DE LSNGSimi Waalwijkse en Langstraatse Courani Z. H. Exc. Mgr. J. GROEN m.s.f. GAPELLE SPRANG EERSTE BISSCHOP PAASCONCERT NEDERL. R.K. BOND VAN POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONPERSONEEL „ST. PETRUS". van de Congregatie der Missionarissen van de H. Familie. m MAANDAG 4 APRIL 1949 Uitgever YVaalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO VM HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 28. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES„ECHO". GESLAAGD. Aan de R.K. Universiteit te Nijmegen is geslaagd voor 't doctoraal examen Engelse Taal en Letterkunde de heer J. Mulders, leraar aan de R.K. H.B.S. alhier. BRABANTS ORKEST. Het Brabants Orkest heeft Donderdagmiddag een Jeugd- concert gegeven voor de leer lingen van R.K.H.B.S. en M.M.S. en ULO-school. Deze muziekmiddag werd door de jeugd zeer op prijs gesteld, wat bleek uit de gro te belangstelling die werd ge toond, de absolute stilte die er heerste en het daverend ap plaus, dat hun dank vertolk te. De jongelui, die ten getale van 300 aanwezig waren, hebben, naar hun eigen ver klaring, zeer genoten. Een pracht begin, dat, naar wij hopen, spoedig zal worden herhaald, want hier schuilt 'n groot belang' voor de toe komst. LIEDERTAFEL „OEFENING en VERMAAK". De Liedertafel is voorne mens het Winterseizoen af te sluiten met een concertavond op Donderdag 21 April a.s., waarop een geheel nieuw in gestudeerd opera-programma zal ten gehore worden ge bracht door dames- en man nenkoor met soli voor so praan, alt, tenor en bariton. Het programma bevat frag menten uit Wilhelm Teil, Pal jas, Faust, Cavalleria Rusti- cana en La Forza del Destino. Na de succesvolle Novem ber- en Kerstuitvoeringen mo gen wij gezien de ijverige repetities en de gestadige groei van de vereniging wederom 'n kunstvolle avond tegemoet zien. AANBESTEDING. In Hotel Verwiel werd Donderdag de aanbesteding gehouden van een woonhuis met garage en bedrijfsruimte voor rekening van de heer C. L. van Oudheusden aan de Wilhelminastraat te Waal wijk, onder architectuur van de heer Luyben te Vlijmen. I De inschrijving was als volgt: Ga. Brekelmans, Kaats- heuvel ƒ42.600; Fa. Coppens, Waalwijk ƒ40.900; Fa. Ver- boort, Vlijmen ƒ39.095; Fa. Pepping, Kaatsheuvel 34.900; Fa. Wed. A. Aarts en Zn., Waalwijk ƒ34.200; Fa. den Teuling te Waalwijk 33.906; Fa. Kersten, Raamsdonksveer j 31.575; Fa. F. Couwenbergh, Waalwijk ƒ29.887. Het werk is gegund aan de laagste inschrijver Fa. Cou wenbergh. GUNNING. Het bouwen der R.K. Jon gensschool aan het St. Anto-_ niusplein (zie ons le blad) is gegund aan de laagste in schrijf ster Fa. P. A. Kramer te Genderen voor 52.222. RIK-CONCOURS. Uitslagen van Het zeer goed geslaagde Rik-concours, ge houden op 2 en 3 April, ten bate van Katholiek Thuis front, georganiseerd door de Directie van Hotel Verwiel. 1. Alf. van Baal 56 pnt. 2. Fr. Eibers 53 pnt. 3. Mevr. Vesters-v. Drunen 44 pnt. 4. P. Smelt 43 pnt. 5. A. Meijs 41 pnt. 6. Th. v. Liempt 39 pnt. 7. P. van Eethen 38 pnt. 8. Ant. Tielen 37 pnt. 9. H. Verwie'l 32 pnt. 10. Mej. Z. v. Delft 32 pnt. De dagprijs van Zaterdag was voor de heer P. Smelt met 43 pnt., de dagprijs van Zondag was voor de heer v. Baal met 56 pnt. Batig saldo: ruim 300.