Het pKote.itdex doe^eft j Wijde Wereld) Waalwijkse en Langs Courant r is MOSTERD NA DE MAALTIJD UIT DE GEDEPUTEERDE STATEN ^K)ond<ztbata oati 2<lh é^lshont PROTEST TEGEN EEN PROTEST. KEERT ZICH TEGEN MAANDAG 2 MEI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO \M HET ZUIDEN OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. Hoewel verschillende leden van de gemeenteraad van Waalwijk niet onwillig stonden tegenover het verzoek der grondeigenaren, bleek het toch niet mogelijk de overeenkomst te herzien. De geschiedenis van een beeldje, een boom, een kapelleke, van wonderbaarlijke feiten en een devotelijke verering. In de prille morgens van de schone Mei-dagen kunt ge in de Brabantse contreien honderden men sen te voet en per fiets zien gaan naar de kleine en grote heiligdommen van Maria, die over het Brabantse land rijk gezaaid liggen, die gelijk pa rels te schitteren liggen in de Lente-schoonheid van de natuur. Het zijn devote mensen die daar gaan, zij vragen geen geschiedkundige zekerheid; het Brabantse volk gelooft zo heerlijk naïef in de grote macht van de H. Maagd, die het tot hertoginne kroonde van zijn gewest. Dit is het geloof der kleinen, der „armen van geest" vooral, en dit geloof doet hen in de Meimaand gaan naar Haar, wie men geen mooiere, geen betere maand had kunnen toewijden. Van verschillende personen die grond hebben afgestaan ten behoeve van de aanleg van een sportpark (het W. S, C.-terrein), was een geza menlijk schrijven binnengeko men houdende een verzoek om herziening van de ver koopprijs van hun grond. Maar gedane zaken nemen geen keer, en, aldus de voor zitter, deze zaken zijn afge daan en B. en W. achten geen termen aanwezig om hierop terug te komen. SLACHTOFFER VAN HUN GOEDWILLENDHEID. Het betoog van de eerste spre ker, de heer Brouwer, kwam hier op neer, dat deze mensen, die vrijwillig en goedwillend in de koop hadden toegestemd, hier enigszins de dupe van waren ge worden. Er was immers een groot prijsverschil te constateren tussen de prijzen die zij kregen voor hun grond en die, die voor later aan gekochte stukken werden gege ven. Dit was ook de oorzaak van het feit dat zij de zaak wilden herroepen. En hier was hij ook voor, omdat deze mensen toch al een groot deel van hun bedrijf moesten missen. Deze zaak was waard ernstig onder ogen gezien te worden, omdat zij van groot belang was voor de landbouwen de stand van Waalwijk. Er kan geen sprake van zijn hierop terug te komen, repliceer de de voorzitter. Als men in vrij heid een contract aangaat en in stemt met een prijs, die eerst on derhands en dan bij notariële ac te is vastgesteld, dan is het zeer merkwaardig wanneer men daar op wenst terug te komen. Deze kwestie moet men niet gelijk scha kelen met andere en naast de cultuurwaarde van de grond, moet men ook de economische zijde van de zaak bezien. Deze gronden die verder van de be bouwde kom afliggen, dan die waar de heer Brouwer over sprak waren niet bestemd om bebouwd te worden. Men heeft dezelfde gedragslijn gevolgd, die men ook volgt bij iedere andere zaak; men is met de betreffende partijen overeengekomen zich neer te leg gen bij de prijs door de prijzen- commissie vastgesteld. 't Is inderdaad erg onprettig voor de landbouwers. De heer v. Seters vond het jammer dat deze kwestie gerezen is, maar men kon er onmogelijk nog op terugkomen. Toen hij zei- de niet goed te begrijpen hoe deze kwestie is ontstaan, zeide de voor zitter hiertoe wel in staat te zijn. De heer van Heeswijk kon niet uit het schrijven lezen dat men trachtte het contract ongedaan te maken. Zij deden slechts een vriendelijk verzoek alsnog een hogere prijs te krijgen. Zij heb ben bovendien hun grond ver kocht met een kleine stok achter de deur: onteigening. Het vrijwil lige cachet was weg, zij waren te goeder trouw geweest. De heer v. Heeswijk was sterk voor een compromis! Hij verzocht om als er termen aanwezig waren, nog 'ns te onderhandelen, of een onpartij dige