L Wijde Wereld] DE UHÏIUI Waalwijkse en Langstraatse Courant Con Amore OMEN NIEUWKUIK ELSHOUT VLIJMEN SPRANG CAPELLE HEUSDEN UIT DE EEN VERKLARING VAN DR. VAN ROYEN. 72e JAARGANG No. 30. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. MAANDAG 11 APRIL 1949 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaai 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES„ECHO". „Belangrijker nog dan het tekenen van het At lantisch Pact was de vriendschappelijke sfeer, die er tussen de ministers van de 16 landen heerste", verklaarde onze Minister van Binnenlandse Zaken Min. Stikker, toen hij na de ondertekening van het Atlantisch Pact in Nederland arriveerde. Wij zijn het roerend met de Minister eens. Inder daad is de stemming, de wederzijdse toenadering veel belangrijker dan het Pact, dat er het pro duct, het gevolg van is. En of we dan lezen van de vriendschappelijke sfeer die er bij de ondertekening was, of we dan lezen van de con ferentie van de vijf Westerse ministers van Defensie, of we dan lezen over de Amerikaan se opinie-wijziging ten aan zien van de Indonesische kwestie, steeds gaan we meer en meer toenadering zien tus sen de volkeren, speciaal Wes terse volkeren, steeds zien we hoe de gemeenschappelijke belangen meer en meer uit gaan boven het individuele belang, hoe alle onderhande lingen meer con amore ge voerd en alle kwesties meer con amore worden opgelost. Dit is de grote winst van de communistische dreiging, dat landen, die nauwer met elkaar verbonden waren, op ver schillend gebied, dan ze zelf wisten, elkaar tenslotte von den. Eerst waar het gold de verdediging en de stelling- name tegen het rode gevaar, nu ook meer en meer op an der gebied. Definitief is nu de kloof tussen Oost en West; het was onmogelijk gebleken hem te overbruggen, iedere poging werd een fiasco. Er werd een koude oorlog gevoerd, waar bij alleen nog maar gezanten, ambassadeurs en gouverneurs betrokken waren. Nu is er even stilte rond het probleem Berlijn en we kunnen slechts gissen hoe het in de toekomst hiermee zal gaan. Eén ding echter is zeker, dat Rusland zo het agressief wordt nu een tegenstander tegen over zich heeft, die vastbera den is in zijn houding, die niet kan en niet mag toege ven, die in eenheid de kracht vindt de sterkste tegenstander het hoofd te bieden, een te genstander of liever een groep van tegenstanders die het al gemeen belang zwaarder la ten wegen dan het eigen be lang en con amore iets prijs geven om er een veel groter goed voor terug te ontvangen. De organisatie der Westerse Defensie. Momenteel vergaderen in Den Haag de vijf Ministers van Defensie van de Westerse mogendheden over de verde diging van de Westerse Unie en om na te gaan hoe de be- wapenings- en verdedigings plannen van de Westerse Unie moeten worden ingelast in "t onder het Atlantisch Verdrag op te stellen defensie-schema. In dit verband ook hebben de vijf Westerse landen thans formeel de V.S. om militaire hulp gevraagd. Amerika zal bij het bepalen van deze hulp geen acht slaan op de 5 lan den afzonderlijk, maar de Westerse Unie in zijn totaal nemen. Dit is dus reeds een heid in de praktijk. Financiëel rumoer in Engeland. Zoals bekend, is het de laatste dagen ook in het po litieke leven van Engeland een weinig stormachtig, ter wijl de mogelijkheid niet uit gesloten is dat het depressie- gebied zich uitbreidt en de windsnelheden toenemen. In ieder geval heeft Sir Stafford Cripps nu niet be paald de wind mee gekregen toen hij zijn begroting aan de volksvertegenwoordiging aan bood. En het zijn de in 1950 te houden verkiezingen die 'n scheuring in de labour-partij hebben tegengehouden. Want naar gezaghebbende politieke kringen