Waalwijkse en Langstraatse Courant j Wijde Wereld j W. TIMMERMANS ZONEN DE WEST Alle Bankzaken Alle Assurantiën Belastingvraagstukken UIT DE N Het KWAAD der Generaal 5 Spoor DE NIEUWE „KLOKKENBERG" wordt gebouwd W A A L W IJ K Opgericht 1857 I Waarom niet daarheen MAANDAG 30 MEI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukker ij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HET ZUIDEN "*"H JL 72e JAARGANG No. 44. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Een der meesi a-sociale misdaden. Die de ergsie gevolgen kan hebben. En niei sireng genoeg bestreden kan worden. Men kan van mening verschillen over de vraag of prijsbeheersing nog op de weg van de Overheid ligt; men zal het hierover moeilijk eens worden, maar over een facet van deze prijsbeheersing mag geen meningsverschil bestaan, n.l. de beheersing van de prijzen voor de zgn. onderhuren. Het is algemeen bekend en velen ondervinden het aan den lijve dat er een categorie van mede burgers bestaat, die misbruik maakt van haar be voorrechte positie op het gebied van woongelegen heid, door overtollige woonruimte tegen woeker prijzen aan woninglozen te verhuren. De woningnood is nog ont stellend groot en op zich is dit reeds een verschijnsel dat tot erge consequenties leidt, maar wanneer er dan mensen be staan die deze woningnood aangrijpen om zich te verrij ken ten koste van anderen, wanneer men dan bedenkt tot welke gevolgen dit kan leiden voor het meestal minder ka pitaalkrachtige gezin, dat vaak alles moet doen en alle mid delen moet aanwenden om deze woekerprijs te kunnen betalen, dan mag het aan geen twijfel meer onderhevig zijn, of hiertegen moet sitreng op getreden worden, deze onmen sen, die door een vreselijke oorlog nog niets geleerd heb ben, wie alle gevoel voor rechtvaardigheid en naasten liefde vreemd is, moeten ge straft worden op een voor beeldige manier, die een ver der voortwoekeren van deze kanker tegen gaat. HOE ERG HET IS. De Prijzenbureaux voor On roerende Zaken hebben de laatste tijd vele en nauwkeu rige onderzoeken op dit ter rein ingesteld. Volgens de ge gevens van de laatste volks telling komen er in ons land 400.000 gevallen voor waarin sprake is van onderhuur, in 160.000 van deze gevallen, 40 procent van het totaal werd een onderzoek ingesteld, waar mede door de Prijzenbureaux een formidabel stuk werk is verzet en veel wat scheef was is recht gezet. Dat er veel scheef was, blijkt uit het per centage der gevallen, waarin de huurprijs juist werd be vonden. Dit percentage be droeg.... 10!!! In meer dan 140.000 gevallen werden ten aanzien van de huren over tredingen geconstateerd. Gevallen kwamen aan het licht waarbij 300 tot 400 boven de toelaatbare huur prijs werd geëist. Het Prijzenbureau heeft echter aleen bevoegdheid tot het vaststellen van de juiste huurprijzen. Het kan echter wel de overtreder aanzeggen dat zijn geval niet aan de Prijscontroledienst zal worden doorgegeven, dat geen proces verbaal zal worden opgemaakt wanneer hij het teveel be taalde restitueert. Wordt van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt, dan volgt proces verbaal, waarna de tuchtrech ter voor de prijzen de boete bepaalt. Ook de Prijscontroledienst die wij reeds noemden be weegt zich dus op dit terrein. Maar dit is geen bemidde lingsinstantie zoals 't Prijzen bureau; de ambtenaren zijn gehouden proces-verbaal op te maken wanneer zij over tredingen aantreffen. Vele kwesties worden ook behandeld door de Plaatselij ke Prij zencommissie. Ressor teerden de beide voren ge noemde instanties onder het Directoraat Generaal voor de Prijzen, de plaatselijke prij- zencommissies zijn door het initiatief van de bevolking zelf in het leven geroepen. Zij werken echter in nauw con tact met het Directoraal Ge neraal voor de Prijzen en het resultaat was dat in de afge lopen