Waalwijkse en Langstraats Courant EEN foutief ARGUMENT WAAIWYK Show van damesschoenen in Kuihaus GLAS Sociaal-Economisch Hoekje. VERWIEL'S LEDERWAREN HUIS PASEN 194 9. GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". LANGSTRAATSE SCHUTTERSBOND. DAMESTASSEN REISARTIKELEN. W. v. d. Heijden Zonen DONDERDAG 7 APRIL 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. 72e JAARGANG No. 29. EQraHET ZUIDEN Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux Het gebeurt nog al eens, dat men voor de verdediging van een werkelijk goede en recht vaardige zaak, eigenaardige argumenten hoort gebruiken. Argumenten, die ook de ge bruikers niet gaarne in volle consequentie voor andere ge vallen toegepast zouden wil len zien. Zo'n soort argument werd vorige week in de Eerste Ka mer gebruikt toen men de be groting van Verkeer en Wa terstaat besprak. Het ging over de Zeeuwse veren, speciaal dat over de Westerschelde. Indien men voor de bevrij ding over dit veer wilde, moest er veergeld betaald worden en die veergelden brachten jaarlijks zo'n 2% millioen gulden op. Na de be vrijding heeft men die veer gelden afgeschaft, d.w.z. het kwam hierop neer dat in de eerste tijd door de Engelse militairen geen gelden gevor derd werden en dat in latere bevrijdingstijden ook de Ne derlanders er niet meer aan begonnen zijn om ze te vor deren. Daardoor gaf minister Lieftinck echter te veel toe naar zijn zin en deze verzocht zijn collega van Waterstaat om weer veergelden te gaan innen. Minister Spitzen was voorzichtig en stelde bij de begroting voor, over te gaan tot invoering van matige veer gelden, die jaarlijks ongeveer 700.000 zouden opbrengen. De Eerste Kamer kon zich er niet mee verenigen en wij geven haar gelijk. Wij menen dat het voor onze moderne tijd niet juist meer is restitu ties te heffen voor het gebruik van verén en bruggen. Wat 't gebruik van veren betreft, is men enkele tientallen jaren geleden al tot een ander standpunt gekomen. Toen zijn de meeste tollen er aan ge gaan en in onze provincie de provinciale wegenbelasting. Door de sterke uitbreiding van het verkeer gaat zo'n groot deel van ons volk ge bruik maken van wegen, bruggen en veren, dat het goed te verdedigen is de kos ten van deze verkeersmidde len te laten dragen door het gehele volk en niet alleen door hen, die er gebruik van maken. In de Eerste Kamer wilde men echter geen gelden in Zeeland meer omdat men het een schande vond tegenover Zeeland, dat zoveel heeft bij gedragen tot onze bevrijding, om nu weer veergelden te gaan heffen voor het vervoer over de Westerschelde. Dit ar gument nu vinden wij niet juist. Wij erkennen ten volle dat Zeeland veel, zeer veel heeft bijgedragen tot de be vrijding en bij die bevrijding enorme schade heeft opge lopen. Wij zijn Zeeland en de Zeeuwen zeer dankbaar voor wat zij in 1944/'45 voor Ne derland hebben gedaan, maar er zijn andere provincies in ons land, die wij zeggen niet: méér maar ook veel hebben bijgedragen voor de bevrijding van Nederland. Er zijn gedeelten van provincies die dit sterk hebben gedaan en ook steden en dorpen, die uitzonderlijke diensten be wezen en zelfs zijn er zeer veel personen, die hun sporen verdienden. Hoe moeten die andere provincies dan beloond worden en die landstreken en steden en personen? Door verlaging van belastingen of door kosteloos bezoek aan 't Rijksmuseum of door vrijstel ling van wegenbelasting? Men versta ons goed: Wij zijn voor afschaffing van de Zeeuwse veergelden, wij er kennen de verdiensten van Zeeland, maar het laatste als argument te gebruiken voor het eerste, is volkomen on juist. Dan moet men van dit argument ook de consequen ties aanvaarden en daar zul len de geachte sprekers in de Eerste Kamer wel niet aan durven. Wat Minister Stikker zei bij de tekening van 't Atlantisch Pact in Washington „Het verdrag, dat wij zo da delijk zullen ondertekenen, betekent