- DE LMGSTBMT C4.K0.be, JóUng-spohtdag. PRINS BERHHAID VffiALWïK Waalwijkse en Langstraaise Courant ELSHOUT NIEUWKUIK VLIJMEN SPRANG WASPIK RAAMSDONKSVEER GEERTRUIDENBERG ^zJ^et ^ConinkHijk fOaal pelen ^Jkhiujellj-k^feest van de R K.J B. te Drunen der Nederlanden VERJAART VIERT ZIJN DONDERDAG 30 JUNI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO \M Hü ZUIDEN 72e JAARGANG No. 53. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. BureauxGROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. - SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-AD RES „ECHO". Pl.m. 600 deelnemers. Zondag 3 Juli a.s. staat in Dru nen een groot sportgebeuren te wachten, dat ongetwijfeld de nodige drukte en vertier met zich zal meebrengen. Tweemaal per jaar houdt de R.K.J.B. Kring 's-Hertogenbosch een Kringsportdag, waarvan er een dit jaar door de afd. Drunen zal worden georganiseerd. De afd. Drunen is dan ook en kele maanden geleden aan het or ganiseren geslaan en niets is on beproefd gelaten om deze sport dag in alle opzichten te doen sla gen. Alle afdelingen van de Kring in totaal 14, zullen aan deze sport dag deelnemen en er worden on geveer 600 jonge boeren en boe rinnen verwacht. Wij mochten over de organisa tie van deze sportdag enige pun ten vernemen en wij menen te mogen veronderstellen dat door de vele takken van sport, welke op deze dag worden beoefend, bet ge heel zeer interessant zal zijn. De diverse athletieknummcrs, te geven door de jonge boeren, zui len worden afgewisseld door volksdansen door de boerinnen en massa-demonstraites door beide. Voor de jonge boeren staan op het program de 1500 M„ de 100 M. finale, hoogspringen, versprin gen, touwtrekken en acrobatiek. Op gebied van volksdansen en massa-demonstraties zullen de boerinnen iets geheel nieuws brengen, daar alle afdelingen te- samen in een dergelijke kleder dracht zullen uitkomen, dat zij al le tesamen alle kleuren van de re genboog zullen vertegenwoordi gen. Deze costuums zijn speciaal vervaardigd voor de Benelux-ten- toonstelling in Eindhoven, waar de jonge boeren en boerinnen ook een massa-demonstratie zullen ge ven. Drunen heeft echter deze keer de primeur. Nemen we daar bij nog de verplichte oefeningen, dan geloven wij wel dat wij kun nen spreken van een goed bezet program, dat een gang naar het R.K.D.V.C.-terrein aan de Sta tionsstraat ten volle rechtvaardigt. Deze sportdag is tevens de laat ste sportdag van dit jaar en die afdeling, welke over beide sport dagen van dit jaar het hoogst ge klasseerd zal komen te staan, mag dit jaar de wimpel voeren. Het is dus logisch dat er op deze laatste sportdag verbeten gestreden zal worden. Het programma van deze dag is in grote trekken als volgt Om 1 uur plechtig Lof voor al le deelnemers, waarna afmars naar het terrein, waar direct met de oefeningen een aanvang zal worden genomen. Om 3 uur zal de Edelachtbare Heer Burgemeester Snels de Sport dag officieel openen, welke direct gevolgd zal worden door een massa-demonstratie. Tot slot prijsuitreiking. Moge de Bilt, die de boeren practisch elke dag reeds helpt, hen vooral ook a.s. Zondag welgeval lig zijn. I Burgemeester Snels in Drunen. Burgemeester v. d. Heijden heeft eindelijk de ambtswoning in Loon-op-Zand kunnen betrekken, waardoor Burgemeester Snels in de gelegenheid is gekomen om met zijn gezin in Drunen te komen wonen. Hierdoor kon een einde gemaakt worden aan een vrij on gezonde toestand. Burgervader met Uw gezin wel kom in ons midden. Collecte-opbrengst Roode