Waalwijkse en LangstraCourant Wilde Wereld GLAS UIT DE N Bedrijfspensioenfonds landarbeiders krijgen 1 Mei een .j i W. v. d. Heijden Zonen MAANDAG 25 APRIL 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO \M HET 201001 72e JAARGANG No. 35. Abonnement 15 cent per week 1.95 pér 'kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prys 9 cent per m.M Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES„ECHO". GRENSKWESTIE WERD KABINETSKWESTIE. Enkele regels in de krant kondigden enige tijd gele den de grenscorrecties aan en niemand vermoedde dat deze ogenschijnlijk geringe kwestie zou voortrollen en groter zou worden als een sneeuwbal. De pers begon er mee, de mepingen ble ken verdeeld, ook in de Tweede Kamer, suggesties werden aan de hand ge daan, maar de regering hield vast. De regering hield ook nog vast toen bleek dat de Eerste Kamer er in grote meerderheid te gen was en toen heeft de regering de kabinetskwes tie moeten stellen om haar zin -door te drijven. „De regering kan hair grens- j correcties verwezenlijken" schrijft i de Volkskrant. „Zij zal echter j hebben ingezien, dat de grens van j het vertrouwen tussen regering en parlement {lanig scheef is getrok ken en verder verlegd is dan die aan 's lands Oostgrens. En zij zal niet zo gemakkelijk meer worden gecorrigeerd". Maar het heeft geholpen, de grenscorrecties zijn er door en wat geeft het dan wanneer het parlement zich wat gepasseerd voelt, zeer verontwaardigd, is en teleurgesteld in de regering, aldus schijnt de regering geredeneerd te hebben, die in deze een stand punt innam van: niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Maar wij betwijfelen het of zo de juiste verhouding moet zijn tussen Regerigg en Kamers.- Dat Min. Stikleer niet inging op de suggestie van Pater de Beau fort, om de zaak enige tijd aan te houden en de zaak met de be trokken Duitsers in elk geval vol kenrechtelijk te regelen, dat is zijn goed recht, maar dat hij dan zijn zin toch gaat doordrijven met te zeggen dat de regering zich wanmer de correcties wor den afgewezen verlamd voelt in de buitenlandse politiek en niet langer de verantwoordelijkheid hiervoor kan dragen, dat lijkt kleine-jongensachtig, te meer daar het hier een kwestie betreft van ondergeschikt belang. Begrijpelij kerwijze ontstak de Kamer in hei lige verontwaardiging; zij zag zich in een dwangpositie gebracht en in een staat van onvrijheid. Alleen op grond van eigen ver antwoordelijkheid heeft de Eer ste Kamer het kabinet willen sparen. Maar de regering heeft, zoals pater de Beaufort het uit drukte, met dit schijnbaar kracht dadig optreden een symptoom van zwakte gegeven. EN NU WEER INDONESIË. Bij al deze herrie om enkele grensverleggingen, die de moeite bijna niet waard zijn, zou men een andere Nederlandse aangele genheid bijna uit het oog verlie zen, wij menen de Indonesische kwestie, die de afgelopen week weer voorwerp van bespreking was in Batavia. Als een brave jongen heeft dr. v. Royen namens Nederland ver klaard, dat de regering bereid is in te stemmen met de terugkeer van de Republikeinse regering naar Djokja, wanneer de Rep. regering een bindende verklaring aflegt, dat zij bevel zal geven de guerilla te staken en wanneer overeenstemming bereikt wordt omtrent tijd en voorwaarde voor de rondetafelconferentie. Hier voor kreeg hij een pluimpje van Mohammed Rhurn, die zei de in druk te hebben gekregen, dat de besprekingen in een gunstige sfeer waren gehouden. Zijn dele gatie zou de Nederlandse ge zichtspunten in overweging ne mén. We zullen nu maar afwachten wat het verdere verloop zal zijn. i g'ever, maar b.v. in een suiker- of steenfabriek emplooi vindt. Voor hem staat de mogelijk- heid open de pensioenpremie j te blijven betalen. Mocht een verzekerde be- I drijfsgenoot naar een andere