Wijde Wereld] J-atneBH/etfemgt gEpBISLTÜREEL Waalwijkse en Langs Courant RECHTSZAKEN UIT DE Sociaal-Economisch Hoekje. Uniek monument aan de rand der duinen DINSDAG 7 JUNI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO^MH 72e JAARGANG No. 46. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". VOORSTELLEN INZAKE BERLIJN. Nog steeds staat de Parijse conferentie in het middel punt der belangstelling van alle politiek geïnteresseer den. Echter zal deze be langstelling het de komen de dagen moeten doen met de schaarse mededelingen die verstrekt zullen worden over de geheime zittingen, waartoe de vier ministers besloten, na de voorstellen die Acheson, de Amerikaan se minister aangaande Ber lijn indiende. Buiten medeweten van de andere Westelijke ministers om, deed Acheson namens zijn regering in de tiende zitting van de Parijse conferentie een voorstel met betrekking tot Berlijn, waarover z'n drie partners zich eerst wensten te beraden. Acheson wenst .o.m. weer 1 gemeenteraad voor Berlijn, die grotere volmachten zou hebben dan de vorige, waar door dus de controle der vier bezettende mogendheden be perkt zouden worden. Deze gemeenteraad zou een defini tieve grondwet dienen op te stellen. Deze grotere bevoegd heid voor de raad, ten koste van de zeggingschap der vier bezetters, demonstreert dui delijk de wil van de Ameri kaanse regering de Westelijke mogendheden te vrijwaren voor al te veel hinder van 't Russische veto. Het vraagstuk der eenstemmigheid, dus van de mogelijkheid van het veto, was reeds eerder door Ache son in het voordeel van de Westelijke landen ongedaan gemaakt. Visjinsky's repliek hierop was uiterst pover en kon niet verhinderen dat de Rus in dit debat als verliezer werd gebrandmerkt. Na de tiende zitting heerste er in de Parijse hoofdstad weer enig gematigd optimis me. Ondertussen duurt de sta king te Berlijn voort; met ruim 13.000 stemmen voor en 398 tegen werd door de spoor weg-arbeiders besloten nog niet aan het werk te gaan. INDONESIë. Donderdag j.l. heeft dr. Beel het ambt van Hoge Vertegen woordiger van de Kroon over gedragen aan zijn opvolger de heer A. H. J. Lovink. Dr. Beel wees er in de kor te plechtigheid op dat met de aanvaarding van de verklarin gen van dr. v. Royen en Mo hammed Rhum van 7 Mei de Nederl. regering een nieu we beleidslijn bepaalde, die voor hem consequenties mee bracht, die hij gemeend heeft te moeten aanvaarden. De nieuwe bewindvoerder karakteriseerde het ambt dat hem werd overgedragen als 't einde van het oude bestel en het begin van het nieuwe. Hij hoopte dat men ditmaal zou slagen. Hiertoe was nodig een onwrikbaar geloof in de mo gelijkheid van samenwerking, de vaste hoop op een betere toekomst, een diepe liefde voor Nederland en Indonesië en bovenal Gods zegen. Na de overdracht is dr. Beel per K.L.M. naar Nederland ver trokken. CHINA. In de door de communisten bezette stad Nanking is de toe stand momenteel geordend, evenals in Shanghai, waar de buitenlandse in- en uitvoer handel weer is vrijgegeven, waar men weer met het bui tenland mag corresponderen en waar de fabrieken weer beginnen te draaien. Sir Alexander, de Britse minister van defensie, is dezer dagen naar Honkong vertrok ken, waar hij de verdedigings mogelijkheden van deze Brit se kroonkolonie zal bestu deren. was en daarom niet voor dis cussie vatbaar; het was niet ontworpen volgens de gelden de richtlijnen. De achterstel- lingswaan bij de onderwijzers, aldus prof. Rutten, berustte op een misverstand. Wanneer echter de wens tot redelijk overleg werd kenbaar ge maakt, dan zou de regering dit niet afwijzen, maar men zou goed doen zich te bezin nen op een aanvaardbaar punt van uitgang. Het lag niet in de bedoeling van de regering het in 1947 verkregen herstel