sSfOJit. DAMESHOEDEN HOEDEN EN PETTEN Maison „LIBELLE" P. DE JONG Adverteert in dit blad. VOETBAL ij wensen U een vrolijk Paasfeest. P. DE JONG, Markistr.2, KAATSHEUVEL J. HOENDERVANGERS, Grotestr. 155 WAALWIJK. Tel. 574 BEKENDMAKING 6 WOONHUIZEN 7 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 14 APRIL 1949 7 Het failliet der SPORTIVITEIT. De stand is: t t t Nog genoegelijker zal het zijn, indien U schenkt onze PRIMA DRANKEN. GROTE SORTERING BINNEN EN BUITEN LANDSE COGNACS EN LIKEUREN. FIJNE OUDE JENEVERS. SLIJTERIJ VERSTIJNEN. WAALWIJK TEL. 558 De prijzen rollen de winkel uit I "Krenten, rozijnen, pruimen of appeltjes Marktstraat 2 - KAATSHEUVEL SIGARENMAGAZIJN van CHR.J. VERHOEVEN- BROK - Vaartstr. 76 - KAATSHEUVEL. DAMES! Zoekt U fn mooie KOUS, Natuurzijden, iinksgeweven extra sterke kousen ruime keuze. In Baby-artikelen, kniekousen, skisokjes, blouses, onderjurken, ook donkere blauwe onderjurken slaagt U bij VOOR HET NIEUWE SEIZOEN ONTVANGEN DE NIEUWSTE MODELLEN TEVENS EEN GROTE SORTERING ZELFB1NDERS. HET OUDE VERTROUWDE ADRES. GEVRAAGD nette Dienstbode Bekendmaking. Zundert-Express WIJ ONTVINGEN een nieuwe collectie tegen sterk verlaagde prijzen. Voor het vervormen blijft het aangewezen adreg Wilhelminaplein 6 KAATSHEUVEL. U weet allen waar wij op doelen, wanneer we een der gelijke titel bezigen voor dit artikel. Een nadere aandui ding van het feit dat de aan leiding tot dit artikel vormde, zou pijnlijk zijn voor bepaal de corporaties en personen en lijkt ons overbodig. Niet uit clementie met hen die er bij betrokken zijn, maar enkel omdat bijna iedereen van het gebeuren op de hoogte is, in zoverre een bevooroordeeld iemand góed op de hoogte kan zijn en in zoverre de burgers zich voor sport interesseren. Wij schreven zonder erg het woord Sport; het was niet on ze bedoeling, want in de krin gen waarin het gebeurde van Zondag zich afspeelde is dit woord van alle betekenis ont daan, zoals ook het woord «sportiviteit daar een overge bleven naam is voor een Ou derwets idee. Wij hebben er al meer op gewezen hoe de sportiviteit de laatste tijd zoek was op onze sportvelden. Iemand die werkelijk nog houdt van wat men vroeger sport noemde, heeft een afgrijzen van wat op de velden soms aan dierlijke hartstocht en onbeheerstheid door mensen wordt getoond. Wij vragen U eens te zien naar die verbeten gezichten, wit van woede en drift, en ik vraag U: is dit sport? Of kijk eens naar dót geniepige trap pen, die venijnige stompen, is dit soms sport? Hoor de hese kreten van drift langs de lijn, waar mensen staan, hoor de aanmoedigingen die zijn hun favorieten toeschreeuwen. Noemt U deze alle bescha ving te buiten gaande houding sportiviteit? Niet? Dan toch zeker niet het handtastelijk optreden tegen een scheids rechter, het aanvallen van personen, die gedurende heel de wedstrijd niets gedaan hebben dan gekeken, maar die nu toevallig supporter zijn van de andere partij. En als U aan de taal hoort die vrou wen en mannen, jongens en meisjes, die niet eens bij een voetbalwedstrijd van grote mensen thuishoren, op derge lijke ogenblikken er uit gooi en en U gelooft dan nog dat in Waalwijk nog sportiviteit en sport bestaat bij het gros van actieve en „passieve" voetbalsport-beoefenaars, dan bent U een benijdenswaardig optimist. Wij geloven er niet meer