Waalwijkse en Langsiraatse Courant I Wijde Wereld i UIT DE NA VIER JAREN Glas in lood. Nederland herdacht zijn doden j uit de jaren 1940-1945. VERKEERSWEG DOOR LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA. Gouden Bruiloft Piet van der Schans- Versteeg MAANDAG 9 MEI 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE m VM HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 38. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p. p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES„ECHO". Op de dag dat geheel Nederland in stilte of in de vorm van feestelijkheden en plechtigheden de be vrijding, op 5 Mei 1949, herdacht, kwam tevens het officiële bericht uit New York dat de vertegen woordigers der Grote Vier besloten hadden de blokkade van Berlijn op te heffen op 12 Mei en te onderhandelen over de Duitse problemen op 23 Mei. Dit herdenken en dit bericht doen ons terugzien naar het naaste verleden, geven ons de gelegen heid dit vier-jarige tijdperk te overzien in zover wij als tijdgenoten dit kunnen. Wij hadden waarschijnlijk op 5 Mei 1945 niet gedacht dat er vier jaren later dit besluit zou moeten genomen worden, wij hebben waarschijnlijk niet gedacht dat de eerste vier ja ren reeds de wereldtoestand meermalen gespannen zou zijn, dat de atmosfeer gela den zou zijn tot uitberstens toe. Wij hebben het ons in ons enthousiasme van toen, veel te idealistisch voorgesteld, zo in de geest van „alle Men- schen werden Briidef* Spoedig is ons deze illusie ont nomen en ieder herdenken van wat voorbij is, doet ons de debacle van de „one world" duidelijker zien. We weten 't nu, deze eenheid zal steeds een fictie blijken, steeds zal ook hier de tegenstelling zijn tussen goed en kwaad, tussen recht en onrecht, steeds zal er de strijd zijn der verschillen de ideeën, die niet naast el kaar kunnen staan in één we reld, steeds zullen tegenstrij digheden blijven bestaan. Dit mag echter geen aanlei ding zijn tot defaitisme; even min als we te optimistisch mogen zijn, mogen we het streven naar eenheid en vrede opgeven. We leven niet meer in het aards paradijs, 't is on mogelijk het doel dat wij na streven ten volle te bereiken, maar dat neemt niet weg dat er niet iets te bereiken is. Hierin hebben de voorbije 4 jaren ons ook weer geleerd. Wij grijpen weer terug naar het bericht van de opheffing der blokkade: dit leert ons wat eenheid ,al is het een be trekkelijke, vermag. Direct na de oorlog tekende zich de te genstelling Oost-West scherp af; waar deze tegenstellingen elkaar ontmoetten, in Berlijn, kwam het tot conflicten. Het Westen was verdeeld en hier van profiteerde het Oosten, met de bekende gevolgen. Toen kwam de kentering, het streven naar eenheid werd sterker en resulteerde in de Benelux en vooral in het At lantisch Pact. Wij menen dat de conclusie gerechtvaardigd is dat dit pact aan de blok kade van Berlijn een eind heeft gemaakt; dat Rusland bereid is tot concessies, om dat het zich nu geplaatst ziet tegenover een bloc, waarvan het de hechtheid vreest. De ware draagwijdte van deze gebeurtenis is ons nog niet duidelijk, we weten nog niet of Rusland het werkelijk goed meent, of dat het slechts het begin is van een andere tactiek; de toekomst zal ons dit leren. Enerzijds leeft bij ons het streven niet altijd 't kwade in iemand te veronder stellen, maar aan de andere kant is daar de ervaring, die wij rijker zijn geworden door de vele mislukte conferenties en pogingen tot het