Jmft DE LENGSTHMT ZOEKT KAMERS p.iuLmme. VLOERKLEED SINAASAPPELEN OVERLEDERSNIJDERS VERFRAAIT UW TUIN! TUINGRINT STIKMEESTER. 2 GEROUTINEERDE - AFLAPPERS. - EEN NETTE WERKSTER. SPRANG CAPELLE WASPIK 2 pers. staalbuisiedlkant EEN ADVERTENTIE De Brigade en wij. een nette Kostheer ervaren Chel Zit-Slaapkamer MEISJE Nette Werkster NET DAGMEISJE. Slaapkamer prima, nieuw 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 19 APRIL 1949 6 in dit blad beefI voor eenieder grote waarde, omdat dit blad in Waalwijk, de Langstraat en omgeving ALGEMEEN gelezen wordt. Brieven met condities aan A. J. BUL, p/a. Kofa-Ma- gazijn, Markt *7, Waalwijk. L. DE JONG Dreefstraat 34 KAATSHEUVEL. WERKSTER gevraagd MAATCORSETTEN TE KOOP Moderne complete C. L. DE BENIS-BOUWMANS TE KOOP: THANS VERKRIJGBAAR, - MOOI, FIJN, WIT Aanbevelend: A. SCHILDERS ZOON FIRMA J. DE GOUW ZN. Bij ons kan geplaatst worden EEN ERVAREN Sollicitaties worden spoedig tegemoet gezien, doch uitsluitend van personen, die volkomen voor hun taak berekend zijn. KOFFERFABRIEK vraagt voor spoedige in diensttreding Volkomen op de hoogte met aflap- en kantennaaimachines. Brieven met opgaaf van verlangd salaris onder No. 2855 bureau van dit blad, VOOR DIRECT GEVRAAGD: D. v. d. BOOMGAARD, Stationsstraat 19 WAALWIJK spoorde alle leden aan trouw aan de vereniging te blijven, wat juist nu voor de naaste toekomst van het grootste belang is, daar onze middenstanders een grote strijd te wachten staat. Verder spoorde hij aan zoveel mogelijk aan de spaarkas deel e nemen voor een gezamenlijke reis naar Rome, in 1952 mede te ma ken ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan van de Dioc. Mid denstandsbond. Hij deed verder nog een beroep tot steun aan het Dr. v. Beurden-huis. De voorz. dankte de spreker en deed tevens een beroep op alle j leden zich hecht aaneen te slui- j PAASEI-ACTIE VAN - KATH. THUISFRONT. De Paasei-actie die Katho liek Thuisfront op Paas-Zater- dag organiseerde, heeft een zeer gunstig verloop gehad. Met de nodige aantrekkings middelen werd 's middags door de straten getrokken en de verkoop aangeboden eieren gingen vlot van de hand. Er zijn bijna 4000 eieren verkocht, zodat de opbrengst, die nog niet precies bekend is, in elk geval de moeite waard zal zijn. Mr. D. VAN SETTEN DIRECTEUR VAN DE B.B.A. Als opvolger van wijlen de heer J. Reijnders, in leven directeur van de B.B.A., is thans in dezelfde functie be noemd Mr. D. van Setten te Breda. Mr. van Setten, die nog 'slechts 32 jaren oud is, was sedert 1 Februari 1947 ad junct-directeur der B.B.A. De nieuwbenoemde studeerde te Utrecht en slaagde in 1941 voor zijn doctoraal in de rech ten. Aanvankelijk adjunct Rijksinspecteur van het ver keer te Haarlem, werd hij vrij spoedig in dezelfde functie werkzaam gesteld in 's-Bosch om reeds spoedig belast te Worden met de leiding der in spectie. Lang bleef hij echter niet, want reeds in 1944 werd hij benoemd tot President- Directeur van de N.V. „De Twee Provinciën" te Slikke- veer. Hier bleef hij tot zijn be noeming in Breda. Velen onzer hebben kennis gemaakt met de nieuwe di recteur op de tentoonstelling „Waalwijk 1948" op de stand van de B.B.A. Wij bieden hem gaarne onze gelukwensen. ABONNEERT U op DE ECHO VAN HET ZUIDEN ten en te komen tot een groot blak, om straks aan alles weer stand te kunnen bieden. Verkiezing gemeenteraad. Door de diverse groepen zijn voor de op a.s. Zondag te hou den voorverkiezing voor de Ge meenteraad de volgende groepen samengesteld. Groep 1 Middenstand F. van Tilborg, J. van Dongen, G. Vro- mans, Jo Moonen. Groep 2 Landbouwers J. v, d. Lee, J. de Kort. Groep 3 Arbeiders van