HEUVEL L00N-0P-ZAN0 VOETBAL BIOSCOOP-PROGRAMMA pM DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 12 MEI 1949 Sproeten? SPRUTOL VT-VI - jj Programma voor Zondag 15 Mei a.s.: KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. A.G.O.V.V.—S.V.V. B.V.V.—V.S.V. NOADHeerenveen De stand is: VSV AGOVV BW SVV Heerenveen NOAD 4 3 2 2 2 0 1 2 3 3 3 PROMOTIE 3e KLASSE. O.D.C.Tivoli Scheidsr.: A. C. v. Vught Grensrechters: M. v. d. Wiel en G. Dijk land. R.K.C.—W.S.C. Scheidsr.: C. van Eist Grensrechters G. Kools en P. Meijvis. De stand is hier: RKC 6 3 Mulo 7 WSC 6 3 Tivoli 7 2 ODC 6 2 ONS INTERNATIONAAL PROGRAMMA. 12 Mei: BondselftalRotherham (Be Quick-terr.) Groningen 14 Mei: Bondselftal—Huddersfield (Sparta-terr.) Rotterdam Aanvang 6.30 uur. 15 Mei: Amersfoorts elft.Rotherham Amersfoort. 18 Mei: Bondseltal—Engeland B (Olymp. Stadion) Amster dam. Aanvang 7 uur. 21 Mei: Bondselftal—Middlesex Wan derers Groningen. 26 Mei: Bondselftal—Middlesex Wan derers (VUC-terr.) Den Haag. 28 Mei: Bondselftal—Middlesex Amsterdam. 12 Juni: DenemarkenN ederland Kopenhagen. 16 Juni: Finland—Nederland Helsinki. 27 Juni: Olympische Dag Stadion Amsterdam. November: Nederland—België of België— Nederland. 11 December: Nederland—Denemarken Amsterdam. R.K.C.—W.S.C. Nooit stond een wedstrijd zo in het teken van de be langstelling als de strijd, die Zondag a.s. om half drie op het R.K.C.-Sportpark plaats vindt. Twee Waalwijkse clubs strijden hier om een plaats in de 2e klasse te behouden; on getwijfeld een unicum, wat nog nooit gebeurde. Dat ieder deze wedstrijd wil zien is te begrijpen, maar voor degenen ook deze competitie al dicht haar einde nadert bewijst het feit, dat na Zondag slechts 32 verenigingen verdeeld over 't gehele land, nog in de strijd zijn. Dat onder deze omstan digheden Waalwijk en omge ving met interesse uitziet en zich afvraagt wie de volgende tegenstander der Geel-Zwar- ten is, spreekt voor zich. WAALWIJK—DRUNEN 1-4. Een gecombineerd elfal van 't Waalwijkse secretariepersoneel en de gemeentepolitie speelde Dins dagavond op het RKC-terrein n wedstrijd tegen een gecombineerd elftal van het eerste RKDVC, de Drunense rijkspolitie en het Dru- nense secretariepersoneel. De Waalwijkse ambtenaren en politievoetballers moesten in de drie „echte" voetballers van het Drunense elftal hun meerdere er kennen. Toch was de uitslag nog enigszins geflatteerd, want hoe wel voor de rust Drunen sterk in de meerderheid was, kwam na de rust Waalwijk meermalen mooi opzetten en verschillende malen ontsnapte het Drunense doel ter nauwernood aan een doorboring. Men wist echter slechts eenmaal te scoren, zodat Drunen met 4-1 won. JUNIORENKRING LANGSTRAAT, itslagen van 7 Mei. Kampioens-competitie Haarsteeg 1WSC 3 52 Beker-competitie: A WSC 2—Baardwijk 1 0—3 RKC 1—Wit Zwart 1 7—0 RKDVC 1—WSC 1 0—1 RKC 2Nieuwkuijk 1 00 Vlijmen 1-Desk 2 22 B Nieuwkuijk 2RKDVC 2 05 Baardwijk 2Spr, B. 1 50 Desk 4White Boys 2 5—0 Sprang 1—Waspik 1 5—1 Wit Zwart 2RKC 2 015 Aspiranten: RKC cBaardwijk b 08 RWB—RKC b 1—2 Baardwijk aRKC d 120 SPRANG. HOGE ZANDSCHEL. Duivensport. De postduivenvereniging „Nooit Gedacht" hield Zater dag j.l. een wedvlucht vanuit Mons. De prijzen werden als volgt behaald: G. Treffers 1, 17, 26, 30, 33; Gebr. v. Os 2; A. v. Campen 3, 21, 24; J. Rozenbrand 