v i Wijde Wereld De Langstraatse schutters p£uihw.e,e. Leo Lorre helpen Ridder Radbout UIT DE FEUILLETON HF RIJDEND MYSTERIE IN HET GEWEER DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 2 JUNI 1949 Sproeten? SPRUTOL HET BROEDEN MET KLOEKEN. ideaal maakte ons allen blij en enthousiast. Pater Wesseling die deze dui zenden (volgens de hopeloze ver keerspolitie waren het er 50.000) had uitgedaagd, mocht vorige week al enthousiast zeggen dat er zeker 15.000 jongere katholieken verwacht werden, nu hij zelf het jaarbeursgebouw niet dan met de grootste moeite kon bereiken, moet hij toch even verstomd heb ben gestaan, nu de Katholieke jeugd van Nederland hem dit ant woord gaf op zijn vraag. Het dreigde dan ook finaal spaak te lopen in het jaarbeursgebouw, waar er 25.000 in geperst werden. Er is gefoeterd op de „rot-orga- nisatiewij zagen een dame, die volgens onze begrippen niet meer tot de jongeren behoorde, van haar parapluie gebruik maken om de belager van haar veiligheid van het lijf te houden, wij zagen meisjes bleek wofden om hun neus, wij zagen bedrijvige E.H.B. O.-lieden handen vol werk heb ben, wij zagen soms iets van een paniek en wij zullen niet verzwij gen dat ook wij toen niet erg vriendelijk dachten over de orga nisatoren. Maar toen hoorden we de stem van pater Jelsma, die zo ontzet tend enthousiast was, Henri de Greeve aankondigen en waartoe trommels, noch bazuinen, noch orde-commissarissen in staat wa ren gebleken, dat bracht Henri de Greeve voor elkaar. Hij smeet de vraag temidden van de duizenden Wat dunkt U van den Christus? En vergeten was de ondraaglijke hitte, verge ten het gedrang en de wrevelige stemming. Hij heeft ons meegesleept, ont roerd, heeft ons geboeid. Christus dat is alles wat God ons te ver tellen heeft, dat is het woord van God en dat is belangrijker en spannender dan wat ook ter we reld. De interview's van de Apos telen met Christus zijn boeiender dan welk interview met welke grootheid ook. En toch geni?t Christus nog niet een tiende van de belangstelling die Bing Crosby geniet". Pater Piet Wesseling, die gro te stuwer van deze nieuwe acti viteit wees ons op de noodzake lijkheid van een grondiger ge loofskennis, op de alles overheer sende plaats die het gebed in ons leven moet innemen en drong aan op het zoeken van contact, om te kunnen leven, want „Geloven in Jezus Christus, dit is leven". Hans Velu zeide ons het en thousiasme waarvan hier blijk was gegeven in de daad om te zetten door ons geloof uit te dragen en de zoekenden rondom ons te hel pen. De jongeren hebben tot slot een machtig Credo gezongen, een ju belende geloofsbelijdenis en er was een merkbare ontroering toen alle aanwezige priesters hun zegen uit spraken over de gebogen jonge hoofden, en daarin bekrachtigden de webenschap dat redding uit de geestelijke nood slechts mogelijk was door een blij en levend ge loof, zoals in de telegrammen aan Z. H. de Paus, Z. E. Kardinaal de Jong en H. M. de Koningin was gezegd. Voor duizenden anderen spra ken Pater de Greeve en Pater Wesseling in de Augustinuskerk en dan waren er nog velen die misschien geen van beide bijeen komsten hebben kunnen bijwonen. Dat was