mooie van het geval is, dat de betrokken 16000 Duitsers niet protesteren en het schijnbaar nog niet zo gek vinden om Neder lands onderdaan te worden. Ze hebben trouwens de keuze: ze mogen ook heengaan. De protesten komen uit de om geving van de te annexeren ge bieden. Er worden al reeds pro testmetingen gehouden, waarop sprekers aan het woord komen, om de bezwaren van een bepaald standpunt uit te bezien. Eén van die sprekers maakte in Gangelt een pracht-opmerking. Hij vond dat door Nederland mensen (Duitsers) werden aangezien als koopwaar, waarmee men naar willekeur kan handelen. Wij la ten immers onze schadevergoeding mede betalen in mensenmateriaal, want mèt de overdracht van het grondgebied, draagt men ook de inwoners over. Nu zou men die geachte spre ker in Gangelt kunnen ant woorden, dat wij helemaal niet gesteld zijn op de overdracht van die mensen. Wij vrezen sterk dat het Duitsers zullen zijn en daar van hebben we voor lange tijd genoeg. Wanneer men dus in Gangelt, dat buiten toekomstig Nederlands gebied ligt, kans ziet om de bewoners van het te annex eren gebied onderdak te geven, hebben we er geen bezwaar te gen dat ze naar die plaats uit wijken. Het liefst zou men echter die spreker nog op iets anders wijzen. Men zou hem de jaren 1939 1945 in herinnering willen roepen. Wij menen dat toen Duitse men sen nog anders behandeld zijn dan nu door Nederland geschiedt. Was het toen niet zó, dat Duit sers door andere Duitsers ge bruikt werden als slachtvee en kanonnenvoer. Hoe diezelfde Duitsers toen Nederlanders ge en misbruikt hebben, daar spreken we maar niet eens over! SCHEVE VERHOUDINGEN. Van de ene kant is 't voor ons wel gemakkelijk dat er een Veiligheidsraad is die een Indonesische kwestie aan het „behandelen" is, we hebben nu iedere week iets waar we over kunnen schrijven; van de andere kant echter staan we telkens voor de vraag» wat moeten we over dit on derwerp nu nog schrijven. Een paar jaren is de comedie nu aan de gang, millioenen woorden en duizenden kolom men druks zijn er aan ver spild, van alle kanten is het onderwerp bekeken, gewaag de uitspraken zijn er gedaan, radicale zienswijzen verkon digd, van alles is er mee uit gehaald en wat hebben we nu Nu staan we voor het feit dat de Veiligheidsraad ongeveer op zijn dieptepunt is gekomen, dat we ons afvragen, zal dit college zich nog verder degraderen, zal het een gootsteen worden waar men het vuile water in weggooit, zal het de riool van de wereld politiek worden, waardoorheen de vecaliën verwijderd worden? Voor een goed onderscheid in kwestie is het van belang "en de personen die in de ring hebben, gescheiden ■ie raad als zodanig, het jammer vinden '«nden tegen ons KORTE BERICHTEN. De Zuidelijke afdelingen van de Ned. Kath. Vakbond voor de textieldetailhandel hebben aan de minister van Econo mische Zaken telegrammen gezonden, waarin zij met aandrang om afschaffing van de textieldistributie verzoe ken, mede ook om de onhoud bare toestand in de grens streken. Voorts wordt verzocht spoe dige liquidatie van de orga nen van de commissie Wolter- som te bewerken. De totale brandschade in Februari van dit jaar wordt geraamd op 1.312.500.Er waren 14 branden met een schade van 20.000.of meer. Zeven boerderijen werden 't slachtoffer van de rode haan, die hen 'n gezamenlijke strop bezorgde van 296.000. Ook dit jaar zullen de candidaten voor een vacantie in België wederom door lo ting worden aangewezen. De Nederlandse Bank heeft voor de periode van 1 April tot 1 Juli een bedrag van frs. 14 millioen beschikbaar gesteld voor de toeristen. In 1953 hoopt men de ge zamenlijke uitvoer van de Beneluxlanden verdubbeld te hebben, aldus een rapport van de organisatie van de Eu ropese samenwerking. Vandaag zal vermoedelijk het definitief besluit der re gering inzake de Canadese motie in de