4; W. Nieuwenhuizen 5, 9, 27; Jac. Rozenbrand 6, 25; Jan Zwart 7, 8, 28; v. Iersel 10, 20; W. Paans 11; J. Sprangers 12; A. Rijken 13, 18; R. Dijkstra 14, 35; E. Haverhals 15; Gebr. Hommel 16, 32; H. Verduijn 19, 34, 36; Gebr. de Jong 22. W. de Jong 23, 29, 31. A.s. Donderdag tussen 7 tot 9 uur inkorven voor Vilvoor de. je, actetas met inhoud, ceintuur, zwarte boodschappentas, grijs overjasje. Verloren: militaire baret, sep. vulpen, glacé handschoenen, blau we vulpen. SCHEIDSRECHTERS-BAL. Aanstaande Zaterdag geeft de Scheidsrechters-vereniging „Groep Langstraat" een bal voor leden en donatèurs en begunstigers in zaal „Thalia" te Waalwijk. Hierbij wordt ook een gratis verloting ge houden. Wegens omstandig heden heeft dit bal met het één-jarig bestaan niet plaats kunnen hebben, maar na veel moeite is men er toch in ge slaagd dit nu te geven. Het belooft voor de danslief hebbers een pracht-avond te worden. Aanvang 7 uur. MUSIS SACRUM. De film „De Witte Duivel", die Vrijdag, Zaterdag en Zon dag wordt vertoond, heeft het Zorro-thema als gegeven. De strijd van een dapper, onver saagd en onbekend wreker tegen de onderdrukkers van de 'bevolking van een provin cie in de Kaukasus. Een span nende en opwindende film, waarin ook voor de liefde een plaats is ingeruimd en die de liefhebbers van avonturen films best zal amuseren „Opstanding" is de verfil ming van de beroemde gelijk namige roman van Tolstoi, de bekende Russische schrijver. Hij speelt zich af rond een proces waarin één der gezwo renen in de beschuldigde een jeugdvriendin van hem her kent, die hij steeds heeft lief gehad. Hij doet al het moge lijke haar vrij te krijgen en wanneer dit niet lukt, wil hij haar volgen naar Siberië; hij wordt echter door de vrouw afgewezen. Deze film wordt Maandag en Woensdag ver toond. LUXOR. Een zeer goede, zeer actuele film is „Het IJzeren Gordijn', die steunt op de gegevens van een spionnage-zaak in Canada waarbij Igor Gouzenko (Dana Andrews) en zijn jonge vrouw (Gene Tierney) zijn betrok ken. Zij zenden via de Russi sche ambassade belangrijke gegevens over de atoornproe- ven naar de Sovjet-Unie, maar wanneer na de oorlog het be vel komt om de Canadezen voortaan als vijanden te be schouwen, gaan Igor en zijn vrouw aan het twijfelen: zij hebben de Canadezen leren liefhebben, verfoeien het te moeten leven in een wereld van wantrouwen en haat en zijn bezorgd om de wereld waarin hun jonge zoon zal moeten leven. Na rijp beraad verlaat Gouzenko dan de am bassade, verkrijgt tenslotte 't Canadeze burgerrecht en woont met zijn vrouw en zijn zoontje op een boerderij er gens in Canada, onder be scherming der politie en in vrede. Een film, die om zijn actua liteit en om zijn filmische kwaliteiten zeer geroemd is en ook door U moet gezien worden. Hij wordt vertoond Vrijdag, Zaterdag, Zondag, Maandag en Woensdag. T, TT n die Zondag naar het R.K.G.- teiyein komen en alleen op sensatie belust zijn, hopen we toch dat deze teleurgesteld naar huis kunnen gaan, want we rekenen op een sportieve voetbalwedstrijd zonder sen- tatie-nummers. Daarom spe lers, houdt de sportnaam van Waalwijk hoog en beheerst U bij een foutje van Uw tegen stander of arbiter. Maar ook het publiek zouden we willen vragen: blijft ook gij sportief in Uw aanmoedigingen. Moe digt Uw favorieten aan, maar doet dit op een sportieve wij ze De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter v. Eist, voor Waalwijk zeker geen onbekende. Aan een voorspelling zullen we ons niet wagen, want hier is niet te zeggen wie als over winnaar uit de strijd zal ko men; in een derby is alles mogelijk en betere techniek faalt dikwijls tegen meer en thousiasme, maar we zien toch met grote belangstelling deze wedstrijd tegemoet. DE STRIJD OM DE K.N.V.B.