ongetwijfeld jammer, maar in niet mindere mate dan de anderen hebben zij getoond dat ze durven leven. OOK UIT WAALWIJK. Zoals we reeds in ons vorig nummer schreven stonden er ook vier bussen uit Waalwijk tussen de vele honderden anderen op het Copyright Ramad Press Intussen werkte Lorre zich nog in de touwladder omhoog, onbewust van het geen hem te wachten stond. ,,Die Leo is eventjes handig het dek opgegaan dacht hij, „hoe kwam-ie toch zo vlug?' Houtje voor houtje naderde Lorre de rand van hedek, al mopperend dat de stokjes zo ver van elkaar waren. ,,lk zou veel liever vliegen, maar dat staat zo gek, waar al die vreemden bii zijn Bijna was hit bovenaan. Eensklaps voel de hij een stevige greep als een bank schroef om zijn nek. Hij stikte zowat en piepte heel hard: „Hè, wie is er zo lol ligf Hou toch op met je grapjes!" Maar het hielp niet en hij voelde dat hij op getild werd en stond even later op het dek. „Wie er zo lollig is? Nou, dat ben ,k, de kapitein van dit mooie schip' bulderde de waard, die grote schik hue nu hij zijn achtervolgers in zijn mach wist. „Kijk me zo'n leuke papegaai tod- eens aan! Wat heb je een aardig petje op, vriend. Zou je dat niet eens be leefd voor me afnemen?" „Voor jou? Nooit!" kraste Lorre ver ontwaardigd, ,Jiom kom, vriendje, niet zo brutaal „Ik ben je vriendje niet!" viel Lorre hem ziedend in de rede „Wat een onbeschaamd dier" riep de kaperkapitein uit, „wacht maar, we zuilen jou en je makker wel eens leren hoe je je te gedragen hebt. En denk erom dat jullie in mijn macht bent. Ik beschik als kapitein van dit schip over leven en dood Met stemverheffing riep hij: „Bjrengt dik touw en snoer de brutale snavel van deze geplukte kip dicht". Dat werd Lorre te erg. Hij nam een sprong en rrttss daar vloog hij over de hoofden van de woedende rovers heen naar de dichtstbijzijnde mast. (Wordt vervolgd.) veemarkt-plein. Ruim 120 katho lieke jongens en meisjes zijn (let wel, buiten verenigingsverband), ook naar Utrecht gegaan om er te tonen dat ook zij het meenden. Trouwens uit heel de Lang straat waren erzou er wel een streek in Nederland zijn, waarvan daan er geen waren? In dit verband echter zouden wij gaarne even 'de woorden van Pater Wesseling willen onderstre pen, die hij sprak over het con tact dat men met elkaar moest zoeken. Op de eerste plaats zijn daar natuurlijk de jeugdverenigingen, waarin de wens van Pater Wes seling verwezenlijkt kan worden, maar daarnaast zou een ruimer contact tussen verenigingen on derling en tussen georganiseerden en niet georganiseerden zeker zo belangrijk en zeker zo vruchtbaar zijn. Het ijzer is hopelijk nog heet. Wie zal het smeden ZAL PARIJS MISLUKKEN?; Het gematigd optimisme dat men tot voor kort koesterde met betrekking tot de conferentie der Vier in Parijs, heeft de laatste dagen plaats moeten ma ken voor een meer pessi mistische stemming. Men is van mening dat Rusland hoogstens slechts een min of meer hechte economi sche eenheid van Duits land nastreeft, sinds Vis- jinsky de Westelijke voor stellen beslist van de hand heeft gewezen. Of de con ferentie op een dood spoor zal iopen is moeilijk te zeg gen; vandaag (Dinsdag) zou de Russische