Waalwijkse en Langs Courant -DOEI IER 0P8JRG- Wijde Wereld foMo.w VERF t&e. HET AFBETALINGS-SYSTEEM UIT DE worden gekeurd. Terugkeer naar een deels ongezonde voor oorlog se toestand. De Nederlandse Tulpen Ralley j CONFEREREN EN VERGADEREN. Nieuwe prijzen voor schoenreparaties. Hoogenbosch pessimistisch. W. v. d. Heijden en Zonen Nieuwe vaccine tegen kinkhoest. Lichtingen 1941 t.m. 1944 De Kleine Operette opende de rij. DINSDAG 19 APRIL 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TEELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 32. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux: GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES: „ECHO". f 1 Op alle mogelijk gebied zijn er symptomen waar te nemen die er op wijzen dat we langzaamaan weer terugkeren naar de voor oorlogse toestand, die bij ons ook normale toestand heet. Op economisch terrein val len we weer terug op 't peil waarop wij burgers voor de oorlog stonden, mis schien nog iets lager; in ieder geval het geld in de handen van de consumen ten wordt met de dag schaarser en als een gevolg hiervan zien we weer een opleving van het zgn. af betalingssysteem, in ver band waarmee op 't einde van het vorig jaar een Prijzenbeschikking Ver koop op Afbetaling ver scheen. Deze maatregel achtte de Overheid noodzakelijk omdat er op dit gebied mistoestan den heersten, die een groot nadeel betekenden voor de arme consument, die tot een dergelijk afbetalingssysteem zijn toevlucht moest nemen. En ook thans weer blijkt men deze praktijken nog niet af geleerd te zijn. Vanzelfsprekend kunnen bona-fide afbetalingsbedrijven bij de afnemende koopkracht van het publiek een uitkomst zijn voor de verbruiker, wan neer deze duurzame en on misbare gebruiksgoederen aan moet schaffen, waarvan een betaling ineens onherstelbare schade zou berokkenen aan 's mans budget. Mala-fide bedrijven echter speculeren op de geringe koopkracht van de koper en op de noodzakelijkheid van 't artikel en brengen hun slacht offers op alle mogelijke ma nieren in de grootste moei lijkheden. Waar op gelet moet worden. Wij willen, nu dit punt weer enigszins actueel begint te worden, in het belang van 't publiek toch even op enkele dingen wijzen, die de volle aandacht verdienen, wil men niet met dergelijke praktijken bedrogen uitkomen. Zo moet men er dan b.v. goed aan denken, dat men vooral geen voorwerpen gaat kopen waarvan de verbruiks- duur korter is dan de afbe talingstermijn en dat men niet gaat kopen boven draagkracht zodat de afbetalingsverplich tingen niet geregeld kunnen worden nagekomen. Regelma tig doet zich, ook thans weer, 't verschijnsel voor, dat men, aangelokt door de mooie en makkelijke vooruitzichten van zo'n systeem, zich laat. ver leiden goederen te kopen in een luxere uitvoering dari men normaal zou hebben ge daan en met gaat fietsen ko pen met nikkelen velligen, dure radio's enz. En als derde punt moet men dan voor ogen houden, dat men zich steeds overtuige, of de geoorloofde prijs, plus de geoorloofde afbetalingsvergoe ding wordt berekend. Er zijn bedrijven genoeg die er zoveel mogelijk winst uit proberen te slaan en hoge rente bereke nen, terwijl als normaal mag worden genomen 1 Vi2% per dag. Wat de gevolgen zijn. Enkele consequenties die vast zitten aan dit kopen op afbetaling zouden we hier wil len noemen. Op de eerste plaats dit: wanneer men gewoon koopt dan gaat men eerst eens bij verschillende winkels kijken; waar is het 't goedkoopste vraagt men zich af en juist dit „marktverkennen" blijft bij 't kopen