het einde van een il lusie de hoop, dat de Ver enigde Naties op zichzelf de internationale vrede zouden verzekeren. Jammer genoeg werden wij tot de conclusie gedreven, dat het Handvest ondanks zijn belangrijkheid, niet voldoende is in de we reld om die vitale grondbe ginselen te beschermen, wel ke de Westelijke wereld na streeft. Daarom voelden wij het als onze plicht dit Ver drag te sluiten. Het Verdrag geeft dus niet alleen het ein de van een illusie aan, het betekent ook vooral de ge boorte van een nieuwe hoop op duurzame vrede. De tegen standers beweren, dat 't Ver drag op oorlog gericht is. Dat is een leugen. Het doel is vrede. Wij zullen het onder tekenen met een zuiver ge weten in het aangezicht van God. Gezamenlijk zijn wij, in ons wederzijds belang, beslo ten de Noord-Atlantische Oceaan met een keten van .kracht te omgorden. Een keten is noodzakelij kerwijs zo sterk als zijn zwak ste schakel. Laat ons daarom op basis van gelijke behande ling voor allen gemeenschap pelijk streven naar het in standhouden van de kracht van de sterkste schakels en het verstevigen van de zwak ste, want zwakke schakels zijn een gemeenschappelijk, gevaar. Dit is een voorschrift van gewoon gezond verstand. Hier, zoals op menig ander terrein van internationale sa menwerking en integratie, zal Nederland niet ontbreken. Zoals wij hebben deelgeno men aan het opstellen en ver wezenlijken van het Brusselse pact, de Benelux, de OEEC en de West-Europese federa tie, om slechts deze te noe men, zo zullen wij er ook aan medewerken het verdrag, dat thans voor ons ligt, tot een levende en inspirerende rea liteit te maken. Laat mij besluiten met een woord van Nederlandse er kentelijkheid aan allen, die gewerkt hebben om ons hier tezamen te brengen. Als ik dit zeg, denk ik niet alleen aan de onderhandelaars, die ik mijn warmste dank breng, maar ook en in niet mindere mate aan die verlichte gees- ZONDAGSDIENST. 10 April 1949 Dr. Kolster. Apotheek: Geers. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 10 April 1949 10 uur: Ds. van Burgeier (bevestigingsdienst) EMMABLOEM-COLLECTE. Zaterdag a.s. zullen we derom de Emma-bloempjes ten verkoop worden aange boden. Ieder kope een bloempje voor dat sympathieke doel. GESLAAGD. De heer Vincent Hoffmans Jzn. slaagde aan de Katholie ke Economische Hogeschool te Tilburg voor 't doctoraal exa men Bedrijfshuishoudkunde. RADIO ANNO SANCTO COLLECTE. De opbrengst der collecte in de parochie St. Jan is 1028.65 zodat in totaal 1.1. Zondag in de vier parochies is gecollec teerd een bedrag van 1761.65 Een mooi resultaat. SHOW VAN MODE-SCHOEISEL. Wij hebben indertijd uitvoe rig medegedeeld dat het in de bedoeling lag in het Kurhaus te Scheveningen een mode show te houden van modern damesschoeisel. Deze nu had Maandag j.l. plaats en is een groot suc ces geworden èn door de gro te belangstelling èn door het geen getoond werd, wat door de vele gegadigden gretig werd bekeken en becritiseerd. Dit experiment van de Ver. van Ned. winkeliers in luxe schoeisel in samenwerking met de firma's v. Bladel, Blok-van Heijst, v. Schijndel uit Waalwijk en Smits uit steun zullen verlenen bij haar wederopstanding. A.s. Zondag 10 Maart zal in Besoijen de Langstraatse Schuttersbond zijn schietsei- zoen gaan openen. Geschoten zal dan worden voor de wis selbeker. Om 2 uur zal met de schietwedstrijden een aan vang worden gemaakt. Er wordt een felle kamp verwacht om in het bezit te komen van de beker, waarop Heusden vorig jaar beslag legde. De deelnemende vere nigingen zijn „Prinses Julia na" te Vlijmen, „St. Catha- dien" te Herpt, „St. Blasius" te Heusden, „O. L. Vrouwe Schuts" te Elshout, „St. Am- brosius" te Baardwijk, „St. Jan" te Kaatsheuvel en „St. Crispijn te Besoijen. Alle punten die worden ge schoten zullen worden geteld. Als men in een wedstrijd b.v. met het 6-tal 18 punten schiet, tellen deze ook voor 18. Die dus na 7 wedstrijden het meeste punten heeft verza meld, wordt voor 1 jaar be zitter van de beker. Om een beter contact tus sen de verenigingen te be werken, is deze bekercompe titie in het leven geroepen. LEDENVERGADERING STREEK-H.B.S. OP PROT.