-BEKER. Het opvallend resultaat van Juliana tegen Eindhoven heeft de strijd om de KNVB-beker wel in het middelpunt aller belangstelling 'geplaatst. Zon dag a.s. wordt een tussenron- de gespeeld van 10 wedstrij den. De Geel-Zwarten zijn hiervan vrij geloot, zodat zij geplaatst zijn in de 3e ronde. Deze gaat niet meer districts- gewijze zoals tot op heden, hetgeen wil zeggen dat men b.v. evengoed een club uit 't Westen als tegenstander kan krijgen, als één uit 't Noor den of Oosten. Dat trouwens ZONDAGSDIENST. 15 Mei 1949 Dr. Lenglet. Apotheek: Nijman. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 15 Mei 1949 10 uur: Ds. v. Burgeler. OFFICIëLE CANDID AATSTELLING GEMEENTERAAD WAALWIJK. Katholike Volkspartij. 1. F. C. Smolders; 2. D. J. van Oss; 3. M. J. P. v. Loon; 4. A. J. v. Seters; 5. L. A. W. Mombers; 6. Joh. van Hees been; 7. A. G. Meijs; 8. G. A. Duyvelaar; 9. J. J- M. van Heeswijk; 10. A. A. v. Well; 11. H. v. Velthoven; 12. E. P. van Beijnen; 13. J. M. Swin- kels; 14. N. Klerx; 15. A. G. van Tuijl; 16. H. T. van den Muysenberg; 17. M. Bertels. Anti Revolutionairen en Christelijk Historischen. 1. C. v. d. Hoven; 2. J. Ver doorn; 3. A. de Rooy; 4. G. van Zeist; 5. P. de Rooy; 6. A. Dercksen; 7. H. Nieuwen huizen; 8. L. Both; 9. A. Reu vers; 10. G. Benckhuizen. Partij van de Arbeid. 1. F. Kemperman; 2. A. de Raat; 3. N. Pol. 1. M. v. Nooy. 1. P. Brouwer; 2. A. Pul lens. De twee laatste zijn zgn. wilde lijsten. WAALWIJKS BELANG. De uitgestelde algemene vergadering van Waalwij ks Belang zal nu plaats hebben op Maandag 16 Mei a.s. des avonds 8 uur in hotel Verwiel. De agenda luidt: 1. Opening en notulen. 2. Jaarverslag van de secre taris. 3. Verkiezing bestuursleden wegens periodieke aftre ding der heren J. Spijker man, J. Timmermans en Gerard Verwiel. 4. Mededelingen en bespre king plannen seizoen 1949. 5. Rondvraag en sluiting. De leden zullen per circu laire worden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen om daadwerkelijke belangstelling te tonen in het werk der ver eniging. Laten ze nu ook wer kelijk eens in grote getale opkomen, de vereniging en 't bestuur hebben daar recht op. vaart houden. Om kwart over zes vertrekt men vanaf de kerk. Ook dit jaar zullen on getwijfeld weer vele parochia nen hieraan deelnemen. C01«ESP0NDENTSC»AP^ed.w 4B. Td. 105. AGENTSCHAP G. van Boxtel, Schoolstraat 11. Tel. 66. EEN EERVOLLE BENOEMING. D.V.S.V. BRENGT „BEATRIJS". Het ligt in het voornemen van de toneelclub van DVSV de sproke van Beatrijs voor 't voetlicht te brengen, in de ro mantische bewerking voor t toneel van Jan Vuysters en Joh. Sporenberg. Het spel is reeds in studie genomen en zal vermoedelijk in de eerste helft van October worden opgevoerd. Wij wensen de spelers en speelsters van D.V.S.V. alle succes toe. PROCESSIE NAAR ELSHOUT. Zondag 15 Mei a.s. zal de Baard wij kse processie naar Elshout