gedele geerde zijn standpunt na der toelichten; hij heeft de deur dus nog niet helemaal dichtgegooid. Het grote bezwaar dat Vis- jinsky tegen de voorstellen der Westelijke mogendheden had was, dat ze anti-democra tisch waren. De grondwet van Bonn was een dictaat van het Westen en stond in lijnrechte tegenstelling met de grondwet die op democratische wijze in het Oostelijke „Volkscongres" met algemene stemmen was vastgesteld. Het was natuurlijk een klein kunstje van de Westerse mi nisters dit en andere punten van Visjinsky's verweer te weerleggen. Maar zoals reeds op iedere conferentie as ge bleken, blijken de Russen ook nu weer voor geen enkele reden vatbaar. En aldus is 't welslagen van de conferentie, zoals men dit aanvankelijk dacht, hard op weg een fictie te blijken. Men meent aan te mogen nemen dat de Russische afge vaardigde in de komende da gen geleidelijk in de richting VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN EEN OORSPRONKELIJKE AVONTURENROMAN door d'ARGENTY. 14) Het kleine meisje boog nederig het hoofd. „Dus die Lola Lijnders ver wacht vanavond Liselotte met een vriend bij haar thuis in Hilver sum? En ze weet niet Hoe die vriend er uit ziet? Of hoe hij heet en wat hij uitspookt?" „Nee, zij weet niet anders dan een vriend wil Liselotte dood ma ken. Liselotte erg bedroefd en daarom die Lola vriendelijk voor haar." „O, ik begrijp het. Jij bent een handige kleine blil^'m. Jou kan ik gebruiken!" Terwijl zijn spionne zedig op de kleurige figuurtjes van het Per zisch vloerkleed neerblikte, rom melde hij temidden van de pape rassen op zijn bureau. „Zij vertrekt morgenochtend, zei je?" Liang-sjin keek op en knikte, niet begrijpend. Achter de ronde gaten van het goudkleurig mas ker blikkerden de ogen van een gevaarlijk man. In zijn hand hield hij een lijst en enkele formulieren. „Ga zitten, ik zal de nieuwe instructies in orde maken. Ge zult deze tocht meemaken en de grote meester in de bus vertegenwoor digen. Ge weet reeds wat dit zeg gen wil?" Liang-sjin zeeg neer op een pluche stoel. Een vreemde be- van een economisch accoord zal trachten te manoeuvreren. TERUGTOCHT UIT BERLIJN? Nu meer en meer waar schijnlijk gaat worden dat de Parijse conferentie weinig of geen overeenstemming zal brengen, zullen de hoofdkwar tieren van de Westelijke be zettingsmachten van Berlijn naar Bonn, de hoodstad van de W.-Duitse republiek, wor den overgebracht. Wanneer de conferentie totaal mislukt, of wanneer enkel maar een eco nomische eenheid tot stand komt, dan heeft het in beide gevallen geen zin de hoofd kwartieren van de militaire gouverneurs en van de Hoge Commissarissen in Berlijn te houden. Berlijn immers ligt buiten het gebied van de W. Duitse republiek. Slechts een garnizoen zal in de stad achter blijven. Dat zal echter sterk genoeg zijn om de rechten van de bewoners van de Westelijke sectoren van de stad te handhaven. Hoewel dit niet betekent dat de Wes telijke mogendheden de stad zullen loslaten, kunnen we 't toch geen versteviging van de positie der geallieerden noe men. Inmiddels werkt de lucht brug nog steeds normaal door, nu de spoorwegstaking nog steeds blijft voortduren. INDONESIë. Deze