aan te tasten of de onderwij zers in een uitzonderings positie te plaatsen. De onge lijkheid tussen de salarissen der onderwijzers en die der ambtenaren lag niet aan een of andere maatregel, maar bij het beginpunt een dertig jaar geleden. De Tweede Kamer nam z.h.st. een motie aan van de heer Roosjen. DE STRIJD TEGEN DE KERK NU IN TSJECHO-SLOWAKiJE Mgr. Josef Beran aartsbisschop van Praag en primaat van Tsje- cho-Slowakije, heeft in een brief aan de geestelijkheid', die heden te Praag is bekend gemaakt, ver klaard, dat verdere pogingen om met de communisten te onderhan delen, „hopeloos en tevergeefs" zijn. Mgr. Beran breidde zijn on- langs geuite bedreiging van ex communicatie uit tot alle katho lieken, die anti-kerkelijke maat regelen aanmoedigen. Tevoren was slechts' medewerking aan de „beperking van de rechten en de vrijheden der kerk" genoemd als reden voor excommunicatie. De aartsbisschop ontzegde de Kath. Volkspartij het recht, zich katholiek te noemen en verbood de verkoop van onder communis tisch toezicht uitgegeven bladen in of voor de kerken. Mgr. Beran concludeerde in zijn brief, dat de op het communisti sche partijcongres afgelegde ver klaringen het duidelijk hadden ge maakt, dat de jeugd zou worden gedwongen de staatsscholen te bezoeken waar slechts 'n Marxis tische ideologie zou worden on derwezen. Daarom achtte hij thans iedere poging tot onderhan deling met de communisten hope loos en tevergeefs. De katholieke kerk kan immers geen afstand doen van haar recht om haar jeugd op te voeden. Radïo-Vaticana bevestigt dait mgr. Beran aan president Gott- wald een memorandum heeft doen toekomen, waarin hij verzekert, onomstotelijke bewijzen te heb ben, dat de regering met alle be schikbare middelen de strijd tegen de katholieke kerk heeft aange bonden. Het memorandum, dat op 29 Mei uit naam ven het Tsje- choslowaakse episcopaat is ge zonden, verklaart, dat de onlangs door de regering genomen maat regelen een voorbereiding zijn voor de genadeslag aan de katho lieke kerk. hoeveelheden diamanten, die uit Nederland waren geroofd en na de oorlog in Duitsland werden aangetroffen, aan ons land geres titueerd. IN JULI MEER TABAK? Naar aanleiding van de talloze speculaties over verhoging van het tabaksrantsoen kan het vol gende worden medegedeeld Per 1 Juli zal de productie van tabaksartikelen gebaseerd worden op het verbruik van drie en een half rantsoen per week. (Thans bedraagt dit, zoals bekend, twee en een half). Het ilgt dan in de lijn van de verwachtingen, dat niet lang daarna drie en een half rantsoen tabaksartikelen beschik- de dood hebben gevonden, heeft de proc.-fiscaai mr. De Gruyter, de doodstraf geëist. WEER TOERISME NAAR WEST-DUITSLAND. Van officiële Amerikaanse zijde is medegedeeld, dat 21 Juni de datum is waarop de drie weste lijke zones van Duitsland voor be zoekers zullen worden openge steld. De toeristen zullen Duitse rant soenen ontvanger en alle onkos ten in Westmarken moeten vol doen. Per week zal een rantsoen van maximaal tweehonderd liter benzine worden verstrekt. Bezoe kers zullen wel speciale distribu tiekaarten ontvangen voor 3055 calorieën per dag, geldig in alle baar wordt gesteld. En wordt de Duitse hotels> r€;>taurants en le. toegewezen voorraad bij de win- vensmiddelenwinkïls. keiier niet geheel opgenomen, dan kan men na enige maanden de opheffing van de tabaksdistribu tie verwachten. Het noemen van data is vooralsnog praematuur. De lang verwachte afschaffing van de tabaksdistributie zal in September of October kunnen ge schieden. HET VERRAAD VAN DE STIJKELGROEP. Doodstraf geëist tegen de beide verdachten. Zowel tegen de koopman W. S. van Dam als tegen de koop man J. van Weezei, die zich voor het Haagse bijzonder gerechtshof te verantwoorden