bedrijfstak overgaan, dan blijft hij zijn aanspraak op -pensioen op 65-jarige leeftijd behouden voor het aantal ja ren waarover premie is be taald. Indien hij terecht komt in een bedrijfstak, waarin eveneens een pensioenfonds bestaat, dan kan zijn latere volledige pensioen worden sa mengesteld uit de aanspraken die hij bij verschillende fond sen zou hebben. CHINA. Nu de Chinese regering de communistische voorwaarden niet heeft aanvaard en de communis ten de tegenvoorstellen van de nationalisten ook hebben verwor pen, is de oorlog in alle hevig heid opnieuw ontbrand. Na zeer zwaar artillerievuur zijn de com munisten op verschillende plaat sen de Jangtse overgestoken. Ook zijn vier Britse schepen op deze rivier beschoten en hierbij wer den 43 personen gedood. PALESTINA. De bemiddelaar van Palestina, dr. Bunch, heeft zijn taak beëin digd en is in de V.S. terugge keerd, waar hij in de Veiligheids raad verslag zal uitbrengen. Israel heeft nu een wapenstil stand gesloten met alle Arabische landen die troepen naar Palestina stuurden, met uitzondering van Syrië, met welk land nog onder handelingen gaande zijn. De mi litaire toestand in het Heilig Land is hiermede gestabiliseerd. "De Israëlitische premier Ben Goerion heeft zich gekant tegen internationalisatie van Jeruzalem, internationaal toezicht op de H. plaatsen in de stad heeft hij ech ter toegestaan. BERLIJN. In Berlijn verwacht men binnen afzienbare tijd ingrijpende ge beurtenissen. Allerlei geruchten betreffende opheffing van de blok kade door de Russen doen de ronde, maar de vergadering van de gemeenteraad van de Ooste lijke sector, waarop belangrijke mededelingen zouden worden ge daan, is om niet bekende redenen plotseling uitgesteld. Men spreekt zelfs van terugtrekking der Russi sche troepen uit Duitsland. GESLAAGD. i De heer J. v. d. Sloot, leraar i afd. Srneden-bankwerken aan j i ,de Nijverheidsschool alhier, slaagde dezer dagen te Rot- terdarn voor het le gedeelte Acte N 4. HARRY VERWIEL. De heer Harry Verwiel Jzn., de leidende administrateur der tentoonstelling „Waalwijk '48" had zich cp verzoek bereid verklaard de a.s. tentoonstel ling te Oss op poten te zetten. Hij heeft dit echter moeten laten varen door z'n benoe ming tot organisator der Na tionale Muziektentoonstelling „Symphonia" te Arnhem, ter gelegenheid van 't 60-jarig bestaan der Arnhemse Orkest vereniging en voorts van de grote Verkoöpstentoonstelling van de Ver. van Handelaren in Oude Kunst in 't Prinsen hof te Delft. Zeer zeker twee belangrij ke ondernemingen, die onge twijfeld zullen profiteren van de rijke ervaringen die dhr; Verwiel in 1948 in Waalwijk en Veenendaal heeft opge- daan. Wij wensen hem dan ook j gaarne alle succes. Vermoedelijk meer dan 200 000 deelnemers. Het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw hoopt de werkzaamheden op 1 Mei aan staande te kunnen beginnen. Men berekent het aantal deel nemers op meer dan 200.000. Het fonds kent een ouder domspensioen bij 65-jarige leeftijd van 12 per week toe na 40 jaar premiebetaling. In begrepen is een invaliditeits pensioen van tweederde van dit bedrag, weduwenpensioen tot 60 jaar, waarna 't bestaan de invaliditeitspensioen in werking treedt, pensioen voor halfwezen van 1 per week en voor volle wezen van 2 per week. Het bedrijfspensioenfonds zal twee jaar van terugwer kende kracht zijn. Het zal uit geïhde premiën moeten worden opgebouwd. Bonafide landarbeiders, die binnen het raam van het ont staan van het fonds de pen sioengerechtigde leeftijd be reikten, zullen 6 per week ontvangen, de thans 60-jarigen zullen over 5 jaar 6.44 ont vangen, 50-jarigen 7.44, 40-jarigen 8.84, 30-jarigen 10.69 en 25-jarigen 12. De technische premie be draagt voor arbeiders van 17 tot 20 jaar 1.25 per week. Nadien moet 2.50 per week