WAALWYH DE LHNGSmi Waalwijkse en Langstraatse Courant IR9NEN ELSHOUT VLIJMEN HEUSDEN SPRANG WASPIK RAAMSDONK GROTE KEUS CUNEN - Hereiafdellng-waalwijk. KERMIS-geschenken, amu sementen en uitstapjes ons volgend nummer STRAUSS' Voor UWE raadplege men ZOMER BROEKEN in grijs en beige SPORTHEMDEN vasie boord, vanaf 5.75 POLOHEMÊEN in blauw - grijs - wit. MAANDAG 4 JULI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. 72e JAARGANG No. 54. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". H.B.S. M.M.S. Voor het toelatings-examen tot de le klas R.K. Hogere Burgerschool alhier, zijn he den geslaagd: F. Bakkers, F. de Folter, N. v. Dongen, M. v. Gurp, E. v. Heesbeen, J. v. Helvoirt, J. Maas, J. M. Maas, R. v. Mil, W. v. Oers, S. Peerik, A. Pul lens, L. Pullens, C. v. Vliet en Th. v. Well te Waalwijk; M. v. Huiten, C. Pulles en C. Thijssen te Drunen; J. Janssen te Elshout; C. Beerens, F. Beerens, J. v. Mierlo en P. v. Wanrooy te Kaatsheuvel; A. v. Buul te Vlijmen; J. Anemaat, A. v. Gerwen, Th. Langerwerf en A. Tabbers te Waspik. Voor het toelatings-exa men tot de le klas R.K. Mid delbare Meisjesschool alhier, zijn heden geslaagd: C. Baars, C. Dumoulin, E. Jacobs, M. de Jong, E. van Straeten, P. Tausch en C. Thijssen te Waalwijk en D. de Rooy te Vrijhoeve-Capelle. R.K, MIDDELBARE HANDELSAVONDSCHOOL WAALWIJK. Voor het diploma 5-jarige handelsavondschool zijn ge- slaagd de dames: E. v. Engelen, D. Leijtens en R. Thomas te Waalwijk, en R. voor de Poorte te Vrijhoeve-Capelle en de heren: A. Blijlevens en W. v. Buren te Waalwijk, en J. Volkers te Sprang. Afgewezen: 2. GESLAAGD. Onze plaatsgenote Mej. A. Blom slaagde dezer dagen voor het te Den Haag gehou den Staats-examen Solozang voor het practisch paedago- gisch gedeelte. Zij genoot haar opleiding bij Piet v. d. Kerkhoff te Rotter dam. Op Zaterdag 2 Juli j.l. behaalde onze plaatsgenoot, de blinde pianist Piet Mulders, aan het Koninklijk Conserva torium te Den Haag met goe de cijfers het Staatsdiploma voor muziek hoofdvak piano l.o. De heer Mulders genoot zijn opleiding bij Mevr. L. Verhoeven-v. Gent. De heer C. A. J. Pullens slaagde aan de Techn. Hoge school te Delft voor het prop. examen voor werktuigkundig ingenieur. ANJERDAG. De collecte voor de Anjer dag heeft hier het respecta bele bedrag opgebracht van 691.1-, dank zij de ijverige actie der collectrices en niet minder van de voorzitter van het comité: wethouder M. v. Loon. GRAGTMANS WIESMAN 50 JAAR. Zaterdag 2 Juli was het 50 jaar geleden dat de fa. Gragt- mans Wiesman als machi nale vache-lederfabriek werd opgericht. De firma had de bedoeling deze gedenkdag onopgemerkt te laten voorbij gaan. Zij had echter ditmaal buiten de waard, of liever buiten 't per soneel gerekend. Dit bleek van het feit op de hoogte en meende dat het belangrijk genoeg was om in de nacht van Vrijdag op Za terdag in ale stilte voor de ingang van het" kantoor een versiering aan te brengen, waar eon kleine motor het machinale symboliseerde. De patroons stonden 's mor gens wel verbaasd, maar ap precieerden niettemin de har telijke bedoelingen van 't per soneel ten zeerste, wat ook op andere wijze tot uiting kwam, n.l. dat men binnenkort ge zamenlijk een dag op reis zal gaan. Wij feliciteren de firmanten en het personeel van dit be langrijke bedrijf in de Waal wijkse en Nederlandse leder industrie van harte met dit gouden jubileum. 