Waalwijkse en Langsiraatse Courant Welkom Wijde Wereld Jaarvergadering K.A.B. Waalwijk 1 PüutTtiuee UIT DEA Behangselpapier Bij de 40ste verjaardag van onze KONINGIN BETEKENIS VAN DE Gemeentelijke Volkscredietbank W. v. d. Heijden Zonen DONDERDAG 28 APRIL 1949 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO \M HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 36. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Onder bovenstaande titel troffen we in de Maasbode van Woensdag 20 April een artikel aan, geschreven door de heer J. J. M. Festen. Omdat we in de Echo ook reeds een tweetal keren op deze bete kenis wezen, lazen we 't met meer dan gewone interesse. Het is niet onze bedoeling het artikel in zijn geheel na te gaan, maar wij merken op, dat de heer Festen de beteke nis van de Volkscredietbank vooral groot acht voor de minst bedeelden. Hij ziet haar in de plaats komen van de particuliere geldschietbanken en de gemeentelijke banken van lening. Verder wijst hij er op, dat deze banken niet in gesteld mogen zijn op 't ma ken van winst, terwijl hij, als we goed lezen, van de Volks credietbank bevordering van het sparen verwacht. Dit laat ste lijkt misschien een „slip of the pen", maar is het als men er goed over nadenkt toch niet. Nogmaals, de heer Festen ziet het belang uitslui tend aan de kant van de cre- dietnemers; wel wat erg een zijdig. Zoals onze lezers zich mis schien nog herinneren, hebben wij in onze vorige artikelen de Volkscredietbanken ook van belang geacht voor de winkel- drijvende middenstand. We gaan dit nog niet een keer uit eenzetten, maar merken het alleen op als aanvulling van het bedoelde „Maasbode"-ar- tikel en zouden belangstellen den dan ook nog de raad wil len geven sterk acht te slaan op de zeer sterke stijging van het afbetalingscrediet. Alleen de laatste zin van het artikel van de heer Festen willen we woordelijk aanhalen: „Ook de kleinere gemeenten zullen de bevolking een weldaad bewij zen met het in gezamenlijk overleg tot stand brengen van regionale volkscredietbanken". Zoals bekend zijn vorige week Zaterdag de z.g. grens correcties geldig geworden. Nederland is vergroot met een gebied van ongeveer 70 km2 en zijn bevolking is uitge breid met een kleine 10.000 zielen. Deze correcties zijn geen annexaties van land, het gaat hier niet om „lebens- raum". Ze waren al jaren en jaren noodzakelijk om on houdbare grenstoestanden te verbeteren en hebben dan ook niets met oorlogsschade-ver goeding te maken. Dat wil niet zeggen dat deze zeer kleine gebiedsuitbreiding ons niet welkom is. Dat is ze wel. Ons welkom boven dit ar tikeltje geldt echter meer de mensen, die in de geannex eerde gebieden wonen. Laten wij "er van het begin af aan goed aan denken dat deze mensen nu Nederlanders zijn en geen Duitsers meer. Zij be horen tot onze Nederlandse volksgemeenschap, worden geregeerd volgens onze Ne derlandse wetten en bestuurd door Nederlandse autoriteiten. Mogelijk spreken ze nog een taal die van deze afwijkt, al zal het verschil in tgal met onze Nederlandse grensbewo ners niet zo erg groot zijn. Zij behoren nu echter bij ons en wij heten hen welkom in ons kleine vaderland. Wij hopen van harte, dat zij zich spoedig bij ons zulen thuis voelen en dat de gedwongen overgang voor hen een zegen zal zijn. Last van y.ennwen? Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. De Kanaaltunnel was reeds in 1802 het onderwerp van een conferentie, zoals dat ook dezer dagen in Parijs op een bijeenkomst van ingenieurs weer het geval is geweest. De deelnemers meenden, dat nu de tijd gekomen is om tot het graven van de tunnel over te gaan. TERUGKEER NAAR DJOKJA ONVOORWAARDELIJK. Zoals bekend heeft Neder- land toegezegd de terug keer van de Republikeinse regering naar Djokja te zullen toestaan, wanneer tenminste de Republikei nen de verzekering gaven het vuren te zullen staken en wanneer overeenstem ming was bereikt over de Ronde-Taf el-conferentie. Thans is bekend gemaakt, dat een Republikeinse woordvoerder heeft ver klaard, dat de terugkeer naar Djokja v. d. Rep. re gering onvoorwaardelijk zal moeten zijn. D.w.z. dat ei geen enkele beslissing kan worden genomen, noch eni ge toezegging kan worden gedaan alvorens de Repu blikeinse Regering in Djok ja is hersteld. 'ÉÜXiXWf fli WHOHIBH De woordvoerder verklaarde verder, dat men in Republikeinse kringen het standpunt inneemt, dat uitsluitend indien beide par tijen bereid zijn om alle leden van de resolutie van de Veilig heidsraad van 28 Januari als een integraal geheel uit te voeren, de ze resolutie uitvoerbaar zal zijn ter bereiking van een definitieve oplossing. Men begrijpt niet waar om de Nederlanders, inplaats van rechtstreeks de resolutie van de Veiligheidsraad uit te voeren, zo als zij van den beginne af be reid zijn geweest te doen, voort gaan met van hen toezeggingen vooraf te eisen, alsdus de woord voerder. En hij zei nog meer van derge lijke mooie dingen, waaruit men zou moeten opmaken, dat we met een kinderlijke naieveling te doen hebben of met een doortrapt di plomaat. Den Haag had geen commen taar op deze verklaringen, omdat zij vallen buiten het overleg van de voorconferentie. Men verwacht toch zeker niet dat men daar an dere verklaringen, die gunstiger zijn, zal afleggen. Hij zou ons zeer meevallen, wanneer Moham med Rhum op de conferentie niet met dezelfde verklaringen kwam. De besprekingen komen echter in ietjpr geval nu in het critieke stadium en de Republiek heeft Hatta ontboden, om hulp te ko men bieden. Het zal er nu veel van afhangen, waarin de goede diensten van de commissie van de Verenigde Naties zullen bestaan. Enfin, we zullen maar afwach ten en voor de zoveelste maal maar weer eens vertrouwen op het recht -en de billijkheid. DE BELGISCHE KONINGKWESTIE. Ondanks het feit dat het Bel gische volk, Walen zowel als Vlamingen, bij het bezoek van Prinses Charlotte op ondubbelzin nige wijze hun trouw en aanhan kelijkheid aan het vorstenhuis hebben betoond, hebben de Socia listen weer een rode propaganda op touw gezet, om tot iedere prijs te voorkomen, dat Koning Leo pold terug zou keren. Dergelijke geruchten immers worden steeds sterker. Dezer dagen heeft de Ko ning te Bern een onderhoud ge had met de Prins-Regent, Minister Spaak, de minister van Justitie en de Belgische gezant in Zwitser land. Het heet dat de koning zijn broer zou hebben verzocht afstand te doen van zijn speciale bevoegd heden. Hierdoor zou een geheel nieuwe toestand ontstaan in de koningskwestie. Koning Leopold beschouwt het nog steeds als zijn plicht geen afstand te doen van de troon, zolang Prins Boudewijn nog minderjarig is. Minister Spaak heeft gisteren een rapport uitgebracht van de besprekingen, waarvan ons op dit ogenblik nog niets bekend is. DE TOESTAND IN CHINA. Nadat de communistische troe pen de stad Nanking bezet had den, zijn zij snel opgetrokken in de richting van Sjanghai, de stad met de zes millioen inwoners. De regeringstroepen hebben door de Amerikanen getrainde en uitge ruste eenheden in de strijd ge worpen, die naar verluidt, de com munistische troepen tot staan heb ben gebracht en hevige weerstand bieden. De regering is in haar geheel van uit Nanking naar Kanton vertrokken, het personeel der Am bassades, met uitzondering van de Russische, is op zijn post geble ven. De