Veiligheidsraad bekend worden. De Koningin bezoekt a.s. week de Jaarbeurs. Binnenkort is te ver wachten een verhoging van de vrachtkosten op de spoor wegen. In Italië verloren de communisten in een jaar 300.000 leden. Toch hebben ze er nog meer dan 1)6 millioen. Nederland ontving tot dusver 378 millioen dollar van 't Marhall-plan. Vrijdagmorgen in de vroeg te is het doodvonnis voltrokken aan de gewezen Duitse commissa ris-generaal H, A. Rauter. De regering zal de boeren van het aardappelen-overschot af helpen. De jaarbeurs te Utrecht, die a.s. Dinsdag opent telt 3687 deel nemende firma's, waarvan 61 uit het buitenland. Ze heeft 43.000 M2 tentoonstellingsruimte en men loopt er 11 km. over om alle stands te bezichtigen. Prinses Beatrix zal de nieu we Beatrix-hall van de Jaarbeurs officieel openen. EEN NOODKREET dezt dat m raad zit. houdt van Wij kunnen dat er zoveel Jammer vin zijn, we kunnen he tmig den dat Canada gunstige schijnt te draaien na de 9 wending, die we begin week meenden te mogen wa men, we kunnen dit alles j. mer vinden en van weinig inzici. getuigend. Op zich zijn deze hou dingen niet te veroordelen. Wel kunnen we het echter jammer vinden dat de atmospheer in de veiligheidsraad verontrei nigd is, dat de mentaliteit rot is en fataal gaat worden voor een nuttig voortbestaan van deze :raad. Wel kunnen we het jammer vinden, dat er gelegenheid bestaat voor oneerlijke en gemene insinu aties, voor scheldpartijen, die met parlementair niets meer te maken hebben, dat een fatsoenlijk debat er a.h.w. onmogelijk is geworden, omdat de tegenstanders van Ne derland voor het grootste deel kleine onbeduidende landjes op het terrein van de wereldpolitiek, niets doen dan alsmaar hun be schuldigingen herhalen, zodat een onpartijdig waarnemer zich met stomme verbazing zou moeten af vragen: wat is toch het doel hier van, de vrede in de wereld, het herstel van menselijke rechten en mensenelijke waardigheden, her stel van rechtvaardigheid, een terugbrengen tot de juiste ver houdingen? We hebben altijd nog in stilte enige hoop gehad, maar nu gelo- venen 'wij toch dat de Veilig heidsraad niet ver meer van haar failliet af is en eerdaags een vol ledig fiasco zal worden. Wij ge loven het niet alleen, het is onze stellige overtuiging. De Raad gaat op de fles omdat zij haar doel niet meer ziet, omdat zij in zich zelf reeds de scheve verhoudingen verscherpt of schept, omdat zij*, niet opgewassen blijkt tegen ob structiemethoden, omdathet eigenbelang van de diverse deel nemers boven het belang van de wereld gaat. HERSTEL GEZAG IN DJOKJA? In elk geval d'r is weer gepraat en men denkt waarschijnlijk nog enig resultaat bereikt te hebben. Want d'r is een resolutie, d'r is weer 'ns iets besloten en wel dat de commissie der V.N. in Indo nesië opdracht krijgt pogingen in het werk te stellen om de Ne derlanders en Republikeinen bij een te brengen op de twee pun ten: herstel van gezag in Djokja en het organiseren van een Ronde T afelconferentie. Nu hoef je heus geen voorspel lende geest te bezitten om te kun nen zeggen dat er van deze reso lutie niet veel terec'nt zal komen, wanneer de Nederlandse regering tenminste consequent blijft, maar dat staat nog niet vast, want in het verledenmaar laten we geen oude koeien uit de sloot ha len. Dr. van Royen heeft ze onder tussen nog eens flink gezegd waar het op staat en dat de tweede re solutie van Canada weer heel an ders, te onze nadele, was inge kleed dan de eerste, maar het lijkt wel of die mensen daar doof zijn of geestelijk enigszins afwijken, wanneer zij het ware niet meer van het valse weten te onder scheiden, wanneer zij tonen niet het minste inzicht te hebben in de toestand. Intussen heeft de Veiligheids raad het Canadese voorstel aan genomen met 8 tegen 3 onthou dingen. Nu beraadt de regering zich over dit