schattingscommissie te be noemen. De voorzitter echter antwoord de nogmaals dat men er onmoge lijk op terug kon komen. Uit de woorden van de heer v. Heeswijk leidde hij af, dat er onderhandeld zou zijn met 'n stok achter de deur. Dit was niet het j geval geweest. Met grote zorg bad hij bij de besprekingen het j woord onteigening achterwege ge laten. Toen men hem hiernaar vroeg, had hij gezegd dat het in het algemeen belang zou moeten gebeuren. Bovendien was de prijs niet zo slecht. De heer Verdoorn vond het niet verstandig er nog op terug te komen. Maar misschien was 't mogelijk deze mensen de voorkeur te geven bij het toewijzen van gronden, die in de toekomst be schikbaar kwamen, daar hadden zij recht op. Hiermee was deze kwestie af gedaan. De door het Kerkbestuur van St. Antonius gevraagde medewer king voor de stichting van een ulo-school werd verleend, alsook het voorschot voor de aanstelling van een leerkracht gymnastiek aan de R.K. Meisjes-ulo. Bij het voorstel tot verlening van medewerking voor de con structie verbetering vloer gym nastieklokaal R.K. Meisjes ulo drong de heer Mombers er op aan het resterende timmerwerk met een zoutbehandeling te bewerken, daar de te herstellen vloer hierdoor ook was aangetast. En zwam was iets vreeselijks ellen digs. De vergoeding die de Broeders van de Onbev. Ontv. gevraagd hadden voor gedeeltelijke huis vesting jongensschool werd ook verleend. Zes woningen gaan verdwijnen. Zoals uit het praeadvies bleek zullen een zestal woningen in de Putstraat gaan verdwijnen. Hoe wel de raad zich niet direct hier tegen verklaarde, werden er toch wel enkele bedenkingen geopperd. Zo de heer Verdoorn, die vroeg of al deze woningen aanstonds moeten verdwijnen; één toegangs weg vond hij voorlopig voldoen de. Het was echter niet de bedoe ling, deelde de voorzitter mee, dat alle woningen ineens zouden ver dwijnen. De huizen Putstraat 95, 97, 99 en 101 zouden nog enige tijd kunnen blijven staan, de wo ningen Putstraat 41 en 43 moes ten weg wanneer de montagewo ningen gereed zouden zijn. De heer van Seters zeide hoe er onder de bewoners van die huizen, vooral van de nummers 41 en 43 nogal verbittering heers te. Waar konden zij nu terecht. Hij drong er sterk op aan zo goed mogelijk voor deze mensen te zor gen en hen de schade die zij had den te vergoeden. De voorzitter had hen medege deeld hen tijdig te zullen waar schuwen, zodat zij een behoorlijk heenkomen konden zoeken. Op schadevergoeding hadden zij geen recht, maar dit wilde niet zeggen, dat men hen niet de hel pende hand zou bieden. Nadat de heer Kemperman zich afgevraagd had of het wel nodig was nu reeds, nu de prijzen nog zo hoog waren, deze huizen te ko pen, wees de heer Brouwer er op, hoe deze mensen gezien de hu ren er financieel op achteruit gin gen. Hij twijfelde er echter niet aan of de goedwillendheid van B. en W. zou in deze wel een op lossing vinden. Hoewel de huur van de monta ge- en woningwetwoningen, in dien zij hierin wensten te wonen, niet verlaagd kon worden, stelde Bij de ingekomen stukken die de raad van Heusden in zijn vergadering van Woens dag j.l. behandelde, bevond zich een schrijven van een aantal inwoners die protest aantekenden tegen de gang van zaken bij het verhuren van een perceel grond, ge legen achter het huis van de heer v. Veghel. Dit had in een openbare aanbesteding moe ten gebeuren, volgens hen, zo dat alle gegadigden een kans kregen. Bovendien waren zij onkundig gelaten van het feit, dat de fruitbomen op dat waardeloos stukje grond" er ook bij inbegrepen waren. De voorzitter was van me ning dat een protest tegen dit protest eigenlijk goed op zijn plaats zou zijn. Men had im mers de betreffende inwoners gevraagd of zij interesse had den in dit stuk grond; twee nu interesseerden er zich voor n.l. de heren van Veghel en Termeer. Tussen |deze twee was geloot en de heer v. Veg hel was de gelukkige geweest. de voorzitter zich toch voor dat j er wel een oplossing voor