KASTSHEUVEL L00N-0P-ZAND Pêuitnvee. Waalwijkse en Langsiraatse R. RAAIJMAKERS, ARTS AFWEZIG van 26 Juni tot 11 Juli. Belastingvraagstukken Adverteerders KERMIS-ADVERTENTIES Uit Binnen- en Buitenland P WIJTENBURG, Arts, Last van zenuwen? K AUTO NA BOTSING IN BRAND GEVLOGEN. DIOCESANTE INTERNAATSWEEK DONDERDAG 23 JUNI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO \M HET ZEIDEN 72e JAARGANG No. 51. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". AAA CORRESPONDENTSCHAP J. Tueciings, Schoolstraat 4 B. Tel. 105. AGENTSCHAP i G. van Boxtel, Schoolstraat 11. Tel. 66. „Anjeractie 1949". Het onder voorzitterschap van de heer J. D. E. van den Heuvel te Loonopzand voor deze ge- meente gevormd Comité „Anjer actie 1949", samengesteld uit twee bestuursleden van de harmonie Sophih's vereniging en Concordia te Loonopzand, Euphonia, Apollo en St. Jan te Kaatsheuvel, besloot op Woensdag 29 Juni a.s. in de gemeente een collecte te organi seren, waaraan met een muzikale rondwandeling door genoemde harmonie-gezelschappen opluiste ring en medewerking zal worden verleend. Juist op de verjaardag van Z. K. H. Prins Bernhard, Regent van het Prins Bernharafonds wordt in deze gemeente de „An jeractie 1949" georganiseerd, welke ten doel heeft het opwek ken, versterken en verlevendigen van de geestelijke weerbaarheid van ons volk. Tijdens de Woensdagavond 29 Juni (voor-avond van de jaar lijkse kermis) te houden muzikale rondwandelingen zal door diver se collectanten het „Anjerspeldje" worden aangeboden. Het Comité vertrouwt dat dit metalen speldje in de vorm van een Oranje-schildje met witte an jer, een smaakvol embleempje, door eenieder zal worden ge kocht en gedragen, als blijk van sympathie met het doel waarvoor de „Anjeractie 1949" in de pe riode van 20 t.m. 29 Juni 1949 in iedere gemeente van Nederland wordt gehouden. Wielerclub. De Wielerclub Kaatsheuvel houdt er de gang in. Zaterdag a.s. nemen weer 5 amateurs en 1 nieu weling deel aan de ronde van Dordrecht en Zondag gaat een sterke bezetting naar St. Wille- brord vertrekken, waar met niet minder dan 14 renners gestart wordt. Dan 14 dagen later trekt de ploeg naar Den Bosch, om daarop een tijd van voorbereiding te nemen voor wat er in Kaats heuvel te gebeuren staat en waar van in een ander bericht reeds iets te lezen staat. De Schoen 1949. Om misverstand te voorkomen willen we er op wijzen, dat het bezoek aan het Lunapark bij de tentoonstelling „De Schoen" 1949 geheel gratis is. Hiervoor wordt een geheel aparte ingang vrij ge houden. Ook onze landbouwers wer ken mede om „De Schoen" 1949 te doen slagen. En al ligt dan ook hun arbeid geheel buiten die van schoen en leder, toch willen zij die dagen benutten om het be zoek aan de tentoonstelling te sti muleren. Op het terrein naast het Lunapark wordt op een der ten- toonstellingsdagen een fokveedag gehouden, waar minstens een paar honderd van de beste stamboek- dieren uit Kaatsheuvel en omge ving zullen worden voorgeleid en beoordeeld. Voor dit terrein geldt voor die gelegenheid voor aan voer en entree de weg naar het oude vuilnisterrein. Kermis te Kaatsheuvel denk er om de tijdig op te geven. Uiterlijk Zaterdag in ons bezit Nog in 't Sportpark geweest 7 de laatste dagen Niet Ga er dan maar weer op uw vrij avond uurtje eens heen en ge zult ver baasd staan over wat daar reeds geschied is. Grote aanlagen van mooie coniferen, prachtige bloem bedden met honderden geraniums en andere bloeiende bloemen, 'n fontein in aanleg, prachtige ga zons, waar we versteld van staan hoe ze met