sSwift Talen ^oofuy V*? jj FICKINGER FEUILLETON HET RIJDEND MYSTERIE Leo Lorre helpen Ridder Radbout C. VAN DE LEUR ELLY SCHOENFABRIEK. ENKELE PRIMA STIKSTERS enkele VOLWASSEN STIKSTERS enkele LEERLING STIKSTERS DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 25 APRIL 1949 nette Dienstbode voor dag en nacht. MAATCORSETTEN KAATSHEUVEL. HAKEN ff£M WEE# WO# KLAAR Frits v. d. Linden Kaatsheuvel. Centrale Verwarming AMSTERDAM (C.) VOOR DIRECT GEVRAAGD en MEISJES om opgeleid te worden. Aanmelden dagelijks aan de fabriek. ELLY SCHOENFABRIEK Wij hebben plaats voor voor nieuw in te richten stikkerij aan de fabriek Aanmelden dagelijks bij C v. d. HOVEN, Schoenfabriek, SPRANG. Y '"VSSk vfRK00' VAN BOXTEL N V ALLE WEER THAS WEER Gezellig en warm zo arm in arm. Hun deert wind nog regen. Ze kunnen er tegen met 'n leren f,THAS"-jas. Fa. FRANS VERSCHUREN ZN. WASPIK. Electrische kracht-en lichtinstallaties Kabelwerken. SPECIAAL ADRES VOOR DE INDUSTRIE. welke buiten de Generaliteit hun woonplaats hadden, werden niet toegelaten. Wanneer men eenmaal lid was, kon men zonder wettige reden niet meer ontslagen worden, te gen zijn dank. Alle leden waren verplicht bij. hun intrede de kaart te onderte kenen, waardoor zij gehouw en getrouwhéid beloofden aan de Hoogmogenden, alsmede dat zij: „aan den heer van de heerlijk heid, mitsgaarders aan'den Offi cier en de Regenten ter beveili ging van het dorp den dienst der schutsbroeders opeisten, zij deze gewillig zouden verlenen. Op den 23e April, feestdag van St. Joris, hield de schutterij haAf vergadering in een door den hoofdman en de dekenen daartoe aangewezen huis. Als de genoem de dag op een Zondag viel, kwam men daaraanvolgende Maandag bijeen. Alle leden waren op een boete van vijf stuivers verplicht de ver gadering bij te wonen, tenzij door ziekte of andere wettige redenen, men belet was en mits zij daags te voren den hoofdman hiervan verwittigden; deze moest op zijn beurt in de vergadering de de- kenen ervan in kennis stellen. Op die vergadering werden, bij meerderheid van stemmen, voor de twee periodiek aftredende de- kenen andere gekozen. Koning, hoofdman, dekenen en de vier oudste schutsbroeders hadden bij het verkiezen elk twee stemmen. De dekenen, die hun waardigheid moesten neerleggen, gaven van hun administratie behoorlijk reke ning, bewijs en uitleg. Zij, die denken dat de schut ters van St. Joris zich stil naar de vergaderzaal begaven, vergis sen zich. Integendeel! Met voor kennis en permissie van den of ficier, trokken zij door de straten van het dorp, voorafgegaan door tamboers en vaandrig, waarach ter te paard gezeten, een St. Joris volgde, met de standaard in de hand en om deze heen gingen zes herders de schutsbroeders kwa men hierna, allen voorzien van hun snaphanen. In de maand October, wanneer het te Nieuwkuijk kermis was, werd door het gild naar den prijs en koningsvogel geschoten. Hoofd man en dekenen stelden de dagen daartoe vast. Op beide dagen trokken de schutters met gelijke optocht, als op den dag der vergadering, we derom door het dorp naar de schutsboom. Zij waren dan vol verlangen hun vaardigheid te be proeven, en wellicht velen onder hen waanden zich reeds koning. Op den eersten dag werd ge schoten naar den: „Papengaay of koningsvogel" en op den tweeden dag naar den „Prijsvogel". Degene, die de vogel van den paal schoot, werd met de waar digheid van het koningschap be kleed, en behield die, totdat hij voor een ander moest plaats ma ken. Hij was gehouden voor de schutterij te kopen een zilveren schild. Eén voordeel, dat de over winnaar toekwam was vrij. gelag gedurende zijn koningschap. Steeds hebben de heren van de heerlijkheid Onsenoort de schuts broeders bijgestaan in hun