jaren door 350 commis sies prachtig werk is verricht, waardoor talloos velen zijn gebaat. In 1947 bedroeg het aantal ontvangen klachten 7280 en de restitutie in gul dens 52.514.68, voor 1948 be droegen deze cijfers respec tievelijk 9952 en 97.973.44. EEN BIJZONDER KARAKTER. De huurprijscontrole heeft een zeer bijzonder karakter, dat bij controle op ander ge bied niet aanwezig is. Wanneer een winkelier of fabrikant als gevolg van een prijsovertreding wordt ge verbaliseerd, behoeft degene tengevolge van wiens klacht de zaak aan het rollen is ge bracht, daarvan geen reper cussie te veirwachten. Hij voorziet zich desnoods voor taan bij een andere leveran cier. Anders is het bij huur- zaken en wel zeer speciaal in gevallen van onderhuur. Daar blijft de huurder aangewezen op zijn huisheer, omdat hij eenvoudig nergens anders heen kan. Deze hulpeloosheid van het slachtoffer maakt de overtreding dikwijls nog gro ter. Wanneer de controledienst niet met tact en omzichtig heid optrad, zou men de be nadeelde partij in grote moei lijkheden kunnen brengen. Waar het in de meeste geval len juist minder draagkrach- tigen zijn die op kamerbewo ning zijn aangewezen, moet naast krachtig optreden tegen excessen, dus tevens voorzich tigheid als eerste eis worden gesteld. In dit verand wordt het eveneens duidelijk, dat bij ambtshalve ingestelde contro les, meermalen van onderver huurders slechts weinig mede werking wordt ondervonden. HOE HET MOET. Ons overzicht zou niet vol ledig zijn zo wij in het kort niet aangaven hoe het moet, welke gedragslijn de Prijzen bureaux volgen terzake van de onderhuren, zodat ieder die in grote lijnen voor zich zelf kan toepassen. Bij de vaststelling van de huren van gedeelten van wo ningen wordt uitgegaan van de bij meervoudige bewoning geoorloofde huurprijs van de gehele woning. Aan de hand van grootte en ligging van de verhuurde kamers, wordt daarna bepaald welk percen tage van de gehele woning is onderverhuurd, waarna de zgn. blote huurwaarde van 't onderverhuurde gedeelte naar evenredigheid wordt vastge steld. Indien het verhuurde gedeelte voorzien is van stof fering en meubilair, wordt deswege een vergoeding toe gekend van 20% per jaar van de waarde van 9 Mei 1940 dezer roerende goederen. Voorts wordt aan de ver huurder toegekend een ver goeding voor het aan de mede- inwoning verbonden ongerief, ter grootte van 20% per jaar van de blote huurwaarde, de ze laatste eventueel vermeer derd met de vergoeding voor de medeverhuurde roerende goederen. Met het bovenstaande heb ben wij niet willen zeggen dat de controle op de huur prijzen in Nederland water dicht en allesomvattend is. Wel hebben wij gepoogd aan te tonen dat door de betrok ken instanties krachtig tegen het kwaad der huurprijsop drijving is en wordt opgetre den. Voor de vaststelling van een huurprijs kan ieder zich dus wenden tot het Prijzen bureau voor Onroerende Goe deren; indien na vaststelling nog te veel wordt geëist kan men zijn klachten indienen bij de plaatselijke prij zencommis sie en bij de Prijscontrole dienst. Maar hoezeer deze instan ties zich beijveren dit kwaad ongedaan te maken, wanneer de betrokkenen zelf niet me dewerken zal het niet moge lijk zijn aan deze ongewenste en onmaatschappelijke toe stand een einde te maken. Generaal S, H. Spoor, op perbevelhebber van de Neder landse strijdkrachten in Indo nesië, is Woensdag 1.1. om 12 uur 15 Java-tijd overleden. Generaal Spoor bereikte de leeftijd van 47 jaar. Sinds hij vorige week Maandag getrof fen werd door een hartaanval ging zijn toestand zienderogen achteruit. In een officieel communiqué heeft de regering te Batavia met diep leedwezen het overlijden van de generaal bekend gemaakt. Simon Hendrik Spoor werd in 1902 te Amsterdam gebo ren. Na de H.B.S. doorlopen te hebben volgde de jonge Spoor de Koninklijke Militai