Kruis. De collecte voor het Roode Kruis bracht in de gemeente Dru nen totaal 448.57 op. In Els- hout werd opgehaald 124.10, in Drunen 324.47. Handboogschutterij Victoria. Zondag a.s. zal de handboog schutterij Victoria te Elshout deelnemen aan het concours van de Langstraatse Bond van Hand boogschutters. Als gastvrouwe fungeert „Constantia" te Drunen. Aanvang 2 uur. Geslaagd. Onze dorpsgenoten Mej. Dien Lommers en Mien de Hart be haalden op het te Eindhoven ge houden examen het diploma voor ^coupeuse, met prachtige punten. Zij genoten hun opleiding bij de Modevakschool van Iersel te 's-Bosch. Proficiat. Mej, An v. d. Lee slaagde en behaalde haar diploma voor coupeuse op het te Eindhoven ge houden examen. Zij genoot haar opleiding bij Mej. Ria Verhoeven te Elshout. Van harte proficiat ook aan deze geslaagde. Vergadering. Op 14 Juli zal bij de Gezusters Klerks een vergadering gehouden worden van stemgerechtigde in gelanden van de polder van Oud- heusden en Elshout. Aanvang der vergadering om 10 uur voorm. Bedevaart. Dinsdag 5 Juli vertrekt de be devaart van de H. Martelaren van Gorcum naar Brielle. Vertrek per boot vanuit Heusden. Ongevallen. Tijdens de schietoefeningen van de handboog begaf een bezoeker uit Engelen zich op de schietbaan waardoor hij een pijl in zijn knie kreeg. Tijdens het ophangen der gordijnen kwam mej. van Dom melen zodanig te vallen dat zij een rib brak. -— Toen mej. A. v. Logten op weg was om aardbeien te gaan plukken, werd zij aangereden door enige jongelui die naar hun werk gingen. Gevolg was dat mej. v, Logten de tanden uit haar mond verloor. Uitstapje. A.s. Vrijdag 1 Juli gaan de hoogste klassen van de meisjes- en de jongensschool alhier een reisje maken. Er wordt per trein gereisd. Vertrek des morgens om 7.02, via Rotterdam naar Amster dam. Op het programma staat een bezoek aan Artis en Schip hol, waarna een boottocht op de Ringvaart naar Warmond. Men hoopt om 22.24 uur weer te Drunen-Heusden te arriveren. Een goede reis en veel pleizier. Naar de Ardennen. Het R.K. Zangkoor besloot in zijn jongste vergadering dit jaar een uitstapje te gaan maken naar de Ardennen. Ook de vrouwen der leden worden in de gelegen heid gesteld dit uitstapje mee te maken. Bekroond. Op de grote internationale Bakkerij-tentoonstelling „Brebato" I te Breda, behaalde onze dorps genoot de heer J. van Eethen met zijn inzending beschuit en boter- cake, de hoogste bekroning. Vergadering, Vlijmen's Mannenkoor afdeling Gem. Koor hield Maandag 27 Ju ni een vergadering in café Joh. Peijnenborg. Het doel van deze vergadering was om tot een be sluit te komen of men zou door gaan met gemengd koor of uit buitend mannenkoor. Verschil lende voorstelen kwamen naar voren en tenslotte moesten de da mes beslissen. De uitslag van de stemming was dat 3 dames voor gemengd koor stemden en 16 te gen, zodat hiermede de zaak be slist is en er dus thans uitsluitend mannenkoor bestaat. Reeds zijn er plannen om het volgend jaar op concours te gaan. Het bestuur was van mening zeker in de afd. uitmuntendheid te kunnen uitko men. Postduivenver. „De Zwaluw". Vrijdagavond van 6.30 tot 8 uur inkorven voor Pont St. Maxence, Frankrijk, afstand 325 K.M. Zaterdagavond inkorven voor Baarle-Nassau in café B. Oremans. De maandvergadering van de postduivenver. De Zwaluw is uitgesteld tot Zaterdag 9 Juli in verband met de wedvlucht van uit Limoges. alhier de tentoonstelling gehou den worden van geschilderde por tretten van de jongens uit deze streek die in Indië als militair hun