Waalwijkse en Langstraatse Courant J&uisflh&ttt Woningbouw in WAALWIJK Vóór vijftig jaren Voor de a.s. H. Communie H. Speet. Markt 3, Waalwijk Plechtige herdenking van de Uitstekende resultaten. maar woningnood te groot MAANDAG 23 MEI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HÜ ZUIDEN 72e JAARGANG No. 42. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 2,5 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT U KAATSHEUVEL TEL. 66. IETJONGSTE KAMERDEBAT Het debat in de Tweede Ka mer over 't van Royen-Rum- accoord heeft zich gekenmerkt door een zekere matheid. Het leek er op of men in de Ka mer genoeg heeft van de kwestie met Indië. en alsof men het de Regering bijna kwalijk nam dat ze de rust poogde te verstoren in een oud-mannenhuis. Gelukkig dat de communisten nog 'n twee tal moties ingediend hadden waarover men stemmen kon, want anders zou men nog niet geweten hebben hoe men aan het debat een einde moest maken. En verbeeld je dat de heren nu nog steeds aan het praten waren! Zoals we vorige week ver wachtten, heeft men het de Regering niet lastig gemaakt. Natuurlijk hebben de opposi tie-partijen blijk gegeven van hun afkeer en hun afgrijzen" voor een regeringspolitiek, die per slot is uitgedraaid op een verdrag als het bovengenoem de accoord. Oud-minister Wei ter zei zelfs „de jongste re geringsverklaring niet lands- verradelijk te noemen, maar wel zeer schadelijk voor 's lands belang". Maar verder was alles erg kalm en tam en zelfs het aftreden van dr. Beel als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon kon in het de bat niet het nodige vuur bren gen. Men vroeg waarom hij eigenlijk heen ging, kreeg een verklaring, sprak wensen uit omtrent de nieuwe H.V.K., kreeg vage toezeggingen op die wensen en daarbij bleef het. Neen, we kunnen niet zeg gen dat deze Kamer een goe de indruk maakt. Blijkbaar voelt ze zich niet tegen de Regering opgewassen en laat ze zich heel netjes terugdrin gen. De heren schijnen zelf trouwens wel zo iets te voe len. Men klaagde er over, dat de Kamer niet over de inhoud van het accoord was ingelicht vóór het tot stand kwam. Niet nodig, meende de minister v. Koloniën a.i., en ook onmoge lijk. Niet nodig, want het be trof hier een kwestie van uit voering, van bestuur, en de Kamer heeft alleen rechten op het gebied van wetgeving. Dit vond prof. Romme toch wel wat al te boud geredeneerd en hij wees er de minister te recht op dat er ook nog on geschreven rechten bestaan. Maar het was ook onmogelijk geweest, volgens de minister. Want de regering zat in tijd nood, moest op zeer korte ter mijn beslissen en kon de Ka mer tevoren niet raadplegen. Nog er van afgezien dat het bijeen roepen van de Com- missie van een en ander ken- nis had kunnen nemen, vra gen we ons af hoe de Rege ring in tijdnood is gekomen. Was het beslist niet mogelijk de goedkeuring van het ac coord b.v. 24 uur uit te stel len? Hëbben Rum c.s. geëist, dat de goedkeuring van onze Regering er binnen een be paalde tijd zou zijn? Hebben ze door het stellen van die tijdslimite onze Regering weer eens in een dwangpositie ge bracht? Was het opzet om zo doende te zorgen dat die las tige Volksvertegenwoordiging in Nederland er buiten zou blijven? Vragen, waarop we graag een antwoord zouden zoeken, maar in het Kamer debat niet beantwoord von den. De Regering heeft beter schap beloofd. Deed ze dit al niet eens meer? Niet dat ze voortaan de Kamer in haar geheel vóór het tot standko- men van accoorden of afspra ken zal inlichten; dat kan er blijkbaar niet af. Maar ze zal de Commissie voor Indische Zaken voortaan, zo mogelijk, inlichten. Enfin, een half ei is beter dan een lege dop! En op wat de Regering zegt, kan men aan. Sprak zij er in Ja nuari niet van, dat een herstel van de republiek Djokja on mogelijk was? Nu kreeg dhr. Weiter echter te horen dat hij in eind Maart al had kunnen begrijpen dat zo'n herstel aan staande was en half Mei was het herstel een feit geworden. Dat zijn echter allemaal maar kleinigheden, waarover men in een Kamerdebat niet spre ken kan. Daarover spreekt 't volk, echter niet zijn vertegen woordigers! TEL.