re Academie te Breda. Met ingang van 31 Juli 1923 werd hij benoemd tot tweede luite nant der infanterie en ver trok tegen het einde van dat jaar naar Indonesië. In 1926 bevorderd tot eerste luitenant keerde hij in 1929 naar Ne derland terug voor het volgen van een drie-jarige studie aan de hogere krijgsschool. Ver volgens werd hij gedetacheerd bij de Generale Staf in In donesië. In 1934 vertrok hij wederom naar Nederland om te worden gedetacheerd als leraar bij de Koninklijke Mili taire Academie. Hierop volgde spoedig zijn bevordering tot kapitein. In October 1938 was hij weder om in de tropen belast met staf werk van bijzondere aard. Toen de Oorlog in het Verre Oosten uitbrak, werd mede door de arbeid van kapitein Spoor al wat Japanner was tijdig achter de tralies gezet en naar Australië overge bracht. Toen de Japanse in vasie naderde, ging kapitein Spoor met een regeringsop dracht naar Australië, waar hij werd toegevoegd aan het hoofdkwartier van generaal Mc Arthur. Hier wijdde hij zich aan de opbouw van de Netherlands Forces Intelligen ce Servies (NEFIS). Na de capitulatie van Japan keerde hij als kolonel en directeur van de NEFIS in Indonesië te rug. In Januari 1946 werd hij bevorderd tot generaal-ma- joor. In September 1946 volgde zijn benoeming tot luitenant- generaal, commandant van 't leger in Indonesië en hoofd van het Departement van Oor log aldaar. Op 23 Mei 1949 tekende H.M. Koningin Julia na het besluit tot zijn bevor dering tot generaal. Generaal Spoor was o.a. commandeur in de Orde van Oranje Nassau en drager van de Medal of Freedom met de Palmen. Generaal Spoor was een hartstochtelijk beoefenaar van muziek. Reeds op zeer jeugdi ge leeftijd leerde hij het viool spel, waarin hij zich op late re leeftijd steeds meer be kwaamde. Behalve muziekbe oefenaar was hij een uitste kend kenner der Franse let teren. Hij was een harde wer ker, die werkdagen maakte van 's ochtends zeven uur tot middernacht met slechts een kleine onderbreking voor de maaltijden. Een knap strateeg, die twee politiële acties leid de. Befaamd werd de verove ring van het vliegveld Magu- wo bij Djokja door Nederland se parachutisten in de mor gen van de eerste dag der tweede politionele actie, wel ke geslaagde operatie generaal Spoor van een zich boven het vliegveld bevindend vliegtuig, uit gadesloeg en welke actie gevolgd werd door de onmid dellijke bezetting van Djokja. Een legercommandant die, èn door zijn kwaliteit als aan voerder èn door zijn persoon lijke eigenschappen door de troepen in Indonesië op de handen gedragen werd. inhoud zal hebben van 120.000 m3, dat het drie verdiepingen hoog zal worden, dat de lengte van het hoofdgebouw pl.m. 350 m zal be dragen en dat de bouwkosten ze ven millioen bedragen. De onren dabele bouwkosten, ongeveer 3/7 deel, zullen door het Rijk worden vergoed. In 1953 klaar? De patiënten zullen worden verpleegd in kamers, waarin niet meer dan zes bedden staan. Het instrumentarium en de verdere in richting zal ongeveer 3 millioen kosten en na aanbesteding en gun ning kan men onmiddellijk met de bouw beginnen. Men vermoedt, dat in 1953 het gebouw klaar zal zijn. Het huidige gebouw zal dan weer in het bezit komen van de rechtmatige eigenaars, de Broe ders Paenitenten van Boekei. Het Voltooien van de Klokken- berg zal met de inrichtingen jn Son, Rosmalen enj Boekei ongeveer voorzien in de behoefte van N. Brabant. Een project van 10 millioen gulden Het gebouw zal komen op de grens van MolenschotDorst a. d. Bredaseweg op het terrein van Toxandria. De grootte van de grond bedraagt 40 ha. De ont werpen van de architecten, dhr. Chr. de Bever, Eindhoven en dhr. C. van Moorssel, Rijswijk, tonen aan, dat het nieuwe gebouw een NOG STEEDS OPTIMISME. Nog steeds heerst er enig optimisme in politieke kringen betreffende de conferentie van de Grote Vier