DRUNEN VLIJMEN HEUSDEN HAARSTEEG SPRANG SPRANG-GAPELLE CAPELLE RAAMSDONKSVEER GEERTRUIDENBERG DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 25 APRIL 1949 m- i V per wekelijks lesuur per jaar te vergoeden. 5. Voorstel tot verlening der gevraagde medewerking ingevolge art. 72 der lager onderwijswet voor het aan brengen ener constructie- verbetering aan de vloer van het gymnastieklokaal der R. K. Meisjes-u.l.o.- school. B. enW. stellen voor de verlangde constructie-verbete ringen in 't gymnastiek-lokaal der Meisjesscholen te doen aanbrengen tot een begroting van 5350. 6. Voorstel tot het toekennen ener vergoeding aan de Congergatie van de Broe ders der Onbevlekte Ont vangenis, voor de gedeel telijke huisvesting der R.K. Jongensschool voor de St. Antoniusparochie. B. en W. stellen voor 120.- huur per jaar te betalen voor een afgestaan leslokaal der Eerw. Broeders. 7. Voorstel tot aankoop van een zestal woningen. B. en W. stellen voor: Ten behoeve van de bouw percelen ten Oosten van de Putstraat moeten in de Put straat twee doorbraken wor den gemaakt, waartoe het no dig is de volgende percelen aan te kopen: A Een dubbel woonhuis, plaatselijk genummerd Put straat 41 en 43, gedeelten van de kadastrale percelen Waal wijk B nrs. 3321 en 3322, on derscheidenlijk eigendom van de weduwe C. F. Aarts en Henricus A. Aarts, beiden te Waalwijk. B 4 Woonhuizen, plaatse lijk genummerd Putstraat 95, 97, 99 en 101, kadastraal be kend Waalwijk Sectie B nr. 3002, eigendom van de N.V. André van Hilst te Waalwijk. Voor genoemde percelen zijn de volgende koopsommen be dongen: Voor het onder A genoem de 9.948.en voor de onder B genoemde 21.864.90. 8. Voorstel tot aankoop van grond. 9. Voorstel tot verkoop van bouwterrein. Door de heren L. H. C. Snij ders en A. A. C. Verwiel al hier, is aan de gemeente ver zocht, hun een bouwterrein te verkopen aan de Oostzijde der Wilhelminastraat, ieder ter rein ter grootte van 852 M2. Beide aanvragers zijn voor nemens op het aan te kopen terrein een woning te bou wen. Aangezien de aanvragers over het nodige bouwvolume beschikken, stellen B. en W. voor hun de gevraagde ter reinen te verkopen tegen de voor die grond geldende prijs van 7.22 per M2, zodat ieders koopsom wordt 6.151.44, 'en verder onder de algemene verkoopsvoorwaarden voor gronden door de gemeente Waalwijk. 10. Voorstel tot wijziging der begrotingen 1948 en 1949. ONGEVAL. Zaterdag-ochtend had een arbeider op de stoomschoen- fabriek der N.V. A. H. van Schijndel het ongeluk met z'n linkerhand onder de stanz machine te geraken, waardoor z'n duim ernstig werd ge wond. ST. JORIS-DAG TE WAALWIJK. Zaterdag 23 April werd te Waalwijk de grote St. Joris- dag gevierd. Ruim 600 Wel pen, Verkenners en Voortrek kers woonden 's morgens om half 10 de plechtige H. Mis bij, die door district-aalmoe zenier Pastoor J. Ras werd opgedragen. De niet-vaste ge zangen werden door de Paul Krugerstam van Waalwijk, en de vast gezangen door de ge hele kerk uitgevoerd. Deze stonden onder kundige leiding der Eerw. Broeders van de Onbevl. Ontvangenis. Om 11 uur vertrokT men naar het Raadhuisplein, waar door commissaris Raymakers op plechtige wijze werd ge opend. In zijn korte toespraak be lichtte de commissaris de goe de daad die iedere Verkenner behoort te doen en waardoor de Verkenner de vriendschap jegens onze naaste toonde. Tot slot wenste spreker al len een zonnig spoor. Hierna werd de St. Joris- bloem aan allen uitgereikt die in carré stonden opgesteld en defileerde men voor de auto riteiten die voor het bordes hadden plaatsgenomen. Na dit officiële gedeelte trokken de troepen naar de verschillende plaatsen, waar men met het grote spel, dat