-ADRES „ECHO". tegen de maatregelen der be zetters, beroepen op de Haag se Conventie, en dat dit mo gelijk was. is te danken aan hen, die in 1899 het Landoor- logs-reglement ontwierpen. Spr. behandelde de pogingen der Duitsers om in te grijpen in de rechtspraak en in de leiding der spoorwegen, de status,van de illegale strijders, de vlucht van generaal Gir- qud en de mogelijkheid, wel ke voor deze vrijheidsheld be stond om via Zwitsers terri toir naar zijn vaderland terug te keren. Als student, zo eindigde spr., als professor, als soldaat, als rechtskundig adviseur bij Bui tenlandse Zaken, als lid van het Permanente Hof van Ar bitrage, als Rechter en later President van het Internatio nale Hof van Justitie, heb ik mij immer bevonden in de sfeer der Vredesconferentie van 1899. Deze conferentie was meer dan een voorbijgaand moment in de historie. Haar werk was niet vergeefs, haar overeenkomsten zijn niet ge worden tot een dode letter. Zij zijn, en blijven deel uit maken van de internationale rechtsorde van vandaag. Zij zijn onderdelen en factoren van onze beschaving en daar om was het de moeite waard de eerste Vredesconferentie van 1899 vandaag te herden ken. Nadat allen staande 't Wil helmus hadden aangehoord, was deze plechtige herden king ten einde; de herdenking van een vredesconferentie, die naar 't uiterlijk weinig resul taat heeft gehad, maar die naar het oordeel van deze vooraanstaande autoriteiten op het gebied van internatio naal recht, tot op de huidige dag haar vruchten afwerpt. 's-Gravenhage, 18 Mei '49. ontvingen wij een grote sortering Communie-artikelen, zoals Kerkboekjes - Rozenkranzen - Beeldjes Lepeltjes - Schilderijtjes - Colliers, enz. Zje^onzespeciale Communie-étalage In „De Gooi en Eemlander" van 29 Maart j.l. is een artikel opgenomen onder de titel „Nonchalance maakt veel slachtoffers". Hierin beweert de schrijver onder meer: 1. Een militair in Indonesië draagt nooit een helm. 2. Geen militaire wagen heeft zandzakken. 3. De Nederlandse soldaat ontduikt bewust de be velen van zijn superieu ren. 4. Hierdoor vallen vele slachtoffers. De lichtende kronen in de oude Ridderzaal wierpen een feestelijk licht over de plech tige vergadering, die daar was bijeengekomen om te geden ken hoe vóór vijftig jaren de eerste Vredesconferentie op het Huis ten Bosch werd ge houden. Tussen het plechtige zwart en wit der vele hoog waardigheidsbekleders plekte hier en daar de vrolijker noot van een elegant damestoilet of het khaki van een officiers uniform. Nadat het strijkorkest van de Kon. Mil. Kapel onder lei ding van kapitein-kapelmees ter Rocus van Yperen, de Sin- fonia Van Bach had ten ge hore gebracht, besteeg Prof. Jhr. Mr. Dr. W. J. M. van Ey- singa, Raadsheer in het Int. Hof van Arbitrage, 't spreek gestoelte. Hij wees op de gestadige ontwikkeling van het inter nationale recht gedurende de negentiende eeuw, in 't eerst zo weinig gezien en begrepen. Internationalisme bestond reeds naar de geest, voor het zich materialiseerde. Juristen begonnen geleidelijk aan in te zien de betekenis der mul tilaterale conventies voor de ontwikkeling van het interna tionale recht in het algemeen Geleerden en staatslieden werkten hiertoe samen. Het uiteindelijk doel was een toe stand van vrede, die zich al leen dan zou kunnen mani festeren, wanneer de Staten onderling besloten hun ge schillen door vreedzame mid delen, d.w.z. door middel van arbitrage, tot oplossing te brengen. Spr. noemde in het bijzonder de naam Prof. Van Vollenhoven, die een samen vatting van internationaal recht samenstelde, zo brillant, dat een vergelijking