te vin- j den zou zijn wanneer zij dit wens ten. De heer v. Heeswijk vroeg of het niet mogelijk zou zijn deze huizen op een andere plaats pre cies hetzelfde weer op te bouwen, het materiaal had men toch. De voorzitter vond dat hij zich de afbraak van een huis wel wat al te mooi voorstelde. De heer Meijs vestigde er nog de aandacht op dat de leden over het algemeen zo slecht georiën teerd waren bij dergelijke voor stellen. Door een misverstand, al dus de voorzitter, waren de kaar ten achterwege gebleven. In het vervolg zou men er een kleine schets bijvoegen. En hierna werd z.h.st. dit punt aangenomen. Aankoop van grond. Een volgend voorstel behelsde de' aankoop van de volgende stukken grond: van de heer R. C. M. ter Berg een stuk grond aan de Julianastraat voor de prijs van 4840.—, voor een aldaar ge projecteerde straat; van de erven C. J. v. Wijck een stuk grond tussen de Mr. van Coothstraat en de Kerkstraat voor 3274.60, de ze grond was benodigd voor het doortrekken van het uitbreidings plan ter plaatse; en een stuk grond aan de westzijde van de Wilhel- minastraat van de heer J. Spit- ters, voor een verbindingsstraat tussen Stationsstraat en Wilhel- minastraat even ten noorden van het huis van Mr. Verhoeven, een gedeelte van deze grond zou ver kocht worden aan de heer van Oudheusden. Na een kleine vraag betreffen de de prijzen van de heer v. Beij- nen werd hiertoe besloten. Vervolgens werd besloten twee percelen aan de Oostzijde van de Wilhelminastraat te verkopen aan mevr. Snijders en de heer A. A. Verwiel voor het bouwen van een woning. De heer v. Beijnen was van mening dat er aan particulieren geen volume werd verstrekt. Dit was wel het geval aldus de voor zitter, door de gemeente was hun dit volume gegeven; 32 personen hadden dit aangevraagd, vanzelf sprekend moest er een aantal te leurgesteld worden. De toewijzing was gedaan op grond van ver schillende factoren, o.a. het be lang, herbouw, en financiële toe stand etc. Hierna ging men over in ge sloten vergadering. Van de insinuatie van het schrijven als zou de heer van Veghel voorgetrokken zijn en reeds enkele dagen eerder op het gemeentehyis ontboden, was niets waar. Een feit was wel dat de heer v. Veghel, hiernaar gevraagd, zich aan stonds kwam opgeven als ge gadigde. De heer Verschuren meen de dat er mogelijk een jam merlijk misverstand in 't spel was betreffende de fruitbo men, doch dit nam de voor zitter niet aan; het was im mers begrijpelijk dat de fruit bomen er ook bij inbegrepen waren. Van de voetbalvereniging was een schrijven binnenge komen om een subsidie van 1700.Dit was echter te laat binnengekomen om nu nog behandeld te kunnen worden. Met het verzoek van de heer te Vruchte om het zo spoedig mogelijk te behande len, zou terdege rekening wor den gehouden. Naar aanleiding van een schrijven van het Ministerie van Wederopbouw en Volks huisvesting werd besloten het raadsbesluit van 24 Febr. j.l. betreffende de overname van het Rijk van de noodwonin gen te vervangen door een ander, daar de vergoeding iets hoger werd. Dan werd besloten de 2e begrotingswijziging, waarbij een post van 14000.— was uitgetrokken voor het herstel van de kaaimuren aan de in gang van de oude haven, in te trekken op verzoek van G. S., gezien het feit, dat er omtrent de plannen met een mogelijke jachthaven nog niets definitiefs bekend was. De heer Verschuren vroeg of het niet mogelijk was toch enkele voorzieningen te trief fen, waardoor instorten zou kunnen worden voorkomen. Dit bleek echter technisch niet mogelijk; men zou 't ge vaarlijke terrein nog eens af kunnen zetten met prikkel draad, aldus de voorzitter. STEUN AAN NIJVER HEIDSONDERWIJS. Dan kwam aan de orde het schrijven van G. S., waarin zij bezwaar maken tegen de ver ordening die door de gemeen te was ingesteld inzake het verlenen van tegemoetkoming in de kosten wegens het be zoeken van scholen voor Mid delbaar of Lager Nijverheids onderwijs en Land- of Tuin- bou wonderwij