in Parijs. De besprekingen verlopen in de grootste hoffelijkheid tot nog toe, ook van de zijde van Visjinsky. Weliswaar is men nog slechts toe aan de inleidende besprekingen en de stemming kan gauw omgeslagen zijn. Maar in ieder geval krijgt men toch de indruk, dat er de goede wil om tot een oplossing te komen, aanwezig is. Vanzelfsprekend zal het er nog wel eens gaan spannen als de eigenlijke debatten gaan beginnen; tot nu toe is 't niet meer geweest dan een uiteen zetten van de diverse stand punten die ten aanzien van verschillende kwesties worden ingenomen door de vier ma- tadoren in dit grote politieke spel dat, naar wij hopen, het karakter van een schijnge vecht zal blijven behouden en niet zal ontaarden in een po litiek handgemeen. Nederlandse troepen onder vinden bij de evacuaties uit Djokja. STALINGRAD WERD DUINKERKEN. Hoewel de verdedigers van Sjanghai vast besloten waren er het Stalingrad van 't Oos ten van te maken, is 't meer tot een tweede Duinkerken geworden, nu de regerings troepen zich terugtrekken en met een handjevol schepen Dit alles wil nog niet zeg gen dat men het tot nu toe roerend eens is; verre van daar. De inzichten betreffen de het Duitse vraagstuk lopen zeer uiteen, wanneer zij ten minste niet tegenovergesteld zijn. Zo zeide Acheson dat de herstelbetalingen, die Rusland in zijn zone heeft, moesten worden opgeheven omdat zij de Oost-Duitse economie de keel dichtknepen. Rusland had reeds genoeg voordeel van zijn bezetting getrokken, ter wijl het Amerika vele honder den millioenen heeft gekost. Bovendien stelde Acheson als voorwaarde voor een fusie de teruggave aan Oost Duitsland van de daar in Sovjet-handen overgegane bedrijven, die 1/3 van het totale productie-appa raat omvatten. Wanneer men bedenkt dat deze verzoeken van Amerika practisch de ge hele sociale en economische structuur van de Sovjet-zone ongedaan maken, dan begrijpt men dat Visjinsky zo maar geen ja zal zeggen. MIDDEN JUNI OVER DRACHT DJOKJA. De gemengde Ned.-Rep. commissie voor de terugkeer van de Republikeinse regering naar Djokja verwacht dat de terugkeer omstreeks midden- Juni zal plaats hebben. Dit tijdstip hangt af van de eva cuatie der burgers en de eva cuatie van de Nederlandse troepen. Beide partijen zullen aan alle gewapende strijd krachten in de residentie Djokja dè order uitvaardigen ieder gewapend contact te vermijden. Aan Nederlandse en Republikeinse commandan ten werd verboden, enig di rect contact met elkander te hebben. Op verschillende andere punten, o.a. de bevoorrading, werd ook reeds overeenkomst bereikt. De werkelijkheid echter kent nog beschietingen en overval len en moeilijkheden die de trachten te ontsnappen, welke pogingen door het snelle op rukken der grote communis tische troepen wel niet veel meer zullen uithalen. In het Noordelijk stadsdeel werd nog gevochten. Maar het loopt snel naar het einde. De meeste geallieerde lan den overwegen een de facto- erkenning van de communis tische staat. HEILIG JAAR AFGEKONDIGD. Op het feest van 's Heren Hemelvaart heeft Zijne Hei ligheid de Paus het Heilig Jaar plechtig afgekondigd, 't Heilig Jaar zal op 24 Decem ber 1949 ingaan en op 24 De cember 1950 eindigen. In de Pauselijke Bul wordt o.m. ge zegd: In het Heilig Jaar is 't noodzakelijk te bidden, dat overal en in het bijzonder in Palestina de vrede zo spoedig mogelijk mag terugkeren. Het is ook noodzakelijk te bidden dat de rechten van de kerk tegen arglistige aanvallen, be drog en vervolging, mogen worden verdedigd. COMMUNISTISCHE TROEPEN BEZETTEN SJANGHAI. Donderdag zijn door de com munisten geleide troepen Sjanghai, het grootste han delscentrum van China, bin nengetrokken. Onder het los sen van schoten in de lucht drongen de communistische troepen door in de Franse concessie, welke zij op vreed zame wijze begonnen te bezet ten. Elderis