met Gro- tius' befaamde werk niet ten' onrechte geschiedt. Helaas, dank zij het beperkte gebied dat de Nederlandse taal be strijkt, is het in vreemde lan den vrijwel onbekend Het resultaat van de eerste Vredesconferentie zag Prof. Van Eysinga vooral in de be faamde conventie voor vreed zame regeling van internatio nale disputen. Een uiterst be langrijk feit was dat de oorlog als politiek instrument offi cieel werd verworpen. Dit is schoon, het is zelfs schitterend. Maar het voldoet niet zolang zij, die het recht moeten toepassen, zich bezig houden met een politiek, die zij als recht presenteren. Spr. vroeg zich af of niet de UNO gevaar liep in een politieke organisatie te verlopen waar door men dezelfde doeleinden zou zoeken te bereiken, die men anders door middel van con oorlog hoopte te verwer kelijken. Alleen de regel van het recht mag het fundament vormen van deze internatio nale organisatie. Nadat de Kon. Mil. Kapel de Piet-Hein-Rhapsodie van Dr. Peter van Anrooy had ten gehore gebracht, was 't woord aan Z. Ex. M. Jules Basde- vant, president van het Inter nationaal Hof van Justitie. Deze spreker, na de voorge schiedenis van de eerste Vre desconferentie te hebben na gegaan, wees er op, hoe de ge dachte aan arbitrage als mid del tot oplossing van interna tionale geschillen door het werk der vredesconferentie in de geesten was wakker ge roepen. Via het Hof van Ar bitrage kwam het in 1945 tot de stichting van het Interna tionale Hof van Justitie. In het bijzonder gewaagde spr van zijn activiteit als rechtskundig adviseur van de Franse Regering tijdens de be- zettmgsj aren. Talloze malen kon men zich, bij het verzet Laat ik trachten boven staande punten 1 en 2 te ver klaren en de brutale beschul digingen ad 3 en 4 te logen straffen. Het leger in Indonesië heeft twee types helmen in gebruik. De platte Engelse en de uit 2 delen bestaande Amerikaanse helm, n.l. een bakelieten bin- nenhelm en een stalen bui tenhelm. De Engelse biedt al leen bescherming aan het hoofd. De Amerikaanse gaat tot bijna over de oren. De laatste is vrij zwaar. Geen enkele stalen helm biedt voldoende bescherming. Een goed gericht schot van 40 a 50 meter afstand gaat door elke stalen helm heen. Wij hebben het geprobeerd met een Lee Enfield geweer. Nu heeft een L.E.-patroon een koperen mantel om de loden kogel en is dus minder hard dan een karabijn of Japanse kogel. Op wacht in kazematten, om bivaks en kampementen, wordt nagenoeg steeds de Amerikaanse helm medege nomen. De Engelse biedt hier voor vrijwel geen bescher ming. Ik verzeker U evenwel, dat U, na 2 uur wacht, dé helm rustig naast U legt. Geen mens houdt de helm 6 uur op zijn hoofd. En een wacht van 6 uur is geen onbekende hier. 's Nachts zet je het ding helemaal niet op, want dan wordt je niet gezien. Bij aan vallen en beschietingen op bi vaks e.d. wordt de helm wel gebruikt, want een kogel kan afketsen. De peloppers zijn echter niet zo'n beste schut ters over het algemeen. Op actie wordt de helm nooit meegevoerd. Geen mili tair denkt er aan om bij meer daags acties of patrouilles van een 8 a 15 uur een helm op te zetten. Eén keer hebben wij bij een mars van 8 km., in de avonduren, de helm ge dragen. Na die mars had je zó'n pijn in je hoofd en nek, dat je zwoer nooit meer een helm te dragen. Deze mars was over de weg. Wat dunkt U dan van een actie in zwaar terrein en brandende zon? Probeert U eens een storm aanval uit te voeren met zo'n stotend ding op Uw hoofd. Eén of twee stormaanvallen is voor een patrouille heel ge woon. Als je 's nachts met een helm loopt, maken de takjes die er tegen aan tikken een lawaai, dat ver te horen is. Carrierpersoneel e.d. draagt soms een helm, ook chauf feurs. Maar b.v. beveiligings patrouilles, die eventueel van een rijdende auto moeten springen, halen dit niet in hun hoofd. Ik verzeker U dat de be weeglijkheid