s. B. en W. beriepen zich op uitlatingen in deze geest van de Commissaris van de Konin gin en stelden voor principiëel te zijn en de verordening te handhaven, desnoods het ge schil door een K. B. te laten uitmaken. Zij waren van me ning dat hier de autonomie van de gemeente werd aange tast. De raad ging hiermede vol komen accoord en de heer Verschuren wees er nog op hoe de heer de Haan, die de industriële toestanden en no den van de gemeente beter kende dan G. S., steeds aan gedrongen had op propagering van het nijverheidsonderwijs. De gemeentebegroting 1948 en de begroting Godshuizen 1948 werden hierna gewijzigd, terwijl het verzoek van de heer Kouwenberg om tege moetkoming in de reiskosten van een schoolgaand kind werd afgewezen. Een verzoek van het Be stuur der R.K. Meisjesschool om een bedrag van 942.66 beschikbaar te stellen voor aan te brengen verbeteringen, werd z.h.st. toegestaan. GEMEENTE BEVORDERT T.B.C.-BE STRIJDING. B. en W., die de T.B.C.- bestrijding zagen zoals ze ge zien moet worden, als een preventieve zorg van het al lergrootste belang, stelden voor zich bereid te verklaren een bedrag van 2,50 te stor ten per schoolgaand kind en per werknemer in dienst van de gemeente tot massa-door lichting; van de meeste be drijven in Heusden was be richt ontvangen dat zij even eens 2.50 per werknemer zouden storten, zodat 't groot ste gedeelte van de inwoners minstens eens per jaar zou doorgelicht kunnen worden door de Stichting tot opspo ring van tuberculose-lijders in Noord-Brabant. De heer Verschuren vroeg of er nu niet enkele instellin gen naast elkaar werkten, zo dat er wel eens dubbel werk kon worden verricht, maar de voorzitter was van mening dat hiervoor geen gevaar be stond. De heer Lutgert was een sterk voorstander van massa doorlichting, maar hij wees er op hoe pl.m. 1/3 deel van de bevolking, voornamelijk de vrouwen, op een dergelijke manier niet doorgelicht wer den. Wanneer een geval is ge signaleerd, aldus de voorzit ter, dan wordt natuurlijk het gehele gezin doorgelicht, maar toch voelde hij het bezwaar van de heer Lutgert wel aan. Men moest het echter be schouwen als de eerste stap in de goede richting, een volgend jaar ging men misschien wel weer een stap verder. Hierna werd de vergade ring gesloten, waarna in ge sloten vergadering enkele re clames hondenbelasting wer den behandeld. Schout bij nacht Moor man is benoemd tot staatsse cretaris van marine; mr. W. H. Fochema Andreae tot staatssecretaris van oorlog. Luitenant-generaal Kruis is benoemd tot generaal. EEN LEGENDE. In tijden die reeds ver ach ter ons liggen en die zich slechts doen kennen uit ver geeld perkament of uit over geleverde legenden, was er eens een boer uit Drunen op zijn land de Gaers- of Gors- wey onder Oud-Heusden, zo als het tegenwoordige Elshout heette, vlas aan het zaaien, toen hij dorst kreeg en zich afvroeg hoe deze te lessen, want hij had geen drinken bij zich. En toen hij zo te pein zen stond en in de verte stond te staren, naderde hem een schone vrouw. Haar vroeg hij om drinken ;en zij ging naar de sloot, schepte van het vuile water en gaf hem dit te drinken. Het smaakte hem heerlijker als alles wat hij ooit proefde. Dan gaat de vrouw weer heen en hij weet, het is Maria. En dankbaar om dit grote voorrecht besluit hijhij zal een kapelleke Haar ter ere bouwen, zo gauw hij zijn vlas geoogst zal hebben en de drukte voorbij is. Maar als hij de volgende morgen terugkomt om verder te werken, ziet hij hoe 't vlas is opgegroeid en reeds tot vol le rijpheid is gekomen, ter wijl het nog niet eens geheel was ondergeëgd. (Een andere overlevering zegt, dat 't vlas eerst na drie dagen rijp was). Hoe het ook zij, dit was een wonder en de vrome boer bouwde aanstonds de kapel, die hij Maria beloofd had. Een innige devotie voor Ma ria ontstond er daar en vele mensen uit de omtrek kwa men er om Haar voorspraak te vragen, totdat de Hervor ming kwam en de hervorm den de kapel in hun bezit