in de buitenwij ken was nog kanongebulder hoorbaar. De nationalistische troepen leverden achterhoede gevechten. Van alle politie posten wapperde de witte vlag De winkels waren gesloten en de straten verlaten, terwijl de communisten verder in de stad doordrongen. Wat zal de toekomst ook hier brengen? HEFFINGEN INEENS. Buitengewoon bezwaar btf de betaling van heffingen ineens. Op grond van artikel 49 van de Wet op Vermogensaanwas- belasting en artikel 34 van de Wet op de Vermogensheffing ineens, zullen regelen worden uitgevaardigd, waarin de be lasting niet dan met buiten gewoon bezwaar kan worden betaald, welke regelen thans in voorbereiding zijn. Ver schillende belanghebbbenden zijn reeds geholpen door uit stel van betaling, doch uit eindelijk zullen veelal maat regelen van verdere strek king nodig zijn, aldus de Mi nister van Financiën in een resolutie d.d. 13 April 1949 No. 195. Aan deze resolutie ontlenen wij het volgende: Personen van gevorderde leeftijd, die juist van de op brengst van hun vermogen kunnen rondkomen of reeds interne en geen of nagenoeg geen inkomsten uit eigen ar beid kunnen verwerven, zijn heffingen ineens verschuldigd, doordat hun onroerend goed of effectenbezit in waarde is gestegen of omdat zij in de oorlogsjaren een klein vermo gen hebben verworven, waar van zij thans leven. Deze personen zouden door de betaling van de belasting beneden een zeker bestaans minimum komen. Het verle nen van afschrijving zou het gevolg hebben, dat in de regel te ver wordt gegaan, omdat het wel verantwoord is de be treffende personen zelf tege moet te komen, doch het toe kennen van een bijzonder voordeel aan de erfgenamen niet verdedigbaar is. Het ligt daarom in 't voor nemen een regeling te treffen waardoor weliswaar de voren genoemde personen geduren de hun leven en dat van hun echtgenote, samenwonend broer of zuster e.d., zo min mogelijk worden bezwaard, doch waarbij er tevens tegen wordt gewaakt, dat bij over lijden het vermogen zal blij ken te zijn verdwenen door schenking of op andere wijze; ter bereiking van dit twee ledige doel zullen de faciliteir ten gepaard gaan met maat regelen ter veiligstellen van de belangen van 's Rijks schat kist, zoals verpanding of hy potheek. Met deze verpanding e.d. zal kunnen worden volstaan, al zal enig toezicht, bijvoorbeeld op het in stand houden van onroerend goed, noodzakelijk zijn. Teneinde te voorkomen dat de aanslagen op de ontvang kantoren zeer lange tijd blij ven openstaan, zal gebruik worden gemaakt van de wet telijke bevoegdheid om kwij ting door schuldvernieuwing toe te staan. Aangezien echter 's Rijks schatkist gedurende de tijd, dat het verschuldigde bedrag door de belanghebben de niet is voldaan, rente derft, zal de (burgerrechtelijke) schuld, welke in de plaats treedt van de belastingsschuld, deze laatste moeten overtref fen. Een rentevoet van 3% zal hierbij in aanmerking worden genomen. In afwachting van het tot stand komen van een regeling in de hierboven omschreven zin, zullen reeds thans bij de Minister of nader inkomende adressen, houdende verzoek om afschrijving, door de Mi nister worden toegezonden aan de ontvangers. De Minis ter verzoekt ten aanzien van deze adressen te doen nagaan of, met het oog op de hier voor uiteengezette beschou wingen, voorhands tot weder- opzeggens uitstel van betaling gerechtvaardigd is. Met betrekking tot de vraag of belanghebbende door de betaling .van de heffingen in eens beneden een zeker be staansminimum zou komen, kan in het algemeen een jaar lijks inkomen van 3.000. als richtsnoer worden geno men. Indien uitstel geboden wordt geacht, kan aan de be langhebbende een formulier ter ondertekening worden ge zonden, waarin de belangheb bende uitstel verzoekt. In afwachting van het tot stand komen van de defini tieve regeling en dus ook bij het verlenen