DE LZLNGSmi VELALW7K KMÏSHEUVEL Waalwijkse en Langs Courant OMEN ELSHOUT HEUSDEN SPRANG-CAPELLE SPRANG VLIJMEN 4PELLE L00N-0P-7*"" Si Pi w MAANDAG 27 JUNI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. 0 W HIT ZUIDEN 72e JAARGANG No. 52. v Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Gemeenteraadsvergadering. Openbare vergadering van de raad dezer gemeente op Donder dag 30 juni 1949 te 7.30 uur pre cies in de zaal van de heer Th. Elshout alhier. Agenda Opening. Vaststelling notulen vergade ring van 24 Mei 1949. 1. Ingekomen stukken. 2. Voorstel van B. en W. tot toekenning van vergoeding voor gemaakte reiskosten aan P. Ver- duijn, 'Bosscheweg 123 te Drunen wegens bezoek van 2 kinderen aan de Chr. L-igere School te Besoijen. 3. Voorstel van B. en W. tot toekenning van het gemeentelijk aandeel ingevolge de premierege ling woningverbetering aan A. v. d. Staak, Bosscheweg en J. A. Dekkers, Kerkstraat. 4. Voorstel van B. en W. tot: a. het verlenen van een hypo thecaire geldlening aan G. L. Mimpen, Kleinestraat 5, voor de bouw van een nieuwe woning in gevolge de gemeentelijke hypo theekregeling b. het aanvragen en aanvaar den van een voorschot uit s Rijks kas, als bedoeld in art. 18 der Financieringsregeling Wo ningbouw 1948. 5. Voorstel van B. en W. tot het vaststellen van een gemeen schappelijke regeling inzake bos- brandbestrijding. 6. Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting 1948 (met bedrijfsbegroting) en begroting Burgerlijk Armbestuur 1948, als mede de gemeentebegroting 1949. Bondsfestival. De kerkelijke fanfare „Een dracht maakt Macht" vierde haar 60-jarig bestaan met het organi seren van een Bondsfestival, Zaterdagmiddag werd dit fes tival officeel geopend. Van de ge nodigden waren aanwezig o.a. de Z.E. Heer Pastoor G. Versteeg, ere-voorzitter der fanfare, kape laan v. d. Berg, rector Rooijac- kers, de Edelachtb. heer burge meester A. Snels, Not. Schreurs, Wethouder L. van Drunen, P. Croes, voorzitter van de Bond van Harmonieën en Fanfarege zelschappen in de Langstraat, A. Kamp, lid van de Prov. Staten, Br. Stanislaus, algemeen overste der Broeders v. d. Elshout, P. F. Elshout, industrieel uit Drunen, G. J. Vissers, directeur der N.V. Vissers' Wegenbouw, verschil lende bestuursleden der deelne mende verenigingen en vele be langstellenden. Het woord werd achtereenvo- gens gevoerd door de voorzitter van Tiet festivalcomité, de heer W. C. v. Sprang, de Edelachtb. heer burgemeester, de Z.E. heer pastoor en de voorzitter van de kerkelijke fanfare de heer D. v. d. Brink. Allen waren vol lof over de wijze van organiseren, dankten degenen die hun financi ële en morele steun hadden ge- geveg en spraken de beste ver wachtingen uit voor het welsla gen van dit festival, dat onder zo gunstige voortekenen werd inge zet. De Z.E. heer pastoor hoopte dat dit actieve bestuur der fan fare en het festivalcomité binnen kort ook zijn kracht zou geven bij het tot stand komen van een nieuw parochiehuis en ontspan ningslokaal. Het eerst musiceerde ae jubile rende fanfare. Ijverig was de laatste tijd gerepeteerd en de uit gevoerde muziek was dan ook af. Intussen werd de erewijn ge presenteerd en een heildronk uit gebracht op het welzijn der fan fare en het welslagen van 't fes tival. Vervolgens musiceerden De harmonie uit Nieuwkuijk; Gem. Koor, Baardwijk; Gent. Zangver. Elshout; Liedertafel Baardwijk. Om 8 uur begon het avondcon cert door de Kon. Erk. Harmonie ,,De Volharding uit Drunen, on der leiding van hun instructeur de heer Jo Verhoeven. Prachtig werd gespeeld en de aanwezigen hebben vol aandacht genoten van de meer dan alledaagse muziek. Het dankwoord van de voor zitter aan het slot, waarin hij de gevoelens