moei lijkheden en ieder jaar trok trouw de heer van de heerlijkheid met de gildebroeders op St. Jorisdag ter vergadering en in October ten koningsschieten. Ook schen kingen van de heren van de heer lijkheid Onsenoort bleven niet achterwege en in de laatste moei lijke jaren van hun bestaan wis ten de heren de la Court de gilde nog staande te houden. Toch is zij met de verandering der tijden verdwenen. Nu op ver schillende plaatsen deze aloude gilden wederom beginnen te her leven, daarom Gildebroeders van Onsenoort en Nieuwkuijk ont waakt! Reeds zijn er wel vage plannen om hiertoe te geraken. Laat het niet bij plannen blijven, maar dat men de daad bij het woord voege. Gildebroeders, nogmaals, ont waakt! DE K. O. B. IN 'T DIOCEES DEN BOSCH OVER DE SALARISKWESTIE. De voorzitter dhr. A. v. Delft, neemt z'n ontslag. De algemene vergadering van de Kath. Onderwijzers bond in 't Bisdom 's-Herto- genbosch, die te Tilburg werd gehouden, was nogal gespan nen en leidde op een ogenblik tot een minder prettige sfeer. Bij de bespreking van het beleid van het hoofdbestuur en de discussies, die naar aan leiding daarvan gevoerd wer den, stelde de voorzitter, dhr. A. v. Delft, de vertrouwens kwestie. Bij de stemming, die daarover gehouden werd, sprak het merendeel der ver gadering zich uit te'gen 't door de voorzitter op deze verga dering gevoerde beleid, reden waarom deze na de middag pauze niet meer aan de be stuurstafel verscheen en de vice-voorzitter, de heer Van der Schoor, de vergadering verder leidde. Dit voorval deed nog on prettiger aan, waar de heer v. Delft reeds meer dan 25 jaar lid van het hoofdbestuur is en zichzelf, zoals de heer van der Schoor het uitdrukte, uitge sloofd heeft voor de belangen van de bond. Met instemming van de vergadering bracht de vice-voorzitter hem dan ook dank voor het vele goede dat hij gedaan heeft. In het openingswoord van de voorzitter en ook later bij de voorstellen der afdelingen, kwamen zowel de salaris- kwestie als de classificatie ter sprake. „Er zal" zo zei de heer v. Delft, „in de Kamer wel een hartig woordje gesproken worden bij de behandeling van de interpellatie-Roosjen". Verder was men hoopvol gestemd over de vergadering van de Ned. Kath. Onderwij zersbond in Den Bosch. Met betrekking tot de clas sificatie zeide de voorzitter, dat het de hoogste tijd werd, dat dit probleem uit de wereld geholpen wordt. Ook meende hij dat het niet aanging.. de 40.000 onderwijzers buiten het georganiseerd overleg te hou den. De beste oplossing achtte hij, dat er een eigen commis sie zou komen, die zelf aan de minister verslag uitbrengt. De kindertoelage van 150 per kind vond men te laag. Met A.R.K.A., „St. Bernardus" en „St. Bonaventura" hield 't K.O.V. reeds uitvoerige be sprekingen. Men wil het re sultaat daarvan afwachten, maar de voorzitter sprak zich bij voorbaat uit voor een pro gressieve kindertoelage. In de namiddagvergadering werd door de bisschoppelijke hoofdinspecteur, drs. A. van Gerwen gesproken over de schoolartsendienst en de stich ting van een herstellingsoord. Wegens huwelijk der tegenwoordige GEVRAAGD Brieven onder No. 2864 Bureau van dit blad. VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN EEN OORSPRONKELIJKE AVONTURENROMAN door d'ARGENTY. 