25 JAAR KOSTER. KONINKLIJK BEZOEK. In aansluiting op onze vorige mededeling, ver nemen we thans dat de datum van het bezoek van H. M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Neder landen aan de provincie Noord-Brabant is gewijzigd en thans is vastgesteld op 6 en 7 September e.k. Onder grote belangstelling herdacht de heer M. van de Leur op Zaterdag j.l. de dag, waarop hij vóór 25 jaar werd benoemd tot koster van de St. Janskerk alhier. Het feestelijk karakter van deze jubileumdag werd nog verhoogd door het feit dat de jubilaris en zijn echtgenote tevens hun 40-jarig huwelijks feest vierden. Des voormiddags half 10 werd een plechtige H. Mis met assistentie uit dankbaarheid opgedragen in de parochie kerk. Velen kwamen hierna en tijdens de receptie de jubile rende koster en het jubileren de echtpaar hun gelukwensen aanbieden, terwijl vele fraaie bloemstukken werden bezorgd die de woning spoedig een feestelijk aanzien gaven. O.m. gaven van hun belang stelling blijk: het Kerkbestuur van St. Jan met aan het hoofd Pastoor Ras, die een fraaie hangklok als blijk van waar dering aanbood, omdat, naar hij zeide, de jubilaris altijd een man van de klok was en nooit te laat kwam. Verder de heren geestelijken van deze en de overige plaatselijke pa rochies, burgemeester Mr. Lambooy, het bestuur van de Diocesane Kostersbond, de collega-kosters van andere pa rochies, het college van col lectanten, de St. Vincentius- vereniging en vele andere be langstellenden. Deze bijzondere feestdag werd verder in de grote fami lie-kring op waardige wijze gevierd. KERMIS-MATINéE DER LIEDERTAFEL „OEFENING en VERMAAK". Met Waalwijkse Kermis 1860 kwamen enkele jongemannen bijeen in het toenmalige café van de heer J. v. d. Mosselaar aan de Haven en richtten daar de liedertafel op. Wij kunnen deze bijeen komst van 89 jaar terug be schouwen als de eerste der traditionele kermis-matinée's welke „Oefening en Vermaak" sindsdien onafgebroken heeft gegeven, behoudens een ge dwongen rustperiode gedu rende de oorlogsjaren. Ook a.s. Zondag om 12 uur zal de Liedertafel .de Waal wijkse kermis wederom ope nen door een grote, gratis toegankelijke uitvoering met een volledig concert-program ma, waaraan naast Gemengd- en Mannenkoor j medewerken als solisten, de dames Nel Du- pont, Jetty de Kort en de he ren P. Dingelhoff en H. Ves- ters. In het kader der huidige Strauss-herdenking zal het program geopend worden met de beroemde wals „Geschich- ten aus dem Wienerwald", waarna een aantrekkelijk pro gram volgt uit te werken van Verdi, Leoncavallo, Gounod, Bizet, Mascagni, Schubert en Beethoven. In verband met het uitge breid programma zal stipt om 12 uur begonnen worden. STRAUSS-HERDENKING in MUSIS SACRUM. Het jaar 1949 is het grote herdenkingsjaar van de alom vermaarde „Walskoning" Jo- hann Strauss. In alle plaatsen van betekenis worden Strauss- avonden georganiseerd. Wenen, de stad waar Johann Strauss zijn grootste triomfen vierde, spant natuurlijk de kroon met de organisatie van deze Strauss-festiviteiten. Ook het Tilburgs Gemengd Koor en Orkest bracht enige dezer herdenkingsavonden in de Tuin van de Nieuwe Ko ninklijke Harmonie te Til burg. Het publiek was uiterst enthousiast over de wijze waarop deze Strauss-hulde hun geboden werd. Dat