scheppen van een ware vrede. Het voornaamste is echter, dat wij op de 4e verjaardag van onze bevrijding tastbare winst gezien hebben, want winst is dit besluit ongetwij feld. En al is daar nog steeds de verontrustende toestand in Azië, in China, Korea, Birma en Indonesië, al zijn er grote economische en sociale ver schuivingen gaande waarover het verre nageslacht eerst een juist oordeel zal kunnen vor men, wij mogen niet uit het oog verliezen wat is bereikt, wij moeten hierop voortbou wen en hieruit leren, dat in eenheid onze kracht ligt. Wan neer deze overtuiging reeds de winst was van vier jaren vrijheid, dan mogen we niet gaan wanhopen aan de toe komst van de wereld, omdat een inzicht dat in 4 jaren tijd zo veel veld won de beste be loften inhoudt, want wat is vier jaren in de grote lijn van de wereldgeschiedenis. NIET LEVEND MEER? Verschillende malen is de laatste dagen de overtuiging naar voren gebracht, als zou de gedachte van 4 en 5 Mei niet meer leven onder ons volk. De feiten echter hebben deze beweringen gelogen straft. Op ontelbare plaatsen in ons land werden doden herdenkingen gehouden, de ene grootser en stijlvoller dan de andere, de andere onder meer belangstelling dan een derde; in ieder geval: onze doden zijn door duizenden herdacht in kleine plaatsjes en in grote steden, terwijl het herdenken van het Neder landse volk als zodanig als 't ware werd gesymboliseerd in de treffende plechtigheden op de Waalsdorper Vlakte en de Grebbeberg, waar duizenden de helden die er, hun leven gaven voor onze vrijheid kwa men eren met een stil gebed of een piëteitvolle bloemen hulde. Wij zouden het jammer vin den wanneer deze dagen langzamerhand gingen ver vagen, wanneer de herden kingsplechtigheden een te tra ditioneel karakter kregen en tenslotte zouden gaan verdwij nen. En toch zijn er tekenen die er op wijzen; wanneer nu, na vier jaren, er reeds alles over uit moet gaan of en hoe veel vrij er gegeven zal wor den, wanneer men zich nu reeds afvraagt of de dag en 't feit wel waard zijn dat er vrij gegeven wordt, dan maken wij ons ernstig ongerust over het voortbestaan van deze zin volle plechtigheden en dit na tionale herdenken, waartoe toch reden te over is. Zij moe ten ons helpen de herkregen vrijheid steeds meer te waar deren en steeds beter te ge bruiken. ENIG OPTIMISME. De Indonesische kwestie die reeds geruime tijd zweeft tus sen hopen en vrezen, biedt blijkbaar weer enige reden tot optimisme, althans zeker in de Nederlandse kringen. Het schijnt namelijk dat er enig licht is gekomen in de informele besprekingen die te Batavia gevoerd worden tus sen de Nederlandse en de Re publikeinse delegaties en de Commissie van de V. N. De republikeinen zouden zich verbonden hebben het bevel tot staken van de guerilla- oorlog uit te vaardigen na hun terugkeer in Djokja, ter wijl ook de Nederlanders, wat betreft sommige punten, een soepeler houding zouden heb ben aangenomen. In dit verband is ook van betekenis het aftreden van Mohammed Natsir, de repu blikeinse adviseur, die een on verzoenlijke houding tegen over de Nederlanders aannam. Een officiéél overzicht van de toestand op Java gewaagt van een gunstige vooruitgang speciaal in Oost-Java, waar verschillende ondernemingen en fabrieken het werk weer hebben hervat. K.A.B. HERDENKT. In het Bondsgebouw te Utrecht is op de Nationale Feestdag door het Hoofdbe stuur van de K.A.B. in tegen woordigheid van vele autori teiten en nabestaanden een