hebben gehad wegens het verraad van de Stij- kelgroep in 1941, waarbij de lei der dezer vérzetsgroep, drs. J. Stijkel, en 32 zijner medewerkers Het gewone dagrantsoen voor volwassen Duitsers is 1095 calo rieën. Men venvacht ongeveer vijfhonderdduizend bezoekers. PAKHUIZEN AAN DE OUDE SCHANS TE AM STERDAM VERWOEST Donderdagmorgen omstreeks 1.15 uur is in de drie pakhuizen „de drie koorendragers" aan de Oude Schans te Amsterdam door nog onbekende oorzaak een enorme brand uitgebroken. De pakhuisruimten, die onderverhuurd zijn aan verschillende bedrijven en waar o.a. meubels, huiden en lom pen waren opgeslagen, stonden in een minimum van tijd in lichter laaie. De vuurgloed was in alle delen van de stad duidelijk zicht baar en tot ver in de omgeving hing een verstikkende rook. merkwaardige herinnering aan 't verleden. DE ONDERWIJZERS SALARISSEN. Dhr. Roosjen (A.R.) heeft vorige week in de Tweede Kamer de Minister geïnter pelleerd in verband met het verbreken van het overleg in zake de onderwijzerssalaris sen. Hij stelde de minister een aantal vragen, waarop deze antwoordde, dat z.i. het voor stel van de Algemene Onder wijzersfederatie weinig reëel RADIO ANNO SANTO. Collecte bracht ruim zes ton op. Thans is ook de opbrengst van de collecte voor Radio Anno Santo in het Aartsbisdom bekend geworden. Het diocees Utrecht bracht niet minder dan ruim 157.000 op. De totale opbrengst van dë collecte overtreft dus nog de schatting, die indertijd gemaakt is. Katholiek Nederland bracht in één collecte een bedrag bijeen van 607.556.37. Waarlijk een unieke prestatie, die haar weerga in het verleden niet heeft gevonden. WEDEROM DIAMANTEN AAN NEDERLAND TERUGGEGEVEN. Gistermiddag werd op het mi nisterie van buitenlandse zaken wederom een partij diamanten aan de Nederlandse regering te ruggegeven, die gedurende de be zetting uit Nederland zijn ge roofd. Ditmaal betrof het 'n par tij van 336.24 karaat, welke te ruggevonden is in Spanje. Deze diamanten zijn destijds door de Duitsers van Nederland se Joodse diamanthandelaren ge vorderd en na de oorlog in Span je teruggevonden door de verte genwoordigers van de geallieerde bestuursraad voor Duitsland, die in overleg met de Spaanse rege ring belast is met de opsporing in dat land van Duits bezit en door Duitsers geroofde goederen. Reeds eerder zijn aanzienlijke In de kringen van onze Bra bantse schilders, is de naam Giersbergen even bekend als de Zamba bij de dansliefhebbers. Bij goed weer gaat er zelden een dag voorbij of enkelen van dit gilde trekken gewapend met hun ge reedschap door de rulle duinen en de bijna onbegaanbare zandwegen om in dit eldorado inspiratie op te doen voor hun scheppingen. De boeren kennen dit. Ze zijn er aan gewoon om in deze gewijde uren het profane en vaak onwel riekende boerenwerk te doen en ze beweren, dat ze op een km. af stand die vreemde gasten kunnen herkennen, Het zijn echter niet alleen de schilders, die deze step- penrust verstoren, want in het zo merseizoen komen de mensen bij duizenden naar de duinen tussen Udenhout, Cromvoirt, Drunen en Loonopzand en herscheppen deze witte vlakte in een mierenhoop. Maar het zijn voornamelijk de mensen, die door hun liefde tot de overgeleverde schoonheid van hun gewest zich voelen aangetrok ken tot dit merkwaardige gehucht dat, verscholen in deze woestenij, zich tegen de duinen aanvleit. Het zou bijna onvindbaar zijn, ware het niet, dat de verschil lende duinpaden er vanzelf heen leiden. Voor de argeloze wande laar vouwt zich op korte afstand plotseling het gehele complex open een groep van hoge bo men, heggen, schaarhout en knot wilgen met daartussen en daar boven een tiental gebogen en donker verweerde rietdaken, kris kras door elkaar zonder enig geo metrisch verband, dat