Nederlanders die in Nan king woonden, zijn ongedeerd. EEN WEST-DUITSE GRONDWET. Naar de Amerikaanse militaire Gouverneur-Generaal Lucius Clay mededeelde is na een laatste be spreking te Frankfurt tussen de drie Westelijke militaire gouver neurs in Duitsland en de leiders der constituerende vergadering een volledige en definitieve over eenstemming bereikt over een West-Duitse grondwet. De Duitsers moeten tegen mid den Juli een grondwet hebben, al dus Clay, en daarom heeft men de hoop uitgesproken dat om streeks 15 Juli verkiezingen zou den kunnen worden gehouden voor de volksvertegenwoordiging. Berlijn zal niet in de nieuwe West-Duitse staat worden opge nomen. GRENSCORRECTIES EEN FEIT. Zoals wij reeds mededeelden hebben de grenscorrecties Zater dag j.l. een voorspoedig verloop gehad, zo, dat zelfs een Ameri kaanse Generaal verklaarde dat dit de beste bezetting was die hij ooit had gezien. Niettemin zijn er enkele kleine tekortkomingen in de organisatie. Zo vond de grenscorrectie bij Vaals geen doorgang, er bleek geen bekendheid te bestaan, welk gebied er nu geannexeerd werd en de meest tegenstrijdige aanwijzi- gingen ontving men, zodat ten slotte maar een smalle strook is geannexeerd. In den Haag bleek men niet met de situatie op de hoogte. Maar over het algemeen is al les gunstig verlopen. De Duitsers tonen zich tamelijk apatisch, maar hebben van de andere kant een groot vertrouwen in de Neder landse Schatkist zoals bij hgt in wisselen van het geld bleek. Ook schijnen veel jonge Duit sers graag in Nederland te gaan werken. EEN BRABANTS CONGRES. Het Lentecongres dat Braban- tia Nostra te Heeswijk hield, had tot onderwerp: Brabant in het Onderwijs. Het congres stond in het teken van de BENELUX (welk letter woord men ook al uitlegt als: Brabantia est nervus et lux, Bra bant is de zenuw en het licht). Er werd gesproken over het Lager en Middelbaar Onderwijs hier in Brabant en algemeen was men van oordeel, dat er nog een zekere achterstand heerste. Bra bant moest echter het kernland worden van de Benelux, ja het katholieke kernland van geheel West-Europa misschien, zoals een Belgische professor zich uitdruk te. Veel prominente personen uit Noord- en Zuid-Brabant waren aanwezig, voornamelijk uit de kringen van het onderwijs. NATUURLIJK EN KUNST MATIG BROEDEN. Keuze van broedhen. Heeft men de beschikking over meerdere kippen, dan kieze men de makste en rustigste dieren uit. Neem voor broedhennen nim mer buitengewoon zware dieren. Hoewel ook hier weder uitzonde ringen de regel bevestigen, zal men ondervinden, dat de zwaar ste dieren dikwijls, wanneer de eieren aangepikt geraken endaar- door minder weerstandsvermogen bezitten, deze plat drukken en op die wijze het gehele broedsel ver nielen. Met lichte dieren zal men daarvan minder last hebben. Keuze van broedplaats. De meest geschikte plaats voor een broednest is op de grond. Men make op een rustige plaats, in een hoekje tegen muur of schutting, een kuiltje of legge op deze plaats een uitgeholde gras zode. In het kuiltje of de holte legge men een weinig fris hooi of zacht stro en voorzie dit nest tevens van tabakszand of insectenpoe der. De uitholling dient om te zorgen dat de eieren aaneenge sloten blijven liggen en mag voor al niet te diep zijn. Boven 't nest wordt nu een kistje geplaatst, waarin aan de voorzijde een ope ning, welke met een deurtje of met een zak kan worden afgeslo ten. Is de broedplaats zeer droog, dan kan men deze daags tevoren met een halve emmer water be vochtigen. 