Wijde Wereld j 1 Waalwijkse en Langstraafse Courant UIT DE NöELlCU: TECHNÏEK: ASTOR Bij het GOUDEN PRIESTERFEEST van de HET MACHTIGSTE WAPEN kunnen weer geholpen worden. Wonderlijke Huizenvermenigvuldiging in WAALWIJK MAANDAG 4 APRIL 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HET ZUIDEN OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. Overweldigend was de belangstelling die Churchill, de overwinnaar van Duitsland, bij zijn bezoek aan Amerika ten deel viel. Groot is ook de waarde die men hecht aan de woorden, die deze bekwame staats man in Boston sprak. „Europa zou reeds communistisch zijn en Londen reeds enige tijd geleden gebombardeerd, indien de V. S. niet de beschikking hadden over de atoombom". Zo sprak Churchill toen hij %en rede hield over de gespannen internationale toestand, veroorzaakt door dc tegenstelling tussen Oost en West. P A Hij is een heilige pries ter met grote gaven van verstand en hart. Tien jaren geleden werd op het grijzende ascetische hoofd van Kardinaal Eu- genio Pacelli de zware last gedrukt van de tiara, de kroon der Pausen, die van deze heilige Priester moed vroeg en vastbera denheid, heiligheid en ver storvenheid, liefde en goed heid. JSiu siert dit grijze hoofd de gouden kroon van het vijftig jaren priester zijn en met de H. Vader zullen wij dit feest maken tot een feest van gebed "om de hecht heid' van de kerk en om vrede, want Paus Pius XII wordt genoemd dg Paus van de Vrede. Churchill, die zijn rede uit sprak ten aanhore van vele Amerikaanse technici, wees vooral op de grote, vooruit gang die de techniek de laat ste jaren heeft gemaakt en het machtige wapen dat zij is geworden tot instandhouding van de wereldvrede. Duidelijk bleek Churchill's mening, dat de wereldvrede staat of valt met het feit wel ke natie beschikt over de meest verfijnde, meest geraf fineerde mogen we wel zeg gen, hulpmiddelen. Er is een Volkenbond op gericht om de wereldvrede in stand te houden, maar de ver scheurdheid der volkeren, de kloof tussen Rusland ende rest van de wereld heeft de Volkenbond in zijn taak be lemmerd. Nu is dit in zich mooie, maar in de huidige wereld weinig practische middel ver vangen door de atoombom, die enerzijds als een donkere dreiging boven de wereld hangt, gelijk het zwaard van Damocles, maar anderzijds de wereldvrede beveiligt en ze ker stelt, althans voorlopig. Wij zijn afhankelijk van de voortschrijding der techniek, geen staatslieden en veldhe ren beslissen meer over oorlog of niet, maar de technici die in een koortsachtig tempo naar middelen zoeken, die de wereldvrede moeten bescher men, maar die ook in zich de mogelijkheid tot wereldver nietiging dragen. Churchill bleef echter op timist, laten wij het ook zijn. GUNSTIGER SITUATIE IN INDONESIë. De laatste dagen zijn tame lijk gunstige berichten uit In donesië tot ons doorgedron gen. Verschillende stemmen spreken van een langzaam terugkerende rust en orde, van hele gebieden die volko men veilig zijn, van 5 Sili- wangie-bataljons die zich aan Nederlandse zijde zouden hebben geschaard; de mede delingen van Abdul Kadir, de vice-voorzitter van de Neder landse delegatie bij de As semblee, zijn eveneens tame lijk optimistisch en wat we van het voorstel van Austra lië en India om de Indonesi sche kwestie te behandelen in de Algemene Vergadering van de UNO moeten denken, zul len we maar afwachten. U moet het ons echter niet al te kwalijk nemen dat we te genover dergelijke behande lingen tamelijk sceptisch staan. De mededelingen van Ab dul Kadir stroken echter won derwel met de berichten uit Indonesië, die spreken van 'n verbetering van de militaire toestand. Hopelijk zal dit on ze good will bij de Verenigde Naties ook ten goede komen. Wij moeten tonen in staat te zijn de orde en de rust zover in ons vermogen is, te herstellen. De Indonesi sche bevolking moet hoe lan ger hoe meer overtuigd gaan raken van onze goede bedoe lingen; dat