is het sil houet van Giersbergen, dat me nigeen in vervoering heeft ge bracht en dat de inspiratiebron was van zeer vele schilderijen en tekeningen. GIERSBERGEN IN 1614. Het was niet alleen omwille van deze schoonheid, op die voor jaarsmorgen, toen de schuinval- lende zonnestralen dit alles in een helder licht zetten en de meest phantastische schaduwen veroor zaakten, gecombineerd met de schoonste lentekleuren, dat wij door het mulle zand waadden naar het gehucht. In de archivarische schatkamers van 's-Hertogenbosch was een do cument ontdekt uit het jaar 1614, dat in de zwierige taal van die tijd ons volledig op de hoogte bracht van de toestand hier ter plaatse. Het vertelde, dat Giers bergen een bezitting was van de abdij van der Cameren (België) met twee rentmeesters en twee pachthoeven. Het goed was door een gracht omgeven en door een poort toegankelijk. In genoemd jaar verkocht de abdij haar be zittingen en de beide hoeven kwa men in handen van de beide rent meesters Thomas Diercx van den Hoevel en Andries Peters de Weirdt, van wie de eerste eige naar werd van de z.g. Poirthoeve, terwijl de Weirdt baas werd op de Mayhoeve. Hierop volgt dan zoals gewoonlijk een hele lijst van akker-, bos- en heidenamen van alle stukken land, die bij elk der twee boerderijen behoorden en eveneens verkoel werden; de koop kwam tot stand met recht van „warande oft weijerije, hout- schatvrij ende thiendvrij, te gel den ieder de helft van 21 pennin gen lovens den hertoge van Bra bant opten chijnsdach van Ois- terwijck en van 3 Karolusguldens en zes Stuiver op St. Thomas- dach binnen Oisterwijck te beta len". Zo kwam boerenland in boerenhand. GIERSBERGEN IN 1949, Eigenlijk is er zo heel weinig veranderdde boeren boeren ge woon verder zoals drie en vier houderd jaar geleden, gebonden aan de wisseling der jaargetijden en het weer, alleen hebben kunst mest en moderne landbouwwerk tuigen de bewerking van de bo dem intensiever gemaakt en de boeren behoeven niet meer zo hard te werken. Ook de rust is nagenoeg dezelfde als in het ver leden, afgezien van enkele vlieg tuigen in de lucht en de auto van de bakker, die brood rondbrengt. Wat is er verder nog aan nieuws te beleven er worden mensen ge boren en anderen sterven, men werkt, eet en slaapt en een radio hebben we er niet gehoord. Al spoedig na de bovenver melde verkoop moeten er meer dere boerderijen zijn neergezet, want thans staat daar nog een viertal van zo hoge ouderdom, dat niet met enige zekerheid is uit te maken, welke de oorspron kelijke zijn (zo deze nog bestaan) en deze met enkele nieuwere of verbouwde hoeven vormen het gehele gehucht. Het is een war winkel van schots en scheef door elkaar geplaatste boerderijen, schuren, stallen en schoppen. Het is een raadsel, hoe de boeren de in elkaar overlopende erven uit elkaar kunnen houden en de be zoeker weet niet welke schuur en welk huis bijeen horen. Deze wan orde van elkaar snijdende lijnen geeft een phantastisch perspectief en tovert ontelbare hoekjes en doorkijken, waar iedere schilder en tekenaar door bezeten wordt. STUDIE-OBJECT. In de acte van 1614 wordt zo als gezegd een volledige opsom- ming gegeven van alle akker-, bos- en heidenamen, waarbij vele hoogst interessante; degenen, die zich bezig houden met de plaats- naamkunde hebben hier een dank baar studie-object om na te gaan wat hiervan is overgebleven. Zo zijn de namen van de twee oorspronkelijke hoeven verdwe nen het Rieshout heet nu Riesel en Sheijlichlant is verbasterd tot Zelflandde Boschstrepen zijn sindsdien ontgonnen en worden de Strepen genoemd, terwijl namen als Voir den Dreijboom, de thans verdwenen toegangspoort en de Helle niet meer voorkomen. BOUWKUNDE OP HET PLATTELAND EN BOERDERIJ-ONDERZOEK. Ook bouwkundig