op afbetaling achter wege, veelal tenminste, want een koper op afbetaling blijft meestal klant bij dezelfde zaak. Te meer geldt dit voor zgn. colportage bedrijven, waar de klant aan huis be zocht wordt, waar hij niet eens meer naar de winkel be hoeft te gaan en dus iedere prijsvergelijking achterwege blijft. Zoals we reeds zeiden, er zijn mala-fide bedrijven die van de geringe directe koop kracht misbruik maken. Een dergelijk misbruik maken de monstreert zich b.v. in 't feit dat men geen afschrift geeft van 't koopcontract; hoe ver keerd dit is, begrijpt ieder een. De koper wordt als het ware weerloos overgeleverd aan de willekeur van de ver koper. Vaak rekent men een te hoge basisprijs en daarop nog een te hoge rente. Wanneer er geen schrifte lijk afbetalingscontract be staat, mag er maar 5% rente per jaar van het restant wor den berekend, van hetgeen er na iedere afbetaling over schiet. Nu ziet men ook nog al eens gebeuren, dat de koper gedurende de gehele afbeta- lings-termijn 5% per jaar moet betalen van de gehele koopsom. Oningevulde koopcontracten tekenen kan nooit goed zijn; toch zijn er mensen die zich hiermee laten foppen, zoals over het algemeen o.i. ook de domheid der mensen, derge lijke praktijken in de hand heeft gewerkt. De cijfers vroegen er om. Dat de omvang van de ver koop op afbetaling de laatste tijd weer is toegenomen, be wijzen onderstaande cijfers: Van enkele bedrijven geven wij U het omzetcijfer over Ju li 1948 en van Februari 1948; dan zult U het verschil wel zien. Juli 1948: 0 Februari 1949: 1516. Juli 1948: 2407.— Februari 1949: 7400. Juli 1948: 3700.— Februari 1949: 6000. Om excessen van deze snel groeiende aanwas tegen te gaan, heeft de Overheid in October 1948 de „Prijzenbe schikking Verkoop op Afbe taling" in werking gesteld; deze nieuwe beschikking legt verband tussen rente en de termijn van afbetaling; ze schrijft bovendien voor, dat de koper een door de verkoper getekend afschrift van beta lingsovereenkomst ter hand gesteld wordt. Zo tracht de wet de positie van hen te beveiligen, dié ook nu weer het slachtoffer dreigden te worden van be drijven die er op speculeren minder koopkrachtigen nog wat armer te maken; laat het verleden een waarschuwing zijn en laat het kopend pu bliek zijn verstand gebruiken. een internationaal sport-evenement. In de laatste week van April zal een grote internatio nale automobiel wedstrijd ver reden worden, uitgaande van de Regionale Autosport Club- West. Aan deze wedstrijd doen ca. 75 Nederlanders mee en ca. 65 buitenlanders. Er zijn verschillende startplaatsen en wel in Den Haag, Brussel, Londen, Glasgow, Monte Car lo, Etern en Rome. Vanuit al deze steden star ten de deelnemers, om na een prestatie-rit van enige duizen den kilometers ten slotte alle vrijwel gelijktijdig aan de Ne derlandse grens te arriveren, waarna de tocht door Neder land voortgaat via Breda, Arn hem, Leeuwarden, afsluitdijk, om tenslotte in het bloembol len-centrum Noordwijk te ein digen. Het verheugt ons aan onze lezers te kunnen mededelen, dat een speciale verslaggever van de Nieuwsbladpers deze tocht meerijdt vanuit Den Haag. Hij zal voor ons blad een eigen reportage maken. Zijn tocht die in wedstrijd verband wordt gemaakt, zal gaan langs de volgende route: Den Haag, Brussel, Parijs, Bordeaux, Lyon, Brussel, Bre da, enz. De eerste Tulpen-Rallye kan, wanneer zij slaagt, voor ons land van belang zijn, waar zij toch een internationaal sport-evenement is, dat de aandacht van zeer vele bui tenlandse automobilisten op ons land