aan, wij menen dat deze be grippen Zondag failliet zijn gegaan. U hoeft niet te zeg gen dat iets dergelijks alleen maar eens een keertje voor komt bij een derby. Het feit alleen al dat iets dergelijks kan gebeuren, bewijst al vol doende dat de mentaliteit van publiek en spelers rot is, wat dit betreft. Iemand die wer kelijk sportief is, is dit altijd, in alle opzichten en onder al le omstandigheden. En wij hebben lang genoeg langs de sportvelden gestaan om te weten dat het Waal wij ks pu bliek zich al enkele jaren in vele wedstrijden onsportief toont. We weten dat er zullen zijn die zich gekrenkt voelen, want we zijn er van overtuigd dat lang niet iedereen in Waal wijk onsportief is. Maar de houding op onze sportvelden in het algemeen, de geest waarin de gesprekken over sport gevoerd worden, de uit drukkingen die hierbij gebe zigd worden, de onderlinge rivaliteit tussen bepa&lde clubs, die het sportleven in Waalwijk langzaam kapot maakt, dit alles maakt toch de opvatting gerechtvaardigd dat de sportiviteit ver zoek is. Nogmaals, wij weten dat er gelukkig gunstige uitzonde ringen zijn; iaten zij zich er van overtuigd houden dat we voor hun houding te meer respect hebben, naarmate het gros zich te buiten gaat. Wij spreken ons niet uit over hetgeen Zondag gebeur de, in zoverre wij niet een bepaalde persoon of een be paalde partij de schuld geven of veroordelen, maar wij ver oordelen wel het Waalwijkse publiek, dat van een voet baller een stierenvechter wil maken, dat liever bloed schijnt te zien dan Voortreffelijk spel, dat van een voetbalterrein een arena maakt, een baaierd van drift en hartstocht; wij overdrijven niet. Wij veroor delen die supporters die moed willig voor de wedstrijd de spelers „warm" maken, hen ophitsen, zoals men een hond doet; die niet.de minste waar dering hebben voor de per soon en dë prestaties van een tegenstander, die iedere trap van de tegenstander als on geoorloofd beschouwen en bij wie de eigen partij nooit kwaad kan doen. Zeg niet dat het nogal mee valt; wij weten dat'het erg is en dat wij 1 niet overdrijven wanneer we zeggen dat de sportiviteit over het algemeen zoek is en dat dit op alle mogelijke manieren blijkt. En niet om een uiterlijke reden, zoals het SSS-systeem, of een scheidsrechter die niet naar de zin is, maar om motieven van persoonlijke hard, uit jalouzie en naijver en andere1 ir^nder fraaie eigenschappen, die een goed sportman vreemd zijn En waar de sportiviteit ver dwijnt, verdwijnen ook de goede prestaties, verdwijnt op de duur ook de sport zelf. De tijden van het fair play schij nen voorbij te zijn en nu de voetbalsport op haar hoogte punt schijnt te staan, blijkt zij haar dieptepunt bereikt te hebben. Programma voor 2e Paasdag 18 April. KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. S.V.V.—v.s.v. HeerenveenA.G.O.V.V. De stand is hier: VSV 3 2 0 14 BW 3 12 0 4 SVV 2 110 3 AGOVV 2 10 12 Heerenveen 3 10 2 2 NOAD 3 0 12 1 PROMOTIE-DEGRADATIE 2e Klasse District IV. De stand is: RBC 3 2 10 5 De Spechten 3 12 0 4 TOP 3 1113 Helmond 3 0 0 3 0 District VI. LONGA—De Valk ChevremontDe Baronie De stand is: LONGA 2 110 3 De Baronie 2 1 0 1 .2 De Valk 2 10 12 Chevremont 2 0 111 3e Klasse O.D.C.—W.S.C. Scheidsr.: M. C. Krens Grensrechters: L. Allertz en J. Aussems R.K.C.