morgen zal de heer A. Lovink te Batavia het ambt van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon aanvaarden. Voor zijn vertrek naar Indo nesië op Maandag j.l. zei hij: Ik heb vertrouwen in de stichting van een nieuwe rechtsorde in Indonesië, in de stichting van de Verenigde Staten van Indonesië en in de samenwerking tussen Neder land en Indonesië in Unie- verband. Verder wordt met betrek king tot Indonesië nog mede gedeeld dat de twee grootste Republikeinse partijen De Masjumi en de P.N.I. ver klaard hebben de v. Royen- Rum-overeenkomst te steu nen. Afgevaardigden van Suma tra hebben na uitvoerige dis cussies een besluit genomen, waarbij de gebieden van Su matra zich dadelijk verenigen in een voorlopig federatief verband. Er werd een uit drie leden bestaand federatief directori um gekozen en besloten werd tot de oprichting van een fe deratief college voor Sumatra. De conferentie sprak als haar oordeel uit, dat een federatie van Sumatra, in het raam van de Verenigde Staten van In donesië, de meest geëigende staatsvorm is. KARDINAAL SUHARD OVERLEDEN. Maandag overleed te Parijs Kardinaal Suhard, aartsbis schop van Parijs. Zijne Emi nentie was door een hartaan val gedwongen reeds een week het bed te houden. De Kardi naal was vooral bekend om de moderne vormen van aposto laat die hij in het leven riep en om zijn bekende Vasten brieven, die in alle landen een groot aantal lezers vonden. AMERIKA ZAL CHINESE COMMUNISTEN ERKENNEN. Naar officiëel is medege deeld is de Amerikaanse re gering zich aan het voorberei den op het aanknopen van handelsbetrekkingen met het door de communisten bezette deel van China. Men is van mening dat de vorming van een communistische regering nog slechts een kwestie is van tijd en waarschijnlijk in Au gustus e.k. haar beslag zal krijgen. Verwacht wordt dat Amerika na overleg met de Westerse mogendheden, te zij ner tijd betrekkingen met Mao Tse Toeng zal gaan aan knopen. klemming maakte zich van haar meester. Liselotte moest die domme Lo la bespionneren. Die domme Lola zou haar vriendinnetje alles vertellen. De grote meester zou hec te weten komen. Alles wat Lola deed en wat niet goed was in zijn ogen. En Lola wist niet wat goed of kwaad was in zijn ogen. Lola zou sterven. Het kleine Chinese meisje sloeg de handen voor haar witte ge zichtje en begon zacht te schreien. „Huil maar niet" troostte jhr. A. G. L. M. F. van Ntteluur tot Droogenbroeck zijn zogenaamde verloofde, „ik heb nog een ver rassing voor je." „Ach, Flipje, ik vind 't zo ver velend dat ik van je weg moet..." En opnieuw begon Lola hartver scheurend te snikken. Hij nam haar in zijn amen en liet het weelderige bruine kopje tegen zijn borstkas leunen. Voor zichtig drukte hij zijn lippen in het glanzend haar. „Mei-mei, we hebben nu toch twee avondjes genoten. Als je straks terugkomt kunnen we weer verder converseren. Elke avond". ,,'t Duurt zo lang!" klonk haar half verstikte stemmetje, „die reis duurt minstens veertien dagen, als 't niet langer is." „Ik zei toch, dat ik nog een verrassing voor je had!" „Wat is dat dan voor een ver rassing?" „Ia" zei hij schaapachtig, „dat kan ik niet zeggen, zie je. Want dan is het