Canadese plan, dat door de „hulp" van Amerika voor ons weer veel nadeliger is gewordenl Op de film-avond van 1.1. Donderdag heeft het be stuur van de Waalwijkse Kring voor Kunst en We tenschap bij monde van haar voorzitter de heer G. Verwiel, zich genood zaakt gezien een zeer somber geluid te laten horen. Het ging notabene over de mogelijkheid van het al of niet voortbestaan van deze unieke instel ling in Waalwijk. We wil len hier dan ook graag enkele regels wijden aan dit probleem, dat ieder, die het prachtige werk van de Kring heeft ge zien, ter harte moet gaan. Wanneer een voorzitter moet verklaren dat het zo niet meer gaat met zijn vereniging, dan ziet het er niet rooskleurig uit. En dat vertelde toch de voorzitter van de Kunstkring. En de oorzaak? Gewoon ge brek aan belangstelling! Dat komt meer voor, maar toch is het in dit geval zeer eigen aardig. De Kring telt n.l. 610 leden, die, kwamen ze alle maal, in geen enkele zaal van Waalwijk zouden kunnen. Bo vendien, die leden behoeven nooit naar een vergadering, maar alle „bijeenkomsten" bieden iets te genieten. Des ondanks moet er geklaagd worden over yebrek aan be langstelling! Wie dit wil ver klaren, staat voor een raadsel. Want neemt men de samen stelling van de programma's. Uit de vorig jaar gehouden enquête bleek, dat over het algemeen het gebodene naar wens was. De voornaamste opmerking was, dat men het program in geen geval zwaar der, liefst iets lichter wilde. Is aan die wens dit jaar vol daan? We kregen in 't lich tere genre b.v. Het Vrije To neel met „Aan d'Oever van een snelle vliet", Comedia met „De Herbergierster", Ge orgette Hagedoorn en Cilli Wang. Op de avond door Georget te Hagedoorn echter waren er van de 610 leden 141 aanwe zig, zodat er 293.bij moes ten. Bij het optreden van Cil li Wang waren er 205, terwijl er 450.bij moesten. En wat hoor je achteraf? Tien- I tallen mensen hebben er spijt j van er niet te zijn geweest! Over de belangstelling voor en de kosten van het „zwaar dere" gedeelte van het pro gram behoeven we dan niet eens te spreken. De entrée-kosten zijn hier ook beduidend lager dan op andere plaatsen waar dezelf de kunstenaars optrden. Lo pen de prijzen voor Georgette Hagedoorn of Cilli Wang in Amsterdam of het Kurhaus in Scheveningen van 3.50 tot 5 a 7 gulden, hier komen ze nooit boven 2.50. Zoals men ziet, een aanmerkelijk ver schil. En vindt men dit nog te hoog, er wordt vaak veel geld uitgegeven aan dingen die 't heel wat minder waard zijn. De kunst moet nu een maal ook betaald worden en hier krijgt men tenminste waar voor zijn geld. Men kan j dan nog in aanmerking nemen dat de Kunstkring zelfs bij een toneelavond die helemaal is uitverkocht, nog moet bij springen. WAT NU? Al met al moest de heer Verwiel verklaren dat de fi nanciële positie van de Kunst kring slecht is. Wil ze blijven voortbestaan, dan zullen er niet alleen leden moeten zijn, maar dan moeten die leden ook de avonden bezoeken. Dat is juist wat er tot nog toe over het algemeen aan heeft ont broken. Het lijkt ons toe dat met een beter bezoek voor da Kring al veel is gewonnen. Twee beginselen zullen voorstaan bij de samenstel ling van het volgende pro gram: le. Het peil van de uitvoeringen mag niet zakken; 2e. Ze wil de kosten niet ver hogen. Prijzenswaardige beginse len, maar daartoe zal de me dewerking van de leden no dig zijn. Mogelijke suggesties die kunnen leiden tot 't sa menstellen van een program dat aan deze punten voldoet, zal de secretaris de heer Van Eyl, Poolsestraat 1, gaarne in wachten. Doet men dit, dan werkt men daadwerkelijk mee aan de instandhouding van de Waalwijkse Kring voor Kunst en Wetenschap. Dit is één van de vele keren geweest dat wij geschreven hebben over het werk van de Kunstkring en haar moeilijk heden. Moge de noodkreet die de heer Verwiel geslaakt