worden voldaan. De premie komt voor de helft voor re kening van de werkgevers en voor de helft voor rekening van de werknemers. In de collectieve arbeidsovereen komsten, die per 1 Mei ingaan, is echter rekening met deze premiebetaling gehouden, zo dat de arbeiders in feite een loonsverhoging van 1.25 krij gen. De premie zal dus niet op het gezinsinkomen drukken. Premies en uitkeringen via boerenleenbanken. De premiebedragen enNuit- keringen zullen worden be handeld door de coöperatieve boerenleenbanken. De premies worden door het plakken van zegels voldaan. Reeds gedurende 14 maan den is het fonds administra tief voorbereid. Ongeveer 600 plaatselijke sociale verzeke ringscommissies zijn gevormd die de registratie van hen, die onder de termen van dit fonds vallen, op zich hebben geno men. In iedere, provincie houdt een inspecteur van het fonds toezicht op de gang van zaken. Tot dusverre hebben zich- ruim 100.000 arbeiders vrijwillig aangemeld; 't fonds is thans echter verplicht ge steld voor iedere loontrekker (ook inwonende knechts) in de landbouw. Aangezien de organisatie van werkgevers en werknemers dit pensioenfonds samen hebbeil gesticht via hun gemeenschappelijke stichting voor de landbouw, verwacht men weinig moeilijkheden bij de verdere organisatie. Nu is het in de landbouw vaak zo, dat een werknemer gedurende een gedeelte van 't jaar niet bij een boerenwerk- WAALWIJKS BELANG. Denkt U hedenavond aan de algemene vergadering van Waalwijks Belang om 8 uur j in Hotel Verwiel? HET' GROENE KRUIS. Ds. van Burgeier moest zijn openingswoord van de verga dering van het Groene Kruis gedeeltelijk in mineur laten klinken, omdat de belangstel ling ook hier niet zo bijster groot was; hij dankte echter hen die toch aanwezig waren, voor hun belangstelling. Na de notulen bracht de se cretaris de heer Wildeman, zijn jaarverslag uit, waaruit bleek dat het ledental dit jaar weer met 19 personen was toe'genomen en nu 482 be droeg. De verplegingsartikelen werden dit jaar weer aange vuld en er werd 'n drukker ge bruik van gemaakt dan vorig jaar. Het werk van de Wijk verpleegster gaf hij gedetail leerd weer: in totaal legde Zuster van der Hoeven 2914 bezoeken af. Werd het consultatiebureau voor zuigelingen goed bezocht, het bureau voor kleuters was langzamerhand in een hope loze situatie gekomen, daar de leider over te weinig tijd be schikte. In het afgelopen jaar wer den 14 kinderen gedurende 580 dagen naar een vacantie- oord gezonden. Niemand maakte opmerkin gen op het jaarverslag ei? de voorzitter dankte in hartelij ke wóórden de ijverige secre taris, die de laatste tijd ter zijde werd gestaan door de heer W. Hoogendoorn. Het jaarverslag van de pen ningmeester de heer Bonis, kende aan ontvangsten een bedrag van 5478.13 en aan uitgaven 4302.68, zodat er een batig saldo was van 1175.45; uit het finanqiëel verslag van het wijkgebouw bleek, dat er een klein na delig saldo was van 37.57. De kascommissie bracht een zeer gunstig verslag uit en ook de penningmeester werd hartelijk bedankt. Ds. v. Burgeier en de heer Muis werden met resp. 23 en 22 stemmen herkozen, terwijl de vacature Rugge werd aan gevuld met de heer Hoogen doorn, die 23 stemmen kreeg van de 24 die uitgebracht wa ren. Bij de rondvraag werd aan gedrongen op maatregelen om het kleuterbureau weer op gang te krijgen; het prov. be stuur zou trachten hierin ver betering te brengen door een eigen Grqene-Kruisarts. Hierna vertoonde de heer Willering uit Apeldoorn een film over het Groene Kruis werk ten plattelande. Deze film, door de heer Willering zelf opgenomen en gemon teerd, gaf op interessante wij ze een beeld van het werk van het Groene Kruis, maar was. daarnaast ook te genieten uit filmisbh oogpunt; er waren' zeer fraaie opnemen die van een zeer bekwame hand