dit reeds gebeurt, bewijst wel het feit dat 5 re publikeinse bataljons zich aan onze zijde hebben geschaard, welk voorbeeld, naar men verwacht, aanstekelijk zal werken. Zo schommelt de toestand in onze overzeese gebiedsdelen tussen optimisme en pessimis me. Het ene ogenblik denkt men dat de boel hopeloos in de war zit, een ogenblik daar na schijnt er weer een licht straaltje tussen al de donkere wolken, die deze kwestie nog omhullen. GRENSCORRECTIE. Dezer dagen verscheen het voorlopig verslag over de voorgestelde grenscorrecties. Over het algemeen spreekt de Tweede Kamer haar ernstige teleurstelling uit over 't feit dat men niet alleen-in Duits land, maar ook in andere lan den zo weinig begrip heeft van hetgeen Duitsland Neder- land heeft aangedaan, dat het 4 jaar heeft moeten duren voordat enkele kleine techni sche wijzigingen de goedkeu ring konden wegdragen. Over annexatie spreken we dan maar niet, niet alleen omdat het heel wat voeten in de aar de zou hebben voordat, wat dit betreft, een bevredigende oplossing zou zijn gevonden, maar ook en vooral omdat we in annexatie weinig, heel wei nig heil zien, op de eerste plaats omdat er de economi sche toestand in Duitsland, die op onze economie een grote invloed heeft, nadelig door zou beïnvloed worden en op de tweede plaats omdat we met de grond ook de Duitsers zouden moeten annexeren en4* er zijn voorbeelden te over die dit ernstig afraden, ter wijl een ontruiming van deze gebieden ernstige gevolgen op sociaal gebied zou hebben, zeker in de tegenwoordige tijd. Vele leden van de Kamer wensen ook geen kat in de zak te kopen en zouden eerst graag eens wat meer inlich tingen hebben over de op handen zijnde correcties. ADMINISTRATIEVE WEDEROPBOUW. In de Eerste Kamer is bij de behandeling van de begro ting van Wederopbouw en Volkshuisvesting bezwaar ge maakt tegen het groot aantal ambtenaren dat verbonden is aan het wederopbouw-appa- raat en dat een spoedige op lossing van dit probleem zeer belemmert. Inderdaad het perfectionis me in dit apparaat is wel wat al te verregaand en daarom is het niet anders dan toe te juichen dat het aantal amb tenaren in ruim een jaar reeds gedaald is van 7100 op 5600, zoals de minister mede deelde. Het gevaar dat ons land 'n ambtenaren-, bureau- en for- mulierenstaat ging worden, blijkt toch langzamerhand te verminderen. DISTRIBUTIE-VREUGDE. Het voorgaande bericht zou ook van toepassing kunnen zijn op de distributie. Maar als er geen distributie was, dan zouden we ook niet van tijd tot tijd een prettige mede deling kunnen doen betref fende die distributie. Zo is nu weer bekend gemaakt dat de vleestoewijzing ruimer wordt en op 250 gram per week zal worden gebracht. Werd het vlees nu ook maar goedkoper! Weet U dat er al heèl veel mensen zijn die hun rantsoen vlees zelfs niet meer kunnen betalen? NEDERLAND NEEMT DEEL AAN CONFERENTIE IN BATAVIA. De Nederlandse regering heeft zich bereid verklaard deel te nemen aan de vóór conferentie in Batavia, welke door de Veiligheidsraad in zijn resolutie van 23 Maart werd voorgesteld. Tegelijker tijd heeft de regering verzocht de conferentie uit te stellen totdat de voorzitter van de Nederlandse delegatie, dr. J. H. van Royen, in Batavia zal zijn aangekomen.^Hij zal spoe dig daarheen vertrekken. Dit werd medegedeeld in 'n brief van de waarnemend voorzit ter van de huidige Nederland se delegatie voor besprekin gen met de republiek, de heer T. Elink Schuurman, aan de voorzitter van de Commissie van de Verenigde Naties in Indonesië. VERPLEEGPRIJS ZIEKENHUIZEN 1.