heeft en die wij hier hebben over genomen er toe bijdragen, dat de belangstelling groeie en dat de Kring haar vooraanstaande plaats in Waalwijks culturele leven kan blijven innemen. AAA AGENTSCHAPi G. van Boxtel, Schoolstraat 11. -Tel. 66. CORRESPONDENTSCHAP t J. Tuerlings, Schoolstraat 4 B. Tel. 105. Onze jeugd aan 't werk. „Wij planten bomen, elk doet mee, Tot sieraad onzer wegen En uit ons harte stijgt de bee „Zij groeien door Gods zegen". Hun kruinen worden breed en hoog Met schaduwrijke bladen Wij houden zelf een wakend oog Als ruwheid ze wil schaden." Zo zongen de kinderen in 'het 2e vers van het Plantlied, bij ge legenheid van de boomplantdagen in onze gemeente gehouden. De inhoud van dit 2e couplet kan niet beter de bedoeling van deze boomaanplanting door de jeugd tot uitdrukking brengen. Jullie houden van bomen, planten, bloe men en vogels, alzo sprak Bur gemeester Mr. v. d. Heijden, bij de planting op Donderdagnamid dag tot de jongens. Jullie houden ook van vogels; jammer, dat je ook wel eens nestjes uithaalt en daardoor de natuur wreed ver stoort; jammer, dat jullie ook wel eens aan planten, bomen en bloe men schade toebrengt, zonder dat je daar zelf iets aan hebt. Deze boomplantdagen moeten bij jullie liefde voor de natuur bijbrengen. Ieder mag zijn eigen boom plan ten, hem voorzien van zijn eigen naam, doch ieder moet daarna ook voor zijn eigen boom zorgen, er voor waken, dat hij niet bescha digd wordt, er dikwijls naar gaan zien. Tevens waken over de bo men van je makkers, om dan straks na 25 jaar, als onze we gen mooie lanen zijn geworden, met trots te kunnen getuigen, dat ge hebt medegewerkt aan de ver fraaiing van de gemeente. Vervolgens nodigde de Burge meester twee leerlingen uit om de eerste officiële boom te planten. Met 'n handdruk kwam de kennis making en terwijl de eerste boom werd geplant met rondom de klas sen der kinderen geschaard, ver eeuwigde de fotograaf het moment op de gevoelige plaat. Terstond daarop zongen de kinderen een plantlied, gesteund door een geluidsversterker van de firma Beekmans, die dit lied, be geleid op de piano en gezongen door 'n 20-tal jongens en meisjes, vooraf op de plaat had opgeno men. Toen kwam de hele groep in actie. De spaden werden uitge reikt en ieder holde naar zijn boom, om deze te voorzien van zijn label met naam en geholpen door de mannen van de Ned. Heide Mij. in de uitgegraven plantgaten te planten. Dat de jongens daarbij meer handigheid lieten blijken dan de meisjes is heel begrijpelijk, doch allen ver richtten met genoegen de hun op gelegde taak. De hieron volgende tractatie was natuurlijk welkom, en nu Groei voort dan, fiere bomenrij Bot uit in tak en twijgen, Laat uit uw loverdak steeds blij Der vooq'len danklied stijgen. En zoeken wij, van dagtaak moe TTw lommerrijke dreven, Wuift gij dan, bomen, koelt' ons toe, Wilt rust en vrede ons geven. Sluiting Tuinbouwcursus. Woensdagavond 23 April werd in de Jongensschool te Berkdijk de 2-jarige tuinbouwcursus ge sloten, die door de heren v. Dijk uit de Berkdijk en v. Erp uit Udenhout, de eerste voor de the oretische en de andere voor de practische lessen, met veel vrucht gegeven werd. Er was grote be langstelling bij deze officiële slui ting, o.m. waren present Burge meester Mr. v. d. Heijden, de In specteur van het Tuinbouwonder- wijs, de heer Broos en het bestuur van de N.C.B. Met zeer veel vrucht waren de lessen gevolgd, met als resultaat, dat aan 17 van de 18 cursisten het diploma kon worden uitgereikt, n.l. met zeer veel vrucht aan: Sj. Klijn, J. Ver- boven, W. Sprangers, P. Klijn Pzn., H. Zwaans, A. Timmer mans en A. Verhoeven; met veel vrucht aan: W. v. Kuijk, A. van Amelsfoort, W. Smulders en C. Koks en verder met vrucht aan C. Sprangers Hzn., A. v. Beers, E. v. Noije en P. v. Noije, P. Klijn Gzn. en F. v. Dalen. De