pl.m. 5 uur in beslag nam, be gon. Het eerste gedeelte be stond uit het afleggen van de technische eisen. Om half 2 at men nabij de Roestelberg en deed men krachten op voor de komen de strijd. Spoedig trok men de duinen in, waar de Draak de omgeving onveilig maakte, Daar dreunden de kanonnen en vlogen de mortieren over de hoofden van de optrekken de troepen heen. Stor menderhand werd de Draak vlrslonden en had men het doel van dit spel bereikt. Allen trokken daarna naar de stad Silëzië, waar koning Bal de XI de schare toesprak en aan het beste nest en de ploeg een totum overhandig de. Het spel werd door de Paul Krügerstam uit Waal wijk op keurige wijze geleid. Commiss. Raymakers sloot hierna deze dag. 's Avonds werd door iedere troep een kampvuur gehouden en her nieuwde men de beloften. Een goed geslaagde dag. RAÓIO ANNO SANCTO. Hebt U gedacht aan Uw tweede gift: „de helft van Uw vorige gave"? Ja, dan komt het bedrag voor de Radio Anno Sancto vast bijeen! BRIDGEDRIVE IN HOTEL VERWIEL TE WAALWIJK. Zaterdagavond werd in Ho tel Verwiel te Waalwijk een bridge-drive gehouden ten bate van het Comité Ouden van Dagen te Waalwijk. Op deze drive was, voor het eerst in Waalwijk de gelegen heid opengesteld om Scheve-- nings-systeem te spelen en zo dus met deze steeds meer ge bruikelijke wedstrijdvorm met gelijke kansen, kennis te ma ken. Het mocht de directie van Hotel Verwiel gelukken de heer v. d. Ven uit 's,-Her- togenbosch, lid van 't hoofd bestuur van de. Nederlandse Bridgebond, voor deze drive te interesseren, die zicÊ dan ook bereid verklaarde deze drive te leiden en het Sche- venings-systeem nader toe te lichten. Precies de helft der 40 deel nemers hadden voor 't Sche- venings-systeem ingeschreven, die 5 ronden a 5 spellen had den af te werken. Er bleken in deze gegeven spellen zeer vele kansrijke biedingen te zitten, waardoor deze drive bijzonder interessant was. De uitslagen van deze afdeling luiden als Volgt: Winnaars N-Z de heren Ko- nings en v. Schijncel uit Was pik met 57 Vz matchpnt. Winnaars O-W de heer en mevr. B.rokx-van Steenhoven uit Waspik met 57 matchpnt. Tweede: N-Z mevr. Pessers en mej. v. Delft uit Waalwijk met 56 Vz matchpnt. Tweede: O-W de heer en mevr. Donkers-Keksels uit Waalwijk met 56V2 matchpnt. De 20 deelnemers, die voor de wilde drive hadden inge schreven speelden 4 ronden a 45 minuten. Bij deze afde ling bleken de kaarten wel heel erg verdeeld te zitten, want er werd slechts één keer slem geboden en gemaakt, n.l. klein slem schoppen door de heer en mevr. Meijer uit Sprang, die hiervoor de be schikbare slemprijzen in ont vangst mochten nemen. Winnaars van deze afdeling werden de heer en mevrouw v. Tienhoven uit Waalwijk met 4430 punten. De tweede prijzen werden uitgereikt aan de heren Dirks- Windhorst en v. Oldenbeek uit Waalwijk met 4200 pnt. Van de 14 mooie prijzen die konden worden uitgereikt, was het grootste deel voor het goede doel kosteloos ter "be schikking gesteld. In het algemeen kan wor den gezegd dat deze drive in prettige stemming en geani meerde wedstrijdsfeer is ver lopen en dat de kennisma king met het Schevenings- systeem voor vele deelnemers aanleiding zal zijn om in het vervolg aan deze rustige wed strijdvorm met gelijk ver deelde kansen de voorkeur te geven. Het batig saldo van deze drive, dat door Hotel Verwiel aan het Comité Ouden van Dagen kan worden overgedra gen bedraagt 66.50. Geen slecht resultaat gezien 't ge ringe aantal deelnemers. PROCESSIE NAAR HANDEL Zondagrfljddag hield de Pro cessie WaalwijkHandel een vergadering in de Gildenbond waarvoor de belangstelling niet zo heel groot was. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek dat het leden tal momenteel pl.m. 300 be draagt. De boeken van de penningmeester kenden een nadelig slot van 145.97 over 1948. De bedevaart was vastge steld op 15 Mei. Om pl.m. half acht zal men met bussen van Musa Express vertrek ken. Om half 11 zal er dan een H. Mis zijn en om 1 uur Kruisweg. Om 5 uur, na de Rozenkrans, zullen de jubi larissen gehuldigd worden. Een koor zal wegens te gro te kosten niet mee gaan. De kosten van de niet-leden bedragen 4.75 en voor kin deren 3.—; deze kunnen zich tot uiterlijk 8 Mei opgeven. Uit de vergadering kwamen nog stemmen naar voren die vroegen of er geen mogelijk heid was dat alles een beetje kalmer gebeurde; tot nu toe moest men zich haasten om tijdig aan alles te kunnen deelnemen. Men besloot nu 'n half uur later uit Handel te vertrekken, n.l. om kwart voor 7. ri DELsmsimi Kermis. Bij de gehouden verpachting van staanplaatsen voor de kermis 1949 te Drunen werden de navol gende plaatsen gegund G. Reemer, Bergen op Zoom, benzineracebaan; L. Janvier, Ber gen op Zoom, stoomcaroussel; W. Gigengack, Hengelo (O.), lucht- schommel; G. P. Lebon, Deurne, dVaaimolen; W. A. van Eekeren, Bergen op Zoom, hangmolentje; J. H. Markslag, Hengelo (O.), zweefmolen; G. J. Albers, Arn hem, Kinderrijwielbaantje; C Mut- saers, Oisterwijk, gebakkraam; F. Bul, den Hout, suikerwerkkraam; J. C. Pruis, vis- en zuurkraam; M. J. A. Schimmelpennink, Am sterdam, schiettent en spijkersport; A. Polak, Amsterdam, vogelpiek; W. H. Pennings, Vlaardingen, duikbootspel; W. M. Reijnier, Arnhem, hoofd van jut; J. M. Janssen-Mensink, Deventer, feest artikelen; Fr. van 't Hag, Am sterdam, werptent; M. van Rave- steijn, IJscowagen. Uitvoering Zang en Vriendschap. Zang en Vriendschap gaf Zon dag j.l. haar tweede uitvoering. Ondanks het zeer prachtige weer was de zaal nog goed bezet en kreeg Zang en Vriendschap de belangstelling die zij verdiende. Het concert onder leiding van dhr. Fr. Wilmont was prima ver zorgd en men had een uitvoerig repertoir, waarin optraden 't koor, kwartetten en duetten. Op ver dienstelijke wijze werden o.a. uit gevoerd het Wiegelied van Fr. Schubert door kwartet en het Ave Verum van Mozart door gemengd koor. Na dit verdienstelijk con cert kwam men met een klucht voor het voetlicht van Jack Bess, getiteld Professor Daantje. De lachspieren kwamen hierdoor da nig in werking. Het was voor de aanwezigen een bijzonder genoegelijke avond. St. Jozeffeest bij de K.A.B. De K.A.B. afd. Drunen vierde Dinsdag j.l. haar St. Jozeffeest. Nadat de dag begonnen was met een H. Mis en algemene H. Communie kwam men 's avonds in feestvergadering bijeen. Op de feestvergadering waren practisch alle leden present. Na de opening door de voorzitter dhr. W. van Gorp, sprak de algemene voor- zitter van de Diocesane bond, de heer P. Vriens, een algemeen opwekkend woord. Spr. besprak ook in het kort het pas gestichte gezinszorgfonds van de Dioc, bond. Hierna was het de beurt aan het gezelschap Zoutendijk met hun prachtig poppenspel. Opgevoerd werd „Marieke van Nimwegen", een prachtig en ont roerend spel en na de pauze, waarin met kwistige hand ver snaperingen werden rondgedeeld, kwam 't poppenspel met de klucht getiteld „De dood die niet ster ven wou". De muisstille zaal was wel de beste getuige dat het spel het pu bliek wist te boeien en het dave rend applaus bewees, hoezeer men het spel waardeerde. .Dank zij dit prachtige spel was het niet alleen een genotvolle, maar ook een hoogstaande avond. Er werd ook nog een verloting gehouden van enkele mooie prij zen. Na de sluiting ging ieder vol daan naar huis en allen, zullen terug blijven zien op een zeer ge slaagde avond. luk van de trap te vallen. Dokter Verhoeven werd