gedenkteken onthuld dat een eerbetoon en een tastbare herdenking wil zijn van de 1152 leden, die de K.A.B. door de oorlog verloor. Het was 'n treffende plechtigheid, waar bij door de heer de Bruyn, de voorzitter en door Mgr. van Schaik de geestelijk adviseur, o.a. het woord gevoerd werd. EINDE BLOKKADE VAN BERLIJN: 12 MEI. GROTE VIER BIJEEN: 23 MEI. Breed glimlachend kwam Donderdagmiddag min. Bevin het Britse Lagerhuis binnen. Maar hij was ernstig, toen hij in een gespannen stilte het officiële communiqué voorlas, dat de vertegenwoordigers van de Grote Vier in New York na hun besprekingen over de blokkade van Berlijn hebben opgesteld en dat de volgende drie punten bevat: 1) Alle sedert 1 Maart '48 door de Russische regering op gelegde beperkingen aan het verkeer, het vervoer en de handel tussen Berlijn en de Westelijke zones van Duits land en tussen de Oostelijke zone en de Westelijke zones zullen op* 12 Mei 1949 worden opgeheven. 2) Ook de sedert 1 Maart 1948 door de regeringen van Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten of door één van hen afzonderlijk opgeleg de beperkingen aan het ver keer, vervoer en handel tus sen Berlijn en de Oostelijke zone en tussen de Westelijke en Oostelijke zones van Duits land, zullen op 12 Mei wor den opgeheven. 3) Elf dagen na de ophef fing van deze beperkingen, namelijk op 23 Mei 1949, zal de raad van de ministers van buitenlandse zaken in Parijs bijeenkomen om de Duitse kwestie te bespreken en de problemen, die zijn voortge komen uit de toestand in Ber lijn, alsmede de valutakwestie van Berlijn. W. v. d. Heijden en Zonen Waalwijk. Tel. 443. SCHOENEN EN TEXTIEL IN WEST-DUITSLAND VAN DE BON. In West-Duitsland is de rantsoenering van textiel en schoenen opgeheven. De maat regel, genomen door de eco nomische raad voor de En gels-Amerikaanse zóne, na voorafgaande goedkeuring der Britse en Amerikaanse mili taire gouverneurs, werd ter stond van kracht. Als reden wordt opgegeven, dat de grondstoffenvoorraden en de productie zodanig zijn toegenomen, daj de voorraden thans groter zijn dan de be staande vraag. Ofschoon aan de behoeften van grote ge deelten der bevolking nog niet is voldaan, is dit méér het ge volg van gebrek aan koop kracht, dan van gebrek aan goederen. „TORINO"-ELFTAL BIJ VLIEGONGELUK OMGEKOMEN. Gevoelige slag voor Italiaanse sportwereld. De Italiaanse sportwereld heeft met één slag haar beste voetbal-elftal verloren. Per vliegtuig terugkerend uit Lis sabon, waar het een wedstrijd had gespeeld, is het niet ver van de plaats van bestemming verongelukt. Tot de slacht offers behoren verscheidene internationals. Het elftal speelde Dinsdag tegen een Portugees team. On der slechte weersomstandig heden aanvaardde het de te rugtocht, met als bestemming Turijn. Het regende en er wa ren laaghangende, dikke wol ken. Toen het vliegtuig wilde landen, is het tegen de toren gevlogen van de beroemde achttiende eeuwse basiliek van Superga, een groot kerk gebouw, dat op een heuvel staat op ongeveer 8 km. van het' centrum van de stad. Een van de vleugels raakte de toren. Direct daarop stortte het vliegtuig neer en vloog in brand. Binnen enkele secon den was het in vlammen ge huld, zodat het niet genaderd kon worden en reddingspo gingen onmogelijk waren. De brandweer van Turijn vocht urenlang met de loeiende vlammenzee. Eerst toen het vuur geblust was, kon met berging van de lijken worden begonnen; Het vliegtuig ver voerde 32 personen, die alle