dit blijvend droge weer zo intens groen kunnen zijn op onze droge schrale zandgron den eneen weg in wording, waarop het een genot zal zijn het Sportpark te kunnen bereiken. En of de zaak klaar komt? Er moet nog machtig veel gebeuren en 't is weer zoals het altijd is wan neer er iets georganiseerd en op gebouwd moet worden, hoe dich ter het bij de datum komt, hoe ongelooflijker het schijnt, dat al les voor de datum opgelost kan zijn, docher staan werkers aan de zaak, die niet versagen en doorzetten met een crescendo van werklust en werkkracht, die een slagen waarborgt. x Doch naast deze handenarbeid is er nog ontzaglijk veel geestes werk te verrichten, veel admini stratief en organisatiewerk, waar voor de medewerking van allen vereist wordt, die ook maar enigs zins bij de zaak betrokken zijn. Dezer dagen gaat ook de Ten- toonstellingsgids in druk, waarin gelegenheid geboden is om een Praktijk wordt waargenomen door spreekuur daar aan huis uitsluitend van 8 tot 10 uur. Boodschappen vóór 10 uurafgeven HOOFDSTRAAT 284 Telefoon 2. advertentie te plaatsen zowel voor exposanten als voor andere be langstellenden en belanghebben den bij „De Schoen" 1949. Aan het. adres van Schoolstraat 4 B worden deze advertenties inge wacht, waarvoor 28 Juni als eind datum geldt. Persconferentie. Op 28 Juni a.s. zal een pers conferentie gehouden worden, waarop de vakpers en grote pers uit het land en de provinciale pers is genodigd. Op deze con ferentie zal besproken worden wat de bedoeling van „De Schoen" 1949 is' en wat gedaan wordt om dit te bereiken. Er zal een kijkje genomen worden op het terrein in het sportpark, ter wijl het reclame-materiaal de po ging om „De Schoen" bekend heid te geven, zal verduidelijken. Extra busdiensten. Tijdens de Tentoonstellingsda- gengen zullen op de lijn Tilburg- Waalwijk-den Bosch v.v. Zon dagsdiensten verreden worden in de avonduren, zodat vervoer van uit Kaatsheuvel tot laat in de avond mogelijk is. Op Dongen wordt eeneens een extra late dienst~gereden. De Directie van de B.B.A. heeft voorts toegezegd dat men het no dige materiaal in reserve zal hou den om overbelasting van de bus sen te voorkomen. Agenda. Vrijdag 24 Juni half acht repe titie Gemengd koor Bel Canto. Ronde van Kaatsheuvel. Naar we vernemen zal er dit jaar in Kaatsheuvel een belang rijk gebeuren op het gebied van wielrennen plaats vinden, n.l. de ronde van Kaatsheuvel voor ama teurs en nieuwelingen. Ongetwij feld zullen vele wielrenenthousias- ten dit nieuws met vreugde be groeten. De vergunningen zijn bereids aangevraagd, terwijl burgemeester Mr. v. d. Heijden zijn volle me dewerking heeft toegezegd. De datum zal nog nader wor den bekend gemaakt en verder nieuws zal regelmatig in onze kolommen verschijnen. Rond het kampioenschap wielrennen te Valkenburg. Onze plaatsgenoot André v. d. Ven heeft Zondag voor de eerste maal de wegwedstrijd om het kampioenschap van Nederland voor amateurs meegereden. En met succes. De gevreesde Cau- berg moest door de amateurs 15 keer worden beklommen, wat een uiterst moeilijke opgave is. Met grote wilskracht heeft v. d. Ven de moeilijkheden overwonnen en vooral zijn dalen in het St. Jans- bos was vervaarlijk snel. Als 21ste beeindigde hij de wedstrijd die door Wagtmans werd gewon nen. Ruim 100 amateurs namen hieraan deel, zodat de prestatie van onze plaatsgenoot bewonde ring afdwingt. Naar we vernemen bestaat er grote kans dat Wim van Est het protest inzake het kampioen schap van Nederland zal winnen. Zoals men weet is de titel voor lopig aan Jansen