plicht vervullen. In andere delen van de gemeente werd deze tentoonstelling reeds eerder ge houden en de roep die daarvan is uitgegaan, wettigt de verwachting dat ook in Sprang deze gelegen heid wel niemand ongebruikt zal laten voorbijgaan. Ds. J. W. de Bruijn zal een slotwoord spreken. Schoolreisje. Onder leiding van 't personeel zullen de leerlingen van enkele lagere klassen der Chr. School al hier a.s. Vrijdag per autobus een plezierreisje maken naar Arnhem en omstreken. Harmonie Marijke. De Chr. Harmonie Marijke al hier houdt a.s. Maandagavond in de zaal van de Chr. Volksbond haar jaarvergadering, die een iet wat feestelijk karakter zal dragen. Geslaagd. Te Utrecht slaagde voor het vakdiploma slager onze plaatsge noot de heer J. Schapendonk. Collecte. De collecte gehouden voor de Nationale Reclassering bracht een bedrag op van 55.95. Opera-concert. Zaterdag gaf de gemengde zang vereniging „Aurora'' uit Ooster hout een operaconcert in de zaal van hotel van Iersel. De verschillende nummers, die ten gehore werden gebracht ge tuigden van kundige leiding en van grote muzikaliteit bij zange ressen en zangers. Bij de uitvoe ring van de eerste nummers was het mannenkoor in verhouding tot^de dames te zwak, doch dit werd geleidelijk aan beter en vooral na de pauze stond het ge presteerde op een hoog peiL Van de solisten was de sopraan mej. Bijnen zeker de beste, alhoewel ook dhr. J. de Hoog, bassolist toonde nog steeds tot de beste te behoren. Ook de tweede bassolist dhr. Peters en de tenor de heer Roovers, bleken goede zangers te zijn, ofschoon deze laatste in het begin een zenuwachtige indruk maakte. Al met al een geslaagd concert, dat na afloop nog een echte Aurora-avond werd. Voor Waspik is het betreurenswaardig dat slechts 60 bezoekers bij dit concert aanwezig waren. Korfbal. Amicitia doet het lang niet slecht in de A-klasse. Zondag wonnen de Waspikse dames na melijk weer met 60 van Moer dijk. Er werd snel en goed ge speeld en het spelverdelen was veel beter dan bij de vorige wed strijd. Benoemd. De heer J. F. v. d. Brule werk zaam aan het gemeentehuis alhier is met ingang van 1 Aug. be noemd tot le ambtenaar ter se cretarie te Hilvarenbeek. Onderwijzersexamen. Onze dorpsgenoten de heren C, v. Dongen en J. van Onzen- oort slaagden dezer dagen te 's- Bosch voor het onderwijzersexa men. Geslaagd. Mej. R. Lodewikus alhier be haalde dezer dagen te Haarlem haar diploma gymnasium A. Voor 't eindexamen H.B.S. B aan 't St. Norbertus-College te Roosendaal slaagde onze plaats genoot de heer Theo Castenmil- ler, Opbrengst collecte. De opbrengst van de gehouden collecte t.b.v. het Prov. Anjer fonds bedraagt 56.43. De campagne van de Tsje chische regering tegen de kerk neemt steeds toe. De communica ties zijn door de Tsjechische mi nister van justitie ongeldig ver klaard ,alle brieven en kennisge vingen van kerkelijke auotriteiten moeten gecensureerd worden, alle kerkelijke mutaties moeten door de regering worden goedgekeurd. De twee Kahtolieke bis schoppen die in Roemenië hun ambt nog konden uitoefenen zijn nu ook gearresteerd, zodat er mo menteel alle bisdommen in Roe menië onbezet zijn. De regering zal na; de terug keer van Minister van Maarse- veen uit Indonesië een regerings verklaring afleggen, die door het parlement waarschijnlijk de vol gende week in beraadslaging zal nemen. Vandaag, 29 Juni, her denkt Prins Bernhard zijn acht en dertigste verjaardag. Ons volk leeft zeker van harte mee met de verjaardag van 't hoofd van het prinselijk gezin, van