—Mulo Scheidsr.: G. Schot Grensrechters: J. Stabel en C. Martens De stand: RKC 3 2 0 14 WSC 3 2 0 1 4 ODC 3 1113 Tivoli 4 112 3 Mulo 3 0 2 1 2 4e Klasse Uno Animo—Vlijm. Boys Scheidsr.: J. Geen en Grensrechters: A. v. Bladel en C. Bre- kelmans. ZaltbommelOss Scheidsr.: A. Dijks Grensrechters: P. van Drutten en J. Leenhouwers. Vlijm. Boys 4 3 10 7 Uno Animo 4 2 115 Oss 4 12 14 Zaltbommel 4 0 0 4 0 BEKER-PROGRAMMA Groep H t WilhelminaRaamsdonk HeusdenHaarsteeg Groep I Ons ViosRWB Zwaluw—RKFSV Groep J SET—Sarto V elocitasT AC Groep K SCO—WVO WaspikRight 'Oh Groep L RKDV CBroekhoven Veerse BoysHieronymus O.D.C.—W.S.C. De ene enerverende wed strijd voor WSC is nog niet goed en wel achter de rug, of een volgende vraagt weer on ze volle aandacht. 2e Paasdag gaat WSC naar Boxtel om ODC in eigen omgeving te gaan bekampen; voorwaar geen gemakkelijk karweitje! De ODC-ers, die getraind worden door niemand minder dan trainer Jackson van BW, begonnen hun promotie-com petitie met een verdienstelij ke wedstrijd tegen Mulo in Helmond, waarvan een gelijk spel 't resultaat was. Hun tweede wedstrijd eindigde thuis in een nederlaag tegen RKC, doch nadien herstelden zij zich keurig door j.l. Zondag Tivoli in eigen huis althans in Eindhoven met 02 te klop pen; een keurige prestatie! En nu treden zij Maandag aan voor hun tweede thuis wedstrijd n.l. tegen WSC. Ge zien de stand van zaken is dit één der belangrijkste wedstrij den 'van deze competitie en wij zouden dan ook de WSC- ers willen aanraden deze wed strijd in een zodanig licht te bezien. Alleen met een uiter ste krachtsinspanning zal het mogelijk zijn de zo broodno dige punten mee naar Waal wijk te brengen. Dus WSC- ers, denk er om dat hier Maandag heel veel op 't spel staat en al Uw krachten zul len worden opgeëist voor een gunstig resultaat. Onnodig te zeggen natuurlijk dat er op gerekend wordt dat alle leden; van de Supportersclub deze reis meemaken en dat ook de overige WSC-aanhang hun jongens mee gaan aanmoedi gen. Er is goede en voordelige reisgelegenheid, doch dan tij dig opgeven bij Sjef Sars. "Het jeugdelftal van WSC speelt een voorwedstrijd tegen het jeugdelftal van ODC, wel ke wedstrijd om 13.15 uur aan vangt. In verband hiermede vertrekt de Supportersclub om 13 uur precies, om zodoen de in de gelegenheid te zijn het tweede deel van de jeugd wedstrijd eveneens bij te wo nen, wat voor onze jeugd spelers natuurlijk een stimu lans zal zijn om hun uiterste best te doen. Dus allen die de reis met de Supportersclub meemaken, die zorgen om 13 uur present te zijn bij de „Korenbeurs"! WSC-ers doet Uw uiterste best om de naam van Waal wijk hoog te houden! Good Luck! R.K.C.—MULO. Voor Maandag 2e Paasdag is voor RKC bovengenoemde wedstrijd vastgesteld. Deze wedstrijd zal gewonnen moe ten worden, wil RKC haar leiderschap behouden, want alle concurrenten zijn in staat om bij een volgende struike ling deze plaats te gaan over nemen. Het zal RKC niet gemakke lijk vallen om te winnen, daar Mulo voor haar laatste kans vecht. Wordt er door Mulo verloren, dan is deze uitgeschakeld. DSh^Mle reden voor RKC om alle?"