WAALWÏK miSHEML DE UHÏIUT Waalwijkse en LangsCourant DRUNEH SPRANG GAPELLE pWmanaaïster l waalwijkI huishoudeui«w«w6 Een ontstellende KLM-ramp. 11 VOOR C0MPIW VT0HWG- GROTE STRAAT 220-222 I naast da St, Janskerk GROTE STRAAT 299-305, WIJ BEZORGEN DOOR 'T GEHELE LAND SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. niet huur! HOOFDPIJN n tea KINDERWAGEN z 9 a.i WIEG z. g a n. MET VERLAGING TOT MEER DAN HALVE PRIJS J DONDERDAG 14 JULI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANXOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO \M HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 57. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. TEL.-ADRES „ECHO". 45 Slachtoffers, waaronder 13 Amerikaanse journalisten. Nog werden wij door be richten in de dagbladen iedere dag opnieuw weer herinnerd aan de K.L.M.-ramp bij Bari, itoen ons Dinsdagmorgen het I ontstellende nieuws van het ongeluk -met de „Franeker" bereikte. In een tropische I slagregen vloog de Constel lation die op het vliegveld Bombay wegens het slechte weer niet kon landen, even voorbij Bombay tegen een heuvel en werd geheel uit el kaar geslagen. Alle vijf en veertig inzittenden kwamen om het leven; hieronder be vonden zich ook 13 van de 15 Amerikaanse journalisten die i als gasten van de Nederland se regering naar Indonesië waren geweest. Weer is de betrekkelijkheid j van het vliegersleven en het vliegwezen ontstellend duide lijk gebleken. Een luchtpaleis van alle moderne comfort en up-to-date outillage voorzien, bestuurd en beheerd door een buitengewoon bekwame equi page, een tocht waarbij alle wetten van het safety-first in acht werden genomen, en toch deze ramp, toch deze neder laag tegen machten en ele menten, sterker dan alle per fectie vah onze roemvolle K.L.M. Onze Koninklijke Lucht vaart Maatschappij heeft over winningen en veroveringen gevierd en triomfen, zij heeft ook rampen meegemaakt, ver bijsterend door hun omvang ën ontstellend door hun noodlottigheid, zoals deze ramp. De slachtoffers zijn de 10 leden van de bemanning, de 13 Amerikaanse journalisten en 22 andere passagiers, waar onder 17 Nederlanders. Vanzelfsprekend is de ver slagenheid in Luchtvaartkrin gen en vooral ook in de Ame rikaanse pers zeer groot. EEN INTERNATIONALE RAMPDAG. Niet alleen voor de Neder landse Luchtvaart was 12 Juli een rampdag, maar voor de gehele internationale lucht vaart. 96 Slachtoffers hebben Dins dag door een of andere vlieg ramp het leven gelaten. Een Amerikaans toestel stortte bij Los Angeles neer; 28 doden zijn hier te betreu ren, terwijl 18 er het leven af brachten. Bij Agadir stortte een Frans toestel in zee; 18 personen werden hierbij gedood. In de Russische zone van Duitsland stortte een Sky- master van de luchtbrug neer, waarbij de bemanning van drie om het leven kwam. Tenslotte is een vliegtuig dat de Tour de France volgde bij Tarbes neergestort; hier waren 2 doden. De droeve balans: 96 slacht offers op één dag. stelling ging vooral uit naar de fabricage van rubberlaar zen en gymnastiekschoenen. Als men even bedenkt dat zo'n gymnastiekschoen in de tijd van 55 seconden wordt vervaardigd en dat een hand- werkschoenmaker over een paar schoenen IV2 dag doet, dan ziet U zelf wel wat een verschil dit is. Van de „Vredestein-fabrie- R.W.B. OP REIS. Eerste kermis-dag werd door R.W.B. een reis gemaakt naar België, waarbij tevens 't eerste elftal de returnmatch heeft ge speeld tegen S.C. St. Aloysius uit Antwerpen. Om 8 uur werd 's morgens met 3 bussen van de fa. Mulders-Sars gestart. Na grenscontrole en een hart- wacht de medewerking van alle leden der beide verenigingen en ook die van de postduivenhouders in de gemeente Sprang-Capelle, die geen lid van een der vereni gingen zijn. Mede rekent het op de belangstelling van de inwo ners in deze en vertrouwt, dat de ingezetenen door het beschikbaar stellen van een prijs of door het schenken van een bedrag aan geld voor aankoop van prijzen dit ini tiatief zullen willen steunen. HEUV ELSTRAAT IOR TILBURG DE KERMIS. Nog steeds is het prachtig kermis-weer geweest, een weertje zoals iedere vacantie- ganger het zich zou wensen. Opvallend groot is de laat ste dagen het aantal mensen geweest dat er eens een dagje tussen uit trekt. Hele gezel schappen fietsers verlaten voor enkele uren Waalwijk, iedere morgen vertrekken er touringcars en vele mensen I hebben zo een mooie vacan- tie-dag. De warmte van de laatste dagen heeft ongetwijfeld zijn j invloed op het dansen, dat tenslotte een vermaak moet blijven en geen afmattende bezigheid; zo kan het soms nog al eens een tijdje duren voordat het dansen in volle gang is. MijnhardtHoofdpijnpoeders. 45 ct. MijnhardtHoofdpijntabletten. 75ct. ken" zijn we toen naar 't pa norama van Mesdag geweest. Dit is een indrukwekkend ge zicht op Oud-Scheveningen: omstreeks 1860, geschilderd op een rond doek met een omtrek van 120 M. Op dat doek is de zee getekend en de huizen, zoals ze er in die tijd uitzagen. Vervolgens bezochten we de „Gevangen Poort", waar men ons alle folter-instrumenten van vroeger liet zien. Ook handboeien, duimschroeven, schandpalen en een uittrek- paal. Verder natuurlijk de cel waar Johan de Wit gelogeerd heeft. