Het Onderwijs in Waalwijk Wijde Wereldj Waalwijkse en Langs Courant SocCaa£-tcanofnücK Toename van de industriële werkgelegenheid Enige reserve echter niet overbodig Belastingvraagstukken UIT DE J De werkgelegenheid in Noord-Brabant Grotere decentralisatie vereist GROTE VOORUITGANG EN GROTE PLANNEN ftfJNftAftDTJES Voor Beschuit JAC. SARS WOENSDAG 25 MEI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukker ij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO VU HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 43. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Onder de titel „Recente As pecten van 't Werkgelegen heidsvraagstuk in Noord- Brabant" publiceerde dezer dagen 't Economisch Tech nologisch Instituut voor Noord Brabant zijn jaarver slag dat een vrij duidelijk beeld geeft van de indu- striëel-economische activi teit gedurende het afgelo pen jaar. Aan de hand van de ge constateerde verschijnselen geeft het rapport enkele waardevolle conclusies die veel kunnen bijdragen tot een opvoering van Brabants welvaart, door een zo effec tief mogelijke industrialisa tie en een zo rendabel mo gelijk industriële activiteit. DE WERKLOOSHEID IN BRABANT. Ten aanzien van het werk loosheidsvraagstuk was 't af gelopen jaar voor; Brabant niet erg gunstig. Vergeleken bij 1947 nam de werkloosheid in Brabant gedurende 1948 toe; er waren maanden met een werkloosheidscijfer dat 2 maal zo groot was als dat in het vorige jaap, terwijl hier tegenover staat dat de cijfers voor het gehele land geduren de 1948 een gunstiger beeld vertoonden, dan tijdens het voorgaande jaar. Een opmerkelijk feit is dat deze werkloosheid zich voor namelijk voordeed in de dis tricten Den Bosch en Breda van de gewestelijke Arbeids- bureaux, welke districten een aandeel van 76% hadden in de werkloosheid, terwijl in deze districten 52% van de Brabantse bevolking woon achtig is. Het rapport wijt deze toe name aan 't feit dat de bouw nijverheid het afgelopen jaar in Brabant sterk is vermin derd. Immers, tussen het aan tal gebouwde woningen in '47 en dat in 1948 bestaat in onze provincie een aanmerkelijk groter verschil dan in 't ove rige gedeelte van ons land. In Brabant werd in 1948 65,2% gebouwd van het aantal van vorig jaar; in Nederland be droeg dit percentage 97,8%. Hoe ongunstig de ontwikke ling ook is geweest en hoezeer deze de aandacht van verant woordelijke instanties vereist, tot onrustbarende proporties heeft zij nog geenszins aanlei ding gegeven. En een verge lijking met vooroorlogse cij fers kan ons nog geruststellen: waren er in December 1938 in Brabant 42.782 werklozen, in December 1948 was -dit aan tal „nog maar" 8455. WERKGELEGENHEID voor een GROEIENDE BEVOLKING. 11.8, Handel 14.8, Verjkeer 5.9 en overige beroepen 21.8 Vergelijkende cijfers van de jaren 1930 en 1947 tonen aan dat, wat de mannelijke be roepsbevolking betreft, de landbouw een zeker percen tage aan de industrie heeft moeten afstaan; wat de vrou welijke bevolking echter be treft is het percentage dat in de landbouw werkzaam is toe genomen ten koste van het aantal, dat zijn werk vond in de industrie. De tewerkstel ling in de handel nam ook grpter omvang aan, de werk- name in het verkeer en de overige beroepen bleef vrij wel stationnair. Voorzichtige becijferingen, zo gaat het rapport verder, tonen aan dat in deze provin cie thans en in de naaste toe komst jaarlijks rekening zal moeten worden gehouden met een voor werkgelegenheid en redelijke bestaansmogelijkheid