EEN GOEDE RAAD I WIT-GELE KRUIS subsidieert de voetbalvereniging^ Jaarvergadering te Waalwijk DE jaar tijds ondanks de con tributieverhoging een aan winst van 159 leden of ge middeld 4% per jaar. Geen enkele plaats in Noord-Bra bant van ongeveer dezelfde grootte als Waalwijk heeft zo veel leden Deurne b.v. 400 leden minder, Dongen 300, Schijndel 700 enz. Het geheim van deze gunstige omstandig heid schuilt in de voortduren de propaganda door onze ver pleegsters en in de onver flauwde activiteit van bode en zelatrices. Daar in onze ge meente nog steeds enkele hon derden gezinnen buiten het Wit-Gele Kruis staan, vragen wij alle leden in eigen kring en tot eigen voordeel deze propaganda te steunen. Im mers hoe meer leden, hoe meer diensten de vereniging zal kunnen bieden, Niemand van de 2000 leden toonde zijn be langstelling. In 1948 werd weer prachtig werk verricht. Oprichting wijkgebouw dringend noodzakelijk, doch voorlopig onuit voerbaar. Het was weer het oude lied je. Buiten de dames- en heren bestuurs- en ere-leden, de Éerw. Zusters en de andere medewerksters, was geen en kel van de 2000 leden aan wezig, toen Vrijdagavond j.l. in de achterzaal van Hotel Verwiel de jaarvergadering van het Wit-Gele Kruis werd gehouden. In zijn openingswoord be treurde de voorzitter, de heer Arn. Verwiel, deze geringe belangstelling. Niet voor zich persoonlijk, doch vooral ten opzichte van secretaris en penningmeester die geheel be langeloos zo enorm veel werk doen, waarvan de leden op die manier zich geen voorstelling kunnen vormen. De resultaten stemmen nog steeds tot grote tevredenheid, hetgeen spr. met een paar cij fers toelichtte. In '29 werd aan contributie ontvangen 1906.-; Wijkverpleging. Deze werd waargenomen door de Eerw. Zusters Alphonsine, Tarcisia en Henbertha. Aantal patiënten 394. Aan tal verplegingen 9268. Aantal uitgeleende artikelen 708. Be zoeken van huur 140. Polykliniek. Aantal patiën ten 230. Aantal verplegingen 1250. T.B.C.-bestrijding. Totaal aantal bezoeken 1146. Uitge- de anderen, noem ik hier op de eerste plaats de Eerwaarde Zuster Alphonsina, die de 13e Februari van dit jaar 15 jaar aan de vereniging was ver bonden. Toen haar voorgang ster Zuster Hildegonde ons in 1934 moest verlaten, hebben wij gemeend dat dit voor on ze afdeling een verlies was, daar haar opvolgster haar moeilijk zou kunnen evena ren. Daarin hebben wij ons vergist. Gebonden door eenzelfde gelofte, gedreven en geleid door eenzelfde liefde, hebben beiden zich geheel aan de zie kenverpleging gegeven. Wij kunnen vergaderen en over leggen zoveel we willen, het is de Zuster die in dienende liefde bouwt. Moge God daar om haar verdere arbeid en die van de andere verpleegsters zegenen. Wij danken allen voor haar toewijding, die voor ons een voortdurende aan sporing zal zijn om ook onze taak zo goed mogelijk te ver vullen. Ik sluit bij dit dank woord in: onze onvolprezen Hulp in de Huishouding, onze accurate bode en onze ijverige zelatrices, die allen 't hunne bijdragen om de vereniging door hun ijver krachtig, en door hun optreden zo kern gezond te maken. Het Wit-Gele Kruis heeft een zeer verantwoordelijke taak te vervullen. Wij leven in een 'overgangstijd, waarin de geneeskunde niet langer meer alleen genezend op doet vermoeden. En als die zorgen uit de weg zijn ge ruimd, zijn we er nog niet. Een eerste vereiste om ons werk te kunnen ontplooien is het bezit van een eigen wijk gebouw. Van de 175 afdelin gen