RAAMSD0NKSV1 WAALWYK VOETBAL Korte Berichten 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 11 APRIL 1949 2 Il HOLLANDIA. Naar men ons mededeelt heeft de N.V. Ned. Schoenen unie Bloch Stibbe „Hollan- dia" te Waalwijk, de schoen fabriek „Marion" te Drunen overgenomen. Landbouwcursus. Dinsdag 5 April werd de twee jarige landbouwwintercursus te Waspik gesloten. De voorzitter van de afdeling van de N.C.B., de heer Zijlmans, opende deze avond, waarna de onderwijzer de heer Bosschaart, de cursisten naar hun kennis ondervroeg. Ook wer den vragen gesteld door de heer Schotman, assistent van de Rijks- landbouwconsuient. Aan 15 cur sisten werd het diploma uitge reikt, terwijl 2 cursisten moesten worden afgewezen. De geslaag den zijn A. C. de Bont, M. A. H. de Bont, P. A. de Bont, A. H. Boons, C. J. Gennessen, J. L. Kamp, J. Kemmeren, j. H. Kern- meren, P. H. Kemmeren, J. Meijs, J. M. Meijs, J. A. Smits, N. Tim- mers, P. A. Verschure en C. W. Zijlmans. De cursisten werden gefelici teerd door de heren Zijlmans, Schotman, Bosschaart en de Zeer- Eerw. heer Pastoor van Waspik, die hun felicitaties deden verge zeld gaan van verschillende raad gevingen. Dank werd gebracht aan de afdeling Waspik van de N.C.B., die de tjursus organi seerde, aan de commissie van toe zicht, die ook deze avond haar belangstelling toonde, aan de Z. E. heer pastoor voor het afstaan van het lokaal in het Patronaat. De oudste cursist, P. A. de Bont, sprak waarderende woorden tot de onderwijzer, die als stoffelijk blijk hiervan een bijenkast mocht ontvangen. Voor onze jongens over zee. Ze vliegen dan weer de sier lijke vogels met hun zuiver in stinct en oriënteringsvermogen. Van verre komen ze, na een moei zame vlucht. Laag over de grond zullen ze stuiven als de onzicht bare wind en hoog uit de lucht neervallen op de til om triom- phantelijk het eigerf hok te be treden met het „hier ben ik weer". Trots zullen ze koeren om het goede werk dat ze deden vooi onze jongens over zee. Want op Zondag 24 April a.s. zet de Was- pikse duivenvereniging haar dui ven op vlucht naar Vilvoorde (B) ten bate van de Waspikse mili tairen in Indonesië. De duiven- houders stellen hun vogels en tijd beschikbaar voor dit mooie doel. Iedereen kan aan deze vlucht meedoen. De diverse Thuis fronten zullen de z.g. poelbrieven presenteren, waarop li naar eigen verkiezing een bedrag (kunt stor ten. De hele groep duiven wordt verdeeld in groepen van vier, waarvan elke duif een gelijke in zet heeft. De winnaar van die groep van vier optvangt het dub bele van de inzet als prijs. Doe mee, probeer een kans en steunt daarmee onze militairen die in Indonesië en West-Indië ver blijven. Comité Anjerdag. liet Comité Anjerdag 1949 is samengesteld als volgt: J. C. M. Couwenberg, voorz., J. Strenge, secr.-penningmeester, H. v. Iersel, A. Tabbers, A. v. d. Broek, B. v. Onzenoort en N. v. d. Rijken. Scheepvaart. In de maand Maart passeerden onder de rolbrug over de Donge 1618 schepen met een totale in houd van 248949 ton. K. J. M. V. De K.J.M.V. hield op 8 April een bijeenkomst in het clublokaal aan de Keizersdijk. Na opening door de voorzitter werden de no tulen gelezen van de vorige ver gadering. De voorzitter kon tot aller voldoening mededelen dat de grote middenstandsbond 10 stoe len zal bekostigen. Tot dusver heeft de vereniging het altijd zon der patroonheilige moeten stellen. Hiervoor werd gekozen St. Louis, wiens patroonsfeest valt op 21 Juni a.s. Op die dag zal hoogst waarschijnlijk de installatie plaats vinden van enkele leden. De heer v. Hal hield hierop zijn spreekbeurt, waarin hij sprak over de gemeente. Hij gaf een uiteenzetting over de taak die de gemeente heeft en over de werkwijze der verschil lende afdelingen. De rest van de avond werd gevuld met ontspan ning. Bestuurslid. De heer Bakker, kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk is op de lijst ge plaatst als candidaat voor het be stuur van de Afd. W.