van het festivalcomité en de aanwezigen vertolkte, was dan ook zeer op zijn plaats. Zondagmiddag kwamen de bij de Bond aangesloten verenigingen samen in café Klerks en café van Huiten. Gezamenlijk trok men toen naar het festivalterrein ach ter café v. Hoorn, onder 't spelen van pittige marser die veel pu bliek op de been lachten. Daar werd het festival officieel geo pend door de vooitter van de bond, de heer P. Ges. Nadat nog de Felachtb. heer burgemeester op de hem eigen wijze een woordje ezegd had', werd de feestmars ior de geza menlijke gezelschapen uitge voerd onder leidingmn de heer heer H. Brok. Van et begin af heerste op het festifterrein een gezellige drukte. Achtereenvolgens usiceerden Fanfare Elshout; )e Volhar ding" Drunen; Datszangkoor Heusden; Fanfare Esen; Har monie Haarsteeg; Ge Zangver. Drttnen; Harmonie IrptFan fare Engelen; Zang\ „Vrien denkring en Levensvigd Haar steeg Harmonie Vlijn; Gem. Zangver. Haarsteeg; Cantabile uit Drunen; Sempre imato uit Nieuwkuijk. Te ruim 8 uur begot avond concert, gegeven door> harmo nie der Jongenscongijtie uit Drunen onder leiding vde heer H. Brok. Hebben de «schou wers Zaterdagavond giten van het concert, ook dit cort stond op een hoog muzikaal Allen waren over het gebodetjan ook zeer voldaan. De daroorden aan het eind van het eert ge sproken, waren velen ut hart gegrepen. „Eendracht maakt M?" mag op een zeer geslaagd feaJ te rugzien. Handboogschutter A.s. Zondag 3 Juli 3e cours van bovengenoemde h bij „Constantia" te Drunen niet bij Eendracht maakt Kt te Baardwijk, zoals' per abui ons blad van vorige week wwer- meld. Uitslag Bondsconcours de L. Schuttersbond in ons bvan Donderdag a.s. een Droeve tijding. De familie Verhoeven cing Vrijdag het ontstellendejcht dat hun zoon Cor, die ptkele weken geleden naar inver. trokken was, overleden i het militair hospitaal te BataDe verslagenheid in Heusdtvas groot, daar Cor een pretij, gen in de, omgang waj eëds even beleefd voor allen, 'iats in veler harten innam. M12r een troost zijn voor de nato den, dat velen in Heusden 2e dagen met hen medelevenge God hen troosten in dit grcr_ lies en hen kracht geven di.r te dragen. Dat hij ruste in vrede. Ongeval. De motorrijder G„ die ee, zer dagen een logeetje naar da bracht, kwam nabij Gous aanrijding met een andere passerende auto. G„ die een zijn benen op twee plaatsen t werd in het ziekenhuis te Gc voorlopig verbonden, waarna naar het Groot Ziekengasthui. 's-Bosch werd overgebracht ninginnefeesten, waarvoor extra prijs werd behaald. H. Hart-hulde. Zondag werd de H. Hart-hulde gehouden. Om 2 uur werd de stoet opgesteld in de Mommersteeg, waaraan deelnamen vele vereni gingen uit Vlijmen, de Eerw. Zus ters en Fraters met de schoolkin deren. Bij aankomst werd door de Eerw. Kapelaan Coenraadt een predicatie gehouden, enkele liede ren werden gezongen, met mede werking van Harmonie en Zang vereniging. Een plechtig lof werd daarna opgedragen. Gemeenteraad. Openbare vergadering van de raad der gemeente Vlijmen op Donderdag 30 Juni 1949 des n.m. 7 uur ten raadhuize der gemeente. Te behandelen onderwerpen 1. Opening. 2. Notulen der vergadering van 6 Mei 1949. 3. Ingekomen stukken. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Politie verordening. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de Verordening op de heffing van rechten voor inlichtingen, welke worden verstrekt uit het bevol- kings- en verblijfsregister dezer gemeente. 6. Voorstel van Burg. en Wet houders tot vaststelling van de vergoeding ex art. 101 der L. O. wet 1920, alsmede het totaal der voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven over 1948, aan de in deze gemeente gevestigde bijzondere lagere scholen. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aankoop van een perceel bouwterrein aan de Peperstraat. 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot ontheffing van een aantal aanslagen op het ko hier van de hondenbelasting. 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot ontheffing van een aantal aanslagen op de kohie ren 1945-46 en 1947-48 van hel schoolgeld. 10. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de begroting der gemeente 1948 en 1949. 11. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de verordening op de heffing van een vermakelijkheidsbelasting in deze gemeente. 12. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan van een gemeenschappelijke rege ling met de gemeente 's-Hertogen- bosch e.a. betreffende het verle nen van hulp en bijstand bij bran den en rampen. 13. Onderzoek van de geloofs brieven van de door het Centraal Stembureau benoemd verklaarde leden van de gemeenteraad. Dinsdag 28 Juni des avonds half acht hoopt D.V. voor de Geref. Gem. aan de Hoogevaart voor te gaan de WelEerw. heer Dr. Bel van Dirksland. Zeldzame vangst. Beroep Ds. J. W. de Bruijn, predikant bij de Ned. Herv. Kerk alhier, ontving een beroep naar Hooge- veen. Serenades. Direct na het bekend worden van de uitslag der gemeenteraads verkiezing op j.I. Woensdagavond werden door de harmonie Marijke alhier serenades gebracht bij de gekozenen, de heren H. Winkel- Zaterdagmiddag had de Iunan> s. Kuijsten en W. Timmer- Jac. van Overdijk-Mommerstenans- .waarvoor van de zijde van het geluk een zalm, gewicht <e£. publiek zeer grote belangstel pond, lengte 1 m. 7 cm. te va.ng bestond, gen. Met de hulp van Theo Hee pro patr;a been kon hij het pracht exernpla! Donderd 3Q op de wal krijgen. Een met alls, donateurs van de Chr_ G daagse vangst. istiekvereniging Pro Patria, ter Vergadering. legenheid van haar 12J-2-jarig Woensdag a.s. 29 Juni vergadestaan, een gezellige avond gege- ring voor oprichting Metaalbewern worden. De uitnodigingen kersbond in Café P. v. Eggelenrvoor zijn reeds verzonden. De Georganiseerde leden kunnen oolond zal gegeven worden in de ter vergadering komen. Trouwel van de Chr. Volksbond al opkomst wordt verwacht. Aanvang 8 uur. Processie. Op Woensdag 5 Juli a.s'. gaat de Processie naar den Briele met Vaardigheidsdiploma de boot vanuit Heusden. Vanuit - Vlijmen met de bus tot Heusden. Degenen die mee willen gaan kun nen zich opgeven bij de Broeder- meester C. Coolen. Rozenjacht. Zondag 3 Juli vergadering van Kruisbooggezelschap Rozenjacht in Café A. van Vugt. Belangrijke agenda: Concoursen enz. Gouden Bruiloft. Op 27 Juli a.s. hoopt het echt paar Adr. Kivits-van Ingen, Eke- laarlaan C 239, zijn gouoden hu welijksfeest te vieren. De buurt is reeds druk in de weer om de dag tot een onvergetelijke te maken voor het nog krasse paar. Een grote optocht zal worden gehou den en de versiering is aan de bewoners van de Ekelaarlaan best toevertrouwd, getuige de Ko- SACRAMENTS PROCESSIE. De mooie traditie die er in de Parochie St. Jan de laatste jaren aan het ontstaan is, de grote Sacramentsprocessie door de parochie, is ook gis teren weer met veel devotie en groot succes, in zo ver we hier van succes mogen spre ken, gehouden. De grote stoet vertrok om pl.m. kwart over drie uit de parochiekerk, waar een begin was gemaakt met een plech tig Lof; men trok door de Grotestraat, de Kerkstraat, de Burgem. v. d. Klokkenlaan, de Mr. van Coothstraat en de Grotestraat naar het Rustal- taar op het Raadhuisplein. Het was een grote stoet waarin nagenoeg alle paro chiële verenigingen vertegen woordigd waren en waarin enkele mooie groepen 'mee trokken, die het aanschijn van de processie levendig maak ten. In de straten