geen verrassing meer tt Een snik. „Flipje", lispelde ze, „nu moe ten we toch heus afscheid ne men. Anders merkt vader dat ik zo lang wegblijf." Ze hief een betraand gezichtje naar hem op. „Goed, Lolazuchtte hij hartroerend. Hij liet haar los en stak een hand uit. „Flipje..." f> „Dag, Lola". Dikke droppen rolden er over haar wangen, toen ze bemerkte dat hij haar geen kus wou geven. Vertwijfeld stak ook zij haar hand toe. „Nou, goeje reis dan" mompelde hij haast onverstaanbaar. „Is dat... is dat alles wat je te zeggen hebt?" „Mei-mei, wat wou je dan? Een redevoering?" Hij liet haar hand los en stap te van de stoep. „Ik hoop je weer heel gauw terug te zien. En droom maar zoet. Van Ko-ko Zij gaf geen antwoord meer. Langzaam drukte ze de huisdeur in het slot. Het leek alsof een ruwe mannenhand haar hartje in tweeën had gescheurd. Met een betraande zakdoek voor haar ogen liep ze luid stampvoetend de trap op. Twee avonden praatte hij over de liefde. En nu ze wegging, hield hij helemaal niet van haar... Nee, ze zou nooit meer van hem dromen. VIII. PASSAGIERSPARADE. „Ah! Liselotte!" Blij verrast sprong de conduc trice van de treeplank, om haar kleine vriendinnetje dat over het ongemakkelijk geplaveide Vree burgtrottoir kwam aangetippeld, hartelijk de hand te drukken. „Waarom ben je niet gekomen, gisteravond?" „O, ik kon niet, zeg. Onmoge lijk. Maar ik heb m'n vriend van je verteld. Hij vond het reuze leuk, dat wij elkaar gevonden hebben. Misschien komen we nog wel eens bij je aanlater." Lola lachte. Onbezorgd. Onbe wust ook van de ware betekenis dier woorden. „En nu ben je van morgen extra vroeg je bed al uit geklommen, om me toch nog even in je eentje goejedag te zwaaien! Reuze leuk van je. O joh, ik heb helemaal geen zin in deze reis. Daar staan we nou voor het hei ligdom van zijne excellentie Hat sjie Poeh, of hoe die vent ook heten mag, en wie weet hoe lang het duurt voor meneer tot de ont dekking komt dat ie vandaag op reis zou gaan. 'k Heb nou al hon- ger." Het blanke gezichtje van Liang- sjin vertrok zich tot een honing zoete schaterlach, maar het was een vervalste film, waarvan de beelden een onschuldig slachtof fer in het verderf moesten storten. „Ben je al aan zijn bed ge weest, om hem wakker te kus sen?" „Stel je voor! Nee, Ravebek is naar binnen om beleefd op zijn kamerdeur te kloppen. Hij blijft lang weg, tussen haakjes." „Misschien Ravebek op zoek naar schone secretaressen..." „Wie weet. Ga jij eens kijken, je kunt makkelijk even naar bin nen lopen. Ik moet hier bij de bus blijven, zie je." Het ravenzwarte kopje knikte. „Goed, maar wacht jij dan bui ten?" Weg was ze al, de draaideur door, het reusachtige hotel in. Bij de portier informeerde ze vluch tig naar Hsieh-Fu, trippelde dan rechtstreeks naar de lift en sloot zich op achter de dubbele tralie- Langstraatse Schuttersbond. rijen. Verwonderd staarde de verte genwoordiger van de West Euro pa Bus, die juist de trap afdaalde, het vlugge figuurtje na. Die? Hier in Hotel Noord-Brabant? Hij wendde zich ,tot de portier: „Die eh... dame, die hier zo juist langs kwam... Wie is dat ook al weer?" De man in uniform haalde zijn schouders op. Met de gouden