-Brabant van de Ver. voor Ned. Herv. Kerkvoogdij. Oranjebal. Het ligt in de bedoeling van t Oranje-Comité, om op Donder dagavond 28 April a.s., ter ver steviging van de kas een Oranje bal te organiseren in de bioscoop zaal van de heer Baars, die hier toe zijn zaal gratis disponibel stelt. Er is in ons land een dalende omzet van schoenen, textiel, aardewerk en drank. J. SCHAMBERGEN Op 58-jarige leeftijd over leed heden alhier, na een langdurige ziekte, de heer J. Schambergen, gedurende bij na 30 jaren leraar bovenwerk- af deling aan de Rijks vakschool te Waalwijk. De overledene heeft zich'ook voor de turn- sport en het Rode Kruis-werk zeer beijverd. Zelf een uit stekend turner, was hij ook vele jaren bestuurslid en één der 'steunpilaren van de W.G.V. en de Veteranencclub „Ons Huis". VERENIGING VAN HUISEIGENAREN WAALWIJK. Op de Vrijdag j.l. in Hotel „De Twee Kolommen" ge houden ledenvergadering van de Vereniging van Huiseige naren, werd wegens aftreden van de heer A. Aarts met al gemene stemmen tot voorzit ter gekozen de heer P. Mom bers. Verder werden mededelin gen gedaan over de onlangs gehouden congresvergadering te Amsterdam, waar zeer na drukkelijk werd geprotes teerd tegen de politiek welke de regering momenteel voert ten opzichte van het huizen- bezit. Ook de moeilijkheden waarmede de Waalwijkse huiseigenaren te kampen heb ben, werden breedvoerig be sproken. Een beroep tot alle Waal wijkse huiseigenaren om zich onder de huidige, voor hen zo moeilijk tijd, hecht aaneen te sluiten, is zeer zeker wel op zijn plaats. EXCURSIE. De IVe klas schoenmakers der Nijverheidsschool bracht met haar leraar de heer Brok, bij wijze van excursie een bezoek aan de hakken- en contrefortfabriek van de fa. Gebr. Dumoulin alhier. De heren Dumoulin wisten de jongelui met een kopje thee, een sigaret enz., prettig te ontvangen, maar ook de rondleiding en de uitleg in de fabriek, over de fabricage methode, het product enz., was uitstekend verzorgd, waardoor deze excursie zeer interessant en leerzaam werd. Ook de inrichting van fabriek en schaftlokaal werd door al len zeer geroemd. BILJARTEN. In café Jac. Passier werden de navolgende wedstrijden gespeeld voor de competitie van de Ned. B.B. district „De Langstraat", cadre 35/2. De uitslagen luiden als volgt Ons Genoegen—Exxelsoir 7—1. pnt. brt. P. v. Huiten P. v. Schijndel 200143 19 C. Verhagen H. de Ruijter 200-173 30 J. de Graaff G. Brok 150-150 52 Jac. Passier W. Mandemakers 15083 18 Ons GenoegenBVT 80. pnt. brt. P. v. Huiten Fr. Slaats 200-106 23 C. Verhagen Sj. Dijkstra 200-187 26 J. de Graaff M. Klijn 150-103 35 Jac. Passier A. Hamers 15094 21 HULP AAN EETHEN. Direct na de grote brand in Eethen is van vele zijden hulp verleend aan de slachtoffers. In de gemeente werd al spoe dig een collecte gehouden, die ongeveer 3000 opbracht. Maar ook in groter verband werd hulp verleend; ook de N.C.R.V. heeft er zich achter gezet. In de familie-competitie van Donderdag van de radio, werd deze aangelegenheid ter sprake gebracht en direct kwamen giften binnen en ook vele