hebben er 114 een wijk gebouw, Breda zelfs zes over de hele stad verspreid. En Waalwijk, dat een Wit-Gele Kruis-afdeling heeft, die in grootte de achtste is van de hele provincie, heeft niets als een ziekenhuis, dat door zijn beperkte ruimte ongewenste toestanden schept. Zomer en Winter moeten de kinderwa gens buiten blijven staan, zo dat menige moeder er voor te rugschrikt om met haar klei ne naar het bureau- te gaan. Dat zijn onverantwoordelijke toestanden en het is geen wonder dat onze verpleegsters niet met overtuiging propa ganda voor een bezoek aan 't consultatie-bureau kunnen maken. En bij dit alles blijft de Overheid achterwege. De Rijkssubsidie voor de T.B.C.- bestrijding wordt bijna geheel teniet gedaan door de premie voor de verplichte verzeke ring van de huisbezoekster. En hoewel de gemeentelijke subsidie, goddank, heel wat beter is, zij is toch niet op het peil dat het Provinciaal Be stuur nodig acht, n.l. de helft van de contributie-opbrengst. Is het een luxe uitgave, als we voor een behoorlijke pen sionnering van onze verpleeg sters zorgen? schaarste en duurte der bouw materialen. Als met uitvoering nog wat wordt gewacht, is er kans op een groter gebouw. Door Zuster Wilmont wordt er op aangedrongen bij het Ziekenhuis een afdak of iets dergelijks te plaatsen, waar de moeders^ die met hun kinde ren het consultatiebureau be zoeken, bij slecht weer hun kinderwagens kunnen onder brengen. Ook op andere verkeerde toestanden bij dit consultatie bureau werd gewezen, die echter wel niet zullen zijn op te heffen dan met de stichting van een ruim, eigen wijkge bouw. De heer C. Witlox infor meert naar de deelname aan de nieuwe moeder-cursussen. Deze blijkt niet zeer groot te zijn. Hoewel deze cursus in geen 12 jaar meer kon wor den gegeven en er vroeger steeds grote deelname was, kwamen zich aanvankelijk maar een paar gegadigden aanmelden. Tenslotte heeft men 34 deelneemsters bij el kaar kunnen krijgen, waar voor één cursus gegeven wordt. Nadat door de heer Witlox nog een dankwoord gericht was tot de voorzitter, de heer Arn. Verwiel, voor diens emi nente leiding, sprak deze laat ste nog een dankwoord tot zijn mede-bestuursleden en tot de pers, waarna de verga dering op de gebruikelijke wijze werd gesloten. Ondanks verbod der rege ring heeft Mgr. Beran uit Praag een herderlijke brief tot het volk gericht, waarin hij zegt: „Ik zal nooit een ac- coord sluiten; gelooft radio Praag niet! Dr. van Roijen betreurde zeer de uitlatingen van Hatta en Sukarno, omdat hij over tuigd was dat de partijen tot een oplossing kunnen komen. De „Waterman" bracht 1400 militairen thuis. Prins Bernhard met prinses Beatrix en de minister van Oorlog waren tegenwoordig bij de aankomst. In Praag is het gisteren tot een conflict gekomen toen de Sacramentsprocessie niet kon uittrekken en Mgr. Beran zijn predicatie niet kon hou den doordat communistische raddraaiers relletjes wilden uitlokken. Katholiek Praag gaf zijn bisschop echter een spontaan bewijs van trouw en aanh ankelij kheid. Op voordracht van de raad van ministers heeft H.M. de Koningin de generaal S. H. Spoor posthuum bevorderd tot commandeur in de Mili taire Willemsorde. Op het station te Amers foort is Zaterdag een postzak tot explosie gekomen. Ver moedde men aanvankelijk dat men met een bom te doen had, een nader onderzoek rechtvaardigde de veronder stelling dat zich een licht ont plofbare chemische stof in de postzak bevond neusueiis JDeicUlg