Overeenkomst Socia&i-Eco.nofniicd Ho.ek.je.. DE LSHGSimi i Waalwijkse en Langsiraaise Courant WEER EEN NIEUWE MO Wijde Wereldl ELSHOUT VLIJMEN HEUSDEN GEERTRUIDENBERG GLAS UIT DE Begin de dag met IVOROIt Voor Beschuit JAC. SARS W. v. d. Heijden Zonen RONDE VAN NEDERLAND DONDERDAG 12 MEI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteud JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HET ZUIDEN OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. Er is in Indië weer eens overeenstemming bereikt tus sen afgevaardigden van Ne derland, onder leiding van dr. van Rooijen, en afgevaardig den van de Republiek. Nu hebben we al meer meege maakt dat in Indië overeen stemming bereikt werd. We denken aan Linggadjati en aan de Renville. Iedereen was neen, niet blij bij het tot standkomen van die overeen komsten maar toch enigs zins hoopvol gestemd, dat de zaak nog zo ongeveer in orde zou komen. Beide keren wer den we echter al gauw uit de droom geholpen: de overeen komsten werden wel gesloten, maar toen het op uitvoering aankwam,v gaf de Republiek: niet thuis. Ze had rustig af te wachten tot er weer een meer gunstige wind uit het Oosten kwam en dan kon ze aan de overeenkomst gaan tornen. Van uitvoering kwam echter nooit iets. Geleerd door de ondervin ding staan we daarom scep tisch tegenover nieuwe afspra ken. We kijken dan nog maar niet eens naar de inhoud er van. Neen, de afspraak op zich stelt ons al weinig hoopvol, al zou de inhoud er van nog zo prachtig zijn. Kan men 't ons kwalijk nemen dat we ook nu niet veel uitvoering van de overeenkomst verwachten? Dit zou men kunnen als men wist te doen te hebben met een tegenpartij, die tot oplos sing van het geschil wil ko men. Het tegengestelde is echter het geval. De Repu bliek heeft al minstens twee maal een bewijs er van ge geven, dat ze geen oplossing wenst. Ze wil alleer» tijd win- nen, omdat ze weet dat die voor haar werkt. Onder inter nationale pressie komt ze wel eens aan de conferentie-tafel zitten en daar moet ze zo nu en dan wel eens een toezeg ging doen, maar daar blijft 't dan ook bij. Die toezeggingen zijn dan gewoonlijk ook nog bijster klein. En dat is bij de laatste overeenkomst zeker ook wel het geval. Aan beide zijden heeft men een veer gelaten, maar die van de Republiek is een heel klein donsveertje, terwijl men Nederland een flinke roerpen heeft uitge rukt. Nederland belooft im mers niet anders dan herstel van de republiek in Djokja. 't Gebied er van zal danig be perkt worden en wel tot dat van het sultanaat Djokja, maar dat doet er eigenlijk weinig toe. Het voornaamste is, dat het Indonesische volk moet inzien dat van het Ne derlandse gezag en de Neder landse invloed ook maar geen spoor meer over is. Nederland kan met behulp van zijn le germacht en met opoffering van enkele honderden van zijn zonen de rust en orde in de Republiek herstellen; de inwoners er van durven niet te tonen dat ze 'volle samen werking met Nederland wen sen, wan^ ze weten niet wat door de grote mogendheden nog besloten zal worden. Zal de Nederlandse politionele macht mogen blijven, of wor den ze straks weer overge leverd aan de wanorde en de chaos van de Republiek, met alle gevolgen daarvan? Onze tegenpartij belooft in de nieuwe overeenkomst aan haar guerilla-benden het be vel te geven het vuur te sta ken. Kunnen ze dat bevel ook geldend maken? Hebben ze nog enige werkelijke macht over die troepen? Het mag heel sterk betwijfeld worden. Hebben de afgevaardigden van de Republiek beloofd dat dit bevel zal komen van