toezeggingen in natura. Vrijdagavond gaf de radio reporter Peter Koen een ver slag van z'n bezoek ter plaat se van de ramp, waarin ook de burgemeester en dominéé van Eethen een beroep deden op de steun der luisteraars. Naar wij hopen en verwachten zal de ingezette actie niet te ver geefs zijn. Het giro-nummer is No. 15 ten name der C.N.R.V. te Wa- geningen. Nader vernemen we nog dat de steun-actie prachtige resultaten oplevert; n.l. op 't ogenblik zijn reeds meer dan 16.000 ingekomen. KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. AGOVVHeerenveen 31 BW—SVV 2—2 VSVNOAD 5—1 PROMOTIE-DEGRADATIE District IV. 2e Klasse RBC—TOP 1—0 HelmondDe Spechten 03 District VI. LONGADe Baronie 20 De ValkChevremont 21 3e Klasse TivoliODC 02 WSC—RKC 2—1 4e Klasse Oss '20Uno Animo 43 Vlijm. BoysZaltbommel 51 BEKER-WEDSTRIJDEN. Groep G OJC—Concordia SVD 1—3 N. GedachtB. Sport 32 Groep H KorvelWilhelmina 30 RaamsdonkHeusden 30 Groep I EoxtelOns Vios afg. RWB—Zwaluw VFC 1—3 Groep J BaardwijkSET 31 SartoVelocitas '31 21 Groep K DESK—SCO 2—1 WVO—Waspik 6—2 Groep L Gudok—RKDVC 6—1 BroekhovenHieronymus 2-1 VOABGilze 3—5 W.S.C.—R.K.C. 2—1. Een record aantal toeschou wers is gisteren getuige ge weest van een uiterst span nende, maar zeer onsportieve vertoning; van een verbeten strijd die vaak met zeer un faire middelen werd gevoerd. Wij zullen er ons van ont houden hier namen te noemen van die spelers en die partij die zich het meest misdragen hebben. Wij laten dat gaarne ter beoordeling over aan de onbevooroordeelde bezoekers, die het hierover, naar onze mening, wel roerend eens zullen zijn. Wij hebben ten minste na afloop van de wed strijd heel -Wat bezoekers hun ergernis horen luchten over hetgeen zich hier tijdens en na afloop van de wedstrijd af speelde. Ongetwijfeld draagt ook de scheidsrechter sohuld aan deze incidenten. Aanvankelijk trad. hij bij elke uiting van ruw spel kordaat op, deelde vrije schoppen en vermanin gen uit. Maar in de tweede helft had hij de wedstrijd niet meer in handen, omdat hij tegen verschillende, vaak zeer ernstige, misdragingen niet streng optrad en geen voor beeld stelde door een speler die zich niet beheersen kon, naar de kleedkamer te wijzen. Het slot van deze ener verende ontmoeting is geweest dat W.S.C. een 21 overwin ning behaalde en daarmee een paar kostbare punten in de wacht sleepte, waardoor bei de rivalen in deze strijd om het behoud van het 2e klas- serschap weer gelijk staan. Na deze vrij uitvoerige in leiding zullen wij over het verloop van de wedstrijd kort zijn. Reeds spoedig na de aftrap kreeg WSC een vrije schop te nemen, die door Kools hard in de handen van de keeper werd geschoten. Even later knalde Dancewicz van RKC bij een goede aanval tegen de lat. Na 10 minuten krijgt WSC 'n prachtkant, maar de mooie voorzet van Brok wordt door Kools naast gekopt. Als na 20 min. een RKC- back op zijn keeper terug speelt is Kools er als de kip pen bij en geeft de keeper het nakijken (10). Even later tracht Kools het zelfde kunstje uit te halen, doch de keeper kan de bal corner slaan. RKC komt dan enkele ma len gevaarlijk opzetten, doch Adelberg weet enkele goede schoten op fraaie wijze te stoppen. De Ruyter krijgt vaak een open doekje van de WSC-aanhang voor de wijze waarop hij de gevaarlijke Dancewicz van RKC bewaakt. Toch weet deze het de WSC- verdediging enkele malen las tig te maken, maar in laatste instantie is Adelberg op zijn post. Het blijft tot rust 1-0 voor WSC. Na de hervatting zijn. de eerste aanvallen voor RKC, doch verder dan enkele cor ners brengen zij het voorlo pig niet. Tot na 12 minuten Dancewicz een fout in de ver dediging van WSC afstraft en gelijk maakt (11). 