BRANDRAMPEN. W. TIMMERMANS ZPNEN WK WÏH Waalwijkse en Langstraatse Courant Wijde Wereld! UNIEK PRODUCT^ Alle Bankzaken Alle Assurantiën UIT DE I LAGER HUIS ACHTER ATLANTISCH PACT. Hoe men zich tegen de gevolgen er van kan wapenen. 'n 75-jarig aannemersbedrijf in Waspik VERVAARDIGT EEN WAALWIJK Opgericht 1857 BORGSTELLINGSFONDS VOOR DE LANGSTRAAT en HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA. MAANDAG 16 MEI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteud JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 40. Abonnement v 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". EEN REGERINGSVERKLARING. „Naar de vaste overtuiging van de Nederlandse Regering is de mogelijkheid tot een vreedzame op lossing van het Indonesische probleem thans aan wezig. Indien beide partijen er naar streven om de moeilijkheden te verkleinen, die elk van haar thans op eigen terrein ongetwijfeld ondervindt, maar die in het licht van het op grote termijn te bereiken doel van de Ronde Tafel-conferentie van snel voor bijgaande aard zullen zijn, dan zal in onderlinge samenwerking een werk tot stand gebracht kunnen worden, dat straks tot zegen zal strekken van de vrije en souvereine volken van Indonesië en Neder land". Zo luidt het in de officiële regeringsverklaring die de Minister van Overzeese Ge biedsdelen Donderdag in de Kamer aflegde, namens de re gering. In 25 minuten heeft hij het standpunt van de regering uiteen gezet en zoals uit boven aangehaald fragment blijkt, heeft men geenszins een pes simistische kijk op de kwestie. De van Royen-Rhum-over- eenkomst blijkt volgens de verklaring geenszins een pro beren te zijn, of een nood sprong naar een stap die, naar men meent, wel 'degelijk de mogelijkheid voor de oplos sing van dit reeds jaren du rende, steeds wisselende con flict in zich sluit. Deze overeenkomst, aldus de minister, is niet in strijd met de verklaring van 16 Fe bruari, waarin men zeide nooit de terugkeer van de Re publikeinen naar Djokja toe te staan, want men had aan die verklaring de motivering gebonden, dat de Republi keinse regering niet bereid was tot de federale interim regering toe te treden en dat zij nog steeds geen blijk had gegeven aan de eerste eisen van de Veiligheidsraad tege moet te komen. Op deze pun ten is nu een ommekeer inge treden, aldus de verklaring. Wij ontkomen weliswaar niet aan de indruk, dat de moti vering van deze houdingswij ziging een beetje gewild en geforceerd is, wanneer men uit de verklaring van 16 Febr. zijn houding van het ogen blik wil afleiden; waarom zegt men niet ronduit dat men tot een ander inzicht is gekomen, vanzelfsprekend deels door de gewijzigde omstandigheden? Een fragment uit de ver klaring dat ook enige vermel ding verdient, voornamelijk om de gevolgen die 't schijnt gehad te hebben, is het vol gende: De Nederlandse Rege ring heeft besloten in de over gangstijd geen negara's of daerah's of uitbreiding daar van meer te erkennen, voor zover zulks betrekking heeft op gebied, dat voor 19 Dec. 1948 onder Republikeinse con trole stond. Deze bepaling laat onveranderd hetgeen in de betrokken gebieden voor 7 Mei 1949 is tot stand geko men". In dit fragment n.l. moet, aldus de laatste berichten, de aanleiding gevonden worden tot de ontslag-aanvrage van dr. Beel. Want, hoewel van Nederlandse zijde tot nog toe geen verklaring of bevesti ging hiervan is gegeven, dr. Beel schijnt met betrekking tot het vormen van negara's reeds informele toezeggingen te hebben gedaan en kan deze toezeggingen nu niet gestand doen, waarom hij het ondanks aandrang van verschillende zijden, beter achtte zijn ont slag te vragen. Deze uitleg lijkt ons echter al te simplis tisch. Niettemin betreuren wij, en met ons vele anderen, 't zeer, dat een zo bekwaam man, die zich in de korte tijd in Indië zeer verdienstelijk, om niet te zeggen onmisbaar heeft ge maakt, zich