haar jaarlijkse bede- Men schrijft ons: Wat al lang voor ons geen geheim meer was, dat onze chef een benoeming, stond te wachten, welke tevens een prachtige promotie zou be tekenen, is nu werkelijkheid geworden door zijn benoeming tot Directeur van het Post- en Telegraaf-kantoor te Zeist. Ofschoon wij, als zijn ambr tenaren, door het vertrek naar elders van onze zeer hoogge achte chef, die om zijn uit nemende karakter-eigenschap pen, als 't ware door ons op de handen gedragen wordt, zeer zwaar worden getroffen, zijn wij zeer verheugd om de hem toegekende promotie en feliciteren hem hiermede van harte uit de volheid van ons gemoed. Ook voor de gemeente Waalwijk betekent het ver trek van de heer van Rugge een groot verlies, aangezien hij voor eenieder en ten allen tijde zonder aanziens des per- soons bereid stond hulp te bie den, waar die van hem ge vraagd werd. De heer v. Rugge werd als Directeur te Waalwijk be noemd op 1 Mei 1942 en heeft dus een zevental jaren in ons midden vertoefd. Hoewel dit voor een directeur een gerui me tijd mag heten, komt het ons toch veel te kort voor. De oorlogsjaren zijn voor hem ook niet zonder meer voorbij gegaan. Hij werd n.l. verantwoordelijk gesteld voor de P.T.T.-staking te Waalwijk en ressort in Mei 1943 en daarvoor door de Duitse be- «ettings-autoriteiten op pen sioen gestejd, ondanks 't pro test van zijn ambtenaren. Bij de bevrijding in 1944 werd hij evenwel weder volledig in zijn ambt gerehabiliteerd tot gro te voldoening van hem zelf, maar niet minder van zijn personeel. Nog enkele maanden zullen wij onze volijverige chef in ons midden houden in ver band met de heersende wo ningnood in z'n nieuwe stand plaats. Dientengevolge is de juiste datum van zijn vertrek nog niet bekend. Dat het onze chef in zijn nieuwe werkkring alleszins goed moge gaan, is de wens van het gehele personeel van het P.T.T.-kantoor Waalwijk en Ressort. Gaarne sluit de redactie zich bij dit afscheidswoord aan. AANRIJDING. Maandagmiddag kwam een vrachtauto bestuurd door M. K. uit Son en een luxe wagen be stuurd door L. O. uit Amsterdam met elkaar in botsing, doordat de vrachtwagen achteruit reed en de bestuurder niet keek of de weg vrij was. De luxe wagen die als gevolg hiervan tegen de vracht wagen aanbotste bekwam enige schade. De politie maakte proces verbaal op. GEVONDEN VERLOREN. Gevonden: grijs kinderwantje, envelop met inhoud, handschoen, pak met inhoud, jaarverslag, brui ne portemonnaie met inhoud, au toped, 1 paar glacé handschoenen, damesrijwiel, ceintuur, fokshond- K. A. B. Zondag vierde de K..AB. haar jaarlijkse patroonsdag ingezet met een plechtige Hoogmis om 10 uur in de St. Josefparochie, op. gedragen door de Geestelijke ad viseur Pastoor de Klijn. Het priesterkoor was rijk versierd met de vaandels van de K.A.B. en de diverse onderafdelingen. De Ka- jotters dienden de H. Mis en pas toor de Klijn hield een kernachti ge toespraak naar aanleiding van en met citaten uit de Vastenbrief van het Hoogwaardig Episcopaat. 