10 Minuten later weet Kools in moeilijke positie een bal van de doellijn over te halen en hoog voor doel te plaatsen, die daarna via een kluwen van spelers in het doel be land (21). Wij konden niet constateren welke WSC-er of RKC-er de thuisclub dit goal- tje bezorgde. RKC zet er dan alles op om de kansen te doen keren en weet zich ook verschillende kansen te scheppen, .doch deze niet te benutten, doordat WSC moedig stand houdt. Het spel wordt er niet fraaier op en incidenten blijven niet uit. Het is voor het merendeel der toeschouwers dan ook een ver ademing als het eindsignaal klinkt. Maar dit bleek nog niet het einde van de incidenten, want bij het verlaten van het ter rein werd de scheidsrechter door een groot aantal onspor tieve bezoekers gemolesteerd en er vielen al gauw enkele klappen. Gelukkig kon de scheidsrechter zelf ook zijn mannetje wel staan en nam een aantal politie-mannen hem in bescherming, die de onsportieve belhamels spoedig met de gummistok uiteen wis ten te drijven. Maar door dit verheffende slot werd de on- sportiviteit, waarvan we deze middag al zovele staaltje ge zien hadden, nog meer geacc- centueerd. Ook na afloop moest de po litie buiten het terrein een oogje in 't zeil houden. JULIANA—SET 3-1. De strijd om de eerste plaats in de eerste rqnde om de KNVB-be- ker heeft de Baardwijkse ploeg resoluut en verdiend in haar voor deel beslist. Ook de tweede klas- ser SET kon aan de lange over winningenreeks der Geel-Zwar- ten geen halt toeroepen. Vooral voor de rust was het ontmoetipg op goed tweede klassepeil, waar bij de Sportparkbewoners de bo ventoon aangaven. Het spel der thuisclub, dat tot een ongekende hoogte reikte, was de bezoekers te machtig. Geel-Zwart beheerste de strijd en kwam keer op keer met snelle open aanvallen voor 't doel der nationaal-getruiden en niet zonder veine ontkwam het SET-doel enige malen aan door boring. Op het snelle, aalvlugge spel der Sportparkbewoners kon den de gasten geen vat krijgen. Na goed voorbereidend werk van linksbinnen v. Gelder doel puntte A. van Tuijl, en doelpunt dat terecht wegens buitenspel niet werd toegekend. Het bleek echter uitstel van executie. Kort daarop sneed de Juliana-aanval door de stopperende SET defensie. Het was mid voor v. Tuijl die onhoud baar de score opende, 1—0. Door dit succes aangemoedigd, kwamen de gastheren, terug. Een vlotte aanval, opgebouwd op het mid denveld, belandde via alle voor hoedespelers bij linksbuiten H. v. Gelder. Zijn kogel bleek volko men onhoudbaar, 20. Met deze stand was het rust en na de hervatting, was SET, ge steund door de wind, meer aan vallend dan voorheen. Uit een scrimmage werd dan ook spoedig de bal achter v. Os geplaatst, 21. He was echter in deze pe riode dat bleek dat ook de Juli- ana-defensie haar mannetje weet te staan. Van geen wijken wist deze verdediging. Hierdoor ont worstelde Baardwijk zich aan deze druk. De strijd ging op en neer in een hoog tempo. Een verre pass van midhalf Fr. van Tuijl belandde via diverse eigen spelers bij rechtsbuiten H. Klerx. Droog en volkomen onhoudbaar belandde zijn trap achter de doel man 31. Er waren na deze stand nog circa 15 minuten te spelen. Uitermate spannend bleef het spel. Wederzijdse attaques konden de respectievelijke verde digingen niet meer uit haar ver band rukken. De score