niet kan vereni gen met de ideeën van zijn opdrachtgevers en zich ge noodzaakt ziet zich uit zijn verantwoordelijke functie te rug te trekken. Daar echter de officiële ontslag-aanvrage van de Hoge Vertegenwoordiger nog niet ontvangen is, zijn de Kamerdebatten over de over eenkomst tot morgen uitge steld. LUCHTBRUG WORDT GESCHIEDENIS. Inmiddels is ook de lucht brug naar het geblokkeerde Berlijn opgeheven en ze is nu langzamerhand geschiedenis aan het worden. Wij hopen dat men ze geschiedenis moet laten, dat het een afgesloten zwarte periode is in de his torie van Duitsland en dat men voortaan via de begane grond en over wegen van vriendschap en vrede en we derzijds begrijpen Berlijn kan naderen. Om even enig idee te geven van wat de luchtbrug, eigen lijk was, dienen de volgende cijfers: In 10 maanden luchtbrug operatie brachten Amerikaan se en Engelse vliegtuigen meer dan 1.500.0t)0 ton goederen in bijna 200.000 vluchten naar Berlijn. Zij hebben hierbij een gezamenlijke afstand van 87 millioen mijlen afgelegd. De vervoerde voorraden be stonden o.m. uit 950.000 ton steenkool en 438.000 ton voed sel. De luchtbrug kostte naar schatting aan de V. S. 150 mil lioen dollar en aan Engeland 6.500.000 pond sterling. Begin Mei. waren er 380 Amerikaanse en Engelse vlieg tuigen op de luchtbrug, waar onder 200 viermotorige Ame rikaanse Skymasters, een Amerikaanse stratocruister, Dakota's en Britse Yorks en Hastings. Meer dan 57.000 man heb ben de vliegtuigen van de luchtbrug bemand. Met 333 stemmen vóór en 6 tegen heeft het Engelse La gerhuis zijn instemming be tuigd met het Atlantisch Pact. Minister Bevin zag het At lantisch Pact en de opheffing van de blokkade in één ver band, toen hij zei dat het zijn overtuiging was dat 't Atlan tisch Pact de Russen er toe heeft gebracht nog even na te denken over hun tactiek in Duitsland; deze verklaring ging vergezeld van een felle aanval op de agressieve poli tiek van Rusland. En hieruit ziet U weer dat men in geen geval moet den ken dat met het verdwijnen van de luchtbrug ook de we derzijdse botsingen en wrij vingen tot het verleden zijn gaan behoren. Churchill sprak o.m. over de verhouding tot Spanje, dat toch de Geallieer den allerlei faciliteiten had verleend in de voorbije oor log; hij verklaarde dat 't on zin was betrekkingen met Rusland te onderhouden en te weigeren iets met Spanje te doen te hebben. BELGISCHE KONINGSKWESTIE, Tijdens een onderhoud met een Amerikaans journalist heeft Koning Leopold ver klaard, dat België in een ab normale toestand leeft, totdat door het parlement de wet van '45 wordt ingetrokken. Door deze wet wordt bepaald dat de koning in de onmoge lijkheid verkeert zijn land te regeren, hetgeen momenteel in strijd is met de werkelijk heid. De koning stelde het volste vertrouwen in een volksraad pleging en het verwachtte minstens als uitslag 70% van de stemmen voor zijn terug keer. DISTRIBUTIE-NIEUWS. Er zijn weer enkele distri butie-maatregelen genomen, die nogal van de prettige kant zijn; het zou immers niet goed zijn wanneer het weer de ver keerde kant opging. Voor het eerst sinds de invoering van de kolen-distributie worden dit jaar geen nieuwe brand stoffen-kaarten uitgereikt, maar zullen binnenkort rant soenen op de bonnen van de oude kaarten bekend gemaakt worden. Ten departemente worden nog besprekingen ge voerd over een al dan niet verruimen van het rantsoen. Met betrekking tot de ta baksvoorziening wordt 't vol gende gemeld: in het laatst van dit of in het begin van het volgend jaar zal het bin nengoed voor sigaren en kerf tabak, voor zover dit de dol lartabakken betreft, waar schijnlijk vrij komen. Met betrekking tot textiel: in verband met de wijziging van de handelsmarges voor de textielhandel is het niet on waarschijnlijk dat in de toe komst een daling in d'e textiel- prijzen zal optreden. Wat eenieder ten aanzien van de weersomstandigheden steeds bij blijft, dat zijn uit zonderlijk koude winters en warme zomers. Zo zal ieder een zich nog herinneren de hete zomer van 1947 en zal zich deze blijven herinneren. Wat maar weinigen echter bijgebleven zal zijn, dat zijn de noodlottige gevolgen, wel ke deze zomer gehad heeft voor velen in deze provincie. Er hebben toen namelijk over de gehele provincie uitgebrei de branden gewoed, welke door de grote droogte en het daarmee samenhangende ge brek aan water het karakter van een catastrofe kregen. Een hoogtepunt bereikten de ze brandrampen in Augustus 1947 bij de grote boerderij- branden te Asten, Beers en Someren. Onmiddellijk is van ver schillende zijden het initiatief genomen tot hulpverlening, hetgeen tenslotte resulteerde in de oprichting van een pro vinciaal Rampen-comité ad hoe op instigatie van de Com missaris der Koningin in Nrd.- Brabant. Het comité nam op zich de hulpverlening te coör dineren en de beschikbare gel den te verdelen. Naast een aantal particulie re giften waaronder ge noemd mag worden een zeer royale bijdrage van de Bis schop van 's-Hertogenbosch - werden belangrijke bedragen ontvangen van de Stichting Nederlands Volksherstel, het Nationaal Rampenfonds, de z.g. Pleisteractie van de Zeer Eerw. Heer Henri de Greeve, 't Provinciaal Opbouworgaan „Brabants Volksherstel", de collecte der brandweercorp sen in Noord-Brabant en van verschillende instellingen van de N.C.B. In de loop van 1948 is het comité met zijn werkzaamhe den gereed gekomen en op 20 December van hetzelfde jaar ontbonden. De beschikbare gelden werden over de daar voor in aanmerking komende getroffenen verdeeld, waarbij in totaal 107 gezinnen, ver deeld over 34 gemeenten, wer den geholpen. Bij het vaststellen der uit keringen is echter een belang rijke bijzonderheid aan de dag getreden. Bij het overgrote deel van de getroffenen is 't bedrag der schade aanzienlijk verhoogd, doordat zij veel te laag of zelfs helemaal niet verzekerd waren. De gevallen, waarin de fi nanciële toestand van het be drijf behoorlijke verzekering niet toelaat, daargelaten, moet de oorzaak meest gezocht wor den in de nalatigheid van de betrokken ambtenaren. Vooral in bedrijven, die dermate aan brandgevaar onderhevig zijn als boerderijen hetgeen in 1947 is gebleken is het te laag- en het niet verzekerd zijn alse onverantwoordelijke bedrijfsvoering te bestempe len. Het comité wenst er in dit verband nog eens uitdrukke lijk op te wijzen, dat de aan de brandslachtoffers van 1947 verstrekte hulp slechts is ver leend op grond van de uitzon derlijke toestand, die de droge zomer van 1947 schiep. Vele landgenoten hebben hun bij drage verleend in het besef van het catastrofale van deze zomer voor de getroffenen. Het is daarom voor de toe komst zaak, dat allen, wie dit aangaat en dit zijn niet in de laatste plaats de boeren reeds thans zelf voorzorgs maatregelen gaan nemen te gen de gevolgen van derge lijke rampen als brand. Een ieder bezie thans ernstig de mogelijkheid van verzekering van zijn eigendommen tegen brand- en andere rampen. Zij, die zich nog niet of te laag verzekerden, dienen voor ogen te houden, dat de gevol gen voor hen rampzalig kun nen zijn en dat zij niet mogen speculeren op de gemeen schapszin van anderen. Zij, die zich oorspronkelijk zodanig verzekerden, dat zij eventuele schade aan hun eigendommen volledig meen den te hebben gedekt, dienen na te gaan of het bedrag, waarvoor zij zich verzeker den, bij het huidige prijsni veau nog wel toereikend is. Men realisere zich 't grote risico, dat men door onacht zaamheid neemt ,en wende zich zo spoedig mogelijk tot een terzake deskundige. Het Rampencomité. Vandaag is er feest bij de fa. C. J. Savelkouls, Spoor straat 10 te Waspik; vandaag bestaat het bedrijf namelijk 75 jaren. En omdat een zakenjubileum van 75 jaren toch wel enige vermelding verdient, zijn