en na mens de republikeinse rege ring, of zullen ze dit bevel geven als particuliere perso nen? Bovendien zal de Repu bliek deelnemen aan de Ron de-tafelconferentie. Die toe zegging zegt op zich zelf na tuurlijk niets; belangrijker is of op die conferentie ook iets definitiefs bereikt zal kunnen worden. En dat wordt: af wachten! samen rond de grote Chinese stad Sjanghai, die zij op ver schillende punten al tot op 25 km. afstand genaderd zijn. De regeringstroepen worden telkens weer gedwongen hun verdedigingslinies op kleinere afstand van de stad te con centreren. In de buitenwijken zijn duizenden arbeiders bezig een netwerk van loopgraven en verdedigingswerken aan te leggen, want men is vast be sloten Sjanghai tot het ui terste te verdedigen, al wor den in sommige kringen wel pogingen gedaan de stad voor een vernietiging te sparen. De toestand in dat gedeelte van Azië begint er duister uit te zien. ACTIE TEGEN TRAGE DEMOBILISATIE. Te Arnhem is dezer dagen een protestvergadering belegd waar ouders, vrouwen en ver loofden van militairen in In dië samen kwamen, om in ge organiseerd en legaal verband te ijveren voor een spoedigere demobilisatie van de 7-Dec.- divisie en andere onderdelen. Er werd geprotesteerd tegen het feit dat vele militairen de vastgestelde termijn van twee jaren reeds lang overschreden hebben, tegen de voortrekking van de mariniers boven de ge wone militairen, tegen de sa menstelling van de strijd krachten programma's, tegen de voorgenomen herscholing van de militairen die reeds meer dan twee of drie jaar diensttijd achter de rug heb ben, voor de verdediging van West Europa. Er moest meer scheepsruimte beschikbaar worden gesteld om de demo bilisatie vlotter te doen ge schieden, want zoals 't schema nu is vastgesteld, zal het tien maanden duren voordat de 7 Dec.-divisie en andere on derdelen, met de demobilisa tie waarvan in de loop van dit jaar een aanvang zal worden gemaakt, geheel zal zijn gede mobiliseerd. Er werden telegrammen ge zonden aan H.M. de Koningin en aan de Eerste en Tweede Kamer. PROTEST TEGEN PROCESSIES. Een aantal niet katholieke kerken uit Nederland hebben zich via het contact in over heidszaken van de Oecumeni sche Raad tot de ministerraad gewend met een adres, waar in gewezen wordt op het feit dat de laatste tijd in katholie ke kringen het streven be staat op grotere schaal pro cessies te houden, hetgeen, al dus de heren, in strijd zou zijn met artikel 177 tweede lid van de Grondwet. De straat, aldus het adres," wordt door de katholieken tot een kerkgebouw gemaakt en aan vrije burgers wordt een visie opgedrongen, die lijn recht in tegenspraak is met de normen der staatsrechtelijke en geestelijke vrijheden, die niet alleen voor grote groepen van ons volk een onaantast- 72e JAARGANG No. 39. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES „ECHO". baar erfdeel zijn, maar zelfs aan de Nederlandse'natie het aanzien hebben gegeven! Ja ,het staat er! DE R.K. UNIVERSITEIT IN HET ZILVER. Reeds enige tijd zijn de feestelijkheden bij het zilve ren jubileum van de R.K. Uni versiteit te Nijmegen in volle gang, maar zij bereikten eerst haar hoogtepunt op Zaterdag j.l. toen Zijne Emin. Johan nes Kardinaal de Jong een Pontificale H. Mis opdroeg, toen in een plechtige academi sche zitting, in tegenwoordig heid van het Hoogwaardig Episcopaat en vele andere kerkelijke, wereldlijke auto riteiten, Kardinaal de Jong mededeelde, dat in 1950 de eerste medische studenten zullen worden ingeschreven; toen vijf ere-promoties plaats hadden; het