om het \leven zijn gekomen. Toen het bericht van de ramp Rome bereikte, heeft de Senaat als teken van rouw direct zijn zitting opgeheven. Het elftal, dat officiëel „To rino" heette, was verleden jaar kampioen van Italië ge worden en had dit jaar de lei ding bij de kampioenswed strijden. Het gezelschap be stond uit 18 spelers van „To rino", vijf officials, twee trai ners en drie bekende sport journalisten. Tot de slachtoffers behoren Bacigalupo, die als de beste Italiaanse doelverdediger be schouwd werd; de rechtsbui ten Monti en de linksback Maroso, die eveneens hoog aangeschreven stonden. V.er- der de achterspelers en halves Ballarin, Martelli, Castigliano, Grezar en Fadini, de voor- waartsen Gabetto en Bongioni en de reserve Operto. Zes van hen waren internationals. 14 DODEN BIJ BRAND IN GLASGOW. In een mode-magazijn te Glasgow is brand uitgebro ken, waarbij 14 personen om het leven kwamen en 19 an deren verwondingen opliepen. De slachtoffers zijn meren deels winkelmeisjes, die in 't modemagazijn werkten. Anderhalf uur, lang heeft de brandweer energiek tegen 't vuur gevochten om de meis jes, die op de bovenste ver dieping in de val zaten, te be reiken. Twee meisjes spron gen in haar doodsangst van het dak, hetgeen zij met het leven moesten bekopen. Verschillende bedienden vluchtten naar het dak van de aangrenzende bioscoop, van waar zij naar beneden spron gen. Zij werden met verwon dingen opgenomen. Er was juist eén voorstelling in de bioscoop. Het publiek werd opdracht gegeven, de zaal or delijk te verlaten. Op vele plaatsen in Neder land werd in plechtige, sobere sfeer het offer herdacht van al diegenen, die in de jaren 19401945 voor de vrijheid en de bevrijding van ons land hun leven gaven. Het weer riep herinneringen op aan do noodlottige Mei-dagen van 1940, voorgoed verbonden aan de drieste overval op ons va derland en vol weemoed en troost waren de woorden, die gesproken werden. En 't was goed dat vele hoge autoritei ten persoonlijk aanwezig wa ren en mede het gevoelen ver sterkten, dat deze herdenking een nationale zaak en een na tionale plicht is. Troost voor hen, die achter bleven Eén der indrukwekkendste bijeenkomsten was ongetwij feld die in de Ridderzaal te 's-Gravenhage. Hier voerde o.m. de minis ter-president dr. W. Drees 't woord. „Zwaar zijn de verliezen aldus spreker die Neder land geleden heeft. Meer dan 200.000 Nederlanders zijn als gevolg van de Duitse bezet ting omgekomen. Groot zijn daarnaast de ver liezen geweest onder de Ne derlanders in Indonesië. De geslagen wonden zijn niet geheeld. Ik denk aan wie invalide werden in de strijd, en aan de helden van het ver zet. Ik denk vooral aan de velen, die verloren die hun 't liefste waren. Nog na tiental len van jaren zullen er velen zijn voor wie nooit de leegte gevuld is, die een dergelijk verlies gelaten heeft. Maar laten wij heden nog eens zeggen tot wie met bran dend verdriet naar een open plaats staren, dat welke ook na de bevrijding de teleur stellingen zijn geweest, de of fers niet vergeefs zijn ge bracht. Als klein land kunnen wij onze bijdrage leveren tot zo nauw mogelijke samenwer king. Zij moet gericht zijn op herstel en verhoging van het levenspeil, op het waarbor gen van de vrede en op het behoud van de grote geeste lijke waarden. Als wij daarvoor alle krach ten inzetten aldus eindigde de minister ons daarbij al lereerst in eigen land ten volle geven, dan zal ons volk zich de mannen en vrouwen