- CHR. GRONDSLAG WAALWIJK. Bovengenoemde vergadering werd Maandagavond in 's-Ca- pelle gehouden. De voorzitter Ds. A. Wisgerhof sprak na opening met gebed en Bijbel lezing er zijn blijdschap over uit dat juist op deze dag van de Minister van Onderwijs bericht was ontvangen, dat Zijne Excellentie ingaande 1 ten die het machtige voetstuk van de volkssteun hebben op gebouwd, waarop dit verdrag veilig rust de leden van 't Congress, de parlementsleden, vertegenwoordigers en vertol kers van de openbare mening in al onze landen. En aldus, met een nederig gebed om Gods barmhartige zegen, kondig ik de bereid heid van de Nederlandse re gering aan, dit verdrag voor de vrede te ondertekenen". LICHTINGEN 1941 t.m. 1943 WORDEN GEKEURD. Op geschikhefd voor Nationale Reserve. Naar wij vernemen wordt over wogen de jongemannen van de lichtingen 1941 t.m. 1943 alsnog te keuren. Het ligt echter geens zins in de bedoeling deze perso nen, voor zover zij worden goed gekeurd, op te roepen voor de militaire dienst. Men wil alleen door een vrij oppervlakkige keu ring te weten komen, of deze jon gemannen, wanneer zij zich even tueel voor de Nationale Reserve aanmelden, daarvoor ook geschikt zijn, ZIEKENHUISBRAND IN ILLINOIS. 50 doden. Bij een brand, die het St. An- toniusziekenhuis te Effingham (Illinois V. S.) in de afgelopen nacht binnen één uur in de as heeft gelegd, zijn vijftig personen, onder wie twintig kleine kinderen om het leven gekomen. Vijftien personen liepen zware brandwon den op of werden ernstig gewond doordat zij uit de ramen van het vier verdiepingen hoge gebouw sprongen. Bij het uitbreken van de brand bevonden zich ongeveer 100 patiënten in 't ziekenhuis. Bij de doden bevinden zich en kele zuster Franciscanessen van het personeel die zich in de vlam men waagden om patiënten te redden. De brand verspreidde zich zo snel, dat aan georgani seerde reddingspogingen niet te denken viel. Moskou heeft in Kopenha gen, Rome en Noorwegen ge protesteerd tegen de aanslui ting aan het Pact. Canada heeft een Sovjet-Russisch pro test inmiddels van de hand ge wezen. Ook protesteerde Rus land tegen de grenscorrecties. MARKT 2 - WAALWIJK. KEU RCOLL'ECTIE VAN CHICQUE MODE KLEUREN. NIEUWSTE MODELLEN. Dongen is dus ten volle ge slaagd. Zoals bekend werd de show Dinsdag j.l. herhaald te Amsterdam en op 11 April te Utrecht, waar men eenzelfde succes verwacht. GILDE ST. CRISPIJN. Zondag hield bovengenoem de vereniging haar maande lijkse vergadering die bijzon der werd gekenmerkt door 't heuglijk feit, dat de heer L. van Es 40 jaren lid was van het gilde. Door de 2e voorzitter werd de jubilaris met hartelijke woorden toegesproken en als toonbeeld gesteld voor een ieder. De herinneringen van lang geleden overwinningen werden nog eens opgehaald en aangename gebeurtenissen opnieuw beleefd. Namens de leden werd de jubilaris een mooie kapstok aangeboden, Waalwijk Tel. 443* September 1949 in principe bereid is rijkssubsidie voor deze middelbare streekschool te bevorderen. De school zal moeten voldoen aan de nor men die de subsidie recht vaardigen. Thans zal onmiddellijk op roeping voor leerlingen in de streekpers worden gedaan (zie advertentie in dit blad). In de huisvesting der school zal zo spoedig mogelijk getracht worden te voorzien. Aan de benoeming van een directeur wordt gewerkt, terwijl een op roep voor leraren volgt. De hartelijke hoop en bede werd uitgesproken dat de zegen des Heren op dit alles zal mogen rusten en dat de ouders ,die kinderen voor deze school hebben, daarvan onverwijld aangifte zullen doen bij de voorzitter Ds. A. Wisgerhof, 's-Capelle. waarna de heer