betrof hier Zijne Eminentie Kardinaal v. Roey, Mevr. Marie Koenen, Prof. dr. Hoenen S.J., Prof. mr. J. van Dievoet en Prof. dr. Michotte van den Berk, de laatste twee van Leuven. De Nijmeegse Hoogleraar Prof. Gerard Brom werd be noemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En dan waren er nog vele studenten-feesten, waarmee geheel Nijmegen meeleefde, de lustrum-spelen, de reunis- ten-bijeenkomsten etc., die op waardige en studentiloze wij ze even zovele getuigenissen waren van de bloei van de sympathie voor de R.K. Uni versiteit. LICHT IN DE DUISTERNIS Het is genoegzaam bekend dat er in vrijwel alle kringen, zowel binnen- als buitenlandse, enig op timisme heerst inzake de Indonesische kwestie. Sinds Zaterdag te Batavia overeenstemming werd bereikt en sinds men daar op dat tijdstip de grond slag legde voor verdere onderhandelingen, die tot doel hebben de totale' oplossing van de kwestie, is men bepaald opgelucht. Tegen iedere - verwachting in, is men het zover eens geworden, dat de Repu blikeinen naar Djokja zullen terugkeren, dat zij de guerilla-oorlog zullen staken, dat de Nederlan ders al het mogelijke doen om de Ronde Tafel conferentie een succes te doen worden enz. OOK IN HET BUITENLAND Van hoe ver strekkende be tekenis dit besluit is, kunnen wij nog moeilijk beoordelen, evenmin als wij kunnen zeg gen dat het ernstig gemeend is wat er werd beloofd en dat alles uitgevoerd zal worden. 't Is in elk geval prettig, dat wij, terwijl we kort ge leden nog in zekere zin scep tisch schreven over dit vraag stuk, nu van het optimisme kunnen getuigen, dat in alle kringen vrijwel heerst. Speciaal in Amerika is het besluit met vreugde begroet: de Amerikaanse regering heeft haar volledige en oprechte goedkeuring gehecht aan de besluiten, die zij een goed voorteken noemt voor 't suc ces van de Ronde Tafel-confe rentie. Ook in de UNO-kringen gaat men zich nu een beetje overbodig voelen, want het debat over de Indonesische commissie, is uitgesteld tot de Algemene Herfstvergadering van de UNO. Laten we hopen dat het dan evenmin nodig zal blijken. Een bewijs van het feit dat de buitenlandse opinie ten op zichte van Nederland zich ten gunste van Nederland wijzigt, lazen we dezer dagen weer in de Volkskrant, waarin werd gewezen op enkele Engelse kranten, die betoogden, dat 't langzamerhand tijd werd dat de Westerse mogendheden de Verenigde Naties verzochten hun druk op de Nederlanders te verminderen, zodat deze de moeilijkheden met de repu blikeinen konden oplossen zonder buitenlandse inmen ging, die tot nu toe de oplos sing van het conflict niet dich terbij had gebracht, aldus dit Engelse blad. Moge zijn stem gehoor vinden in zekere krin gen, waar nog verbazingwek kende misverstanden heersen op dit punt, zoals onze lezers in de in een vorig nummer gepubliceerde brief hebben kunnen lezen. Intussen schijnt de Hoge vertegenwoordiger van de Kroon het geenszins eens te zijn met de besluiten. Hij heeft tenminste ontslag aange vraagd. Generaal Spoor, die er ook niet veel voor voelde, heeft men kunnen overhalen nog te blijven. OPHEFFING BLOKKADE NOG NIET HET EINDE VAN DE MOEILIJK HEDEN. Vannacht om een minuut over 12 uren zou de blokkade in Berlijn worden opgeheven, zoals wij eerder reeds schre ven een mooie verbetering en een flinke stap voorwaarts in de goede richting. Men moet echter niet gaan denken dat met deze maatregel de moei lijkheden opgelost zijn. Meer dan ooit waarschijnlijk zullen Oost en West Berlijn met el kaar de strijd aanbinden, meer dan ooit zal