de echtgenoot onzer geëerbiedigde Koningin en de vader onzer lieve prinsesjes. Ons volk waardeert in hoge mate dat onze sportieve Prins zo intens meeleeft met alles, wat p de belangen van ons Hl land en zijn volk aan gaat. Wij wensen hem van harte geluk namens de bewoners van de Langstraat en omgeving, met het vertrouwen dat hij nog vele gelukkige jaren moge beleven temidden van z'n mooie gezin en 't Nederlandse volk. Ten toons telling. A.s. Zaterdag 2 Juni, des nam. van 4 tot 9 uur zal vanwege het Prot. Interkerkelijk Thuisfront in de zaal van de Chr. Volksbond ZONDAGSDIENST. 3 Juli 1949 Dr. Kolster. Apotheek: Geers. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 3 Juli 1949 10 uur: Ds. van Burgeler. 's Avonds 7 uur: Ds. v. Bur geler. GESLAAGD. De heer Frans Minke alhier slaagde te Zwolle voor 't eind examen Gymnasium B. BENOEMINGEN. Benoemd aan de Prot. Chr. H.B.S. te Waalwijk (Directeur Drs. D. Schouten) tot leraar Nederlands en Geschiedenis: C. Blokland en H. J. Dutman te Utrecht; Frans: A. J. Ver schoor te Santpoort; Engels: K. Valk te Woerden; Duits: G. F. Faber te Gauw; Aard rijkskunde: A. A. v. Bemmel te Culemborg; Staatsinrich ting: G. Vos te 's-Hertogen- bosch; Natuurkunde: A. H. Syswerda te Arnhem; Plant en Dierkunde: D. Vreugden- hil te Utrecht; Handtekenen: B. Fopma te Zutfen; Licha melijke Oefening: F. E. Koel man te Schiedam. NIEUWE POSTVERZENDING. De Directeur van het Post kantoor Waalwijk deelt mede, dat met ingang van 1 Juli a.s. een nieuwe verzending van 's-Hertogenbosch naar Waal wijk plaats zal vinden. De correspondentie voor de busrechthouders zal om onge veer 14.45 uur in de postbus sen ter beschikking van de ge adresseerden zijn. EERSTE STEEN-LEGGING VOOR 138 MONTAGE WONINGEN. Sinds enige tijd is men ten Oosten van de Putstraat reeds bezig met de voorlopige aan leg van de aldaar geprojec teerde nieuwe straten en het aanbrengen van de funderin gen voor de 100 permanente montage-huizen (138 wonin gen) die in deze nieuwe wijk gaan verrijzen. Dinsdagmiddag had de plech tige eerste steen-legging plaats door burgemeester Lambooy. Nabij het eerste blok, gren zende aan de Parallelweg, was voor deze gelegenheid een plancher met enige versiering aangebracht. Hierop verzamel den zich te circa 3 uur: bur gemeester Lambooy, wethou der M. J. P. v. Loon, gemeen te-secretaris J. v. Mierlo, ge meente-architect Kobbe, Ir. van Dunné, directeur van de N.V. Ing. Bureau voor Bouw nijverheid te Oegstgeest, wel ke N.V. deze montage-wonin gen bouwt, en verder uitvoer ders, opzichters en een schare arbeiders, die voor een ogen blik het werk onderbraken om van deze plechtigheid getuige te zijn. Ir. van Dunné verwelkomde de aanwezigen en zeide dat 't voornamelijk aan de energie van burgemeester Lambooy te danken was dat thans de eer ste steen gelegd kon worden voor dit grootse werk: de bouw van 100 montage-wonin gen, waarvan 38 duplex-wo- ningen, dus in totaal huisves ting biedend voor 138 gezin nen. Hij roemde de prettige samenwerking met het ge meente-bestuur in dit eerste stadium en verzocht de edel achtbare heer burgemeester tot de eerste steen-legging over te gaan. Burgemeester Lambooy me moreerde op de eerste plaats hetgeen reeds door het ge meentebestuur werd gedaan om in het nijpend woning tekort te voorzien. Hoewel in deze gemeente reeds een vrij groot aantal woningen kon worden gebouwd, blijft, mede door de groeiende bevolking, de behoefte nog zeer groot. Wanneer in deze nieuwe wo ningen, welke hier gebouwd gaan