DE UHBÏIUT MfflWïK Waalwijkse en Langstraatse Courant OMEN ELSHOUT VLIJMEN SPRANG-CAPELLE SPRANG GAPELLE GEERTRUIOENBERG Dr. v. d. Wouw Afwezig MAANDAG 11 JULI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TILLEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE SB) W BE 72e JAARGANG No. 56. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". W Uitstapje. De K.A.V. afd. Drunen ging Donderdag j.l. op reis. Per tou ringcar ging het eerst naar Arn hem, waar een verversing werd gebruikt. Daarna ging de reis naar Velp waar een kasteel werd bezichtigd en ten slotte ging men over Utrecht, waar nog enige tijd werd halt gehouden, naar huis terug. Het was voor de K.A.V.- sters een gezellige dag. van 13 tot 25 Juli. Collega's nemen waar. SpreekuurMa - Woe - Vrij 7-8 uur te herhalen medicijnen vootl3Jnli aanvullen. Burgerlijke Stand Juni 1949. Geboren: Maria G J dv M J v Broekhoven-Pijnenborg Johan na J M dv J A v Bechhoven-Cor- nelis Adrianus J J zv Th Me- lis-v Bladel Adrianus J M zv J C Jonkers-v Huiten Adrianus D J zv G v Wijngaarden-Becht Theodora J C M dv H Sleenhoff- Merkx Johanna J M J dv H M Portier-T eklenburg. Huwelijken: Adrianus J B Rom- bouts 37 j te Loonopzand en Fran- cyna H Klerkx 30 j alhier The odoras v. d. Zande 24 j alhier en Huberta Strengers 18 j te Waal wijk Johannes Fr de Pinth 27 j te Vlijmen en Maria C Vissers 27 j alhier Henricus' J J M Verhoeven 29 j te Dussen en Pe- tronella J Brok 32 j alhier Jo hannes J Klomp 29 j te Drunen en Pieternella Mimpen 22 j alhier. Overleden: Adrianus P T Kou- wenberg 7 mnd zv P J Kouwen- berg-Melis. Geslaagd. Dezer dagen slaagde onze dorpsgenoot dhr. M. van Herpt te Den Bosch voor het diploma controleur fok- en controlevereni ging. Ongeval, Toen J. Kivits, Heijstraat, een koe wilde vangen die losgebroken was, stootte zij met de hoorn juist onder zijn oog. Dr. Verhoeven verleende hulp en hechtte de die pe wond. 1 cm. hoger en Kivits had een oog moeten missen. Goed afgelopen. Toen Vrijdagmiddag het doch tertje van M. Peijnenborg, Heij straat, uit school kwam, werd zij ter hoogte van het Kruisbeeld in de gevaarlijke bocht door een au to aangereden. Per auto werd zij naar Dr. Verhoeven gebracht en werd daar verbonden, waarna zij naar huis kon worden vervoerd. Gelukkig zijn de verwondingen niet van ernstige aard. Biljartwedstrijd. Poedelvrees, gevestigd in café B. Oremans speelde de return- wedstrijd in Raamsdonksveer en moest de eer laten aan Combina tie Raamsdonksveer. Uitslag als volgt: A. v. Helvoirt Vlijmen 20 brt. 75 car.; R. de Jong Raamsdonksveer 20 brt. 75 car., A. Boelen Vlijmen 25 brt. 68 car., M. C. de Jong 25 brt. 75 car., K, Herman 21 brt. 48 car., W. v. Bergen 21 brt. 75 car., Sjef v. d. Wiel Vlijmen 17 brt. 39 car., Broeders 17 brt. 75 car., N. N. Vlijmen 35 brt. 58 car., N.N. Raamsdonksveer 35 brt. 75 car., Totaal Combinatie Raamsdonks veer 118 brt. 358 car., Poedelvrees Vlijmen 118 brt. 335 car. Beide ploegen speelden met in vallers en maakten daardoor een slecht gemiddelde. Volgende keer beter. Duivensport. Wedvlucht Corbeil 10-7-1949, Postduivenver. De Zwaluw. Uitslag als volgt: J. Verboven 1; L. van Esch 2; A. Roestenburg 3, 7; A. van Dal 4; J. Kivits 5; H. Pelders 6; P. Pulles 8; H. v. d. Heijden 9. Vlijmito op 16, 17 en 18 Juli. Middenstandstentoonstelling te Vlijmen. De R.K. Middenstandsvereni ging te Vlijmen houdt met mede werking van de Jonge Midden stand te Vlijmen op 16, 17 en 18 Juli a.s. een grote tentoonstelling in het Patronaatsgebouw en in de daarnaast aangebrachte tent. Al les bijeen een oppervlakte van on geveer 300 m2 groot. Door de geslaagde St. Nicolaas- actie van het vorig jaar heeft de R.K. Middenstand zich aan de inwoners verplicht en deze pas twee jaar bestaande vereniging en de jonge middenstand