wij eens een praatje gaan maken met een van de firman ten en in dit praatje kwamen wij te horen hoe dit bedrijf zich ontwikkelde niet allee tv maar obk dat het langzamer hand een internationale vermaardheid gaat genieten door het vervaardgen van een uniek product, waartoe het in staat gesteld wordt door dt deskundigheid van de firman ten en de bekwaamheid en trouwe ijver van het personeel, waarvan een lid vandaag zijn 40-jarig jubileum viert. „MET KRUIWAGEk EN SCHOP". Heel primitief is de heer Ma thijs Savelkouls begonnen, toen hij zich 75 jaren geleden, afkom stig van Rosmalen, in Waspik als zelfstandig aannemers vestig- men alle producten voor de bouwnijverheid, behalve stenen en kalkzo b.v. cementdakpan- nen, die vooral direct na de oor log een uitkomst waren hier voor de streek, die met duizenden in de handel werden en worden ge bracht men vervaardigt ook ter- de. „Met niets dan een kruiwagen en een schop", zoals ons de oud ste firmant verzekerde, en met 5 cent per ,uur, waarmee hij zijn zaak in stand moest houden en voor zijn gezin van 12 kinderen moest zorgen. Één van deze 12, C. J. Savelkouls, kwam bij zijn vader in de zaak, die nog steeds heel bescheiden was, zodat zij 't nog met hun tweeën af konden. 35 jaren bestond de zaak al, toen de eerste vaste knecht in dienst werd genomen, 't Was J. v. Eer- sel, die er nu nog steeds is en dus zijn 40-jarig jubileum viert. J. v. Eersel kent waarschijnlijk nie mand in Waspik, maar „Jaopke" is tot buiten Waspik bekend. Hij is steeds een ijverig en trouw op perman geweest en verstaat ook het betonwerk zeer goed. Hij is het factotum van de zaak en daarom zal er ook ter ere van hem flink gefeest worden. Vanaf de tijd dat Jaopke in de zaak werkte, begon het bedrijf te groeien. Men ging ook, wanneer men 's winers niets te doen had of wanneer het weer te slecht was, betonwerk vervaardigen en zo is geleidelijk aan het bedrijf gegroeid tot wat het nu is, een vierledig bedrijf, een timmer-, be ton-, grafmonumenten- en met selbedrijf. 't Is veel veranderd bij vroe ger kon er vroeger geen kar of auto op het bedrijf komen, nu beschikt men over ruime loodsen en werkruimten, die echter te klein zijn geworden. Was 't vroeger een een-mans zaakje, nu werkt men met 13 man personeel voor jaarlijks gemid deld minimaal 260 klanten. Het is steeds een gewone klan tenzaak geweest en men streeft er naar dit te blijven. Enige tijd is men groot aannemer geweest en toen bouwde men dé gehele Kardinaal van Rossumstraat te Dongen, maar dit beviel niet en men werd weer klantenzaak en een bewijs voor het juiste inzicht van de firmanten is het feit, dat men met het werk momenteel bij na geen raad weet, terwijl andere aannemers heel weinig te doen. hebben. In het betonbedrijf vervaardigt razzo-werk^ zoals gootstenen enz. „Als grootvader dit zag", zei ons de heer Savelkouls, „dan zou hij Zeggen „dè houde nie vol". Want grootvader was een zeer gematigd man, die niet zo voor uitstrevend was en te keer ging, toen zijn zoon eens een heel ton cement durfde te bestellen, terwijl het nu per wagon wordt aange voerd. Velen zullen zich Mathijs nog wel herinneren, zoals hij dikwijls met zijn klein wit linnen geld- zakske in zijn hand zijn leveran ciers te voet ging betalen. EEN UNIEK PRODUCT. Dat de fa. Savelkouls niet de eerste de beste is, bewijst wel het feit, dat men eens bijna patent had op een product, het octrooi was er reeds. Het was een drai- neerbuis, zo goed van kwaliteit, dat d'e Duitsers zeurden of ze as jeblieft het vliegveld Volkel wil den draineren. Men kon van alles krijgen, de Dutsers zouden wel 'n fabriek bouwen, enz, enz. Maar de firmanten, wier oudste broer in de Meidagen van 1940 door de Duitsers werd neergeschoten, dachten er anders over en ver kochten de fabricage van hun product. Intussen heeft men weer de alleen-fabricage' van een nog beter en nog zeldzamer