de uitvoeringen voortreffelijk waren, getuige ook de schit terende recencie's, door voor aanstaande muziek-critici ge schreven. herdenking KOOR - ORKEST - BALLET DINSDAG 5JULI - Aanvang 8 u. Kaarten vanaf heden aan MUSIS SACRUM. Trouwens, het Tilburgs Ge mengd Koor en Orkest zijn voor Waalwijk geen onbeken den meer. Vorig jaar nog werd in Musis Sacrum 'n Operette uitvoering gegeven onder de titel „Eine Nacht in Venedig", eveneens met muziek van de alom geliefde Johann Strauss. A.s. Dinsdag 5 Juli komt het Tilburgs Gemengd Koor en Orkest naar Waalwijk, om ook hier het publiek 'n avond in echte Weense sfeer te doen meemaken. Medewerking verlenen Mej. Nel Dupont, sopraan, de heer Embrecht van Os, tenor, en de Bossche Balletgroep. CONCERT ST. CRISPIJN. Waalwijks Belang bood het publiek 1.1. Zondagavond een concert aan, gegeven door on ze harmonie St. Crispijn. Het was een goed concert, getuigend van de gestage vooruitgang, onder bekwame leiding van de heer Duijve- laar. Met genoegen zagen we dat verschillende jonge krach ten 'hun plaats in dit corps hebben ingenomen en verna men we tevens dat er nog vele leerlingen in voorbereiding zijn. Wij hadden voor een open baar concert van- een plaatse lijke vereniging op een schit terende zomeravond toch meer belangstelling verwacht, maar zij die er waren, zullen geno ten hebben van de goede pres taties van St. Crispijn. JAARMARKT. De jaarmarkt van 1.1. Don derdag kenmerkte zich door druk bezoek; op de eerste plaats door het bezoek van kramers, het Markt- en Raad huisplein waren geheel bezet en ook de bezoekers lieten zich niet onbetuigd. De Kaats- heuvelse kermis zal hieraan ook wel niet vreemd geweest zijn. Nogmaals: met een beetje meer reclame keren de ouder wetse drukke jaarmarkten hier weer terug. VISSERSVERENIGING „VISSCHERSLUST". Om de K.R.O.-visprijs. Nadat 14 dagen geleden de heer A. P. Hombergen, Put straat 72 Waalwijk, de week- prijs van de K.R.O. won, (een snoerendoos) met een brasem van 4 pond en 3 ons, ving hij j.l. Donderdag een snoek in het Oude Maasje bij de Meeu- wense loswal van 12 pond en 3 ons, waarmee hij een goede kans maakt voor weer een weekprijs. Het schijnt dat ge noemde heer een „gelukkige" haak heeft. De snoek was 1 meter lang, met een omvang van 40 c.M. 1 TENNIS. Zaterdag en Zondag werden op de Tennisbanen van Hotel Ver wiel de halve- en finales gespeeld van de Waalwijkse Tennis-kampioenschappen '49. Begunstigd door het mooie weer, de gezellige sfeer die er heerste en de sportieve riva liteit, zijn deze dagen voor de Waalwijkse tennisliefhebbers dagen geweest waarin men heeft kunnen genieten van deze mooie zomersport. Des avonds had in Hotel Ver wiel de prijsuitreiking plaats door de heer Math. v. Loon, die memoreerde de ge zellige en sportieve stemming, dankte ook de directie van Hotel Verwiel die dit tour- nooi had georganiseerd en verder gezorgd heeft dat de banen steeds in prima condi tie waren. Daarna dankte de heer Fr. Italiaander alle die aan het welslagen van het tournooi hadden medegewerkt, n.l. me juffrouw N. de Kort en T. de Kort en de heer D. Boers, die in niet minder dan 18 wed strijden empire was. De uitslagen vindt U onder de Sport. PEREBOOM BLOEIT OPNIEUW. In de tuin der Eerw. Zus ters van het St. Theresia-ge- sticht staat een pereboom, die volop vruchten draagt, tege