hebben het thans aangedurft een streekten- toonstelling te organiseren onder leiding van de technische adviseur de heer Waalboer uit 's-Bosch. Het comité van actie is reeds maanden in de weer deze tentoonr stelling bekend te maken en vele deelnemers hebben reeds inge schreven. Ook de industrie dal zijn vertegenwoordigd. De firma's Zaalberg, Wagenberg-Festen, de Stoomzuivelfabriek De Vooruit gang, land- en tuinbouwmachine- firma's zullen zijn vertegenwoor digd en vele andere stands, zoals Kath. Thuisfront, Missie-naaikring en Gezinszorg, Opbouwplan van Vlijmen, teveel om op te noemen is te bezien. Verder is ook aan de ontspan ning de nodige aandacht besteed. Iedere avond zullen Zangvereni gingen en Harmonieën concerteren en Groot-Vlijmen verheugt zich in het bezit van goede muziek- en zanggezelschappen. Ook zullen de concerten worden afgewisseld met cabaret. Het Rad van Avontuur zal niet ontbreken, waaraan prach tige prijzen verbonden zijn. Ver der zullen er bioscoopvoorstellin gen worden gegeven. Het ge meentebestuur dat alle medewer king verleent stelt deze tentoon stelling zeer op prijs Burge meester van Hout, die zijn volle medewerking geeft en steeds streeft naar vooruitgang in Vlij men, zal Zaterdag 16 Juli om 3 uur Vlijmito officieel openen en ook de voorzitter de heer Dael- mans zal een openingsrede uit spreken. Op Zondag 17 Juli zal de ten toonstelling geopend zijn van 2 tot 12 uur. Maandag geopend om half vier, sluiting elke avond öm 12 uur. Het comité van actie onder lei ding van de heer Sprangers, die reeds meermalen heeft getoond iets te kunnen organiseren, twijfelt er niet aan of de tentoonstelling zal slagen. Groot Vlijmeneren steunt de Middenstand niet alleen met een bezoek, maar koopt niet in de vreemde wat eigen plaats u biedt. Dinsdag 12 Juli, des avonds half acht, hoopt D.V. voor de Geref. Gemeente aan de Hooge- vaart op te treden de heer Zwé- rus van Rotterdam en Woensdag 13 Juli, des avonds half acht Ds. Aangeenbrag van Dordt. Geslaagd. Onze vroegere dorpsgenoot de heer L. Vennink, thans waarne mend ontvanger bij de directe be lastingen kantoor te Werkendam, slaagde voor het examen ontvan ger bij de directe belastingen. Geslaagde hartelijk gefeüciteerd. Chr. Bouwarbeiders. Door de afd. Sprang van de Ned. Chr. Bouwarbeidersbond werden deze week vacantiebon- nen voor het bouwbedrijf verzil vert tot een bedrag van 8532.50. Uitstapjes. De dames van de Ned. Herv. Naaikrans maakten vorige week per autobus een uitstapje naar Hilversum, Soestdijk enz. Vele bezienswaardigheden wer den bezocht; het was een gezellige dag en men was zeer voldaan. Deze week zullen de vrouwe lijke leden van het personeel der Handschoenenfabriek „Rasch" een tweedaags uitstapje maken naar Zuid-Limburg. Muzikale rondwandeling. Donderdagavond maakte de harmonie Marijke alhier een mu zikale rondwandeling door Sprang ter gelegenheid van het 12J"2-jarig huwelijksfeest van H. M. de Ko ningin en Prins Bernhard, wat be grijpelijkerwijze veel publiek op de been bracht. Chr. Verkenners. Zaterdag j.l. werden tussen de Chr. erkenners van Sprang en Tilburg patrouillewedstrijden ge houden. Van beide groepen na men drie patrouilles aan de wed strijden deel ,die bestonden uit spoorzoeken, knopenleggen, E. H. B. O., kimspel en pionieren. De uitslag was: 1. Valkenpatrouille, Sprang met 35 punten. 2. Arendenpatrouille, Tilburg met 30 punten. 3. Beverspatrouille, Tilburg met 28 punten. 4. Sperwerpatrouille, Sprang met 25 punten. 5. Meeuwenpatrouille, Sprang met 24 punten. 