licAU. uuaau- genaamheden ondervonden met de oude vereniging Julia na. En hij vroeg zich af welk risico de gemeente zou lopen als de v.v. Heusden eens ging staken. Zou er geen bepaling gemaakt kunnen worden dat de gemeente in dat geval haar geld niet kwijt raakte? De gemeenteraad was na tuurlijk vrij subsidie te ver lenen onder voorwaarde, aldus de voorzitter. Maar de voet balvereniging had het terrein ook maar gehuurd, zodat ze het niet altijd zou kunnen overdoen aan haar eventuele opvolgster. De heer Verschuur wilde de zaak aan B. en W. delegeren. Nu vroeg hij zich toch echter ook af of een voorwaarde ju ridisch wel mogelijk was. De heer Te Vruchte zag ook niet graag een scherpe clau sule. De subsidie was eigen lijk al enkele jaren te laat en hij was bang dat de zaak uit gesteld zou worden. Dit wilde de heer Verschuur niet verzekerde hij, maar vei ligstelling van de 3 x 500. Op verzoek van de voorz. gaf de heer v. Bladel zijn me ning: hij verenigde zich met het voorstel van B. en W. De heer Dekkers kwam nu terug van zijn 3000.maar wilde vertrouwen op de good will van de jongelui: Nu merkte de heer Te Vruchte nog op dat, als de vereniging binnen 3 jaar ter ziele ging wat niet zou ge- i beuren hij liever het geld Lijst F. (Smolders.) in 1948, dus 10 jaar later, 10275.—. Het aantal leden bedroeg in 1929: 1278 en thans 2134. Op een paar honderd ge zinnen na is geheel katholiek Waalwijk in het Wit-Gele Kruis verenigd. Minder prettig was de me dedeling van de voorz. dat Zuster van Sas heen gaat. Ie dereen was vol lof over haar werk. Nooit werd een klacht gehoord. Voor alles wat zij voor het Wit-Gele Kruis deed, brengt spr. haar hartelijk dank. Hij hoopt dat het be stuur bij de aanstelling van haar opvolgster een even ge lukkige keuze zal doen. Finantiëel verslag. Aan het finantiëel verslag van de penningmeester, dhr. C. Pullens, ontlenen wij dat de ontvangsten in 1948 bedroe gen 14680.46 en de uitgaven 14858.52. Het batig saldo dat per 1 Januari 1948 3522.14 bedroeg, liep daardoor iets te rug tot 3344.08 per 1 Jan. 1949. De balans vermeldt een ac tief van 10944.08, waaronder een bedrag van 5100.van het fonds voor het te stichten Wijkgebouw, zodat het eigen lijke bezit der vereniging 5844.08 bedraagt. De heer F. Smolders, lid van de controle-commissie, deelt mede dat alle bescheiden van de penningmeester in de beste orde werden bevonden. Spr. acht zich verplicht har telijk dank te brengen aan de heer C. Pullens voor het vele werk reeds jarenlang voor het Wit-Gele Kruis verricht, als ook aan de secretaris de heer Ger. Veltman. Op deze beide functionarissen rust voor een groot deel het werk der ver eniging. De voorz. onderstreept dit dankwoord, waarna de pen ningmeester wordt gedechar geerd. Hierna krijgt de secretaris, dhr. Ger. Veltman, gelegen heid tot het uitbrengen van zijn keurig verzorgd jaarver slag, dat wij hier om zijn be langwekkende inhoud, bijna in extenso overnemen: JAARVERSLAG 1948. Leden. Het aantal leden bedroeg op 1 Januari van dit jaar 2134 tegen 2046 op 1 Ja nuari 1948 en 1975 op 1 Jan. 1947. Dat betekent dus in twee zonden naar een sanatorium 5 en opgenomen in het zieken huis alhier, 14 patiënten. Uit gezonden aantal kinderen 55. Uitgegeven aan versterkende middelen 630. Consultatie-bureau voor zui gelingen. Aantal zittingen 49. Nieuw ingeschreven 221. Aan tal consulten 1853. Aantal huisbezoeken 1171. Bezoeken voor uitsluitend propaganda 322. Totaal aantal