^-. Dank aan organisatoren en alle deelnemers. „ST. AMBROSIUS". Het schuttersgilde ,,St. Am- brosius", gevestigd in café ,,'t Vosje", opende j.l. Zondag het schietseizoen met een onder linge prijsverschieting. De prijzen werden behaald als volgt: W. Pullens le pr. G. van Heesch 2e pr. Th. Pullens 3e pr. G. Bijnen 4e pr. J. Kleijberg 5e pr. N. Klerx 6e pr. J. Baijens 7e pr. L. v. Huiten 8e pr. W. v. d. Broek 9e pr. J. v. d. Water 10e pr. Jos. v. Huiten 11e pr. Van Buul 12e pr. J. v. Beijnen 13e pr. De Vakgroep van de Ned. R.K. Bond van P.T.T.-perso neel „St. Petrus" hield Zater dag 2 April om 5 uur haar vergadering in zaal Thalia. De voorzitter opende deze slecht bezochte vergadering met de Chr. groet en heette de Bondsbestuurder de heer v. Oijen en de aanwezige le den van harte welkom. De geestelijk adviseur had be richt van verhindering gezon den. Wat jammer is het, zo ging de voorzitter voort, dat de se cretaris zijn convocaties voor niemendal uitschrijft; wat een genoegdoening zou het voor deze zijn als de leden toonden dat werk te waarderen door de vergadering te bezoeken. De heer v. Veldhoven, kan toorhouder te Loon op Zand. zal het werk van de secretaris de heer Ligthard overnemen en deze zal in het vervolg uit sluitend het voorzitterschap bekleden. De notulen werden voorge lezen en goedgekeurd. Inge komen stukken, die zeer tal rijk waren, werden voorge lezen en besproken. Daarna kreeg onze bonds bestuurder het woord, die in korte trekken het herziene bezoldigingsbesluit behandel de. Wat werd bereikt voor de leden, vond algehele waar dering. Tot nog toe werd de besteller als ongeschoold ge waardeerd, wat nu erkenning vindt door hem als vakman te beschouwen, wat na 25 jaar dienst gewijzigd wordt in be steller le klas. De adjunct-commiezen met vak-examen voelden zich tot nu toe als gepasseerd, wat volgens de bondsbestuurder lopen komen uit onze omge ving mee met de „Waterman": Sold. G. M. de Jong, Sprangsestraat A 338, Sprang; met de „Kota Inten": Sold. A. H. Broeders, Engelsewal 13 Raamsdonk en Sold. T. v. d. Mast, Hogevaart C 5, Sprang- Capelle. PAUS-COLLECTE. De collecte voor het ge schenk aan Z. H. de Paus bracht op in de parochie O.L. Vrouw 200, in de St. Cle- mens-parochie 270 en de parochie van St. Antonius 263. FANCY-FAIR IN DE STICHT. Eergisteren werd in Thalia de Fancy-Fair geopend die de buurtvereniging „de Sticht" organiseerde voor de jongens in Indië. De buurtvereniging heeft niet over belangstelling te klagen gehad; over het alge meen was de Thalia-zaal be hoorlijk gevuld met mensen, die op diverse manieren hun geluk kwamen beproeven met de aantrekkelijke spelen, waarmee mooie prijzen te winnen waren. De fiets was natuurlijk de attractie van de avond. We geloven dat de buurt vereniging tot nu toe niet te klagen heeft, al moet men be denken dat het geld niet meer zo rolt als enkele jaren ge leden. Vanavond is hét dê laatste avond. BENOEMD. Tot hoofd van de op te rich ten Buitengewone Lagere School voor Gennip en Om streken is per 1 Aug. a.s. be noemd de heer H. de Valk, onderwijzer aan de Don Bos- co-school alhier. AAA 19-jarige leeftijd begon Jan niet juist is; detaakwaarde- j zijn studie bij de „Franse ringscommissië zal hun gevén A- ~i-- waar zij recht op hebben. Het aantal rangen wérd aanmerkelijk vermiiiderd. Zo 'jammer is het dat dé katho lieke overheidsdienaren alle maal georganiseerd zijn in haar eigen categorale hondjes; wat een macht konden zij niet AGENTSCHAP t G. van Boxtel, Schoolstraat 11. Tel. 66. CORRESPONDENTSCHAP: J. Tuerlings, Schoolstraat 4 B. Tel. 105. Zoals dezer dagen be kend werd gemaakt, is Pa ter J. Groen, missionaris van de H. Familiebe noemd tot Apostolisch Vi caris van Bandjermasin op