6. Hertenpatrouille, Tilburg met 23 punten. Het totaal aantal punten doot Sprang behaald is 84, terwijl Til burg er 81 kreeg. Een mooi resultaat voor de nog jonge Jan de Rooij-groep van Sprang. Tamboer- en Pijpercorps Jubal, Dordrecht. J.l. Zaterdag bracht het Tam boer- en Pijpercorps Jubal uit Dordrecht, op uitnodiging van de Chr. Oranjevereniging Sprang, een bezoek aan onze gemeente. Met een 4-tal autobussen arri veerde het corps omstreeks half vijf aan het gemeentehuis, waar het werd opgewacht door het be stuur der Oranjevereniging. Nadat het corps was opgesteld, werd vanaf het gemeentehuis in keurige formatie een mars door Sprang gemaakt, onder tromge roffel en de vrolijke marstonen van pijpers en fluittisten. Er was een enorme belagstel- ling; de mars van het keurig ge- uniformeerde corps bood dan ook een imposante aanblik. Omstreeks 7 uur marcheerde het corps vanaf het gebouw Chr. Volksbond, waar het corps een koffietafel was aangeboden, naar het feestterrein aan de Oude- s'traat, waar de harmonie Marijke reeds enkele muzieknummers liet horen. Vele honderden belang stellenden uit onze gemeente zo wel als uit de omgeving, hadden zich hier reeds verzameld, toen het corps het terrein betrad en al lereerst een figuurmars uitvoerde die ieders bewondering afdwong. Al spelende en trommelende werd de figuurmars, keurig in de maat, op het voor dit doel nu niet bijs ter geschikte terrein uitgevoerd en werd o.a. door het corps de En gelse tegengang te zien gegeven, waarbij het corps plotseling in 10 rijen dik over het veld'marcheer de, om vervolgens het moeilijke dwarsmarcheren uit te voeren, en dat alles in een regelmaat die ge tuigde van zeer lange en ijverige oefening. De luidde bijval van het talrijke publiek, dat van een en ander bijzonder genoot, was dan ook ten volle verdiend. Nadat door de harmonie Marij ke onder leiding van haar emi nente directeur de heer P. van Iersel uit Waalwijk, die de jonge harmonie in zo'n korte tijd maakte tot een gezelschap dat in staat is aan dergelijke feestelijkheden haar medewerking te verlenen, enige nummers ten beste gegeven wa ren, werden door Jubal vervolgens enkele marsen voor fluittisten en pijpers uitgevoerd, afgewisseld door tromgeroffel op de vele diep tebommen. Door de Chr. Gemengde Zang vereniging Excelsior, onder leiding vhn haar directeur de heer Groen uit Heüsden, werden enkele zang nummers op zeer verdienstelijke wijze uitgevoerd. Tot slot van de avond werd door Jubal een taptoe, gegeven waarin verschillende marsen voor pijpers en fluittisten, alsmede en kele liederen verwerkt waren, met tot besluit het Wilhelmus. De voorzitter der Oranjevereni ging de heer W. Timmermans, kon met recht namens de vele toe schouwers een woord van dank richten tot het gezelschap, voor de keurige wijze waarop het zich de ze dag van haar taak had ge kweten. Wij zijn er van overtuigd dat zeer velen het corps gaarne nog eens weer terug willen zien. De Oranjevereniging Sprang kan met zeer veel genoegen op deze bijzonder geslaagde dag te rugzien. Het was een waardige viering van de koperen bruiloft van ons Koninklijk paar. Wat gevonden en verloren werd. Bij de Groepscommandant van de Rijkspolitie te dezer plaatse zijn inlichtingen te bekomen om trent de in de maand Juni 1949 aangegeven gevonden en verlo ren voorwerpen Gevonden blauwe gabardine regenjas, gedeelte van een kunst gebit, jongensbril, 1 paar zwart lederen dameshandschoenen, 1 bruin lederen damesschoen, hooi- hark, autowieldop, merk Buick, ^donkerbruin dekzeil 3 bij 4 me ter, bruin lederen herenportemon- n'aie met inhoud. Verloren parelsnoer, grijs bruin colbertjasje, waarin porte feuille met inhoud, grijs met zwart gevlamde damesv.ulpen. Mannenvereniging. De Ned. Herv. Mannenvereni ging op Geref. grondslag houdt a.s. Woensdag 13 dezer 's a- vonds kwart voor acht een le denvergadering in „Elthato". Op deze vergadering zal door de heer G. voor de Poorte Mat- theus 2 behandeld worden. Diploma Vakbekwaamheid. Bij het dezer dagen te Utrecht gehouden