was een mooie, passende versiering aangebracht. Bij het Rustaltaar, waarvoor men op het Raadhuisplein een zeer geschikte plaats had ge vonden, werden door de ge lovigen en het koor enkele lofzangen gezongen, waarna de Zeereerw. Heer Pastoor Ras, die het Allerheiligste door de straten van Waalwijk gedragen had, een korte pre dicatie hield. Pastoor Ras wees er op hoe Christus, de Rex gloriae, uit ons economisch, wetenschappelijk en openbaar leven was gebannen, hoe Hij, de koning van de glorie, Wiens Majesteit op deze stra lende Juni-dag zo zeer sprak, ver gehouden werd van ons leven en slechts een zeer ge ringe plaats kreeg ingeruimd. Wij, katholiekten, moesten Christus zijn plaats in het leven, in de maatschappij te ruggeven, wij moesten Hem de eer en de hulde bewijzen, die Hem zo lang reeds was onthouden. Dan zegende Pasitoor Ras de duizende knielende mensen en trok men onder het zingen van „O Jezus zoet" weer terug naar de kerk, waar nogmaals de zegen werd gegeven en de plechtigheid werd besloten met het „Aan U, o Koning der Eeuwen". Het was een indrukwekkend geheel, toen deze stoet trok door onze bevolkte en versier de straten en toen de wierook slierten boven 't Rustaltaar zweefden en de zegen over de neerknielende menigte werd gegeven. Er zijn veel harde werkers -geweest, grote deelname en stichtende, eerbiedige belang stelling. Moge de Eucharistische Christus onze goede plaats zegenen. De versiering der straten was eenvoudig, doch smaak vol; de Grotestraat met z'n emblemen, de Kerkstraat met z'n emblemen op 't plaveisel geschilderd, z'n vlaggetjes en bloemen; maar een bijzonder woord van lof aan de Mr. v. Coothstraat, waar een vaste kern van werkers een smaak volle versiering met grote en kleine wiiippels in pauselijke kleuren, een imitatie-loper met bloemen-emblemen had weten te toveren. LES PETITS CHANTEURS DE LA COTE d'AZUR IN WAALWIJK. Het wereldberoemde Franse Jongenskoor „De zangertjes van de Cöte d'azur", die on langs een groot tournee door Canada hebben gemaakt, zul len op 14 September a.s. ook een bezoek brengen aan Waal wijk, waar zij 's avonds in de kerk van St. Jan zullen zin gen. Zij zullen ook Tilburg, Den Bosch en Oosterhout een bezoek brengen. Zij zullen hier het Lof zin gen en vóór het Lof een aan tal geestelijke liederen. In ons volgend nummer hopen wij nader op deze zan gertjes terug te komen. EXAMENS. Voor het examen 3e klas van de R.K. Middelbare Han delsavondschool alhier, slaag den: J. Appels, E. Bergmans, A. van Beurden, J. v. Delft, A. Didden, F. v. d. Gouw, P. v; d. Griendt, L. v. d. Heijden, C. Hesselberth, H. Jansen, J. de Leijer, J. Lombarts, T. van Oudheusden, P. Possemis, G. Pullens, J. Strikkers, T. Trommelen, J. Trommels, T. Trommels te Waalwijk en W. Lambooy en A. v. d. Wiel te Drunen. Afgewezen: 3. BIJKANTOOR AMSTERDAMSE BANK. Binnen afzienbare tijd, wan neer men met de verbouwing gereed zal zijn, zal er een bijkantoor van de Amster damse Bank gevestigd worden in het pand van de Dames van Dooren, Grotestraat 194, alhier. BEKRONING. Op de gisteren gehouden Terriershow te Den Haag, be haalde de Airedale Terrier „RIO", eigen. Mevr. v. Tien hoven, fokker de heer Buch- ner, beiden te V/aalwijk, het succes van 1ste Prijs met Uitmuntend. BRAND. Vrijdagavond en Zaterdag middag brak er brand uit in de vuilnisstortplaats te v.m. Baardwijk. De brand is waarschijnlijk door broeien ontstaan. Met 'n spuit werd Vrijdagavond het vuur bestreden, maar Zater dagmiddag openbaarde 't zich weer en hoog sloegen de vlammen op, zodat de brand weer wederom moest uitruk ken om het te bestrijden. CORRESPONDENTSCHAP i J- Tuerlings, Schoolstraat 4 B. Tel. 105. AGENTSCHAP G. van Boxtel, Schoolstraat 11. Tel. 