toegekend. We zullen dus rustig afwachten, doch hebben Zondag geconstateerd dat van Est uit het hout „der kam pioenen gesneden is. Geslaagd. Op het te Utrecht en Tilburg gehouden examen noor vakbe kwaamheid Slagerij, slaagde o.m. onze plaatsgenoot de heer G. Smit Gzn. i HONDENSPORT. De v. Hoek-Wisselbekerwedstrijd De onderlinge samenwerkende politiehonden- en dresseursvereni- gingen Kring „Kaatsheuvel-Waal wijk" houden met toestemming van het Afdelingsbestuur van N. Brabant op Zondag 26 Juni a.s. haar tweede van Hoekwisselbeker- wedstrijd, waaraan 6 honden uit de Kring zullen deelnemen. De wedstrijd wordt gehouden op het terrein van de Politiehondenver eniging „Onze Verdedigers" te Kaatsheuvel. Plaats van samen komst bij L. van Berkel, Horst te Kaatsheuvel. De wedstrijd die staat onder de reglementen van de K.N.P.V. zal aanvangen om 11 uur. Duivenwedstrijd. Zondag hield de duivenvereni- ging „De Luchtbode" een wed vlucht vanuit Pont St. Maxence. Afstand 306 K.M., deelname 79. De uitslag was als volgt 1. M. v. d. Velden; 2, 5, 7 Jos v. Dongen; 3 H. v. d. Vel den; 4, 11 M. Wouters; 6 P. v. d. Velden; 8, 9 J. Snoeren; 10, 15 C. v. Dongen; 12 A. J. van Don gen; 13 H. v. d. Linden; 14 A. Verschuuren; 16 A. Spapens; 17, .19 G. Vermeer; 18 A. v. Leeu wen; 20 C. v. Gompel. Overduif C. v. d. Nieuwenhuizen. Reisvereniging. Dezer dagen hield de reisvere niging „Ons Genoegen" een ver gadering ter bespreking van de reisplannen. Besloten werd om op Zondag 8 Augustus een rondreis door Limburg te maken met een bezoek aan Valkenburg en om geving. Een tractatie aan de da mes verhoogde de gezelligheid. Plechtige Sacramentsprocessie. Zondag had in onze parochie de plechtige viering van Sacra mentsdag plaats, die haar hoogte punt bereikte in een plechtig Lof om 3 uur, waarna een grote pro cessie door de straten van ons dorp optrok naar het pleintje, waar een rustaltaar was opge steld. Het H. Sacrament werd on der baldakijn medegedragen door de ZeerEerw. Heer Pastoor,, ter wijl schier alle verenigingen aan deze processie deelnamen. Tij dens de tocht werden liederen ge zongen en werd er gebeden, en verleenden de harmonieën hun medewerking. Na het zingen van het Tantum Ergo werd de zegen met het Allerheiligste gegeven en trokken allen weer in volgorde naar het kerkgebouw. Door de buurtschappen was ruimschoots gezorgd voor de nodige versie ring met bloemen, terwijl de ge luidsinstallatie door de heer G. Heijda werd verzorgd. Het was een indrukwekkende plechtigheid. Ook hier wilde zwijnen-plaag. gregatie en een tweetal zusters die de oprichting nog hebben me degemaakt. Op Zondag is 't feest voor de parochie en deze dag wordt op de gebruikelijke wijze begonnen met een algemene H. Communie der gehele parochie. Om 9.30 uur worden de Zusters aan het klooster afgehaald door een grote schare bruidjes en het feestcomité en naar het kerkge bouw geleid, waar om 10 uur een solemnele Hoogmis zal worden opgedragen, waarna om 12.45 u. het cadeau van de parochianen door de voorzitter van I,oon-op- Zand's belang belang zal worden aangeboden. Van 1-—2 uur is er receptie. Om 3 uur plechtig Lof, waarna tot 6 uur kinderhulde in het parochiehuis. Om 7.30 uur zal door de plaatselijke muziek verenigingen een serenade worden gebracht, o.a. door de Harmonie Sophia's Vereniging, Zangveren. Echo der Duinen en Harmonie Concordia. Alle bewoners wor den verzocht te vlaggen. ZAPOTOCKY BESCHUL DIGT MGR. BERAN VAN HOOGVERRAAD EN TERRORISME. De Tsjechische communis tische regering heeft de aarts bisschop, van Praag, mgr. Be- rari, van „staatsgevaarlijke activiteit beschuldigd. Dit is het eerste officiële teken, dat schijnt te wijzen op 'n rechts vervolging tegen mgr. Beran. Dit vermoeden wordt nog ver sterkt door de toon van de officiële communistische pers, die het Tsjechische episcopaat beschuldigt van „terrorisme, dat bij de wet strafbaar is". Onder staatsgevaarlijke ac tiviteit verstaat de Tsjechische regering de incidenten, die zich Zondag hebben afge speeld in de Sint Vitus-kathe- draal, waar communistische betogers de preek van mgr. Beran onderbraken door luid geroep en gefluit. De regering Zapotocky geeft aan deze ge beurtenissen haar eigen ver klaring. Zij wil het doen voor komen, alsof de in de kathe draal aanwezige gelovigen de aartsbisschop tot zwijgen heb ben gebracht, omdat mgr. Be ran zogenaamd „een gods dienstige gebeurtenis wilde misbruiken voor politieke doeieinden". Minister-presi dent Zatopocky heeft voor radio Praag eén dreigende rede gehouden,' waarin hij mgr. Beran gelijkstelt met „misdadigers, provocateurs en ordeverstoorders, tegen wie zal worden opgetreden naar wet en recht". m BELGISCH SCHIP BIJ DUINKERKEN GEZONKEN. Vijf opvarenden gedood. Het Belgische passagiers schip „Prinses Astrid", dat 'n dienst over het Kanaal onder houdt, is Dinsdagmiddag om 4 uur, vijf kilometer buiten Duinkerken, op een mijn ge lopen en een uur later ge zonken. Het schip, dat 2950 ton meet, was op weg van Os- tende naar Dover. Vijf Belgi sche zeelieden werden gedood, Nu de aardappelen op de vel den steeds groter worden, wordt ook de zwijnenkudde steeds gro ter. Steeds meer komen klachten van boeren over het omwroeten van aardappelvelden en 't komt meermalen voor dat hele kudden grote en kleine worden gesigna- neerd. Het ware te wensen dat op de schare wroeters eens 'n klop jacht op grote schaal gehouden werd. Le'derfab. C. F. Verschuren N.V. Opgericht is de Lederfabriek C. F. Verschuren N.V., ten doel hebbend het fabriceren van en de handel in leder enz., zulks als voortzetting van het bedrijf der vroegere vennootschap onder de firma C. F. Verschuren. Door inbreng van laatstgenoemde fir ma worden van het maatsrhapDe- lijk kapitaal dat 400.000 be draagt en verdeeld is in 400 aan delen van 1000.—, geplaatst en volgestort 280 aandelen. Di recteuren zijn J. B. Verschuren en L. A. J. van Loosdrecht. Viering van het Gouden Feest der Zusters. A.s. Zondag zal op plechtige wijze het feit worden herdacht dat de Eerw. Zusters van Liefde uit Schijndel zich voor 50 jaar in onze parochie vestigden. Wat de ze Congregatie voor Loon en zijn parochianen gedaan heeft, is ai eerder door ons uiteengezet waar om dan ook het feestcomité en de bevolking geen kosten of moeiten hebben gespaard dit feest onver getelijk te maken. Inmiddels is reeds een feestprogramma ont worpen, waaraan wij het volgen de ontlenen: Op Zaterdag 25 Juni zal het feest voor de Eerw. Zusters in intieme kring worden gevierd, waarbij tevens aanwezig zullen zijn de HoogEerw. Overste uit Schijndel met haar assistenten, alsmede alle oversten dezer con- Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. zes anderen gewond. Er wa ren 218 passagiers aan boord. De bemanning bestond uit 55 koppen. Onmiddellijk nadat 't schip op de mijn gelopen was zond het S.O.S.