examen werd het di ploma Vakbekwaamheid voor de Kleinhandel in tot verbruik be reide tabak behaald door de heer B, Spierings Adr.zn. alhier. Benoeming. De heer Eijkelenboom, onder wijzer aan de Chr. School in de Nieuwstraat, is in gelijke betrek king benoemd te Groesbeek, welke benoeming door hem is aangenomen. Beroep uitgebracht. De kerkeraad der Ned. Herv. gemeente aan de Loonsedijk heeft thans een beroep uitgebracht op Ds. A. J. Timmer te Polsbroek. Excursie uitgesteld., Het uitstapje van de leden van de plaatselijke afdeling van Plat telandsvrouwen, waarbij o. m. een bezoek zou worden gebracht aan Marken en Volendam, en welke reis volgens besluit op korte termijn zou plaats hebben, is thans voorlopig uitgesteld, om dat het bestuur aan deze reis meteen een bezoek wil verbinden aan de tentoonstelling „Jeugd van Nederland", welke van 19 Au gustus tot 18 September in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam wordt gehouden. Geslaagd Avondconcert ter ere van het Koninklijk Echtpaar. Met het ook op het 12J^-jarig huwelijksfeest van H. M. Konin gin Juliana en Prins Bernhard, werd j.l. Donderdagavond 8 uur op de voor deze gelegenheid met tal van gekleurde electrische lampjes schitterend verlichte mu ziektent over de Binnenhaven door de plaatselijke zang- en muziekverenigingen een concert gegeven, dat uitstekend geslaagd is en dat veel belangselling, ook van buiten de plaats, trok. Het concert, dat gegeven werd op initiatief en onder auspiciën van de Oranje-vereniging „Wil- helmina", werd geopend door de muziekvereniging „Kunst na Ar beid", welke na 't Wilhelmus on der leiding van haar directeur, de heer A. Dankers, enkele num mers uitvoerde. Hierna volgde een zangprogramma, verzorgd door het Chr. Jeugdkoor „Halle lujah" en de Chr. Gem. Zang vereniging „Hallelujah", beide onder leiding van de heer M. C. Rijken. Dit programma van zang werd besloten met uitvoering van een viertal zangnummers door de Gem. Zangvereniging ,,'t Roze- knopje", onder leiding van de heer L. Sars. Ten slotte liet „Kunst na Arbeid" nog enige nummers vanaf de tent horen, waarna de muziekvereniging de ze in alle opzichten geslaagde muziek- en zangavond ter ere van het Koninklijk Echtpaar met een muzikale mars rond de Bin nenhaven besloot. Stertocht 1949. Zaterdag gleed het ene bootje na het andere langzaam de aardig versierde haven van Geertruiden- berg binnen. Vanuit de grote mo tor-zeilboot van de heer Caspani ontvingen de vaarders via ver sterkers de nodige aanwijzingen, om na zich gemeld te hebben, te meren op de voor hem aangewe zen plaats. Hierop meldden zij zich bij de V.V.V. in het café van de heer Broeken, waar zij, na de gewenste inlichtingen te hebben ontvangen door padvin ders enz. naar de voor hem be stemde logeer-gelegenheid werden gebracht, voor zover zij niet de nacht in de boot doorbrachten. Alls liep gesmeerd, dank zij de goede organisatie van V.V.V. en Middenstand. In de avond gaf het een sprookjesachtige aanblik. Over de haven kijkend geleek het een dicht bos van masten, terwijl aan elke mast een klein lichtje brandde. Honderden boot jes speelden zacht op de deinen de golfjes van de Donge, be schenen door sterke schijnwer pers, die door de V.V.V. aan beide zijden van de haven waren opgesteld en het bekoorlijke licht van een lange rij van 600 oranje lampjes aan de zijde van Geer- truidenberg. Door de zorg van de Middenstand, die de bioscoop zaal voor deze gelegenheid had den gehuurd en prettig ingericht, konden de talloze vaarders daar een gezellige avond doorbrengen, waar de Amerband speelde en gelegenheid tot dansen aanwezig was. Al vroeg in de morgen heerste er grote bedrijvigheid in Geer- truidenbergs haven. Alles werd in gereedheid gebracht voor de prestatietocht door de Biesbos. Het