vestigt. Zoals bekend is men over de Indonesische kwestie ook weer eens aan 't praten geslagen. Donderdag begon de voorconferentie te Ba tavia, waar het voorname lijk zal gaan om de drie punten van de Canadese resolutie t.w. herstel repu blikeins bewind in Djokja staken der vijandelijkhe den en accoord Ronde Ta felconferentie. Ons dunkt dat Nederland zwak staat tegenover de UNCI, de vertegenwoordi ging van de Veiligheids raad, waarvan we nog nooit veel goed hebben ondervonden en tegenover de republikeinse vertegen woordiging met haar dui delijke bedoelingen. De voorzitter van de Neder landse delegatie dr. v. Royen verklaarde in de openingszitting van deze conferentie dat er geen bezwaar bestaat van Nederlandse zijde tegen inwilliging van de Re publikeinse eis, die ook de eis is van de Veiligheidsraad, om her stel van hun gezag in Djokjakar ta. Echter zal Nederland alleen dan een bindende afspraak ma ken, wanneer ook overeenstem ming is bereikt omtrent de twee andere punten van de resolutie, het staken der vijandelijkheden en het doorgaan van de R. T. con ferentie. De voorzitter van de Republi keinse delegatie Mohammed Rhum verklaarde dat de Nederlanders door van het begin af aan in te stemmen met de terugkeer van de republikeinse leiders naar Djokja het vertrouwen zouden hebben kunnen herwinnen dat zij in de laatste vier maanden bij het In donesische volk verloren hebben. Hij zeide nog dat van hun kant geen hinderpalen in de weg zou den staan. De laatste opmerking doet ons even glimlachen. OOST TEGEN WEST. Een andere vergadering die on ze aandacht even vraagt is die van de V. N., die wel verre van de vrede te consolideren, de te genstelling tussen Oosten West weer heeft verscherpt. Aan de orde was de veto kwestie, en op de beschuldiging reeds 30 maal het veto te hebben misbruikt, kwam Gromyko in het geweer met de stelling dat zonder het veto de Veiligheidsraad een willoos instrument zou zijn in de handen van het Brits-Amerikaans blok. Dan keerde hij zich tegen het Atlantisch pact, dat hij zag als de voorbereiding van een atoom-oorlog tegen Rusland. Het pact was bovendien een onder mijning van het bestaan van de V. N., terwijl de Sovjet-Unie daarentegen zou voortgaan de principes van de opzet der V. N. te eren. Ja, als we de sovjet-unie niet hadden, dan zag het er lelijk met de wereld uit. Omtrent de Oost-West-verhou ding is nog mede te delen dat de Pritse regering een gepeperd ant woord heeft gegeven op de Rus sische nota, waarin eveneens werd geprotesteerd tegen het Atlantisch pact. 't Schijnt hen toch wel wat zwaar op de maag te liggen. DE BELGISCHE KONINGS- KWESTIE. Niets is er wat momenteel de Belgen zo in beslag neemt als de koningskwestie. Bij het bezoek dat prinses Charlotte aan België brengt is de enthousiaste liefde voor de koning weer opgelaaid. En nu is ook gebleken dat men in Wallonië evengoed als in Vlaan deren de koning terugverlangt. Geruchten omtrent een moge lijke verloving van de prinses met kroonprins Jean van Luxemburg zijn officieel tegen gesproken, maar het volk houdt er hardnek kig aan vast. DE GRENSVERBETERINGEN A.s. Woensdag zullen de grens- verbeteringen in de Eerste Kamer behandeld worden, en men ver wacht dat ze er niet eens zo gunstig onthaald zullen worden als in de Tweede Kamer het ge val was. Misschien zal het voor lopig verslag dat wij nog niet zagen, zich hierover al uit laten. Algemeen wordt aangenomen, dat het verzet van Duitse zijde tegen deze wijzigingen sterk opge blazen wordt en opgeschroeft. HERVATTING REPATRIËRING. Een bericht dat velen de ver zuchting „eindelijk" zal ontlok ken is dat betreffende de hervat ting van de repatriëring der Mili tairen in Indonesië. In het tijdvak van 13 Mei t.m. September zullen individuele gevallen repatriëren en de laatste vier bataljons O.V.W.