bezoeken 1452. Kleuter-bureau. Aantal zit tingen 6. Nieuw ingeschreven 3. Aantal consulten 6. Huis bezoeken 176. Uitgezonden naar „De Krabbebossen" vijf kleuters. Wijkkraamverpleging. Deze dienst werd verzorgd door Zr. Van Sas en Zr. Wilmont. Ver pleegd werden 184 patiënten. In 1945, 1946 en 1947 was dit aantal respectievelijk 123, 157 en 173. Aantal bezoeken 3621. Door de Hulp in de Huishou ding werden 31 gezinnen ge holpen. Deze cijfers zeggen een bui tenstaander weinig over het wel en wee van de vereniging. Met een kleine variatie ko men ze ieder jaar terug. Het stijgende ledental spreekt een duidelijker taal en na de op merking van de voorzitter op onze laatste bestuursvergade ring, dat het n.l. toch wel pleit voor de goede gang van zaken als in een vereniging van meer dan 2000 leden nooit een klacht wordt gehoord en na het schijnbaar gunstige finan- ciëel verslag van de penning meester, is het gevaar niet denkbeeldig dat zelfs meer in gewijden in zalige voldoening de handen in de schoot leggen en insluimeren, omdat het ge bouw is voltooid en de be langen van de volksgezond heid in een hechte organisatie zijn verankerd. Maar zo ver zijn we nog lang niet. Waak zaamheid is geboden en in de naaste toekomst zal er hard, zéér hard gewerkt moeten worden, juist om dat gebouw te voltooien. Trouwens het niet-binnen- komen van klachten is vooral te danken aan de toewijding, waarmede onze verpleegsters dagelijks haar zware en om vangrijke taak vervullen. Zon der minder waardering te wil len tonen voor het werk van treedt als de kwaal zich heeft geopenbaard, maar ook pre ventief wil werken. Daardoor krijgen wij thans niet alleen de kasten te dragen voor een verleden dat geen voorzorg kende, maar ook voor een toekomst die van ons voor zorg eist. Ook voor de ge zondheidszorg geldt: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat stelt aan ons gewest bijzondere eisen, want 35% ongeveer van de Nederlandse jeugd woont in Brabant. Daar uit vloeit de plicht voort om onze kinderrijke gezinnen 't beste te geven wat hun op het gebied van de gezondheids zorg gegeven kan worden. En daar zijn wij hier nog ver van verwijderd. Nieuwe takken van dienst vragen onze aan dacht. Wij noemen: de gees telijke volksgezondheid en de zedelijke volksgezondheid. Van de 4040 gevallen van geslachtsziekten heeft ook Waalwijk zijn deel, meer dan men zou denken. En wij we ten hoe geniepig gevaarlijk hun besmetting werkt. Verder de gebrekkigenzorg, de E.H.- B.O.-dienst, terwijl de toene mende industrialisatie 't Wit- Gele Kruis op het terrein der bedrijfsgeneeskunde brengt. En al is de T.B.C.-bestrijding aan een afzonderlijke com missie toevertrouwd, het is en blijft een onder-afdeling van het Wit-Gele Kruis en wij zijn er niet mee verantwoord door j de zorgen zonder meer aan anderen over te laten. De sta tistiek der T.B.C.-bestrijding geeft voor de Kring Tilburg de ongunstigste cijfers van de hele provincie en in die kring is percentsgewijs het aantal T.B.C.