aannemen, betekent deze begroting tevens een wij ziging in de politiek die de labour tot nu toe volgde; een wijziging in het socialistische beleid dat de zwaarste offers van de schatkist vroeg. Dui delijk wil deze begroting dat men hetgeen dat de laatste tijd op sociaal gebied is be reikt, consolideert, dat men ophoudt met het voeren van het progressief sociale beleid. Wij veronderstellen dat de vooruitzichten, wat dit be treft, voor Engeland niet zo bijster gunstig zijn. Grenscorrecties. Na een debat van vijf uur heeft de Tweede Kamer met 54 tegen 24 stemmen de grens correcties aangenomen en de Regering machtiging verleend tot het treffen van voorzie ningen in verband met de ver werkelijking van bepaalde correcties. Tegen stemden A.R., St.G., C.P.N., enkele le den van de P.v.d.A. en Wei ter. Men was echter allerminst enthousiast over deze kleine correcties. „We winnen een cent en we verliezen een gul den" zei er een en een ander noemde het een suikerklontje voor een dreinend kind. Niemand was er enthousiast over, maar och, is het eigen lijk wel de moeite waard zo'n drukte te maken over enkele technische wijzigingen. Als er ooit grotere brokken in het spel worden gegooid, wat ho pelijk wel niet zal gebeuren, dan praten we er nog wel eens over. Mishandeling in de kampen. M. Dezër dagen verscheen de Memorie van Antwoord op de begroting van Justitie, waar in de Minister toegaf dat er inderdaad hoogst betreurens waardige voorvallen zijn ge schied in de interneringskam pen. Anderzijds is gebleken, aldus de minister, dat ver schillende feiten wel erg overdreven zijn, zodat het ge vaarlijk is een generaliseren de uitspraak in deze te doen. Een Kamerlid echter zal de minister door middel van vra gen nog meer over deze on verkwikkelijke geschiedenis laten zeggen. Sovjet-varia. Men neemt aan dat generaal Roedenko, die als getuige moest optreden tegen Krav- chenko in het geruchtmaken de proces, bij Moskou in on genade is gevallen, omdat hij niet in staat is geweest te ant woorden op de door Krav- chenko geuite beschuldigin gen en hulpeloos de zaal ver liet. DE VOORBIJE JAARBEURS. De afgelopen week is voor de 52ste Kon. Ned. Jaarbeurs, die ook het weer met zich mee heeft gehad, wat de stemming altijd ani meert., zeer gunstig te noemen. Het bezoek was zeer bevredigend en beweegt zich in stijgende lijn, zodat het te verwachten is, dat het record van de voorjaarsbeurs in 1948 nog overtroffen zal wor den. Verheugend is ook de grote belangstelling van het buitenland en opvallend het grote aantal bui tenlandse delegaties. Er zijn onder de kijkers ook veel kopers, maar toch bespeurde men op deze beurs een zekere aarzeling in het kopen. Het was goed te merken dat de schaarste- periode ten einde loopt. Er was wel veel interesse voor nieuwe producten, doch met bestellen deed men kalm aan. Zelfs Amerika is voorzichtig met het oog op een te verwach ten prijsdaling van de verschil lende artikelen. Uit dit alles zou men kunnen opmaken, dat lang zamerhand weer de normale toe stand terugkeert en het er voor de industrieëlen op aan komt vooral kwaliteitsproducten te brengen. Ook wat de schoenen en betere lederwaren betreft was de ver koop niet zeer groot. Op de speelgoed-afdeling 't is verbazend, zo uitgebreid als de ze afdeling is hoorden wij al de eerste dagen klachten over weinig animo to kopen. De speelgoedindustrie heeft zich in ons land door het wegvallen van Duitsland belangrijk uitgebreid, maar heel veel fabriekjes hebben thans moeite het hoofd boven wa ter te houden. Ook hier houdt al leen het beste stand, dat wil zeg gen, de ondernemer, die met zijn speelgoed werkelijk aan de fan tasie van het kind tegemoet komt en een bijdrage tot zijn vorming levert. r I !'