worden, straks weer 138 gezinnen een huisvesting zul len hebben gevonden, dan zit 't gemeente-bestuur nog voor het probleem, hoe de 170 ge gadigden die nog op de lijst staan, onder te brengen. Spr. wees er op dat men in sommige gemeenten minder enthousiast was over monta ge-woningen en men daar zelfs weigerde deze woningen te bouwen. En dat is niet zo verwonderlijk als men ziet hoe soms montage-bouw „ge pleegd" wordt. Het gemeentebestuur van Waalwijk deelde deze vrees echter niet, nadat het in Vlis- singen gezien had wat het In genieurs Bureau voor Bouw nijverheid uit Oegstgeest op dit gebied gepresteerd had. Als deze woningen even goed gebouwd worden als die in Vlissingen, en daarvoor staat de naam van de aannemers wel borg, dan is spr. overtuigd dat deze woningen beter en sterker zullen zijn dan de an dere permanente woningen die de gemeente reeds bouw de. Op de 2e plaats gaat het bouwen dezer woningen veel sneller, zodat de gegadigden veel spoediger geholpen kun nen worden. De onderhandelingen met genoemd Ingenieurs Bureau waren steeds van prettig- zakelijke aard geweest en spr. had het volste vertrouwen dat zowel de kwaliteit als de opleveringstermijn van deze woningen zouden meevallen. Ir. van Dunné gaf de ver zekering dat dit voor zijn on derneming een ere-zaak zou zijn. Burgemeester Lambooy me moreerde nog hoe hoe zijn collega's op een bijeenkomst in Hilvarenbeek hun verwon dering hadden geuit dat de gemeente Waalwijk het aan durfde deze woningen onder eigen directie te laten bou wen. Spr. hoopte echter dat het voor gemeente-architect In ieder huwelijk is de 12%-jarige herdenking daar van de eerste bijzondere herviering van deze grote ver bintenis. In de meeste huwelijken, gezegend met de ver vulling van de harte wens der echtgenoten, zijn beide nog in de bloei van hun jaren, rijper door ervaring, vaak in hun trouw gelouterd en rustig de toekomst tegemoetziend en aanvaardend, van zich zelf en de nog zo verre van hun kinderen. Wat in het huwelijk van iedere Nederlander en iedere Nederlandse voorkomt, staat thans ook te gebeuren in het huwelijk van onze Koningin en de Prins der Neder landen. Donderdag 7 Juli a.s. gaan Hun en onze gedachten terug naar die grote dag, 7 Januari 1937, waarop Neder land, in de ban van 't sprookje, het jonge prinselijk paar zich aan elkander hoorde binden en met eigen ogen of door die van reporter, fotograaf of filmoperateur voorbij zich zag rijden die feeststoet van twee gelukkige jonge mensen, geëscorteerd door het ceremoniëel van dignitaris sen en officieren in gala. Het is slechts voor weinige jaren geschied, maar het waren jaren van wel zeer verscheiden belevenis; vreugde om de geboorte van kinderen, droefheid om het heengaan voor onbepaalde tijd en weer vreugde om de terugkeer en de bestijging van de koninklijke troon. Nederland schaart zich weer om zijn Vorstelijk Paar, trots en gelukkig om dit zo benijd bezit, met een harte- wens voor een goede toekomst. Bij een gelukwens behoort een souvenir, dat ons volk het jubilerend Paar zal aanbiedejn in de vorm van een tuinaanleg van het oude Huis ten Bosch en de aanvulling van een veel gebruikt servies. Als ieder slechts een bescheiden bijdrage geeft, is hier mede de hulde gebracht en het geschenk gegeven. Meisjes zullen op Zaterdag, 2 Juli a.s. hun busje even voor U ophouden en U op de voor U gemakkelijkste wijze een bijdrage vragen. Laat ons er voor zorgen, dat Waalwijk niet achter blijft in het van haar verwachte aandeel en geef met een harte lijke