lijkertijd voor de tweede maal in volle bloei. EEN SCHOORSTEEN VIEL. Vrijdagmiddag is de laatste hand gelegd aan het slopen van de gebouwen en instal laties van de gasfabriek, die, 'nu de gemeente op het mijn- gas-net is aangesloten, over bodig zijn geworden. De hoge schoorsteen had men tot het laatst bewaard; deze is nu Vrijdag gevallen. De belangstelling hiervoor was groot;* ook de burgemees ter was aanwezig. Het duurde enige tijd voor dat de reus aan het wankelen werd gebracht, maar om streeks kwart over zes viel- hij precieis op de plaats waar men zijn val berekend had. De stukken steen werden in de rondte geslingerd, maar scha de werd niet aangericht. Grote Kringsportdag van de R.K.J.B. en Boerinnenbond. Drunen had Zondag j.l. pl.m. 600 jonge boeren en boerinnen tussen haar muren, welke elkaar op het sportterrein in een eerlijke kamp in de diverse takken van sport zouden bestrijden. Om 1 uur kwamen alle deelne mende afdelingen tesamen in de kerk, waar door de geestelijke adviseur van de afd. Drunen een plechtig Lof werd gecelebreerd. Hoog stond de julizon boven het geelgroene sportveld, toen alle afdelingen, 13 in totaal, in hun fleurige uniformen het terrein betraden, waar zij in de loop van de middag niet alleen elkaar in een eerlijke strijd zouden bekam pen, maar waar zij de toeschou wers een prachtig schouwspel zouden bieden met dans, demon stratie en spel. Onmiddellijk werd begonnen met de diverse oefeningen welke in een vlot tempo werden afge werkt. Om pl.m. 3 uur had de officiële opening plaats door de Edel- achtb, heer burgemeester Snels. Alvorens deze sportdag voor geo pend te verklaren, zeide burge meester Snels o.m. het volgende ZeerEerw. Heren, Heren Kringbestuurders van de N.C.B. en R.K.J.B., Jonge boeren en boerinnen, Als burgemeester van Drunen is mij de aangename taak opge dragen deze prachtige sportdag van uw kring te openen. Toen voor enkele dagen dit verzoek tot. mij werd gericht was ik aange naam verrast omdat ik wist dat ik daardoor in de gelegenheid zou worden gesteld om u namens ons gemeentebestuur van harte wel kom te heten in onze gemeente en om .uitdrukking te kunnen ge ven aan onze vreugde, dat wij vandaag als gastvrouwe voor uw kring mogen optreden, waardoor wij in staat worden gesteld om 't streven van de leiders van uw beweging en uw stand daadwer kelijk te kunnen steunen. Voor 25 jaar terug was men de mening toegedaan dat de jonge boeren en boerinnen er alleen maar waren om te werken. Wanneer wij u hier thans zo zien staan aange treden, dan weten wij dat zij het voor 25 jaar terug mis hebben gehad. Wij weten en begrijpen dat u tot meer in staat bent dan werken alleen en met vreugde constateren wij dat uw stand op economisch, op sociaal en cultu reel gebied reeds grote mannen heeft voortgebracht en onder uw boerinnen zijn er reeds op wie vele anderen met recht jaloers kunnen zijn. Tot slot sprak spr. nogmaals zijn vreugde uit over het feit dat men de jonge boeren en boerin nen in Drunen mocht ontvangen en spr. besloot met de wens uit te spreken dat deze sportdag in ale opzichten zou mogen slagen en dat de deelnemers een prettige herinnering zouden bewaren aan deze sportdag in Drunen. Hierna verklaarde spr. de sportdag voor geopend. De schoonheid van het prach tige en kleurrijke schouwspel, dat toen volgde en waarvan