- ers, voorts enkele onderdelen van de artillerie, genietroepen, pant serwagens e.a. In het tijdvak October 1949 tot en met Januari 1950 zal dan de 7 Decemberdivisie eindelijk terug keren, met de eerste zes bewa kingsbataljons. Het werd hoog tijd dat de re patriëring hervat werd, al is het alleen maar om de morele steun die de mensen thuis en de jon gens er aan hebben. Want dat het moreel enigszins geschokt was door het uitblijven van berichten betreffende de repatriëring be hoeven we ons niet te ontveinzen. De vertrekkende troepen onder vonden er zelfs de weerslag van! Met ingang van 29 April zijn door de Min. v. Econ. Zaken nieuwe prijzen voor schoenrepa raties vastgesteld. Het aanbrengen van lederen zolen en hakken zal per paar 2.30 tot 3.90 mogen kosten, al naar gelang de maat. Voor enkele zolen is dit bedrag gesteld op 1.60 tot ƒ2.90. Zijn de zolen hout-gepend, gelijmd of machinaal genaaid dan komen de prijzen 20 tot 40 cent hoger te liggen. Voor het aanbrengen van hakken mag 0.80 tot 1.10 pet- paar gerekend worden. Voor werkschoenen en reparaties met gevulcaniseerde rubber zijn weer andere prijzen vastgesteld. In vakkringen wijst men er op dat de reparatieprijzen voor het publiek in theorie slechts duurder zullen worden, en dan heeft men speciaal het oog op de concurren tie. De Nederl. Schoen-Industrie v.h. Gebr. Hoogenbosch te Amsterdam boekte over 1948 een netto-winst ad 131.126 (135.093). Voorgesteld wordt, 6 (onv.) pCt. dividend uit te keren. De verlaging door de Over heid van de winstmarge werd in 1948 ruimschoots door gro tere verkoop gecompenseerd. Op het batig saldo der exploi tatie van de filialen ad 317.954 werd ca. 70.000 in mindering gebracht wegens restauratie-kosten. Salarissen en diverse onkosten bedroe gen 210.666 (v.j. beliep het batig saldo filialen minus al gemene kosten 174.072). Per saldo was de bruto-winst hoger dan in 1947. De winst uitkering van een geliëerde venn. was 10.000 (onv.). Bij de voorgeschreven lage winstmarges kan slechts lo nend worden gewerkt indien de omzetten nagenoeg op het peil van 1948 kunnen worden gehandhaafd. Bij flinke daling der om zetten, met welke mogelijk heid ernstig rekening moet worden gehouden, zal aldus de directie, op basis der tegen woordige winstmarges het be halen van een bevredigend resultaat over 1949 een moei lijke taak worden. ZEEPOST NAAR INDONESIë, Ned. ANTILLEN en SURINAME. Met het m.s. „Willem Ruys" kan zeepost naar Indonesië worden verzonden. De te ver zenden correspondentie dient uiterlijk 28 April op de bus te worden gedaan. Naar de Ned. Antillen ver trekt het s.s. „Hera". Laatste buslichting op 20 April. Voor het s.s. „Stuyvesant", naar Suriname vertrekkend, is de laatste buslichting op 2 Mei. Waalwijk. Tal 443 KOLEN WORDEN DUURDER Met ingang van nieuw stookseizoen. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling vóór het volgende stookseizoen de prijzen der kolen te verhogen. Deze prijsverhoging zal dan niet alleen gelden voor de anthraciet, maar ook voor andere soorten, zoals eierkolen, briketten enz. Omtrent de vorm van deze prijsverhoging en de mate waarin dit zal geschieden, is nog geen be slissing genomen. NOG GEEN OPHEFFING TEXTIELDISTRIBUTIE De Nederlandse Bond van de tailhandelaren in textiel en mode artikelen „Demofex" deelt mede, dat de minister, in antwoord op het door de bond aan hem gezon den telegram, heeft medegedeeld, dat hij geen térmen aanwezig acht voor afschaffing van dq tex tieldistributie. Met preventieve werking. Vanuit Amerika is na de oor log in Nederland een vaccine te gen kinkhoest bekend geworden, dat 'n preventieve werking heeft. Zoals bekend, wordt in ons land het herstellende middel te gen kinkhoest reeds langer en met succes toegepast. De proeven nu, die hier in Nederland met het nieuwe vaccine genomen zijn, vol doen zeer goed en wanneer de stof in voldoende mate aanwezig is, ligt het in de lijn der verwach tingen, dat met een massa-vacci natie, zoals deze wordt aange wend tegen diphterie, begonnen zal worden. Het nieuwe vaccine garandeert een immuniteit van ongeveer twee jaren en zal dus een zeer belangrijk en, gezien de ervaringen in Amerika, een nage noeg afdoend middel zijn ter voor koming van deze zo zeer gevrees de kinderziekte. Overigens is het zuigelingen sterftecijfer in ons land uitermate gunstig te noemen. Was dit cijfer vóór de oorlog 3.8, thans is het teruggelopen tot 2.85 en daar mede ligt het beneden het wereld gemiddelde. De preventieve ge zondheidszorg boekt in ons land inderdaad uitzonderlijke resulta ten en een zeer frappant voor beeld hiervan is het voor iedere Nederlander wel zeer verheugen de feit, dat de gemiddelde sterf teleeftijd in 25 jaar tijds van 48 jaren op 64 jaar kwam. INFLUENZA-EPIDEMIE EISTE 525 MENSENLEVENS. Uit thans bekend gemaakte cij fers blijkt, dat tengevolge van de influenza-epidemie in Januari van dit jaar in ons land in deze maand 525 mensen zijn overleden. Het grootste aantal sterfgeval len kwam voor in de provincie Noord-Holland, namelijk 127. Daarop volgden Zuidholland met 118 en Noordbrabant met 60 ge vallen met dodelijke afloop. Zee land, Drente en Groningen staan met resp. de getallen 12, 14 en 16 het laagst genoteerd. Voor de overige provincies wa ren de cijfers: Friesland 22, Over- ijsel 25, Gelderland 46, Utrecht 36, Limburg 49. Verdeeld naar leeftijdsgroepen was de sterfte 't grootst in de groep van 70 jaar en ouder namelijk 843 p. 100.000, het kleinst in de groep van 5~10 jaar, namelijk 1,4. ONTMANTELING DER WESTDUITSE INDUSTRIE NOG VERDER BEPERKT. Productiekansen belangrijk uitgebreid. 159 fabrieken blijven gespaard. 159 Duitse fabrieken, die vol gens de plannen van 1946 en 1947 ontmanteld zouden moeten wor den zullen gespaard blijven. Hier toe behoren de staalwalserij van de Bochumer Verein, waar de Duitse arbeiders enkele maanden geleden weigerden de ontmante ling te beginnen en verschillende fabrieken van de I. G. Farben. Dit is een van de belangrijkste punten van de overeenkomst tus sen Parijs, Washington en Lon den over de Westduitse industrie, die in de drie hoofdsteden is ge publiceerd. PROCES TEGEN 21 NAZI- LEIDERS BEËINDIGD. Een Amerikaans tribunaal heeft vandaag het laatste en langste proces tegen Duitse oorlogsmis dadigers beëindigd. Van de 21 vooraanstaande nazi-diplomaten en regeringsfunctionarissen, die terecht stonden, zijn er 19 schul dig bevonden aan een of meer onderdelen van de uit acht pun ten bestaande aanklacht. Twee beklaagden zijn vrijgesproken. Er werden straffen uitgedeeld van 7 to 25 jaar. ENGELSE COMPAGNIE NAAR NEDERLAND. Er worden voorbereidingen ge troffen voor het bezoek van een compagnie zwaar luchtdoelge schut van het Engelse Royal Regiment of artillery" aan Ne derland. Een tweede compagnie zal België bezoeken. Deze bezoe ken geschieden naar aanleiding