bleef dan ook ongewijzigd. Door deze zege op de tweede klasser SET heeft de Baardwijk- ploeg zich onbedreigd aan het hoofd van haar groep geplaatst. Ongeslagen met een doelsaldo van 103 in vier matches gaan zij over naar de volgende ronde, een feit dat in deze zware serie wedstrijden nog des te opmerke lijker is. Na haar fraaie tweede plaats in de normale competitie, doet deze eerste plaats wel dui delijk uitkomen dat Baardwijk momenteel tot de beste derde klassers gerekend kan worden. KAATSHEUVEL. DESK-SCO 2-1. Lest best, zegt t spreekwoord, maar dat kwam Zondagmiddag niet uit in het Sportpark, waar DESK zijn laatste bekerwedstrijd speelde in de voorronde van dit tournooi. De buit werd met 2— 1 binnengehaald, maar de manier waarop, was niet bepaald fraai, wat voetbal betreft. Niet dat het een unfaire of harde wedstrijd was, integendeel, het was een ui terst sportieve vertoning, maar qua voetbal van DESK zijde be keken, stond hij op zeer laag peil. Er zat niet het minste verband in de DESK ploeg en het plaatsen liet meestal zeer veel te wensen over. Kreeg men al eens een ge boden kans, dan ging deze door lang treuzelen verloren, want de SCO mannen waren er als de kippen bij schoon schip te maken. Zij vormden een uiterst snelle ploeg, die alles gaf om te trach ten de tweede klasser een neder laag te bezorgen. En indien zij hierin geslaagd waren, had ei" niemand over verwonderd ge staan. ^)e 10 voorsprong met de rust, die zij via hun vurige rechtsbinnen na een mooie blik semsnelle combinatie over links verkregen hadden, ging 'n kwar tier na de rust verloren door een mooi schot van A. Vrinten. Deze speler, die absoluut voetbalcapa citeiten bezit, heeft nog 'n flinke training op uithoudingsvermogen nodig, want hoe meer het einde naderde, hoe meer het bleek dat hij leeg gespeeld was. Een kwar tier voor het einde zag Cor Soe- terboek kans, na voorbereidend werk van J. Groenendaal, de stand op 21 te brengen, waar mee tevens het einde kwam, on danks het zwoegen van de SCO- ers om nog. een gelijk spel uit het vuur te slepen. Door dit resultaat alle voor- wedstrijden gewonnen heeft DESK zich in de officiële beker ronde gespeeld, maar daar zal men hoognodig uit een ander vaatje moeten tappen, want an ders zullen de bekerillusies spoe dig tot het verleden behoren. LOON-OP-ZAND. OSSUno Animo 44. Vergezeld van een zeer groot aantal supporters trok Uno Zon dag naar Oss, om daar de club van dien naam te gaan bekam pen. Uno mag aftrappen en heeft de wind, die schuin over 't veld staat, enigszins in de rug. Na eni ge wederzijdse aanvallen komt Oss sterk opzetten en er ontstaan gevaarlijke momenten voor het Uno doel en na 10 minuten heb ben zij reeds succes, 10. Maar nog is het offensief niet afgelopen en 5 minuten er na moet de Uno keeper voor de tweede maal de bal uit het net halen. De voor hoedespelers van Oss zijn zeer gevaarlijk en de Uno achterhoe de kan er geen vat op krijgen. Maar na de tweede goal komt er een keerpunt, Uno pakt nu stevi ger aan en nu kan de achterhoe de van Oss haar krachten tonen. Maar ook zij kunnen niet lang weerstand bieden, want na 25 mi nuten heeft Uno succes, als een corner ineens, zonder dat de bal door een speler aangeraakt wordt in het doel verdwijnt. Hierdoor aangemoedigd, komt Uno nog meer opzetten en spoedig is de stand gelijk, als de keeper van Oss de bal laat vallen en door 'n toestormende Uno speler in het net verdwijnt. Met deze stand komt de rust. Na de hervatting is het weer Oss die het eerst