's Avonds om half acht werd in de Gildenbondszaal de feestelijke jaarvergadering döor voorzitter J. Beerens geopend met een kort woord, waarin hij aanspoorde om goede en actieve K.A.B. leden te zijn. Hij drong aan op zelfont wikkeling, wat hard nodig za, zijn om in de komende publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie zijn taak goed te kunnen vervullen. Na het gezamenlijk zingen van t strijdlied, werden de jaarversla gen van secretaris en penning meester uitgebracht en met dant: goedgekeurd. De rapporteur van de controlecommissie de heer G. Grootswagers verklaarde boegen en bescheiden na onderzoek in de beste orde. De penningmeester met de commissie werden dank qebracht voor het keurige werk. De aftredende bestuursleden werden allen herkozen. De geestelijke adviseur sprak dan een krachtig woordje. Hij verklaarde blij te zijn ook de da mes aanwezig te zien en sprak de hoop uit, dat zij hun mannen en jongens steeds zouden aanspo ren de cursussen en vergaderin gen bij te wonen. Hij verwees naar St. Josef, die steeds gehoor zaam was in alles, dus ook in zijn werk en maatschappelijke plichten zo goed mogelijk zijn plicht deed. Zo moeten ook wij altijd onze plicht doen. Is men georganiseerd dan moet men op zijn post zijn, is men nog ongeorganiseerd, clan moet men zich zo spoedig moge lijk als lid opgeven en met lan ger paratiseren op de oilersen het werk van anderen. Hij besloot met een opwekking om steeds zijn plicht te doen als katholiek. De Voorzitter dankte de geeste lijke adviseur voor zijn woorden er aan toevoegende, dat de ouders alles in het werk moesten stellen om hun jongens en meisjes lid te doen worden van de jeugd-stands- organisaties K.A.J, en V.K.A.J., welke organisaties onontbeerlijk zijn om zich in de toekomst een arbeidersstand zich ten volle be wust van zijn waarde te verkrij- ^Na de rondvraag werd de huis houdelijke vergadering gesloten en volgde het feestprogramma. Het K.A.J. orkest „The Harrica- ne's" en de bekende conferencier humorist J. v. Eersel uit Waspik verleenden hun medewerking en hadden er direct de stemming in. Er was vlotte afwerking, een af wisselend programma en een dankbaar publiek. Het orkest gaf goede muziek en de humorist bood koddige voordrachten en leuke liedjes. Vooral zijn hekeldichtjes hadden veel bijval. Goed half elf sloot de voorzit ter het feestprogramma met een woord van dank aan orkest en humorist en tevens aan de verga dering voor de opkomst, die be vredigend was, doch die hij een volgende maal gaarne in een volle zaal zag omgeschapen. Met het zingen van het Wil helmus kwam het einde van deze goed geslaagde avond. Indiening lijsten gemeenteraads verkiezing. Voor de komende gemeente raadsverkiezingen werden de vol gende lijsten ingediend: Lijst: P. Broeders, C. v. Rooij, J. Brouwers, A. de Kort, A. in t Groen. Lijst: S. J. de Cock, J. Remme ren, A. J. Wennekes, J. P. Nieuw- stadt, M. Swagenmakers. Lijst: G. Grootswagers, J. C. Beerens, P. v. Laarhoven, H. IJpelaar, C. H. v. d. Velden, P. M. C. Korthout, Th. v. Esch, C. M. J. v. Gulick, J. M. v. Seters, W. J. Didden. Lijst: A. J. F. Malkns, A. M. J. Vrinten, W. v. Kuijk, Drs. Fr. Grootswagers, W. C. Sins, Fr. Elshout, W. J. Moolenschot, L. A. Hamers, J. J. Klerkx, M. Zwaans, N. A. v. d. Velden, A. M. v. d. Ven. Lijst: B. H. Maijers, D. Verha gen, C. Haverhals, dr. Zwart. Lijst: J. W. v. Noye, Fr. van Tilborg, J. v. d. Lee, A. J. van Esch Pzn., J. A. de Kort, J. van Dongen, J. A. Moonen, G. J. Vroomans. Lijst: A. Snaphaan, B. Verhoe ven, J. B. Mosseveld. „De Blauwe Ster". „De Blauwe Ster" in 't Sport park. Er liepen reeds