van een desbetrefffende uitnodi ging, die Nederland en België via de defensieraad van de West- Europese Unie hebben gedaan, zo verklaart men van Engelse zij de. De compagnieën worden, vol ledig uitgerust, in Mei verwacht. De vorming' der Nationale Reserve. Naar aanleiding van berich ten over het oproepen van de lichtingen 1941 tot en met 1944, wordt van officiële zijde het volgende medegedeeld: Er bestaan plannen de jon gemannen, behorende tot de lichtingen 1941 tot en met 1944 aan een keuring te on derwerpen, teneinde de mo gelijkheid te openen hen ge heel of gedeeltelijk te kunnen inschakelen in de landsver dediging. Hieraan kan het volgende worden toegevoegd: Een zeer groot gedeelte van hen, die behoren tot de vier genoemde lichtingen, verkeert in een zeer gunstige positie ten opzichte van de dienst plichtigen, behorende tot de lichtingen 1945 en latere jaar klassen, op wie de volle zwaarte van de dienstplicht, voor velen bestaande uit enige jaren tropendienst, drukt, als mede tegenover de oorlogs vrijwilligers, die eveneens enige jaren dienst in Indo nesië of hier te lande hebben verricht en waarvan velen tot de lichtingen 1941 tot en met 1944 behoren. Toen in 1944 en 1945 een begin werd gemaak tmet de opbouw van onze krijgsmacht, moest men er noodgedwongen van afzien een beroep te doen op deze vier lichtingen, omdat de mogelijkheid niet aanwezig was deze alsnog voor da dienstplicht op te roepen. Se dertdien is een viertal jaren verlopen, waarin de wense lijkheid is gebleken om, bo ven en behalve de in het ka der der Westelijke Unie te vormen operatieve strijd krachten, te beschikken over territoriale troepen, bestemd voor de handhaving van orde en rust in Nederland tegen aanslagen van binnen en van buiten. Mede om te vermijden dat daartoe alsnog een be roep zou moeten worden ge daan op de vorenbedoelde lichtingen ,is de regering over gegaan tot vorming der Na tionale Reserve. De Nederlandse jonge man nen, op wie tot dusver geen militaire verplichtingen druk ten, hebben het thans in ei gen hand om, door in ruime mate gevolg te geven aan de tot hen gerichte oproep en al dus op betrekkelijk weinig offers eisende wijze hun va derlandse plicht te vervullen, het de regering mogelijk te maken te blijven afzien van het gebruik der bedoelde lich tingen. Mocht het gewenste resul taat onverhoopt niet worden bereikt, dan zou moeten wor den overwogen de vrijwillig heid te vervangen door het alsnog opleggen van verplich tingen. Aangezien 't ogenblik voor deze beslissing nog niet is aangebroken, zijn alle tot dusver hierover verschenen berichten prematuur. Schoenreparaties kosten: zolen en hakken van heren schoenen, gespijkerd 3.90 en gepend of genaaid ƒ4.30. Voor reparatie met rubber is dat resp. 2.90 en 3.30. Dit zijn de maximum-prijzen. Toeristen naar België kunnen door loting maximaal 2800 frafis toegewezen krijgen voor de maand Juni '49. Aan vragen tot 30 April a.s.. Wie in 1948 reeds toeristenfrancs kreeg, komt nu niet in aan merking. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben 't compromis voorstel goedgekeurd, dat door een gemeenschappelijke commissie van Huis en Se naat werd bereikt, en dat voor de uitvoering van het plan- Marshall tot Juni 1950 een bedrag van 5.430.000.000 dol lar toestaat. „Follow the Boys" was .de veelzeggende titel van de Ameri kaanse film, die het leven van de artisten weergaf, die overal waar soldaten gingen, deze soldaten volgden, om hen voor kortere of langere tijd de eenzaamheid en de ellende te doen vergeten. Er zal