en aggressiviteit van de troepen in het veld hier, door een zo licht moge lijk hoofddeksel, verhoogd wordt en tevens dat hierdoor de veiligheid van de man gro ter wordt. Dat zal ieder mili tair uit Indonesië bevestigen! Dat er meer slachtoffers val len door zonder helm te lopen of wat ook, is absoluut on juist. Tegen scherven behoeven wij hier geen helm op te zet ten. De vijand heeft geen ar tillerie en weinig mortieren. Bovendien schieten ze daar bar slecht mee. Dan de zandzakken. Ik weet zeker dat zeer veel wagens zandzakken hebben. Het is evenwel niet waar dat er een order is, die bepaalt, dat elke militaire wagen zandzakken moet hebben. Nu hebben zandzakken ook bezwaren en bieden geen ab solute beschermihg. Op de plaats van een bestuurder van een auto, carrier enz., is een zandzak lastig. Op een wagen, waarmede troepen vervoerd worden, kan men de gehele bak niet vol zandzakken leg gen om verschillende redenen, o.a. de wagen wordt te zwaar voor de republikeinse wegen, met wankele bruggen en tankvallen etc. In een carrier moet elk hoekje worden uitgebuit. De ruimte is zeer schaars in zo'n voertuig. Evenwel worden naast de bestuurder en boven de achterwielen vaak zakken gelegd. Zandzakken bieden 'n weinig bescherming tegen lichte tot middelzware mijnen. De scherven van zware mij nen en bommen gaan dwars door een zandzak. Nu gaan voor iedere gemotoriseerde colonne enige pioniers, die met prikstokken of detectors de weg afzoeken en die bieden heel wat meer zekerheid dan een zandzak. Het aantal slachtoffers door mijnen is dan ook zeer gering. Nu punt 3. In bewust ar tikel staat dat er een leger order is, dat buiten de centra de helm door iedere militair moet worden gedragen. Een legerorder van dien aard bestaat niet. Wel heeft de Legercomman dant richtlijnen (dus geen be vel) hieromtrent uitgegeven. Iedere korpscommandant kan dus in overeenstemming met deze richtlijnen orders uit vaardigen, welke zullen afhan gen van het type helm, het terrein en de guerilla-activi- teit ter plaatse. En dit kan niet achter een redactie-tafel be oordeeld worden. Voor mijn onderdeel b.v. is de order van kracht dat op convooien e.d. buiten de stad en door op post staande mili tairen de binnenhelm (die zeer licht is) moet worden gedra gen. Gelooft U dat wij orders ontduiken, die gegeven zijn om onszelf en onze kamera den te beschermen? Kom, kom. Wat bezielt de Nederlandse pers tegenwoordig? Eerst heb ben we een serie artikels ge had over onze wreedheden enz. waarin je de gekste din gen las. Bijv. de „officier" uit Djokja noemde het Ne derlandse Korps Speciale Troe pen een bende ontuig. Stelt U zich voor dat een officier van de Royal Horse Guards de Royal Engineers een stel schoften zou noemen. Heel Engeland stond op zijn kop. Maar dat een officier van de Koninklijke Landmacht zoiets in de krant schrijft, schijnt men normaal te vinden. Stelt U zich voor dat een Amerikaans officier tijdens de oorlog een collega van de In telligence Service voor vrou wenjager (excusez du mot) uitschold. Roosevelt zelf zou ingegrepen hebben. Als het in Nederland in „De Groene" staat, wordt het stilzwijgend geapprecieerd. Nu deze methode blijkbaar geen succes heeft gehad, zuigt „De Gooi en Eemlander" iets nieuws uit zijn journalistieke duim. O.m. constateert ge noemd blad, dat op rustige plaaisen de waakzaamheid verslapt. Hoe kan de redactie dit constateren? Hoe weten ze dat het waar is, gesteld dat een militair het hun geschre ven heeft? Ik was gedurende zeven maanden op een eenzame bui tenpost waar nooit iets van betekenis is gebeurd. Maar iedere dag liepen we min stens drie patrouilles en des nachts hadden we rond 't ge hele kampement .wachtposten en hinderlagen in het terrein. Journalist, stop dit geschrijf. Houd op met die walgelijke aantijgingen en vertrapping van eigen leger en dus zelf bevlekking van Uw