nu de ver deeldheid van deze stad weer tot uiting gaan komen; hier op wijzen reeds verschillende voor vandaag aangekondigde demonstraties. Of de ophef fing werkelijk tot de oplos sing van het vraagstuk zal leiden, moeten we afwachten. COMMUNISTEN NADE REN SJANGHAI. Steeds dichter trekken de communistische troepen zich Burg. Stand over April 1949. Geboorten: Johannes J M zv Chr Klerks-Pullens. - Clasina C A dv P M Brok-van de Gouw Cornelia P J dv M A Wal- ravens-v Hakkel. Maria A dv W V d Lee-KIeijberg. - Henrica J M dv H Smits-Brekelmans. Helena M L dv P A v d Brandt- v Groenendaal. - Wilhelmus H M zv P G v Son-v Oosterwaal. M dv C L v Engelen-Pulles. Franciscus H C J zv F Ves- ters-v d Staak. Petronella H Robert zv G J Dinkelaar-Hof- mans. Johannes L C zv M L Brok-Marisael. Henricus A zv Th H Kouwenber.g-Brok. Ju- docus A L M zv.W H van der Steen-de Vaan. Hendrikus P M zv L v Rooij-v d Water. Wilhelmina E dv N P Maaijwee- Kuijpers. Maria Hendrika dv L A Musters-v Drunen. Overleden": Johannes v d Wiel oud 89 jaar. Franciscus St Linnenbank oud 33 jaar echtgen van A H v Wandelen. Petro nella Jansen oud 79 jaren. Maria Anna Laeracker oud 75 jaren. Huwelijken: Hendrikus Laar- acker 61 jaar alhier weduwnaar van Maria C Veltman en Maria Hendrika van Grinsven 43 jaar te Vught. Meimaand. Mariamaand. In het anders zo rustige dorp Elshout heerste Zondag 8 Mei een grote drukte. Alle H. Missen waren druk bezet. Des morgens te 6 uur was de kerk al overvol met devote Mariavereerders. De andere H. Missen waren niet minder druk. Half elf was de Hoogmis voor de processie van Tilburg. Is het getal bedevaart gangers nog niet zo groot als voor de oorlog, toch kan worden geconstateerd, dat hun aantal groeiende is. Met 3 bussen wa ren de Tilburgers in Elshout pre sent om Maria's voorspraak te komen afsmeken. Niet alleen Til burg, maar ook Haarsteeg met zijn harmonie aan het hoofd, was sterk vertegenwoordigd. Evenzo de K.A.B. uit Waalwijk en de Congregatie uit Berkdijk waren flink vertegenwoordigd. Naar het concours. 7 Juni zal de Zangvereniging „Uitspanning door Inspanning" deelnemen aan het vocaal en in strumentaal concours te Tilburg. Hiervoor is men reeds enige tijd de betreffende zangnummers aan het instuderen onder leiding van hun directeur dhr. Lambrechts. Repeteerde men voorheen één maal per week, nu het tijdstip van het concours nadert, is men begonnen met tweemaal per week te repeteren. Eenmaal onder lei ding van de heer C. Lambrechts en eenmaal onder leiding van de heer Duijvelaar uit Waalwijk. Onnodig de zangers er op at tent te maken om deze laatste zangoefeningen bij te wonen. Algemene ledenvergadering Handboogschutterij Victoria. Op Zondag 8 Mei des avonds 8 uur hield bovengenoemde ver eniging een algemene vergadering m haar clublokaal van de Gez. Klerks. Er bleken nogal enkele leden afwezig te zijn. De heer A. Veltman deed me dedeling van de vergadering van „Gezellig samenzijn", gehouden bij „de Wet's Zonen" te Drunen. Besproken werd daar om bij de concoursen de gebruikelijke geld prijzen voor het eerste zestal te vervangen door medailles of lau wertakken of een ander ter be schikking te stellen ereteken. Voor het tweede zestal zullen bij wijze van proef voor 1 jaar nog de geldprijzen gehandhaafd blij ven. Mocht dan blijken dat ook daar eretekens beter voldoen, dan zal dat ook worden doorgevoerd. Het motief is dat geldprijzen in de kas der vereniging komen en uitgegeven worden, terwijl een ereteken blijvend is en het een prettig aanzien geeft wanneer de door een