was een machtig gezicht, die honderden bootjes en boten bij elkaar, gerangschikt naar het soort, zoals zij de tocht moesten aanvaarden. De heer Caspai gaf vanuit zijn boot via de versterkers het sein tot vertrek en om half tien was reeds de laatste aan het oog van honderden toeschouwers door de bocht bij het penhuis, onttrok ken. De comfortabele volgboot was omstreeks dat tijdstip tjokvol ge stroomd met belangstellenden, voorzien van rugzakken, pakjes, flessen, enz. en koos als laatste de brede stroom. De tocht op zichzelf voldeed niet alleen aan d'e verwachtingen, doch overtrof deze verre, want het was een heerlijk weertje, dat niet beter te wensen was. Een klein briesje voor de zeilers, een heerlijk warm schijnende zon voor allen. Een keer liep de volgboot in de ver raderlijke Bisbos omhoog, doch was weer spoedig los. Zo ordelijk en naar type ge rangschikte start, zo verschillend was de aankomst, die echter voor de honderden belangstellen den op de kade, een bijzondere bekoorlijkheid had, want het was een machtig gezicht, alle moge lijke boten in diverse schakerin gen, kleuren en modellen in de haven te zien ronddwarrelen. Des avonds om ongeveer 8 uur werden de vaarders door de har monie Apollo aan de haven afge haald en onder het spelen van een fikse mars naar het stadhuis ge bracht, waar in de hal, die voor deze gelegenheid keurig versierd was met schilderstukken van de Bergse amateursschilders de he ren Jaspers en Stal, de verdiende prijzen werden uitgereikt. Verdér werd de avond gezellig in de bioscoopzaal verder doorge bracht. DE EERSTE KERMIS DAG. Het was best weer deze eer ste kermis-dag en daaraan is het ook te danken dat velen in de namiddag- en avond uren de kermis kwamen be zoeken. Het was er gezellig druk, van de vele gelegen heden tot vermaak werd een zeer druk gebruik gemaakt en er heerste een prettige, volle stemming. Ook de dansgelegenheden hadden het druk en na afloop daarvan was 't ook op terrein en in café's weer zeer levendig. Maar eer de eigenlijke ker mis begon, was er al het een en ander te doen geweest. Ik geloof dat de Baardwijk- se Kajotters het eerste waren dit jaar; deze begonnen n.l. ZatA'dagavond in het Baard- wij kse Patronaatsgebouw al met een amusementsavond, die tot doel had gelden in te zamelen voor de bouw van hun nieuwe Kajotters-tehuis. Het was er niet zo heel erg druk, maar die er waren, heb ben een prettige avond gehad. Prof. Rinaldo bracht velen on der de ban van zijn dwingen de ogen en deed menigeen versteld staan van zijn tele- phatische en hypnotische ta lenten; de Yellow-Boys, die hoe langer hoe meer bekend heid krijgen zorgden voor !n liedje en een stukje muziek, verschillende verlotingen ver hoogden nog de stemming, zo dat de bezoekers zich best vermaakt hebben. Zondag begon de dag met om 12 uur diverse matinée's. De K.A.B. had zijn leden en belangstellenden uitgenodigd in de grote zaal van haar ge bouw te komen kijken en te komen luisteren naar het ge varieerde programma, dat door eigen leden verzorgd werd. De Harmonie zorgde voor passende muziek, op verdien stelijke wijze; het grote ge mengde koor dat, hoewel nog jong, reeds opmerkelijke pres taties levert onder leiding van zijn goede dirigent, zong van „Bezem uit, 't is kermis" en de leden van de Toneelver eniging D.V.S.V. verzorgden enkele sketchjes. 