in de aanval is, maar nu is de Uno achterhoede beter in vorm. Toch lukt het Oss na een half uur spelen uit een corner een doelpunt te forceren. Maar het antwoord van Uno is niet mis, er volgt een hevig offen sief op het doel van Oss en spoe dig ligt de gelijkmaker in de tou wen. Er wordt nu hevig, om het winnende doelpunt gestreden. Uno is het meest in de aanval, maar toch is het Oss die 5 minuten voor het einde de stand nog op 43 brengt. Maar wederom heb ben ze er niet lang pleizier van, want 2 minuten later is het we derom geliik. En met deze stand, waarmede beide partijen tevre den mogen zijn, komt het einde. A.s. Maandag, 2e Paasdag, komt Vlijmen, die momenteel met 2 punten voorsprong aan de kop van de ranglijst staat, naar Loon. Als deze wedstrijd gewonnen wordt, staat Uno er prachtig voor, want dan staan ze gelijk met Vlijmen. Uno krijgt dan nog Zaltbommel thuis, terwijl Vlij men nog naar Oss iüloet. WASPIK. White Boys 1 speelde Zondag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Veerse Boys 2, welke laat ste nog een serieuze kans heeft naar het kampioenschap in de 2e klasse van de Brab. Voetbalbond. Al direct na de aftrap onder namen de Waspikse Boys een aanval op het Veerse doel, waar men het leder nog juist op het nippertje kon wegwerken. De Veerse Boys kwamen hierna sterk opzetten en hun voorhoede kreeg een achterhoede van de White Boys tegen zich, die in 't begin geen vat had op hun spel en na het wegwerken van de bal te ver teruggetrokken stelling na men, waardoor de Veerse Boys steeds gevaarlijk konden aanval len. Een hard schot van de mid denvoor der Veerse Boys was voor de keeper onhoudbaar door dat zijn uitzicht belemmerd werd door genoemde spelmethode, 0-1. De White Boys lieten het er ech ter niet bij zitten en het was mid denvoor v. Beek, die na 'n mooie combinatie met de linksbinnen en linksbuiten, hard en onhoudbaar de bal in de linker onderhoek schoot, 1 1. De achterhoede was nu ook van de angst bevrijd en stuwde achter haar voorhoede aan. Vele aanvallen waren hier van het gevolg. Een voorzet van rechtsbuiten v. Iersel werd opge vangen door v. Beek. Deze kopte de bal voor de voeten van Danks die door enkele schijnbewegingen de achterhoede van de Veerse Boys uit het verband speelde en me een listig trapje de stand op 2—1 bracht. Hoewel de Veerse Boys diverse aanvallen onderna men op het Waspikse doel, wa ren het de witte boys, die weer verandering brachten in de stand. Het was v. Etten, die uit een moeilijke positie wist te doelpun ten en de stand op 31 bracht. Even hierna floot de scheids- recher voor het einde van de eer ste helft. Na de rust kwamen de White Boys met een veranderde opstel ling in het veld. Rechtsbuiten v. Iersel was namelijk vervangen door Tritten, die nu de rechts binnenplaats innam, terwijl Danks rechtsbuiten ging spelen. De han digheidjes van Danks kwamen hier echter niet tot hun recht en mede doordat Tritten te ver te ruggetrokken speelde, was het verband in de voorhoede der White Boys verdwenen. De Veerse Boys hebben na dé rust dan ook voortdurend gedo mineerd. De achterhoede van de White Boys bleef echter rustig spelen en ook keeper Hooijmaij- ers verrichtte mooie safes. Een maal moest hij echter zwichten voor een hard schot, dat uit een de van een aantrekkelijke wed- corner werd ingeschoten, 3.2. Met deze stand kwam het ein- strijd, waarbij men vooral voor de rust van mooie combinaties kon genieten. DONGEN. Zilveden jubileum R.K.V.V. „Dongen". Op 2e Paasdag (18 April) en