't Zal nu wel niet lang meer duren Of een grote kuikenschaar Zal de aarde weer bevolken, Maak de kuikenren maar klaar. (Wordt vervolgd) KIPPENVRIEND. Waalwijk. Tal. 443. Als we de bloei van de afdeling Waalwijk van de K.A.B. moeten afmeten naai de belangstelling voor een algemene vergadering, dan ziet het er allertreurigst uit. Want die belangstelling was Maandagavond miniem. Er zijn dan ook heel wat woor den van bezorgdheid gespro ken, al ging het dan ook meestal over materiële za ken, maar we mogen die toch niet te zeer los zien van het innerlijke leven. Dit bleek wel ter vergadering. Na een woord van welkom aan de weinige getrouwen en aan de Gemengde Zangvereniging, wees de voorzitter, de heer Smolders, op het woord van de secretaris in het jaarverslag, dat het afgelopen jaar enerzijds aanleiding gaf tot tevredenheid, anderzijds tot be zorgdheid. Hij legde vooral na druk op 't laatste, want wel was t aantal leden toegenomen, maar als het medeleven niet evenredig is aan deze toename, dan ont breekt er iets, of veel. De klacht die overal geuit wordt over het slechte bezoek aan vergaderingen noemde hij ontmoedigend. Tegen over het feit dat er uit de 12 af delingen slechts 2 vertegenwoor digers op de laatste bestuursver gadering aanwezig waren, stelde hij zijn mede-dagelijks-bestuursle- den ten voorbeeld. Vervolgens stipte de voorz. enkele programmapunten voor '49 aan uit een rede van de voorzit ter van de Diocesane Bond. Vooreerst moet de wet op de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie zo spoedig mogelijk van kracht worden. De arbeiders moeten moed, inzicht en bekwaamheid aankweeken om hun plaats daar in te kunnen bekleden. Verder moet er in 1949 gewerkt worden aan de sociale verzekeringswet geving, zowel door herziening als door uitbreiding. De arbeider moet ook een menswaardig bestaan hebben als hij niet kan werken om een of andere reden. Wan neer de regering doorgaat met 't afschaffen van subsidies en huur verhoging toelaat, dan moet de K.A.B, zorgen dat het welvaarts peil van de arbeiders niet daalt. Overleg tussen regeering en bo- na-fide organisaties is in deze noodzakelijk. De voorz. besloot zijn openings woord met een opwekking tot de leden om samen te werken. De Gemengde Zangvereniging gaf onder de beproefde leiding van de heer Duijvelaar als muzi kale omlijsting op zeer verdien stelijke wijze enige nummers ten beste. De jaarverslagen van secreta ris en penningmeester, die daarna aan de orde kwamen, werden zonder een enkele aanmerking goedgekeurd. De voorz. bracht hun dank, alsmede aan de con trolecommissie, die de boeken in de beste welstand had bevonden. Inplaats van het aftredende lid De Peffer werd de heer J. Boon benoemd. Bij de bespreking van de be groting werden enkele opmerkin gen gemaakt over de exploitatie van het café, dat lang niet op brengt wat het bestuur er van verwacht had. De „Meer Vreug- de"-club, waarover de heer van Seters later nog een korte uiteen zetting gaf, wil dit door ontspan- nings- en contactavonden verbe teren, al reikt haar doel natuur lijk verder. De begroting werd zonder meer goedgekeurd. Als bestuursleden werden her kozen de twee aftredenden de he ren v. Seters en C. Didden De voorz. had verschillende min of meer belangrijke medede lingen te doen hij had 'n schrij ven ontvangen van de directeur van de Nijverheidsschool, met de mededeling dat er een afdeling schilderen was opgericht. Hij' be val dit in de belangstelling van belanghebbenden aan. Binnenkort zal er onder de leden een pros pectus verspreid worden over het Diocesaan Gezinszorgfonds. Het Secretariaat van de Arbeid is in 1948 weer in het leven geroepen en houdt voortaan zitting in Waalwijk ter voorlichting iedere 4e Vrijdag van de maand van 67.30 uur. De bedevaart naar Elshout zal dit jaar op de 2e Zondag in Mei worden gehouden, n.l. op 8 Mei. De voorz, deed een ernstig be roep op de leden om spontaan deel te nemen. Tenslotte vestigde hij de aandacht nog op de eigen K.A.B.