lang ge ruchten, dat de DES-supporters- club grote dingen in het schild voerde. Eindelijk zijn de plannen ten. Met Huize Nazareth te Til burg, waar de Toneelvereniging „Ons Genoegen" reeds jaren met een buitengewone reputatie haar kunnen presenteert, is overeen gekomen, dat op de 2e Pinkster dag het openluchtspel ,,De Blau we Ster" in het sportpark zal ver toond worden. Schrik niet, lezer, 't wordt de 52ste uitvoering van dit zeer komische spel, dat in Til burg alleen niet minder dan tien opvoeringen voor uitverkochte zalen beleefde, dat duizenden toe hoorders tot enthousiasme bracht. Spel en dictie zijn zo verzorgd, daarbij is de inhoud zo vol van humoristische scènes, dat de toe hoorders drie uren lang in een spanning gehouden worden, die het werk tot een ongeëvenaard succes maakt. Enhet speelt in Kaatsheuvel in het Sportpark, uitgelekt en waarlijk, het bestuur van de supporters komt met iets dat noch Kaatsheuvel, noch de omgeving heeft durven verwach- Een omgeving, die nog nergens voor ,,De Blauwe Ster" is gevon den. De recensies van dit werk zijn zonder enige reserve spon taan. Er wordt gespeeld met een vaart en een entrain, die weerga loos is en 't publiek niet loslaat De baten zijn geheel voor DES waarin alleen reeds een garantie zit, dat de opvoering in Kaats heuvel een groot succes gaat worden. De nationale biljartwedstrijden. Vrijdag 13 Mei a.s. om 18.30 uur zullen de wedstrijden om de Marathon-coupe in de zaal van Bel Canto geopend worden. Na een korte inleiding door de voor zitter van de organiserende vere niging K.O.T., de heer J. v d. Kaa, zal door de WelEdelachtb. heer burgemeester Mr. R. J. Th. v. d. Heijden de offficiële opening geschieden. Direct daarop zullen de wedstrijden aanvangen met 'n ontmoeting om 19 uur van A. W. C. Jacobs—H. Metz en om 21 uur P. J. v. d. Pol—C. de Ruijter. De nieuwste Wilhelmina- biljart is in de zaal, die met tri bunes is opgebouwd en 250 zit plaatsen biedt, geplaatst. Door het bestuur van K.O.T. zijn rege lingen getroffen dat het spel op geen enkele wijze kan worden ge stoord, als het publiek zich aan dé gegeven aanwijzingen houdt, 't Worden voor de biljartliefheb bers dagen van genot en span ning. De voorverkoop van kaar ten slaagde schitterend. Agenda. Donderdag 7.30 uur n.m. repe titie Dameskoor Bel Canto in de zaal van Euphonia. Donderdag 8.30 uur n.m. repe titie Gemengd Koor Bel Canto in de zaal van Euphona. Vrijdag 13 Mei 6.30 uur n.m. officiële opening Marathon-wed strijden. Zaterdag 14 Mei 3 uur n.m. Marathon-wedstrijden in de zaal v. Dun. Zondag 15 Mei 12 uur v.m. aanvang Marathonwedstrijden in de zaal v. Dun. Maandag 16 _Mei 8 uur n.m. repetitie Harm. Apollo. Tafeltennisnieuws K.T.C. Op het Zaterdag j.l. gehouden Bevrijdingstournooit in Dord recht heeft K.T.C. met haar eer ste team het stoute stukje uitge haald de 3e prijs te bemachtigen in afd. B, Dit tournooi wordt jaarlijks georganiseerd door de aldaar gevestigde vereniging „Ef fect" en trekt steeds de grootste belangstelling der diverse clubs. De eerste wedstrijd werd door K.T.C. van de Dordtse 3e klas- ser Effect met niet minder dan 9^0 gewonnen. Vervolgens werd aangetreden tegen de kampioen 3e klas van afd. Rotterdam Xer xes 4, waarvan met klinkende cijfers, n.l. 8-4 werd gewonnen en waardoor K.T.C. zich bij de eerste drie