— HOGER. De wettelijk geoorloofde prijzen voor verpleging in zie kenhuizen en sanatoria mogen voor alle klassen, behalve de laagste,, worden verhoogd met ten hoogste één gulden per verpleegdag, aldus blijkt uit de in de Staatscourant opge nomen prijzenbeschikking Ziekenhuistarieven. De be schikking treedt 1 April in werking. TIEN JAAR GEëlST TEGEN KINDERMOORDENAAR. Tien jaar gevangenisstraf en voor het leven ter beschik king stelling van de regering, requireerde de officier van Justitie, mr. Van Oosten, te gen de 25-jarige M. H. K., die beschuldigd werd van de ge ruchtmakende moord, die in April 1948 op de 9-jarige Keesje Vermeulen is gepleegd PAUS VAN DE VREDE. De eerste boodschap die Zijne Heiligheid de Paus daags na zijn verkiezing tot de wereld richtte, was een dringende smeekbede aan de wereld om het behoud van de vrede. Hij begon zijn pontifi caat in het jaar 1939, het jaar van de enerverende spannin gen en dreigende uitbarstin gen en nooit meer sinds dat jaar heeft de vrede geheerst over'de wereld, maar onver minderd en niet versagend klinken de bezweringen om vrede van de heilige redenaar in het Vaticaan, die zijn ge loof in de mensheid niet ver liest; onverminderd werkt Zijne Heiligheid voort aan zijn vredeswerk, met een wonderbaarlijke energie en een heilige ijver. Heel zijn sterke persoonlijk heid zet hij in voor dit werk en het Vaticaan maakt hij tot een bolwerk voor de wereld vrede. Daarnaast is hij echter ook het hoofd van de gehele Christenheid. En deze taak vraagt van hem vastberaden heid en moed, waar het geldt de rechten van de kerk te verdedigen, onverschrokken heid en diplomatie, kennis en inzicht. Overdrijven wij wanneer j wij zeggen dat al deze eigen- schappen in dé Heilige Vader aanwezig zijn? Gesteund door de rijkelijke genade van de j H. Geest is hij de waardige plaatsvervanger van Christus j- op aarde, die, waar het de1 dingen Zijns Vaders betrof, onverschrokken was en hard. j Naast deze sterke karakter- j eigenschappen bezit de H. t Vader ook de kennis die zijn verheven ambt vraagt. Ieder- j een weet hoe hij een uitne- mend talenkenner is, hoe zijn j redevoeringen en rondzend- i brieven uitmunten door een rijkdom van gedachten, door j een schat van kennis en een grote gave van welsprekend- heid. Tot iedereen richt hij 't i woord op de audiënties, tot wielrenners en professoren, tot verloofde paren en buiten landse journalisten, tot ma trozen en pelgrims, en allen geraken in de ban van zijn persoonlijkheid, allen luiste ren naar de vaderlijke wijs heid van zijn mond, allen worden begeesterd en nemen deze woningen geen aanlei ding zijn, omdat zij van bui ten hetzelfde aanzien hebben als de reeds gebouwde wo ningwetwoningen. De totale bouwkosten voor dit kwan tum woningen zullen bedra gen 1.560.136.—, terwijl de grondkosten met inbegrip van riolering en bestrating een bedrag vorderen van 1.738.421.—. De huren zijn becijferd op 6.30 voor een normale wo ning, (vorig voorstel 6.10), op 6.40 voor een groot-ge- zinswoning (vorig voorstel 6.50) en op 4.50 voor een duplex-woning (vorig voor stel idem). Deze huren zijn mogelijk doordat van de meerdere kos ten wegens verbetering der accomodatie ad. 137.324. een bedrag van 20.970. kan worden gevonden door beschikbaarstelling van 't aan de gemeente toekomende ar chitecten-honorarium, terwijl B. en W. voorstelden uit het reserve-fonds, dat gevormd was uit de opbrengst van de iets eover van het heilig vuur dat hém bezielt. Paus Pius XII is echter vooral, de pastor Angelicus, de angelieke herder, de vader voor zijn gelovigen. Kinder lijk is zijn eenvoud en ont roerend zijn hartelijk mede leven, vooral met de ongeluk - kigen onder zijn kinderen. Wij spraken iemand die on langs bij de Heilige Vader in audiëntie werd ontvangen en hij vertelde ons van de min zaamheid van de Paus, die zo spontaan en eerlijk was, zo welgemeend; van de belang stelling die Zijne Heiligheid stelt ook in de gewone din gen van het leven; van de sfeer van Heiligheid die uit gaat van deze hogepriester, van de wijding die zweeft rond zijn gestalte. Paus Pius XII is echter vooral ook een vriend van de kinderen, die vaak bij hem op audiëntie mogen komen en iedere audiëntie is een feest voor de Paus. Dan is hij kind met de kinderen en vindt hij in hun klare ogen