Nooye, M. Snoeren, Jos. v. Esch Pzn. EEN PRACHTIG EN DRUK PAASFEEST. De mooiste Pasen sinds 100 jaar, zei De Bilt en we gelo ven het gaarne. De natuur vierde ook Pasen en met een dergelijke overvloed van warmte- en licht, dat het de eerste zomerse dagen van 1949 waren. En de bloesemknop pen van de fruitbomen braken open, de Betuwe werd de gro te bloesemtuin en trok vele belangstellenden. Maar drukker, veel drukker was het in de bollenstreken, waar duizenden en nog eens I duizenden auto's, ook uit Bel gië, Frankrijk, Luxemburg, Engeland en Amerika, en fiet sen en voetgangers zich ge duldig in de lange filé's schaarden om van de kleuren pracht der Hollandse tuinen te gaan genieten. En de ster ke geur van de in volle bloei staande hyacinthen werd ver mengd paet de benzine- en oliedamp van die duizenden auto's en bussen. Aan het strand was 't druk, in Scheveningen drukker dan op een dag in de zomer. Schip hol telde eveneens 25.000 be zoekers en organiseerde vele rondvluchten boven de bol lenvelden. Ook in onze omgeving was er druk bezoek. De Roestel- berg en de Duinen kregen een recordbelangstelling van hein de en verre en ook het Land van Heusden en Altena waar de perenbomen als witte bruids-bouquetten neergezet schenen en waar de appel bomen het niet konden na laten hun tere, frisse rose even te laten zien; ook deze mooie, vaak yergeten streek werd tijdens deze dagen druk bezocht. Pasen 1949 zal in de herin nering van de mensen een Pasen zijn, die zeldzaam was om zijn schoonheid en nog lang zal men over deze Pasen blijven spreken. Het is eigenlijk een vreemd ge val met zo'n Brigade. Zij, die er toe behoren, voelen zich eens klaps de hand drukken, ze horen felicitaties mompelen vanwege 't driejarig bestaan, en er is in feite niemand onder hen die, om nu maar eens iets te noemen, ooit de rode klei van Chaah op Malakka heeft verwenst, toen de Brigade daar in 1946 werd opgericht. Het is hier de plaats en de gelegen heid niet om dieper in te gaan op de gebeurtenissen van deze drie jaren. Maar ook het jongste ver loop en de laatste mutaties tonen wel de wonderlijke juistheid aan van Buringer's paradox „Regi- menter sterken zehnmal. Und es bleibtdas Regiment". Het zou een vervelende litanie worden, als we alle onderdelen met name gingen noemen die kor tere of langere tijd onder de „W" Brigade hebben gediend. Het zou voor Personeelszaken nog hele maal niet zo'n simpele opdracht zijn om de namen op te sporen van alle personen, die bepaalde functies, ook de hoogste, hebben vervuld. En men vraagt zich af wat is nu het wezenlijke en on veranderlijke bestanddeel van een Brigade Het zijn de functiona rissen niet en het zijn de onder delen niet. Maar wellicht is het een vaste band, die een hoeveel heid in zichzelf variabele inspan ning bundelt, welke 't Nederland se volk zich getroost voor de toe komst van zichzelf en Indonesië.. Toen de „W" Brigade in Mei van hei vorig jaar afscheid nam van Cheribon, drukte de toenma lige Brigadeveldprediker, ds. van der Windt het zo treffend uit, bij de herdenking der gevallenen op Dermagamalang „Zonder ons over te geven aan heldenverering, kunnen wij het hier uitspreken, dat de lange gravenrij, die loopt van Malakka en Batavia over Bandoeng en Tjiandjoer naar Cheribon, samen gevat mpg worden als een groot monument van plichtsbetrachting. Wij mogen er dankbaar voor zijn dat ons land na zo'n langdurige periode van afbraak en uitmerge ling bereid en in staat is om zijn verplichtingen na te komen." Men treedt zo'n nieuw verband wel nooit met veel geestdrift bin nen. Afgezien van de innerlijke voorzieningen, die het wennen aan iedere nieuwe omgeving