van de industrie afhankelijk beroepsbevolkingssurplus van ongeveer 4900 mannelijke en pl.m. 1300 vrouwelijke krach ten. Uit een in 654 bedrijven, met minstens 10 arbeidskrach ten, welke bedrijven geza menlijk 4050% uitmaken van de totale bezetting van alle in onze provincie voor komende industrieën, uit een in deze bedrijven ingesteld onderzoek bleek, dat de toe name van arbeidskrachten in een half jaar 3250 bedrpeg. Dit aantal nu staat gelijk met de zo juist vermelde ma ximale ramingen van het aan tal werkkrachten dat jaarlijks baren, beïnvloed dienen te worden. Het rapport wijst in dit ver band op de grote betekenis van het technisch- en vak onderwijs. Hoewel de deel name hieraan in Brabant de laatste jaren aanmerkelijk is toegenomen, boeken wij toch nog een achterstand op het overige gedeelte van Neder land. OPTIMISME GEMATIGD. DIENT Het rapport van het E.T.I. komt dan, na er op gewezen te hebben hoe de bevolkingstoe name in de Zuidelijke provin cies van aanzienlijk groter proporties is, dan in 't overige gedeelte van Nederland, tot de conclusie, dat men zich als doel moet stellen het stimu leren van de werkgelegenheid in ons Brabant, overeenkom stig de proporties van de toe name der beroepsbevolking en het stimuleren van een zoda nige geografische spreiding der werkgelegenheid, dat de eenzijdige bevolkingsverplaat singen naar de grpte indu striële gemeenten geleidelijk gematigd c.q. achterwege ge laten zullen worden. In dit verband heeft men becijferingen verricht die uit wijzen, dat de toename van •de beroepsbevolking, wat de mannen betreft, nu in de naas te toekomst gesteld kan wor den op 6000 6500 personen per jaar en wat de vrouwe lijke beroepsbevolking betreft op 2000 2500. Peilingen in 29 gemeenten, waaronder Drunen, Geertrui- denberg, Dussen, Eethen enz. wezen uit, dat gemiddeld jaar lijks de verschillende beroe pen het volgende percentage van dit surplus in zich opna men: Landbouw 28.1 In dustrie 41.1, Handel 12.4, Ver keer 2.9 en overige beroepen 15.4 dit betreft de mannen. Voor de vrouwelijke beroeps bevolking zijn de cijfers: Landbouw 45.7 Industrie in onze provincie voor de in dustrie ter beschikking komt, zonder nog rekening te hou den met de vestiging van nieuwe industrieën; deze cij fers en deze vergelijkingen rechtvaardigen de conclusie dat het niet mogelijk is dat nog een aantal werkkrachten van buiten Brabant er door aangetrokken is. Deze toename der arbeids- bezetting demonstreerde zich in de grootste mate in de be drijven in Tilburg e.o. en Eindhoven e.o., terwijl ook Helmond en Oosterhout een aanmerkelijk gedeelte tot zich trokken. SPREIDING VAN WERKGELEGENHEID. Deze concentratie op enke le grotere gemeenten, duidt er op dat er ter bereiking van de doelstelling van het Brabant se welvaartsplan (een enigs zins gelijkmatige over het ge hele gebied toenemende indu striële werkgelegenheid) in meerdere delen van de pro vincie nog heel wat zal moe ten veranderen. M.a.w., in meer centraal gelegen ge meenten die door de Provin ciale Raad voor de Welvaart zijn aangewezen, zullen diver se aspecten van het econ. kli maat belangrijke wijzigingen dienen te ondergaan, waardoor zij aantrekkelijk kunnen wor den voor vestiging van snel evoluerende industrieën. In dit verband wordt ook gewezen op het z.g. pendel verschijnsel, de noodgedwon gen scheiding tussen woon- en werkgemeente. Bij dit pen del-verkeer, dit dagelijks heen en weer reizen dus, waren ul timo Maart '48 345.000 perso nen betrokken. Bij