66. Frans spreken, het dezer dagen gehouden en behaalde de heer L. P. jongste zoon van de Edel- heer burgemeester Smit, jvaardigheidsdipioma Frans nee Francaise". Serenades. Vrijh. muziekver. „Sirena" j.I. Zaterdagavond onder i van groot en klein op de raart haar opwachting bij :n H. Maijers, Adr. Ros, >s en S. IJ. Oerlemans, in 1 met hun benoeming tot de gemeenteraad'. Bij de ntale hulde richtte de voor in de muziekver. hartelij- 'atiewoorden tot de raads- *e deze hulde ten zeerste 'stelden. VERVOLG GEMEENTERAAD. Het voorstel tot vaststelling ener nieuwe verordening regelende de rang <en de bezoldiging van het ambtelijk personeel in dienst der gemeente, werd door de voorzit ter buiten het uitvoerig prae-ad- vies, nog toegelicht. Speciaal de dienst openbare werken werd hiér bij nader bekeken. Tot voor korte tijd werd deze dienst door de ge meente-architect met 12 man per soneel bediend. Voor de ambte naar met de leiding belast was dit een onmogelijk werk, wat de raad reeds meermalen heeft bevestigd. Onlangs heeft deze dienst een kleine aanvulling van personeel gekregen met de aanstelling van een technisch ambtenaar (assis tent-architect). Zeer begrijpelijk is daarmede de leiding van de dienst enigermate verlicht, maar het kan er in niet voldoende mate toe bijdragen om een goed func tioneren van de dienst te waar borgen. Om dit te kunnen berei ken wordt de aanstelling van een opzichter-tekenaar en twee voor werkers noodzakelijk geacht. Wanneer de personeelbezetting ter plaatse vergeleken wordt met die in soortgelijke gemeenten, dan valt het aanstonds op, dat aan openbare werken niet voldoende krachten zijn toegewezen, welke een udomale gang van zaken kun nen verzekeren. De gemeente heeft in tegenstelling met vele an dere plaatsen een zeer uitgebreid wegennet te onderhouden, waar voor een bepaald aantal arbeids krachten onontbeerlijk is. Daarom is het noodzakelijk en zulks nog in grotere mate met het oog op de uitvoering van de plannen die in voorbereiding zijn, dat de voorge stelde personeelsbezetting t. z. t. werkelijkheid kan worden. Een kleine uitbreiding bij het gasbe drijf i^ eveneens gewenst, daar on mogelijk één kracht een incasse ring der kwitanties met meterop neming per maand kan verzorgen en de 2-maandelijkse meterop name en incassering voor vele kleinere burgers een bezwaar is. Verdubbeling van werk vergt hier ook verdubbeling van bezet ting. Als toelage in het onder houd van een auto voor de ge meente-architect, die de titel krijgt van Directeur van Openbare wer ken wordt een bedrag van 750 voorgesteld. Overwogen wordt om voor de dienst openbare wer ken een afzonderlijke administra tie in te voeren. De heer v. Kuijk vraagt of de te benoemen voorwerkers zullen worden gekozen uit het eigen per soneel. De voorzitter antwoordt, dat dit de bedoeling niet is, doch, dat zal uitgezien worden of ie mand daarvoor de bekwaamheid en geschiktheid bezit. Wel acht hij het gewenst, dat een dezer twee ambtenaren het timmervak verstaat en de ander goed op de hoogte is met weg- en waterwer ken en tevens voldoende kennis heeft van aanplanting van bomen en plantsoenen. De heer Pooters vraagt of bij de toe te kennen 750 voor on derhoud van een auto alles is in begrepen, wat de voorzitter be vestigend beantwoordt. Het voorstel wordt dan zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Waar het een onbillijkheid in zou houden om de nieuw benoem de ambtenaar, waar voor hem nog geen woning beschikbaar is', de kosten van verplaatsing of tij delijk pension zelf te doen betalen wordt voorgesteld deze volgens een regeling te vergoeden. Zulks geldt ook voor eventueel nog te benoemen functionarissen. Deze ontwerpverordening wordt voor gesteld