Borneo. Monseigneur J. Groen is afkomstig van Westwoud, waar hij op 15 December 1891 werd geboren. Op Paters zoals toen de mis sionarissen van de H. Fa milie in het stadje aan de Maas werden genoemd. Jan had een pretig ka rakter, een vlug en helder verstand en een Noordhol- landse wilskracht. Na een vlot volbrachte studie trad vormen als allen één wilden hij i'h 1916 in het Novici- zijn. aat, j deed -zijn eerste pro- Daarna kwam de fusie met fessie in 1917 en werd in „St. Paulus" ter sprake, die 1921 priester gewijd, nu nog met verschillende 1 In 1922 werd Pater Jan moeilijkheden heeft te kam- leraad aan het Missiehuis pen, maar deze zullen spoedig i „Sint Antonius" te Kaats- zijn opgelost; dan hebben wij heuvel. Door zijn degelijk een ledental van 23000. j onderricht en zijn priesterlijk De heer Vulink is een bui- j woord en voorbeeld, was zijn in- tengewoon geschikt voorzitter ^oed 0p de jóngens zeer groot, die onze P.T.T.-belangen zeer Zbwel kleinen als groten moch- goed behartigt, zeide spreker. 1 ten hera graag. Ze hielden van De contributie was wel zwaar- j hem> omdat hÖ hun moeilijkheden der geworden, maar beter een j 20 goed begreep en hen zo reso- soliede organisatie, dan één 1 ^uut wist te helpen. waarvan geen kracht kan uit gaan. De bondsbestuurder wekte allen op om onze nieuwe bond groot te maken en onze chris telijke beginselen hoog te houden. De voorzitter dankte dhr. v. Oijen voor zijn zeer ge waardeerde uiteenzetting van het B.B. en hoopte hem nog eens te mogen terugzien op één van de volgende vergade ringen. Na nog verschillende vra gen naar genoegen te hebben beantwoord, werd deze ver gadering met de gebruikelijke groet gesloten. WAALWIJKSE SUCCESSEN IN AMSTERDAM. De volgende hondenbezit ters, leden van de Kynologen- vereniging Waalwijk en Om streken, behaalden op de Am sterdamse Hondenterïtoonstel- ling Winner 1949 de volgende fraaie successen: J. v. d. Broek, Waalwijk, met Bouvier Blitz van Wa kershof 1 U. en kampioen. J. v. Mil met Gordon Set ter Vestale de Roeh'kerqui, 1 U. en reserve-kampioen. A. Sleenhof met Airedale Terrier, ZG. P. Smulders, Kaatsheuvel met St. Bernhard Cuno van Ringgeli, 1 U. en met Astrid van Wuurde 1 U., tevens re-' serve-kampioen. M. Groenendaal, Kaatsheu vel met Bouvier Aspari, 3 G. A. Elshout, Nieuwkuijk met Bouvier Rona, ZG. L. Moonen, Waalwijk met Duitse Herder Berol 2 ZG. TERUGKERENDEN. Met de troepentransport schepen „Waterpian" en „Kota Inten", die resp. 13 en 19 April in Rotterdam binnen- Behalve als leraar was Pater Jan Groen zeer actief als assis tent in verscheiden buurtparo chies. Vele bewoners van Waal wijk, Loon-op-Zand, Kaatsheuvel en Berndijk zullen zich 'zijn be zielde en bezielende predikaties nog Wel kunnen herinneren.' Het verwonderde niemand, dat Pater Jan, de leraar en prefect, in 1927 de opvolger werd van Pater Wortelboer als Rector van „Sint Antonius". Eindelijk, na een vruchtbaar rectoraat, zag Pater Rector Groen in 1930 zijn zo lang gekoesterde wens in vervulling gaan: hij mocht naar Borneo als missiona ris! Als vurig missionaris en ver standig missie-overste gaf hij zijn talenten en krachten tot 1939, in welk jaar Pater Groen repatrieer de voor een welverdiende vacan- tie. Doch die gedwongen vacantie betekende vóór de ijverige pries ter geen rustperiode. Gedurende de oorlogsjaren heeft hij zich op velerlei manier in de zielzorg verdienstelijk gemaakt als assis tent, als leider van retraites, vor- mingswéken, ouderavonden, cur sussen