DE LSNGSimi Kfi&TSHEUVEL Waalwijkse en Langsiraatse URMEN VLIJMEN HAARSTEEG HEUSDEN GAFELLE SPRANG-CAPELLE SPRANG RAAMSDONKSVEER RAAMSDONK KORTE BERICHTEN MAANDAG 13 JUNI 1949 Uitgever Waahvijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. omET OPGERICHT 1878. Bureaux GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. 72e JAARGANG No. 48. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES: „ECHO". Op Concours. Door de Harmonie der Jongens congregatie werd onder leiding van de heer H. Brok deel geno men aan een groot nationaal con cours te Heeze, waar zij de twee de prijs wisten te behalen in de afd. Uitmuntendheid. Vredesduif. Wedvlucht Noyon, 280 km. Los 7.15. Eerste duif 11.59.32, laatste duif 12.19.38, snelheid 980.37 m. per min. J. Schapendonk 1, 12; G. de Man 2; A. van Son 3, 23; M. Pelders 4, 30; M. v. Sluisveld 5; "H. van Huiten 6; Gebr. Spee 7; G. Pelders 8; A. van Halder 9; W. van Kuik 10; Hoven van Hui ten 11, 25, 29; J. de Veer 13, 18, 20, 26; Brok-Pulles 14; Gebr. Ra- vensteijn 15, 24, 27; H. Pelders 17, 19, 28; A. Willemse 21; G. v. Huiten 22. Waarschuwing. Het bestuur van de Vlijmense Boys heeft een circulaire uitge geven aan haar leden, dat het ten strengste verboden is aan wed strijden deel te nemen in wild ver band. Strenge straffen zullen vol gen. Ronde van Vlijmen. Volgens ontvangen gegevens zal op Zondag 21 Aug. ter gele genheid van de Vlijmense Kermis wederom de Ronde van Vlijmen worden verreden. De belangstelling zal dan zeker nog groter zijn. Het comité stelt alles in t werk om deze wedstrijd, waaraan de beste renners uit alle delen van t land deelnemen, tot een groot suc ces te maken. F eestvergadering De R.K. Bond van Voedings- en Genotmiddelen St. Joris afd. Vlijmen zal Donderdag 16 Juni a.s. haar jaarlijkse feestvergade- ring houden in café L. Prinssen. Trouwe opkomst verwacht. Geslaagd. Onze dorpsgenoot Fr. Luijben van Den Bosch slaagde in Den Haag voor 't practisch examen van de B.J.B.-regeling. Gemeenteraadsverkiezing. Van de 13 raadsleden heeft Vlijmen 10 leden, Nieuwkuijk 2 leden en Haarsteeg 1 lid. Zeven nieuwe raadsleden ne men zitting, de anderen zijn her kozen. Harmonie Concordia. Zaterdagavond bracht de har monie Concordia een serenade aan de raadsleden van Vlijmen. Het woord werd gevoerd door Notaris Huijbregts, bestuurslid van de harmonie. Alle raadsleden dankten voor deze attentie en zegden hun volledige steun en medewerking toe voor het ver krijgen van een kiosk, waaraan Vlijmen dringend behoefte heeft voor het geven van concerten. Laat ons hopen dat dit spoedig verwezenlijkt wordt, zodat we kunnen genieten van de goede muziek en zang van de harmo nie en zangverenigingen van Vlij men. Zomerfeest. Op Zaterdag Zondag en Maan dag 18, 19 en 20 Juni zal op de Vijfhoeven achter het Patronaat een groot Zomerfeest worden ge houden ten bate van ons belang. Een grote verloting is hieraan verbonden met als hoofdprijs een dames- of herenrijwiel. Verder electrisch straalkachels en meer dere waardevolle prijzen Grote plecnogneid te v lgmen. Zegening nieuwe kerkklokken. Zondagmiddag werden in Vlij men de nieuwe kerkklokken ge wijd door de HoogEerw. Heer Deken Goossens van Drunen. Onder de talrijke aanwezigen merkten we op vele Eerw. Heren Geestelijken, de Edelachtb. heren wethouders en vele vooraanstaan de personen, de Eerw. Zusters en Fraters met de kinderen. Burge meester v. Hout was wegens ziekte verhinderd. In de grote klok, geschonken door de gemeente, staat gegra veerd: Johannes de Dooper. Komt allen toegesneld, nu Jan Baptist de Heiland meldt. 