moe ten zijn. De heer Willering vervulde ook de rol van com mentator op prettige en vlotte wijze. Een mooi kleurenfilm- pje over de bloemententoon-' stelling in Apeldoorn en een door Prins Bernhard zelf op genomen film over de prin sesjes, maakten deze verto ning nog aantrekkelijker. Ds. v. Burgeier was dan ook vol waardering. Aan het slot wijdde hij nog enkele woor den aan het onverpioeide wer ken van Zuster v. d. Hoeven, want het Groene Kruis dat was de Wijkverpleegster. OPERA-CONCERT door Liedertafel „Oefening en Vermaak". De Paas-uitvoering die „Oe fening en Vermaak" Donder dag 1.1. in Musis Sacrum gaf, is voor de executanten een groot succes geworden. Voor eerst was de zaal totaal uit verkocht, een bewijs dat hét publiek niet alleen komt om vreemde sterren te horen. Bovendien hadden bekende solisten nauwelijks hartelijker applaus kunnen oogsten, dan nu door de zaal klonk. En als we dit in de juiste verhouding zien, dan was het geenszins onverdiend. Terecht wees de voorzitter de heer Math, van Loon, in z'n welkomstwoord op 't ver heugende feit dat men ook een plaatselijke vereniging en dito solisten weet te waar deren. De iiedertafel is een ver eniging van, in de ware zin des woords amateurs, liefheb bers. Wanneer men deze zan gers beluistert wordt men niet getroffen door een onverbe terlijke zangkunst, door een meest geraffineerde techniek of een volmaakte afwerking, maar door het grote enthou siasme .waarmee men deze muziek, waarvan men houdt, heeft ingestudeerd. Zo bezien, zal men alereerst waardering hebben voor de prestatie die de zangers leveren om een ei-volle zaal met gevarieerd publiek een hele avond te boeien. Het was zoals de voor zitter in zijn slotwoord zei: zolang de Liedertafel nog een dergelijk élan bezit, kan ze met een gerust hart de toe komst tegemoet zien. Om nu enkele opmerkingen over deze uitvoering zelf te maken: het koor was deze avond goed op streek, al wa ren de inzetten soms wat on zeker, waaraan een iets mar kanter aangeven misschien al veel goed kan doen. De samenzang was meestal heel goed, maar in de afzonderlijke groepen misten we eens enige homogeniteit,- speciaal bij de tenoren. Overigens had de heer L. Sars zijn koor zoals gewoonlijk behoorlijk in de hand. De heer Wilmont bege leidde vaardig, maar soms klonk 't iets mat. Ook het Gemengd Koor leverde wer kelijk bijzondere prestaties in in dit welgekozen opera-pro gramma. De eigen Waalwijkse solis ten hebben veel bijgedragen, tot het welslagen van deze avond. Ze waren over het al gemeen buitengewoon op dreef. In samenzang gaven ze elkaar goëd partij, waarbij vooral de heren P. Dingelhoff en H. Vesters in het duet uit „De Parelvissers" en Mej. Dupont en de heer L. v. Oud- heusden in het duet uit „De Wapensmid" terecht een da verend applaus oogstten. Mej. Jetty de Kort liet zich in de aria van Siebel uit „Faust" van haar beste zijde kennen, maar ook in haar duet uit „la Forza del Destino" met de m heer H. Vesters, kwam haar mooi geluid en voordracht j goed tot haar recht. Daarnaast j kunnen we dan nog het grote sucoes van de heer Dingelhoff j noemen in de aria l'Una fur- tiva Lagrima uit l'Elisir d'A- more van Donizetti. Maar de ere-palm van de avond ver diende Mej. Dupont, die met haar heldere sopraan weer een werkelijk uitstekende in druk maakte. Liever echter dan de ver diensten en tekortkomingen van de verschillende mede werkenden tegen elkaar af te wegen, spreken de onze gro te waardering uit voor de ge slaagde avond, die de Lieder tafel „Oefening en Vermaak" het Waalwijkse publiek met eigen krachten heeft gegeven. - b»r' v - COR DE GROOT I' Optreden te Waalwijk 28 April a.s. Het kunstminnend- of juis ter muziekminnend publiek van Waalwijk zal Donderdag weer kunnen genieten van 'n avond piano-muziek, zoals we maar al