gewaarschuwd en was spoedig ter plaatse en constateerde een sleutelbeenbreuk. Donkere vopruitzichten in de Mandenindustrie. Deze week werd het personeel van de Mandenindustrie van Wa genberg-Festen bekend gemaakt, dat tot gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf zou worden over gegaan. Gelukkig is het veertien dagen uitgesteld en reeds worden enkele arbeiders in Heusden in de Conservenfabriek tewerk gesteld. De slechte afvoer van manden naar Engeland is hiervan de oor zaak. Moge hierin spoedig nog verbetering komen. Feestvergadering. Zaterdag hield de Fabrieksar- beidersbond St. Willebrord afd. Vlijmen een feestvergadering in Café P. v. Eggelen. De vergade ring was zeer druk bezocht. Nadat de voorzitter op de ge bruikelijke wijze de vergadering had geopend, heette hij allen wel kom, in 't bijzonder de heer Buijkx, vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van de bond; verder de Eerw. 'geestelijken, ka pelaans Coenraadt en Hollenberg en de vrouwen en verloofden van de leden. Na een uiteenzetting van hetgeen er deze avond wordt geboden, zette het orkest van B. Oremans met een pittig stukje muziek de avond in. Door de heer Buijkx werd de organisatie belicht, zoals die vroe ger was, thans is en in de toe komst w.orden moet. Daarna werden door de leden enkele zangnummers ten gehore gebracht. De dames lieten zich van hun goede zijde zien en ga ven eveneens enkele verdienstelij ke zangnummers. Vooral 't duo Oremans-Beek mans deed de lachspieren los ko men en oogstte veel succes. Tot besluit volgde een goed -verzorgde koffietafel, waarvoor de hospes een extra compliment in ontvangst mocht nemen. Na de koffietafel werd een col lecte gehouden voor de T.B.C.- bestrijding die ca. ƒ15 opbracht. Alles bij elkaar een genoeglijke avond, waarop de kameraadschap pelijke band werd verstevigd. Hoogst voldaan keerden allen huiswaarts. Scherpschuttersver, Juliana. Zaterdag 30 April zal de Scherpschuttersvereniging Juliana een onderlinge schietwedstrijd or ganiseren; in de voormiddag Ko- ningschieten en in de namiddag prijsschieten. De avond zal ver der feestelijk worden doorge bracht. y Africhtingsvlucht. Zondag werd voor de tweede keer een africhtingsvlucht gehou den vanuit Tilburg. Maandag 25 April van 6.30 tot 8.30 uur inkor- ven voor Baarle-Nassau. Los op Dinsdagmorgen. Dus allen present. Eerste Steen-legging. Donderdagnamiddag om 2 uur had de officiële steenlegging plaats van de eerste woning in het nieu we opbouwplan van Vlijmen. Hel betrof hier het Kappersbedrijf van de heer H. Herman dat in No vember 1944 als eerste der vele woningen door mijnen werd ver woest. Door het zoontje Martje werd de steen ingemetseld, waar na de Edelachtb. Heer Burge meester van Hout een toespraak hield. Spreker huldigde de familie Herman met het nemen van het initiatief en hoopte dat dit pand voortgang zou brengen in zijn zaak. Verder bracht hij dank aan architect P. Verboord en de heer Edelman van het Streekbureau en noemde deze eerste stap een ver heugend feit voor het algemeen belang van Vlijmen. De heer Herman dankte hierna allen met een kort woord. Hierbij waren ook tegenwoor dig de technische ambtenaar, de gemeente-secretaris en de wethou ders van Vlijmen. Ongeval. Het kind van de heer B. Ore mans, Grotestraat, had het onge- Solistenconcours. Aan het op 2e Paasdag gehou den solistenconcours te Dord recht namen uit onze gemeente deel: A. P. de Graag, sax.