tressen. „Dat weet ik niet me neer, ik zie d'r net voor 't eerst. „O, heeft ze hier geen kamer?" „Zover ik weet niet, ze vroeg alleen naar die Chinees van ka mer 108". Ravebek offerde een sigaret. „Hsieh-Fu? Ging zij daarheen?" „Ja meneer, zo was de naam. Maar hoe zij heet zou ik u niet kunnen zeggen." Vreemde gedachten dwarrelden door de brein van de vertegen woordiger. Peinzend zakte hij in één der clubfauteuiltjes van de hall. Als hij zich niet vergiste, dan was dat het meisje wat zo hap pig was geweest op het extra ritje. Zó opvallend zelfs, dat hij haar met opzet niet genomen had. En die kleine conductrice kwam precies enkele minuten voor het vertrek bij de diplomaat, die deze bus gehuurd had... Het gaf wer kelijk te denken. Een ogenblik dacht hij er over Hsieh-Fu met de huistelefoon op te bellen en hem alvast te waar schuwen voor het gevaar, dat nog in aantocht was. Bij nader inzien stapte hij daar weer vanaf. De man mocht het hem eens kwalijk nemen, dat iemand^ zich met zijn zaken bemoeide. En tenslotte zou de Chinees zelf wel kunnen be oordelen was voor vlees hij in de kuip kreeg. (Wordt vervolgd). Nu we halverwege de compe titie om de wisselbeker zijn, is 't nuttig van ieder in het bijzonder de persoonlijke prestaties na te gaan. Zeer veel van onze leden stellen daar prijs op. Niet alleen dat zij goede punten schieten, maar temeer nog zal dit 'n prach tige stimulans zijn om de minder goede schutters aan te sporen al het mogelijke te doen om zich tot die hoogte op te werken. Ga aan den slag en oefen zo veel als ge kunt, om straks, wan neer de algehele eindstand gege ven wordt na het beëindigen van de competitie, met vreugde te kun nen constateren dat gij hoger gerangschikt staat dan op deze lijst. Tot de goede schutters zou den wij willen zeggen: Span u tot het laatste in om uw vereni ging zo hoog mogelijk op te wer ken, Een woord van lof voor de heer G. v. Hemert te Heusden, schutter van S. Blasius, die zijn 16 schoten allemaal wist te be nutten. Nog geen enkele andere schutter heeft dit bereikt. Hier onder volgen dan de prestaties van de schutters, na vier wed strijden te hebben geschoten. Er I resten nu nog drie wedstrijden, zodat het grootste gedeelte is af gewerkt. 1. G. v. Hemert, Heusden 2. B. v. d. Hoven, Kaatsheuvel 3. Th. Buijs, Herpt 4. M. v. Leeuwen, Heusden 5. Arn. de Kort, Heusden. 6. W. de Kort, Herpt 7. J. Baaijens, Baardwijk 8. G. v. d. Eijnde, Herpt 9. J. v. d. Wiel, Elshout 10. H. Nieuwstadt, Kaatsheuvel 11. W. v. Kasteren, Heusden 12. A. de Kort Nzn., Herpt 13. C. de Kort, Herpt 14. W. Pullens, Baardwijk 15. H. Molenschot, Kaatsheuvel 16. C. Elshout, Kaatsheuvel 17. J. v. d. Donk, Heusden 18. M. v. Ooijen, Heusden 19. W. Klerks, Elshout 20. A. Duquesnoy, Besoijen 21. B. v. Balkom, Kaatsheuvel 22. W. Venis, Vlijmen 23. B. v. Heesch, Kaatsheuvel 24. A. v. Logten, Elshout 25. Joh. Klerks, Elshout 26. J. Verboord, Vlijmen 27. v. Bergen Henegouwen, Heusden 28. A. Fitters, Elshout 29. A. v. Buul, Baardwijk 30. J. Verwiel, Besoijen 31. P. Berkelmans, Besoijen 32. H. de Louw, Vlijmen 33. A. de Gouw, Besoijen 34. M. Kops, Kaatsheuvel 35. A. v. d. Griendt, Vlijmen 36. F. Luijben, Vlijmen 