enz. Zo was hij in 1944 en 1945 de graag geziene en ge hoorde predikant in de Sint Jo zefparochie te Kaatsheuvel. Na de oorlog was Pater Groens eerste en voornaamste zorg om zo gauw mogelijk weer onder zijn geliefde Dajaks te kunnen werken. In November '46 scheepte hij zich in als aalmoe zenier. Spoedig was hij weer volop missionaris, we! vond hij veel vernield en veranderd, maar in vertrouwen opGod begon hij opnieuw, met een moed en een geestdrift alsof hij niet de vijftig maar amper de twintig gepas seerd was! Nu is Pater Jan, missionaris en missie-overste, tot Bisschop be noemd! Moge God hem zegenen en sterken in zijn verheven werk zaamheid. En moge hij in een lang en zegenrijk bestuur nog heel veel goed tot stand kunnen brengen, tot eet van God, tot uitbreiding Van de Kerk en tot zegen van de Congregatie der Missionarissen van de Heilige Eamiiie. M. S. F. Apollo's solisten op Concours. „Apollo was in jaren niet Zo goed als thans", moesten we j.l. Zondag getuigen, toen dit corps met een schitterend programma als derde van de avond het wis selconcert bij Euphonia sloot. Doch geen wonder, dat dit gezel schap op peil blijft, immers indi vidueel streeft er ieder muzikant naar een solist op zijn instrument te worden. Op de 2de Paasdag a.s. zal dit weer opnieuw bewe zen worden. Niet minder dan een 12-tal solisten en vier duo's gaan deelnemen aan het grote solisten concours uitgeschreven door Dordrechts Fanfare-corps. En Apollo gaat niet, als men niet overtuigd is succes te halen, dus Kaatsheuvel kan er zich op voor bereiden, dat Apollö nieuwe lau weren gaat hechten aan zijn dra- peau, dat reeds zo rijk met de zegetekens van behaalde succes sen is gesierd. Wij wensen de jongens en mede de harmonie het beste succes. Concert Bel Canto. De Zangvereniging Bel Can to zal op Maandag 2e Paasdag een groot vocaal concert ge ven, speciaal in de vorm van Oratorium-werken. Er zullen koren, duo en terzetten uit de Schöpfung van Haydn, verder het koorwerk uit „Mors et Vita" van Gounod, het Halle luja van de Messias van Han del en verder het Paaskoor uit de Opera Cavalleria Rustica- na van Mascagni uitgevoerd worden. Grote Hondensuccessen. Op de Internationale Hon dententoonstelling van de Winner 1949 te Amsterdam, behaalde de heer P. Smulders alhier met kortharige St. Ber- nardshond, reu, de volgende prijzen: le pr. Uitmuntend en kam- pioensprijs met de geïmpor teerde reu Cuno van Ringili, Winner 1949. le pr. Uitmuntend en re serve kampioen met de lang harige teef Astra v. d. Wuur de. Verder cle heer Fr. Elshout met Dwërgpincher Zampa von Hügelicht le pr. Z.G. en de heer M. Groenendaal met Bouvier, reu Aspario van Wa kershof 3e pr. Agenda Maandag 4 April 8 uur n.m. repetitie Harm. Apollo. Dinsdag 5 April 7 uur n.m. repetitie R.K. Par. Zangkoor St. Jan in de kerk. Woensdag 6 April 8 uur n.m. repetitie Harm. Kon. Muz. Gez. Euphonia. Woensdag 6 April 8 uur n.m. Apollo Theater, Avonturen van Casanova, toegang 18 jaar. Donderdag 7 April 7.30 uur n.m. repetitie dameskoor van Bel Canto. Donderdag 7 April 8.30 uur n.m. repetitie Gemengd Koor Bel Canto. TAFELTENNIS. KAATSHEUVEL. Het is KTC niet gelukt om Oss een nederlaag toe te brengen en zodoende hun kans op het '2e klasserschap te behouden, hoewel het weinig gescheeld heeft. Een beetje minder zenuwen en 't Was zeker een overwinning geworden. Het is echter in een gelijk spel 5—5 geëindigd en zodoende pro moveert POTTC en moet KTC volgend seizoen weer opnieuw beginnen in