1949. J. J. W. v. Hout, burgemeester, N. van Bokhoven en C. Berkelmans wet houders. De tweede klok heeft de naam Maria en hierin is gegraveerd: Maria prijst de Heer, Haar stem zwijgt nimmer meer. De kleinste klok, Servatius, heeft als inscrip tie: Voor rampen blijft gespaard, wat Servaas bewaart. Petit-Frit- jen, me f.underund. Na afloop werd een plechtig Lof gecelebreerd. Maandag zullen de werkzaam heden beginnen voor het hangen van de klokken en Donderdag a.s. zullen deze weer voor 't eerst luiden. Het spreekwoord is hier zeker op z'n plaats: Lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. Kruisboog. In de St. Pieter is gisteren de gelukzalige Giuseppa Rossello op plechtige wijze heilig ver klaard. Zij is de stichteres van de zusters van O. L. Vr. van Barmhartigheid en overleed in 1880. In de Belgische kleding industrie is ca. 30 procent van de arbeiders werkloos (19.000 personen)werkgevers- en werknemersorganisaties heb ben vrije invoer van Belgi sche kledingstukken in Neder land bepleit. Maandag, 2e Pinksterdag, werd het eerste bondsconcours gehou den van de Langstraatse Kruis- boogbond, op de banen van ,,Na Arbeid Vermaak", gevestigd in Café v. d. Akker, Rosmalen. Aan dit bondsconcours werd door 18 zestallen deelgenomen. De voor zitter dhr. Jac. Timmermans open de het concours met een harte lijke toespraak, waarna men el kaar vriendschappelijk ging be kampen. De uitslag is als volgt: Corps A: Onderlinge Vriend schap Haarsteeg 84 punten; De Jonge Batavieren Nieuwkuik 80 punten; Na Arbeid Vermaak Ros malen 79 pnt.; Recht door Zee Schijndel 78 pnt.; Aldoende leert men Herpt 73 pnt.; Rozenjacht Vlijmen 66 pnt. Corps B: Na Arbeid Vermaak 77 pnt.; Onderlinge Vriendschap 77 pnt.; De Jonge Batavieren 75 pnt.; Rozenjacht 72 pnt., Recht door Zee 54 pnt. Corps C.: Na Arbeid Vermaak 73 pnt.; Rozenjacht III 72 pnt.; De Jonge Batavieren III 66 pnt.; Rozenjacht IV 65 pnt.; Onder linge Vriendschap 57 pnt. De Jonge Batavieren IV 43 pnt. Personele A.: Ie prijs M. van Ravensteijn Haarsteeg 25 pnt.; 2e H. van Geffen Schijndel 24 p. 4 rozen; 3e H. Verhagen Rosmalen 24 p. 3 rozen; 4e W. v. Engelen Nieuwkuik 24 p. 2 rozen; 5e H. v. d. Wiel Vlijmen 24 p. 2 rozen. Personele B.: Ie prijs H. v. d. Hout Vlijmen 24 pnt.; 2e Th. v. Wijk, Nieuwkuik 24 pnt.; 3e J. van Bijnen Vlijmen 23 p.; 4e L. Oremans Vlijmen 23 p.; 5e P. v. Wijk Rosmalen 22 punten. Personele C.: Ie prijs W. v. d. Loo Haarsteeg 23 pnt.; 2e Mej. A. Coppens Rosmalen 22 pnt.; 3e Jo Herman Vlijmen 22 p.; 4e W. v. Bijnen Haarsteeg 21 punten. Geluksprijzen: le prijs H. Ver hagen Rosmalen 35 p.; 2e Jo v. d. Hank Rosmalen 33 pnt.; 3e M. van Zon Nieuwkuik 31 p.; 4e H. Schelle Nieuwkuik 29 p.; 5e J. Timmermans Haarsteeg 29 p.; 6e A. van Oss Nieuwkuik 29 p.; 7e P. v. d. Loo Haarsteeg 28 p. De prijzen werden door de voorzitter van de Bond uitgereikt. Alles had een vlot en aangenaam verloop. Gemeenteraadsvergadering. Openbare vergadering van de Raad der qemeente Heusden op 17 Juni 1949, des avonds 8 u. Agenda 1. Opening. 2. Vaststelling notulen verga dering 27 April 1949. 3. Inqekomen stukken. 4. Wijziging gemeentebegro tingen 1948 en 1949. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overname in eigendom, beheer en exploitatie van de door het Rijk gebouwde 3 Don Suisse woningen met schuurtjes. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de Agemene Politieverordening dezer gemeente. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de verordening op de heffing van een belasting op vermakelijkhe den. 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de instructie voor de keuringsvee arts. 9. Voorstel vhn Burgemeester en Wethouders tot hernieuwde vaststelling van de verordening op de heffing van de straatbelas ting. 10. Verzoek van de Stichting 1940'45 om subsidie, met voor stel van Burgemeester en Wet houders. 11. Verzoek van de Voetbal vereniging Heusden voor subsidie met voorstel van Burgemeester en Wethouders. 12. Reclames belasting. 13. Sluiting. Terug uit Indië. Woensdag j.l. kwam vrij on verwacht J. Versluis thuis uit In dië. Toen het bekend werd wer den direct de buurtbewoners bij elkaar getrommeld en verrees er in een ogenblik tijds een prachti ge ereboog voor de ouderlijke wo ning. Des avonds bracht de Heus- dense fanfare een serenade, waar bij de voorzitter dhr. J. Bax een welkomstwoord namens de fan fare sprak. Diverse autoriteiten kwamen Jan gelukwensen met zijn behouden thuiskomst. Gemeenteraadsverkiezing. 22 Juni a.s. zal de Heusdense burgerij een nieuwe gemeenteraad verkiezen. De namen der candi- daten zijn in volgorde der lijst- nummering: R.K.L. C. Verschuur (aftr.), Chr. van Herpt, F. te Vruchte (aftr.), G. v. Ooijen, J. de Wilt, A. van Bladel, A. Klaren, L. Ver- gouw, P. Schmiehouzen, Th. Buijs aftr. Prot. H. Dekkers (aftr.), G. Verweij, A. Nieuwkoop, J. Groen (aftr.), J. Uitenweerde, H. de Waal, J. v. Hemert, A. M.uijen, R. Nieuwenhuis. onze gemeente een huis-aan-huis- collecte gehouden worden voor t reclasseringswerk. Onder het mot to „Geef hem een kans", doet 't reclasseringswerk een beroep op de ingezetenen dit mooie werk te steunen, waartoe wij eenieder gaarne opwekken. Woensdag 15 Juni 's-avonds half acht hoopt D. V. voor de Geref. Gem. aan de Hoogevaart voor te gaan Ds. Hagestein van IJsselmonde. Terug uit Indië. J.l. Woensdag keerden na een verblijf van ca. 3 jaar weer een tweetal militairen in onze plaats' terug, n.l. Serg. S. de Cloe en W. van Zeist. Beiden was een hartelijk „wel kom thuis" bereid, waartoe door de resp. buurtbewoners versierin gen waren aangebracht aan de ouderlijke woningen, terwijl in de buurten" algemeen de driekleur wapperde. De gerepatrieerden ontvingen veel belangstelling, ook in de vorm van bloemen en prach tige cadeaux. De harmonie Marij ke bracht des avonds aan beiden een serenade. Straatverlichting, Eindelijk na ruim een jaar van veel beloven en weinig ge ven heeft de P.N.E.M. zich over onze gemeente ontfermt en is de straatverlichting in Sprang in orde gebracht en in gebruik genomen. De vroegere gasverlich ting, die nu door electrische lam pen is vervangen, voldoet uitste kend. Na de bevrijding moest men het hier tot nu toe met een noodverlichting op enkele gevaar lijke punten doen. De straatver lichting zal nu niet, evenals vroe ger alleen bij donkere maan bran den, doch bet gehele jaar door, zodra het donker wordt worden ontstoken. Geref. Kerk. Tot predikant bij de Ger. Kerk alhier is beroepen Candidaat Runia te Leeuwarden. A. R. Kiesvereniging. De Anti-Revolutionaire Kies' vereniging alhier houdt Woens dag a.s. des avonds 8 uur eene ledenvergadering in de Consisto riekamer 'der Ned. Herv. Kerk. Opening Chr. Volksbond. Het gerestaureerde gebouw van de vereniging Chr. Volksbond zal a.s. Donderdagavond 8 uur officieel worden geopend. De be sturen van alle aangesloten ver enigingen, de donateurs, de ge meenteraad, enz. zijn hiertoe uit genodigd. De Mandoineclub van Sprang-Capelle A Tempo zal de ze avond haar medewerking ver lenen. Collecte Reclassering. A.s. Zaterdag 18 Juni zal in Benoemd. Onze oud-dorpsgenoot, de heer J. Mes Hzn., thans onderwijzer aan een Chr. School te Kootwij kerbroek, is benoemd tot hoofd ener Chr. School te Jaarsveld. Uitstapje ouden van dagen. Voor het Dinsdag 21 Juni a.s. te organiseren uitstapje voor de ouden van dagen uit onze ge meente is, dank zij het medeleven van het merendeel der ingezete nen, een bedrag van 500.