>TrH|f]'5j|5 „Ik beschouw het persoonlijk als zeer teleurstellend, dat de re publikeinse leiders de uitnodiging voor de besprekingen te Batavia niet zoals Nederland on voorwaardelijk hebben aanvaard. Hieruit blijkt, dat bij deze leiders in de bedoelingen van de Neder- nog steeds een diep wantrouwen landse regering leeft", zo zeide dr. van Royen, bij zijn aankomst op Schiphol. „In meer algemene zin", zo ver volgde dr. van Royen, „is het te leurstellend dat steeds weer op nieuw en dikwijls bij landen, van welke men 't niet verwacht, wan trouwen blijkt te bestaan in de bedoelingen van de Nederlanders. Vooral het optreden van de Ame rikaanse pers is wat dit betreft zeer teleurstellend, al moet ik er onmiddellijk aan toevoegen, dat verscheidene en vooraanstaande commentators in Amerika op het ogenblik begrip blijken te krijgen voor het Nederlandse standpunt." Merkwaardig, om niet te zeg gen teleurstellend, achtte dr. van Royen eveneens het feit, dat het State Departement hardnekkig vasthoudt aan de letterlijke tekst van de resolutie van de Veilig heidsraad, hetgeen de V.S. bij voorbeeld ten opzichte van Israël niet hebben gedaan. Toen nam men een meer practisch standpunt in. De houding van het State De partement achtte dr. van Royen sinds het optreden van Dean Acheson niet gewijzigd. GEER TR U1DENBERG krijgt in 't kader der Mars hall-hulp een der electrische krachtstations, een instalatie van 124000 K.W.A., de kos ten zijn 9 milloen. SELLMER KRIJGT TWEE JAAR. Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam veroordeelde gister middag de 41-jarige Heinrich Sellmer tot 2 jaar met aftrek. Sellmer bekleedde gedurende de bezettingstijd verscheidene be stuursfuncties in ons land. Hem was ten laste gelegd, dat hij te Vught, in Juli 1944, als Beauf- tragte voor de provincie Noord- Brabant de burgemeesters Van der Putt (Geldrop), Serraris (Hee- ze), Wijtvliet (Bakel), Magnee de Horn (Bergeijk), Smulders (Oost-, West- en Middelbeers) Veeneman (Son en Breugel) en Manders (Leende) door de S.D. had laten arresteren, omdat zij een door hem uitgevaardigd bevel tot aanwijzing van arbeidskrach ten voor de Duitse weermacht, weigerden uit te voeren. De burgemeesters werden naar Duitse concentratiekampen ge bracht en slechts burgemeester Manders bracht er het leven af. Veertien dagen geleden eiste de advocaat-fiscaal 6 jaar gevange nisstraf tegen Sellmer. Hij komt er dus goedkoop afl ARBEIDERS SLOEGEN OP EEN MIJN. Woensdagmorgen circa half 10 is op 't voormalige vliegveld on der de gemeente Schijndel een noodlottig ongeluk gebeurd. Twee werklui groeven een mijn uit de grond. Daar )ij van de veronder stelling uitgingen, dat het projec tiel na vier jaar tijds was vergaan, begingen zij de onvoorzichtigheid op de mijn te slaan, met het nood lottige gevolg, dat een zekere B. uit Schijndel op slag werd ge dood en een andere B. uit Wij bosch werd gewond. Geestelijke hulp was terstond ter plaatse. Wederom een duidelijke waar schuwing voor allen, ook voor kinderen. AFSCHUWELIJKE MOORD IV AMSTERDAM. Huilend kindje wekte argwaan. Te Amsterdam in Tuindorp Oostzaan heeft een gruwelijke moord plaats gehad. Te onge veer half twaalf in de ochtend ontdekte een bakker, die aan belde aan een perceel aan de Kometensingel, dat er iets on gewoons was gebeurd. Hij hoorde het gehuil van een kind, maar de deur werd niet opengedaan. Buren zeiden hem, dat zij in de nacht in het betreffende huis gestommel hadden gehoord en eveneens ADVERTEERT IN „DE ECHO" het huilen van een kind. De bakker kon door een brieven bus via een openstaande deur in een kamer kijken en zag tot zijn ontsteltenis, dat er in de kamer een verschrikkelij