Waalwijkse en Langstraatse i Wijde WereldJ T IS MESMIS. De Langstraatse schutters £aa g,eiukwGM Péuüttvee. GLAS UIT DE IN HET GEWEER II bij een koperen Huwelijksfeest 1 W. v. d. Heijden Zonen 72e JAARGANG No. 55. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. ECHO HEI DONDERDAG 7 JULI 1949 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Een Koperen Huwelijksfeest is meer dan een titel, die aanleiding geeft tot enige festiviteit, zonder meer. Het is, zoals ieder huwe lijksfeest, eerder een aanleiding tot bezinning op wat in de voor bije jaren aan lief en leed is voor gevallen, tot een gelukkig terug- denken aan al de liefde die er bij een goed huwelijk is, aan al het leed, dat geen mens gespaard wordt. Hier moet niet de gedachte zich opdringen: wij zijn blij dat deze 12J/2 of vijfentwintig jaren er al opzitten, maar veel meer moet hier het verlangen overheersen het geluk dat men in de voorbije jaren kende in de komende jaren nog volmaakter te doen zijn, daar een terug verlangen naar voorbij geluk nu eenmaal niet te verwe zenlijken is. Er is dus bij een dergelijk feest eigenlijk meer reden voor een stil gelukkige herinnering, dan voor een uitbundigheid, die oppervlak kig is en uiterlijk. Wij kunnen daarom zo goed de wens' van ons koninklijk echtpaar verstaan. Niet de drukte van of ficiële gebeurtenissen daar en plechtige herdenkingen hier, maar een eenvoudig gedenken in eigen kring; men moet echter niet den ken dat onze koningin ons volk dit niet zou gunnen. Maar wij maken van ons huwelijksfeest ook geen uitgaansdag, wij blijven ook in onze eigen kring en een recep tie vinden wij vaak hoogst verve lend. Waarom zouden Koningin Juliana en haar echtgenoot het anders willen. Niettemin, dit feit van 12J^ ja rig huwelijksfeest zal niet onopge merkt voorbijgaan, het Nederland se volk zal met hen meeleven, het zal enkele mooie geschenken dra gen naar het koninklijk paleis, het zal anderszins uiting geven aan de gevoelens van dankbaarheid en vreugde die het deelt met Konin gin Juliana, Prins Bernhard en de vier prinsesjes. Het zal God dan ken voor het geluk en de liefde die Hij hen schonk en voor de sterkte die Hij hen gaf in de ja ren dat er moeilijkheden waren, dat de veiligheid van onze troon tot een scheiding dwong. Wij kennen in ons land geluk kig nog de constitutionele monar chie, een band die de Nederlan ders ondanks alle verschillen sa menbindt tot een volk, die hen meer liefde geeft voor hun land, dat eeuwen reeds met dit vorsten huis is verbonden. Op dagen als vandaag doet zich deze band sterker nog dan anders gevoelen, wij staan dichter nog dan anders bij ons vorsten huis en in deze liefde zijn wij nu meer dan anders één. Wij wensen dan dit koninklijk gezin, een gezin zoals ieder an der Nederlands gezin, een geluk kige toekomst toe en sterkte wanneer ook voor hen het leed komt. Moge Koningin Juliana in de kring van haar gezin, dat het symbool moge zijn van het gehele Nederlandse volk, ook overzee, de kracht vinden haar volk te besturen „zoals het een goede vorstin betaamt"- MOEILIJKHEDENIN BELGIë. Twee dingen zijn er momenteel die in West-Euro pa de belangstelling van velen vragen: de Tour de France en de Belgische koningskwestie. Evenmin als het vaststaat dat de Belgische renners de Torn de France tot een goed einde zullen brengen, kan men er ook geen staat op maken dat de Bel gische kabinetsformateur van Zeeland er in zal slagen een nieuw kabinet te vormen. Voor hem is het misschien een nog grotere toer dan voor de renners. Het draait er namelijk nog steeds om de koningskwestie. De socialisten, noch de libera len, de twee grootste partijen naast de Christelijke Volks partij, willen van geen terug keer van de koning weten, terwijl dit juist het voornaam ste en het eerste is wat de C.V.P. nastreeft. Een katholieke-sociale, of een katholieke-liberale coali tie lijkt dus uitgesloten en de onderhandelingen die v. Zee land met ledén van deze par tijen heeft gevoerd, zijn dan ook mislukt. Maar voor 'n homogeen kath. kabinet voelt men evenmin veel; de meerderheid die de C.V.P. heeft weten te behalen is te gering om een dergelijk kabinet te rechtvaardigen. Niettemin heeft het partijbe stuur van de C.V.P. het be leid bij de gevoerde onderhan delingen volkomen goedge keurd. Nu heeft v. Zeeland weer contact opgenomen met de li beralen, maar niemand kan zeggen waar het einde zal lig gen van deze kabinetskwestie en hoe dit einde zal zijn. En terwijl 't Belgische volk onderling verdeeld is over de terugkeer van de koning, viert men in ons land het 12%- jarig huwelijksfeest van een geliefde koningin. Een verge lijking met België kan ons 't bezit van een met ons volk vergroeid vorstenhuis slechts meer doen waarderen. DE WERELD-ECONOMIE. De economische afdeling van de Verenigde Naties heeft een rapport uitgebracht over de economische wereldtoestand, waarin wordt verklaard dat de tweede helft van 1948 en het begin van 1949 blijkbaar het keerpunt betekenen in de na oorlogse economische ontwik keling. Voor het eerst valt er een ommekeer vast te stellen in de opwaartse prijzenbewe- ging. Aan de uitbreiding van de producten isi een eind ge komen en in een aantal lan den valt er een toenemende werkloosheid te constateren. Europa heeft echter nog niet zijn voor-oorlogse betekenis als leverancier herwonnen, terwijl Azië en het Verre Oos ten eveneens grote moeilijk heden kennen wat dit betreft. In de Sovjet-Unie, Bulgarije en Polen is volgens de cijfers de productie het sterkst ge stegen; deze cijfers zijn ech ter niet gecontroleerd. In Ne derland is de productie met 19 punten gestegen. In 1947 was de index 91 (100 is de productie in 1937), in 1948 was deze tot 110 opgeklom men. NOG STEEDS. Nog steeds heersen er spe ciaal in Amerika vooroordelen tegen de Nederlandse politiek t.a.v. Indonesië, die ergerlijk zijn om hun grote kortzichtig heid en hun gebrek aan een juist inzicht in de ware toe stand. Zo heeft de Amerikaanse commissie voor vrije vakver eniging een beroep op de re gering gedaan om de volste morele pressie uit te oefenen op Nederland en Frankrijk, opdat deze landen het verlan gen naar nationale vrijheid, economische verbetering en sociale rechtvaardigheid er kennen van de Aziatische vol ken, die onder hun beheer staan. Van de andere kant is er weer een leugen-campagne ^1 tegen allerlei pijnen, stelt nimmer teleur gestemd aangaande de toe komst van het Engelse pond. Deze week komt de Ameri kaanse minister van Financiën naar Engeland om de beslis sing te forceren. Minister Sny der is van oordeel dat alleen een devaluatie van het pond de opleving van de Britse uit voer kan leiden. In bepaalde kringen is men er van over- .1 I voor huidverzorging Jen teintverbetering aan de gang tegen de Neder landse troepen, die in Djokja boobytraps achtergelaten zou den hebben en sawahs zouden hebben vernield. Van Neder landse zijde zijn deze berich ten ten stelligste ontkend. Deze berichten zouden, vol gens een speciale correspon dent van het A.F.P., door Un- ci-waarnemers zijn bevestigd. GEEN SABOTAGE. De Rijks-recherche heeft medegedeeld dat de vlieg ramp van „De Roermond" niet aan sabotage te wijten is en men baseert deze mening op mededelingen die men ont ving van K.L.M.