de becijfe ringen werden alleen perso nen meegerekend, die meer dan 6 k.m. hadden af te leg gen. Na Eindhoven, Tilburg en Best is Waalwijk de gemeente met het grootste aantal van buiten komende arbeiders, n.l. 887; bij de 10 gemeenten met het grootste aantal buiten de gemeente werkende arbeiders worden genoemd Vlijmen en Raamsdonk. Op doelmatige wijze zal 't economische klimaat van die gemeenten, waar zich belang rijke tekorten aan nabij ge legen werkgelegenheid open- Recapitulerend kunnen we dus zeggen dat de toename van de industriële werkgele genheid gedurende de afge lopen jaren in niet onaanzien lijke mate de beschikbaar ko mende arbeidskrachten heeft overtroffen. De werkeloosheid bleef dan ook in vergelijking met voor de oorlog betrekke lijk gering; de gesignaleerde stijging hield waarschijnlijk verband met het teruglopen van de bouwnijverheid. Dit optimisme dient echter enigszins getemperd, want er zijn nog aanzienlijke gebieden waar de toename van werk gelegenheid te gering is. Het gevolg hiervan is een sterke concentratie van de platte landsbevolking in bepaalde steden, waaraan grote sociale en morele gevaren zijn ver bonden. Ten tweede dient men te bedenken dat de arbeidspro ductiviteit in Nederland zich op een zodanig niveau be weegt, dat het noodzakelijk is de toename tendenties van de werkgelegenheid met enige reserve te beschouwen. Ten derde zal het geleide lijk terugkeren naar normale verhoudingen in meerdere beroepsgroeperingen, die door oorlogs-economische omstan digheden overmatig waren uit gebreid, doen blijken dat een belangrijk deel van hen die hierin werk vinden, op ande re bestaansbronnen zal zijn aangewezen. Voorts moet men nog af wachten hoe de invloeden van de Benelux en van het op de voorgrond treden van W. Duitsland in het vrijer wor dend internationaal ruilver keer op Brabant zullen zijn, en in hoeverre de geleidelijk tot bevrediging gerakende na oorlogse inhaalvraag en de daarmee samenhangende op heffing der prijsvoorschriften, haar voor speciale gebieden deprimerende gevolgen zal hebben. Vastenbrief 1949. Is een uitgebreide en nood zakelijke woningbouw een be wijs van de materiële wel stand van een gemeente, de vormen van onderwijs kan men gevoeglijk laten door gaan voor een bewijs van het geestelijke, het intellectuele peil van de inwoners. Hebben we op een andere plaats het eerste bewijs gegeven, in deze regels zullen wij trachten aan te tonen dat ook het intellec tuele peil van onze gemeente de voorbije jaren aanmerke lijk is gestegen en in de toe komst nog zal stijgen. Zoals een vader trots de bekwaam heid en capaciteiten van zijn kind roemt, zo somde Waal wij ks Burgemeester ons de vormen van onderwijs op die hier bestaan en zo sprak hij van de plannen, die in de naaste of verre toekomst uit gevoerd gaan worden. Per 1 Sept. hebben we in Waalwijk een R.K. H.B.S., een M.M.S., een Christelijke H.B.S. 'n Middelbare School voor Schoen en Leder, een R.K. U.L.O. voor meisjes, een R.K. U.L.O. voor jongens, een U.L.O.-school van de Stich ting Tot Nut van het Alge meen, een R.K. Huishoud school, een Nijverheidsschool, een School voor Buitengewoon Lager Onderwijs en verschil lende Bijzondere en Open bare Lagere Scholen. Zoals U ziet, verschilt de toestand van nu, met die van 1 September. De redenen hier van zullen wij U mededelen. RIJKSVAKSCHOOL WORDT MIDDELBAAR. Toen wij ons onderhoud hadden met de burgemeester, was juist even te voren het bericht binnengekomen, dat per 1 September de Rijksvak- school voor de Schoen- en Lederindustrie wordt opge heven en men nu voortaan moet spreken van een Middel bare School voor de Schoen en Lederindustrie, een nieuwe stichting van de industrieën zelf, met rijkssubsidie. Een belangrijke uitbreiding zal hiervan het gevolg zijn. Per 1 Sept. begint ook de R.K. U.L.O.