37. J. Luijben, Vlijmen 38. G. Bijnen, Baardwijk 39. G. v. Heesch, Baardwijk 40. G. den Teuling, Besoijen 41. J. v. d. Oever, Heusden 42. F. v. d. Wiel, Elshout 43. E. de Haan, Elshout 44. Th. Pullens, Baardwijk 45. Th. Sperber, Kaatsheuvel 46. C. v. Muilekom, Kaatsheuvel 47. Jan Broeders, Vlijmen 48. Jan v. Huiten, Besoijen 49. G. v. Keulen, Elshout 50. C. v. Aa, Elshout 51. W. v. d. Broek, Baardwijk 52. J. v. d. Meijs, Besoijen 53. H. v. Dongen, Besoijen 54. Mikkers, Kaatsheuvel 55. Jan Kuis, Vlijmen 56. W. Kuis, Vlijmen 57. M. Luijben, Vlijmen 58. J. de Kort, Herpt 59. J. v. Beijnen, Baardwijk 60. W. de Louw, Besoijen 61. A. de Vaan, Vlijmen Langstraatse Bond van Hand boogschutters van de Ned. Bond. District 5. Afd. IV. Bovengenoemde bond heeft op Zondag 29 Mei zijn banen weer geopend. Door het slechte weer was er echter weinig belangstel ling. Echter de schutters onder ling hebben hun hart kunnen op halen. Iedere schutter moest 15 pijlen schieten. Elke vereniging schoot met 6-tallen. Eendracht maakt macht te Baardwijk, Vic toria Elshout en De Wet's Zonen waren met twee zestallen aan wezig. Constantia Drunen was af wezig, wat zijn oorzaak wel in de kermis te Drunen zal vinden. De punten die worden gescho ten, worden voor de respectieve lijke verenigingen bij elkaar geteld en aan het einde van de zes con coursen het totaal. Zij die dan de meeste punten verzameld hebben in deze z.g. competitie, komen boven aan de ranglijst niet alleen, maar zijn dan tevens winnaar van de eerste prijs die daarvoor beschikbaar zal wor den gesteld De Wet's Zonen I te Drunen heeft de meeste punten behaald. Deze vereniging kan beter, des niettemin eindigde zij deze dag met 216 pnt. Hun 2e zestal deed het niet zo heel veel minder en eindigde met 196 punten als num mer vier. Victoria I Elshout deed knap werk en wist 204 punten te schie ten, een resultaat waarover het te vreden kan zijn en eindigde op de tweede plaats. Het 2e zestal hier van bereikte de voorlaatste plaats met 128 punten. Ons Genoegen, Herpt eindigde als goede 3e met 198 punten, 't Kan ook wel iets beter worden als er geoefend wordt. Eendracht maakt macht te Baardwijk I werkte zich na een weifelend begin op, maar zakte de laatste 2 ronden zodanig af, dat ze het niet boven de 200 kon halen en eindigde met 194 pun ten op de 5e plaats. Haar 2e zes tal schoot 121 punten, laatste plaats. Claudius Civilis, Haarsteeg, kwam niet verder dan 146 pun ten. Enerzijds lag dit aan het feit dat ze maar met 5 schutters aan wezig waren, anderzijds aan het slappe schieten van enkele schut ters. Hieronder volgt de uitslag van 29 Mei en geeft weer het behaal de aantal punten in 15 pijlen De Wet's Zonen I Drunen N. v. Bladel H. de Kruif Jo de Gouw J. de Brouwer W. v. Son B. de Vaan 45 pnt. 41 pnt. 40 pnt. 35 pnt. 30 pnt. 25 pnt. Totaal 216 pnt. Victoria I, Elshout A. Merkx 36 pnt. H. Wolfs 31 pnt. L. v. d. Sanden 22 pnt. L. Verhoeven 31 pnt. A. v. Herpt 32 pnt. G. v. Engelen 52 pnt. Ons Genoegen, Herpt A. Verhoeven 53 pnt. A. Couwenberg 37 pnt. Jac. de Wilt 30 pnt. W. v. Sprang 28 pnt. A. v. Grevenbroek 26 pnt. Th. v. Hoorn 24 pnt. Totaal 198 pnt. De Wet's Zonen II, Drunen