die zuivere eenvoud die zo kenmerkend is voor hemzelf. Dan zegent hij de kleine hoofdjes met zijn gezalfde handen, dan beweegt hij zich tussen de kinderen zoals Jezus deed. Dan is deze asceet, die voor zich zelf zo streng en zo hard is, één en al liefde, zoals hij het ook is als de gewone, eenvoudige Italiaanse boeren hem komen bezoeken. Zo is de Heilige Vader, werkzaam, heilig en bemin nelijk in zijn vergevorderde ouderdom en voor deze heili ge persoonlij dheid, die Chris tus zich als plaatsvervanger stelde op aarde, hebben wij gisteren gebeden en het Te Deum gezongen; wij hebben gebeden en wij zullen 't blij ven doen om sterkte en kracht voor hem, die de kerk van Christus voor de gevaren van de hel zal behoeden, die da gelijks voor ons, zijn gelovi gen, bidt. Moge God Zijne Heiligheid Paus Pius XII, onze priester, .leraar en herder .rijkelijk ze genen met Zijn overvloedige genade en moge Hij ons de kracht geven trouw te blij ven aan Zijn kerk en ons te scharen, steeds, achter de H. Vader die ons 'dagelijks het voorbeeld van een heilige geeft. verkochte woningen, een bij drage te verlenen van totaal ƒ85.000.door de huren moet dus nog gedekt worden een bedrag van 52.314. Deze tamelijk hoge kosten van verbetering der accomo datie vinden hun oorzaak hierin, dat thans alle wonin gen verbeterd zijn; zo wor den thans bij alle woningen dakramen aangebracht, een verzwaarde zolderbalklaag, een vloer en een trap naar de zolder, zodat ook deze ruimte volledig te benutten is. B. en W. stelden nu o.m. voor een rijksbijdrage aan te vragen in de exploitatie-kos ten tot een zo hoog mogelijk bedrag. Öp een naar aanlei ding hiervan gestelde vraag door de heer Mombers, ant woordde de voorz., dat over het algemeen het Rijk voor 100% bijdraagt in het exploi tatie-tekort; het was echter theoretisch ook mogelijk dat de gemeente een deel op zich moest nemen, vandaar de re dactie van dit voorstel-onder- deel. 72e JAARGANG No. 28. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M, Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES„ECHO". EEN WERELDGESCHENK VOOR DE HEILIGE VADER waarvan Katholiek Nederland een aanzienlijk deel op zich neemt. De geestelijke krachtmeting die er gaande is tussen de kerk en het communisme, tussen Christus en de anti-christ, tussen recht en onrecht, speelt zich vooral af in de aether, die gevuld wordt door een baaierd van door elkander tuimelende geluiden. Daar botsen de meningen tegen elkaar, daar worden de beschuldigingen geuit en weerlegd, daar wórden leu gens en onwaarheden kwistig rondgestrooid, daar klinken van tijd tot tijd de overwinningskre- ten, daar schreeuwt een heese stem haar propagandawoorden uit, daar vloekt eri daar lastert men, daar bidt en daar zingt men. En temidden van deze woeste geluidenkolk, klinkt van tijd tot tijd een oude stem, die slechts woorden spreekt van vrede en rechtvaardigheid, die het „bemint elkander? van Christus doorzegt aan onze tijden, die een rijke van God verkregen zegening uit spreekt urbi en orbi, voor de stad en de wereld. Maar vaak is deze stem niet bij machte ddor te dringen tot de uiteinden der aarde, vaak ook is zij niet in staat zich te verheffen boven de walgingwekkende ge luiden, die haar proberen te over stemmen en kan het woord dat de plaatsvervanger van Christus hier op aarde, spreekt, niet uitgedra gen worden naar alle horizonten en over alle grenzen, kunnen alle volkeren niet onderwezen wor den. Er was een gemeen proces te gen een heldhaftig kardinaal, de wereld protesteerde, de katholieke wereld bad en vroeg om de daad, en het latent besef katholiek te zijn, zocht naar een manier om zich te uiten, zocht naar een ma nier om een daad te stellen, die aan de vervolgers van de kerk zou bewijzen, dat zij een macht tegenover zich hebben die niet te overweldigen is. En daarom is dit ogenblik, nu het ons mogelijk gemaakt wordt die daad te stellen, zo juist geko zen. Nu