Inspecteur Broos richtte nu het woord tot de geslaagden en met zijn felicitatie sprak hij de hoop uit, dat het geleerde in de praktijk zou worden gebracht, doch dat meerdere cursisten hun studie zouden voortzetten op de tuinbouwscholen, die in oprichting zijn te Dongen voor de fruitteelt en te Drunen voor de groente teelt. Burgemeester v. d. Heijden, wenste eveneens de geslaagden geluk, er een opwekkend woord aan toevoegende, om niet bij de thans behaalde lauweren te gaan rusten, doch zich door verdere ontwikkeling nog meer te be kwamen. Hij beval de tuinbouw warm aan. Hij kent deze uit zijn vorige gemeente, waar zij een bron van rijke inkomsten voor ve len is. Hij meent ook hier meer dere gronden buitengewoon ge schikt zijn voor tuinbouw en ver wondert er zich over, dat er hier nog zo betrekkelijk weinig aan gedaan wordt. Ook de N.C.B.-voorzitter sprak woorden van gelukwens en sloot zich verder bij de woorden van de vorige spreker aan. De heer v. Erp uit Udenhout drukte zijn voldoening uit dat de lessen zo trouw "en met zoveel ambitie gevolgd waren. Hij ver wacht op de eventuele vervolg cursussen nog vele leerlingen te rug te zien. Namens de cursisten bracht de heer W. van Kuijk in goed ge kozen woorden zijn dank over aan de beide leraren en bood hen als dank een stoffelijk blijk van waardering aan. Van de trap gevallen. Toen dezer dagen de heer G. H. werkzaamheden verrichtte in het klooster der Eerw. Zusters, had hij het ongeluk van een trap te vallen. Een Zuster die de trap wilde tegenhouden, werd tevens tegen de grond geslagen daar zij deze niet kon houden. De heer H. bekwam inwendige kneuzingen aan zijn ribben en werd door le den van de E.H.B.O. per bran card huiswaarts vervoerd. De zuster kwam er met lichte ont vellingen af. Zeer interessante lezing. Voor een goed bezette Concor- diazaal, waar bijeen waren de drie Loonse Gilden, n.l. St. Ambrosius, St. Crispijn en St. Hubertus, en verder verschillende belangstel lenden, was Woensdagavond te gast de heer J. v. d. Mortel, voorzitter van de Kring Maasland der Federatie van Brabantse Gilden, die als onderwerp behan delde „Het Gildewezen van vroe ger en nu". Tegen het podium der zaal wa ren als achtergrond opgesteld de attributen der diverse Loonse Gilden, bestaande uit een drietal prachtige vaandels en een schat van uitstekend onderhouden „gil- dezilver". Nadat door de voorzitter uit het comité der resp. gilden een ope ningswoord was gesproken, werd het woord verleend aan de heer v. d. Mortel. De heer v. d. Mortel hield daarna zijn bekende rede, waar van wij reeds uit Elshout en Waalwijk een uitvoerig verslag hebben kunnen lezen, zodat wij dit hier niet behoeven te herha len en daarnaar kunnen verwij zen. Werd voor de opening der ver gadering de groet gebracht met het vaandel, in de pauze werden enkele acrobatische vendelnum mers vertoond, terwijl als inter mezzo de jongste tamboer der gilde enkele prestaties op de gil- detrom ten beste gaf. Wij gaan dit jaar in Loon een gildefeest vieren ter ere van het 175-jarige gilde St. Ambrosius, welk gilde, al is het dan ook niet te rekenen tot de oudste der Bra bantse gilden, toch behoort tot die welke zeker heel lang de ken tekenen van een echt gilde heb ben bewaard. Langen tijd was echter ook dit gilde niet veel meer dan een feest comité, hoewel de leden enkele oude gebruiken bleven handhaven. De laatste jaren is hierin echter gelukkig enige ken tering gekomen in meer gunstige zin. Aan deze verandering ten goede is de Heembeweging" ze ker ook niet vreemd en meer en meer wordt men er zich van be wust dat wij wat we in Brabant nog aan goeds hebben, moeten proberen te behouden. Dit is dan ook voorzeker de reden dat deze uiterst belangrijke bijeenkomst, zich mocht verheu gen in de belangstelling van de Zeereerw. heer Pastoor der pa rochie, van de Eerw. Directeur van het Fratershuis, de Directeur der Fraterschool en sommige be oefenaars der Heemkunde, waar onder de Eerw. Pater Rijkers van de Congregatie der H. Eamilie te Kaatsheuvel. Het geheel was een interessan te avond. m GEMEENTERAAD WAALWIJK. Openbare vergadering, te houden op Woensdag 30 Maart 1949 om 7.30 uur ten gemeen tehuize. Punten van behandeling: 1. Vaststelling van de notu len der vorige vergadering. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot toekenning van een voorschot op de ver goeding ingevolge artikel 101 der lager onderwijswet 1920 over 1948 voor de R.K. Jongensschool in de St. An- toniusparochie. 4. Voorstel tot vaststelling van de voorschotten op de vergoeding ingevolge arti kel 101 der lager onderwijs-" wet 1920 over 1949 voor de bijzondere scholen voor l.o. en u.l.o. 5. Voorstel tot toekenning ener jaarlijkse vergoeding ingevolge artikel 84 der la ger onderwijswet 1920 aan het bestuur der R.K. Meis jesschool te v.m. Baardwijk wegens uitbreiding van het schoolgebouw. 6. Voorstel tot afgifte nood zakelijkheidsverklaring in gevolge artikel 25 der nij verheidsonderwijswet aan het bestuur der stichting „Nijverheidsschool voor Waalwijk en Omstreken" voor uitbreiding van het leerplan dier school met praktijklessen in timmeren. 7. Voorstel tot deelname in het kapitaal der stichting (eventueel: N.V.) „Centrale IJkinrichting". 8. Voorstel tot deelname in 't kapitaal der N.V. Keurings instituut voor Waterleiding bedrijven („KIWA") te 's-Gravenhage. 9. Voorstel tot wijziging der bouwverordening. 10. Voorstel tot vaststelling ener nieuwe „Hypotheek regeling Woningbouw". 11. Voorstel inzake de bouw van woningwetwoningen. 12. Voorstel inzake aankoop van gronden. 13. Voorstel tot verkoop van bouwterrein onder v.m. Besoijen, met intrekking van het raadsbesluit van 26 Februari 1948. 14. Voorstel tot verkoop van bouwterrein aan de Bur gemeester Smeelelaan. 15. Voorstel tot uitgifte in erf pacht grond aan de Wes- ter-havenkade aan de Chroomlederfabriek „Hol land". 16. Voorstel inzake verlen ging landpacht van „De Lage Zes Morgen" onder Ammerzoden. 17. Voorstel tot het aangaan ener geldlening. 18. Voorstel tot het aangaan van kasgeldleningen. 19. Voorstel tot wijziging der begroting 1948 en 1949. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren: Florentinus F. W. M„ zv. W. P. C. de Rooij-van Alem -Constantinus P. H. M., zv. H. C. van Dongen-van Bijnen Petrus A. A., zv. Z. Mroz-Scholten Antonius J., zv. A. E. van Wanrooij-Wil- hart Nicolaas M. J. J., zv. L. P. Groenendaal-de Kok te Loonopzand Cornelius P. J. zv. H. Kraneveld-van Iersel - Henricus Th. M., zv. A. J. Donders-Mulders Petronel- la M. J., dv. A. J. Schilders- Schonk- te Loonopzand. Overleden: Geen. Huw.-aangiften: C. A. Kan- ters 26 j. te 's-Bosch en M. Duquesnoy 28 j. te Waalwijk. Gehuwd: .Geen. Ingekomen: Geen. Vertrokken: H. J. Damen naar Amsterdam C. C. J. M. Metzelaar naar 's-Bosch J. J. Boons en gezin naar Til burg. 2e FOKVEE-DAG. De slotvergadering van de 2e Fokvee-dag te Waalwijk werd Vrijdagavond in „de Twee Kolommen" gehouden en hiervoor bestond grote be langstelling. Na opening door de voor zitter der bijeenkomst de heer J. Timmermans, sprak deze een hartelijk welkomstwoord, drukte z'n spijt uit dat de voorzitter der commissie de heer Jos. Klijn uit Elshout niet tegenwoordig kon zijn, dankte allen voor hun werk voor de 2e fokvee-dag en hoopte dat het in samenwer king met W. B. met de 3e fok vee-dag dit jaar steeds cres cendo mocht gaan. Dhr. P. Kamp uit Raams- donk, vice-voorzitter, sloot zich hierbij aan en wees op 't grote belang van interlocale fokdagen, maar ook op-haar grote waarde, vooral voor de jongere boeren. Daarna bracht de secreta ris-penningmeester de heer J.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1