zestal verdiende prijzen in een kast prijken, zodat de schutters op hun ouden dag nog eens kunnen zeggen: met dat zes tal heb ik toen die tak, beker of medaille verdiend. Ook voor hen die na ons komen, is dit 'n aan sporing. Dit motief kan toege juicht worden. Voor de hoogste schutter bij de concoursen zal dan een ereteken beschikbaar worden gesteld. Het Koningskruis blijft eigen dom van de vereniging. Dit Ko ningskruis wordt gedurende het koningschap van de betreffende schutter gedurende een jaar bij concoursen of bij eventuele gele genheden gedragen. Telken jare zal om de Koningstitel geschoten worden. Wordt dan een andere schutter koning, zo is hij de dra ger van het koningskruis. Het Keizerskruis kan eigendom worden van de betreffende schut ter als aan bepaalde voorwaar den is voldaan. De concoursen voor de bond van „Gezellig Samenzijn" wer den vastgesteld op de volgende data (behoudens wijzigingen die zich zouden kunnen voordoen). Op Zondag 29 Mei bij „Ons Genoegen" te Herpt. Op Zondag 19 Juni bij „Clau dius Civilis" te Haarsteeg. Op Zondag 3 Juli bij (,Con- stantia" te Drunen, in café Th. Elshout. Tanden blank en rein; adem fris als morgendauw. ven door de bond van „Gezellig Samenzijn en zullen aanvangen des middags om 2 uur. Op Zondag 15 Mei n.m. te 2 uur zal een aanvang worden ge maakt met het koningschieten. Nqg steeds gaat „Victoria" vooruit. Op deze vergadering werden vier nieuwe leden inge schreven, n.l. Joh. Merks, L. Ver hoeven, Th. Lammers en L. van Dommelen. Eén lid verliet de ver eniging. Tegen het verplicht schieten na de Hoogmis hadden vele oudere leden bezwaren. De jongere garde zag dit gaarne gehandhaafd. Een compromis werd daarvoor vonden. ge- Een welgeslaagde Spar-avond. Zaterdagavond gaf het toneel gezelschap der Spar-centrale te Nieuwkuijk een toneeluitvoering in de zaal van café Peijnenburg alhier, waarbij t personeel met familie en tal van genodigden te genwoordig waren. Na een ope ningswoord door de directeur, de hr. P, Mol, die allen dank bracht voor de vele opofferingen om deze avond te kunnen organise ren, begon men met de opvoering van. het toneelstuk van de avond „De verkochte bruid" en 't bleek al spoedig dat men een goede keus gedaan had niet alleen, maar dat ook alle spelers volkomen be rekend waren voor hun taak en heel wat vrije tijd hadden opge offerd om het zo ver te brengen. Alle spelers bleken hun rol goed meester en er werd vlot en met elan gespeeld, zodat na ieder be drijf hartelijk applaus volgde. Het was een groot succes voor de spelers, speciaal voor mejuffr. Tonny van Veluw uit Haarsteeg die de hoofdrol vertolkte en wie bloemen werden aa.ngteboden', maar niet minder voor de regis seur de heer J. Reiner uit Den Bosch. V. VASTENBRIEF 1949. We hebben nog maar zelden ergens beter aangetoond ge zien, dat het economische en het sociale niet te scheiden zijn, maar elkaar wederzijds beïnvloeden, dan in de laatste Vastenbrief. We bedoelen in het gedeelte van het tweede hoofdstuk, over de eigen dom waarin de bisschop pen de verschillende wijzen aangeven, waarop de eigen dom tot zijn sociale bestem ming gebracht kan worden. Enkele van die manieren heb ben we in ons vorig artikel behandeld, maar er komt in dit gedeelte een passage voor, die we woordelijk willen aan halen. „Tenslotte vinden de goederen in de moderne tijd vooral ook hun sociale be stemming, als zij gebruikt worden voor verdere produc tie als daardoor werkgelegen heid geschapen wordt voor andere arbeiders onder goede sociale voorzieningen, als ze als