kan de katholieke wereld haar trouw aan de kerk en haar stellingname tegen het ongeloof duidelijk manifesteren in het grote geschenk dat de H. Vader, Paus Pius XII, bij zijn gouden pries terfeest gaat aangeboden worden. Door dit geschenk zal het mo gelijk zijn dat de stem van het Vaticaan, de stem van het Ka tholicisme, doordringt in alle hoe ken van de wereld, dat zij niet meer overstemd behoeft te wor den door een kleine 50 Russische zenders. Dit wordt een geschenk van een grote apostolische bete kenis, dit wordt een modern mis siewerk. Radio Vaticana zal een nieuw zendstation krijgen en Nederland zal een 100 Kw korte-golfzender ten geschenke geven. Het kleine Nederland, dat eens z'n jongens gaf om de Paus te beschermen, geeft nu weer in grote mate zijn steun aan d'e zaak van het Va ticaan. De zender zal van Nederlands fabricaat zijn en voldoen aan de meest moderne eisen van de ra dio-techniek. Door deze zender, gemaakt door onze technici en onze arbeiders, zal Radio Vati cana op het hoogste peil van de radio-techniek staan. De vervaar diging zal 15 a 18 maanden du ren, maar nog tijdens de duur van het heilig jaar dat met Kerstmis 1949 begint, hoopt men de in stallatie gereed te hebben, i Nederland is nooit achter ge bleven waar het de zaak van de, Paus gold, of de verdediging van de kerk en ook nu zal Nederland de wereld zijn katholicisme tonen. De heer v. Seters sprak zijn grote voldoening uit over en bracht dank aan B. en W. voor dit mooie resultaat. TE HOGE HUREN? De heer v. Seters had ech ter ook een bezwaar en dat betrof de huren ,die hij tame lijk hoog achtte. Hij kreeg de indruk dat de grote gezinnen, voor de huisvesting waarvan men alles moest doen wat men kon, dit bedrag onmogelijk zouden kunnen betalen. Hij zou willen voorstellen om, als het mogelijk was, voor die gezinnen in de toekomst een toeslag te geven. Bovendien vond hij dat men niet te royaal om moest springen met het reserve fonds. De voorzitter onderschreef dat de huren inderdaad aan de hoge kant waren. Dit werd echter veroorzaakt door de dure grondprijs en door de betere accomodatie die men de woningen wenste te geven. Er kon echter niets aan ge- De gemeente Waalwijk zag zich in September 1948 52 montage-woningen toegewezen, waarvan er 24 zouden worden gedupliceerd, zodat er wederom 76 woonruimten aan het bestaande kwantum zouden worden toegevoegd. Sindsdien echter is het mogelijk gebleken dat het aantal dezer woningen wordt op gevoerd van 52 tot 100, waarvan er 38 zijn te dupli ceren, zodat het aaintal afzonderlijke woonruimten 138 wordt. Verschillende raadsleden vonden in de vergadering van j.l. Woensdag hierin dan ook een reden het ge meentebestuur en de gemeente oprecht geluk te wensen met dit succes. GEEN SUBSIDIE AAN KATH. THUISFRONT? Nadat de vergadering van Woensdag j.l. geopend was, deelde de voorzitter mede dat de heren Buyks en v. d. Ho ven verhinderd waren; de laatste had bericht gestuurd, terwijl de voorzitter in dit verband riog mededelingen zou doen in de geheime ver gadering. Bij de ingekomen stukken bevond zich ook een schrijven van G. S. waarin zij aanmer kingen maakten op de Be groting 1949, die grotendeels van administratieve aard wa ren. Eén opmerking echter was waard vermeld te worden. G. S. n.l. waren van mening, dat de subsidie die de raad toegekend had aan het Ka tholiek Thuisfront, niet ge motiveerd was, omdat 't geen zaak was van de overheid, maar het particulier initia tief. Het college van B. en W. was echter van mening, dat het ook een taak van het ge-3 meentebestuur was de banden tussen de jongens in Indië en de gemeente zo hecht en duurzaam mogelijk te maken, weshalve zij voorstelden te persisteren bij het voorstel en alsnog te trachten de vereis te goedkeuring voor de sub sidie te verkrijgen. Zonder slag of stoot werd hierna besloten een voorschot op de vergoeding van de R.K. Jongensschool in de St. An- toniusparochie, groot 