ke chaos van meubelen heers te. Daartussen lag het lijk van een vrouw. De politie werd onmiddel lijk gewaarschuwd en deze verschafte zich toegang. De vermoorde bleek te zijn de 26-jarige F. A., terwijl een kindje van drie jaar ook in het huis werd aangetroffen. Er werd een onderzoek in gesteld en later, op de mid dag werd bekend, dat de po litie de vroegere echtgenoot van de vrouw, de 30-jarige P. J. v. d. B., had aangehou den. Eveneens was gearres teerd een andere 30-jarige man, P. V., die omgang met 't slachtoffer had. Uit - de ravage, die in de woning heerste, moet worden opgemaakt, dat de vrouw zich hevig verzet heeft. Naast het lijk lag een hamer en het ver toonde zowel sporen van mes steken als van hamerslagen. Het 3-jarig kindje is bij de grootouders ondergebracht. P. V. is door de politie vrij gelaten. Drunen's Toneel. Op tweede Paasdag a.s. zal Drunens toneel naar wij verne men haar tweede uitvoering geven van dit seizoen, Zij komt ditmaal voor het voetlicht met een aardig en spannend toneelspel van W. Dumont, getiteld: „Een vliegtuig vermist". Wij zijn van Drunens toneel altijd goede uitvoeringen gewend. Onze verwachtingen zijn daarom hoog gespannen. Wij wensen Drunens toneel met Tweede Paasdag een volle zaal en veel succes. St. Jozcffeest. De K.A.B. afd. Drunen zal op Dinsdag 19 April a.s. haaf St. Jozeffeest vieren. Deze dag zal begonnen worden met een algem. H. Communie. Des avonds zal een feestavond worden gehouden, waarbij medewerking wordt ver leend door een poppentheater. Tennisclub, Naar wij vernemen is onder t personeel van de Rex Schoenfa brieken een tennisclub opgericht. De directie heeft aan deze club de volle steun toegezegd. Werkmee tcrsbond. De Werkmeestersbond afdeling Drunen hield dezer dagen de uit gestelde jaarvergadering. De be langstelling was niet bijster groot. In totaal waren 4 leden aanwe zig.. De agenda werd vrij vlot af gewerkt. De financiële verslagen werden goedgekeurd en een con trolecommissie werd samengesteld. Het periodiek aftredend bestuurs lid de heer Pijnenburg werd her kozen. Besloten werd tenslotte om in de naaste toekomst nog een vergadering te beleggen, waarop een vrijgestelde het woord zal voeren. s Er werd op aangedron gen voor deze vergadering onder de leden de nodige animo te kweken. Collecte. De collecte voor een Zender voor Z. H. de Paus bracht al hier 700 op. In Elshout 225. Burgerlijke Stand over Maart. Geboren: Adrianus A M zv J P v d Hoov>en-v Iersel Theo doras J zv J C Th Elshout-van Delft Maria P J dv J H van Delft-Elshout Francisca A J dv A C v d Linden-Smits Al- bertus G J zv Th J v d Bosch-v Hof Martinus W J zv G van Drunen-v Gurp Adrianus J J M zv A v Sluisveld v Huiten Martinus J E zv M F Assman-v Wijgaart Lambertus J M zv C A Span-v d Wiel. Overleden: Antoinetta M L Klerkx 15 mnd dv A J Klerkx-v Son Wilhelmus v Nistelrooij 65 jaar Johannes v d Wiel 89 jaar. Huwelijken: Amoldus HAvd Lee 25 jaar te Vlijmen en Ida A Kivits 24 jaar alhier Godefri- dus v Son 25 j te Vlijmen en He lena Th v Spijk 23 jaar alhier. - In de Jongenscongregatie hield het bestuur der Kerkelijke Fanfare een vergadering, om tot samenstelling te komen vaneen festival-comité, voor het festival dat dit jaar zal worden gehouden. Verschillende heren waren hier voor uitgenodigd en velen hadden aan deze uitnodiging gevolg ge geven, terwijl enkele heren bericht van verhindering inzonden, maar desniettemin toch hun medewer king toezegden. De verkiezing bracht het vol gende festival-comité: De heer W. van Sprang, voorzitter; de heer H. Peters, vice-voorzitter; de he ren H. Wolfs en H. Brok resp. Ie en 2e secretaris, de heer M. v. Sluisveld, penningmeester. Over de eventuéle vermakelijk heden, terrein énz. werd druk ge sproken. 