-school voor jon gens, waaraan de broeders van Maastricht onderwijs zul len geven, evenals aan de R.K. Jongensschool in de St. An- toniusparochie, die eveneens per 1 Sept. hoopt te beginnen. De Kath. Huishoudschool hoopt met het nieuwe school jaar een nieuw gedeelte in ge bruik te nemen, terwijl de Nijverheidsschool waarschijn lijk per 1 October overge bracht zal worden naar de grote nieuwbouw, die men ten Oosten van de Wilhelmina- straat aan het optrekken is. Deze gebeurtenis zal 'n moei lijke phase in de geschiedenis van de school afsluiten en aan de handicap die men onder vond van het verspreid liggen der verschillende lokalen zal dan definitief een einde zijn gekomen, i Met dezelfde moeilijkheid zit momenteel ook de M.M.S., maar ook hier zal per 1 Sept. i verbetering in komen, wan neer de school onderdak krijgt in de vorm van een houten gebouw, waarvan de plaats nog niet definitief bekend is. GROTE PLANNEN MET H.B.S. j Wij zijn niet aan het einde j van de plannen die er ten aanzien van ons onderwijs be- staan. Waren de zo juist op- gesomde alle in de zeer nabije toekomst te verwezenlijken, de plannen die het plaatselijk j Bestuur van Stichting Ons Middelbaar Onderwijs met de H.B.S. en M.M.S. heeft, zullen nog wel even op hun uitvoe ring moeten wachten. Men is n.l. voornemens om zo spoedig mogelijk met de bouw van een nieuwe school voor de H.B.S. en de M.M.S. te beginnen,' want het is reeds jaren gebleken dat het hui dige gebouw veel te klein is. In principe wordt 't nieuwe gebouw zó, dat de twee scho len wel zijn gescheiden, maar toch diverse lokalen gemeen hebben, en dan heeft men het oog b.v. op een kapel, een gymnastieklokaal, een aula en diverse lokalen voor de meer technische vakken. De nieuwe school zal ge plaatst worden ten Westen van de Mr. van Coothstraat, waar reeds diverse straten ge projecteerd zijn. De aanleg hiervan zal afhangen van de plaats waar de provisorische M.M.S. zal verrijzen. Het blijkt in ieder geval dui delijk dat de behoefte aan goede onderwijsinrichtingen en -gebouwen zeer groot is. Het is echter verheugend dat in deze behoeften tot nu toe voor het grootste gedeelte is voorzien, zij het dan dat in enkele gevallen met een pro visorische oplossing genoegen moest worden genomen. Kortom, ook op dit gebied voelen wij ons gerechtvaar digd te zeggen, dat Waalwijk goede vooruitgang heeft ge maakt en aldus ook het on derwijscentrum is geworden van de streek. wekken op bij geestelijke en lichamelijke vermoeidheid en verdrijven allerlei pijnen. Kiesgerechtigde militairen kunnen gelegenheid krijgen hun stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente, waar ze in 't bevolkingsregister zijn opge nomen. In de zin, die we op het laats) van ons vorig artikel citeerden en dik gedrukt lieten plaatsen, snijdt het Nederlandse Episcopaat een zeer belangrijk onderwerp aan. Zeer belangrijk speciaal voor de houders van kleinbedrijven in handel en industrie. Niet dat het onderwerp nieuw is. In de vak tijdschriften van de middenstand wordt op dit zelfde onderwerp al jaren en jaren de nadruk gelegd. In de hogere leiding van de Middenstandsorganisaties is men reeds