v. Es onder dankzegging de glaasjes nog eens liet vullen. Ofschoon de eigenlijke schietoefeningen eerst de 2e Paasdag zullen worden ge opend, zal er toch a.s. Zondag reeds een wedstrijd plaats vinden om de wisselbeker. De verkoop van donateurs- kaarten verliep schitterend, hoewel de actie nog niet ge heel ten einde is. Wij hopen dan ook dat de inwoners van Waalwijk „St. Crispijn" alle TRAGISCH STERFGEVAL. Toen de heer A. v. Wezen beek zich Dinsdagmorgen naar zijn werk bij de N.V. Noord- Braband begaf, werd hij plot seling onwel en kwam te val len. Bij de Wed. v. G. werd het slachtoffer binnengedra gen, waar de Zeereerw. Heer Kapelaan Kraanen hem nog de laatste H.H. Sacramenten kon toedienen, waarna het slachtoffer overleed. De heer v. Wezenbeek was 24 jaar en ongehuwd. Een tweede plotseling sterf geval hield Dinsdagmorgen de gemoederen bezig. Het betrof hier de heer P. v. Steensel uit de Antoniusparochie, die bij het helpen met de schoonmaak plotseling dood is gebleven. De heer v. Steen sel was reeds op gevorderde leeftijd. ZANDSTORMEN. Velen meenden Maandag dat de vuil grijze wolken die in de polder en ook ten Zui den van Waalwijk waren waar te nemen, in verband stonden met de brand die Maandagmorgen te Eethen /woedde. Zij vergisten zich echter, want het waren grote partijen zand die door de sterke wind van de droge velden werden weggevaagd. Vanzelfsprekend heeft dit vooral op de hogere zandgron den nog al enige schade aan gebracht. Veel velden immers waren pas ingezaaid, zodat 't zaad bloot kwam te liggen, soms zelfs weg waaide. Waar schijnlijk zullen verschillende percelen opnieuw bewerkt en ingezaaid moeten worden, wat niet alleen dubbel geld be tekent, maar ook een achter stand in de groei van het ge was. BALDADIGE JEUGD. Wij hebben onlangs eens gelezen dat men in Blerik een vrijwilligers-corps heeft op gericht. Neen, niet om te wa ken tegen het communistisch gevaar, tegen dieven of moor denaars, neen, alleen maar om de politie bij te staan tegen de verregaande baldadigheid van de jeugd in onze dagen. Heus geen gek idee, vooral als men ziet hoe raak het de laatste tijd is, niet alleen in Blerik, maar ook hier en overal. Als men ziet wat er- ver nield wordt aan gebouwen, aan bloemperken, aan schut tingen, hagen, als men nagaat hoeveel ruiten vernield wor den, hoe hinderlijk de jeugd optreedt tegen ouderen, tegen meisjes, dan vraagt men zich toch af of daartegen niet iets gedaan moet worden. We we ten wel dat men de jeugd niet te veel aan banden mag en moet leggen; jeugd is jeugd en jongensstreken zijn nogal licht gepermitteerd, maar het kan toch ook te ver gaan. Men zie maar eens naar de nieuw bouw en de aanleg van stra ten door de gemeente, naar een pas gereed gekomen fa briek, waar nu reeds een aan tal ruiten zijn vernield en zo kan men doorgaan. Nu kan men wel zeggen dat het een taak van de ouders is dergelijke dingen te voorko men; maar er komt een ogen blik, er is een gebied waar het ouderlijk gezag ophoudt en waar de overheid moet waken over de opvoeding van de jeugd en voor de veilig heid van het bezit en de per soon van de ingezetenen. Overheid, onderwijzers en ouders moeten in deze samen gaan, ieder op hun terrein er voor zorgen dat de feiten, zo als we ze reeds meermalen in deze kolommen hebben aangehaald, achterwege blij ven. GEVONDEN en VERLOREN. Gevonden: blauwe shawl, schoentje, bruine herenhoed, portemonnaië, actetas .zilve ren kettinkje met hanger, zwarte lantaarn, huissleutel. Verloren: Bruine dames- portemonnaie, mondharmoni ca, kinderfietsje, zwarte glacé handschoen, vulpen en vulpot lood in etui, bruine portefeuil le, rijbewijs A en B. ZWARE BRAND TEISTERT EETHEN Zes gezinnen dakloos, 34 stuks vee verbrand. Maandag ontstond, zoals wij reeds in een gedeelte van ons vorige nummer berichtten brand in een boerderij met rieten dak, die door 3 gezin nen werd bewoond te Eethen