%^ alles te zetten. Promotie-wedstrijd JULIANA 2—S.E.T. 2 Tweede Paasdag wordt er op het Juliana-Sportpark bo vengenoemde wedstrijd ge speeld voor de promotie naar de KNVB. Het reserve-team der Tilburgse tweede klasser SET kan eveneens als de Geel-Zwarte ploeg terugzien op een uitstekende staat van dienst in de normale compe titie. De gasten van Maandag a.s. toonden pch evenals hun gastheren in een constante goede vorm. De veronderstel ling is dan ook gewettigd dat beide ploegen elkaar niet veel in kracht zullen ontlopen en ons ongetwijfeld een span nende, goede strijd zullen voorschotelen. Met veel be langstelling, vooral van de Juliana-aanhfeng, wordt deze eerste thuiswedstrijd in de promotie-competitie tegemoet gezien. Ook anderen zullen deze unieke gelegenheid om eens kennis te maken met 't beste afdelingsvoetbal willen meemaken. KAATSHEUVEL. D.E.S.K.-NIEUWS. DESK heeft de vererende invitatie gekregen om op de 2e Paasdag in Dongen de Ju bileumwedstrijd te gaan spe len tegen TSC, de eerste klas ser uit Oosterhout. Dit kan een aardige kracht meting worden, indien er op volle kracht gespeeld wordt en niet zoals 1.1. Zondag. We zul len hopen dat alle spelers fit aan de start kunnen verschij nen, zodat we van een mooie wedstrijd kunnen genieten. DES-supporters kunnen zich reeds van een plaatsbewijs verzekeren, aangezien de heer J. Kleijsen, Gasthuisstr. 4, de voorverkoop in handen heeft. Trekt allen mee op, naar Dongen. SPRANG. S.D.O. Zaterdag j.l. speelde S.D.O. tegen Sparta voor de KNVB- beker. Met de wind in de rug wist SDO de stajid vóór de rust op 20 te brengen. Na de hervatting maakte SDO 30; hierna kwam Spar ta opzetten en wist de stand nog op 32 te brengen. Onze spil J. Ophorst, die tegelijk met A. v. d. Hoek naar een bal kopte, liep hier door een lichte hersenschud ding op. Tweede Paasdag worden serie-wedstrijden gespeeld op het SDO-terrein. Zie de advertentie. Zaterdag a.s. speelt SDO 'n thuiswedstrijd tegen Roosen daal. N.E.O V.O.B.B.A. 1—3. Zaterdag speelde NEO haar laatste wedstrijd- voor deze competitie in eigen huis tegen VOBBA uit Breda. Het was voor beide clubs 'n belangrijke wedstrijd, daar hier de beslissing moest val len wie er kampioen zou wor den en VOBBA is het gelukt als gelukkige kampioen uit de bus te rollen. Het talrijkê publiek heeft van een mooie wedstrijd kun nen genieten, daar er aan weerszijden 'goed voetbal te zien werd gegeven. Vooral de linkervleugel van 'VOBBA liet regelmatig een pracht stukke voetbal zien en was technisch de beste speler van 't veld. NEO, dat vóór de rust met de wind mee speelde, wist hiervan niet voldoende te profiteren. Zij trok zich te veel in de verdediging terug wat niet nodig was en gaf VOBBA zodoende de gelegen heid steeds gevaarlijk op te dringen. Wanneer er ongeveer 15 minuten gespeeld zijn, weet de NEO-rechtsbinnen met een hoog, hard schot zijn club de leiding te geven, doch dit is slechts van korte duur, daar VOBBA reeds 5 minuten la ter de gelijkmaker weet te scorem Wanneer even later NEO voor de tweede maal doelpunt, wordt dit doelpunt ten onrechte door de scheids rechter geannuleerd en treedt de rust in met gelijke stand 1—1. Na de thee is het NEO dat direct een geweldig offensief inzet en VOBB.A geheel in de verdediging terug dringt en waar ryien.dan ook met man en macht moet verdedigen om doelpunten te voorkomen, hetgeen hun wonderwel ge lukt. Slechts sporadisch weet VOBBA aan de druk op hun doel te ontkomen om dan ge vaarlijke aanvallen te onder nemen en weet zelfs tweemaal te doelpunten, daar de