met 1 Juni 1949 te doen ingaan. De raad gaat met deze voor stellen accoord. Voor een goede functionering van de waterzuivering aan de vloeivelden is volgens het advies bureau voor ingenieurswerken te s-Hage en in overeenstemming met de opvattingen van het Rijks instituut voor zuivering van afval water gehele vernieuwing van de pompins'tallatie aan de vloeivelden nodig. Ingericht, zou een pomp- installatie met drie rioolwater- pompen en een slijkpomp nodig zijn. Het ingenieursbureau meent, dat voorlopig van de vier pompen met één agregaat kan worden vol staan, waarom wordt voorgesteld over te gaan tot het bouwen van een gebouw, waarvan de kosten worden geraamd op 23.000.—, terwijl de kosten van de pomp op 15.000 zijn vast te stellen. Als deze installatie goed functioneert wordt verwacht dat de wateraf voer in Loonpzand voor een zeer groot deel zal verbeterd zijn. Het bedrag van de kosten van het ge bouw en de pomp zijn te beschou wen als een deel der kosten, die een gehele nieuwe riolering van Lonoopzand,zoals in een vorige vergadering besproken, zou ver gen. De raad keurt de voorstellen goed. Eveneens gaat de raad accoord met het voorstel tot wijziging Van de gemeentebegroting voor de dienstjaren 1948 en 1949 en de wijziging der begroting van het gasbedrijf voor het dienstjaar '48. Alvorens tot de rondvraag over te gaan verzoekt de voorzitter de raad het besluit te nemen, zich tot de Minister te wenden met het verzoek gebruik_makend van art. 8 van de drankwet een Buitenge wone vergunning te verlenen tot verkoop van sterke drank in de restauratie van ,De Schoen" 1949. Waar de opzet van „De Schoen" 1949 van een zodanige omvang is, en een zo grote betekenis heeft, dat een vergunning van verkoop van sterke dr(jhk moet geacht worden hier noodzakelijk te zijn voor een goede verzorging van 't restauratie-bedrijf, te meer waar de tentoonstelling geheel uit de kom gelegen is meent hij, dat de raad gaarne dit besluit zal ne men. De heer v. Kuijk vraagt of in deze overleg gepleegd is met de vergunninghouders in de plaats, waarop de voorzitter antwoordt, dat dit niet geschied is', doch dat hij meent, dat wel niemannd de expositie zal verlaten om in de kom een borrel te gaan drinken. De raad besluit een verzoek te richten de buitengewone vergun ning aan te vragen. De heer v. Nieuwstadt juicht de medewerking van het gemeente bestuur toe om alles te doen om „De Schoen" 1949 te doen sla gen. Hij brengt de voorzitter en de raad hiervoor dank. Bij de rondvraag informeert de heer v. Laarhoven, of de woning nood in onze plaats reeds opge lost is, daar van de woningen in de Leo-straat er ene reeds een paar weken leeg staat.. De voor zitter antwoordt, dat er omtrent .deze verhuring enige'-moeilijkhe den gerezen waren, doch dat de woning vermoedelijk volgende week zal bezet zijn. De heer v. Kuijk meent, dat voor de verbouwing van de ambtswoning 3000 was uitge trokken. Hij kan dat in de notu len echter niet vinden. De voorzit ter antwoordt, dat hiervoor in 'n vergadering, niet door hem geleid, een bedrag is uitgetrokken van 5000, wat wethouder Groot- swagers en andere raadsleden met hoofdknikken beamen. De heer v. Kuijk veronderstelt, gezien de veranderingen, welke worden aangebracht, dat dit be drag zal worden overschreden. De voorzitter zegt, dat elke verbouwing verrassingen inhoudt, doch dat deze mogelijke overschrij ding niet noemenswaard zal zijn. De heer Sins verzoekt de aan dacht voor de weg van de Don- gensestraat naar de Loonsedijk. 