— bij eengebracht. Een 60-tal oudjes, aan wie in de loop van enkele dagen per circulaire nadere me dedelingen over het reisje worden verstrekt, hebben zich voor deze tocht opgegeven. De verschillen de autobezitters verlenen in deze hun spontane medewerking. Nutsbibliotheek. Gedurende de zomermaanden is de bibliotheek van de afdeling Capelle van het Departement „Langstraat" van de Mij. tot Nut van 't Algemeen gesloten. De thans nog in omloop zijnde boe ken dienen vóór Zaterdag 18 de zer bij de bibliothecaresse inge leverd te worden. Het ligt in de bedoeling de bibliotheek ongeveer half September Veer te openen. Niet afgehaalde prijzen. Nog steeds zijn enkele prijzen van de verlotingf, georganiseerd door de muziekvereniging „Kunst na Arbeid" niet afgehaald. Het zijn de prijzen, gevallen op de nummers 206: fles advocaat; 689: roomstelletje; 1155: melkkan en 1486 fluitketel. Tot 1 Juli bestaat nog de gelegenheid deze prijzen af te halen in het café Cové-van der Haart aan de Nieuwevaart. Baldadigheid, Een viertal jeugdige personen had j.l. Donderdagavond de aar digheid er met de jeep van dhr. Achterberg, die1 voor het café van dhr. Cové geparkeerd stond, van door te gaan en deze op de Hoge Akker weer achter te laten. De politie was de daders spoe dig op het spoor en wist deze na een nachtje opgesloten te hebben te doen bekennen. Proces verbaal werd opgemaakt. het muziekconcours te Bergeljck de 2e prijs behaald. Zilveren Priesterfeest van Pastoor van Herpt te Raamsdonk Zondag j.l. was het 25 jaar ge leden dat pastoor v. Herpt tot priester werd gewijd. Na enkele weken van voorbereiding is het feestcomité er in geslaagd deze dag voor de pasoor tot een on vergetelijke te maken. De kerk was schitterend versierd door de vele bloemen en slingers die er aangebracht waren. De dag werd geopend met 2 H. Missen, waar onder algemene H. Communie van de parochianen. Om 9.50 uur werd de jubilaris aan de pastorie afgehaald door het feestcomité en de misdienaars, terwijl een lange rij van bruidjes de jubilaris voor af ging. In de kerk stond 'n haag van welpen, gidsen, verkenners, kajotters en jonge boerinnen ge reed om de jublaris te verwelko men. Hierna werd door de jubi laris een solemnele H. Mis opge dragen. De feestpredikatie werd gehouden door de HoogEerw. Heer J. v. Herpt, deken en pas toor te Oss, die met goed geko zen woorden de waardigheid van het priesterschap uiteenzette. Het i parochieel zangkoor voerde op i voortreffelijke wijze, met mede- werking van het St. Franciscus- jongenskoor, de Missa trium vo- cum van Antonius Lotti uit. Na de H. Mis werd de cantate voor een priesterfeest van Mgr. J. A. S. van Schaijk gezongen. Om 12.15 uur bracht de har monie St, Bavo een muzikale hulde aan haar voorzitter. Hierna werd tot 13.30 uur een receptie gehouden, waarvan bijna de gehele parochie gebruik maak te om hun pastoor en herder ge luk te wensen. Ook burgemeester Prinssen, mr. Th. Heere, leden van de gemeenteraad en andere autoriteiten gaven blijk van hun belangstelling. Na de middag