kregen. Zij wierpen allé ex- voto's, die vrome zielen Ma ria geschonken hadden voor een verkregen gunst, en ook het beeld uit de kapel. Maar de volgende morgen stond 't beeldje weer op zijn plaats en enkele dagen herhaalde dit zich, totdat het gat in de muur, waardoor Maria de ka pel binnen zou komen, met „ijzeren traliën" werd gedicht. Landlieden vonden toen 't beeldje tegen een boom en de geestelijke bracht het naar de kerk van Oud-Heusden, maar stêeds keerde het terug, tot dat men besloot 's Zaterdags- 's avonds Lof te houden en ter ere van Maria het Angelus te kleppen. Sindsdien bleef het beeld in de kerk van Elshout. Tot zover de vrome legende. Weinig is er met zekerheid te zeggen over de juiste toe dracht der feiten. Vast staat echter dat er reeds in de 12e eeuw een kapel is gebouwd op de Gaerswey, die in 1285 werd overgedragen aan de Witheren of Norbertijnen van de Abdij van Berne. VELE WONDERBAAR LIJKE FEITEN. Gedurende de tijd dat Ma ria te Elshout is vereerd, zijn er vele wondere dingen ge beurd. Talrijk zijn de ex-voto's die hiervan getuigen en tal rijk ook de feiten die er in vergeelde boeken op de pas torie in Elshout op schrift zijn gezet. Breuken werden er genezen, kwaadaardige koortsen wer den er verdreven, krankzinni gen en lammen werden weer normaal. Er zijn brieven van allerlei mensen uit allerlei plaatsen die spreken van won derbare gebedsverhoringen, niet alleen uit lang geleden tijden, maar ook van enkele jaren terug. Steeds heeft er een grote devotie bestaan tot de Won derbare Moeder van de Els hout, niet alleen bij de men sen uit Elshout zelf, maar ook in de wijde omtrek. Op het laatst van de vorige eeuw was de wonderbare moe der niet zo bekend meer, maar Pastoor Willems, wie van de pelgrims kent deze ijverige, goede priester niet, heeft, zelf een vrome vereer der van de Moeder Gods, de devotie weer verlevendigd en vernieuwd. En zo trekken jaarlijks dui zenden mensen uit de Lang straat, uit Kaatsheuvel, Til burg en vele andere plaatsen, in grote processies of al leen naar het kleine Elshout, dat daar is weggelegd in de vruchtbare polders en beem den van 't boven-Langstraat- se. En de processies worden door een priester met misdie naars en flambouwen bege leid naar de kerk en de een zame pelgrims vinden in de kleine dorpskerk de devote sfeer van een groot geloof. Langs de weg bloeien de se: ringen, paars en wit, rein is de bloesem van de vruchten bomen, stralend is de Lente hemel, rein en stralend is het hart van de zonnekinderen die als bruidje mee mogen naar Maria, de Wonderbare Moeder van de Elshout. 72e JAARGANG No. 36. Abonnemeni 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prjjs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES „ECHO". tiek, vooral van de zijde van de landbouwers worden deze gemaakt; maar niet voor niets zegt de regering, dat belang rijke offers nog noodzakelijk zijn en daarenboven moet men de zaken, vooral op eco nomisch gebied in het grote verband zien. Een tweede factor der ver betering, naast ook het uit breiden van het landbouw areaal door inpoldering, is de industrialisatie-politiek, die 'n versterken van de export en een verminderen van de im port beoogt. De regering wijst ook nog op de mogelijkheid van toenemende leveranties door Indonesië en op de be sprekingen in Benelux-ver- band die aanstaande zijn en eveneens belangrijke wijzi gingen ten goede kunnen be tekenen. Niettemin is ons land nog een bloedarm land,1 dat alle zorg nog behoeft, al is er in de toestand van de patiënt dan, zoals gezegd een verbe tering waar te nemen. INDONESIë. Over Indonesië is momen teel nog niet yeel nieuws te schrijven. Het antwoord der Republikeinen op de nota van Dr. v. Royen betreffende de terugkeer naar Djokja is nog niet gereed, hoewel de voor zitters der Republikeinse en Nederlandse delegaties elkaar ontmoet hebben. DE VERHOUDING OOST-WEST. De verhouding Oost-West, die de laatste tijd weer gaat culmineren in de Berlijnse