verde diging van NEO dikwijls over de helft stond en zodoende een bal die hoog over hen heen gespeeld werd, niet meer konden halen. Het einde van deze harde, doch uiterst faire wedstrijd' kwam dan ook met 31 in 't voordeel van VOBBA, die hiermede het kampioenschap in de wacht hebben gesleept. Scheidsrechter Damen heeft deze match op. prima wijze geleid. A.s. Zaterdag om 5 uur speelt NEO 3 een thuiswed strijd tegen Vrijh. Boys 2. KAATSHEUVEL. Tafeltennis. In verband met de Brabant se kampioenschappen die nu vastgesteld zijn op 24 April te Eindhoven, zijn de Kaats- heuvelse kampioenschappen, georganiseerd door K.A.T., uitgesteld tot 1 Mei. Hierdoor kunnen zich voor deze kam pioenschappen nog spelers en speelsters opgeven bij de heer v. Best. Na deze dag worden onder geen voorwaarden meer in schrijvingen geaccepteerd. Ook voor de bus naar Eind hoven op 24 April kunnen zich nog enkele personen opgeven op hetzelfde adres of bij hun club. Aan degenen die de reis meemaken, zal nog nader het vertrek-uur worden medege deeld. Aan de a.s. Brabantse kam pioenschappen' zal KTC deel nemen met zes 'personen, dit wil zeggen drie in de derde klas enkelspél en drie in de vierde enkelspel, alsmede ook met twee dubbels in de derde en één in de vierde klas. Zal Kaatsheuvel voor het eerst een Brabants kampioen schap bezitten? Aan de spelers, om hierop 'n gunstig antwoord te geven. Dus mannen, doe je uiterste besten houdt de naam van KTC hoog. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een lang durig, smartelijk lijden, tijdig voorzien van de H.H. Sacra menten der Stervenden, in het St. Nicolaas-ziekenhuis. te Waalwijk, onze innig geliefde echtgenote, moeder, behuwd- en grootmoeder Mevrouw JACQUELINE JOSEPHA MARIA BOHNEN, echtgenote van de Heer Rudolphus Theodocus van Mil in de ouderdom van 69 jaren. Waalwijk R. TH. VAN MIL J. H. M. VAN MIL A. L. J. VAN MIL- VERWIEL en Kinderen JOHa. P. ZIJLMANS- VAN MIL F. J. ZIJLMANS en Kinderen H. J. C. VAN MIL J. A. VAN MIL- VAN DER OORD en Kind Leeuwarden R. A. V. VAN MIL M. A. B. VAN MIL- FORSTER Waalwijk, 12 April 1949. De teraardebestelling zal plaats hebben op Donderdag 14 April a.s. te 10 uur, vanaf het St. Nicolaas-ziekenhuis. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op Dinsdag 19 April a.s. om 10 uur in de Parochie kerk van St. Jan te Waalwijk. Geen rouwbeklag. Gaarne H. H. Missen. Heden overleed na een - ge duldig gedragen lijden, geheel onverwacht, onze lieve Be huwdzuster en Tante PETRONELLA JOHANNA RUITENBERG- DE ROON. Harderwijk: H.. G. Hoogenkamp M. Hoogenkamp-Calliber Raamsdonksveer: Joh. Ruitenberg D. C. Ruitenberg- Lankhuijzen Waspik: M. Ruitenberg G. A. Ruitenberg Neven en Nichten. Raamsdonksveer, 10 April '49 ONDERTROUWD MIENTJE VUCHTS en KEES VAN GOOL Huwelijksinzegening Woensdag 4 Mei a.s. om 9 uur in de Pa rochiekerk van St. Jan te Waal- ijk.' Waalwijk, April 1949. Toekomstig adres: Putstraat 96. OPENLIJK DANK. Hiermede betuig ik mijn op rechte dank, aan de H. Maagd Maria en de H. Ignatius, voor een verkregen gunst, na het bidden der krachtdadige noveen der drie weesgegroeten. N. N. te K. Op 24 April a.s. hopen onze ge liefde ouders J. MUIS J. MUIS-HOOGENDOORN hun 25-jarige Echtvereniging te herdenken. Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blij ven, is de wens van hun dank bare kinderen Jan en Sjaantje Willemien 'en Gerrit. Gelegenheid tot feliciteren op Zaterdag 23 April van 3.30 tot 5 uur, Floris V-laan 23, Waalwijk. 20 APRIL wordt bepaald wie het hoogste aantal zegels heeft voor eén STEP of ROOKTAFEL, daaraan zijn 20 troostprijzen verbonden. Deze week bij Uw boodschappen Fijne Advocaat, Wijnen, Likeuren, Bier en Limonade bij iedere fles 5 zegeltje! extra Grote sortering Suiker en Chocoladewerken, Koenen, Koekjes enz. Beleefd aanbevelend, ledereen ROOKT met Paschen SIGAREN uit het bekende VOLOP 1ste klas merk sigaren votr iecereen. Ook voor feestjes en gelegenheden slaagt U bi) ons altijd. De zaak van vertrouwen. Grote sortering. Prettige bediening Beleefd aanbevelend. TE KOOP: Alle soorten stoelen dressoirs, tafels, ledikanten, divan's vloerkleden, spiegels, enz. enz. tegen de meest concurrerende prijzen O. v. d. SLUYS in en verkoop 2 de handsgoederen Laageinde 92 WAALWIJK wendt zich naar onderstaand adres '4I tegen 1 MEI v. BOXTEL-v. BEST Schoolstraat 9 KAATSHEUVEL. Beschaafde R.K. Juffrouw zoekt tegen |uli op goede stand te Waal wijk een alleszins NET EN GOED PENSION met aparte zit- en slaapkamer of zitslaapkamer. Brieven onder No. 2849 bureau van dit blad. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk maken bekend, dat de Burgemeester op Vrijdag 15 April a.s. (üoede Vrijdag) zijn gewone spreekuur NIET zal houden, terwijl de gem. secretarie, alsmede de kantoren en diensten der gem. be drijven alsdan de gehele dag voor het publiek GESLOTEN zullen zijn. Waalwijk, 13 April 1949. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk. REISBUREAU hoofdkantoor Molenstraat 48 ZUNDERT - Telel 2.1.9 heeft ten gerieve van haar bui tenlandse touristen een bijkantoor gevestigd te Waalwijk in de Wijnhandel van de Heer Ver- Stijnen, Grotestraat 191 A, Tel. 553, alwaar U alle gewenste inlichtingen kunt bekomen in ver band met onze buitenlandse reizen TE KOOP Een blok van in de gemeente Waalwijk. Brieven onder no. 2850 Bureau van dit blad. De Burgemeester van LOO N - OP'ZAND maakt bekend, dat de gemeente-secretarie op GOEDEN VRIJDAG en PAASCH-ZATER- DAG, 15 en 16 April a.s., voor het publiek zal zijn gesloten. Het bureau Burgerlijke Stand is op Paasch-Zaterdag, uitsluitend voor aangiften van geboorten en overlijden geopend van 10 tot 11 uur. Kaatsheuvel, 12 April 1949. De Burgemeester voornoemd, Mr: R. J. TH. VAN DER HEIJDEN. 4 dg. Luxemburg/Ardennen 14 t/m 17 Mei 3 77 Luxemburg/Ardennen 1 t/m 3 Juni 6 77 V ogezen/Luxemburg 7 t/m 12 4 77 Luxemburg/ Ardennen 14 t/m 17 8 77 Zwitserland 19 t/m 26 77 3 77 Luxemburg/Ardennen 1 t/m 3 Juli 6 77 V ogezen/Luxemburg 11 t/m 16 77 4 77 Luxemburg/Ardennen 18 t/m 21 77 8 77 Zwitserland 24 t/m 31 77 4 77 Luxemburg/ Ardennen 3 t/m 6 Aug. 6 77 V ogezen/Luxemburg/Parij s 8 t/m 13 77 3 77 Luxemburg/Ardennen 14 t/m 16 77 Ie Klas Hotels, Prima Service, Prachtige Reis, Tevreden Passagiers. Reist per „Zundert/Express", dan wordt Uw Reis een Succes! Laat Uw haard onder 12 at mosfeer druk doorspuiten; wordt gehaald en thuisgebracht. Wij hebben prima JAPANLAK en GLANSVERF. Laat nu Uw dresseerkar of landbouwwagen opknappen. G. N. VAN ACHTERBERG Autosloperij en Lakspuitinrichting Nieuwstraat B" 31 - Telef. 139 VRIJHOEVE-CAPELLE.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 7