-sopr. afd. Uitm. met 4e Fantasie van Esendée, 2e prijs met 86 p.C. de Graag, alt, afd. Uitm., Morceau de Salon No. 5 van Painparé, 2e pr. 82Yi p.; Jac. Timmermans, bariton 2e afd. met Mofceau de Salon No. 8 van Painparé 2e pr. 85 p.; Duet P. en C. de Graag le afd. met Duo de Concert van Canivez le pr. 99Yz p. Ongeval. De heer J. v. d. Pol, die een dezer dagen op familiebezoek was te Sprang-Capelle, kwam in aan rijding met enkele dames, waar door hij met zijn rijwiel zo'n bui teling maakte dat hij zich onder doktersbehandeling moest stellen. Speelterrein. De lang gekoesterde wens eens een speelterrein te hebben dat aan alle eisen voldoet, zal thans wer kelijkheid worden. De fa. Noor loos uit Drongelen heeft een be gin gemaakt met het egaliseren brug. Hopenlijk is een beter ter van het voetbalterrein aan de rein een stimulans voor de spe- hun beste beentje voor te zetten, Iers van „Heusden" om nu eens zodat Heusden weer eens een 3e klasser rijk zal kunnen worden. Gezien de resultaten in de beker wedstrijden behoort het zeker tot de mogelijkheden. Programma Koninginnedag. De Oranjevereniging alhier be sloot op de verjaardag van H. M. Koningin Juliana een feest te organiseren voor groot en klein, als volgt Het programma is samengesteld 8—8.30 klokgelui; 9.30 kinder optocht naar het gemeentehuis 10 uur officiële ontvangst ten ge meentehuize door de Edelachtb.' heer burgemeester van Delft en toespraak door de burgemeester; 10.30 tractatie op de diverse scho len; 1—4 uur kinderspelen; 4— 5.30 uur puzzlerit door Heusden, leeftijd 14—16 jaar, 17 jaar en daar boven 6.30 gecostumeerdë .voetbalmatch 7.30 eventuele be- hendigheidsrit voor motoren; 8.30 muziek en zang op de Vismarkt. Naar het concours. De harmonie „De Eendracht" hoopt 2e Pinksterdag deel te ne men aan een'concours te Ameide met als verplicht nummer „Al- cestis" van J. v, d. Glas en eigen gekozen nummer „Regina". Nieuwe preekstoel. Het geschenk der parochianen aan hun pastoor werd dezer da gen in de kerk te Herpt geplaatst, n.l. een prachtig uitgevoerde preekstoel, een werkstuk van grote waarde. We mogen ieder aanraden om eens een kijkje ce nemen in de R.K. Kerk. De preek stoel is geheel in overeenstem ming met het fraaie hoofdaltaar en de, niet minder kunstzinnig uit gevoerde communiebank. Gemeenteraadsvergadering. Openbare vergadering van de Raad der gemeente Heusden op 27 April 1949 des avonds acht u. Agenda 1. Opening. 2. Notulen vergadering 24 Fe bruari 1949. 3. Mededeling ingekomen stuk ken. 4. Wijziging gemeentebegro ting 1948. 5. Wijziging begroting Gods huizen 1948. 6. Verzoek van Kouwenberg om tegemoetkoming in reiskosten voor een kind dat een school te Den Bosch bezoekt met voorstel van Burg. en Weth. 7. Reclame hondenbelasting. 8. Sluiting. Muziek. Op de 2e Paasdag nam een groot aantal leden der harmo nie St. Cecilia alhier deét aan 't solistenconcours te Uden- hout en met succes. Ziehier de uitslagen Superieure afd.: C. de Vaan tuba 2e prijs 84 punten. Ereafd.: Th. van Bijen, klei ne trom, le pr. met lof 110 p.; B. Oremans, piston, le pr. 96 p.; Th. de Vaan, bas si b le pr. 96 p. Eerste afd.: J. v. Héijst Hzn. piccolo, le pr. 98 p.; F. v. Bij- nen, piston, 2e pr. 82 p.; A. v. Bijnen, bugle, 2e pr. 81 p.; J. Siegers, bariton, 2e pr. 79 p. 2e afd.: Jac. Couwenberg, bugle 3e pr. 67 p. 3e afd.: A. v. Haaren, clarb- net, le pr. 98 p.; B. v. d. Heij den .trombone, le pr. 96 p.; K. v. Onzenoort, clarinet, le pr. 96 p.; J. v. Heijst, esclarinet, le pr. 96 p.; L. Beaard, clari net, 2e pr. 73 p.; J. v. d. Wiel, clarinet 3e pr. 62 p. Bedankt. Ds. J. W. de Bruijn, Ned. Herv. predikant alhier, heeft voor het op Z.E. uitgebrachte beroep naar Nijkerk bedankt. A.R. Kiesvereniging. A.s. Donderdagavond half acht komt de A.R. Kiesvereniging in de Consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk alhier in vergadering bijeen, ter vaststelling van de candidatenlijst voor de a.s. ge