3) „Och, daar antwoorden we niet eens meer op." „Ook niet als Ko-Ko het zou vragen De donkere ogen peilden de zijne, die fletsblauw zagen met een vermoeide uitdrukking van langdurig levensverdriet. „Waarom zou u het willen we ten „O, denk niet dat ik met een liefdesverklaring zal komen. Of met 't smoesje van een avondje uit. Maar je komt uit Shan-tung. Je kent Chinees en je zou me wat kunnen vertellen van 't land en van z'n bewoners vóór ik er wld- vreemd naar toe trek. Ik heb con versatieles nodig en ik vond nog niemand, die de taal voldoende beheerste om met mijn gestuntel een dialoog te kunnen opzetten en dan nog m'n fouten te verbe teren." Ze boog het hoofd en graaide wat in haar geldtas. Zwijgend schoot ze met wijsvinger en duim een verdwaalde kersepit over de hoofden. „Ik heb nooit gestudeerd. Ik ken 't dialect van Shan-tung en een paar beschaafde omgangsvor men van Nanking. Thuis spreken we nog wel eens het echte onver valste Chinees als er bezoekers zijn, die niet mogen horen wat we bedoelen. Ik weet niet of dat geschikt is voor conversatieles „Toe, mei-mei", hij greep haar hand, „laat me eens bij je thuis komen, proberen of ik er iets van terecht breng." Het „jonge zusje" ademde zwaar. Eerlijk gezegd overwel digde dit idee haar. Zelfs haar vader zou het prettig vinden als hij z'n woordenvloed weer eens kon luchten. Ze konden eens een gezellige avond hebben met oude herinneringen aan Tsi-Nan, de overstromingen en de Gele Ri vier. Het zou niet alleen 'n goede leerschool zijn voor een student, maar ook een aantrekkelijke cur sus voor haar zelf. Wie weet of ze niet weer eens in het Duizend jarige Rijk terecht kwam. Dan wist ze al vast iets meer van het land en van zijn bewoners. Hij kon immers vertellen van zijn studie, van de eeuwenlange ge schiedenis en de oude cultuur. Hij kende ongetwijfeld ook heel wat meer karakters van het Chi nese schrift dan zij ooit in haar jeugd gepenseeld had. Zijn smalle, slanke vingers drukten vaster om haar kleine hand. „Of vind je m'n naam niet mooi genoeg „Dat is flauw", zei Lola heel zacht, „ik zal er heus niet meer om lachen en met uw persoon heeft die naam niets te maken. Er zullen wel eens meer mensen om die combinatie gelachen heb ben." „Ja, helaas wel." Ze proefde uit zijn toon iets van de vele drama's, die er ver scholen gingen achter deze drie opyrighi Ramad Press Ze konden geen hand voor ogen zien, want het bleekdat ze in een pikzwarte onweerswolk terecht waren gekomen. Maar recht vooruit vliegendacht Leo, „dan lukt het ons wel den waard te pakken te krijgen". In.de inktzwarte duisternis klemde Lorre zich stevig aan Leo vast en dacht: „We zitten wel érg hoog, als dat maar goed afloopt Hij merkte, dat Leo nog meer gas gaf en harder ging vliegen. Opeens voelden ze een hevige klap, die het motorvliegtuig met zijn koene be manning een heel eind opzij wierp. „Help!" gilde Lorre, „daar gaan weJ" „Houd je toch kalm schreeuwde Leo terug, „het zal een ge wone windstoot geiveest zijn". Lorre voelde zijn moed terugkeren en zette zich schrap om een volgende windstoot op te vangen. Maarhet vliegtuig ging kantelen en draaide heel vlug in het rond. Leo begreep er niets van. „We zitten toch niet in een draaimolendacht h\i verbaasd. Lorre kreeg een drukkend gevoel in zijn maag en piepte„Ik tvord vast luchtziek"terwijl het angstzweet langs zijn snavel parelde. Ondertussen duikelden ze de zwarte wolk uit. „Gelukkig" riep Leo opge lucht en keek achterom om te zien hoe zijn vriendje het wel maakte. Toen zag hij den waard achter de motor hangen Nu begreep Leo alles. Ze waren in de wolk natuurlijk tegen den waard opge vlogen en die had zich in zijn angst aan het achterspatbord vastgeklemd. Maar op zo'n zwaar aanhangsel was het lichte motorvliegtuig niet berekend en de twee vrienden tolden in dolle vaart door de lucht, den waard achter zich aansle pend. Zo hoog in de lucht, ver weg van de veilige aarde, speelde zich een ont zettend drama af. (Wordt vervolgd.) VANAF (18,50 mat leer bezat f 25.00 met buikband en leer bezet. TEVENS ALLE REPARATIE'S 2e ZEINE 6 a WAALWIJK IEDERE DONDERDAG van 11.