zijn de hoeven van Giersbergen een belangrijk monument en men zou het een Saksische voorpost kunnen noe men in het Frankische gebied, zonder aan beide namen een ras- senkundige betekenis toe te ken nen, ze enkel gebruikend om een bepaald type aan te duiden. Afgezien van een oude Fran kische boerderij is het Saksische hier dermate overheersend en zui ver, dat van een Saksisch gebied kan gesproken worden. Het zal o.a. niet gemakkelijk zijn in ons gewest een vertegenwoordiger te vinden van 't type met de „over steek (een open en overhangend gedeelte aan de achterkant, bij de grote schuurdeur) dat èn zuiver der èn mooier kan genoemd wor den. Even sterk wordt de aandacht getrokken door de lange schuur in het midden, die door de boch tige lijnen van het dak en de wanden het beste illustreert hoe men in vroeger eeuwen zijn huis en schuur bouwde. Een houten geraamte van stijlen en liggers, het z.g. gebint, ge maakt van het beschikbare hout met bochten en andere onvolko menheden, gedekt door riet of stro en met wanden van besmeerd vlechtwerk. Zo groeide het gehele geval op volkomen natuurlijke wijze uit materialen van de on middellijke omgeving en verkreeg het die schilderachtige onvol maaktheid, die door dichters en schilders reeds zo vaak is ver tolkt. Hier is geen sprake van een bewuste schepping, zelfs niet van een goed smaakgevoel, maar van een traditioneel natuurlijk en doel matig bouwen, stoer en sterk voor eeuwen, wat nu eenmaal niet an ders dan schoon kan zijn. Van de oorspronkelijk gracht en omwalling zijn nog grote stukken bewaard gebleven en de onder- bestoven koppen van de knotwil gen geven duidelijk de oorspron kelijke begrenzing aanook thans nog houdt een deel der omwalling het duinzand tegen, dat bij iedere stormwind in beweging komt en de boer herinnert aan de strijd om het bestaan. Alles bijeen is Giersbergen een monument, dat waard is goed verzorgd te worden reeds heb ben enkele moderne bouwsels en verbouwingen het prachtige ge heel geschonden. Doch laten we aannemen, dat dit geschied is in een tijd, waarin de volkscultuur nog niet de aandacht op zich ge vestigd had die ze stellig ver dient. J. WILLEKENS. (Edele Brabant). PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE. We moeten onze artikelen reeks over de Vastenbrief '49 voor éénmaal onderbreken om een belofte te vervullen. In ons laatste artikel over de publiekrechtelijke bedrijfsor ganisatie hebben we n.l. be loofd, dat we onze lezers op de hoogte zouden houden, als er op het wetsonwerp wijzi gingen werden voorgesteld. We hebben er toen nog eens de nadruk op gelegd dat wé een wetsontwerp besproken hadden en dat daarin nog wel iets veranderen zou bij de be handeling in de Tweedé Ka mer. Enige weken geleden heeft de voorbereidende be handeling in die Kamer plaats gehad en heeft men aan de regering het voorlopig verslag over het wetsontwerp aange boden. Naar aanleiding van dat voorlopig verslag komt nu de regering met een nota van wijzigingen. Over de voornaamste wijzi gingen die worden voorgesteld zullen we hier iets zeggen. Hierbij moeten we opmerken, dat we moeten afgaan op be richten die in de pers opge nomen zijn, want de nota van wijzigingen schijnt nog niet in druk verkrijgbaar te zijn. In één van de eerste artikelen, waarin we het onderhavige onderwerp behandelden, heb ben we al opgemerkt dat het voor de volksvertegenwoordi ging geen werk zou worden alle mogelijke gelijksoortige en toch enigszins afwijkende wetsontwerpen te gaan be handelen, waarbij bedrijf schappen zouden worden inge- •steld. Volgens het wetsont werp toch zou deze instelling geschieden bij wet, voor elk bedrijfschap, hoofdbedrijf schap en productschap afzon derlijk. In een later artikel hebben we nog vermeld dat dit één van