SALftRISSEII DE LANGSIEAAT KAATSHEUVEL Waalwijkse en Langsiraaise Courant ELSHOUT VLIJMEN HAARSTEEG CAPELLE WASPIK SPRANG industrie en handelstentoonstelling kaatsheuvel-loon op iand-23-27juh ■4W', Sa DONDERDAG 16 JUNI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO HET ZUIDEN -n '1 - - 72e JAARGANG No. 49. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". mimsTER- De interim-periode, die aan het departement van Overzee se Gebiedsdelen al vanaf het heengaan van Minister Sassen duurde, is enige weken gele den opgeheven, omdat Minis ter van Maarsseveen Binnen landse Zaken omwisselde met Overzeese Gebiedsdelen. Als gevolg daarvan is er nu een ministervacature op Binnen landse Zaken. Het gehele ka binet schijnt volijverig aan 't zoeken te zijn naar een can- didaat. De fluistercampagne over de nieuwe bewindsman aan Binnenland is volop be gonnen en in de pers ver schijnen dagelijks nieuwe na men en oplossingen. Er schijnt gedacht te zijn aan een ver dere omwisseling van departe mentshoofden; Wederopbouw was er ook weer bij in het ge ding: dit departement schijnt trouwens voorbeschikt te Zijn om zijn hoofd te verliezen, of wel figuurlijk, ofwel letterlijk! Iemand, die wel eens even tjes om een hoekje mag kij ken van de regeringscoulissen weet, dat het bij ons niet ge makkelijk is een nieuwe mi nister te vinden. Eerstens is het aantal personen, dat door kwaliteiten van hart en ver stand, daartoe geroepen is, niet zo geweldig groot; dan speelt de partijen-politiek nog een hartig woordje mee en als derde omstandigheid is er het gevolg van onze bekende Ne derlandse schrielheid en kren- tentellerij. Het is n.l. zó, dat de salaris sen van onze ministers tame lijk laag zijn en dat in de be drijven en in de vrije beroe pen inkomsten gemaakt wor den, die een veelvoud zijn van de ministersalarissen. Als men dan bedenkt dat een minister bij ons meestentijds voorkomt uit de vrije beroepen (advoca ten, ingenieurs etc.) dan zal het duidelijk zijn dat verschil lende aangewezen personen bedanken voor de eer. Zeker, er zijn voorbeelden van man nen, die in het belang van hun land zich financiële opofferin gen getroosten en zich neer legden bij een vermindering van hun inkomsten, maar dit zijn uitzonderingen. Daarnaast zijn vele gevallen bekend waarbij het tegenovergestelde plaats had. De daarbij betrok ken personen behoefden daar voor niet minder vaderlands lievend te zijn, maar zij had den b.v. een groot gezin te onderhouden en konden zich omwille van dat gezin geen financiële aderlatingen per mitteren. Wij menen, dat het hoog tijd wordt, dat de minister-salaris sen grondig herzien worden en aangepast bij die in het vrije beroep. Die aanpassing zou ten zeerste in het belang zijn van ons land, omdat dit belang vordert dat de meest geschikte personen tot de hoogste regeringsfuncties ge roepen kunnen worden. Mis schien denken sommige van onze lezers dat we overdrijven en dat gezien de getallen die minister-salarissen nogal meevallen. Het is echter een publiek geheim dat een alles zins bekwaam man als minis ter heeft moeten heengaan en voor een nieuwe benoeming moest bedanken, omdat het inkomen te laag is. Dit geval is tamelijk bekend; er zijn echter verschillende gevallen die niet zo bekend zijn, maar niettemin niet minder waar. En het is toch een gemis aan fijn gevoel en noblesse te willen profiteren van de va derlandsliefde en het sociale gevoel van sommige mensen. Jammer genoeg doen we dat in ons land in wel meer gevallen dan alleen ten op zichte van de ministers! NOORD-BRABANT EEN GEWEST IN OPKOMST Uitgave van Drukkerij Henri Bergmans N.V., Tilburg (geb. 19.50). Nu is dan eindelijk 't boek verschenen, waarnaar door velen zo vurig is verlangd! In en buiten Brabant vroeg me nigeen zich immers af, hoe de moderne ontwikkeling van dit gewest moest worden ver klaard. Men kende de krach ten niet, die Brabant in deze eeuw zo hoog opstuwden. Wie niet ziende blind was, bemerk te het élan, waarmede Bra bant zich ontplooide op aller lei gebied en gaf er zich re kening van, dat het vroeger zo achtergestelde gewest een steeds voornamere rol in het Nederlands staatkundig en economisch leven ging spelen. Tal van vragen bleven hier bij onopgelost, vele problemen konden niet naar hun waarde worden geschat. Wel verschenen publica ties in tijdschriften en cou ranten, terwijl over bepaalde onderwerpen studies 't licht zagen, maar deze vermochten geen algemeen beeld van de Brabantse heropstanding te geven. Nog afgezien van het feit, dat velen de tijd ontbrak, zich van al deze publicaties op de hoogte te stellen. Het gevolg was, dat voor velen deze emancipatie een gesloten boek bleef en de Brabantse gedachte daardoor niet genoeg kon worden verbreid. Deze leemte is nu op een gelukkige wijze aangevuld: Dr. H. van Velthoven, een ge boren en getogen Brabander, die reeds vele jaren publica ties over Brabant het licht deed zien, schreef een stan daardwerk over zijn gewest, dat onder de suggestieve titel: „Noord-Brabant. Een gewest in opkomst", bij de Drukkerij Henri Bergmans N.V. te Til burg verscheen. Reeds een vluchtige blik in deze prachtige uitgave, over tuigt iedereen van het grote gewicht dezer publicatie. Al lereerst om de vorm: niets werd nagelaten om aan dit werk een voornaam cachet te geven: de band, het lettertype, de kaarten, de vele prachtige foto's op kunstdrukpapier, een beeld gevend van Brabant en zijn bewoners, maken het doorbladeren van dit stan daardwerk tot een genot. En dan de inhoud! Rustig en in forse trekken wordt hier een beeld van het historische en van het tegenwoordige Brabant geschetst. Volledig de stof beheersend, weet Dr. van Velthoven, vanuit een vol- Brabantse instelling, een be schrijving van zijn gewest te geven, die weldadig aandoet door haar degelijkheid en haar bevattelijke vorm. Het gemis aan zulk een overzichtelijk werk werd reeds lang gevoeld door allen, die Brabant beter wilden le ren kennen. Het zal overbodig zijn er op te wijzen, welk een reuzen-voorstudie de totstand koming van zulk een stan daardwerk vereiste. Vele ja ren werd er onverdroten aan gearbeid: honderden publica ties werden geraadpleegd, ter wijl de amateur zich met tal loze personen in verbinding stelde om tot een goede weer gave van Brabant in het ver leden en in het heden te ko men. De provincie mag zich ge lukkig prijzen, dat dit stan daardwerk tot stand kwam: 't zal machtig bijdragen tot het beter leren kennen van het gewest, dat tot de meest vita le van ons vaderland behoort. Kosten noch moeiten zijn er aan gespaard. De Brabander kan er zijn boekenkast mee verrijken; overal, in openbare instellingen en sociale insti tuten, dient deze getuige van Brabant's kracht aanwezig te zijn. Met name zij, die deel hebben aan het Brabantse be stuur en verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van het Brabantse volk, moeten zich dit werk aan schaffen. Veel kennis zullen zij er uit putten, veel initia tieven zullen er door worden opgewekt. Met één slag wordt Brabant rijker en voornamer: 't prach tige werk verbreidt de roem en de energie van het gewest. De schrijver, die zich reeds vele jaren beijvert Brabant een plaats te geven welke het toekomt, en de uitgever, die eveneens de Brabantse zaak met hart en ziel dient, mogen wij wel gelukwensen met deze daad, waardoor het aanzien van het dierbare gewest als Nederlandse provincie zo zeer wordt vergroot. De collecte ten bate van het Rode Kruis bracht ahier 124.10 op. Maandagavond geraakte de auto van de heer H. uit Tilburg in brand. Garage Elshout te Dru- nen sleepte de overblijfselen weg. Rozenjacht. Het kruisbooggezelschap Rozen- jacht nam Zondag deel aan het grote concours te Haarsteeg en wist de volgende successen te be halen: Corps A Rozenjacht 69 pnt. Corps B Rozenjacht 67 pnt. Corps C Rozenjacht 66 pnt. Personele prijs: L. v. d. Griendt met 23 pnt. 25-jarig bestaan „Onderlinge Vriendschap". Het kruisbooggezelschap „On derlinge Vriendschap" vierde Za terdag en Zondag zijn 25-jarig bestaansfeest. Wegens ziekte van de burge meester werd Zaterdag 't groot nationaal concours geopend door de voorzitter van de Langstraatse Kruisboogbond, de heer Jac. Tim mermans. Er heerste op en in de omge ving van het schietterren op bei de dagen en vooral des Zondags een gezellige drukte, vooral nu aan dit concours een kermesse d'été was verbonden, hetgeen de feestvreugde aanmerkelijk ver hoogde. Na afoop werd in café v. d. Loo door de voorzitter der jubi lerende vereniging dank gebracht aan de pastoor der parochie voor het beschikbaar stellen van het kermisterrein, de burgemeester voor zijn, sympathieke medewer king, alsook de erevoorzitter de heer P. v. d. Loo voor de ge schonken prachtige beker en tot slot de caféhouder voor zijn volle medewerking. Ook woorden van waardering aan het adres van de oud-voorzitter de heer Antoon Timmermans en aan de plaatse lijke verenigingen, diverse firma's en particulieren, die prachtige prijzen schonken. Een gul hand geklap viel hem ten deel. Nog werd het woord gevoerd door verschillende voorzitters: van de Tilburgse Bond de heren J. Vermeulen en W. van Dongen, de heer Mol van de Eindhovense Bond, die allen hartelijke woor den van dank brachten aan de vereniging voor de goede organi satie en het goed verloop van 't concours. Onderlinge Vriendschap kan met tevredenheid terugzien op dit concours. Op het kermisterrein en in de dancing van de heer v. d. Berg, Vlijmen en Steenbakkers Rosmalen, heerste een gezellige drukte en hier had ook alles een vlot en correct verloop. De ker misexploitanten hebben geen kla gen gehad. Het Rad van Avon tuur, georganiseerd door Katho liek Thuisfront, bracht vele hon derden guldens bij elkaar, dank zij de milde giften van de inwo ners en de belangstelling van de bezoekers. Zonder de grote staf van medewerkers ook maar in 't minst te kort te willen doen, mag een woord van dank niet onthou den worden aan het comité-lid Lens de Vaan, voorzitter van de K.A.J., die als onvermoeid sjou wer het grootste aandeel in dit succes heeft gehad. Aan het concours werd door 45 zestallen schutters deelgeno men. De uitslag was als volgt Corps A. Ie pr. „Spruit wordt een boom" Oisterwijk, 83 pnt. 2e pr. „Arbeiders Vriendenkring" Veldhoven 81 pnt. 3e pr. „Om 't Roosje", Tilburg 80 pnt. 4e pr. „Diana" Eindhoven 80 p. 5e pr. „Rozenplant in 't Woud" Tilburg 78 pnt. Corps B. Ie pr. „Diana" Eindhoven 79 p. 2e pr. „Spruit wordt een boom", Oisterwijk 75 pnt. 3e pr. „Arbeiders Vriendenkring" Veldhoven 75 pnt. 4e pr. „Oefening in den Wijn gaard", Tilburg 73 pnt. 5e pr. „Gezelligheid onder ons", Veldhoven 72 pnt. Corps C. Ie pr. „Rozenplant in 't Woud" 72 pnt. 2e p. „Jonge Batavieren" Nieuw- kuijk 72 pnt. 3e pr. „Oefening in den Wijn gaard" 70 pnt. 4e pr. „Jonge Batavieren" 70 p. 5e pr. „Om 't Roosje", Tilburg 69 pnt. 6e pr. „Arbeiders Vriendenkring" 09 pnt. 7. „Oefening in den Wijngaard" 69 pnt. Lustrumbeker: „Diana" Eind hoven 66 pnt. Hoogste schutter: v. Tuijl te Eindhoven 24 pnt. Koningskruis: Smulders, Til burg, 23 punten. Kampioen A: Diana 34 punten. Kampioen B: Diana 32 punten. Kampioen C: Jonge Batavieren 30 punten. Personele viertallen A: Oefening in den Wijngaard 52 