meenteraadsverkiezing. Bibliotheek Chr. Volksbond. Nu het leesseizoen weer ten einde is, wordt de bibliotheek v^n de Chr. Volksbond weer voor het publiek gesloten. Nog in omloop zijnde leesboeken kunnen bij de bibliothecaris worden ingeleverd. Er is in de afgelopen winter een bijzonder druk gebruik van de bibliotheek gemaakt, zodat weer bewezen mag worden geacht, dat deze bibliotheek in een behoefte voorziet. Koninginnedag. Het Oranje-comité alhier ver zoekt de ingezetenen op Konin ginnedag, Zaterdag 30 April a.s. te vlaggen. Voor de kinderen wordt een optocht georganiseerd in de voor middag; hiervoor zullen verschil lende prachtige prijzen beschik baar worden gesteld. Des avonds wordt een fakkel optocht gehouden; eenieder wordt verzocht hieraan met lampions en fakkels deel te nemen. De opstelling vindt plaats aan het Oosteinde en zal, voorafge gaan door de muziek, naar het Westeinde trekken. Kampvuur. De Chr. Verkennersgroep Jan de Rooij hield Zaterdagavond een kampvuur aan de Roestelberg onder Loonpozand, dat veel belangstelling trok. Woensdag 27 April hoopt D.V. des avonds half acht voor de Geref. Gem. aan de Hoge- vaart alhier op te treden Ds. van de Ketterij van Vlaardingen. Ds. Smits van Driebergen was verhinderd op Vrijdag 22 April voor de Chr. Geref. Kerk op te treden. Verloting „Kunst na Arbeid". In het café Cové-van der Haart aan de Nieuwevaart had j.l. Woensdagavond onder flinke be langstelling de trekking plaats van de verloting ten bate van 't instrumentenfonds van de muziek vereniging Kunst na Arbeid. De hoofdprijs, een dames- of heren- rijwiel, viel op no. 1472 en werd gewonnen door de heer D. Hoef nagel alhier. De volgende prijzen, luxe- en huishoudelijke voorwerpen, vielen op de nummers: 496 2e pr.; 1180 3e; 1088 4e; 324 5e; 369 6e; 311 7e; 924 8e; 1577 9e; 915 10e; 166 11e; 904 12e; 206 13e; 233 14e; 221 15e; 1486 16e; 1564 17e; 1252 18e; 467 19e; 1627 20e; 699 21e; 1155 22e; 1034 23e; 1942 24e en 1226 25e pr. De prijzen kunnen, voor zover dit nog niet heett plaats gehad, worden afge haald in het caté Cové-van der rlaart. 50-jarige echtvereniging. Het echtpaar C. van de Ven- Schmitz aan de Winterdijk hoopt a.s. Woensdag 27 dezer de dag te herdenken, waarop het 50 jaar geleden in het huwelijk trad. Aan belangstelling zal het de oudjes, die beide nog een goede gezondheid genieten, deze dag zeker niet ontbreken. Waterschapsvergadering. De jaarlijkse vergadering van stemgerechtigde ingelanden van het waterschap „Ten Westen van de Capelse Vaart" -zal worden gehouden Woensdag 4 Mei a.s. des namiddags half drie in het Stationskoffiehuis van de heer Pruijssers. Na opening en notulen, ingeko men stukken en mededeling pro cessen-verbaal van kasopname bij de penningmeester volgt de vast stelling der rekening over het dienstjaar 1947/1948 en van de begroting voor 't dienstjaar 1949/ 1950 alsmede de bepaling van het bedrag van de omslag voor het nieuwe dienstjaar. Verder komt nog aan de orde een voorstel het dagelijks bestuur te machtigen tot uitvoering der werken in eigen beheer en een voorstel van het dagelijks bestuur tot wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1948/1949. Prov. verg. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. De jaarlijkse algemene verga dering van de Provinciale afde ling van de Ned. Bond van Plat telandsvrouwen zal dit jaar wor den gehouden te Breda in hotel Modern op Woensdag 4 Méi a.s. des morgens kwart voor elf. Aan de orde komt na de ope ning door de presidente en het voorlezen der notulen, het jaar verslag van de secretaresse, als mede het financieel verslag van de penningmeesteresse. Na be spreking der agenda voor de al gemene vergadering op 1 Juni e.k. te Utrecht te houden en benoe ming van een afgevaardigde, volgt voor de pauze, na de korte jaarverslagen van plaatselijke af delingssecretaressen, een verloting van wollen goederen, geschonken door de Australische Plattelands vrouwen. Na de pauze zal er gelegenheid zijn voor de rondvraag, waarna zal optreden de voordrachtkun stenares Mevr. Siegers uit Del den Ov. Leden van de afd, Sprang-Ca pelle, welke deze vergadering wil len bijwonen en gebruik wensen te maken van een gezamenlijke warme 1 maaltijd, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de afd.-secretaresse Mevr. Wa- verijn-Hollestelle. Jubileum. Op 1 Mei a.s. herdenk mej. B. Vos de dag waarop zij vóór 25 jaar werd aangesteld als expresse en telegrambestelster voor het postkantoor te 's-Grev.-Capelle. Middenstandsvergadering. De R.K. Middenstandsver. „St. Franciscus" hield op 21 April j.l. een vergadering in hotel de Reij- er. De spreker van deze avond was de bekende radiospreker Pa ter Peters van de vastenmedita tie. Bij deze zeer interessante spreekbeurt waren ook de vere nigingen uit de omliggende plaat sen geïnviteerd, alsmede de K.J. M.V., die grotendeels aanwezig was. De notulen van de vorige ver gadering werden in orde bevon den. Pater Peters sprak daarna over „De Middenstander in* de bran ding." Spr, behandelde de proble men waarmede de zakenman te kampen heeft. Een middenstander kan niet alleen door de wereld gaan, doch ook bij de arbeider is dit het geval. Middenstand en ar beiders moeten zo nauw mogelijk samenwerken.. Alleen kunnen we niets, maar met samenwerking in de katholieke middenstandsbond kan er wat bereikt worden. De komende publiekrechtelijke be drijfsorganisatie is er alvast een bewijs van. Ook dit heeft de bond mede tot stand gebracht. Het betoog van de gewijde spreker duurde meer dan 'n uur en een hartelijk applaus viel hem ten deel. De tentoonstelling 1949 kwam voor de zoveelste maal ter spra ke. Veel animo tot deelname be staat er niet. Men staat er ietwat huiverig tegenover. Ziet de za kenman hier misschien zijn grote belangen niet? Vorig jaar werd de tentoonstelling een groot suc ces voor de exposant zowel als voor de initiatiefnemers, de K.J. M.V, De heer Bas Meijers sprak nog een kort woord namens de kring Geertruidenberg. Ook hij brak een lans voor de tentoonstelling. Hij dankte het bestuur voor dé uitnodiging, die zij mochten ont vangen en beschouwde het als 'n grote eer dat 't Raamsdonksveer gelukt is zo'n spreker van naam in hun vergadering te krijgen. Van de rondvraag werd geen noemenswaardig gebruik meer ge-, maakt en voorzitter Nollen sloot deze bijeenkomst. Uitvoering. Donderdagavond gaf de ge mengde zangvereniging Geertrui denberg haar jaarlijkse uitvoering in de Bioscoopzaal van de heer Baars. Zij lieten weer eens over duidelijk zien wat met een een drachtige samenwerking tot stand kan worden gebracht; het was 2en uitvoering waarop zowel de vereniging als het publiek met genoegen kan terugzien. De voorzitter de heer le No ble opende de avond met een welkomstwoord tot een behoorlijk bezette zaal. Hierin liet de voor zitter uitkomen de grote noodza kelijkheid van donateurs, het sta biel aantal leden en de .goede geest? die daaronder heerst. Ook bracht hij in herinnering de op 2e Pinksterdag te Zwijndrecht be haalde successen. Daarna werd begonnen met de afwerking van het programma, dat ook nu weer keurig verzorgd in elkander zat. Het openingsnummer „het Wil helmus", hoorde de zaal staande aan. De daarop volgende liede ren; Liefde in Vlaanderen - Lief de in Holland en Liefde in Zuid- Afrika, werden op schitterende wijze gezongen. Het lied Liefde in Afrika bleek zelfs indentiek te zijn