-instellingen als Centrale Volksbank, Ziekenkas en Brand verzekering, Na de rondvraag, waarvan en kele leden gebruik maakten, werd deze vergadering; die nog ruim anderhalf uur duurde, met de chr. groet gesloten. JAARMARKT WAALWIJK HEDEN DONDERDAG 28 APRIL. ZONDAGSDIENST. 1 Mei 1949 Dr. Kolster. Apotheek: Nijman. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 1 Mei 1949 10 uur: Ds. v. Burgeler. PAAS-COLLECTE. De Paas-collecte in de Ned. Herv. Kerk a./d. Haven heeft 450.opgebracht. 4 MEI DODENHERDENKING. 7.45 uur Luiden der klokken. Vlaggen halfstok. 8.00 uur Beati Mortui Mendelssohn. Doden-appél door de heer J. Kouters. 2 Minuten stilte. Ecce quomode moritur, Handel. Kranslegging door het Ge meentebestuur en Waalwijks- Belang. Wilhelmus. Bloemlegging door de ge meentenaren aan de voet van 't Kruis. BEVRIJDINGSDAG 5 MEI. Des avond 8 uur Concert der harmonie „Concordia" van. Loon op Zand. Zie programma in het vol gend nummer. EIND-EXAMENS R.K.H.B.S. A-B TE WAALWIJK. De schriftelijke eind-exa mens voor H.B.S. A en B zul len dit jaar worden gehouden van 16 t/m 23 Mei. Het mondeling examen voor de H.B.S. B heeft plaats op 6, 7, 8, 9 en 11 Juli. Als deskundigen zijn hier voor aangewezen de heren: Ir. J. J. C. v. d. Linden, Willem v. Granjelaan 13, Den Bosch. Ir. S. L. A. Orie, Aloysius- laan 1, Vught. Dr. G. B. R. de Graaff, Die- denweg 43, Wageningen. Dr. A. Weijnen, Parklaan 127, Roosendaal. Het mondeling examen voor de H.B.S. A heeft plaats op 12, 13, 14, 15 en 16 Juli. Als deskundigen zijn hier voor aangewezen de heren: H. J. A. M. Schurink, Archi varis van de gemeente Til burg. C. Brakman, Breedstraat 1, Nijmegen. Dr. A. van Praag, Ger. Ter- borgstraat 40-11, Amsterdam. K. V. P. Gemeenteraadsverkiezing. De lijst van de candidaten, ingedeeld bij de afd. Waalwijk der K.V.P., luidt als volgt: Joh. v. Heesbeen, Hoef steeg 1, landbouwer ;A. J. v. Seters, Kloosterweg 2, werknemer; H. T. v. d. Muysenberg, 2e Zeine 27, werknemer; L. A. W. Mombers, Mr. v. Cooth- straat 6, industriëel; A. A. v. Well, St. Antoniusstraat 3, werknemer; A. G. van Tuijl, Laageinde 70, landbouwer; M. Bertels, Nieuwstr. 14a, land bouwer; F. C. Smolders, An toniusstraat 97, werknemer; Zaterdag a.s. is het de eerste Koninginnedag in de rege ringsperiode van H.M. Konin gin Juliana; voor de eerste maal viert Juliana dan haar verjaardag als koningin. Een dergelijke dag doet ons weer terugdenken aan de ju beldagen van de inhuldiging, aan het enthousiasme dat ons volk toen toonde, aan de spon tane hulde die het onze jonge koningin toen betuigde. Al wat aan vaderlandsliefde in de harten der Nederlanders stak, en dat was veel, kwam die dag tot uiting, werd ver sterkt en vermeerderd. Zo moet de a.s. Koninginne dag een inhuldiging in 't klein zijn. Ook dan moeten wij on ze blijdschap tonen om het feit, dat wij één van de wei nige landen zijn in de wereld, die hun vorstenhuis nog trouw zijn gebleven, ondanks de grote omwenteling op staat kundig gebied. Nederland en Oranje, deze onverbreekbare twee-eenheid, moet op een dag als Zaterdag blijken uit een groot enthou siasme en een betuiging van trouw. Nederland en Juliana, dit begrip moet tastbaarder worden en duidelijker om lijnd. Wensen wij onze Koningin alle goeds toe en moge God haar de kracht schenken ons volk als een wijze en goede moeder door de onzekere tij den te leiden naar een toe komst, waarin het met zijn koningin zal tonen „groot te zijn in alles, waarin een klein volk groot kan zijn". E. P. v. Beijnen, Min. Loeff- straat 27, middenstander; H. v. Velthoven, Laageinde 24, landbouwer; G. A. Duyvelaar, Parallelweg 13 F, werknemer; D. J. v. Oss, Stationsstraat 69, middenstander; N. Klerkx, Hoogeinde 14, landbouwer; J. M. Swinkels, Baardwijksestr. 