noodzakelijk maakt, wil er bij de onderdelen gemakkelijk een ze- .kere korzeligheid postvatten. En de collegialiteit van mens tot mens is dan dikwijls het eerste beetje olie, dat het aanvankelijk zo stroeve contact wat vlotter doet verlopen. Er ontstaat een gemeenschappelijke belangstelling en de onderlinge band wordt steviger. Op allerlei mouwen ziet men de oranjekleurige Brigadebadge verschijnen. Chauffeurs vertrou wen elkaar tijdens het passeren v/at ongekuiste kameraadschap toe en ongemerkt is uit een louter organisatorische binding een ver bond gegroeid, dat menselijke in houd heeft. Het vertrek naar el ders van een bepaald onderdeel kan oprechte spijt veroorzaken en men gaat een zekere vertede ring koesteren voor de plaatsjes, waar de Brigade haar tenten heeft opgeslagen. Men klautert voor haar op de bres, al overwint men een zekere gêne niet zo spoedig. Tezamen heeft men leren op trekken, tezamen treurt men op de ere-velden en tezamen kan men ook de balans opmaken, als een jaar verstreken is, of drie. We citeren tenslotte de vroegere Brigade-aalmoezenier, pater van der Meulen, zoals hij de overwe gingen van ds. van der Windt vervolgde „Hebben we winst geboekt of verlies Misschien moeten we op sommige punten verlies constate ren, maar in de eerste plaats is daar de winst van wat wij heb ben verricht in het belang van dit volk en dit land. En dat geldt ook voor onze doden, die wij ach terlaten. Wij staan tezamen aan een van de bivaks waar zij voor goed gelegerd zijn door Gods oor spronkelijke wil. Bidden wij, dat God hun het eeuwige leven schenke en dat Hij de vrucht van hun offer overvoedig doet zijn voor dit land en zijn bevolking. En laten wij trouw zijn, zoals on ze gevallenen trouw waren, aan datgene wat goed is en recht vaardig, aan datgene, waarvan wij menen, dat het geluk brengt op aarde „orde en vrede". WIELRENNEN. Gerrit Schulte won de ronde van Gennep; Lambrix de ronde van Steenbergen, die beide door een record-aantal toeschouwers werden bijgewoond. JONG ECHTPAAR in Waalwijk cf Omgeving met keuken of gebruik ervan per 1 5 Juni of later. Mijn vorig artikeltje over een den en ganzen heeft mijnheer Th. V. te D. aanleiding gegeven de pen te grijpen en mij te vragen hoe men jonge eendjes op moet fokken. In de eerste week als de jonge eendjes nog niet zoveel voedsel nodig hebben kan men ze een ge klopt ei met melk geven en hier bij zoveel witte- of tarwebrood voegen dat het een weekachtige massa wordt. De eend slobbert haar voedsel óp, daarom mag het niet zo droog zijn. Dus niet krui melig of droog zoals bij kipkui kens. Op die manier heeft men voor de eerste week een aardig opfokvoer, dat betrekkelijk niet duur is, als men de kloek tenmin ste belet om mee te eten. Bij het voeder plaatse men ook steeds n drinkbak, want als de snaveltjes met voeder gevuld zijn, willen de eendjes ze vaak eerst nog eens ze het voedsel doorslikken. Het beste is een ondiepe schotel te graag onder water dompelen voor nemen en deze te vullen met vers water. Hetzelfde opfokvoer, dat men aan de kipkuikens geeft, voert men ook aan de eendjes, natuur lijk vochtig aangemaakt. Heeft men in de buurt vaarten of sloten, kolken of poelen, waar in zich eendenkroos bevindt, dan verzuime men niet, daarvan alle dagen een grote hoeveelheid te halen, dat men in de drinkbak of schotel uitgiet. In eendenkroos be vinden zich tal van grotere en kleinere waterinsecten, die een voortreffelijk dierlijk voedsel zijn; het kroos zelf is een uitstekend plantaardig voedingsmiddel. Als de eendjes een dag of tiën oud zijn, kan men beginnen met ze naast het weekvoer ook geweek te gerst, haver of mais te