-gevallen in Waalwijk het grootst, m.a.w. wij staan hier in Brabant bovenaan en dat is niet zo'n prettig geluid. Als al die diensten hier vol ledig functionneerden, zouden we minstens twee verpleeg sters meer nodig hebben. Daarbij komen dan de lasten voor het nog steeds in voor bereiding zijnde centrum voor de wijkkraamverpleging, dat wegens het ontbreken van 'n docente nog niet kon worden opgericht en dat jaarlijks een financiëel offer van enkele duizenden guldens zal op eisen. Voor de toekomst is de fi nanciële positie dus lang niet zo rooskleurig als 't verslag Men versta mij niet ver keerd. Dit alles is niet be doeld als een verwijt. Inte gendeel, dat zou onredelijk en ondankbaar zijn. Wij we ten maar al te goed dat, èn de Waalwij kse bevolking èn de Overheid het Wit-Gele Kruis goed gezind zijn. Wij geven 't alleen als een inlichting, op dat men moge weten, dat wij nog ver van het einddoel ver wijderd zijn. De verantwoordelijkheid die wij op ons hebben genomen legt ons de plicht op, openlijk te spreken, wanneer zwijgen een verkeerde indruk zou wekken. Namens het Bestuur: Dank aan allen die ons werk heb ben geschraagd en met de bede dat God onze arbeid in het komende jaar weer moge zegenen, bevelen wij 't Wit- Gele Kruis in Uw aller be langstelling warm aan. De voorzitter dankt namens de gehele vereniging de secre taris voor zijn omvangrijke werkzaamheden en speciaal voor zijn keurig jaarverslag. De periodiek aftredende be stuursleden: de heer Arn. Ver wiel en de dames Hoffmans- v. d. Schoot, Gragtmans en Timmermans-Mastboom wor den, daar geen andere candi- daten zijn ingediend, herko zen verklaard. De heren Fr. Smolders en H. Hoffmans worden herko zen als leden van de controle commissie. Het Wijkgebouw. Bij de rondvraag wordt ge- informeerd naar de stand van zaken betreffende de oprich ting van een Wijkgebouw. De voorzitter zegt hierover reeds verschillende malen met de burgemeester te heb ben geconfereerd. Op de volle medewerking van 't gemeen tebestuur kan in deze gere kend worden, doch er was nog geen bouwvolume hiervoor beschikbaar. In het uitbreidingsplan der gemeente is een ruime plaats voor dit wijkgebouw gepro jecteerd en het staat bij het Provinciaal Bureau op de ur- gentielijst. Dit nieuwe wijk gebouw, waaraan dringend behoefte bestaat, heeft de vol le aandacht van het bestuur. Voorlopig zal het plan nog wel niet te verwezenlijken zijn, ook al vanwege de De Raad van Heusden Dat was wel DE gebeurte nis in de raadsvergadering van Heusden 1..1 Vrijdag en daarvoor was blijkbaar het luttele publiek opgekomen. De heer Dekkers wilde eens extra royaal zijn, maar dat vonden de andere leden toch al te bar, zodat het voorstel van B. en W. met een aan vulling tot aller tevreden heid werd aangenomen. Overigens was deze verga dering aller-rustigst en vlot. Na de opening werden de no tulen goedgekeurd en de inge komen stukken voor kennis geving aangenomen. Vervolgens stelden B. en W. voor om een zaal in het ge meentehuis zo nodig beschik baar te stellen aan verenigin gen tegen 1.per avond, omdat er anders geen verga dergelegenheid is. Politieke bijeenkomsten wilde de voorz. uitzonderen. Daarmee kon de raad zich verenigen. Ook op het voorstel tot overname van 3 Don Suisse woningen met schuurtjes en t voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting 1948 en 1949, had niemand iets tegen. Het voorstel om de Alge mene Politie-verordening te wijzigen met betrekking tot de kampeergelegenheid, deed de heer Dekkers de vraag stel len of er wel eens misbruik gemaakt was op zedelijk ge bied. De voorz. kon dit ontken nend beantwoorden. Het voor stel strekte zich ook niet uit tot het overnachten in zeil scheepjes in de haven, al zou ■ook hier op misbruik worden toegezien. De raad ging er mee ac- coord. Verder werden zonder een -enkele opmerking de verorde- ning op de heffing van een be lasting op vermakelijkheden gewijzigd, zodat beroep op de raad mogelijk is en de in structie voor de keurings veearts. Alvorens er mee accoord te gaan om de Stichting 1940 1945 100.