-seinen uit. Het stoomschip „Cap Hadid", dat in de haven van Duinkerken lag en enkele sleepboten ko zen onmiddellijk zee. De pas sagiers en de bemanning wer den aan boord genomen voor dat de „Prinses Astrid" zonk. Waarschijnlijk heeft de ont ploffing van de mijn een ke tel-explosie veroorzaakt. Ver scheidene leden van de be manning waren met brand wonden overdekt, daar zij in aanraking waren gekomen met de hete olie. TREINOVERV ALLEN OP JAVA. Een trein van Tjibatu naar Garut is door een bende be schoten, nadat de trein door losgeschroefde rails was ont- conducteur en een passagier spoord. Beide stokers, een werden gewond. De treinbe- waking beantwoordde 't vuur. Voorts heeft een bende een trein van Sükabumi naar Tjiandjur aangevallen, waar bij een stoker en een politie agent van de treinbewaking het leven verloren en twee personen van de staatsspoor wegen werden gewond. De bende ontvoerde een aantal passagiers. Na de aanval reed de trein door. Tussen Sukoredjo en Wono- kerto reed een trein op een trekbom, waardoor drie mili tairen en twee spoorweglie- den werden gedood en vier militairen en vier spoorweg- lieden zwaar werden gewond. Een personenauto met twee inzittenden is Dinsdagmiddag om vier uur op de dijkweg te Wijhe met grote snelheid op een met stenen beladen vrachtauto gereden. De gevol gen waren ontzettend. De per sonenwagen werd versplinterd en de overblijfselen vlogen in brand. De beide inzittenden, afkomstig uit Zwartsluis, kwa men hierbij om het leven. „HUIZE DOORN" NIET AAN EX-KROONPRINS. De Raad voor het rechts herstel heeft het beroep van de Duitse kroonprins tegen de beslissing van het Neder landse Beheersinstituut, dat hem op 28 Mei 1948 een non- enemy verklaring (ontvijan- ding) ontzegde, verworpen. Prins Friedrich Wilhelm von Hohenzollern zal dus „Huize Doorn" en ander voormalig bezit van zijn vader in Neder land niet terugkrijgen. TEKORT VAN 300.000 WONINGEN. „Wij worstelen op het ogen blik met een tekort van on geveer 300.000 woningen op een totaal van 2.200.000. Dit tekort is ten dele ontstaan door de oorlogsverwoestingen. Er zijn n.l. ruim 80.000 wo ningen totaal verwoest, onge veer 40.000 zwaar beschadigd en 400.000 licht beschadigd. De lichte schade is inmiddels vrij wel geheel hersteld, zodat de ze woningen weer bruikbaar zijn. Van de zwaar beschadig de woningen zal ruim de helft hersteld zijn, zodat een deel nog niet in bruikbare staat verkeert. Daarnaast is echter een belangrijke achterstand ontstaan, doordat de woning bouw in de jaren 19401947 ver achter gebleven is bij de normale behoefte. Ons land heeft n.l. een zeer sterke be volkingstoeneming, die voor de oorlog ongeveer 100.000 per jaar bedroeg. In de jaren na de oorlog is dit cijfer echter nog belangrijk gestegen als gevolg van de sterke toene ming van de geboorten", al dus minister In 't Veld op 't gehouden congres van de Al gemene Nederlandse Bouw vakarbeidersbond. Wat het vraagstuk van de huurverhoging betreft, is de regering voornemens dit nog in de loop van 1949 tot een oplossing te brengen. Ook uit een ander oogpunt is deze huurverhoging dringend ge wenst, aangezien de tegen woordige huren niet voldoen de ruimte laten voor een be hoorlijk onderhoud. Gedacht wordt nu aan een huurverho ging van ongeveer 30%, waarvan een deel ten goede zal komen en een ander deel geheven zal worden in de vorm van een huurbelasting. STAATSOMROEP NIET WENSELIJK. In zijn Memorie van Ant woord aan de Eerste Kamer, deelt de minister van O. K. en W. mede, dat hij geen voor stander is van een Staats omroep. Hij is van mening, dat de radio nationaal dient te zijn en wel in deze zin, dat de organisaties, welke de uit zendingen verzorgen, er ieder het hare toe moeten bijdra gen om in samenwerking een beeld te geven van de een heid in verscheidenheid, wel ke ons volk