Drunen de primeur kreeg, tart elke be schrijving. Op het groengele sportveld stonden 600 jonge boe ren en boerinnen aangetreden, waarvan de meisjes door hun uni formen alle kleuren van de regen boog vertegenwoordigden. Op de maat der muziek werden tal van rhytmischc oefeningen en dansen uitgevoerd. Het geheel, door de zon overgoten, vormde een fan tastisch schouwspel. Men had perselen voor brand te vrijwaren. Vooral om de met riet gedekte boerderij van dhr. v. d. Bosch is een harde strijd gestreden en deze woning liep ook nog veel schade op. De boerderijen van dhrn. van Wezel en van Drunen brandden met belendende schuren tot de grond toe af. Van de inboedels kon vrijwel niets meer gered wor den. Geslaagd. Op het dezer dagen te Eindho ven gehouden examen slaagden onze plaatsgenoten de dames Ria en Thera van Drunen voor het examen costumière. Zij genoten hun opleiding bij Modevakschool van Iersel te 's-Bosch. Verdronken. Toen men de 29-jarige L. van Huiten, die bij de Eerw. Broeders was, gisteren reeds enkele dagen miste, heeft men bij de nasporin gen de politie ingeschakeld die wist te achterhalen dat men van Huiten voor het laatst op zijn fiets met een bosje bloemen ge zien had bij de Eindstraat. Bij verdere nasporingen vond men bij een van de wielen in de buurt van de heer Lambooy de kleren, de bloemen en de fiets van de vermiste, terwijl men na enkele dan ook telkens een daverend ap plaus in ontvangst te nemen. Het verdere programma werd vlot en prachtig afgewerkt. De R.K.J.B. kan terugzien op een zeer geslaagde sportdag. Hieronder volgen de diverse uitsagen De wisselwimpel voor de kring kwam aan de afd. Boerinnenbond Drunen voor het hoogste aantal punten in beide sportdagen van 1949. In Vinkei behaalde zij er 172.J/£, in Drunen 170. Algemeen klassement Boerin nenbond No. 1 afd. Drunen met 170 punten; no. 2 Nieuwkuijk 170 punten; no. 3 Vinkei 166 p.: no. 4 Vught 160 p. Bij loting viel de beker in handen van de afd. Nieuwkuijk. Agemeen klassement R.K.J.B. no. 1 afd. Drunen met 571 pnt. no. 2 Herpt 556 pt.no. 3 Haar steeg 398pnt.; No. 4 Vught 395 pnt. Verplichte oefeningen: No. 1 afd. Haarsteeg met 47J/> pnt.; no. 2 Vinkei 45 pnt.; no. 3 afd. Herpt 45 pnt.; no. 4 Vlijmen 40 pnt.; no. 5 Nieuwkuijk 40 pnt; no. 6 Drunen 40 pnt. Pyramidebouw No. 1 afd. Herpt met 26J^ pnt; no. 2 Drunen 26 pnt.; no. 3 Den Dungen 26 pnt.; no. 4 St. Mi chielsgestel 25J^ pnt. Ver springen 1, P. de Haas, Vinkei 5.50 M.: 2 K. Wubben, Vught 5.35 M. 3 L. v. Son, Haarsteeg 5.30 M.; 4 A. de Hart, Herpt, 5.23 M. 5. L v. Noort, Drunen 5.20 M. Hoogspringen 1 A. v. Akkers, Vught 1.45 M.; 2 H. Hanenberg, St. Michielsges tel 1.45 M.; 3 A. v. d. Sande, Vught 1.40 M.; 4 Ad de Wilt Herpt 1.40 M.5 B. v. Loon Drunen 1.35 M. Kogelstoten 1 N, de Wilt, Herpt 10.20 M.; 2. H. v". d. Steen, Den Dungen 10.15 M.; 3 A. de Laat, Vught 10.04 M.4 L. Wagenaars te Vught 9.89 M.; 5 A. de Wilt te Herpt 9.40 M. 100 M. hardlopen 1 B. v. Sprang Herpt 12.2 sec.; 2 Frings, Elshout 12.3 sec.; 3 A. Kivits Vlijmen 12,4 sec.; 4 J. Vis sers, Drunen 12.5 sec.; 5 C. Vis sers, Drunen 12.6 sec. 1500 M. Veldloop: 1 Fr. v. Doelen, Vinkei; 2 C. v. Drunen, Drunen; 3 J. Klerkx, Vlijmen; 4 J. Vissers, Drunen. Twee boerderijen in de as. Vrijdagmiddag pl.m. 4.30 uur brak brand uit in de boerderij van de heer J. van