't Was een mooi gevarieerd programma, dat door de vele aanwezigen zeer werd ge waardeerd. De Liedertafel „Oefening en Vermaak" heeft alheel veel jaren met kermis een matinée gegeven, - maar of het er al ooit zo druk is geweest als gisteren, durven we sterk in twijfel te trekken. Om 10 voor twaalf was er al geen plaats je meer te krijgen en toen het concert begon, stond alles stampvol tot achter in de hal en buiten bij de kegelbaan toe. Voorzitter v. Loon opende dit matinée, waarbij ook de burgemeester en secretaris aanwezig waren, met een kort openingswoord, waarin hij vooral de nadruk legde op het op tijd beginnen. Hij wees er op dat men in Waalwijk bezig was een prachtig stadscen trum te stichten, waardoor 't zal blijven het centrum van de Langstraat; de ontwikke ling en vooruitgang gaat met rasse snelheid. Hij bracht hiervoor gaarne een woord van.hulde aan burgemeester, secretaris en directeur van gemeentewerken. Met deze vooruitgang moet het culture le leven gelijke tred houden en de Liedertafel moet blij ven de meest representatieve vereniging, waar activiteit, discipline en orde heerst. Het volgend jaar bestaat de vereniging 90 jaar, dan zal er iets groots gebeuren, dat ver zekerde de voorzitter. Ter ere van de Strauss- herdenking werd „Geschich- ten aus dem Wienerwald" ge zongen door het Gemengd Koor. Én nu kan men over een wals, met name een Strauss, zo gemakkelijk den ken als men wil, wanneer 't koor niet snel genoeg reageert op de directie, dan komt een dergelijk móói stuk muziek, wat een Strauss-wals toch is, vol kleine oneffenheden en haastige inzetten, wat zeker afbreuk doet aan een gave vertolking. De rest van het programma bestond, behalve enkele lie deren die door- Mej. Jetty de Kort mooi gezongen werden, uit Opera-fragmenten voor koor en solisten. Het koor maakte een goede beurt ove rigens; het zong de diverse fragmenten geroutineerd en. muzikaal; speciaal willen wij even wijzen op de prachtige finale van de 2e acte uit „La forza del destino" van Verdi, die door het mannen koor buitengewoon gaaf werd vertolkt en waarvan de schoonheid nog verhoogd werd door Mej. Jetty de Kort en de heer H. Vesters, die als solis ten in dit koorwerk zich van hun beste zijde lieten horen. Aan solistisch optreden heeft het deze middag niet ontbro ken. Behalve de twee reeds ge noemden, traden eveneens Mej. Nel Dupont en de heer P. Dingelhof op. Het verschil tussen de stemkwalitéiten van Nel Dupont en Harry Vesters enerzijds en de heer P. Din gelhof anderzijds was van die aard, dat van een evenwich tige vertolking van de diverse duetten en trio's geen sprake kon zijn. Ondanks zijn mooie, gave stem, weet hij ook in zijn zingen niet dat klankvo lume, die verve ontwikkelen, dat enthousiasme opbrengen dat voor het vertolken van een Don José- en een Faust- rol toch vereist wordt. Hij kan het misschien wel, maar hij deed het in elk geval niet. Daartegenover zongen Nel Du pont en Harry Vesters weer buitengewoon goed; ons dunkt dat er nog steeds een ontwik keling in hun zingen is waar te nemen, die ons nogmeer belooft. Laat deze enkele critische opmerkingen niet de schijn wekken dat wij niet genoten hebben, dat wij geen waar dering hebben voor het om vangrijke werk dat de direc teur de heer Louis Sars, de laatste jaren verzet heeft om dit ook nog tamelijk jonge gemengde koor tot een derge lijke hoogte op te voeren. Het lijkt allemaal heel eenvoudig op een dergelijke uitvoering, het koor lijkt erg gewillig en gemakkelijk te bewerken, maar bij enig nadenken krijgt men toch enig besef van de geweldige arbeid die hier ach ter schuil gaat. Wij hebben met de talrijae bezoekers volop genoten en wensen dit koor een van har te gemeend „semper crescen do" toe. Een door de heer Hendriks aanbevolen collecte voor het piano-fonds bracht 120.26 op. Een ander matinée van ge heel andere aard had plaats in café van der Pluijm aan de Haven, waar voor de stam gasten van deze bekende uit spanning de in Waalwijk vol doende bekende humorist en conferencier de heer Didden optrad. Het behoeft wel geen betoog dat het er hier heel gezellig naar toe ging. 