62, werknemer; M. J. P. van Loon, Grotestraat 280, indu striëel; A. G. Meijs, Markt, middenstander; J. J. M. van Heeswijk, Parallelweg 13 c, werknemer. VERGADERING WAALWIJKSE POLDERSc Maandag j.l. om 4 uur ver gaderden in Hotel „De Twee Kolommen" de Stemgerech tigde Ingelanden van het Wa terschap „De Buitenpolder" van Waalwijk. Na goedkeu ring van de notulen en kleine administratieve begrotings wijziging, werd de rekening over 1948 voorlopig goedge keurd met aan inkomsten 'n bedrag van 2786.13 en aan uitgaven 1009.31, zodat er 'n batig saldo was van 1776.82. De begroting voor 1949 werd vastgesteld op een bedrag van 2640.32 aan inkomsten en uitgaven. De omslag werd vastgesteld op 2.per H.A. evenals vorige jaar. - Het bestuur werd machti ging verleend onderhoudswer ken in eigen beheer uit te voeren. Mededeling werd ge daan van proces-verbaal kas opname bij de penningmees ter; alles was in goede orde bevonden en de voorzitter de heer J. Timmermans sprak woorden van lof aan 't adres van de secretaris-penningm. de heer C. Trimbach. Bij de rondvraag werd de kwestie van de afvoer van 't vuile water naar de Buiten polder ernstig besproken en de voorzitter deelde mede dat hierin mogelijk binnen korte tijd een gunstige wijziging zou komen. 's Avonds om 7 uur verga derden de Stemgerechtigde Ingelanden van het Water schap „De Binnenpolder van Waalwijk". Hier werd de rekening 1948 voorlopig vastgesteld met aan inkomsten een bedrag van 5839.87 en aan uitgaven ƒ4983.17; ook hier was dus een batig slot en wel van 856.70. De begroting voor 1949 werd vastgesteld tot een bedrag van 2320.40. De omslag werd evenals vorig jaar vastgesteld op 1% van de kadastrale huur waarde voor ongebouwde en op 1/3% van de kas, huur waarde voor gebouwde eigen dommen. Ook hier waren de boeken van de penningmeester in de beste orde bevonden. De heer A .J. van Huiten, lid van het dagelijks bestuur, die aan de beurt van aftreden was, werd herkozen. Van de rondvraag werd na genoeg geen gebruik gemaakt. CHR. HIST. KIESVER. „NEDERLAND en ORANJE". In verband met de a.s. raadsverkiezingen komt bo vengenoemde Kiesvereniging a.s. Maandagavond in het Ge bouw voor Chr. Belangen bij een voor het samenstellen van de candidatenlijst. WAALWIJKS BELANG. De belangstelling voor de vergadering van Waalwijks Belang op Maandag j.l. was van die aard, dat het bestuur het voorstel deed de vergade ring uit te stellen tot 16 Mei, daar er enkele voorname pun ten te bespreken waren, het geen niet kon gebeuren met een dusdanig gering aantal belangstellenden. GOUDEN BRUILOFT. Vanwege de gouden bruiloft van het echtpaar P. van der Schans-Versteegh uit de Sta tionsstraat, werd de buurt Maandagavond in Thalia een Bonte Avond aangeboden. Zij, die hier aanwezig wa ren hebben genoten van de prettige stemming die er heerste, van de muziek van de „Pechvogels", van te tele pathische experimenten van Prof. Rinaldo, van de grote verlotingen waaraan prachti ge prijzen verbonden waren. Op 5 Mei zal het echtpaar zijn gouden feest vieren; er zal dan om 12 uur een recep tie zijn; de kinderen van de buurt zullen het paar even eens huldigen en namens de buurt zal er een cadeau aan geboden worden. Voor de ver siering zijn de voorbereidin gen ook reeds in een gevor derd stadium. Het feest voor de buurt wordt dan gehouden op Za terdag 7 Mei.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1