Wezel, Bosseweg, alhier. De brand ontstond in de schuur, waarschijnlijk door kort sluiting, waar alles gretig vlam vatte. In een ogenblik tijd werd het een uitslaande brand en stond de geheel met riet gedekte woning in lichte laaie. De brandweer, die spoedig ter plaatse was en geassisteerd werd door de brandweren uit 's-Her- togenbosch en Waalwijk, trof ook reeds de bijgelegen boerderij van dhr. C. van Drunen brandende aan. Van de twee brandende hui zen was niets meer te redden en slechts met bovenmenselijke in spanning wist men de belendende uren dreggen 't ontzielde lichaam uit het water ophaalde. Waar schijnlijk is het slachtoffer bij 't zwemmen verdronken. Geslaagd. Op het dezer dagen te Eind hoven gehouden examen slaagde onze dorpsgenoten de dames Meintje de Hart en Ria Lommers voor coupeuse. Zij genoten hun opleiding bij Modevakschool van Iersel te 's-Bosch. Op het Dinsdag 28 Juni j.l. te Eindhoven gehouden examen voor coupeuse slaagden de dames Annie v. d. Lee en Truus Was- sink uit Drunen en Riet de Bruijn uit He.usden. Zij genoten hun op leiding bij mej. Rika Verhoeven te Elshout. Vergadering. Zondag 10 Juli vergadering van de Visclub de Hut in café Vis malen, aanvang 7 uur. Zeer be langrijke agenda. Visconcours enz. Vergadering. Zaterdag 9 Juli vergadering van de Postduivenvereniging de Zwa luw, aanvang 7 uur, in café B. Oremans. Africhtingsvlucht, Zondag 3 Juli werd een africh tingsvlucht gehouden vanuit Baar- le-Nassau. Het was prachtig vliegweer, de duiven kwamen vlot. Wedvlucht. Zondag 10 Juli wedvlucht van uit Duffel (België) met jonge dui ven. Aan deze wedvlucht Com binatie Vlijmen-Drunen, zijn twee hoofdprijzen verbonden, le serie 60.2e serie 40.voor twee aangewezen duiven; men kan zoveel series maken als men twee duiven heeft. Vanuit Vilvoorde (België) op Zondag 17 Juli we derom twee hoofdprijzen per serie Vanuit St. Quentin zal een derby- vlucht worden gehouden; die hier aan deel willen nemen, moeten tot uiterlijk 10 Juli zich opgeven, in leg 25 cent. Nadere gegevens hier over op de vergadering van 9 Juli a.s. Al deze vluchten uitslui tend met jonge duiven. Donderdag 7 Juli inkorven voor Corbeil (Frankrijk) van 6.30 8.30 uur in café B. Oremans. Vrijdag inkorven voor Duffel. Aanrijding goed afgelopen. Zondagavond omstreeks 8.30 u. werd dhr, J, Meesters, Pastorie straat, in de Grootestraat door 'n wielrijdster aangereden. Meesters werd over de weg geslingerd en liep lichte verwondingen op. Dr. Martens werd gewaarschuwd en was spoedig .ter plaatse. Na ver bonden te zijn kon hij weer huis waarts keren. Wielrennen. De nieuweling H. v. d. Dungen, Wolput, nam deel aan het grote concours voor amateurs en nieu welingen te Mierlo-Hout. In een zeer goede wedstrijd werd hij eer ste. Een mooie prestatie voor een beginneling. We zijn benieuwd voor de ronde van Vlijmen in Augustus, wat v. d. Dungen zal presteren. Een afscheid. Op de gehouden vergadering van het Groene Kruis afd. Heus- den, nam mej. J. Kramer afscheid als secr.