20 April zal de volgen de vergadering worden gehouden. Dan zullen de verschillende co mités benoemd worden. De heer W. van Heivoort herdacht 40-jarig jubilé. Jubilaris hartelijk gehuldigd. De heer W. van Heivoort her dacht Dinsdag j.l. het feit dat hij 40 jaar geleden als agent incas seerder in dienst kwam bij de Levensverzekerings Mij. Noord- Braband te Waalwijk. En deze dag is voor hem en zijn gezin ge worden tot een onvergetelijke. Door hem zelf gezegd „tot een van de mooiste van zijn leven". De dag werd begonnen met een plechtig gezongen H. Mis van dankzegging des morgens om 9 uur opgedragen door de Zeer- eerwaarde Heer Pastoor. Na de Mis had in de woning van de jubilaris, die in een bloe mentuin herschapen scheen, de officiële huldiging plaats. Allereerst werd het woord ge voerd door de heer Judocus Tim mermans als driecteur der Mij. Spr. memoreerde de verplich tingen die een agent te vervullen heeft en uitte zijn volle tevreden heid over de wijze waarop de heer van Heivoort aan deze ver plichtingen 40 jaren lang tot al ler tevredenheid heeft voldaan en ze onverbeterlijk heeft nagekomen. Met een hartelijke felicitatie bood de heer Timmermans de ju bilaris hiervoor een cadeau aan onder couvert en een prachtig nieuw rijwiel. Hierna voerde het woord de heer van Zeist, die de jubilaris schetste als een van die agenten uit het oudé hout gesneden en hem prees voor zijn actieve, ac curate en onverbeterlijke trouwe diensten. Ook de Inspecteur der Mij. sprak woorden van waarde ring tot de jubilaris en maakte een uitzondering ,door hem voor zijn uitzonderlijke prestaties een cadeau aan te bieden. Tot slot sprak de burgemeester van Vlijmen de jubilaris toe. Spr. rekende het Zich tot een eer, zul ke mensen als van Heivoort, on der zijn gemeentenaren te hebben. Hij stelde de heer van Heivoort tot voorbeeld aan vele jongeren, voor wat arbeidsleven, plichtsbe trachting en eerlijkheid betreft. 40 jaren vol maken in trouwe dienst tot tevredenheid van Mij. en klan ten, wil heel wat zeggen. Daarom is dit niet alleen in Vlijmen, maar ook tot in den Haag doorgedron gen. Namens H. M. de Koningin werd door de Burgemeester dhr. van Heivoort dan ook onderschei den met de ere-medaile verbon den aan aan de Orde van Oranje Nassau. Zeer onder de indruk voor zo veel eerbewijzen, dankte de heer van Heivoort de diverse sprekers voor de hulde. Vooral verzocht hij ook zijn dank over te brengen aan de heer H. Driessen te Waal wijk, die wegens ziekte verhin derd was aanwezig te zijn. Gedurende de dag kwamen nog vele vrienden en kennissen de heer van Heivoort feliciteren. de Woensdagavond in Hotel Cen tral ter bespreking der festivitei ten op de verjaardag van H. M. Koningin Juliana. Besloten werd o.m. tot het houden van kinder spelen en volksspelen, terwijl voor de jeugd eveneens een trac- tatie zal verzorgd worden op de diverse scholen. Loterij K.A.B. De K.A.B. organiseert een lo terij ter versterking van de kas voor culturele ontwikkeling, Laat allen die zich interesseren voor een beter ontwikkelde arbeiders klasse, deze gelegenheid aangrij pen om door het kopen van een of meer loten, dit mooie werk te steunen. Voetbalver. Heusden. 