de daarop volgende Zondag (24 April) zal de R.K.V.V. „Don gen" haar zilveren bestaansfeest vieren. Voor 25 jaar werd deze vereniging opgericht uit een fusie van de destijds bestaande vereni gingen D.V.C. en Olympia. Een maal de kinderschoenen ontgroeid maakte de vereniging, snel op gang en wist zij zelfs in het sei zoen 19301931 het kampioen schap 2e klasse K.N.V.B. in de wacht te slepen. Na een zeer onfortuinlijke pro motie-competitie bleven zij echter in deze klasse. In 1933 was Don gen een der eersten die tot de R.K. Voetbalbond, genaamd I.V. C.B., toetrad. Een vijftal jaren werd hier met afwisselend succes i» de le klas gestreden. In 1938 werd echter gedegradeerd naar de 2e klas. Het jaar daarop be haalde men hier het kampioen schap wel, maar de promotie bracht geen uitkomst naar wens. Bij de fusie van de KNVB en IVCB; werd „Dongen" in de 3e klas NVB opgenomen, waarin zij nog spelen. Het afgelopen seizoen werd een eervolle vierde plaats bemachtigd. De vereniging telt thans 120 leden en bovendien een juniorenafdeling van 80 jongeren. De Dongenaren behoeven dus de toekomst bij het bereiken van de ze mijlpaal niet somber in te zien. 2e Paasdag a.s. zullen 2 voor wedstrijden gespeeld worden, en daarna zal TSC 1 uit Oosterhout de strijd aanbinden tegen de ster ke 2e klasser DESK 1 uit Kaats heuvel. Op Zondag 24 April vindt de officiële viering plaats Des mor gens om half acht een H. Mis met algemene H. Communie. Daarna gemeenschappelijk ontbijt in het clublokaal hotel „Het Wapen van Dongen". Voorts een jubileum vergadering, waarop de 9 zilve ren jubilarissen gehuldigd zullen worden. Van 12-1 uur vindt de receptie plaats, terwijl in de na middag de jubileumwedsrijd Don gen 1—RAC 1 (Rijen) gespeeld zal worden. Des avonds vindt 'n f eestbij eenkomst plaats voor alle leden met hun huisgenoten, ver zorgd door het cabaret-ensemble onder leiding van Herman Bin nendijk uit Rotterdam. Geheel Dongen ziet met be langstelling naar de feestelijkhe den uit. DRUNEN. R.K.J.B. voetbal. RKJB speelde Zondag thuis te gen RKJB uit Waalwijk. Onmid dellijk na de aftrap komt Drunen flink opzetten en na 15 minuten spelen heeft men ook succes. Een voorzet van de linksbinnen van Loon en dé midvoor Jehoel maak te er een doelpunt van, 10. Drunen is veel in de aanval, maar stuit steeds op de hechte verdediging van Waalwijk. Vijf minuten voor de rust wordt het harde werken van Drunen be loond, 20. Na de rust komt Waalwijk hard opzetten. Vrouwe Fortuna is met haar en het wordt n doel punt. Er wordt hard en sportief gespeeld. De laatste 20 minuten komt Drunen pas goed los en laat zien wat het waard is. Een goed opgebrachte bal door de linksback v. Noort werd door B. van Loon tot doelpunt gemaakt, 31. Het laatste kwartier wordt de Waal wijkse verdediging aan flarden gesel eurd en Drunen gaat met 'n 5—1 overwinning van het veld. Scheidsrechter v. d. Hoven leidde correct. Truman zal 1% millioen dollar vragen voor de bewa pening van 8 Westerse lan den. De Textielvakgroep heeft 50 punten voor Pasen ge vraagd. De kwestie Indonesië komt nu weer eens voor de algemene vergadering der Naties, ondanks krachtig pro test van de Nederlandse afge vaardigde. Het Belgische parlement wordt 15 Mei ontbonden en 19 Juni zullen de nieuwe ver kiezingen plaats hebben, waarbij de vrouwen voor het eerst mogen meestemmen. De Belgische katholieken zullen, wanneer zij bij de a.s. verkiezingen de meerderheid behalen, onmiddellijk over gaan tot het hóuden van een volksreferendum