lang er van overtuigd, dat de zelfstandige kleinbedrijven slechts kunnen blijven bestaan, indien zij zich de voordelen van de grootbedrijven kunnen verze keren én dit zullen zij alleen kun nen door een vergaande samen werking. Gelukkig raken ook de leden meer en meer overtuigd van de noodzaak van samenwerking en beginnen ook zij in te zien, dat het systeem van absoluut vrije concurrentie de ondergang zou zijn, ook voor de Middenstand. Zelfs ziet men in de practijk al zeer goede voorbeelden van sa menwerking tussen klein-bedrij- ven ontstaan. Ze zijn echter nog te' sporadisch, te zeldzaam. Men zoekt nog te veel naar de beste vorm van samenwerking. Die vorm is natuurlijk ook van groot belang, maar men vergete niet dat de tijd dringt. Als men nog heel lang naar de beste vormen blijft zoeken, zou het wel eens mogelijk zijn, dat er over een 10- tal jaren niet meer te zoeken is. Er blijft dan nl. maar één geschik- te vorm over, die noodgedwon gen genomen moet worden: de vorm van een lijkkist voor het begraven van middénstandszaken! De Nederlandse bisschoppen hebben een onderwerp aangesne den, waarover veel te zeggen zou zijn en dat voldoende stof bevat voor een hele artikelenreeks in ons „Sociaal-economisch hoekje". Misschien beginnen we nog wel eens aan die reeks. Voorlopig stappen we echter van dit onder wérp af om iets te gaan bekijken, wat in hetzelfde hoofdstuk van de vastenbrief wordt behandeld. Dat gaat ook over de bezitsspreiding en handelt over het verkrijgen van bezit door iedereen, die aan de productie deelneemt. Er zal in de toekomst bij het steeds toenemen van het fabriekswezen niet alleen meer rekening gehouden moeten worden met de bestaansmogelijk heid van middelgrote en kleine bedrijven, opdat degenen die iets bezitten zich in dit bezit en deze eigendom kunnen handhaven en hun bezit niet wordt opgeslorpt door enkele groot-kapitalisten. Maar daarnaast zullen meer personen in de gelegenheid moe ten worden gesteld om bezittin gen en eigendom te verkrijgen. Ook aan de grote groep van ar beiders zal het mogelijk moeten worden gemaakt bezittingen te verwerven. De Vastenbrief geeft slechts grote lijnen aan en geeft, in het algemeen, niet de manieren aan, waarop deze beginselen in de practijk moeten worden gebracht. Zo ook bij de bezitsspreiding. Op gemerkt wordt dat de sociale rechtvaardigheid eist dat men tot spreiding van de eigendom komt, ook in het belang van die eigen dom zelf. Er worden echter geen manieren aangegeven waarmede dit grote doel te bereiken zou zijn. Wel wordt verderop (in hoofdstuk III) gezegd, dat deelge nootschap in de winst daarvoor geschikt zou zijn. De toepassing van de grote beginselen in de practijk van het zakenleven laten de bisschoppen echter aan de ge lovigen over en zo wordt op de leiders een beroep gedaan om te zoeken naar geschikte vormen om. tot bezitsspreiding te kunnen ko- men. Hopelijk Zal men over deze vormen uit verschillende dag- en weekbladen over enige tijd wel meer te weten kunnen komen. K. H. UITSTEL voor aanslagen INKOMSTEN-, VERMOGENS en ONDERNEMINGS BELASTING, welke gedag tekend zijn in 1949. De Minister van Financiën heeft, in verband met het be paalde in zijn resolutie d.d. 28 Juni '48 No. 135, waarin de betalingstermijnen vooi; de aanslagen gedagtekend in 1948 automatisch 4 maanden wer den uitgesteld, om een meer geleidelijke overgang te ver krijgen, voor de aanslagen ge dagtekend in 1949, de twee hierna volgende regelen vast gesteld: 1. Indien voor aanslagen in de inkomsten-, ondernemings- en vermogensbelasting waar van de aanslagbiljetten in '49 zijn gedagtekend, uitstel van betaling wordt gevraagd voor geen langere periode dan tot einde 1949, behoort de ont vanger een vrijgevig stand punt in te nemen voor aan slagen over 1948. Naarmate de aanslagen betrekking heb ben op oudere jaren, wordt geleidelijk een meer normale maatstaf aangelegd. 