te zelden horen. In de rij van pianisten die Waalwijk na de oorlog bezocht, neemt Cor de Groot zeker een voor aanstaande plaats in en wij mogen hem zeker rekenen tot de allerbeste Chopin vertol kers van Europa. Reeds jong nu is Cor de Groot 34 jaar viel zijn bui tengewone muzikale aanleg op. Op 18-jarige leeftijd slaag de hij cum laude voor 't eind examen van het Amsterdam se Muziek-conservatorium, waarna hij honderden concer ten gaf, zowel in Nederland als daarbuiten. In het afgelo pen seizoen trad hij op in Noorwegen, Zweden, Dene marken en Zwitser-land. In 1935 won hij de hoofd prijs van de Intern. Pianisten wedstrijd te Wenen. Behalve zeer bekwaam pia nist is Cor de Groot ook com ponist. Van zijn hand versche nen o.a. 3 pianoconcerten, concerten door viool- en blaas-1 instrumenten. Het optreden van Cor de Groot betekent tevens 't einde van het muziekseizoen van de Kunstkring. We hopen dat we nu eens meer dan honderd mensen' in de zaal aantreffen. Vooral voor de jeugd is het aantrekkelijk: slechts voor twee kwartjes kan deze ge nieten van een avond vol schoonheid. De pianist COR DE GROOT Waalwijk Tel. 443- CONCERT CONCORDIA. Op de bevrijdingsdag 5 Mei zal de bekende harmonie Con cordia van Loonopzand een avondconcert geven op het Raadhuisplein op uitnodiging van Waalwijks Belang. VEDEHOVA. Voor de leden en genodig den van „Vedehova" zal dhr. Ottervanger, deskundige van de N.V. Organon te Oss, a.s. Woensdag 27 April des avpnds 8 uur in de zaal van „De Twee Kolommen" een lezing houden over „Iets over tech nische fermentpreparaten der N.V. Organon". BELANGSTELLING VOOR HET PAARD. Of ge nu het paard ziet in zijn natuurlijke staat, vrij on- gezadeld en teugelloos, of ge het de ploeg doo rde rulle grond ziet trekken, of ge het nu ziet in het achttal van een landelijke Rij vereniging of in een circus-schittering in 'n feestelijke caroussel, of ge het nu bedwongen ziet door de gracieuse amazone of de stoe re ruiter, het behoudt altijd, hoe en wanneer het ons ver schijnt, zijn aantrekkelijkheid. Een aantrekkelijkheid die het de eeuwen door reeds heeft bezeten, die geen bewijs be hoeft, want de uit oude tijden overgeleverde geschriften be wijzen het. Zo had ook de manege avond van de Waalvéijkse Rij en Jachtvereniging „Rossi nant" reeds een onverwoest bare aantrekkelijkheid door 't optreden' van Nadji en Cupra, van Rosario en Daria en van al die andere paarden met hun mooie namen. Deze aantrek kelijkheid werd echter nog verhoogd door de amazones en ruiters die hun paarden te hulp kwamen en met vaste hand hen de figuren lieten lo pen of slechts een kleine be- weging van hun been nodig hadden om het paard hun wil op te leggen. Wij zullen U geen gedetail- leerd overzicht geven van het mooie programma; of het nu j een campagne-manoeuvre was of een a la flèche, een carous- sel of een voltige, het gaat 'j slechts om de twee-eenheid j paard en ruiter, die zich in de j meeste nummers voortreffe lijk demonstreerde. Er was ook een hoeden- oorlog,. waarin de ruiters strijdlustiger waren dan het paard, dat het tournooi is ver leerd. Er was ook een blonde ko ningszoon der Bedouinen, Ibn Saoed heette hij, die door de manege reed als was hij in de woestijn, waar het tenten-,.; kamp is van zijn vader. Zo vertoonden hier ruiters 1 en paarden hun eeuwenoude j spel, al berijden de dames geen telgangers meer en al is-- het paard dat de ruiter draagt niet meer het hoge strijdros, j De belangstellenden die alle I beschikbare plaatsen bezetten, j genoten zichtbaar en toonden telkens hun grote waardering i voor het werk van deze jonge vereniging, die de heer Tim- mermans, wiens manege zij j mag gebruiken, als blijk van j dankbare waardering een j mooie manege-spiegel aan- bood. Wij hopen „Rossinant" nog j meermalen te zien optreden j en Wensen haar alle succes j toe. BOTSING. Doordat een personenauto aan de verkeerde zijde van de Grotestraat geparkeerd stond, kwam een bus van de N.S. in botsing met een auto, die aan de goedë zijde van de weg j stond. De chauffeur van de N. S.