2e Paasdag neemt de voetbal vereniging Heusden deel aan de seriewedstrijden, uitgeschreven door de V.V. Wilhelmina, Wijk. Geslaagd. A. de Wilt behaalde het eind diploma der R.K. Landbouwwin- terschool te Boxtel; vooropleiding genoot hij op de Lagere Land bouwschool te Andel. Been gebroken. De rechtsbinnen speler van Heusden kwam Zondag j.l, met een speler der tegenpartij in bot sing, welke zo ongelukkig afliep, dat hij zijn been brak. De E.H. B.O. verleende de eerste hulp, waarna hij overgebracht werd aarn het Ziekenhuis te 's-Bosch. Geref. Jeugdverenigingen. Heden Maandagavond half 8 zal in het Geref. Kerkgebouw al hier een gecombineerde Ring Kring-vergadering gehouden wor den van de Geref. Jongelings- en Meisjesverenigingen uit de Latig- straat. Door de voorzitter der af deling Noord-BrabantTimburg van de Ned. Bond van Jongelings verenigingen op Geref. Grondslag de heer Wachtels van den Berg, zal de 60-jarige Bondsgeschiedenis worden behandeld. Namens de J. V. te Vrijh.-Capelle zal een on derwerp worden ingeleid over: Het gezag ten opzichte van alle levensverhoudingen, terwijl door de ver. Sprang een bijdrage zal worden geleverd. Geref. Meisjesvereniging. Woensdagavond half 8 zal in 't Geref. Kerkgebouw de 16e jaar vergadering gehouden worden van de Geref. Meisjesver. Onze Tijd en Onze Roeping. Deze vergade ring zal een feestelijk karakter dragen. Tehuis voor Ouden van Dagen. Alhier bestaan plannen om te komen tot stichting van een Te huis voor Ouden van Dagen. Er worden reeds onderhandelin gen gevoerd over de aankoop van een voor het doel zeer geschikt te maken huis. 't Is te hopen dat de plannen spoedig tot uitvoering kunnen worden gebracht. Zangavond. Voor de zangavond door de Chr. Gemengde Zangvereniging Looft den Heer alhier met mede werking van het Chr. Meisjeskoor van dezelfde naam uit 's-Grave- moer, onder leiding van directeur Paul Christ, Zaterdagavond in 't Geref. Kerkgebouw gegeven, be stond veel belangstelling. Het kerkgebouw was goed bezet. Het programma werd vlot afgewerkt en keurig uitgevoerd. De num mers, zowel door het Gem. koor als die door het Meisjeskoor uit gevoerd, kwamen goed tot hun recht en vielen bij de aanwezigen zeer in de smaak. Psalm 8 van F. Pijlman, voor soli, gem. koor en meisjeskoor mogen we, zonder aan de andere nummers afbreuk te doen, wel bijzonder noemen. De heer Wachtels van den Berg opende en sloot de zangavond. Directeur Christ mag op een geslaagde avond terugzien. 8000 Inwoners, Verleden week werd in Vlijmen de 8000ste inwoner ingeschreven. Geslaagd. Aan de Ambachtsschool te 's-Hertogenbosch behaalde onze dorpsgenoten A. v. Kessel het di ploma Motorrijtuig- en rijwiel hersteller, A. Kivits het diploma Koper-, lood- en zinkbewerker en L, van Heivoort en Fr. Jansen 't diploma Meubelmaker. Lijk gevonden. Zondag ongeveer half twaalf werd door het zoontje van H. de Vaan in de Schoutenwiel het lijk gevonden van een man genaamd P .Queens ,die ongeveer drie we ken daar gelegen moet hebben. De politie werd gewaarschuwd en het lijk werd in het haarhuis geplaatst. Queens heeft langen tijd in Vlijmen gewerkt. Zijn juist adres was thans onbekend. Vergadering Oranjevereniging. De Oranjevereniging vergader- Lelijk aangekomen. Bij het hakken van enkele hout jes voor kachelaanmaak, had de ruim 83-jarige R. Blom aan de Vaartkant het ongeluk, dat een stukje hout tegen zijn oog terecht kwam, waardoor geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Dr. Winterwerp legde een voor lopig verband, waarna het slacht offer, dat hevig bloedde en veel pijn had, voor verdere behande ling werd overgebracht naar het Groot Ziekenhuis te Den Bosch. Ds. Wisgerhof neemt beroep aan. Ds. A. Wisgerhof, predikant der Ned. Herv. gemeente alhier, heeft het beroep naar de Ned. Herv. gemeente te Oldebroek aangenomen. Op reis naar huis. Onze dorpsgenoot, soldaat T. van der Mast van de Hogevaart, is aan boord van het troepen transportschip „Kota Inten", dat ARBEIDSBUREAU WAALWIJK. Vraag en aanbod. Worden gevraagd Twee mannelijke jongste be dienden, 15—18 jaar. Een schildersleerling of half was. Een effectenbediende voor 'n bankbedrijf. Enige prima overledersnijders. Twee