W. v. Drunen 36 pnt. Adr. v. Drunen 30 pnt. Ant. de Gouw 34 pnt. J. Brok 11 pnt. M. v. d. Wiel 40 pnt. G. de Gouw 45 pnt. Totaal 196 pnt. Eendracht maakt macht I, Baardwijk M. v. d. Mee 38 pnt. P. v. Bavel 28 pnt. G. de Wit 48 pnt. B. Pulles 41 pnt. J. v. Beijnen 12 pnt. H. Verhoeven 27 pnt. Totaal 194 pnt. Claudius Civilis, Haarsteeg Th. Ketels 39 pnt. Jan de Vaan 17 pnt. L. v. d. Wiel 27 pnt. Th. Walk 37 pnt. R. de Vaan 26 pnt. Totaal 146 pnt. Victoria II, Elshout J. v, d. Loo 35 pnt, L. Wolfs 9 pnt. Joh. Merkx 30 pnt. M. Smetsers 17 pnt. A. Aeltman 13 pnt. Th. v. d. Besselaar 24 pnt. Totaal 128 pnt. Eendracht maakt macht II, Baardwijk A. Collard 7 pnt. A. v. Rooij 32 pnt. Q. v. d. Hoven 24 pnt. J. Kleijberg 25 pnt. A. Gloudemans 29 pnt. A. Mathijsen 4 pnt. Totaal 204 pnt. Totaal 121 pnt. Afgevaardigden (in 10 pijlen) G. de Wilt, O.G., Herpt 12 pnt. J. de Vaan, C.C. Haarsteeg 7 pnt. A. v. Rooij, E.M.M. Baardwijk 21 pnt. G. de Gouw, D.W.Z. Drunen 19 pnt. Air. v. Herpt, Victoria Elshout 15 pnt. Hoogste schutter der vereniging (in 15 pijlen) A. Verhoeven, Ons Genoegen, Herpt, 53 pnt G. v. Engelen, Victoria II, Elshout, 52 pnt. N. v. Bladel, De Wet's Zonen I, Drunen 45 pnt. G. de Gouw, De Wet's Zonen II, Drunen 45 pnt. G. de Wit, Eendr. m. Macht I, Baardwijk 48 pnt. Th. Ketels, Claudius Civilis, Haarsteeg 39 pnt. J. v. d. Loo, Victoria II, Elshout 35 pnt. A. v. Rooij, Eendr. m. Macht II, Baardwijk 32 pnt. Standenlijst op Zondag 28 Mei De Wet's Zonen I, Drunen 216 p. Victoria I, Elshout 204 p. Ons Genoegen, Herpt 198 p. De Wet's Zonen II Drunen 196 p. Eendr. m. Macht I B'wijk 194 p. Claudius Civilis, Haarsteeg 146 p. Victoria II, Elshout 128 p. Eendr. m. Macht, B'wijk 121 p. Gemiddelde per vereniging (in 90 pijlen) De Wet's Zonen I Drunen 216 p. Victoria I Elshout 204 p. Ons Genoegen, Herpt 198 p. De Wets Zonen II Drunen 196 p. Eendr. m. Macht I, B'wijk 194 p. Claudius Civilis Haarsteeg 146 p. Victoria II, Elshout 128 p. Eendr. m. Macht II B'wijk 121 p. Vele broedhennen zitten nu op d'r eieren. Nu en dan, als ze van 't nest afkomen om te eten of te drinken, kijken we eens, of er geen eieren gebro ken zijn, of bevuild. Bij kal me broedhennen zal dat niet vaak voorkomen, als de eieren tenminste dik genoeg van schaal waren. Maar 't kan toch. En in dit geval moet al- les nauwkeurig gereinigd wor den, want een stinkend broed- nest geeft geen, of zwakke kuikens. Het kan nodig wezen het hooi of stro door vers te vervangen. Moeten de eieren ook schoon gemaakt worden, dan doen we dat voorzichtig met lauw water. Wanneer de hennen een week gezeten hebben, dan gaan we de eieren schouwen met een schouwer of tegen een lamp die sterk licht af geeft. Natuurlijk geschiedt zulks bij avond. Erstens om dat het kunstlicht dan meer effect heeft, maar tweedens, omdat de hennen dan beter blijven zitten. De eieren hou den we tussen wijsvinger en duim, met de spitse punt naar beneden en draaien ze lang zaam rond. Wie het nooit ge daan heeft .neemt er ook een onbevrucht vers ei bij. Dit zal volkomen helder schijnen. Maar ook bij de bebroede zijn er misschien bij, waar men zo

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 2