eigen volk. U beledigt niet alleen ons, maar vooral onze Vaders en Moeders. Ze hebben het moeilijk genoeg. Het is mis dadig door Uw geschrijf de moeilijkheden voor hen te vergroten. Bij sommige mili tairen ontstaan zielsconflicten en door U vallen slachtoffers' Ziet U in de zoon van Uw buurman, kennis of neef een koelbloedig moordenaar of een dwaas die met zijn leven speelt? Denkt U dat een guerilla bestrijden een theekransje is? Bent U vergeten dat wij zonen van hetzelfde volk zijn als U? Bent U het Thuisfront dat ons morele steun geeft? Stop dan dit weerzinwek kend gedoe. Wij wensen geen roem en eer, maar wij eisen recht en waardering voor ons, onze ouders en vooral voor onze gevallen wapenbroeders. Djokjakarta, 7 Mei '49. Soldaat Simon van Adelberg RODE KRUIS. Als alles wegvalt blijft het Rode Kruis bestaan. üw Rode Kruis moet paraat blijven; Uw steun is daarvoor ook onmisbaar. Met UW guldens zorgt UW Rode Kruis voor UW noodlijdende medemensen. GEEFT MILD BIJ DEZE EN BIJ ONZE COLLECTE VOLGENDE WEEK. Zendt onze medewerkers niet met ledige handen weg. Ontvang ze vriendelijk. de woningen, beheerd door de woningbouwverenigingen in Baardwijk en Besoijen. Men stelt echter op dit record niet zo'n hoge prijs, want dit aan tal is op zich te hoog in ver houding tot het totale aantal woningen ter plaatse. En bur gemeester Lambooy zal het ogenblik toejuichen, dat par ticulieren zullen kunnen gaan bouwen, ook huizen die weer aan derden kunnen worden verhuurd, een vorm van geld belegging dus. Zij kunnen hierbij gebruik maken van de fmancieringsregeling 1947 en 1948 al of niet gecombineerd met de gemeentelijke hypo theekregeling. Terwijl daaren boven is te hopen dat ook de bouwkasspaarders in de ge legenheid worden gesteld hun plannen uit te voeren. Niettemin, aldus de burge meester, kan met voldoening geconstateerd worden dat de bouw in deze gemeente vlot is verlopen en dat de aanleg van behoorlijke straten hiermee gelijke tred heeft kunnen hou den. NOG LANG EEN VRAAGSTUK. Waar echter de bevolking in 2V2 a 3 jaar met pl.m. 1000 toeneemt, zal het woning vraagstuk nog vele jaren de diligentie van gemeentebe stuur en particuliere bouwer blijven vragen en is het tijd stip waarop men over vol doende woningen zal beschik ken wellicht nog ver verwij derd. De burgemeester verklaar de: Het blijft een grote zorg, die we echter gezien de re sultaten opgewekt behartigen, ten bate van onze inwoners en om de lasten en moeilykheden van morele, sociale en hygië nische aard daardoor met spoed te verminderen. HET UITBREIDINGSPLAN BINNENKORT IN BEHANDELING. Wanneer, zoals te verwachten is, in de gebruike lijke gemeenteraadsvergadering van Juni of Juli het uitbreidingsplan in eerste instantie behandeld zal worden, ontstaat er begrijpelijkerwijze van de zijde der gemeentenaren meer belangstelling voor de uitbreiding van Waalwijk en wij zullen dan van zelfsprekend aan deze belangstelling tegemoet komen. Maar nu dit te gebeuren staat, lijkt het ons niet ondienstig eens een korte recapitulatie te geven van wat werd bereikt, of dit jaar bereikt gaat wor den en een weergave van de toestand op woning- gebied, zoals die momenteel is. Hiertoe zijn wij in staat, door een onderhoud dat wij met Burgemeester Lambooy mochten hebben. WAT WERD BEREIKT. Reeds meermalen hebben wij de aandacht gevestigd op dé mooie resultaten die de woningbouw Waalwijk heeft weten te behalen. Om in het kort even de ge schiedenis van de uitbreiding en opbouw na te gaan, ver melden wij dat men begon met 16 woningen in het uit breidingsplan tussen Putstraat en Wilhelminastraat en 36 Maycrete-woningen in de dr. Ringersstraat. In 1947 werden 129 woningen gebouwd, waar van enkele in de Crispijn- straat, het merendeel in de Engelse-, Poolse-, Baardwijk- se- en Beatrixstraat. In 1948 begon men met de bouw in de Victoriestraat van 10 woon huizen en 