waardig tonen, die temidden van oorlog en bezetting vast hielden aan hoge idealen". DODENHERDENKING. De in onze gemeente door Waalwijks Belang georgani seerde Dodenherdenking op 4 Mei j.l., had een treffend ver loop. Nadat vanaf kwart voor 8 tot 8 uur de klokken der ker ken hadden geluid, zette de Liedertafel „Oefening en Ver maak" die de muzikale om lijsting verzorgde, het „Beati Mortui" van Mendelsohn in, gevolg door het Doden-appèl op indrukwekkende wijze uit gesproken en verzorgd door de heer J. Kouters. Na het „Ecce quomode mo- ritur" van Handel, legden de burgemeester van Waalwijk en de voorzitter van Waal wijks Belang een krans aan de voet van het verlichte Kruis. Met het „Wilhelmus" werd de plechtigheid besloten, die werd bijgewoond door 't col lege van B. en W., geestelijke autoriteiten en het bestuur van W. B., die langs het Kruis defileerden. Een grote ingetogen menig te was getuige van deze korte, eenvoudige, doch indrukwek kende plechtigheid, waarvan velen na afloop een bloemetje legden ter ere van de nage dachtenis onzer gevallenen. Moge dit in de toekomst nog meer navolging vinden, spe ciaal ook het defileren langs het kruis. Van vele huizen woei de vlag halfstok. BEVRIJDINGSDAG. Concert „Concordia". De nationale bevrijdingsdag heeft zich in onze gemeente, gezien het pas gevierde uit gebreide Koninginnefeest en in verband met de vrijwel overal normale arbeidsdag, al leen bepaald tot een avond concert, waarvoor Waalwijks Belang de bekende harmonie „Concordia" van Loonopzand had uitgenodigd. Hoewel dit concert natuur lijk leed door de zo plotseling gewijzigde weersomstandig heden, was er toch zeer veel belangstelling, want deze ver eniging heeft hier een goede klank en weer of wind kun nen de mensen blijkbaar niet weerhouden urenlang te ko men luisteren naar dit prima muziekcorps. „Concordia" bood onder lei ding van directeur Molen schot, die 1.1. Zondag met Or pheus uit Tilburg te Aalsmeer nog zulke uitzonderlijke suc cessen behaalde, een pracht programma aan, dat bestemd is (na maanden repetitie) het programma te vormen voor 't a.s. seizoen en dat uit ver schillende nieuwe nummers bestaat, waarvan Waalwijk dus de primeur kreeg. We zullen niet het gehele programma nagaan, maar wil len speciaal noemen Norve- gische Carnaval, van Svend- zen (eerste uitvoering) en Melodious Memories. Deze bijzondere nummers kregen een schitterende vertolking en men kan niet zeggen wat het meest viel te roemen: klank schoonheid, opvatting, zuiver heid van toon of nuancering; ook de andere nummers van het programma voldeden in elk opzicht. In elk geval werd een bij zonder concert gegeven, dat getuigde van een eerste-klas- serschap, dat niet vele corp sen bereiken. Het publiek dat ondanks 't weer steeds aangroeide, heeft kunnen genieten vooral ook door de rust die er, mede dank zij het politie-oog, heers te en uitte zich herhaaldelijk in dankbaar applaus. Er werd begonnen en gesloten met 't Wilhelmus. Er werd in onze gemeente ook op 5 Mei druk gevlagd. NIEUWE DIENST REGELING B.B.A. Dezer dagen verscheen weer de Zomer-dienstregeling van de B.B.A. met de nodige ver beteringen. Ook de verbindingen van Waalwijk zijn weer veran derd, vooral die met Tilburg. Zo is er voorts een vroege dienst van Waalwijk naar Til burg op werkdagen, zodat men reeds om negen minuten over half 7 uit Waalwijk kan ver trekken. Ook de vertrektijden van de dienst Den Bosch WaalwijkTilburg zijn ver vroegd, zodat er van