bedoeling en de wens, dat de Koning der Koningen onze Koningin, Haar echtgenoot en Haar kinderen een lang gelukkig leven schenkel Namens het Comité Mr. R. J. J. LAMBOOY, Voorzitter. Waalwijk, 30 Juni 1949. Kobbe een succes zou worden. Nadat de eerste steen-leg ging op de gevoelige plaat vereeuwigd was en aan de ar beiders een extra-tje in uit zicht was gesteld, was deze korte plechtigheid ten einde. Ter herinnering hieraan zal t.z.t. nog een gedenksteen worden aangebracht. FABRIEKS-ORENING. H Naar wij vernemen zal de nieuwe fabriek der schoen fabriek H. J. van Bladel N.V. aan de Wilhelminastraat ge opend worden op Maandag 18 Juli a.s. Te dien gelegenheid zal een receptie ten kantore worden gehouden van 1113 uur. „VISSCHERSLUST". Naar wij vernemen ontving de Vissersvereniging „Vis- scherslust" alhier van Hare Majesteit de Koningin een schrijven waarin Zij haar dank betuigt voor het aan H.M. gezonden telegram ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van Visscherslust. COMITé OUDEN VAN DAGEN. De liefhebberij voor deel name aan de tocht voor Ouden van Dagen op 28 Juli is dit jaar weer zeer groot. Niet minder dan ongeveer 150 lief hebbers en liefhebsters heb ben zich aangemeld. Vandaag is de laatste dag van aanmel ding. i De route gaat door de Lang straat naar 's-Bosch Vught Boxtel naar Oisterwijk (groot Speijk). Terugtocht over Udenhout, Loon op Zand, Kaatsheuvel, Waalwijk. WAALWIJKS BELANG. Concert harmonie St. Cris- pijn op Zondag 3 Juli a.s. Programma: El Capitan, Mars, J. Sousa. Regina, Ouverture, G. Rossini arr. A. Dreissen. Mondnacht auf der Alster, Wals, O. Petras Le Barbier de Sevilla, ouverture, Rossini, arr. A. Dreissen. Pauze. Ouverture Fantastique A. Govaert. Captivante, Wals F. Rogister. Ouverture Italienne, E. Deneufbourg. Scheldegalm, Mars, A. Maas. VOLKSCONCERT. Ter gelegenheid van de ver jaardag van Z.K.H. Prins Bernhard gaf de harmonie „St. Jan" met medewerking van het mannen- en gemengd- koor der Liedertaiel „Tot Bloei der Toonkunst" een volksconcert op cie muzieknis in de Min. Loeffstraat. De harmonie stond voor 't eerst onder leiding van haar nieuwe directeur de heer A. J. Stolwerk uit Tilburg, die het corps in korte tjjd weer op een zeer behoorlijk peil bleek te hebben gebracht. De ver schillende muziekkenners kre gen een uitstekende vertol king en ook de zangers en zangeressen van „Tot Bloei der Toonkunst" onder leiding van de heer J. Lombarts, wa ren goed op dreef. Het was een mooi concert dat, naar wij hopen, dit sei zoen meermalen herhaald zal worden. Jammer dat de mu zieknis thans zulk een ver waarloosde aanblik biedt. Moge de toegezegde restau ratie door de gemeente spoe dig zijn beslag krijgen. NIEUWBOUW NIJVERHEIDSSCHOOL. Electriciteits-aanleg. Bij de Maandag 1.1. gehou den inschrijving voor licht en kracht-installatie voor de nieuwe gebouwen dér Nijver heidsschool voor Waalwijk en Omstreken, was de heer J. v. Dongen te Waalwijk de laag ste inschrijver voor 26.785. Door het bestuur is hem dit werk, behoudens departemen tale goedkeuring, opgedragen. De totale inschrijving was als volgt: J. v. Dongen, Waalwijk 26.785 H. v. d. Heuvel, Waalwijk 26.998 Gebrs. Vermeer en, Dongen 30.995 Fa. v. Boxtel, Tilburg 33.815 J. v. Mackelenbergh, 's-Bosch 35.435 Fa. Nolte, Eindhoven 36.400 Delftse Electr. Inst. Mij., Delft 37.600 GEVONDEN en VERLOREN, Gevonden: zonnebril, grijs kinderjasje, hooivork, zilveren armband, een paar bruine gla cé handschoenen, 5 jongens-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1