om half drie was het de grote huldi ging op het feestterrein. Hieraan namen alle verenigingen van Raamsdonk deel, alsmede de schooljeugd. De leiding van deze middag berustte bij de WelEerw. heer kapelaan Knaapen, de heren Jac. Hommel, Henk Zoutendijk, Jos. Kuijsters en mej. Toos Vis sers. Na het grote défilé van alle medewerkenden bracht de school jeugd haar hulde door de kinder zang en het kinderspel „De pas toor zijn pappenheimers". Daarna demonsteerden de jonge boerin nen hun gracieuse rythmische gymnastitek. Daarna werd er n groot gedicht gezegd door men sen van alle leeftijden, wat de priester voor hen betekent. Hier na werd door wethouder G. C. de Bont het geschenk van de pa rochie, in de vorm van zes ge brandschilderde ramen, aan de pastoor aangeboden. Vervolgens kwamen alle verenigingen hun of fergave neerleggen bij het altaar en zeiden daarbij, wat zij door hun priesters aan God opdragen. Na een kort danklof sprak de jubilaris de 3000-koppige menigte toe. Hij betuigde zijn dank aan allen die dit feest hebben doen slagen en sprak de hoop uit dat hij nog lang onder zijn parfochia- nen zou mogen blijven werken voor het geestelijk werk in zijn parochie. Terug uit Indonesië. Na een verblijf van bijna twee jaar in de tropen keerde de ma rinier le klasse P. de Meijer, woonachtig in de Hoofdstraat, in zijn woonplaats terug. De buurt leefde met de familie mede door het uitsteken der driekleur. Don derdagavond bracht het muziek gezelschap „De schorre fanten de thuisgekomene een serenade. t Geslaagd. Mej. Dymph Spranger behaal de te Schijndel Vrijdag j.l. haar diploma voor onderwijzeres. Serenade. Naar aanleiding van het feit dat het Raamsdonksveer Gem. Koor o.l.v. Jan Nollen de eerste prijs wist te behalen, zoals wij de vorige week meldden, bracht de Kon! Harm. „De Eendracht" deze zangver. een serenade bij Hotel de Jongh. COKRESrONDENTSCFWr.^^ m m AGENTSCHAP. g van lloTOl ,1. Tel. 66. Gemeenteraad- Vergadering van de Raad der gemeente Waspik op Vrij dag 17 Juni 1949 om 8 uur ten gemeentehuize alhier. Agenda: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststelling aanslag hon denbelasting 1948. 4. Crediet aanleg trottoirs. 5. Verlaging vermenigvuldi- gingscijfer schoolgeld '45/ 1946. 6. Nota van aanmerkingen 6e begrotingswijziging '48. 7. Nota van aanmerkingen 4e begrotingswijziging '49. 8. Nota van aanmerkingen le begrotingswijziging '48. 9. Begrotingswijziging (7e) dj. 1948. 10. Begrotingswijziging (8e) dj. 1948. 11. Begrotingswijziging (5e) dj. 1949. 12. Subsidie R.K. Land- en Tuinbouwschool Breda. 13. Bestemming „openbare weg" aan Thomas-Zijl- mansstraat en Arn. Ver- schurenstraat. 14. Toep. premie-regeling wo ningverbetering en split sing t.a.v. Wed. M. Ma- teijsen. 15. Toek. premie J. J. Ver- meeren bij vrijwillige be schikbaarstelling woon ruimte. 16. Medewerking ex.art. 72 der L.O.-wet aan het R.K. Schoolbestuur inz. herstel kosten oorlogsschade Jon gensschool. 17. Verbetering Kerkvaartse Haven. Moot succes. Op het federatief muziekcon cours te Bergeijk behaalde dë harmonie „Volksvlijt en Volks vermaak" met 101 punten een le prijs in de afd. utmuntendheid. Een prachtig resultaat Bekroond. De harmonie St. Bavo heeft op Bisschopswijding Mgr. J. Groen. Kaatsheuvel heeft weer eens een gelegenheid zijn aanhankelijk heid en eerbied voor het Priester schap te tonen, en het grijpt die gelegenheid met beide handen aan. iNauwelijks was bekend, dat Z. H. Exc. ivigr. J. Groen Kaats heuvel had uitverkoren tot plaats waar de