kwestie, schijnt de laatste da gen in een enigszins betere situatie geraakt te zijn. Tru man sprak zelfs over „te goe der trouwe" Russen en vond de besprekingen over ophef fing van de blokkade van Ber lijn bemoedigend; er zijn er zelfs die de opheffing van de blokkade over een paar dagen verwachten. Zo optimistisch zijn wij niet; want Russen blijven russen, zoals Malik dit enkele dagen geleden in de Algemene vergadering van de UNO weer bewees, toen hij een felle aanval ondernam op de oorlogspolitiek der Wes terse mogendheden en zoals de Russen in Berlijn toonden, waar weer enige ongeregeld heden plaats vonden, hoewel de Russen ras hun mond hiel den toen er tot de tanden ge wapende Britten verschenen, om de Britse schepen een on belemmerde doortocht te ge ven, wat de russen wilden be letten. BENOEMD TOT HOFMAARSCHALK. De kapitein-vlieger R. J. E. M. van Zinnicq Bergmann uit Vught, adjudant van H.M. de Koningin en waarnemend hof maarschalk, is door H. M. be noemd tot hofmaarschalk. De functie van zijn adjudant zal hij tevens blijven bekleden. GEEN VERHOGING DER KOLENPRIJZEN. Naar van het departement van economische zaken wordt vernomen, ligt het niet in de bedoeling de kolenprijzen bin nenkort te verhogen. Een nader bericht hierover kan binnenkort worden ver wacht. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN. Ter gelegenheid van de ver jaardag van H. M. de Konin gin zijn zeer talrijke konin klijke onderscheidingen uit gereikt. De Langstraat telde, zover we uit de grote lijst konden nagaan, geen der gelukkigen. ERNSTIG MOTOR-ONGELUK. Dinsdagavond omstreeks elf uur kwam de agent der rijks politie B. Broekhuis, onder de gemeente Dussen met zijn mo torrijwiel te vallen en is ter plaatse overleden. Omtrent de oorzaak van dit tragische on geval is nog niets bekend. Wellicht is hij onwel gewor den of zou de motor in de bocht zijn geslipt. De heer Broekhuis had een bezoek ge bracht aan zijn aanstaande te Dussen en zou deze zomer in het huwelijk zijn getreden. Het slachtoffer werd naar het politie-bureau te Dussen overgebracht en te Haaksber gen, waar zijn ouders woon achtig zijn, Zaterdag j.l. be graven. De heer Broekhuis was ruim 2 jaar in dienst bij de Rijks politie te Vlijmen en stond als een plichtsgetrouw politieman bekend. VOORUITGANG IN NEDERLANDS FINANCIëLE TOESTAND. Indien men dé doelstellingen welke waren neerge legd in het deviezen programma van de regering op het tijdstip waarop de Marshall-hulp ieder ogenblik kon worden verwacht, vergelijkt met de resultaten, dan kan op tal van punten vooruitgang worden geconstateerd. Dit betekent overigens nog niet, dat alle verwachtingen in vervulling zijn ge gaan. Dit zegt de regering in haar vierde devie zen-nota die aan de Staten Generaal werd aan geboden. En inderdaad zijn er in dit verslag optimistische geluiden te beluisteren en vertoont de betalingsbalans over 1948 aan merkelijke verbetering boven die van 1947; het nadelig sal do daalde van 1566 millioen tot 951 millioen. Op de eerste plaats werd dit bevorderd door de binnen landse monetaire politiek, ter wijl er andere nog te nemen maatregelen op stapel staan, die deze gunstige wijziging kunnen bestendigen. Zo is daar de landbouwpolitiek, die een belangrijke vermindering op de betalingsbalans moet uitwerken. Men kan bezwa ren maken tegen deze poli- Men is van mening dat 't steunen van 't nijver heidsonderwijs 'n taak is voor de gemeente Reeds enige tijd blijkt er een kwestie te bestaan tussen de gemeenteraad van Heusden en de Ged. Staten betreffende de steun aan het nijverheids onderwijs. In tegenstelling tot G. S. ziet het ge meentebestuur hierin een taak voor de gemeente. Nu heeft men de begroting terugontvangen met de opmerking dat de post voor het nijverheidsonder wijs moest worden geschrapt; de gemeenteraad besloot echter deze post te handhaven en desnoods een beslissing bij Koninklijk Besluit te riskeren.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1