product de Klankschelp, die boven preek stoelen wordt aangebracht voor de accoustiek. Als enige firma fabriceert de fa. Savelkouls deze instrumenten in samenwerking met ir. Schweichman uit 's Bosch. En ze voldoen uitstekend. Vele kerken in Nederland hebben reeds een klankschelp uit Waspik; d'e export anar België is zo goed als geregeld. In de grote St. Gndule te Brussel heeft men een proef aangebracht, die dermate voldeed dat vele orders uit België binnen komen. Men overweegt de moge lijkheid tot vestiging van een zus terbedrijf in België, terwijl er ook al plannen bestaan met betrek king tot Frankrijk. Maar uit Bel gië kreeg men reeds de verzeke ring van 3 opdrachten p. maand en meer kan het bedrijf ook heus niet verwerken, want aan iedere schelp is ruim drie weken werk. Uw verslaggever heeft zich heel elementair en heel primitief de grondbeginselen van het sy steem uit laten leggen, maar hier is voor de beste architect nog niet wijs uit te worden. Allereerst gaat men de kerk eens bekijken, de geluidslijnen van het gebouw berekenen en de geluidsgolven en na een rekensommetje van pl.m. 14 dagen is ir. Schweichman zo ver dat hij enkele lijnen op pa pier kan zetten, aan d'e hand waarvan de jongste firmant voor namelijk dan de constructie van de klankschelp maakt, die zo moet zijn dat het geluid volko men hoorbaar is in alle hoeken van het kerkgebouw. Het zijn vreemde dingen die klankschel pen; geen egaal, ietwat gebogen eivormig vlak, zoals hier in de St. Jan, maar een bord, dat soms onregelmatige vormen heeft en waarin iedere lijn, iedere onge lijkheid ergens toe dient. Zc hangt in de grote St. Catharina- kerk te Eindhoven een tamelijk kleine klankschelp, terwijl in een kleine kerk te IJsselstein een klankbord hangt van 4J-j; meter doorsnede. Vanzelfsprekend wor den deze schelpen aangepast aan de omgeving, zodat het aesthe- tische aspect er niet onder lijdt. Een klein voorbeeld van de deugdelijkheid van deze produc ten willen wij nog even geven. Deken Heezemans in Eindho ven was niets te spreken over de accoustiek in zijn Catharinakerk, die ook niet met behulp van een geluidsinstallatie te vverbeteren was. Philips bood gratis de nieuwste installatie aan, maar deken Heezemans wilde 'n klank schelp uit Waspik proberen. En het forse geluid van de deken, dat eerst zelfs niet met een micro foon in geheel de kerk te verstaan was, was, toen het klankbord was aangebracht, volkomen te volgen, zelfs op het plein. En wat meer was dan dat, het was de stem van deken Heezemans die men buiten hoorde, terwijl met 'n geluidsinstallatie iemands stem on herkenbaar word. Zo draagt deze klankschelp, waarvan Ir. Schweichman de be rekening kent, maar de construc tie niet en waarvan de 75-jarige firma Savelkouls de constructie kent, maar de berekening niet, de roem van Waspik en in het bij zonder van de jubilerende aanne mers door heel het land, ja, tot over de grenzen. BENOEMING. Tot leraar Scheikunde aan de R.K. H.B.S. en M.M.S. al hier, is met ingang van 1 September a.s. benoemd dhr. Dr. P. Coebergh te 's-Bosch, docent aan de R.K. Leergan gen te Tilburg. Donderdagmiddag hield bo venbedoeld Borgstellingsfonds een algemene Bestuursverga dering in Hotel „De Twee Ko lommen" alhier, onder voor zitterschap van de heer Jan Tielen. Uit de Ingekomen Stukken bleek dat waren herbenoemd als afgevaardigde in dit be stuur: de heren Bianchi uit Geertruidenberg, W. v. d. Noort uit Made, Louis van Drunen uit Drunen en M. J. P. van Loon uit Waalwijk. De gemeente Veen was overge gaan van het Fonds te Dor drecht naar dat vanfeWaalwijk en de burgemeester dezer ge meente de edelachtbare heer Landman is als afgevaardigde aangewezen. De secretaris de heer J. v. Nuenen bracht een uitvoerig en interessant verslag jaarver slag uit, waaraan wij nader een en ander hopen te ont lenen. De üitzetcapaciteit voor 1949 bedraagt 70.000. Het