5 winkels, die nu bijna gereed zijn en ten dele al bewoond. Momenteel is men begon nen met de bouw van 100 montage-woningen ten Oosten van de Putstraat, waarvan 32 duplex-woningen. Deze wor den volgens het systeem Duin- ker en Verruyt door 't Bouw bureau uit Oegstgeest ge bouwd. Inwendig past njen de betonnen skeletbouw toe vol gens vaststaande maten en profielen, terwijl een omman- teling met baksteen ze het uiterlijk geeft van gewone woningen. Voorts worden diverse mid denstandswoningen gebouwd, waarvoor alsnog bouwvolume werd verkregen, terwijl het niet uitgesloten is dat men dit jaar nog een zeker volume zal krijgen toegewezen. Het ge meentebestuur is blij dat de montage-bouw nog juist op tijd zijn deel is kunnen wor den. De Minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting heeft immers bepaald, dat in gaande 1 April j.l. geen pre mie meer zou worden ver strekt aan montagewoningen, wat waarschijnlijk met zich zal brengen dat van deze bouw zal moeten worden afgezien. Waalwijk is, wat dit betreft, juist „binnen", want niet min der dan 132 gezinnen kan men hierdoor weer onderbrengen; wanneer we dan nog de no dige opschuifgevallenMn aan merking nemen, dan hebben binnen een jaar 280 gezinnen een nieuwe of betere woning. Op een woningareaal van 2500 is dit een respectabel aantal, waarmee Waalwijk in verge lijking met andere gemeenten van haar grootte wellicht een record slaat. HOE HET ER BIJ STAAT. Waalwijk slaat nog een an der record. Wanneer deze wo ningen klaar zijn, dan beheert het gemeentelijk woningbe drijf 442 woningen, ongeacht NIEUWE EN VERBETERDE WEGEN. Met de woningbouw heeft, zoals we reeds zeiden, de aan leg van de nieuwe straten in de uitbreiding gelijke tred ge houden. Nog dit jaar hoopt men voorts de Wilhelmina straat door te trekken naar de Grotestraat, zodat een be langrijke verkeers-af takking kan worden verkregen. Ook de verbetering van de Floris V- en de Burg. van der Klokkenlaan staan op 't pro gramma. Dit zal op dezelfde manier geschieden als met de Noorder-Parallelweg, tussen Put- en Stationsstraat is ge beurd, terwijl men volgend jaar dit werk hoopt te vol tooien door de Parallelweg achter v.m. Baardwijk te ver beteren, zodat dan het ver keer van Tilburg naar het Oostelijke deel van Waalwijk of naar DrunenDen Bosch niet meer door het centrum hoeft geleid te worden. Tot nu toe heeft zich de uit breiding van Waalwijk voor namelijk beperkt tot het ge deelte tussen Putstraat en Stationsstraat, volgens het concept-uitbreidingsplan. Wij vroegen burgemeester Lam- kooy nog naar de verdere plannen die men met deze wijk had. Over de doortrek king van de Wilhelminastraat naar de Grotestraat spraken wij reeds. Aan deze straat komt nog een straat .in Oos telijke richting. Ten Noorden van het Vredesplein wordt ruimte vrijgelaten voor de in dustriehal, terwijl ten Noord- Oosten van dit plein plaats vrij gehouden wordt voor een Christelijke Lagere School, met kleuterschool en jeugd huis. Over de verdere plannen betreffende de uitbreiding van Waalwijk hopen wij U te kun nen inlichten, wanneer de kwestie in de raad aan de orde is. VERENIGING VAN NED. GEMEENTEN AFDELING NOORD-BRABANT Woensdag 8 Juni vergadert de afdeling Noord-Brabant van de vereniging van Nederlandse Ge meenten te Hilvarenbeek. De agenda vermeldt o.m. de verkiezing van drie bestuursleden wegens periodieke aftreding van mr. H. Loeff, mr. dr. C. Prinsen en de heer H. Hikspoors. Burge meester Loeff is herkiesbaar. Mr. Alfons Smets, burgemees ter van Leuven zal een inleiding houden over de bestuursinrichting der Belgische gemeenten. Prins Bernhard maakt op 29 Mei in zijn functie van commissaris der K.L.M. de eerste vlucht van de K.L.M.-lijn op Canada meer. In de herfst zal Z.H.H. een bezoek brengen aan Suriname en de Ne derlandse Antillen. i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1