-autoriteiten en instanties die zich met het onderzoek naar de oorzaak van de ramp hebben belast. In tegenstelling met eerdere berichten vermoedt men, dat de lijken van de 10 andere slachtoffers zich nog in het voorste gedeelte van 't toestel bevinden, dat nog niet is ge licht. DEVALUATIE ENGELS POND? In Engelse financiële krin gen is men zeer pessimistisch BEIEN IIII! tuigd dat Crips dan ook spoe dig toe zal geven. Men twij felt er ook aan of zelfs na een eventuele devaluatie het En gelse pond de scherpe Ameri kaanse concurrentie zal kun nen doorstaan. BEZOEK VAN H. M. DE KONINGIN en PRINS BERNHARD aan NOORD-BRABANT. Het programma voor 't be zoek van H. M. de Koningin en Z.K.H. de Prins aan de Provincie Noord-Brabant op 6 en 7 September a.s., is in grote trekken als volgt vast gesteld 6 September: Aankomst te 's-Hertogen- bosch pl.m. 18.30 uur. Ontvangst in het Gouverne mentsgebouw. Om 21.00 uur Gala-avond met Brabants programma voor genodigden in het Ca sino te 's-Hertogenbosch, aangeboden door het Pro vinciaal Bestuur. 7 September: Een korte rit door 's-Bosch. Om 10 uur ontvangst door het Gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch ten Stad- huize en Aubade op de Markt. Om 11 uur vertrek uit Den Bosch en een rit door de Provincie, langs St. Mich.- Gestel, Schijndel, St. Oe- denrode, Best, Oirschot naar Middelbeers. Om 12.30 uur een Brabantse Koffietafel te Middelbeers. Om 13.30 uur vertrek Mid delbeers; langs Diessen en Hilvarenbeek naar Tilburg, alwaar kort oponthoud bij het Paleis Raadhuis. Om 14.45 uur vertrek Til burg naar St. Catharinadal te Oosterhout. Om 16.00 uur vertrek uit Oosterhout per boot, via Geertruidenberg - door de Biesbosch langs Kroondo mein naar Gorinchem, van waar terugkeer naar Soest- dijk. DRINK- EN VOEDERBAKKEN. (Vervolg) Wat de duiven niet doen, doen de kippen wel, namelijk met de poten scharrelen, zodat een te laag geplaatste, overi gens goede drinkbak, direct vol zit met aarde en zand. Was het nu maar enkel zand, maar er zijn ook mestdeeltjes in en die werken verkeerd op de organen. Men zal mij tegenwerpen, dat de hoenders bij voorkeur dat modderwater van de grond opnemen, maar dat komt uit een andere oorzaak voort. Ook blijft aan de natte snavel zand of aarde gehecht dat bij her haalde teugen het water on zuiver maakt. Daartegen is niets te doen. Des zomers be hoort de drinkbak buiten de zon geplaatst en 's winters in het minst koude hoekje. Plaats verder de drinkbak naar gelang van de grootte Uwer dieren, zo hoog, dat ze er juist nog gemakkelijk bij kunnen of zet anders de bak op een of andere verheven heid, b.v. een omgekeerd pak- kistje, maar zó, dat er op dat kistje ruimte blijft om goed te kunnen staan. Open, smalle bakken van metaal op een stelling gezet, met vóórplaat sing b.v. van een hekje met loodrecht geplaatste latjes, wijd genoeg om kop en hals door te steken, zijn wel het gemakkelijkst in het gebruik. Mijn bedoeling was dat ie dereen zijn drink- en voer bakken eens goed inspecteert en dan zo nodig dadelijk over gaat tot verbetering of tot aanschaffing van iets dege lijks. De dieren zullen er in de eerste plaats wel bij varen. Veel ellende en ook ziekte Komt uit onrein drinken voort. Volg mijn raad, neem die ter harte Verzorg de dieren zoals 't behoort. KIPPENVRIEND. (Nadr. verboden). „Niets zo leutig, fraai en fris, „Als bezem-boeren- kerremis". Al is de Kermis die wij de volgende week gaan vieren wel enigszins anders dan de boerenkermis waarvan René de Clercq zong, ze is niet minder leutig en niet minder fraai. En ook wij krijgen nog het gevoel, dat opgeschoten jongelui hebben wanneer het „bèssem" is, wanneer de oude lui niet thuis zijn en men onder de strenge blik van hun ogen vandaan is, een gevoel van vrijheid en uitbundigheid. DE WAALWIJKSE KERMIS. De Kermis heeft veel van haar oude karakter verloren; zoals alles in de wereld, krijgt ook de kermis met het ver anderen van de tijd een ander aanzien. Was het vroeger een week van uitbundig pleizier en een zwierig vermaak, nu is het meer een vacantie-week geworden; kermis gaat voor taan vacantie betekenen. We kunnen moeilijk voor spellen hoe de komende ker mis zal zijn, of het er druk zal zijn of niet. Dit hangt van 't weer af, en van de dag en 't uur. De Markt en het Raad huisplein en een gedeelte van de Stationsstraat komen ech ter weer behoorlijk vol te staan; de herbergiers haalden orgels, orkesten en dansvloe ren in hun bedrijf, de bios copen draaien extra films en vooral de K.A.B. heeft iedere avond in haar gebouw een prachtig programma en voor een ander deel zal de kermis weer binnenshuis gevierd worden of met een uitstapje per Musa, trein of i.d. IN DE K.A.B.