de 3e klas en zullen we hopen op een volgend kam pioenschap met alsde kroon op het werk een glansrijke promotie naar de 2e klas. Wanneer er in de komende maanden serieus ge traind wordt, dan moet dit kun nen. Ook het 2e team kan vol gend jaar voor een kampioen schap zorgen in de 4e klas en wie weet wat de dames presteren. Wanneer we het afgelopen seizoen nog even bezien, dan blijkt dat KTC 1 'slechts 1 neder laag heeft geleden en wel in Vught'tegen Animo 1 met 46. Op eigen bodem is KTC nog on geslagen gebleven. Voorwaar geen slecht resultaat voor t eer ste jaar. A.s. Zatéfdag speelt KTC met haar le en 2e team een vriend schappelijke wedstrijd tegen Ani mo I en II in de grote zaal van Euphonia. Aanvang 7 uur. KTC zal nu moeten laten zien dat haar eilige nederlaag tegen genoemde club een vergissing is gew,eest en men kan er van ver zekerd zijn dat, nu er geen zenu wen aanwezig zijn, er verschillen de mooie partijen bij zullen zijn. Ook het 2e team zal nu moe ten tonen wat het waard is, daar Animo 2 ook een sterke 3e klas- ser is. Dus supporters van KTC, laat deze gelegenheid niet voorbijgaan en daarom a.s. Zaterdagavond allen present. Degenen die zich reeds hadden opgegeven voor de bus naar Eindhoven voor de Brabantse kampioenschappen op 10 April a.s. wordt medegedeeld, dat deze kampioenschappen verschoven zijn tot een nader aan te wijzen da tum, waarschijnlijk begin Mei. Hierover krijgt u echter allen nog via uw club bericht. onder grote belangstelling ter aarde besteld het stoffelijk over schot van wijlen de heer H. de Korte, die j.l. Maandag op 82-ja- rige leeftijd overleed. De heer de Korte diende ge durende een 15-tal jaren de Geref. Kerk in het ambt van ouderling. Ten sterhuize werd de rouw dienst geleid door Ds. B. A. van Lummel van 's-Gravendeel, vroe ger predikant alhier. Ook aan de geopende groeve werd het woord gevoerd door Ds. van Lummel, terwijl namens de Kerkeraad sprak ouderling Wachtels van den Berg. Zangavond. De Chr. Gemengde Zangver eniging Looft den Heer alhier zal a.s. Zaterdagavond in het Geref. Kerkgebouw een zangavond ge ven, onder leiding van haar di recteur de heer P. Christ. Pro Patria. Heden Maandagavond half acht zal de Chr. Gymnastiekvereniging Pro Patria voor Sprang-Capelle in de Consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk een vergadering hou den ter bespreking van de vie ring van het 12J^-jarig bestaan. A.R. Kiesvereniging. De A.R. Kiesvereniging alhier houdt Dinsdagavond half acht een ledenvergadering in de Con sistoriekamer der Ned. Her. Kerk. Begrafenis H. de Korte. Donderdagmiddag werd alhier Alg. vergadering Groene Kruis. De jaarlijkse alg. ledenverga dering van de vereniging Het Groene Kruis voor de gemeente Sprang-Capelle, die Donderdag avond in het Stationskoffiehuis van de heer P. Pruijssers werd gehouden, mocht zich in tegen stelling tot anders en ondanks 't feit dat dezelfde avond ook nog een andere vergadering werd ge houden, in een tamelijk flinke be langstelling verheugen. De voorzitter, de Edelachtbare Heer Burgemeester A. Smit, sprak ëfen openingswoord en memoreerde o.m. dat het in de bedoeling van het bestuur had gelegen deze ver gadering te houden in Elthato, doch dat dit niet kon doorgaan door tegenwerking van de kerke raad der Ned. Herv. gemeente, niettegenstaande het kerkbestuur toestemming -had verleend. De notulen der vorige algeme ne ledenvergadering werden goed gekeurd en vastgesteld. De secretaris, de heer J. v. d. Bos, bracht hierna een keurig verzorgd verslag uit omtrent de toestand en werkzaamheden der vereniging gedurende het jaar 48. blijkens dit overzicht is het leden tal nog steeds groeiende en steeg het van 1275 tot 1299, een aan tal waaruit duidelijk naar voren komt welke belangrijke plaats de vereniging op sociaal terrein in de gepieente inneeint. De wijk verpleegster legde, in'208 gezin- nen 13U/ bezoeken voor zieken en in 50 gezinnen 415 bezoeken voor j t.b.c.