met Sarie Marijs, maar een andere dan die welke den Berg tot nu toé kende. Ter afwisseling volgde hierop het toneelstukje „Het Hoefijzer" dat over het al gemeen als een gewild amulet wordt bewaard, als brenger van geluk, doch ditmaal suggereerde het een nauw verband tussen schoonmoeders en ongeluk en ook het volgende Schetsje „De Mo derne Vrouw" deed het bijzon der goed. Tijdens de pauze werd, en met succes, getracht donateurs voor de vereniging te winnen. Het tweede gedeelte van de avond werd besloten met enkele ernstige zangnummers, die alle goed tot zijn recht kwamen. Tot slot bracht de burgemees ter de vereniging dank namens de gemeente voor het gepresteerde. Hij zeide, dat een behoorlijk aan tal donateurs voorwaarde was om een kans te maken op een ge meentelijke subsidie. Hij prees vervolgens de inhoud van het programma, en meende dat Geer truidenberg goed was in het co- medie spelen, in welk verband hij voornamelijk zinspeelde op 't gebrek aan woonruimte. Hij ein digde met de vereniging nogmaals van harte te danken. Na de uitvoering had de ver eniging nog een gezellig samen- rijn in hun clubhuis Hotel Stal. Geslaagd. Onze stadgenote mej. Lenie v. Riel slaagde te 's-Gravenhage voor costumière. Opening fancy-fair. Het Wilhelmus dat via de ra dio werd uitgezonden in verband met de voetbalwedstrijd Holland- Frankrijk en dat door middel van.< de aangebrachte- versterkers in 't parochiehuis weerklonk, was on willekeurig een mooi begin voor deze fancy-fair. Nadat staande dit vaderlandse lied door de aan wezigen was aangehoord, begaf de Edelachtb. heer burgemeester zich naar de microfoon om zijn openingswoord te spreken. Daar het thans gaat om een kas te versterken, die ten doel heeft de verzorging van de jeugd, voldoe ik gaarne aan uw verzoek om deze fancy-fair te openen. Spre ker gaf een terugblik over de voorbije laatste 8 jaren, waarin het reeds zo gevorderde jeugd werk ineens werd lam gelegd. Het lam leggen heeft zijn weerslag ge vonden in de jeugd. Het leek als of de jeugd in vele opzichten was losgeslagen. De burgemeester be lichtte de grote noodzakelijkheid van het jeugdwerk en sprak zijn waardering uit voor hen die hun vrije tijd voor dit mooie doel dis ponibel willen stellen. Verder hoopt hij dat de Kajotters hun ge stelde doel mogen bereiken, n.l. het bouwen van een clubhuis en dat vele Bergenaren een bezoek aan deze keurig verzorgde fancy- fair mogen brengen. Hierna ver klaarde hij deze voor geopend. 1 De geest, adviseur sprak hier na nog een kort woord, daar hij meende niet veel te behoeven toe te voegen aan de sympathieke woorden van de burgemeester. Hij prees eveneens het vele en harde werk dat door de Kajotters was verricht en merkte op dat on der de leden der afdeling Geer truidenberg prima krachten aan wezig waren, die een goede be lofte voor de toekomst inhielden. Ook hij wenste zijn mannen het verlangde succes van harte toe. Ook de secretaris van de dio cesane bond uit Tilburg, die hier na het woord nam, prees 't werk der Kajotters en wenste hen ook veel succes. Hierna werden de genodigden uitgenodigd, na een kijkje in de keurig versierde zaal te hebben genomen, om in de foyer 'n heer lijk kopje thee te gaan gebruiken. Naast het grote bekende rad zijn er nog vele mogelijkheden om een mooie--prijs machtig te wor den. Een schiettent, ballen wer pen, ringen werpen, lijntrektent, vistent, enz. Zelfs is er gelegen heid door middel van een eigen postkantoor telegrammen te ver zenden aan personen, die in de zaal aanwezig zijn, meer bedoeld en geschikt voor jongeren, die daarmede de kans krijgen een an der iets te laten weten wat ze

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 2