negen minuten over half 7 's mor gens tot en met 9 min. over half 10 's avonds om het half uur een bus vertrekt, dus ie dere 9 minuten over het half en het heel uur. Bovendien gaat er 's Zater dags en 's Zondags om 10 min. over twaalf nog een bus naar Tilburg. De dienst TilburgWaal wijkDen Bosch opent reeds om kwart over 6 vanuit Dru- nen naar Den Bosch; vanuit Waalwijk gaat de eerste bus om vijf over half 7. Tot vijf over 9 gaat er iedere 5 min. over het half en heel uur een bus naar Den Bosch. De laat ste bus vertrekt op werkda gen om vijf voor half elf en op Zaterdagen en Zondagen om half twaalf. Dit zijn natuurlijk stuk voor stuk mooie verbeteringen, maar de verbinding Tilburg met de plaatsen voorbij Waal wijk (Drunen enz.) en de ver binding Waalwijk met deze plaatsen, waarvoor resp. om 5 voor half tien en om 5 over tien de laatste gelegenheid be staat, mag o.i. nog wel een kleine wijziging ondergaan, of misschien kan er een regeling met de Ned. Spoorwegen tot stand komen, dat er toch nog een behoorlijke gelegenheid is voor de mensen die verder moeten, b.v. door de diensten zo te regelen dat de reizigers voor het Oostelijk gedeelte van de Langstraat op 't Markt plein rechtstreeks over kun nen stappen. Wanneer we echter deze nieuwe dienstregeling weer gaan vergelijken met enkele jaren terug of met de tijd vlak na de bevrijding, dan moeten wij in ieder geval ons respect uitdrukken voor de snelle oplossing van de pro blemen, die toen onoplosbaar leken. En nu nog een verbinding van Waalwijk c.a. met 't Land van Heusden en Altenaü Bij de dienst van de Pro vinciale Waterstaat is thans een voorlopig plan voor de aanleg van nieuwe verkeers wegen in studie. In grote trek ken ziet het plan er als volgt uit: Tussen de Heusdense brug en de te bouwen brug nabij Gorinchem is een nieu we weg ontworpen. De be staande grotendeels op boch tige en smalle dijken gelegen weg is niet geschikt te ma ken voor het moderne ver keer. Aansluitend aan deze Noord-Zuid-verbinding is een Oost-West-verbinding gepro jecteerd, welke de Heusdense brug via Eethen, Meeuwen, Dussen en Hank, dwars door de in te polderen Biesbosch met Kop van het Land zal verbinden. Hiervoor zal ten dele gebruik worden gemaakt van de daartoe geschikte vak ken van de bestaande pro vinciale weg Heusden-Eethen- Dussen. Piet en Jaan v. d. Schans- Versteeg waren Woensdag 4 Mei 50 jaren met elkaar ge trouwd. Vijftig jaar is een he^e tijd en wat kan er al niet in die vijftig jaar gebeuren. Vijftig jaar van pleizier en geluk dat is wel om te doen, maar als doorheen dat geluk ook het leed komt en het ver driet, dan kunt ge dat aan de mensen zien. Zo is het ook met Jaan en Piet vergaan, ze hebben vanzelf veel geluk ge kend, maar ook het leed is hun niet gespaard, maar ze hebben zich kranig geweerd en nu ze 50 jaren getrouwd waren, hebben ze er een groot feest van gemaakt. En al is Piet dan 74 en Jaan 69, ze 'hebben alle twee nog z'n best meegedaan. Piet is lang vrachtrijder ge weest bij Van Gend Loos en er zullen er niet veel zijn in Waalwijk die hem niet ken nen; daarom was het er ook zo druk op de receptie en daarom ook heeft het comité onder leiding van de heer v. Engelen zo hard gewerkt öm de populaire oudjes een mooi feest te bereiden. Ze hebben eer van hun werk gehad. Op de eerste plaats de versiering, die voor al bij avond alsi de vele licht jes aan waren, schitterend en stijlvol was. Geen overtollig heden van massa's groen en honderden