plaatste. De wedstrij den die nu volgden, n„l. tegen Reesing 1 en Xerxes 2 (beiden mede van de sterkste 2e klassers van Rotterdam) werden onder hoogspanning gespeeld. Na drie uur onafgebroken spelen moest K.T.C. tenslotte met resp. 6—3 en 5—4 het onderspit delven. Dat er echter hard gestreden is, blijkt wel uit het feit, dat van deze laatste 18 wedstrijden er liefst 15 in drie sets gespeeld moesten worden, met als uitsla gen in de derde set van 22. '24, 23—25, 19—21 enz. Een tikje meer routine en uit houdingsvermogen had de weeg schaal naar onze kant doer over slaan. Al met al echter 'n schtte- rend resultaat en een waardig be sluit van een succesvol seizoen. Zuster Inviolata (mej. Dina Pols) die met 4 maanden vaeantie naar Nederland komt voor de finish kwam Fitters uit Waspik te vallen. Bij de Ama teurs moest Damen wegens val opgeven, Snoeren wegens breuk, waarna Kuiten volgt. In de 30e ronde is A. v. d. Ven met Kie kens uit Haarlem 70 a 80 meter uitgelopen, doch ze laten zich door de volgende groep verschal ken en worden achter een valpar- tijtje in het zand gedrongen. Phiijpsen arriveert als nummer 12 juist buiten de prijzen. Zondag 15 Mei wordt deelge nomen aan de wedstrijden in Oss met 55 nieuwelingen en 5 ama teurs. De reis wordt met een v. Dijks touringcar gemaakt. Aanrijding met dodelijke afloop. Maandagmiddag liep het 3-ja- rig dochtertje van M. uit de Tramlaan tegen het achterwiel van een der gemeente-vuilniswa gens, zonder dat de chauffeur hiervan iets had kunnen zien. Het kind werd opgenomen en over leed binnen een paar uren. Gemeenteraadsverkiezingen. Dezer dagen had de nadere of ficiële vaststelling plaats van de namen op de officiële lijst der candidaten voor de leden van de gemeenteraad. In afwijking van de officiële uitslag der voorver kiezingen ziet er de lijst voor wat Loonopzand betreft, als volgt uit: 1. J v. Noije, arbeider: 2 Fr. v. Tilborg, middenstander; 3 J. v. d. Lee, landbouwer; 4 Adr. v. Esch Az., arbeider; 5 J. de Kort, landbouwer; 6 J. v. Dongen, mid denstander;" 7 Jo Moonen, Mid denstander; 8 L. Vromans, mid denstander. De heer J. de Kort, landbouwer, die geen verkiesbare plaats voor zittend lid wenste, ruilde met Adr. v. Esch. D.E.S. Als returnwedstrijd van de or, langs hier gespeelde vriendschap pelijke ontmoeting DES 2-Hero 2 die eindigde in een 4—2 overwin ning van DES 2, gaan onze jon gens Zondag a.s. een bezoek brengen aan Breda. Ook daar moeten de onzen de overwinning mede huiswaarts brengen. Voor DES 4 en 5 staat waar schijnlijk een uitstapje naar het NAC-terrein te wachten om zich daar met de Bredanaars te me ten. Ronde van Nederland. Zoals bekend mag worden ge acht zal dit jaar de Ronde van Nederland ook Kaatsheuvel in zijn Zaterdag rit opnemen. Om halt elf vertrekken de deelnemers uit Tilburg en kunnen dus tussen 11.15 en 11.45 hier verwacht worden. De zuiver berekende tijd moet 11.37 u. zijn. In een adver tentie in dit nummer doet de bur gemeester dezer gemeente een be roep op het publiek om de weg vrij te laten en uitsluitend op het trottoir een staanplaats in te ne men, terwijl kinderen en honden behoren te worden vastgehouden. Het verkeer zal tijdens de route* niet mogen plaats vinden door de Vaartstraat, Verlengde Hoofd straat, Hoofdstraat, Kruisstraat en het Zuidelijk deel van de