't Rijwielpad wordt als rijweg ge bruikt, omdat de rijweg niet te gebruiken is. De heer v. Kuijk be aamt dit en merkt er bij op, dat er door de politie verbalen zijn gegeven, om deze overtreding, die noodzakelijk is, wil men van de ze weg gebruik maken. De toe stand is er treurig. De voorzitter zegt toe het ver bod het fietspad te berijden op te heffen tot de weg verbeterd is. Hierna volgt sluiting met de christelijke groet. Geslaagd. Voor het tweede gedeelte ge- neeskunde-examen te Utrecht slaagde o.m. de heer P. Frederiks alhier. „Anjeractie 1949". Woensdag 29 Juni wordt in Loonopzand en Kaatsheuvel een Speldjesdag gehouden ten bate van de „Anjeractie 1949". Hieraan wordt door de harmo nieën Sophia's Vereniging, Con cordia, Euphonia, Apollo en St. Jan medewerking verleend in de vorm van een muzikale rondwan deling op de vooravond van de kermis. Tijdens deze muzikale rondwandelingen zal door daar voor aangezochte collectanten het Anjerspeldje worden aangeboden. De Anjeractie 1949, welke in geheel Nederland in de periode van 20 t.m. 29 Juni zal worden gehouden, zal, naar het voor deze gemeente gevormd comité ver trouwt, ook ter plaatse die steun verkrijgen welke zij verdient, die •Ach zal uiten in het door eenie der kopen en dragen van het An jerspeldje. Goed nieuws van de Korfbal. Dinsdagavond speelde DES een van haar competitiewedstrijden in Tilburg tegen „Loven". Voor de rust was „Loven" zeer sterk in de aanval, maar door 't goed spel van onze verdediging kon er geen puntje gemaakt worden. Na de rust gingen beide partij en tegen elkaar op. Zowel „Lo ven als DES werkten hard om een puntje te scoren, maar on danks alles bleef de stand 00. Daar het bestuur herhaaldelijk aanvragen ontving om lid te wor den van DES, wil het thans de gelegenheid daartoe openstellen. Bij voldoende deelname kan er dan begonnen worden met een ge heel nieuw twaalftal. Het nodigt daarom alle meisjes, die 16 jaar of ouder zijn, uit, zich op te ge ven als lid van DES. Men kan zich melden bij P. Kemmeren, Pe perstraat 17. Kajotters11 Vandaag 27 Juni om half acht houden we een vervroegde maand vergadering. Deze maandvergade ring zal in het teken staan van de a.s. kermis. Ook met kermis gaan we weer op reis. Gaaft gij u reeds op? Doe het dan vlug, als het nog niet gebeurd is. We gaan .oa. naar een sigarenfabriek, halm- plankenindustrie en bierbrouwerij. Kajotters, daarom allen Maan dagavond present, dan kunnen we dit alles nog eens grondig bespre ken. Deze week zijn vanwege de ker mis geen groepen. Dus alles' ligt één week stil. Geslaagd. Voor het examen Mulo B slaag den te Tilburg o.m. de jongeda mes L. Cappetti en R. Teurlings. Agenda. Maandag 8 uur n.m. repetitie Harmonie Apollo. 8 uur n.m. repetitie Gem. Koor Bel Canto. Dinsdag 7.30 uur n.m. repetitie R.K. Par. Kerkkoor St. Jan. Woensdag 7 uur n.m. Muzikale rondwandeling Euphonia, Apollo, St. Jan, voor Anjer-actie. Concert Brabants Orkest. Een unieke avond beleefde Dinsdagavond Loonopzand, toen het langzaamaan beroemd wor dende Brabants Orkest de gast was van Loonopzand's Belang. Dat muziekminnend Loon zich niet onbetuigd liet, behoeft geen betoog; de grote Concordiazaal was goed bezet en onder adem loze stilte werd het gebodene ge noten. Dr. Smals verwelkomde als voorzitter van Loonopzand's Be lang zowel het gezelschap als de heer burgemeester en zijn echtge note, die aan de totstandkoming van dit concert zijn medewerking verleende. Dan gaf de heer W. Brederode een inleiding op de uit te voeren werken, waarna achtereenvolgens werden ten gehore gebracht: Concert voor fluit en strijkers van J. J. Quantz: a. Allegro, b. Arioso mestro en c. Allegro viva ce. Vervolgens kwartet voor ho bo, viool, altviool en cello (K V 370) van Mozart, bestaande uit: a Allegro, b. Adagio, c. Rondo Allegro. Een applaus waaraan geen ein de scheen te komen en aanzwol

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1