kenmerkt. Daarnaast zijn zij zowel af zonderlijk als tezamen geroe pen om de nationale culturele belangen, welke zo zeer door de omroep kunnen worden bevorderd, als een belangrijk en onmisbaar deel van haar verantwoordelijke taak te be schouwen. Met dien verstande moet de overheid er voor waken, dat de vrijheid der particuliere initiatieven op de boven aan geduide verantwoordelijke wijze wordt uitgeoefend. Zo nodig zal de overheid met in achtneming van de vrijheid in Zoals bekend, zijn begin dezer maand aan de Staten- Generaal aangeboden twee wetsontwerpen, n.l. a. Belastingherziening 1949; b. wijziging van het Besluit Ondernemingsbelasting. Hiermede is de, in de Troon rede 1948 aangekondigde be lofte van belasting-verzach ting gedeeltelijk ingelost. Ver dere voorstellen zullen nog dit jaar worden ingediend. Wij sitellen ons voor in de komende weken nader in te gaan op de wetsvoorstellx, die van groot belang zijn voor de belastingbetalers en in 't bij zonder voor het bedrijfsleven. De voornaamste wijzigingen betreffen: 1. Vóóroorlogse machines en installaties - en gebouwen die blijkens het snelle tem po van afschrijving, in feite installaties zijn - kunnen voorlopig belastingvrij her waardeerd worden. De herwaardering wordt uitgedrukt in een passief- post op de balans. 2. De bijzondere regelingen voor oorlogsschade enz., tot dusver opgenomen in Mi nisteriële resoluties, wor den nu in de wet geregeld. 3. Op bedrijfsmiddelen, aan geschaft na 1 Januari 1946, doch vóór 1 Januari 1953, kan vervroegd worden af geschreven. 4. De onbelaste reserve komt te vervallen. 5. De compensatietermijn voor verliezen wordt gebracht van 2 op 3 jaar. 6. Loon, betaald aan minder jarige kinderen, zal voor taan als bedrijfslast worden aangemerkt. 7. Naamloze vennootschappen en coöperatieve verenigin gen, die zich bezig houden met de exploitatie van nieuwe woningen, zullen fiscale faciliteiten genieten. 8. Boekwinsten op bedrijfs middelen, welke een gevolg zijn van uitkeringen bij brand, onteigening e.d. kun nen onbelast gereserveerd worden. 9. De meeste voorstellen gel den voor het belastingjaar 1948 van de Inkomstenbe lasting en daarmede over eenkomende jaren voor de andere belastingen. Voor 1948 worden we naast de gewone aangifte, dus nog met een aanvullende aan gifte verblijd. (Wordt vervolgd). v. Loon. gebondenheid de voorwaarden scheppen, waardoor het natio naal en cultureel karakter der uitzendingen meer tot zijn recht zal komen. POST VOOR DE „GROTE BEER". Het s.s. „Grote Beer" ver trok Woensdag 22 Juni naar Indonesië. De opvarenden kunnen in Port Said post uit gereikt krijgen, mits deze ui terlijk 23 Juni gepost wordt, bij aankomst in Batavia, mits deze uiterlijk 6 Juli op de bus is gedaan. Bisdom Den Bosch. Daar kwamen ze aan, met witte blouses en rode dassen. Tachtig Kajotters uit dertig afdelingen van 't Bisdom Den Bosch kwamen naar de Inter- naatsweek die gehouden werd van 13 tot 19 Juni op „De Witte Bergen". Dit was de kern van 't Bisdom 's-Bosch, jonge kerels, die kwamen om te werken, stoer en onver moeid. Zij kwamen werken omdat zij gezien hadden de grote nood waarin de tegen woordige jeugd verkeert. Deze jonge mannen voelden hun verantwoordelijkheid omdat zij gezien en begrepen hebben de gevaren waaraan de jonge arbeider bloot staat. Zij zien in, hun moeilijke en grote taak, om al deze noden van de jonge arbeiders op te los sen. Deze Kajotters zijn met vast vertrouwen en onwrik bare volharding begonnen aan de opbouw van deze jeugd. Met nog meer vertrouwen, volharding, laaiend enthou