Door de harde wind kwam de vonkenregen terecht op de kapitale boerderij van M. Spoor, veehandelaar. Ook de ze boerderij geraakte in brand. Bovendien werden 2 woonhuizen door de vlammen aangetast. In de tijd van een uur waren de twee boerde rijen en de twee woonhuizen afgebrand. Er kwamen 18 melkkoeien, 3 paarden en 1 veulen, 2 fok- zeugen met 10 biggen in de vlammen om. Zes gezinnen en 1 kostganger werden dak loos. Inventaris en inboedels gingen verloren. De oorzaak is niet bekend. De verzekering dekt slechts een zeer klein gedeelte der schade, die wordt geschat op 250.000 gulden. De brandweren van Eethen, Genderen en Waalwijk waren spoedig ter plaatse, evenals die van Wijk, Heusden en Den Bosch. Deze laatste drie behoefden geen hulp meer te bieden. We zijn in ons vorig hoekje - klaar gekomen met de behandeling van de ondernemingsraden. Na tuurlijk blijven er nog wel enkele dingen over, die ook nog bespro ken hadden kunnen worden, maar wij hebben in ons hoekje ons van het begin op het standpunt ge steld: hoofdzaken bespreken. Bij komstigheden kunnen zo nu en dan worden aangestipt, maar de hoofdlijnen moeten in onze be spreking op de eerste plaats uit komen. We zullen proberen steéds het bos zelf te blijven zien en zo nu en dan gaan we een aparte boom bekijken. Enkele weken geleden hebben we beloofd meer uitvoerig te zul len terugkomen op de Vastenbrief van het Nederlandse Episcopaat. Nu is er intussen nog wel een be langrijke kwestie opgedoken of mischien beter: in het volle licht komen staan, de Benelux, maar deze kwestie willen we liever nog even in petto houden. Het is wel onze bedoeling de economische kant van de Bene lux eens goed te bekijken en de voor- en nadelen er van na te gaan, maar we wilden ons nu aan onze belofte houden en eerst de Vastenbrief bespreken. Vastenbrief 1949. Deze vastenbrief dan is van on gemeen groot belang. Al een klei ne eeuw is er verlopen sinds de toenmalige Nederlandse bisschop pen hun bekende Mandement ga ven over het bijzonder onderwijs en dit Mandement is voor des kundigen nog steeds waard diep gaand bestudeerd te worden, ter wijl het zijn karakter nog steeds drukt op ons katholiek bijzonder onderwijs. Het zou ons niet ver wonderen als de Vastenbrief 1949 of als U wilt: het Mandement overde Sociale rechtvaardigheid een zelfde lot beschoren was. Vol gens ons zal dit mandement nog tientallen jaren lang een onder werp van ernstige studie uitmaken en zal het de sociale politiek van Nederland sterk beïnvloeden. Als wij het zó zien, zal het onze le zers niet verwonderen, dat wij dit Mandement in dit hoekje, dat be doeld is om voorlichting te geven over sociaal-econmische zaken, gaan behandelen. Vooral niet als men daarbij voor ogen houdt, dat het sociale leven zeer sterk beïn vloed wordt, we mogen misschien wel zeggen, gefundeerd is, op de rechtvaardigheid en de naasten liefde. Het Mandement nu wijst op de voornaamste plichten, die voor ons voortvloeien uit het ge- bod van de sociale rechtvaardig heid. Het lijkt ons het beste öm eerst de Vastenbrief eens in zijn grote trekken te gaan bekijken en er een indeling van te geven. Wij j houden ons dan aan de uitgave er van, die verzorgd is door de N.V. Gooi en Sticht te Hilver sum en die aldaar voor 10 cent te verkrijgen is. Na een korte inleiding, zeggen de Bisschoppen iets over de so ciale rechtvaardigheid in het al gemeen in hoofdstuk I. In hoofd stuk II worden enkele kwesties behandeld die met de eigendom samenhangen en die juist voor onze tijd van groot belang zijn. Hoofdstuk III zegt het een en ander over de rechten van de werknemers, terwijl in hoofdstuk IV op enkele plichten van de werknemers gewezen wordt. Hoofdstuk V handelt over de rechtvaardige prijzen, terwijl in hoofdstuk VI tenslotte een korte samenvatting gegeven wordt. Wij stellen ons voor in aparte artikelen op ieder van deze hoofd stukken terug