-ZAAL. Zoals we zeiden heeft het bestuur van de K.A.B.. goede gezelschappen binnen de mu ren van haar grote zaal ge haald. Op de eerste plaats is er Zondagmiddag om half één een groot matinée, dat ver zorgd wordt door de Harmo nie, de Toneelvereniging en de Gemengde Zangvereniging, een programma, verzorgd door eigen krachten, dat daarom alleen al de nodige belang stelling zal trekken. Zondags- en ,s Maandags avonds wordt er een bonte cabaret-revue vertoond onder de titel „Specialiteiten '49 '50", het beste dus wat dit jaar op het gebied van klein kunst wordt geboden. Er zijn namen bij die klinken als een klok, echte kermis-namen zo als Gerard Walden, Berry Kievits en Bob Nelson, groot heden van de Snip en Snap- revue; verder Coby Beek, de Nederlandse nachtegaal, die we al vaker in Waalwijk za gen optreden, Rob Milton en het duo Martin van Heelsber- gen en Johnny van Zwieten, kortom, namen die voor zich zelf spreken. Dinsdag 12 en Woensdag 13 Juli „De Mof"! Een blijspel uit de bezettingstijd, een kos telijke satire op de opgebla zenheid van de Duitsers, ge bracht door „De Komedian ten". Johan Kaart speelt de hoofdrol; wie kent hem niet? En dan Magda Janssens en Matthieu van Eysden. Een stuk om te brullen, een spel dat de beste beoordelingen kreeg. Donderdag 14 en Vrijdag 15 Juli: van hetzelfde lachwek kende laken een even humo ristisch pak, De Model Echt genoot; weer Johan Kaart! Weer één van de beste blij spelen der laatste jaren, dat je in een opperbeste kermis- stemming brengt, ook al ben je een Nurks; maar wie is dat nu met Kermis? In elk geval; wil je lachen, dan naar Johan Kaart en consorten, we kun nen ze van harte aanbevelen. Zou Peter Pech al ooit in Waalwijk geweest zijn? We geloven het niet. Zou een Waalwijkèr nooit van Peter Pech gehoord heb ben? We geloven het even min en daarom zal dit heer schap dat over alles struikelt en zich aan alles stoot, niet over belangstelling hebben te klagen. Hij brengt Zaterdag 16 en Zondag 17 Juli nog een hoop anderen mee, zoals de geblind doekte Matla, de bloemen- toverende Nakaro, Charles op zijn grote bal, Danlino, een musical wonder-act enz. Een geheel nieuw programma voor Waalwijk en een amusant slotstuk van de Kermis. Tussen haakjes: De zaal is tijdens de pauze niet gesloten en er is van alles te krijgen! IN DE BIOSCOPEN. In Musis Sacrum wordt om te beginnen van Vrijdag tot Maandag de spannende film „De Pioniers" vertoond, een verhaal in technicolor, een drama van leven, liefde en gevechten in het wilde Noord- Westen van het Amerika van de vorige eeuw. Dane Andrews, Brian Don- levy en Susan Hay ward spe len er de hoofdrollen in. Van Dinsdag tot en met Donderdag treden Bud Abbott en Lou Costello op in een luchtig gevalletje, dat „Gekke Toeristen" heet. Wie dit twee tal kent, weet ook wel in wel ke richting zich deze film be weegt. Zondag en Woensdag is er een mooi kinder-matinée. Der traditie getrouw begint Luxor van Vrijdag tot en met Maandag om 7 en om 9.15 uur met een Tarzan-film „Tarzan en Tanya". Tarzan, Jane en Boy strijden in deze film met al de dieren uit de jungle tegen een rauwe en meedo genloze vijand. Nooit moesten ze harder, vechten, maar ook nooit was hun overwinning zo glorieus. Van Dinsdag tot en met Donderdag op dezelfde tijden zingt de bekende Bobby Breen in de film „Moeders Jongen"; het verhaal van een jongen