siasme en fiere wil, zijn zij teruggegaan naar hun afde ling. Deze internaatsweek heeft hier veel toe bijgedragen. Er werd gesproken en besproken dat het een lieve lust was. Er werd gesproken over „Het vraagstuk van de Jonge Arbeidex" door Nico Schuur- mans, die deze keer zo moge lijk nog beter was dan anders. Hetzelfde was het geval met onze Diocesane Voorzitter P. Hendriks, die onze leiders de grondkenmerken van de KAJ voorschotelde. Verder werd besproken „De persoonlijkheid van de KAJ- apostel" door Rector Janssen; „De Pioniersgroep" door Guus Mauritz en „Ons geloof in de K.A.J." door Pater Reginald Groener. Over dit ales werd gespro ken in een Kaj ottersgeest die alleen een goed Kajotter ei gen is. Er was die week, en dit moet altijd zo zijn, een vriendschapsband, die een ie der die het zag, verbaasde. Dat bewees de Belgische Proost Uilenbroeck, die be weerde: „Zulk een Kaj otters geest doet me goed, en ik voel me daarom hier thuis". Kajotters!! Deze vriend- schapsgeest hebben we nodig om ons afdelingswerk voort te kunnen zetten. Het is ons deze week duidelijk geworden dat we als leider alleen dan zullen slagen wanneer we een sterke apostolaats-instelling bezitten. Ons K.A.J.-zijn zit 'm niet alleen in de bijeen komsten, maar in de uitwer king daarvan 1. in ons persoonlijk leven; 2. in het levensmidden; 3. in en onder de jonge ar beiders, waarmee we sa menwerken, samenwo nen of samen onze ont spanning mee doorbren gen. Kajotters!! Daarom allen op met een laaiend enthousiasme en sterke wil, in het belang van al onze Jonge Arbeiders, met de leuze: „Aan Christus Koning Trouw" Kees Batist. HET OPFOKKEN VAN KUIKENS. Naar aanleiding van ver schalende vragen die mij be reikten, betreffende het op fokken van kuikens, beant woord ik deze voor zover dat mogelijk is. Het drinkwater mag men nimmer in de zon zetten. Ook zorgen, als 't straks erg warm wordt, dat de kuikens steeds uit de zon kunnen, als ze wil len; straffe zon op de tere wezentjes werkt dodelijk. Op het kuikenrennetje kan men een bebladerde tak leggen, in de middag kan dat soms no dig wezen. Zijn de kuikentjes ongeveer een. paar dagen oud, dan strooien we wat boekweit grutjes in de ren of in de kunstmoeder. Fijn gewreven oud brood is ook goed (vooral geen vers) of beschuit. Een geklutst of gekookt ei kan men er doorheen mengen. Ge klutst heeft dit voor, dat er meer pit in blijft (vitaminen) en dat het makkelijker ver teerbaar is. Het mengsel wordt echter gauw klonterig, erg hard. Daarom koken de meeste fokkers eerst de eieren hard en ze wrijven ze dan met schaal en al goed fijn. Aan kalk hebben de kuikentjes ook al gauw enige behoefte. Bovendien is het ook een beetje scherp. Veel groenvoer is voor de kuikens in 't eerst niet goed. Het zou voor die tere lichaampjes te laxerend werken. Een beetje er tussen door is goed, als men 't met de schaar goed fijn knipt en zorgt, dat het jong en mals is. In 't oude zit geen pit! Welk groenvoer? Jonge kla ver, jong gras en vooral jon ge brandnetels. U dacht dat deze alleen dienstig waren voor kalkoenen? Mis hoor! Jonge, fijngeknipte brandne tels zijn het beste groenvoer voor de kuikens dat er is. Als ik alle vragen nu beantwoord, Wordt mijn stukje veel te groot. Neem 't bovenstaande vast ter harte, Dan gaan er minder kuikens dood. KIPPENVRIEND. (Nadr. verboden). De Nederlandse circusartist Werkerk is in Stockholm bij oefening voor zijn balanceer- nummer zeer ernstig gewond, toen hij van een hoogte van zes meter viel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1