538.69, te verlenen. De voorschotten op de ver goeding voor de bijzondere scholen voor l.o. werden vast gesteld op een bedrag van to taal 34044.en voor het u.l.o. op 4155. De R.K. Meisjesschool in v.m.Baardwijk zag zich een bijzondere vergoeding toege wezen wegens uitbreiding van het schoolgebouw met een 5e leslokaal. NIJVERHEIDSSCHOOL GAAT TIMMEREN. Door het bestuur van de Stichting Nijverheidsschool was een verzoek ingediend om de noodzakelijkheidsverkla ring te willen afleggen voor de uitbreiding van het leer plan der avond-nijverheids school met praktijklessen in timmeren. Tot nu toe bestond er voor hen die de dag-am bachtschool hadden doorlopen geen gelegenheid zich des avonds te bekwamen in de praktijk van het timmeren. De minister nu heeft voorlo pig goedgekeurd dat er ge durende het leerjaar 1948'49 één avond timmeren per week wordt gegeven; de definitieve invoering van dit leervak zou het bestuur gaarne ingaand 1 Oct. 1949 tot stand brengen. De leden van de raad waren gaarne bereid hiertoe een noodzakelijkheidsverklaring af te leggen. Op advies van de commis sie van bijstand van de Gein. Gas-, Electriciteit- en Water leidingbedrijven stelden B. en W. vervolgens vóór, voor 500 deel te nemen in het kapitaal van de „Centrale IJkinrich- ting", die tot doel heeft de electriciteitsmeters van de deelnemende gemeenten te reviseren of te herstellen. Voor iedere gemeente zou dit, wanneer zij dit zelf moest doen, te grote kosten mee brengen. De heer Verdoorn stelde de vraag hoe de controle op de electriciteitsmeters zou wor den uitgeoefend. De wethouder van gemeen te-bedrijven de heer Smolders antwoordde hierop, dat men tot nu toe getracht had die meters, waarvan men een af wijking vermoedde, zelf te herstellen. Maar bij gebrek aan voldoende outillage en geschikt personeel, kon dit niet afdoende geschieden. Nu zouden geleid dijk alle meters een beurt k^ijgën; in 5 jaren hoopte men ze alle gerevi seerd te hebben. De meters die in revisie waren, werden natuurlijk tijdelijk door an dere vervangen. De heer Verdoorn vond het bedrag van 2.65 per meter voor herstel erg hoog, maar de heer Smolders vond dit be drag, in vergelijking met wat voor gasmeters betaald moest worden, zeer laag. Dit voorstel w.erd lyenslotte aangenomen, evenals een voorstel om voor 250 deel te nemen in het kapitaal van de N.V. Keuringsinstituut voor Waterleiding-artikelen, inge volge het advies dat door de commissie voor het gemeen telijk waterleidingbedrijf was uitgebracht. Hierna werd de gemeente lijke bouwverordening in dier voege gewijzigd, dat de mo gelijkheid geopend werd voor bijzondere gevallen en onder het stellen van bepaalde deugdelijkheidseisen, een wo ning in te richten voor meer gezinswoning'. Toen het voorstel aan de orde was om een nieuwe Hypotheekregeling Woning bouw vast te stellen, die nood zakelijk was geworden door de nieuwe „Financieringsrege ling Woningbouw 1948", maakte de heer v. Heeswijk bezwaar tegen de clausule in de nieuwe verordening, waar in sprake was van „enige ver plichting van de schuldenaar tegenover de gemeente"; hij meende dat het in het belang van de gemeentenaren-hypo theeknemers zou zijn, wan neer dit veranderd werd in „enige verplichting voort vloeiende uit betreffende hy potheekregeling". Hoewel de voorz. vond dat dit niet anders dan in de juis te zin kon worden uitgelegd, was hij toch gaarne bereid ge noemd* artikel in dezer voege te wijzigen. 100 NIEUWE WONINGEN. Toen kWam het voorstel be treffende de 100 nieuwe wo ningen ten Oosten van de Put straat aan de orde. Zoals wij boven reeds schreven, is dit aantal, niet op de laatste plaats door de activiteit van het ge meentebestuur, met 48 mon tage-woningen opgevoerd kun nen worden. Tegen montage-woningen wordt ten opzichte van het uiterlijk aanzien wel eens enig bezwaar naar voren ge bracht; hiervoor zal echter bij

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1