die alles doet om voor zijn moeder te kunnen zorgen en zelfs roem en eer afwijst om tesamen met zijn moeder in een rustig leven gelukkig te zijn. „Een Koninkrijk voor een huis" is een Nederlandse film met Nederlandse artisten, zo als Johan Kaart, Matthieu van Eysden, Tilly Perin-Bouw- meester, die dezer dagen ook in de Gildenbond optreden, Henriëtte Davids e.a. Hoewel de Nederlandse filmindustrie zich vanzelfsprekend nog niet kan meten met andere buiten landse industrieën, is 't toch de moeite waard van deze ge heel Nederlandse film, die een zo bij uitstek Nederlands pro bleem behandelt: dat van de woningnood, kennis te gaan nemen. DANSEN, AMUSEMENTS MUZIEK enz. Bij een Kermis hoort dan sen; voor zeer velen is dit het voornaamste van de Kermis. Daarom zal er ongetwijfeld weer volop gelegenheid toe zijn in de diverse café's. Om enkele oude dansge legenheden te noemen: zo café ,,'t Stoepke" in v.m. Baard wijk, waarnaast een mooie, grote danstent zal verrijzen; café Frans van Helvoirt, de grote danszaal en het grote orkest-orgel; Hotel Verwiel en Hotel De Twee Kolommen; café „Het Hof van Holland" te v.m. Besoijen; café „De Lindeboom", „Thalia", „City" enz. In café v. d. Pluijm aan de Haven komt Zondagmorgen de bekende oud-Waalwijkse karakter-humorist Kil Didden Waalwijk Tel. 443. en velen zullen ongetwijfeld deze oude bekende gaan horen en zien. Dan zijn er natuurlijk ook nog de matinée's van de ver schillende zang-, toneel- en buurtverenigingen, waar do nateurs en leden enkele ge zellige uurtjes doorbrengen. Zo geeft de Liedertafel „Oe fening en Vermaak" Zondag om 12 uur in Musis Sacrum een matinée, waar naast de wals van Johann Strauss „Ge- schichten aus dem Wiener- wald", fragmenten worden ge zongen uit „La Forza del Des- tino" van Verdi, uit „De Pa relvissers" van Bizet, uit „Car men" van Gounod, uit „Pal jas" van Leoncavallo, uit „Faust" van Gounod en „Ca- valleria Rusticana" van Mas- cagni. Solisten zijn de dames Nel Dupont en Jetty de Kort en de heren P. Dingelhoff en H. Vesters. En dit alles bij elkaar zorgt er voor dat U zich niet zal hoeven te vervelen; er is vol op vermaak in alle mogelijke vorm. En voor Uw geschenken, lekkere hapjes enz. raadplege men onze advertenties; er is te kust en te keur! Zet de zorgen van alledag eens een week opzij, vergeet in werk, vlieg er uit en zoek een gepaste ontspanning, maak U weer fris en fit, zodat ge weer met nieuwe moed aan het werk kunt; maar laten we daar nog niet over praten. Prettige en gezellige ker misdagen!» LANGSTR. BOND VAN HANDBOOGSCHUTTERS. Op Zondag 3 Juli is de derde ronde verschoten van de L. B. van Handboogschutters. Er werd geschoiten op de banen bij Con- stantia te Drunen. Hieronder volgt de uitslag: Constantia I Drunen 254 pnt. Constantia II Drunen 204 pnt. Constantia III Drunen 167 pnt. Agevaardigden: sch. pnt. G. de Wild, O.G. 10 8 A. de Rooij, E.M.M. 10 13 J. de Vaan Cl. Civ. 10 11 G. de Gouw, D.W.Z. 10 28 A. van Herpt Victoria 10 24 N. v. Delft Constantia - Claudius Civilus Haarsteeg 128 pnt. Ons Genoegen Herpt 17 pnt. E. M. Macht, I Baardwijk 180 pnt. E. M. M. II Baardwijk 142 pnt. De Wets Zonen I Drunen 265 pnt. De Wets Zónen II Drunen 174 pnt. Victoria I Elshout 183 pnt. Victoria II Elshout 11 pnt. Hoogste schutters: pnt. Constantia I G. de Wit 55 Constantia II J. Elshout 47 De Wets Zonen I Joh. van Drunen 58 De Wets Zonen II H. de Kruif 42 E.M.M. I P. van Bavel 47 E.M.M. II J. van Beijnen 35 Victoria I L. v. d. Sande 41 Victoria II Th. v. d. Besselaar 23 Ons Genoegen A. Verhoeven 50 Claud. Civ. M. v. Ravensteijn 40 Constantia II H. van Loon 46 Standenlijst op 3 Juli: Wedstr. Pnt. De Wets Zonen I Drunen 3 713 Ons Genoegen Herpt 3 621 Victoria I Elshout 3 575 E.M.M. I Baardwijk 3 565 Constantia I Drunen 2 457 Claud. Civilus Haarsteeg 3 434 De Wets Zonen II Drunen 3 568 E.M.Macht II Baardwijk 3 409 Victoria II Elshout 3 359 Constantia II Drunen 2 354 Constantia III Drunen 2 331 ZONDAGSDIENST. 