— tot 4 uur. DOOP RINGEN VAN'. Hoofdstraat 173 Telefoon 1 84 Beëdigd Tolk/Vertaler en gediplomeerd leraar Handels correspondentie. TETER.DIJK 119 - BREDA Hoofdstraat 150 Tel. 72 woorden. De balans in haar hart helde hoe langer hoe meer over naar het ja, dat hij nog steeds van haar verwachtte. „En als u dan bij me thuis ge oefend hebt, wat dan Hij speelde met het potlood in z'n vrije hand. „Ik zou er voor kunnen' betalen, maar dat durf ik niet eens voorstellen. We kunnen ook een andere regeling treffen: jij leert mij en ik leer jou. En als ik dan naar China scheep ga, kun je meegaan. Als secretaresse of... als m'n vrouw." Ze maakte haar hand los uit zijn greep. „Over dat laatste zul len we maar niet praten. Derge lijke beloften doe je elkaar meest al niet vóór je de ander goed kent. En kennen doen wij elkaar in elk geval nog niet." „We zullen wel veel gelegen heid krijgen om elkaar te leren kennen. Tenminste", aarzelde hij, „als je het aanneemt." „Twijfelt u daar nog aan Ze was al opgestaan voor hij goed en wel tot het besef kwam dat haar volmondig „ja" in die vraag lag opgesoten. Een heerlijk gevoel van vreugde doorstroomde plots zijn luid kloppend hart. Ja Dit meisje zei ja Ondanks zijn potsierlijke naam en zijn protseri ge manieren, die hij altijd had aangenomen. Ze zei ja en ze wil de hem thuis ontvangen Strompelend door de schok kende autobus kwam hij achter haar aan. „Berkenlaan De chauffeur maakte zijn bocht wat kort om een fietser te kunnen ontwijken. De held van de ach terbank greep zijn vriendin vast in een vergeefse poging om het evenwicht niet te verliezen. Ze DISTRIBUTIEKRING 's-HERTOGENBOSCH. Officiële Publicatie. De Directeur van de Distributiekring 's-Hertogenbosch maakt het volgende Eekend: Wijziging zitdagen en kantooruren der Afd. Voorlichting en Centrale Kas met ingang van 2 Mei 1949. Ingaande Maandag 2 Mei 1949 zullen de zitdagen en kan tooruren voor de Afdelingen Voorlichting en Centrale Kas in onderstaande gemeente worden gewijzigd. VLIJMENzitting zal worden gehouden op Vrijdag. Het kantoor is geopend van 9.3012.30 en van 13.30 15.30 uur. In Nieuwkuijk (oude Gemeentehuis) en Haarsteeg (oude Gemeentehuis, B 24) komen de zitdagen der afdelingen Voorlichting en Centrale Kas met ingang van 2 Mei 1949 te vervallen. Belanghebbenden dienen zich met ingang van voornoemde datum te vervoegen te Vlijmen in café „Den Braai", B 131 op Vrijdag van 9.3012.30 en van 13.30 15.30 uur. De uitreiking van bonkaarten levensmiddelen in Haarsteeg vindt normaal doorgang. De laatste uitreikdag voor het afhalen van bonkaarten is 4 Juni 1949. De adressen yan de overige kantoren en uitreiklokalen blijven ongewijzigd. Wijzigingen op het „Schema betreffende de inlevering van distributiebescheiden door handelaren e.d. met ingang van 2 Januari 1949". Ingaande 2 Mei 1949. Betreffende de wijzigingen op de inlevering van distri butiebescheiden door handelaren e.d. met ingang van 2 Mei 1949 ontvangt elke handelaar in diè gemeenten, waarin wijziging in genoemd schema worden aangebracht, een af zonderlijke circulaire waarin de veranderingen zijn op genomen. De handelaren e.d. worden voor de goede gang van zaken verzocht, het in hun bezit zijnde schema betreffende 'de inlevering van distributiebescheiden te wijzigen. Uitreiking van bonkaarten levensmiddelen 909. In de uitreiking van bonkaarten levensmiddelen 909 komt geen wijziging. De uitreiking heeft normaal plaats op 'de data, zoals deze zijn afgestempeld in het vakje naast de inwisselingsbon van de bonkaart 905. Sluiting kantoren op 30 April a.s. (Koninginnedag) en openstelling kantoren op 5 Mei a.s. (Nationale Feestdag). De Directeur van de Distributiekring 's-Hertogenbosch maakt bekend, dat de kantoren en uitreiklokalen van de distributiedienst op 30 April a.s. gesloten zullen