papieren bloemen, maar toch heel feestelijk en passend. Om 11 uur werd het gouden paar door het buurtcomité en een stoet van bruidjes afge haald en naar de feestzaal Thalia geleid, waar de kinde ren o.l.v. de heer Pierre van Iersel mooi zongen, zo mooi van Piet en Jaan, dat ze gul getracteerd werden. De heer H. v. Engelen bood namens het buurtcomité bloe men aan en een geschenk on der couvert. Hij deed dit met een mooie speech, waarin hij wees op de grote betekenis van een vijf tig-jarig huwelijk en waarin hij er aan herinner de hoe hun het leed niet ge spaard was gebleven. Maar in ieder geval hoopte hij dat ze samen in de beste gezondheid nog hun diamanten bruiloft zouden vieren. De hele buurt was bij deze huldiging vertegenwoordigd in de mooi versierde zaal, waar al heel veel bloemen waren binnengedragen en to'en de heer v. Engelen klaar was, verdrongen allen zich rond het paar om ze van harte geluk te wensen. Ook de edelachtbare heer burgemeester was persoonlijk zijn gelukwensen komen aan bieden. 's Avonds om kwart over 7 kwam St. Crispijn o.l.v. dhr. Duyvelaar een serenade bren gen en de heer Smolders fe liciteerde hen namens de Har monie en haalde hierbij enke le jeugdherinneringen op. Het feest werd verder des avonds in familie-kring ver der gevierd, waarbij ook het comité tegenwoordig was. We hoeven U wel niet te vertellen dat het er buitengewoon ge zellig was en ook de feestelin gen zelf deden volop mee en genoten zichtbaar. De stem ming werd nog verhoogd door de mooie accordeonmuziek van de heren v. d. Hammen, Hermans en Versteeg. Zaterdagmiddag was er feest voor de kinderen. Dhr. de Bont vertoonde mooie sprekende films en de kinde ren werden royaal getrac teerd. Het viel buitengewoon in de srtiaak. 's Avonds was er een groot buurtfeest, waarbij ook weer 't gouden paar aanwezig was. De band van „de Sticht" vro lijkte de avond op, prof. Ri- naldo vertoonde hypnotische en telepathische experimen ten en de heer v. Engelen leidde de hele avond, die een buitengewoon succes werd. Neen, Piet en Jaan zullen deze dagen nooit meer ver geten. Ook wij wensen hun al het beste toe op hun verdere levensweg die, naar wij ho pen, naar de 60 zal voeren. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren: Petrus M. J., zv. L. A. M. Pulles-Bergmans Gerarda M. T. M., dv. A. J. P. A. Smits-van de Ven te Loon- op-Zand Guus J., zv. J. v. d. Sloot-Rotgans Flora J. M. L., dv. M. A. Luij pen- van Luxemburg te Loon op Zand Petronella, dv. J. G. Kuijsten-Wagemakers Ma ria J., dv. P. C. van Beijnen- Raams Vincentius J., zv. M. W. v. Brunschot-Smid Adrianus P. J. M., zv. W. J. v. d. Broek-Piron Adrianus zv. A. Coppens-v. Dijk Pe trus C. C. M., zv. W. Blom- v. d. Velden Petronella M. F. M., dv. L. J. J. Bijnen-v. Helden Gezina H., dv. J. J. W. van Engelen-Oldersma Cornelis M., zv. Th. Groe- neveld-Vugts. Overleden: Antonetta de Kort, 85 j., wed. van A. A. Kipping. Huw.-aangiften: Geen. Gehuwd: C. J. v. Gooi 23 j. te Loonopzand en W. I. A. Vugts 25 j. te Waalwijk G. W. v. Bladel 31 j. en M. C. de Beer 24 j., beiden te Waalwijk J. C. van Best 26 j. te Loonopzand en J. C. Verhoofstad 23 j. te Waalwijk A. C. Damen 25 j. en C. J. Verhoofstad 21 j., beiden te Waalwijk F. A. van Vught 26 j. te Montfoort en A. J. T. M. Leenheers 23 j. te Waal wijk. Ingekomen: Geen. Vertrokken: Th. W. F. Cou- mans en gezin naar Maas- driel M. A. v. d. Sloot naar Dussen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1