kapitaal ter beschikking worden gesteld voor klein- en grootbedrijf, mits sociaal nut tige goederen worden gepro duceerd". Op deze passage doelden we toen we hierboven schreven, dat ze uitstekend laat zien dat het sociale en economische zo sterk met elkaar zijn verbon den. Dit is echter niet haar voornaamste betekenis, die zouden we willen zien in de consequenties. Uit hetgeen de bisschoppen zeggen, volgt im mers, dat het in het alge meen niet juist is kapitaal ongebruikt te laten liggen, maar het ter beschikking te stellen van het economisch leven voor productie van nut tige goederen. Deze- gevolg trekking is vooral voor de te genwoordige tijd van zeer groot belang. Zoals bekend, wil Nederland op grote schaal gaan industrialiseren. Daar voor zal echter geld en kapi taal nodig zijn en spreekt het nu des te meer dat het tegen het algemeen belang is kapi talen ongebruikt te laten lig gen. Zelfs zouden we nog wat verder willen gaan, ofschoon dit niet direct uit de bisschop pelijke woorden volgt. We zouden de ministers Lieftinck en van den Brink wat willen gaan helpen. Indien het zo be langrijk is dat kapitaal ter be schikking van het economisch leven wordt gesteld, is het ze ker ook zeer belangrijk te zor gen dat er kapitaal gevormd wordt. Dit kan echter alleen door sparen. Zo zou men in direct uit het vasten-mande- ment kunnen afleiden, dat sparen een grote sociale plicht is. Plichten moeten echter ver vuld en nagekomen worden, indien dit maar enigszins mo-' gelijk is. Hef is misschien goed op deze manier nog eens te horen dat er in ons land ge spaard moet worden. Laat men ons goed verstaan: We weten uit de practijk, dat zeer veel mensen dit niet kunnen en maar al te blij zijn als ze van hun inkomen kunnen rond komen, maar we weten uit diezelfde practijk, dat er door verschillende personen nog steeds geleefd wordt alsof zij zelf en Nederland millioenen te verteren hebben! Ook in verschillende bedrij ven kan heel wat zuiniger ge leefd worden. Het is opval lend dat in sommige bedrij ven kosten, en dikwijls on nodige, gemaakt worden, waaraan men vóór de oorlog niet gedacht zou hebben. En dat alles gebeurt onder het motief: Lieftinck betaalt er toch de helft van. Daarmee is men echter niet klaar. Laat men toch bedenken dat de gelden van die onnodige kos ten gereserveerd, dus be spaard, hadden kunnen wor den en daarna ter beschikking van doeltreffende productie, ofwel in eigen, ofwel in vreemd bedrijf, hadden kun nen worden gesteld. K. H. legging vastlegde, ondertekend door geestelijke en burgerlijke autoriteiten en verzegeld in een koker ingemetseld. Hierop werd' ieder in de gelegenhed gesteld 'n steen te leggen, waarmede deze plechtgheid werd besloten. Alle genodigden waren verder de gast van Pastoor en Kerkbe stuur van de parochie St. Catha- rina, op de pastorie. Op Zondag 24 Juli bij „Een dracht maakt Macht", Baardwijk. Op Zondag 14 Aug. bij „De Wet's Zonen", café Pulles-de Wit, Bosscheweg te Drunen. Op Zondag 4 September bij de handboogschutterij „Victoria" te Elshout, bij Gez. Klerks. Deze concoursen worden gege- Eerste steen-legging. Zaterdagmiddag 4 uur werd door Pastoor Mommers met eni ge plechtigheid de steen gelegd voor de nieuw te bouwen kerk aan het Burchtplein. De liturgi- sche gezangen werden gezongen door de heer Chr. Merkx, waarna de wijding plaats vond van de plek waar het tabernakel zal ko men, symbolisch aangeduid door een kruis, met wijding van de ge hele fundamenten. Pastoor Mom mers richtte in een toespraak tot alle aanwezigen, genodigden zo