-bus meende nog te kunnen passeren, maar z'n wagen bleek te lang. De schade was voor beiden j gelukkig gering. BURGERLIJKE STAND. Geboorten Cornells zv A H van der Schans-van der Stelt te Sprang-Capelle. Martha M B H dv L A de Ronde-van de Wiel. Maria J A dv J de Haan-Snijdefs. Johanna E dv C Schaaffetra- Brands. Albert J zv C Bras- ning-Konings. Cornelia M E dv C A van Mosselveld-Ves ters. Henricus. A M zv L C de Kloe-Mangels. Martina H M dv P A van Helvoirt-van Drunen. Franciscus A zv F van Delft-Mulders. Adria- nus F zv F van Delft-Mulders Martha A M dv C Th de Ronde-van Hilst. Overlijden Hendrik Staal 76 jaar weduwnaar van A. v. Giersbergen. Carel Michon 79 jaar. Gerardus J Schoe- mans 70 jaar echtg van M A Verhoeven. Maria v Rijs wijk 63 jfcar echtg van J M Laros te Loonopzand. Huwelijksaangiften A Bax 24 jaar te Loonopzand en C W M Korthout 24 jaar alhier. A C Damen 25 jaar en C J Verhoofstad 21 jaar beiden al hier. H v Delft 43 jaar en J P Henkelman 43 jaar bei den alhier. Huwelijken H Sleenhoff 25 jaar alhier en M M de Mun- nik 24 jaar te Drunen. J de Werd 41 jaar en A Leijtens 53 jaar beiden alhier. Ingekomen M F M v Gurp van Breda. M J F C Sterk erf gezin van Nuenen c.a. Th J v Eggelen van Rotter dam. Vertrokkerf W. Bergsma en echtgenote naar De Bilt J. Opperman naar Heusden. J H F U M de Lange paar Middelburg. C Oudkerk naar Amsterdam. L. Ver- rnue naar Heerarendskerke. RAADSVERGADERING. Openbare vergadering van de leden van de Raad der ge meente Waalwijk op Donder dag 28 April 1949 om 7.30 uur ten gemeentehuize. v Punten van behandeling: 1. Vaststelling van de notulen der vorige yergadering. 2. Ingekomen stukken. Van de G'edép. Staten. 1. Goedgekeurde hypo theekregeling woning bouw gemeente Waal wijk, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 Maart 1949. 2. Goedgekeurd raadsbe sluit van 80 Maart 1949 tot 't verstrekken ener kasgeldlening, groot 250000.-, aan de stich ting „Nijverheidsschool voor Waalwijk en Om streken". 3. Goedgekeurde raadsbe sluiten van 30. Maart '49 nrs. 17 en 20, tot wij ziging der begroting '48. I 4. Ontwerpbesluit tot re geling der bezoldiging van de secretarissen der gemeenten in Noord Brabant. 5. Ontwerpbesluit tot in corporatie van de toe lagen overeenkomstig de Koninklijke Beslui ten van 15 Januari 1946 Staatsblad nr. G 13) en 14 Dec. 1946 (Staatsbl. nr. G 382) in het vast inkomen van de secre tarissen en ontvangers der gemeenten in Noord Brabant en tot wijzi ging van de desbetref fende kinüertoeëlagre- geling. Aanschrijving betref fende tijdelijke loonbe lasting en tijdelijke kin dertoelage voor de ge meente-secretarissen en -ontvangers. b. Van de Directie der R.K. Huishoudschool al hier. Verslag over 1948. c. Van verschillende per sonen, die grond heb ben afgestaan ten be hoeve van de aanleg van een sportpark. Gezamenlijk schrijven, houdende verzoek her ziening verkoopprijs van hun grond. 3. Voorstel tot verlening der gevraagde medewerking ingevolge artikel 72 dei- lager onderwijswet aan het R.K. Kerkbestuur der St. Antoniusparochie te Waal wijk voor de stichting ener R.K» u.l.o.-school. B. erf W. stellen voor de ge vraagde medewerking voor 't stichtën van een u.l.o. te ver lenen en zullen met voorstel len voor vestiging en kosten van eerste inrichting komen. - 4. Voorstel 'inzake verlening van een voorschot voor de aanstelling van een vak leerkracht voor het vak li chamelijke oefening aan de R. K. Meisjes-u.l.o.-school B. en W. stellen voor 60.- over 1949.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1