2. Bij uitstel van betaling voor aanslagen in de inkom sten-, vermogens- en onder nemingsbelasting, waarvan de aanslagbiljetten in 1949 zijn gedagtekend, wordt over de in 1949 vallende interest maanden de rentevoet gesteld op 0.10 in plaats van op 0.30 per 100.per maand. Moet de interest worden be rekend over een periode wel ke zich tot na het jaar 1949 uitstrekt, dan wordt van Jan. 1950 af de gewone interest van 0.30 per 100.per maand in rekening gebracht. ZOENGELDEN, SCHADE VERGOEDINGEN EN BOETEN. Volgens artikel 29-11-3-c van de Wet op de Vermogens- aanwasbelasting konden zoen gelden (collectief opgelegde boeten) als vooruitbetaling op de Vermogensaanwasbelasting worden aangemerkt. Deze be paling is bij wetswijziging vervallen verklaard. Hiervoor is in de plaats gekomen een regeling, waarbij zoengelden, schadevergoedingen en boe ten, opgelegd op grond van 't bepaalde in de verordeningen nrs. 7/1941, 138/1941 en l/'43 geclaimd kunnen worden bij het Commissariaat voor Oor logsschade, Stadhouderslaan 130, 's-Gravenhage. Uit het bovenstaande moge blijken, dat de oude en de nieuwe regeling elkaar niet dekken. De wet vermogens aanwasbelasting sprak slechts van zoengelden, de nieuwe regeling spreekt ook van boe ten en schadevergoedingen. De genoemde verordeningen betreffen alle drie de handha ving van de openbare orde en handelen onder meer over het in gevaar brengen der open bare rust, het plegen van sa- botage-daden, het voeren van ongeoorloofde politieke pro paganda, het voorhanden heb ben van vuurwapenen, spring stoffen en dergelijke, het luis teren naar en verspreiden van onjuiste berichten. Hen die tot de slachtoffers mochten behoren, die in de oorlogsjaren op grond van een bepaling in bovengenoemde verordeningen in de beurs moesten tasten, zijn wij gaar ne bereid een aangifte-formu lier te doen toekomen. van Loon. „DE CONFERENTIE VAN DE HOOP". Na 17 maanden onderbreking opende Schuman Maandag middag te Parijs, de te Pots dam ingestelde conferentie van de Vier. En gedurende de komende tijd gaan de kranten ons weer bezig hou den met berichten, voorspel lingen en gissingen omtrent deze besprekingen, die de eni ge winst zijn van bijna twee jaren politiek spel. Maar als zij slagen, dan is deze winst niet gering. In de komende dagen zal blij ken, in hoeverre de houding van Rusland ten opzichte van het Westen is gewijzigd en dit is wel het punt waarop voornamelijk de belangstelling van het ogenblik gericht is. De berichten van de eerste ont moeting en de eerste besprekin gen waren gunstig, allés ver liep in een" hoffelijke, zelfs ami cale sfeer. Men becomentarieerde de eerste besprekingen zelfs met enig optimisme. Want was Mo- lotof, de onverbuigbare, norse on derhandelaar, niet vervangen door Visjinsky, die een soepeler mens is, en duidde ook de opheffing van de blokkade niet op een ge wijzigde buitenlandse politiek der sovjet-unie. Nu is het echter de vraag, wanneer we bovenstaande voor het oog gunstige verschijn selen hebben mogen constateren, zullen zij inderdaad wijzen op een gewijzigde houding van het Oos ten, of