wel niemand zijn die er aan twij felt of deze artisten de lof en de waardering die in de film tot ui ting kwam, hebben verdiend. Zij stelden hun gaven in dienst van hun medemensen op een wijze zo als zij wellicht nooit meer zullen of kunnen doen. Maar toen hun werk reeds lang ten einde was en zij voor een goed deel terugkeer den naar het grote Amerika, gin gen op hun beurt hun collega's uit het verarmde en kleine Nederland naar het andere eind van de we reld, omdat daar thans de militai ren van hun land onder moeilijke omstandigheden hun plicht ver vulden. Zeker, het aantal gezel schappen was niet zo groot als dat van hun Amerikaanse colle ga's, hun. faam was wellicht min der verbreid en ook de opzet van tournée's minder groots. Maar dit was toch wel zeker de intentie waarmede zij naar het verre Oos ten vertrokken en hetgeen zij de soldaten brachten, was zeker niet van een mindere kwaliteit. Een film zal over hen nooit worden gemaakt en hun prestaties zullen wel nooit die publiciteit krijgen, die zij eigenlijk verdienen, maar dat doet er niets aan af. Hadden de Amerikanen een Bob Hope of een Sophie Tucker, wij hebben hier een Willem Nos- ke gehad, die wij hebben zien spelen voor een gehoor van acht man (de rest was op patrouille) op die vervloekt verlaten post Djatiredjo, die slechts via een fouragewagen twee maal in de week contact heeft met de bui tenwereld Wij hebben hier ook genoten van het onweerstaanbare spel van het toneelgezelschap van Bouber en van de opvoering „In het wit te paard" door het gezelschap „De Kleine OperetteHet was het eerste gezelschap dat hier in Madioen voor 't voetlicht kwam. De pioniers die de rij openden van Niwin-gezelschappen, die wat verlichting kwamen brengen in het zware werk van de troepen in het nieuw bezette gebied van Oost-Java. Zij die de opvoering hebben meegemaakt, zijn er in die keu rig opgeknapte bioscoopzaal van Madioen even volkomen uit ge weest. Met medewerking van bur gerinstanties was er gezorgd voor een stemmige verlichting, er was een band uit de stad zelf, die de mensen al deed voelen dat zij nu werkelijk een uitvoering gingen meemaken zoals vroeger in Hol land en er was een Bert van Dongen die voor de aanvang alle eventuële vooroordelen tegen de operette op de hem bekende ma nier volkomen uit de weg ruimde. Over de uitvoering zelf kunnen we kort zijn. De artisten die er aan medewerkten, hebben hun sporen reeds lang verdiend en zij oogstten dan ook bij deze mili tairen, die hun critiek heus niet onder stoelen of banken plegen te steken, een daverend succes. Zij hebben het verdiend deze mensen, die hun werk in Neder land onderbraken om de „boys" te volgen. Toevalligerwijs zagen wij het schema dat zij hier in Oost-Java te verwerken hebben. Het stond allemaal heel nuchter op dat papier aangegeven, doch de uitvoering er van is nog heel wat anders. Ene dag Probolinggo, andere dag Kediri, convooien, ra dio-uitzendingen, schokkende drie tonners, zingen, kapotte bruggen en na Oost-Java weer Sumatra. Het is een zwaar leven en dit geldt des te meer voor de dames die van dit gezelschap deel uit maken. Wij hoorden iemand de spijker op de kop slaan, toen hij zei dat het eigenlijk net O.V.W.- ers waren. Het was een compli ment dat zij ten volle hadden ver diend. In alle vroegte gingen zij de volgende dag weer met het con- vooi verder en het wachten is op het volgende gezelschap. Het op treden van de Kleine Operette maakte dat onze verwachtingen zeer hoog gespannen zijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1