-penningm. der vereni ging, De voorzitter bracht haar dank voor al wat zij gedurende 23 jaar als bestuurslid gedaan heeft voor het welzijn der afde ling. Uit erkentelijkheid werd haar het ere-lidmaatschap aange boden en as stoffelijk blijk van waardering een boekwerk over handigd. Als haar opvolgster werd gekozen Mej. A. de Haan. Geslaagd. Voor het examen coupeuse slaagde te Eindhoven mej. M. de Bruin alhier. Zij genoot haar op leiding bij Mej. R. Verhoeven te Drunen. De heer G, H. M. v. Ever- dingen behaalde het einddiploma H.B.S. B aan het Baarns lyceum. Wegverbetering. Door de aannemers de Veer en Schellekens te Heusden werd de laatste hand gelegd aan de .uitvoering der wegverbetering en bestrating te Herpt. De Voor straat, Achterstraat en Laagstr. werden voorzien van klinkers op een asphaltdek, een werk dat reeds jaren geleden had moeten gebeuren, daar genoemde wegen altijd slecht begaanbaar waren. Gelijktijdig werden in Heusden de Wielstraat en Demersingel van een wegdek voorzien, waardoor ook die bewoners verlost werden uit een modderpoel bij regenach tig weer. Nu nog het Demerpro- bleenf opgelost en we zijn weer een stap in de goede richting, om van Heusden een plaats te maken waar het goed wonen is. Geslaagd. Nadat hij het schriftelijk ge deelte op 20 en 21 April j.l. met goed gevolg had afgelegd, slaag de de heer J. R. C. Hauwé alhier, ambtenaar ter secretarie der ge meente Loon-op-Zand, op 29 Juni voor het te 's-Gravenhage afgeno men mondelinge gedeelte van het examen gemeente-administratie I. Geslaagde hartelijk gefeliciteerd. De schooljeugd op reis. De leerlingen der hoogste klas sen van de Chr. School alhier maakten j.l. Vrijdag met twee autobussen een uitstapje naar Am sterdam, onder leiding van het onderwijzend personeel en enkele dames die zich hiervoor beschik baar stelden. Te pl.m. 7 uur werd de reis' vanaf de school aange vangen en werd via Den Bosch en Utrecht naar de hoofdstad ge reden, alwaar allereerst een be zoek gebracht werd aan het vlieg veld Schiphol. Hier was de jeugd getuige van het voor hen zo in teressante opstijgen en dalen van verschillende vliegtuigen. Nadat in een inrichting eerst de voor raad boterhammen was óerorberd, werd een rondvaart door de ha vens en grachten gemaakt, om vervolgens een bezoek te brengen aan Artis. Op de terugreis ging het over Hilversum en Soestdijk. Te pl.m. half 11 arriveerde men vermoeid maar zeer voldaan over het genotene weer thuis. De leerlingen der laagste klas sen gingen 's morgens 9 uur per autobus naar Arnhem en omstre ken, waarbij een bezoek gebrcht werd aan een dierenpark. De kleintjes kwamen om 8 uur opge togen thuis. Een woord van dank voor de goede zorgen aan het onderwij zend personeel en de dames-help sters is voorzeker op zijn plaats. Thuisfront. Zoals bekend zijn de twee plaatselijke comité s van Katholiek Thuisfront één geworden, en naast andere voordelen, blijkt dit ook een groter financieel inkomen ten gevolge te hebben. Zo be droegen de inkomsten over de maanden Mei en Juni 495.97, welk jeld inmiddels al is omge zet in paketten die naar de Was- pikse jongens gestuurd zullen worden. (DORP). Kermis 1949. De Raamsdonkse kermis, die van 25 t.m. 28 Juni 1949 gedraaid heeft, behoort weer tot het verle den. De stralende zon, die ons de afgelopen week bestraalde, verhoogde de kermissfeer en oud en jong kon zich enkele dagen van de dagelijkse zorgen en be slommeringen losrukken, en hun feestvreugde uiten op de spiegel gladde dansvloer of in de ver schillende attracties, die, zij het niet zoveel als vorig jaar, weer op de gedempte Melkhaven aan wezig waren.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1