-bestrijding af. In deze cij- fers weerspiegelt zich de drukke werkkring van Zr. Dekkers, waarbij nog komt haar hulp bij hoogtezonbehandeling, uitlening magazijnartikelen enz. De gezins verzorgsters, enige maanden een drietal, hadden eveneens 'n druk ke werkkring. In 35 gezinnen werd gedurende 541 hele dagen en in één gezin gedurende 8 halve da gen hulp door hen verleend. Te genover 17 gezinnen met 243 he le dagen in 1947 een aanzienlijke uitbreiding. Naast het consultatie bureau voor zuigelingen en de diensten van hoogtezonbehande- handeling en magazijnbeheer, was in het wijkgebouw ondergebracht 't opleidingscentrum voor kraam verzorgsters onder leiding van de kraamverzorgster-docente Zuster Bosman, Het consultatiebureau v, zuigelingen,, dat staat onder lei ding van de plaatselijke artsen, verheugt zich in een groeiende belangstelling. Er vonden 72 con sulten plaats met 159 nieuw in geschrevenen. Het aantal hocgte- zonbehandelingen, dat in 1947 'n totaal van 106 bereikte, steeg in dit verslagjaar tot* 583. Verpleeg- materiaal werd 352 maal voor zieken uitgeleend en van de acht ligtenten, die de vereniging in eigendom heeft, waren er gemid deld vier in gebruik. De twee door oorlogsgeweld beschadigde ligtenten ^ijn thans weer geheel hersteld. In het slotwoord van zijn ver slag deed de secretaris een be roep op aller medewerking, opdat met gezamenlijke krachtsinspan ning het Groene Kruis-werk zich krachtig zal kunnen voortzetten en zich door uitbreiding Zal weten aan te passen aan de verdere maatschappelijke .ontwikkeling, ook op het gebied van de volks gezondheid. De rekening en verantwoording alsmede de boeken en bescheiden over het dienstjaar 1947, nage zien door de heren C. Sterren burg en H. Maijers bleken volgens verslag bij monde van de heer Maijers uitgebracht, in orde te zijn en op voorstel van de con trole-commissie werd de penning meester decharge verleend. De heer W. J. v. Nieuwenhui- zen gaf vervolgens een overzich telijk beeld van de inkomsten en uitgaven gedurende het afgeslo ten boekjaar. Niettegenstaande enkele diensten, o.m. gezinsver zorging en sanatoriaverpleging een nadelig saldo te zien gaven, sloot de algehele afrekening toch nog met een batig saldo. Voor t nazien der boeken en bescheiden over 1948 werden benoemd de he- RADIO ANNO SANCTO. Naar de Volkskrant ver neemt hebben gisteren 547 parochies 315.000 opgebracht voor het geschenk aan Z. H. de Paus. Nog 1027 parochies moeten zich melden, zodat van deze ene collecte 500.000 mag worden verwacht, de helft van het benodigde bedrag. I—IN—IWI IK— ren L. M. Heurter Pzn. en Adr. Cové. Een voorstel van het bestuur tot heffing van een contributie- ad 0.50 per jaar voor de gezins verzorging ontmoette geen tegen stand en werd met algemene stemmen aangenomen. Na de vaststelling van de be groting voor het nieuwe dienstjaar volgde de bestuursverkiezing we gens periodieke aftreding van de voorzitter, burgemeester A. Smit, Mej. P. J. Rijken en C. D. Rempt en ter voorziening in de vacature, ontstaan door het vertrek van de heer M. de Kruis. De aftredende bestuursleden werden herkozen en namen onder dankzegging voor t in hen gestelde vertrouwen hun herbenoeming aan. Als nieuw lid van het bestuur werd gekozen de heer P. Busink, die, ter vergade ring aanwezig, zich deze benoe ming liet welgevallen. Bij de rondvraag kwam de ge zinsverzorging ter sprake en vond de voorzitter gelegenheid een be roep te doen op de jonge dames om zich te interesseren voor dit prachtige sociale werk. Ten slotte werd de Groene Kr.