zijn. Centrale Kas/Voorlichting: de zitdag te HAARSTEEG komt in verband met bovenstaande te vervallen. Afdeling Handel: de inlevering van textielbescheiden door handelaren te 's-Hertogenbosch van Zaterdag 30 April wordt gesteld op Vrijdag 29 April a.s. Op de Nationale Feestdag Donderdag 5 Mei a.s. zullen de kantoren en uitreiklokalen des namiddags voor het publiek gesloten zijn. Dit geldt ook voor de afdeling Handel. Oliestook Ventilatie Luchtbehandeling Sanitair Zwanenburgwal 82-84. Tel. 49133 (K 2900) hingen beiden vier seconden lang dicht tegen elkaar. Conductrices zijn veel gewend. Zonder een spier te vertrekken, tikte Lola met haar tang tegen de glaswand, die de cabine van de chauffeur scheidde. Meteen knars ten de remmen. De deuren klap ten open. „Gaat uw gang. Dag meneer," - Ergens aan de buitenste rand van Hilversum zag jhr. A. G. L. M. F. van' Natteluur tot Droo- genbroeck zichzelf terug naast 'n haltepaal van de bus, waarin hij zijn laatste liefde gevonden had. Een droom van een brunette .met onbeschrijflijke ogen, die ja zei en hem thuis wilde ontvangen. Doch waar dat thuis was en hoe zij heette, dat wist hij niet... I II. INSTAPPEN! Dienstregelingen mogen er op papier elke dag eender uitzien, in de praktijk blijkt er meer organi satie nodig om alle tekortkomin gen op te vangen en de om een of andere toevallige reden uitval lende diensten aan te vullen, dan het gehele complex van busver bindingen zelf vergt. Dan zwoeg den de chefs in de respectievelij ke plaatsen naar nieuwe oplossin gen, meer materiaal en andere mensen. Dan rukten reserveploe- gen uit, om gestrande passagiers af te halen of om een anders ge miste aansluiting alsnog te force ren. Dan ratelden de telefoons ten huize van de pas afgeloste chauffeurs en de dodelijk ver moeide conductrices, of ze asje blieft terug wilden komen om nog één rit te rijden. En een beetje gauw ook want d'r was haast bij. Lola, die ai een paar dagen op een andere lijn ingelegd was, om dat er daar drie tegelijk ziek wa ren en nummer vier haar autobus voor het huwelijksbootje verwis selde, verwachtte feitelijk niet an ders dan nog eens een late avond dienst opgelegd te krijgen. Als de telefoon om deze tijd rinkelde, voorspelde dat gewoonlijk niet veel goeds. Zuchtend slofte ze op haar kousevoeten naar het toestel in de gang. „Met Lijnders „Juffrouw Lijnders U spreekt met 't hoofdkantoor. Met Aarden- burg. Welke dienst hebt u mor gen „O, meneer Aardénburg, ik ben pas thuis en ik heb morgen de vroegdienst van 6 tot 4 op een lijn, die ik helemaal niet ken. Ik kan er heus niets bij hebben „U krijgt er niets bij. Tenmin ste van mij niet. U spreekt met de afdeling personeel. Kunt u mor gen na de dienst even op het hoofdkantoor komen „Op 't hoofdkantoor komen Angstige voorgevoelens dron gen zich op in haar afgetobd hoofdje. „Ja, kamer 55. De directeur wil met u spreken en er zijn nog een paar heren die belang'in u stellen. Kan ik aannemen, dat u precies half vijf present bent „De directeur? Wat...... wat is er aan de hand, meneer Aar den „Wat er aan de hand is, zult u morgen wel horen, denk ik. Denkt u er om dat niemand van uw collega's en buiten de maat schappij ook geen mens hiervan weten mag (Wordt vervolgd) Grotestraat 3 I DRUNEN en vf L.r,nFlTC£P'nIAAnD nnnMlê inn wwni Bh IV..V. AFD. ELECTROMEOISCHE APPARATEN HOOFDKANTOOR TILBURG RAADHUISSTR. 1 TEL. 4941* FILIALEN DOOR GEHEEL NOORD -BRABANT Voor de Langstraat: H. A. v. d. POL, Stationsstraat 113 WAALWIJK. Tel. 293. Bi): Fa. JAN VAN MIL, Grootestr. 243, Waalwijk Fa. H. VERHULST, Markt 5, Den Bosch Fa. JAN VAN OLPHEN, Veemarkt 34, Breda. Verschillends frictie-motoren voor stikmachines.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 6