financiëel verslag en de balans werden goedgekeurd. Uit het verslag der werk zaamheden vanaf 1 Jan. tot heden bleek, dat de aanvra gen toenemen. In die tijd zijn er reeds 23 ingediend, waar van aan 10 aanvragers reeds 10.900 voorschot werd ver leend, terwijl aan andere sa nerende hulp werd verleend en andere nog in behandeling zijn. Van de 23 gemeenten in het rayon van 't fonds, zijn er thans 16 aangesloten met een aantal inwoners van 86.598, terwijl er nog 7 buiten staan met 17.763 inwoners. DERTIG-JARIG JUBILEUM BOUWVAK- ARBEIDERSBOND. Woensdag j.l. herdacht de Waalwijkse Bouwvakarbei dersbond St. Joseph het feit van de oprichting, die dertig jaren geleden had plaats ge had. Met de viering van dit feest is een hele dag mee gemoeid geweest en nog zal het de ar beiders niet verveeld hebben. 's Morgens was er een H. Mis met algemene H. Com munie, waarna men aanzat aan een goed verzorgde: kof fietafel in het K.A.B.-gebouw, waar verder de dag zóu wor den doorgebracht. Na dé kof fie speelde men kaart of bil jart, er was ook een barak- concoups, of hield men zich op andere aangename manier on ledig tot om 6 uur het avond- programma begon, waarbij ook de vrouwen of verloofden van de leden aanwezig waren. Ook nu deed men zich weer te goed aan een fijne koffie tafel; men luisterde naar de woorden die een afgevaardig de van 't hoofdbestuur sprak, naar de mooie amusements muziek van de RIO-band en naar hetgeen door eigen leden naar voren werd gebracht en zo bracht men de avond in grote onderlinge gezelligheid door en men vond het alleen maar jammer dat dergelijke dagen altijd te gauw om zijn. OOK DE BOUWPATROONS. Evenals de arbeiders begon nen zij de dag met een H. Mis en een koffietafel, die in Ho tel „De Twee Kolommen" goed was verzorgd, waarna men per touringcar naar Rot terdam vertrok, waar men 'n interessante en leerrijke ex cursie maakte naar het bouw centrum. Hoewel men wat later in Waalwijk arriveerde d^n aan vankelijk de bedoeling was, bleek er de stemming toch niet het minst onder geleden te hebben, evenmin als de eetlust, die getoond werd aan een diner in „De Twee Ko lommen". Om de spijsverte ring te bevorderen, kegelde men toen nog enkele partijen. Ook de patroons hebben van hun dag genoten. COLLECTE OUDEN VAN DAGEN. Zaterdag a.s. zal het Comi té Ouden van Dagen een gro te huis-aan-huis-collecte hou den; met enkele wagens met muziek zal door de straten van Waalwijk gegaan worden om gelden in te zamelen. Eigen lijk behoeft deze collecte geen aanbeveling, want wie zal im mers zijn bijdrage, al is ze nog zo klein, niet willen geven voor de oudjes, die reeds maanden verlangen naar het volgende uitstapje. Het ligt aan de Waalwijkse bevolking of de oudjes dit jaar weer zo'n gezellige dag zullen krijgen, waarop zij een ogenblik de zorgen en narigheid van hun oud bestaan kunnen vergeten. Wij zijn echter overtuigd dat de Waalwijkse mensen er voor zullen zorgen dat de Ouden van Dagen wederom een dag kunnen genieten van de vrij gevigheid en het medeleven -van geheel Waalwijk. Nie mand zal nalaten zijn bijdra ge voor dit mooie werk a.s. Zaterdag te geven. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren: Rochus C. L., zv. C. L. de Ruijter-van Eijk Henricus J. M., zv. L. H. v. Dongen-Donders Johannes A. M., zv. A. Korthout-Swin- kels Johannes C. M., zv. L. M. Burmanje-de Gouw Wilhelmus B. F., zv. F. Ernst- v. d. Heuvel Elisabeth M., dv. J. G. Mieris-Claessen Adriaan, zv. M. J. Versteeg- Treffers Hendrika, dv. H. J. Möring-v. Loon Cornelis M. C., zv. M. W. Heesbeen- Dannenberg Wilhelmina G. J., dv. W. A. van Broek- hoven-v. Ballegooy. Overleden: Geen. Huw.-aangiften: A. P. Ver meer 31 j. te Loonopzand en M. P. C. Robben 26 j. te Waal wijk C. de Haas 33 j. te Sprang-Capelle en A. E. van Zeist 25 j. te Waalwijk Q. Kuis 25 j. te Loonopzand en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1