's Avonds was er in de Gil denbond nog een bonte avond die verzorgd werd door het gezeslchap van Gerard Wal den. En dan het pleizier te beschrijven dat er geweest is bij vele Waalwijkers die zich niet zo aan de openbaarheid prijs geven, dat lijkt een on begonnen werk. We hebben er af en toe iets van opgevan gen wanneer we 's avonds door de straat gingen en uit de diverse café's en huizen flarden van vreugde en plei zier en gezelligheid ons oor troffen. Deze kermis-dag is onge twijfeld goed verlopen, zeer druk en gezellig, en als de volgende 7 ook zo zijn, dan wordt het weer een goede kermis. In elk geval nog en kele prettige dagen. DOELMATIG GESCHENK met SYMPATHIEKE REACTIE. Door het gemeente-bestuur werden foto's van 't Konink lijk Echtpaar ter beschikking gesteld van de besturen der lagere scholen, ter uitreiking aan personeel en leerlingen bij gelegenheid van deszelfs koperen huwelijksfeest. Het gezamenlijk personeel van de St. Petrusscholen en van de St. Aloysiusschool heeft op dit geschenk gereageerd door het doen aanbieden aan de Burgemeester van een oor konde door drie leerlingen der hoogste klassen. Deze oorkonde, welke door één van de drie leerlingen bij de aanbieding met luide stem werd voorgelezen, was van de volgende inhoud: „Het personeel en de leer lingen van de St.' Petrus- scholen en de St. Aloysius school, danken U voor de mooie- foto's. In de geest van het natio nale geschenk zullen onze leerlingen hun best doen bossen, pleinen en plant soenen van Waalwijk en omgeving in hoge eer te houden". Zoals bekend, bestond het nationale geschenk o.m. uit een park-aanleg ten behoeve van het Huis ten Bosch. Het komt ons voor, dat het een goed en navolgenswaar dig denkbeeld is geweest van de Eerw. Broeders, om deze gelegenheid te baat te nemen onze Waalwijkse jeugd weer eens opnieuw onder het oog te brengen, dat het met rust la ten van het plantsoen in bos en veld en in de stadsplant- soenen bij een goede opvoe ding behoort en noodzakelijk is voor het behoud en de vol ledige uitgroei van het plant- materiaal. Het lijkt ons dringend nodig dat onze schoolgaande jeugd meer dan dit tot dusver is geschied van deze noodza kelijkheid tot medewerking aan het behoud van stads- schoon en natuurschoon wordt doordrongen. De tijd is o.i. gekomen dat men tot het be sef komt dat 'n ui#rlijk goed verzorgd stadsbeeld, waar ie dereen toch prijs op moet stel len niet kan worden ver kregen wanneer ouders en op voeders in gebreke blijven, bij de opgroeiende jeugd de hiervoor vereiste zelftucht te ontwikkelen. Önze gemeente is het dorpsbeeld ontgroeid en is bezig zich tot stad te ont wikkelen. Op menig gebied heeft de bevolking zich al reeds aan een gewijzigde le venswijze aangepast. Op dit gebied echter heeft nog een kennelijke achterstand, welke men o.i. zo gauw mogelijk moet trachten in te halen om dat door vreemden niet ge heel ten onrechte hiernaar het beschavingspeil onze be volking wordt afgemeten. OVERGANGS- EN MULO-EXAMENS DER NUTS-U.L.O.-SCHOOL TE WAALWIJK. Bevorderd van klas I naar II: Henk Bous, Jan Kruif, Adri Nelis en Elly Treffers te Waalwijk. Leen Blom, Johan van der Schans, Lucie v. d. Schans en Corrie Spuijbroek te Sprang- Capelle. Corry de Hollander te Kaats heuvel en Lenie Sieling te Eethen. Niet bevorderd: 6. Bevorderd van klas II naar III: Fiedel Biekart, Jacques Blok, Arie Pol en Tini v. d. Wiel te Waalwijk. Wout Goedhart, Alie Kruid- bos, Jannie Oerlemans en Ja- na Vos te Sprang-Capelle. Sjane van Andel te Babi- loniënbroek. Mart. van Logten te Elshout en Clara Sieling te Eethen. Niet bevorderd: 5. Bevorderd van klas III naar IV: Riki Kramer te Waalwijk, Laurens v. d. Hoeven en Ri- nus v. d. Schans te Sprang- Capelle en Chris Veltman te Drunen. Niet bevorderd: 4. Te Breda slaagden voor het Mulo A-diploma: P. J. Blom, T. M. Dalmaijer,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1