de grootste grie ven was die prof. Veraart tegen het wetsontwerp had, toen hij die in Sept. 1948 op de Economische Studiedagen besprak. Ook in het voorlopig verslag van de Tweede Kamer konden vele leden zich met deze manier van instellen niet verenigen. De regering stelt nu voor de bedrijf- en hoofd bedrijfschappen te doen in stellen bij Algemene Maatre gel van bestuur; de product schappen echter bij wet en 't wetsontwerp wordt dan zó ge wijzigd, dat in de wet van de regering de - bevoegdheid wordt gegeven om bedrijf schappen in te stellen bij Al gemene Maatregel van Be stuur. Dit zal echter alleen mogelijk zijn, indien betref fende de instellingen van 2 werknemers- en werkgevers organisaties, Sociaal Economi sche Raad en Regering over eenstemming bestaat. Anders zal de instelling toch bij wet moeten geschieden. Dit is een belangrijke wij ziging, die tevens een verbe tering is. Hierdoor immers zal het mogelijk worden de pu bliekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven veel vlugger tot stand te brengen, dan het anders mogelijk ge weest zou zijn. Het tot stand- komen van wetten vraagt in ons regeringsbestel zeer veel tijd. Hieraan zit het voordeel, dat de ontwerpen ook beter bestudeerd en bekeken kun nen worden, maar men krijgt toch wel te veel van het goe de als er een flinke hoeveel heid gelijksoortige wetsont werpen apart behandeld moe ten worden. Ren andere belangrijke wij ziging die wordt voorgesteld is deze, dat in 't wetsontwerp de bevoegdheden worden op gesomd, die aan de bedrijf schappen kunnen worden ver leend. Dit was tot nu toe niet het geval en om onze lezers toch enige indruk te geven van deze bevoegdheden, heb ben we indertijd nagegaan welke het voorontwerp v. d. Ven zoal opnoemde. Hoe deze hoedanigheden-regeling in de nota van wijzigingen precies is, is ons nog niet bekend. Nadat de nota in druk is ver schenen, hopen we daarop echter terug te komen. K. H. DOOR BELLEWAGEN AANGEREDEN. Aan verwondingen overleden. De rechtbank te 's-Bosch be handelde op 2 Juni de zaak in hoger beroep tegen Sp, uit Sprang-Capelle, die als chauffeur op een z.g. bellewagen op 12 Juli 1948 te Drunen een aanrijding veroorzaakte, waarbij het slacht offer v. D. uit Tilburg aan de bekomen verwondingen overleed. v. D. had met de W., fabri kant te Drunen, op de rijweg staan praten, terwijl hun auto's schuin tegenover elkaar stonden geparkeerd. Dit had tot gevolg, dat Sp. met zijn wagen er tussen door moest manoeuvreren. De Officier van Justitie, Mr. Bruigom, zeide in zijn requisitoir dat verdachte zeer onvoorzichtig gereden had. Hoewel het feit niet geheel en al ten laste van ver dachte kan komen, achtte de of ficier het vonnis van de kanton rechter niet te zwaar. Hij vroeg de rechtbank dit dan ook te wil len bevestigen, t.w. 3 weken hechtenis en ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen voor de tijd van 6 maanden. De raadsman, mr. Adelmeijer uit 's-Bosch, vestigde er de aan dacht op, dat zijn cliënt chauf feur van beroep is en door de eis tot ontzegging voor de tijd van een half jaar brodeloos wordt ge maakt. De man had zeer kalm gereden, ongeveer 40—45 K.M. De twee auto's waar hij tussen door moest rijden, stonden der mate geparkeerd, dat zij als het ware nog in 't verkeer waren op genomen. De verdediger tekende de situatie, waarin het slachtoffer en getuige de W. zich bevonden en achtte het in 't geheel niet uit gesloten, dat door een reflexbe weging van v. D. uiteindelijk het noodlottige ongeval veroorzaakt werd. Mr, Adelmeijer bepleitte vrijspraak, daar volgens hem de gevaarstelling niet van zijn cliënt uitging. Uitspraak over 14 dagen. Het is wel voldoende be kend dat het met de Waal wijkse Kunstkring niet al te best gaat. Reeds enige keren hebben