— per jaar subsidie te verlenen, wilde de heer Dekers als zijn persoonlijke mening zeggen dat hij er toch wel voor was om na te gaan of het geld wel goed besteed werd. Maar de voorz. vond dit niet op de weg van het ge meentebestuur liggen. De an dere raadsleden hadden er dan ook niets op tegen en men was het er over eens om het al dit jaar te laten ingaan. Toen kwam de subsidie aan de voetbalvereniging op de proppen. De vereniging zelf had 1700.— gevraagd. Nu stelden B. en W. voor gedurende drie jaar 500. te geven. De heer Dekkers juichte t toe dat B. en W. een voorstel deden, maar hij vond het be drag niet hoog genoeg en vroeg of het bezwaarlijk zou zijn 3000.— te geven! Als ar gumenten voerde hij aan dat de jeugd de geest kan ver kwikken en dat „die jongens" al zoveel moeilijkheden had den gehad. Ook Herpt zou dan te zijner tijd subsidie moeten krijgen. De voorz. vond het pleidooi loffelijk, maar hij moest on middellijk een zware hand op de gemeentekas laten vallen. Bovendien, de vereniging vroeg 1700.—, de gemeente kwam dus ver tegemoet. En als men 1000.— per jaar gaf, dan zou onmiddellijk een an dere vereniging de kop op steken. Hij vond het gevaar lijk. Overigens wilde hij de mening van dè heren wel we ten. De heer Te Vruchte was bang dat hij teveel als belang hebbende zou spreken. Maar hij vond toch: 1500.- hebben we en wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het lid op de neus. De heer Verschuur vond t zonderling om 3000. te geven als er f 1700.ge vraagd was. Hij vond 't voor stel van B. en W. goed. Maar hij had een ander bezwaar. aan de gemeente zag komen dan aan het kroondomein, waaraan het terrein toebe hoort. Alle leden stemden nu voor het voorstel van B. en W. met de aanvulling van dhr. Ver schuur om te zorgen dat men het geld niet zou kwijt raken bij een eventueel ter ziele gaan van de rekening. Voor de behandeling der reclames op belasting, werd de openbare vergadering geslo ten. „Wij verwachten dat de partijen binnenkort tot een oplossing zullen komen", deel de dr. v. Royen dezer dagen aan de UNO-commissie mee. In dit verband betreurde hij de uitlatingen van Hatta, want de onderhandelingen worden nog steeds op voet van vriend schap voortgezet. De vertra ging van het herstel van de Republiek in Djokja is, aldus dr. v. Royen, niet aan Neder land te wijten. Mr. v. Heuven Goedhart, hoofdredacteur van „het Pa rool", is benoemd tot waar nemend voorzitter van de Ne derlandse delegatie bij de Veiligheidsraad. Er bestaat een redelijke kans dat de eerste geregelde luchtdienst met straalvlieg tuigen via Amsterdam zal worden geleid. Het zou de luchtdienst Amsterdam—Lon- standpunt. Het is tot nu toe nog niet zeker of de laatste bijeen komst van de Grote Vier in Parijs die van vandaag zal zijn. Men zou heden in ge heime vergadering bijeen ko men en daarna in het open baar. Volgens een Britse woordvoerder was er reeds 'n overeenstemming beerikt zon der dat de Westelijke mogend heden afstand hadden moeten doen van hun oorspronkelijk den vice versa zijn. De zuivering van de communistische partijen in Oost-Europese landen wordt krachtdadig voortgezet. Nu schijnen ook een aantal voor aanstaande Roemeense com munisten, waaronder Ana Pauker, in de ongenade ge vallen te zijn bij Moskou.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1