Loonse Dijk. Evenals op de meeste an dere plaatsen wordt van de Kaats- heuvelse burgerij, die langs de route woont verwacht, dat zij door het uitsteken der vlaggen hun medeleven met dit sportge- beuren zullen demonstreren.. Het bestuur van de Wielerclub Kaatsheuvel stelt zich disponibel om gelden te incasseren voor het uitloven van een sprint, waardoor de wedstrijd in de plaats veel aantrekkelijker wordt. Bij de aankomst van de deel- nemers op Vrijdagavond om 6 u. te Tilburg, zal aldaar op het sportpark door een zestiental van de beste amateurs uit Brabant een koppelcours worden verreden over een afstand van 40 km, waarvoor ook uitgenodigd zijn van de Wie lerclub Kaatsheuvel de renners J. Damen, vermoedelijk als koppel- genoot van Rocks; v. d. Ven, vermoedelijk met koppelmaat Geerts en A. Phipsen, waarvan de maat nog niet bekend is. Dit is voor de Kaatseuvelse renners een geheel nieuw terrein, waarvan de uitslag met belangstelling wordt afgewacht. Wielerclub Kaatsheuvel De leden van de Wielerclub Kaatsheuvel namen Zondag j.l. aan de grote wielerwedstrijden in de Waranda deel, doch hadden met ontzettend veel pech te kam pen. Bij de Nieuwelingen viel de een na de ander uit. Op 500 m. Aanspreker. Reeds geruimen tijd voelde ons dorp het gemis van een aanspre ker. Door meerderen was reeds een poging gedaan om hiervoor iemand te vinden, welke leemte speciaal wordt aangevoeld wan neer een familie een der huisge noten door de dood komt te ver liezen. Deze vrij onhoudbare toe stand staat thans op het punt op gelost te worden. De heer G. Heijda alhier zal zich belasten met de functie van aanspreker. Voetprocessie naar de Zoete Lieve Vrouwe. De jaarlijkse voetprocessie naar Den Bosch had wederom plaats onder leiding van een Eerw. Pa ter Capucijn. Des morgens om ruim 3 uur werd vertrokken van af het Marktpleintje. In Crom- voirt werd de H. Mis bijgewoond en de H. Communie ontvangen, waarna werd opgetrokken naar Den Bosch. Na de H. Mis in de kerk der Paters Capucijnen, werd de Hoogmis bijgewoond in de ka thedraal. In de namiddag werd nog de kapel der Zusters Theresi- anen bezocht, waarna de terug tocht werd ondernomen. In Crom- voirt werd de H. Kruisweg ge beden. Onder het gelui der klok ken arriveerden de pelgrims te ongeveer half zes in onze paro chie, waarna na een korte gods dienstoefening in de kerk en de zegen met het Allerheiligste de bedetocht werd besloten. Ruim 200 personen namen aan de processie deel. Mei-uitstapje. Door de harmonie Apollo uit Kaatsheuvel werd Zondag een Mei-uitstapje naar Loonopzand gemaakt. Na de H. Mis te heb ben bijgewoond, werd om onge veer 10 uur de terugtocht aan vaard. Het spelen van marsmu ziek werd natuurlijk door de be volking ten zeerste op prijs ge steld. Onderwijzer benoemd. Met ingang van heden is in de ontstane vacature van de heer H. Graat uit Riel, die als voor lopig was aangesteld, thans be noemd als onderwijzer aan de R.K. Jongensschool de heer P. Roymans uit Dongen. Ongeval. Voor de tweede maal in drie maanden tijd is een ongeval ge beurd op de Hogesteenweg, waar bij een kind de rijweg overstak en door een motor werd gegre pen. Dit gebeurde Zondagmorgen omstreeks 10 uur, toen de harmo nie Apollo uit Kaatsheuvel huis waarts keerde en aan de grens

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 2