H. H. Wijdingen zouden worden toegediend, ot een drietal vrienden van de Paters der H. Familie namen het initiatief om dit feit als motief te nemen om de nieuwe Bisschop speciaal te huldigen. Er werd een comité ge vormd, dat een collecte zou orga niseren, om in overleg met de nieuwe Bisschop de volledige bis schoppelijke gewaden als geschenk van Kaatsheuvel aan te bieden. Dat de burgerij deze collecte zeer sympathiek tegemoet getreden is, moge blijken uit de opbrengst, die meer dan 2000.bedraagt. Tij dens de receptie, die na de plech tigheden van de Wijding in het Patronaat wordt gehouden, zal t geschenk worden aangeboden. Na de receptie, die tussen 1 en 2 uur valt, trekken de verenigin gen van Kaatsheuvel op naar het Missiehuis St. Antonius, om al daar voor de nieuwe Bisschop en de Monseignorii, die de H. Wij ding toedienden te defileren. Langs het nieuwe pand van de heer W. v. d. Oord wordt ingetrokken, langs de voorgevel van het Mis siehuis gemarcheerd, waar de Ho ge Gasten voor de ingang staan opgesteld en door de ingang van de boerderij van het Missiehuis weer naar de straat getrokken. De verenigingen worden verzocht de vaandels in de stoet mede te voeren. De opstelling van de stoet heeft plaats in de School straat en vangt om half twee aan. Iedere vereniging krijgt daar zijn plaats van opstelling aangewezen, terwijl orde-commissarissen de regeling in handen hebben. De stoet is als volgt samenge steld 1. Rij vereniging Berndijk. 2. Muziekcorps Apollo. 3. K. A. J. (vrouwelijk). 4. R.K. Boerinnenbond. 5. Congregatie St. Jan. 6. Congregatie St. Jozef. 7. Congregatie H. H. Martelaren v. Gorkum. 8. Korfbalclub. 9. Gidsen en 't vrije jeugdwerk. 10. Mandolineclub. 11. Gidsen Berndijk. 12. Gymnastiekvereniging KGV. 13. Bel Canto 14. Jonge Boerenstand. 15. Muziekcorps Berndijk. 16. Fabrikantenbond. 17. Middenstandsorganisatie. 18. Boeren en Boerinnenbond. 19. Werkliedenbond. 20. Jonge Middenstandsver. j 21. K. A. J. (mannelijk). I 22. Jeugdvereniging (mann.) 23. H. Familie St. Jan. j 24. H. Familie St. Jozef, i 25. H. Familie H.H. Martelaren v. orkum. I 26. Gilde St. Jan Baptist. I 27. Muziekcorps Euphonia. 28. Wielerclub. 29. Voetbalvereniging DESK. 30. Voetbalvereniging BW 31. Tennisclubs. 32. Hockeyclub. 33. Rijvereniging Kaatsheuvel. Natuurlijk is geheel Kaatsheu vel die dag een vlaggenzee. De Schoen '49. „In Nederlanden in Ame rika", alzo kondigt „De Schoen 1949 in een keurig uitgevoerd foltertje van het Reclame-Studie huis Hengel-Peet uit Hilversum de expositie van Industrie en Handel van Kaatsheuvel-Loon-op- Zand van 23 t.m. 27 Juli a.s. aan. In Nederland werken in de Schoenindustrie 8000 arbeiders, die jaarlijks tesamen voor een waarde van 41 millioen gulden produceren, d.w.z. per arbeider voor circa 5600. In Amerika produceren 218.000 mensen voor een waarde van 1835 millioen gulden per jaar, d.i. circa 50 meer per arbeider, dan in ons land. Betekenen deze cijfers, dat ons productie-apparaat verouderd is? Integendeel: de outillage der Nederlandse fabrieken voldoet aan de modernste eisen. Maar er blijkt wel uit, dat een deel van onze schoenindustrie zijn voor naamste kracht zoekt in het be tere en individuele genre, dat meer arbeidstijd eist. Speciaal Kaats heuvel en Loonopzand ontwikke len zich sinds de bevrijding meer en meer tot het centrum van kwa liteitsschoeisel voor dames, heren en kinderen. Dit industrie-centrum is in belangrijkheid het tweede in ons land hoewel men er geen groot- of massa-industrie aantreft en legt zich