te komen en som mige in het oog vallende kwesties iets uitvoeriger te behandelen. In het Donderdag-nummer van vol gende week zullen we dus op de eerste plaats de inleiding en en kele daarmee samenhangende za ken bespreken. K. H. Hoge pumps, lage pumps, schoenen met bandjes, met veters, met knopen, in rood, blauw, groen, beige, bruin, zwart en wit; geklede schoe nen en sportschoenen; dat al les was te zien op de show van damesschoeneji, die Maan dag 4 April zijn primeur be leefde in 't Kurhaus te Sche veningen. De bedoeling van de show, die in deze vorm d.w.z. ge houden voor het publiek en niet alleen voor de handel ook in het buitenland nog nooit zijn voorganger zag, is hoofdzakelijk de dames voor te lichten over datgene, wat de Nederlandse schoenen-in dustrie brengt en haar te le ren hoe men de mode-schoen kan maken tot een inder daad onontbeerlijk onder deel van het toilet. Zoals de handschoenen, tas en hoed, Oude lijnen worden nieuw hoort ook de schoen er bij en dat is iets, wat over het al gemeen nog wel eens verge ten wordt. Juist nu in de laat ste jaren de „mode-schoen" een feit is geworden de plaats innemend van de ge renommeerde zwarte of brui ne schoen is het gemak kelijker met het schoeisel, als passend onderdeel van het ge heel, rekening te houden. En omdat de schoen een essen- tiëel stuk van het geheel vormt, is zij, evengoed als de rest, onderhevig aan mode. Toen twee jaar geleden de new-look in al haar extra vagance haar intocht deed, kreeg ook de schoen 'n nieuw aanzien. Hoge hak, laag uit gesneden, met meest hoge en kelbanden. Nu de klerenmode gematig der is geworden, volgt ook de schoenenmode haar op de voet. Het beginsel van de „new-look" blijft, maar is tot meer normalere proporties te ruggebracht. Bij de echt-geklede schoen krijgt de hak, de omstreeks 1920 zo populaire Louis Quin- ze-lijn weer terug. Dat wil dus zeggen: hoog, iets naar binnen gebogen, en aan de binnenkant een beetje rond uitgesneden, zodat hij sierlij ker wordt. Het voorvlak van de schoen blijft diep, vaak hart-vormig, uitgesneden. Het model wordt iets spitser, maar toch niet zo, dat men er bijna niet of moeilijk op lopen kan. Het tweede type is de ge klede schoen met de lage hak. Deze schoen heeft een iets sportiever karakter en wordt over het algemeen aangeduid met een Engelse term: „teen ager", voornamelijk dus be stemd voor jonge meisjes. Dit is een heerlijk tussen-model, dat in het bijzonder geschikt is voor haar en behoren hiertoe niet de meesten onder ons? die zich de luxe van „voor iedere gelegenheid een ander paar schoenen" niet kan permitteren. Daarbij is dit soort schoeisel zeer gemakke lijk: men kan er zowel ple zierig op lopen als op dansen. Dan tot slot de uitgespro ken sportschoen. De jongeren onder ons zweren nog steeds bij crêpe-zolen en een suède schoen, terwijl zij die beza digder geworden zijn, het lie ver met leren zolen doen. Zij zijn veel gemaakt van kalfs leer, „tan"-kleurig, al of niet gecombineerd met wit van wege het voorjaar en de zo mer. Ook de typische zomer schoen ontbrak op deze show niet: in wit en in pasteltinten. Meest opengewerkt door mid del van gevlochten bandjes. De sluiting bestaat dan of uit dubbele enkelbanden öf uit dubbele bandjes over de wreef, vastgemaakt met knoopjes. Ook dit is geba seerd op de schoen van twin tig jaar geleden! De zwarte pumps, die bij geen enkele garderobe mogen ontbreken, waren veel in lak of van suède, gegarneerd met lak. Tot slot werden vier paar avondschoentjes getoond, die eveneens voor het grootste deel bestnoden uit gevlochten bandjes, in allerlei variaties. Al het schoeisel dat op deze show te zien was, is in de winkels verkrijgbaar. De show werd georgani seerd door winkeliers in en fabrikanten van luxe-schoei sel en de uitgeefster van het vakblad „De Pasbank". „De Tijd" A. M. A.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1