ophalers. Een. bedrijfsleider voor schoen fabriek. Een stikmeester voor lederwa- renfabriek. Een hulpmodelleur. Enige mannelijke adm, krach ten tot pl.m. 20 jaar voor over heidsdiensten, Mulo of gelijkw. opleiding. Een schoenmachine-monteur. Enige adspirant agenten van politie te Tilburg. Werkster voor café, hotel- en restaurantbedrijf. Een serveerster voor cafetaria. Twee vr. kantoorbedienden pl. m. 18 jaar. Diverse huishoud, vrouwelijke krachten. Bieden - zich aan Een metselaar. Een timmerman. Een betontimmerman. Een ervaren chauffeur. Twee modelleurs. Een leerling automonteur. Twee schoenontwerpers. Een overhaler-aanklopper. Een ervaren magazijnbediende voor schoenfabriek. Een boekhouder-correspondent. Een reclame-ontwerper teke naar. Een vertegenwoordiger in bak kerij-artikelen. Enige thuisstiksters m. machine Enige leerl. verkoopsters. Aanmelding dagelijks tussen 912 uur v.m. op het Arbeids bureau, Grotestraat 339 Waal wijk, Tel. No. 63. Deze bekend making is geldig van 11 t.m. 16 April 1949. Het Arbeidsbureau Waalwijk verstrekt ook inlichtingen aan adspirant-emigranten. 21 Maart 1.1. uit Tandjong Priok j vertrok en waarschijnlijk 19 dezer te Rotterdam zal aankomen, op terugreis naar het Vaderland. Ontwikkelingsavond. De afdeling Sprang-Capelle van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen hield j.l. Vrijdagavond half acht in het öbvenzaaltje var» het café van Dijk aan het Brug getje een vergadering, waarvoor, het weer in aanmerking genomen, een goede belangstelling bestond. De presidente, Mevr. Verhoe- ven-Blankers, opende deze bijeen komst met een hartelijk welkomst woord, in het bijzonder tot mej. G. Konings uit Raamsdonk, die deze avond poëzie en proza zou declameren. Na het begroetings woord van de presidente besprak mej. Konings allereerst op zeer geanimeerde wijze,waaraan ge dacht en waarop gelet moet wor den, wil een gedicht niet opge zegd, doch gedeclameerd worden. Zij deed dit aan de hand van het mooie gedicht „De Dijk" van Adema van Scheltema. Na deze leerzame uiteenzetting droeg zij „Het Geitenweitje" van Jacq. van der Waals voor, gevolgd door „Idylle" een der weinige gedich ten in optimistische toon van de dichteres Alice Nahon. Ten slotte liet Mej. Konings de aanwezigen meeleven met Maria Sybille Me- rian. Haar gevoelvolle stem nuan cerend, naarmate de dichter, Ber- tus Aafjes, deze zo begaafde schilderes, die „ups en downs" in haar leven heeft gekend, tekent, en die eeuwen geleden, in 1492, al een reis naar Suriname maakte, alleen ter wille van haar kunst en daar door planters en kooplieden niet begrepen werd. Na de pauze, waarin koffie ge serveerd werd, kregen de dames een sprookje van Godfried Bo- mans, "Anna, de eendagsvlieg" te horen, 'n kort leuk stukje proza. Vlot en charmant declameer de Mej. Konings vervolgens „De Witte en de Leeuw van Vlaan deren", een fragment uit „De Witte", dat door de dames, die tijdens deze voordracht meeleef den met de Vlaamse helden van vroeger, onder doodse stilte werd aangehoord. Nadat o.m. nog be luisterd was ,De Koorknaap" van Willem de Merode", werd beslo ten met „Herinnering" van Mar- tien Nijhoff en „De Moeder" van Geerten Gossaert. Mevr. Verhoeven bracht de voordrachtkunstenares, die na elk nummer een welverdiend applaus, dat aan het slot van haar optre den een warme ovatie werd, in ontvangst had te nemen, dank voor haar optreden en zij sprak daarbij de hoop uit Mej. Konings nog meerdere malen als gaste op de vergaderingen van de Sprang- Capelse Plattelandsvrouwen te zien. De afdeling van de Plattelands vrouwen mag op een zeer goed geslaagde en leerzame avond te rugzien.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1