- film van de Prov. Geld. ver. ver toond. Deze film, die allereerst een aan het werkelijke leven ont leend beeld geeft van het mooie, doch zware, vermoeiende werk van de wijkzuster en verder aller lei onderdelen van het Groene Kruiswerk te zien gaf, werd op onderhoudende wijze toegelicht door de vertegenwoordiger van de Prov. Geld. ver. Een paar leu ke tekenfilmpjes alsmede enkele opnamen van onze Prinsesjes thuis, completeerden deze film vertoning, welke door allen mei belangstelling werd gevolgd. Het dankwoord dat de voorzitter aan het eind van de avond tot de heer Willering richtte, werd door de aanwezigen met een krachtig ap plaus onderstreept. Ouderavond. In de Chr. school aan de Loon- sedijk werd j.l. Dinsdagavond de jaarlijkse ouderavond gehouden, welke druk bezocht was. Deze bijeenkomst, welke stond onder leiding van het hoofd der school, de heer P. Busink, werd begon nen met het zingen van Psalm 19 vers 1, waarna de heer Busink, na gebed, een gedeelte van Psalm 78 en uit Johannes 14 de eerste dertien verzen voorlas. Na de opening behandelde het hoofd der school zijn onderwerp „Uit de schoolkeuken". Dit on derwerp was een vervolg van l onderwerp door hem ingeleid op de laatst gehouden ledenvergade ring van de Schoolvereniging en dat tot titel droeg: De godsdien stige opvoeding thuis en op school, en in verband daarmede het vak Bijbelse Geschiedenis op de lagere school. In zijn inleiding behandelde spr. de vakken, wel ke op de lagere school worden onderwezen en hij bracht hierbij ter sprake de rapportcijfers en de overgang. Op deze door de aanwezigen met belangstelling gevolgde uit eenzetting volgde een pauze, waarin de ouders gelegenheid hadden het werk hunner kinderen in te zien en met het personeel der school over de vorderingen van hun kinderen te spreken. De kop koffie werd ten zeerste op prijs gesteld. Na de pauze las mej. C. W, Bommeljé een boeiend verhaal voor, dat met stille aandacht werd beluisterd. De voorzitter van de School vereniging, de heer B. Verhoe ven, dankte het personeel voor. de moeite die het Zich getroost had en hij wekte de ouders op mede te werken tot bloei van de school. Nadat het hoofd nog gewezen had op de toelating van leerlin gen per 1 April, werd deze ouder avond gesloten. De Chr. school aan de Loon- sedijk mag terugzien op een goed geslaagde en zeer druk bezochte ouderavond. Anjercomité. Onder leiding van de Edel- achtb. Heer Burgemeester Smit is in de gemeente Sprang-Capelle een plaatselijk comité gevormd ter voorbereiding van de Anjeractie 1949. In dit comité hebben zitting Mevr. J. Verhoeven-Blankers en de heren Adr. M. Verheijden, L. Poldervaart, W. M. de Bas, J. Kraak, W. J. Nieuwenhuijzen, P. Heurter, M. C. Rijken, C. H. van Caem, M. Christ Sr., H. G. de Jong, A. Dees, W. Timmermans en J. Genuit. Met de dagelijkse leiding is belast de heer H. M. J. Kommers, ambtenaar ter gemeen te-secretarie.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 5