geheel toe op de fabricage van degelijk en toch modieus gebruiksschoeisel, een ar tikel waarnaar de vraag van 85% van onze bevolking uitgaat. Om de steeds groeiende beteke nis van industrie en handel in on ze gemeente telaten uitkomen wordt in de laatste week van Ju li a.s. te Kaatsheuvel in het prach tige Sportpark een grote Vakten- toonsteiiing en tevens een interes^ santé Schoenen-Show georgani seerd, waar iedereen verwacht wordt, die ook maar iets met de schoenen of lederbranche te ma ken heeft. Bezoekers zullen er tot de ontdekking komen, dat in Kaatsheuvel en Loonopzand niet 2 of 3; doch een 20 of 30 tal vooraanstaande fabrieken van meer dan gewone betekenis te vinden zijn. Zowel kwalitatief, als wat service aangaat, zullen deze fabrieken ieder in alle opzichten tevreden stellen. Voor degenen, wier belangstelling ook uitgaat naar leder, fournituren, machines, houten hakken, contreforts enz., kortom naar alles, wat met de schoen- en lederbranche verband houdt, zal „De Schoen" 1949 ze ker niet teleurstellen. PER DAG 600.000 K.G. GROENTE NAAR DE MESTVAALT. De' snelle uitputting van het dollar-contingent is toch oor zaak geworden, dat de uit voer van groenten naar Duits land met ingang van heden tot nader order wordt stilge legd. Een afnemer van ruim 900 ton groenten per dag is daardoor uitgevallen, hetgeen op dit hoogtepunt van het sei zoen een catastrofe betekent voor de economisch-zwakkere koude grond-tuinders. Massale hoeveelheden sla, spinazie, spitkool, savoyekool, kom kommers en mindere soorten bloemkool zullen de komende dagen worden doorgedraaid. Naar schatting zullen iedere dag tot 600.000 kilo kostelijke groenten naar de mestvaalt verdwijnen. Dat is genoeg om vier tot vijf millioen Neder landers dagelijks van groente te voorzien. Hoewel in de af gelopen week nog een aan vullend contract voor leveling van één millioen dollar aan groente werd uitgeput, zet de regering met kracht haar on derhandelingen met Duitse in stanties en de Amerikaanse bezettmgsautoriteiten voort, ten einde wederom een aan vullend contract te verkrij gen. Op de binnenlandse markt is ten gevolge van een en ander een belangrijke da ling van de groenteprijzen te verwachten. SJAFRUDDIN WAS NIET IN ATJEH. Hatta heeft in Atjeh op Su matra noch de minister-presi dent van de republikeinse noodregermg, Sjafrudam, noch enig lid van diens kabinet ge sproken. Hij heeft slechts ge sproken met plaatselijke au toriteiten en politieke leiders. Dit heeft de leider der repu blikeinse delegatie, Moham med Rum, meegedeeld, nadat hij op Banka een ontmoeting had gehad met Hatta, die daar uit Sumatra is terugge keerd. Naar verluidt zou öja- fruddin zich diep in het bin nenland van Sumatra bevin den. De missie van Hatta, die de noodregering moest win nen voor de Van Royen-Rum- verklaring, is dus voorlopig mislukt. DRIE SPELEVARENDE KNAPEN VERDRONKEN. Zaterdagavond om ongeveer zes uur zijn in het Wylermeer te Beek bij Nijmegen, dat ge legen is in het pas gecorri geerde gebied, drie jongens, die met een roeiboot uit wa ren, verdronken. De jongens zijn de 11-jarige Gradussen, de 13-jarige Benda en de 14- jarige Schattner. Zij woonden te Berg en Dal. Indische militairen hebben 10.000 bijeengebracht voor de Anno Sancto radio. Duitse krijgsgevangenen uit Rusland, die bij hun te rugkeer in Hof Bavaria wer den verwelkomd, hebben mee- degedeeld, dat zich nog onge veer 600.000 Duitsers in Rus sische krijgsgevangenschap bevinden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1