p. Diana, Eindhoven 51 pnt. Spruit wordt een boom, Oister wijk 50 pnt. Gezellig onder ons, Eindhoven 50 pnt. Personele viertallen B.: Spruit wordt een boom 48 punt. Diana Eindhoven 48 pnt. Oefening in den Wijngaard 47 p. Rozenjacht, Vlijmen 45 pnt. Personele viertallen C.: Jouge Batavieren 48 pnt. Rozenplant 43 pnt. Arbeiders Vriendenkring 43 pnt. Oefening in den Wijngaard 43 p. Diana 40 punten. Persoonlijke prijzen A. Ie pr. M. Smulders, Tilburg met 24 pnt. Ie pr. J. Verhagen, Rosmalen m. 24 pnt. 3e pr. v. Tuijl, Tilburg, 23 pnt. 4e pr. L. v. d. Griendt, Vlijmen 23 pnt. Persoonlijke prijzen B. Ie pr. Fr. v. Gestel, Tilburg 22 p. 2e pr. J. Wedts, Oisterwijk 22 p. 3e pr. J. Doleweerd, Herpt 22 p. 4e pr. Bosmans, Eindhoven 21 p. Persoonlijke prijzen C. Ie pr. M. v. Son Nieuwkuijk23 p. 2e pr. H. Brok, Nieuwkuijk 22 p. 3e pr. Anna Coppens, Rosmalen 22 pnt. 4e pr. Fr. Rovers Oisterwijk 22 p. 5e pr. J. v, Os, Nieuwkuijk 22 p. Voor de reclassering. Ter gelegenheid van de door de landelijke algemene en chr, re- classeringsinstellingen georgani seerde Nationale reclasseringsdag zal a.s. Zaterdag te dezer plaatse een collecte voor het mooie werk van barmhartigheid en naasten liefde dezer verenigingen worden gehouden. Dat ieder naar vermo gen door zijn bijdrage dit sociale werk steune. Afscheidsdienst. In verband met zijn vertrek aar Oldenbroek hoopt Ds. A. Wisgerhof, die van November 1946 af de Ned. Herv. Gem. te dezer plaatse als herder en leraar heeft gediend, a.s. Zondag in de namiddagkerkdienst afscheid van zijn tegenwoordige gemeente ne men. Sterrit, De motorsportver. „Marijke" organiseert a.s. Zaterdag 25 de zer voor auto's en motoren een oriënteringsrit over een traject van ongeveer 160 K.M. Voor dit sportevenement bestaat, naar we vernemen, niet aleen bij de leden van de motorclub „Marijke", gro te belangsteling, doch ook bij motorrijders van sportverenigin gen in de omgeving. Oranjevereniging. De Oranjevereniging „Wilhel- mina" heeft het voornemen ter gelegenheid van het koperen brui loftsfeest van 't Koninklijk Echt paar op 7 Juli a.s. op de muziek tent over de Binnenhaven een avondconcert te doen geven. AAA CORRESPONDENTSCHAP i J. Tuerlings, Schoolstraat 4 B. Tel. 105. AGENTSCHAP G. van Boxtel, Schoolstraat 11. Tel. 66. Pro Patria. De Christelijke Gymnastiekver eniging Pro Patria te Sprang-— Capelle houdt a.s. Maandagavond 8 uur in de zaal van de Chr. Volksbond een feestelijke verga dering in verband met het 12J^- jarig bestaan. Processie. Nu het z.g. „processieverbod" in een nieuw stadium is getreden, zal ook in deze gemeente een openbare H. Sacramentsprocess- sie worden gehouden en wel in het rectoraat St. Theresia. Deze processie zal met harmonie en zangkoor door de Carmelietenstr., Schotse Hooglanders»., Arnold Verschurenstr., Thomans Zijl- mansstr. en Vrouwkensvaartse- straat trekken. De langs deze we gen wonende gelovigen zijn ver zocht versieringen aan te brengen en ook zal er in de vorm van 'n loper een laag run over deze we gen worden gestrooid. Oostenrijkse kinderen. Enkele weken geleden arriveer den in deze gemeente weer zes Oostenrijkse kinderen, die bij en kele gastvrije ingezetenen voor 3 maanden zijn ondergebracht. Wielrennen. Onze plaatsgenoot L. Fitters werd 12e in een ronde voor nieu welingen te Helmond. Openbare muziekles. Voor de ouders der leerlin gen en genodigden gaven de heren H. Quaadvliet uit Den Bosch en H. Aalbers uit Schijndel Zaterdagavond in de zaal van de heer J. van Dun 'n openbare muziekles, waar op de aanleg en de vorderin gen der leerlingen konden worden beoordeeld. Er werd gemusiceerd op piano, accor deon, banjo, guitaar en viool en 't was frappant met hoe veel muzikaliteit sommigen hun kunnen ten beste geven. De