slechts een afleidingsma noeuvre zijn of een politieke truc, een weg waar langs men tracht te bereiken, wat men op de oude wijze niet bereiken kon. Het zijn allemaal vragen, waarop we het antwoord de komende dagen mis schien tegemoet kunnen zien. Dat het om Ruslands houding gaat is meer dan duidelijk en slechts van deze houding zal het slagen van de „conferentie van de hoop" afhangen. Wanneer van Sovjet-zijde geen concrete con structieve voorstellen ontvangen worden dan zal de conferentie op het zelfde dode spoor blijven staan, waarop zij in Engeland tij dens 1947 terecht kwam. In ieder geval tijdens de eerste zitting is al overeenstemming be reikt aangaande de agenda, die na enkele kleine aanmerkingen van Visjinski werd goedgekeurd. Laten we hopen dat dit een gun stig voorteken zij voor deze be langrijke conferentie waarnaar de belangstelling van de gehele we reld uitgaat. HET BERLIJNS PROBLEEM. Het Duits, in zonderheid, het Berlijns probleem, zal op de con ferentie van de grote Vier een voornaam punt van bespreking uitmaken. Daar kan men ook niet zonder een probleem leven, is "het niet de blokkade, dan is er een staking van spoorwegpersoneel, die vrij ernstige gevolgen kan aannemen. Het is deze keer niet zo zeer een conflict van Wester- sen tegen communisten, hoewel daar uiteindelijk alles op neer komt, maar meer een verzet van de bevolking, bijzonder van het spoorwegpersoneel tegen de poli tie uit de Oostelijke sector, v unt zoals bekend staan de spoorweg stations en alles wat daarbij be heert ondei gezag van Je Rus sen. Voortdurend komt het nog tot conflicten, waarbij met de wapens wordt ingegrepen, tussen de sta kers en de Oost-i'erlijnse politie, waarbij de politie en de bezet tingstroepen uit de Westelijke zones belangstellend toezien. Men meent dat er voorlopig geen ein de zal komen aan de staking, te meer daar de stakers momenteel uitbetaald worden in Westerse marken die een groter waarde hebben dan de Oosterse. En terwijl dergelijke tonelen zich in Berlijn afspelen, is in de nacht van Maandag op Dinsdag te Dusseldorf de nieuwe grondwet voor de federale Duitse Repu bliek getekend, die de drie weste lijke zones verenigt. Het was een indrukwekkend ceremonieel. De volkskrant verneemt dat men oor spronkelijk van plan was de Kai- servariationen van Haydn te spe len, waarin het thema van „Deutschland über alles" is ver- werkt, men blijkt er echter van afgezien te hebben. Heel verstan- j dig- NIET HET LEGER MAAR DE ZAKENMAN. Niet het leger, maar de zaken man kan de Brits-Amerikaanse belangen in het Oosten redden; dit is de opvatting die de laatste tijd te Londen en Washington post heeft gevat, nu gebleken is dat de communistische opmars in China niet (meer) te stuiten is. De beste manier om de commu nisten tegen te houden, meent men, is nu geregelde betrekkin gen met hem aan te knopen. Het zal jaren duren voordat zij China weer hebben opgebouwd en voor dien is er weinig gevaar meent men. In die tijd hoopt men de niet communistische staten in Zuid- Oost Azië te hebben versterkt. Binnenkort zullen er besprekingen gevoerd worden door Engeland en Amerika en andere landen van 't Atlantisch Pact die belangen heb ben in het verre oosten, speciaal Nederland en Frankrijk. Ondertussen nestelen zich de communisten in China, krijgen zij een positie in het verre oosten waaruit zij niet gemakkelijk meer te verdrijven zijn, ook niet door betrekkingen met Mao tse Toeng.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1