we hierop in ons blad gewezen. De toestand is zelfs zó, dat de Kunstkring zal moeten verdwijnen, indien er niet meer belangstelling komt van de kant van haar leden. Hier zit immers de grote fout: de belangstelling is onvol doende om het de Kring mo gelijk te maken de financiële lasten te dragen. Natuurlijk zijn er veel factoren te noe men, waardoor het bezoek aan de voorstellingen verminderd is. De eerste jaren na de be vrijding werd er tamelijk wei nig amusement vertoond, ter wijl er in de bezettingsjaren aan de honger naar goede uit voeringen in het geheel niet kon worden voldaan. Nadat echter enkele jaren na de be vrijding weer in alle moge lijke vormen amusement ge boden werd, de mensen bo vendien, helaas, van de gro tere bezinning in de oorlogs tijd naar de vervlakking van vóór de oorlog terugkeerden, verminderde spoedig het be zoek aan goede, kunstzinnige uitvoeringen en nog meer dat aan wetenschappelijke voor drachten. Vanzelfsprekend speelt ook de inkrimping van de geldhoeveelheid een rol, vooral omdat tegelijkertijd 't aanbod van goederen uitzette. Wat voor redenen er echter ter verontschuldiging aange voerd kunnen worden, een feit is, dat het bezoek aan de Kunstkring-avonden te laag is. Nu moet men oppassen en niet te gauw denken dat het aantal bezoekers te laag is in vergelijking met andere plaat sen of streken. Wij menen nog altijd dat Waalwijk relatief 'n tamelijk goed figuur slaat. Als we het gemiddeld aantal be zoekers van alle Kunstkring avonden op ongeveer 300 stel len misschien is dit te hoog, maar toch zeker niet veel en het aantal inwoners op 15.000, komen we op 2% van het inwoner-aantal. Dat wil dus zeggen, dat b.v. in Den Bosch (50.000 inw.) het gemiddeld aantal bezoekers van soortgelijke avonden abonnements-concerten etc. in Casino ongeveer 1000 zou moeten bedragen. Het Casino- bestuur zou dat wel wensen! En die 2% zou ook willen zeggen, dat in Amsterdam soortgelijke uitvoeringen be zocht zouden moeten worden door gemiddeld 20.000 perso nen en er dus gemiddeld 20 avonden gegeven zouden moe ten worden met 1000 bezoe kers. Wij menen voldoende van het Amsterdamse kunst leven te kennen om te zeg gen, dat dit gemiddelde zeker niet gehaald wordt. Het bezoek aan de Kunst kringavonden is echter te laag, te laag in absolute zin en om de Kunstkring te laten voortbestaan wat voor Waal wijk van groot belang is is uitbreiding van het aantal be zoekers noodzakelijk. Nu ken nen we hier, zoals in alle plaatsen, een aantal culturele instellingen, die naast elkaar werken. We denken dan nog niet eens aan de werkzaam heden met particulier initia tief en ook niet aan vereni gingen, die haar leden actief een of andere vorm van kunst laten beoefenen (zang-, to neel-, muziekgezelschappen b.v.). Neen, we hebben vooral het oog op de culturele werk zaamheden, die verricht wor den door de standsorganisa ties, dus door Middenstands vereniging en K.A.B. Nu vra gen we ons af, of het niet mo gelijk zou zijn tot een grotere samenwerking te komen. Zou men in het winterprogramma van de genoemde verenigin gen het program van de Kunstkring niet kunnen in schakelen? Natuurlijk zou er dan op een of andere manier overleg moeten plaats hebben omtrent de data waarop de verschillende uitvoeringen ge geven worden. Er zou zelfs heel wat meer nodig zijn. De leden van K.A.B. en Midden standsvereniging zouden moe ten kunnen profiteren van een reductie op de toegangsprij zen. Enfin, we zijn er ons van bewust dat er zeer veel moei lijkheden op te lossen zouden zijn. Maar we zijn er ook van overtuigd, dat door een sa menwerking meer personen dan tot nu toe zouden kunnen profiteren van de culturele vorming, die door de Kunst kring gegeven wordt.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1