inzake de Koningskwestie. Dit verklaar de Paul Struye, ex-minister van Justitie. Tot buitengewoon hoog leraar aan de Katholieke Eco nomische Hogeschool te Til burg, werd benoemd dr. A. H. M. Albregts, algemeen secre taris van de algemene werk geversvereniging te 's-Gra- venhage. VLIEGTUIG BIJ HET VOETBAL. Bij de voetbalwedstrijd Neder landFrankrijk, die 23 April a.s. in het stadion Feyennoord ge speeld zal worden, zal voor de eerste maal in Nederland een vliegtuig worden gebruikt voor de regeling van het verkeer. Dit vliegtuig zal gedurende enige uren rondcirkelen over de pakeerter- reinen en toevoerwegen en radio grafisch inlichtingen over de si tuatie aan de centrale post van de verkeerspolitie doorgeven. REPATRIëRING VAN MILITAIREN AANSTAANDE Van bevoegde zijde ver neemt „De Stem" dat er mo menteel overleg wordt ge pleegd tussen de autoriteiten in Den Haag en die te Bata via over een hervatting van de repatriëring van de daar voor in aanmerking komende militairen. Dit overleg is thans voor wat het repatriërings schema betreft, in een eind stadium gekomen en op korte termijn zullen publicaties worden gedaan. VLIJMEN. Vlijm. Boys 1-Zaltbommel 5—1. Zondag speelde Vlijm. Boys haar vierde wedstrijd voor de promotie tegen Zaltbommel en wist haar ongeslagen record te handhaven. Als Zaltbommel de toss wint, trapt Vlijmen af. Vlij men speelde weer met enkele in vallers en doordat midvoor H. v. Overdijk weer hersteld was van zijn knieblessure, speelde Vlijmen met een gewijzigde voorhoede. Het was spoedig te zien dat Vlijmen een gemakkelijke wed strijd had en dat het lang duurde eer er doelpunten kwamen, was aan het slechte schieten te wijten en aan de goede doelman van Zaltbommel, die vooral voor de rust opviel. Nadat Vlijmen een doelpunt maakte dat buitenspel was, ging Zaltbommel ten aanval. Goed samenspelend kwam de midvoor voor open doel en maak te geen fout, waardoor Zaltbom mel de leiding, had. Vlijmen zag het gevaar in en de voorhoede werd flink aan het werk gezet en het duurde nog laiig eer Vlijmen door H. v. Overdijk gelijk kon maken. Hiermede kwam de rust. Na de rust was Vlijmen over wegend sterker, ondanks enkele gevaarlijke uitvallen van Zalt bommel, maar de verdediging van Vlijmen liet zich niet meer ver schalken en hield stand, en wist tenslotte door een goed schot van haar rechtsbuiten v. Heivoort de leiding te nemen. Dit gaf de Boys meer moed en telkens was het de vraag, wie de voorsprong zou vergroten. Invaller Stok had geen geluk met zijn prachtige kopbal len, maar de rechtsbuiten liet een kans niet onbenut en het werd 3—1. Nu pakte Zalbommel even flink aan, maar verder dan de verdediging brachten zij het niet. De hard werkende rechtsbinnen had niet het genoegen de doelman van Vlijmen te passeren, hoewel hij ondanks zijn leeftijd (39 jaar) veel jonge krachten liet zien hoe er gevoetbald moet worden. Na dit kleine overwicht van Zaltbommel kwam Vlijmen weer opzetten, de bal kwam weer mooi vrij voor de rechtsbuiten en deze verrichtte de hattrick door zijn derde doelpunt in deze wedstrijd te maken, 4—1. Vlijmen kwam weer voor het doel en H. van Overdijk maakte nummer vijf. Vlijmen heeft thans 7 punten uit 4 wedstrijden en staat er niet slecht voor. De voorwedstrijd van het Fra terselftal tegen de jeugdcombina- tie van Vlijmen bracht een mooie overwinning voor het Fraterseif- tal, 21. Er werd heel aardig gespeeld en onder goede leiding zit hier wel toekomst in.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 2