geven, natuurlijk zó lang geweekt tot de korrels zacht zijn. A heel spoe dig hebben de jonge eendjes be hoefte aan baden, de eerste le vensdagen reeds. Men neemt een niet te grote platte schotel, b.v. de schotel van een heel grote bloempot. Is het nog koud, dan neemt men die schotel na het ba den weg en plaatst de eendjes on der de kloek of in de kunstmoe der, tot ze enigszins opgedroogd zijn. Is het weer goed of worden de jongen wat groter, dan zijn die voorzorgen niet nodig; een eendje heeft meer weerstandsver mogen dan een kipkuiken. Maar wat wel nodig is, altijd en onder alle omstandigheden Dat de grootste zindelijkheid betracht wordt in kunstmoeder of slaap hok, want de uitwerpselen van eenden rieken zeer misselijk. En dan niet te vergeten steeds een droge bodem, waar ze 's nachts moeten verblijven. En nu gij beste eendenvrienden, Thans komen kippen weer aan bod, Er liggen nog een aantal vragen, Die heb ik tijd'lijk opgepot. KIPPENVRIEND. DINI lEENHEERS en FRANS VAN VUGHT hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrek king zal plaats vinden op Don derdag 5 Met a.s. in de pa rochiekerk van St Jan Baptist te Waalwijk om 10 uur. Daarna zal tot hun intentie de plechtige gezongen H. Mis wor den opgedragen. Waalwijk, Stationsstraat 84 Gorinchem, Keizerstraat 29 Toekomstig adres: Keizerstraat A 148, Montfoort (Utr.) Receptie: Hotel „De Twee Kolommen" van 1.30 tot 3 uur. Waalwijk, April 1949. Hiermede hebben wij de eer U mede te delen, dat onze dierbare oudeis Lambertus J. A. M. Leenheers en Johanna M. Leenheers- Berkelmans op Donderdag 5 Mei a s. de dag hopen te herdenken dat zij voor 25 jaren in het huwelijk traden. In dankbaarheid aan God wordt ter hunner intentie 'n plechtige ge zongen H. Mis om 10 uur in de parochiekerk van St. Jan Baptist opgedragen. Dini en Frans Gerri en Nico Zus en Wim Frans Gérard Truus Bertie. Receptie Hotel „De Twee Kolommen" van 1.30 tot 3 uur. Waalwijk, April 1949. De droeve tijding dat onze dorpsgenoot Johannes Cornell's van Erp op 12 April j 1. in Padang voor het Vaderland gevallen is heeft ons allen smartelijk getroffen. Laten wij in onze gebeden zijne ziel gedenken en Gods troost en sterkte vragen voor zijn zwaar beproefde familie, naar wie onze innige deelneming uitgaat. KATHOLIEK THUISFRONT Afdeling Waspik. Bij mijn vertrek naar Indië roep ik een HARTELIJK VAARWEL toe en TOT WEERZIENS aan Familie, vrienden, Kennissen, R,K. V. V. D.E.S., Bedrijfsleider en personeel der Fa. PEHAVE. Er is pleats voor met huiselijk verkeer te Kaatsheuvel Brieven onder No. 2856 bur v.d.blad BIEDT ZICH AAN in de onder-afdeling der Schoenfabriek Brieven onder No. 2857 bur. v. d .blad GEVRAAGD door Heer met pension in Waalwijk of omgeving. Brieven onder No. 2854 Bureau van dit blad. GEVRAAGD: voor hele of halve dagen of voor twee dagen per week. Brieven onder No. 2853 Bureau van dit blad. voor kantoor des Zaterdags namiddags. Adres te bevragen Bureau van dit blad. GEVRAAGD: voor spoedige in diensttreding in gezin van 2 personen Zondags vrij. Was buitenhuis. J. v. d. WETERING Sigarenmagazijn Stationsstraat 50 WAALWIjK VANAF f 18.50 met leer bezet f 27.50 met buikband en leer bezet. TEVENS ALLE REPA RATI E'S 2e ZEINE 6 a WAALWIJK IEDERE DONDERDAG van 11.— tot 4 uur. primo verzorgd bij WAALWIJK WEGENS VERTREK en compleet. MARKTSTR. 