van het voorlo pige uitstel, dienen de belan gen van 's Rijks schatkist te worden veilig gesteld. Conser vatoir beslag of verpanding zal in de regel voldoende waarborg geven. Het is wenselijk, dat zoda nig maatregelen worden ge troffen, dat zij voor de be lastingplichtige 't minst kost baar en bezwarend zijn. Interest wordt op de gewo ne wijze verschuldigd; de vol doening dient echter niet ge vorderd te worden alvorens 'n uiteindelijke beslissing is ge nomen. De Ned. Antillen staan tegen woordig danig in de belangstelling van ons Nederlandse volk; de po litieke toestand die een aanzien- li.ke verandering in democratische richting heeft ondergaan, (al is daar dan ook alles nog geen bo tertje tot de boom), zowel als de economische vragen zeer zeker ons aller aandacht. Deze laatste vooral roept om industrialisatie, exploitatie, ont ginning enz, maar er heerst- een enorm gebrek aan mensen, men sen vooral die een vak verstaan, landbouwers, vakmensen, met lust en energie om te werken en op te bouwen. Een Hollander uit deze streek afkomstig, die vanaf z'n jonge lingsjaren (misschien 50 en meer jaren) in Suriname vertoeft, schrijft ons uit Paramaribo daar een en ander over, met de vraag of dit niet iets is, om de aandacht van de Echo-lezers op te vestigen, vooral nu 't probleem emigreren aan de orde van de dag is. Hij schrijft dan o.m. Waar ik, en met mij verschil lende Hollanders van geboorte, hier in dit land ons bestaan hebben gevonden, reeds van onze jonge lingsjaren af aan, daar zal het U zeker begrijpelijk zijn, dat ik dit land tezamen met mijne Holland- sche collega's ben gaan beschou wen en liefhebben als mijn eigen, tweede Vaderland, waar ik tot op heden nog mijn bestaan, in den vorm van een welverdiend pen sioen van 's Landswege geniet. Er is thans echter in dit land een zeer brandende kwestie aan de orde; en ik vraag mij af, of dit misschien voor Hollanders uit Uw streek en ook elders, niet juist „iets" is. Vooral heb ik op het oog de meer dan bekende schoen fabrikanten en arbeiders uit de schoenindustrie. Er heerscht hier n.l. een be hoefte aan vestiging van vreem delingen, met het gevolg, dat er reeds pogingen werden gedaan om Barbadianen (uit Barbados) hier te emigreeren. Dat is echter een mislukking geworden, aangezien deze menschen het hier niet kon den bolwerken of beter gezegd niet wilden bolwerken. Toen werd er een poging ge daan om hier Joodsche gezinnen over te brengen, waar door onder ling meeningsverschil ook weer geen begin mee kon worden ge maakt. Zelfs werd er gesproken over de mogelijkheid van vestiging van ontheemden uit andere landen. In ieder geval ziet U, dat het be volkingsvraagstuk hier te lande een brandende en actueele kwest- tie is. Ik stel me nu voor, dat b.v. met een berichtje b.v. in uw blad, ge wezen zou kunnen worden op de ze netelige toestand, waardoor wellicht belangstelling zou kun nen worden opgewekt in Uwe streek, om meerdere inlichtingen terzake in te winnen ter officieele plaatse. Het zou inderdaad voor ons Suriname een zegen zijn en ook de gegadigden zouden in dit mooie en goede land een goede toekomst kunnen vinden. Indien ik dit op mijn 73-jarige leeftijd nog zou mogen beleven, dan zou ik de dag zegenen, waar op wij hier de noodige Holland- sche vaklieden zagen binnenko men; en nu te meer, waar de Oost-Indische (Indonesische) kwestie nog steeds een twijfel achtige affaire is en misschien ook blijft! Ziehier dus een deel uit de brief van onze 73-jarige trouwe abonné uit de West en waar hier en over al het emigratie-vraagstuk, het vraagstuk der overbevolking zo brandend is, daar is deze kwestie de overweging, vooral van flinke, ondernemende jongelui, zeker waard. Men emigreert naar Amerika, Canada, Zuid-Afrika, Australië, Brazilië enz. enz., waarom zou

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1