10 Juli 1949 Dr. Langemeijer. Apotheek: Nijman. GESLAAGD. Op 29 Juni slaagden te Rot terdam voor 't examen Steno grafie „Grote" (Nederlands), de dames: T. Boot uit Waal wijk en T. Rijkers uit Sprang- Capelle. Beiden genoten hun oplei ding bij de heer L. v. d. Leur, Grotestraat 232 b Waalwijk. t A. M. BERGMANS. Zaterdag 2 Juli overleed in de ouderlom van 86 jaren de heer Arnoldus Martinus Berg mans, de oudste schoenfabri kant ter plaatse. De heer Bergmans was de oudste firmant en oprichter van de fa. M. Bergmans en Zn., die het gerenomeerde ,,Luxy"-schoeisel vervaardigt. De heer Bergmans werd ge boren 4 April 1863, begon zijn handwerkbedrijf in 1891, het welk in 1910 onder de firma Bergmans en Eibers werd om gezet in 'n machinaal bedrijf. Door uittreding van dhr. Ei bers werd de fabriek in 1915 alleen door de heer Bergmans voortgezet, waaruit groeide de thans bestaande en bekende schoenfabriek M. Bergmans Zonen. HET ZOMERFEEST van WAALWIJKS BELANG. AI is de datum van 15 Au gustus nog een heel eindje in het verschiet, toch kunnen we al een en ander meedelen om trent het voorlopige program ma van de vereniging Waal- wij ks Belang, betreffende het Zomerfeest op dien dag. De bedoeling is des ochtends een volks-matinée te doen ge ven op de kiosk door de Lie dertafel „Oefening en Ver maak" met Gemengd Koor. In de namiddag krijgen we zeer bijzondere hipische fees ten van de leerlingen van de manége Border King, vervol gens wielerwedstrijden voor jongens van 1214 en van 16 tot 18 jaar. Daarna een mars door de gemeente van de Gymnastiekvereniging O.W.S. begeleid door de harmonie „St. Crispijn", zo mogelijk met enige rythmische uitvoeringen op het Raadhuisplein; voorts ABONNEERT U OP DIT BLAD, een groot concert door een prachtig geüniformeerd gezel schap, dat vooraf een mars maakt door een deel der ge meente. Ziedaar het voorlopig pro gramma dat natuurlijk nog aan wijzigingen onderhevig is. H.B.S.—M.M.S. Nu het terrein van de heer J. van iersei m eigendom aan de gemeente is overgegaan, zal de provisorische iviiadel- oare Meisjesschool zo spoedig mogelijk aaar geplaatst wor den, in de naoijneid en in ver- ninding met de H.B.S. Het is een houten barak, die een 5-tal klassen, directeurs- Kamer enz. zal bevatten en waarvoor door de bouwstich- ting St. Jan direct plannen worden beraamd, opdat hope lijk voor Sept. deze scnool een behoorlijk, zij 't provisorisch, onderdak zal krijgen. Men hoopt ook weldra te kunnen komen tot plannen voor een permanente nieuw bouw H. B. S. en Middelbare Meisjesschool c.a. in een na bije toekomst. Ook zal worden overgegaan tot het bouwen van een le- raarswonmg, waarvoor het bouwvolume door de gemeen te is beschikbaar gesteld. VERGADERING BOERENLEENBANK. Heden(Donderdag)avond om 8 uur houdt de Boerenleen bank Baardwijk in café ,,'t Vosje" te v.m. Baardwijk de jaarvergadering. Naast de ge wone agenda-punten moeten er ook enkele leden voor het bestuur en de raad van toe zicht gekozen worden, terwijl als belangrijk punt aan de agenda is toegevoegd de be spreking van de plannen die het bestuur heeft met betrek king tot een gezamenlijk, gra tis bezoek aan de grote Land bouwtentoonstelling te Eind hoven, waarvoor een deel van de winst besteed zal wor den. AMUSEMENTSAVOND K.A.. J Zoals misschien al wel be kend zal zijn, zijn de Kajot- ters van de St. Clemensparo- chie dezer dagen begonnen met de bouw van een Kajot- tershuis, dat achter de blok hut van de Verkenners zal verrijzen. Materialen hebben zij tweede-hands aangekocht, het werk wordt uitgevoerd door eigen krachten, alles heeft men dus zo voordelig mogelijk gehouden, maar niet-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1