3 KAATSHEUVEL 2.80 x 1.90 M. Brieven onder No. 2851 Bureau van dit blad. 1 Bon 088 en 096 (nieuwe bonkaart) Woensdag en Donderdag nog gelegenheid tot inleveren. Laat Uw bonnen niet verlopen. Het is de laatste keer, dat wij sinaasappelen krijgen. Aanbevelend, C. VAN DELFT-v. RIJSWIJK, Fruithuis „Het Westland" Stationsstraat 8 WAALWIJK. Telefoon 557 HALLO HALLO. Bel DRIE NEGEN TWEE Wij komen en U bent tevrêe HAAST U. Voor de a.s. Vacantiedagen zijn wij bijna volgeboekt, Grote en kleine gezelschappen worden door ons aangenomen en uitgevoerd met NIEUWE TOURINGCARS en Radio aan boord I J. KIVITS, Luxe Aulo-verhuur en Touringcarbedrijf Tel. 392. Pastoriestraat VLIJMEN Bij „TIMTUR" WAALWIJK kunnen nog enige bekwame GEPLAATST WORDEN HANDEL IN KOLEN EN GRINT LAAGEINDE 94, TELEFOON 175, WAALWIJK Schoenfabriek KAATSHEUVEL. 0 N.E.O. Dood gevonden. Donderdagmiddag omstreeks 2 uur werd in de Molensteeg alhier het lijk gevonden van de ruim 73-jarige J. Leenen alhier. Op weg van een verblijf bij zijn doch- tev naar zijn woning, heeft een hartverlamming plotseling een einde aan zijn leven gemaakt. Het stoffelijk overschot werd naar de woning vervoerd. Geref. Meisjesvereniging. Woensdagavond kwam de Ge reformeerde Meisjesveren „Onze Tijd en Onze Roeping" in het Geref. Kerkgebouw in feestelijke jaarvergadering bijeen, onder lei- ding van de presidente der ver. j mej. van Beek. In haar ope- i ningsv/oord heette de presidente de aanwezigen welkom en sprak er haar dankbaarheid over uit, dat er van de zijde der gemeente zoveel belangstelling voor hun jaarvergadering bestond. Na de jaarverslagen van de secretaresse mej. Annie v. Don gen en de pennigmeesteresse mej. Schlender ,die van een gezond en bloeiend verenigingsleven ge tuigden .werd door mej. J. Uijt- hoven een onderwerp ingeleid -over: De arbeiders in de wijn gaard, waarop enige bespreking volgde. Namens de kerkeraad werd ver volgens 't woord gevoerd door ouderling P. van Vugt, terwijl verder de afgevaardigden van Jongelingsvereniging, Meisjesver. eniging te Vrijhoeve-Capelle, Ned. Herv. Meisjesveren, alhier cn Knapenvereniging de felicita ties hunner verenigingen over brachten rnet de beste wensen voor de toekomst der vereniging. Een uitgebreid programma zang, voordracht, wedstrijden, enz. werd afgewerkt. In de pauze's werd thee met koek gepresenteerd. Te circa half twaalf werd deze goer geslaagde feestvergadering met een dankwoord van de presidente gesloten. 1 April. A.s. Dinsdag om half zeven trainen, waarna om 8 uur verga dering in 't clublokaal op 't ter rein. Punten van bespreking zijn o.a. Reis 2e Pinksterdag, Verbetering speelterrein, Verloting kaarten v. d. wedstrijd Nederland-Frankrijk. Alle leden worden dringend ver zocht tijdig aanwezig te zijn. A.s. Vrijdag 22 April hoopt voor de Chr. Geref. Kerk alhier op te treden Ds. Smits van Drie bergen. Aanvang half acht. Op Dinsdag 12 April kwam de Chr. Besturenbond, uitgaande van het C.U.V., in vergadering bijeen in' de Chr. School, onder haar voorzitter de heer A. v. d. Broek die deze vergadering opende met gebed en alle aanwezigen welkom heette. Er werd o.a. besoten om een paar bestuursleden af te vaar digen naar de kadervergadering, die op 7 Mei te 's-Bosch zal ge houden worden. Ook werd beslo ten om de opbrengst van de op haar feestavond gehouden verlo ting te verdelen, voor de helft aan die C.N.V. leden uit onze gemeente, die in Indië hun dienst plicht vervullen, en de andere helft aan het t.b.c.-fonds „Draagt elkanders lasten." Na nog het een en ander be sproken te hebben, werd de ver gadering door de voorzitter met dankgebed gesloten. Overleden. De familie van Erp uit de Vrouwkensvaartsestraat ontving Woensdagavond het droeve be richt dat hun zoon, soldaat Jo hannes Cornelis van Erp, aan de verwondingen, c!ie hij Maandag 11 April te Fort de Keek opliep, in het militair hospitaal te Pa dang is overleden^op Dinsdag 12

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 6