pauze werd met een grap pig voordracht-nummertje en een liedje gevuld. Concert Bel Canto. Zondagavond gaf het Ge mengde Koor der zangvereni ging „Bel Canto" op uitnodi ging een feestconcert in Rijen, ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan van de R.K. Zangvereniging „Euterpe" al daar. Onder enorm grote be langstelling voerde het koor een zevental werken uit in 'n zeer gevarieerd programma. De prestaties van „Bel Canto" werden ten hoogste gewaar deerd en de heer Uytendaal, voorzitter van het feestcomité, sprak woorden van grote waardering en dank, zowel aan koor als directeur, 't Was een succesvolle avond voor „Bel Canto". Aanbesteding. Voor de verbouwing voor de Coöp. Ver. „Broederhulp" U.A. werd als volgt ingeschreven J. A. Malmis Breda 47.855.— A. J. den Teuling, Waalwijk ƒ45.530.- H. J. v, Heesch Zn. Kaatsheuvel 45.000. J. Molegraaf Capelle 44.700.— H. Wagemakers 44.200. A. Rosenbrand, Capelle 43.500.— Gebr. v. d. Hoven Kaatsheuvel 43.300. Fa. den Teuling, Kaatsheuvel 43.300.— Fa. v. Luxemburg, Kaatsheuvel 43.275. Fa. Pepping Zn., Kaatsheuvel 42.390.— A. Kleijngeld, Kaatsheuvel 41.890. Hoog bekroond. Op de Internationale Honden tentoonstelling te Brussel behaal de de heer Fr. Elshout alhier met ree-kleurige Dwerg-Pincher Zam- pa von Hügelicht reu, 1ste Prijs Excellent, de price d'Honneur en het Nationaal en Internationaal kampioenschap. Hondensport. Op de Zondag j.l. gehouden onderlinge Hondendressuurwed- strijden van de Verenigde „Vrien den onder ons", behaalde de heer H. Schoondermark de 1ste prijs, 2de G. v. Seters, 3de Andr. Voogd, 4de Waker Lugters, 5de Hoevenaars, 6de H. v. Seters, 7e A. in 't Groen en 8ste H. Vugts. De wedstrijd had een vlot en sportief verloop, zodat de talrijke aanwezigen van een goede sport hebben kunnen genieten. Tafelteiinis. J.l. Zondag werd door de Ta feltennisvereniging B. S. M. te Dongen een tournooi georgani seerd, waaraan door pl.m. 15 ver enigingen werd deelgenomen. Er waren meer dan 100 in schrijvingen binnengekomen, zo dat het tournooi zeer goed bezet was. Er werd eerst op zes tafels gespeeld in het patronaatsgebouw, waarna de halve en finales wer den gespeeld op een tafel in ho tel „De Posthoorn". Bij het heren-enkelspel werd verwoed gestreden. Reeds in de poules waren enkele verrassingen te noteren. In een van deze pou les wist de heer v. d. Anker zich pas na een herkansing in de vol gende ronde te plaatsen, door met veel moeite van de heren v. Rijn (kampioen van Dongen) en A. Pooters No. 1 van K.A.T. te Kaatsheuvel te winnen. Uiteinde lijk wisten zich in de finale te plaatsen S. Dancewicz en A. v. Oversteeg van K.T.C. en W. v. d. Anker van R.W.B. en Lux van Were di, waarin Dancewicz zich per slot ,de sterkste toonde. In het dames-enkel was de gro te verrassing, dat mevr. v. Box- tel-Willems van Tanip zich niet in de finale kon plaatsen, doordat zij te veel last van zenuwen had. Mej. T. Treffers bleek absoluut de sterkste. Bij de veteranen (boven de 35 jaar) wist G. v. Boxtel door su perieur spel beslag te leggen op de beker, terwijl in het heren-dub bel de heren Dancewicz en A. v. Oversteeg voor de derde le prijs voor K.T.C. zorgde. Al met al een waren succesdag voor K.T.C., d.w.z. voor de drie deelnemers, want de overige le den kunnen schijnbaar geen tijd vinden om hun club te vertegen woordigen, hetgeen jammer is, aangezien, wanneer dit bestendigd blijft, de andere Kaatsheuvelse clubs o.a. K.A.T. hun spoedig over het hoofd zullen groeien. De officiële uitslagen van het tour nooi Zijn Heren-enkel: 1 S. Dancewicz K.T.C.: 2 Lux Were di: 3 W. v. d. Anker R.W.B. en 4 A. v. Oversteeg K.T.C. Heren-enkel Veteranen: 1 G. v. Boxtel. n

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1