wel als parochianen, en wees op de oorzaak van deze kerkbouw, de wrede schennershand van de bezetter, die 't oude kerkgebouw vernietigde in de nacht van 4 op 5 November 1944. De gemeente Alkmaar, die in dertijd' He.usden adopteerde en reeds zeer veel deed tot leniging van de eerste noden in ons zwaar gedupeerd plaatsje, bracht naast de felicitaties ook een bedrag me de van 1200.voor de her bouw der kerk, welk bedrag door Pastoor Mommers in dank werd aanvaard. Hierop werd de oorkonde, die een overzicht gaf van de ramp van Heusden en de eerste steen- Veertigjarig jubileum. Donderdag a.s. hoopt de heer Jos Klaren het feit te herdenken dat hij 40 jaar geleden als loop jongen in dienst trad bij C.V. van Wagenberg-Festen. Na een leer tijd werd hij aangesteld als rent meester over het fruit der firma, waarna hij assistent werkmeester werd in de mandenmakerij te Ammerzoden. In 1936 werd hij overgeplaatst naar Heusden waar hij verschillende functies vervult, o.a. loonadministratie, expeditie leider enz. De heer Klaren zal dien dag zeker niet over gebrek aan belangstelling behoeven te klagen, daar hij zich vele vrien den verworven heeft door zijn kameraadschappelijke omgang met de arbeiders der firma en daar boven vele vrienden heeft ver worven in Heusden. Burg. Stand over April. Geboren: H J zv Chr v Bal- kom-Winkel. L A dv G Vos- de Haas. - J W H dv Th Burg- houts-Voorbraak. E J B dv M J Buijs-Schaik. - J B zv G Versteeg-Smits. C W dv H J de Waal-Griek. T J zv J A v d Grindt-Overbeek. C zv A Bax-Meulman. Gehuwd: W L Pulles 32 jaar en Cor J. Verhoeven 29 jaar. Overleden: H van London 69 jaar. - MJMvd Broek 4 dgn. Openbare les Ambachtsschool te Geertruidenberg. De openbare les en de tevens gehouden tentoonstelling op de technische school te Geertruiden berg op Zaterdag j.l. is, gezien de enorme belangstelling, een suc ces geworden. Niet alleen waren er de ouders van de leerlingen, maar ook veel belangstellenden uit het school- en bedrijfsleven. De tentoongestelde werkstukken uit de verschillende afdelingen waren op overzichtelijke wijze uitgesteld, terwijl de gangen ver sierd waren met tekeningen die deels op school, deels als huis werk gemaakt zijn. Het geheel gaf een zeer ver zorgde indruk. Enige leerlingen van de school leidden de bezoe kers op enthousiaste wijze rond. Inde verschillende practijkloka- len, alsmede het tekenlokaal werd druk gewerkt en het was interes sant te zien met welk een toewij ding de leerlingen bezig waren. Het is prettig te kunnen consta teren dat niet alleen deze school het volle vertrouwen als streek school heeft verkregen, doch ook dat zij na een bestaan van slechts l]/l jaar aan alle eisen voldoet die aan een technische school ge steld mogen worden. Uitslag verloting. Bij de verloting van de le, 2e en 3e prijs van de gehouden eta lagewedstrijd door de Midden stand, in het kader van 't Oran jefeest, zijn die prijzen resp. ge vallen bij Martien van Dongen, Zus Draaijer en Riet v. Alphen. Waalwijk Tel. 443. De tijden waarop de ren ners op Zaterdag a.s. onder staande plaatsen passeren in de 9e etappe zijn: Tilburg vertrek 10.30 Den Bosch tt 10.56 Vlijmen ft 11.05 Nieuwkuijk IJ 11.08 Drunen ft 11.14 Baardwijk ft 11.19 Waalwijk ft 11.22 Besoijen ft 11.24 Sprang ft 11.27 Kaatsheuvel ft 11.32 Vrijhoeven ft 11.35 Labbegat ff 11.37 Capelle ft 11.39 Waspik ft 11.42 Raamsdonksveer tt 11.45 Geertruidenberg ft 11.48 Made tf 11.58 Zevenbergen tt 12.20 Steenbergen tt 13.01 Bergen op Zoom tt 13.13

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1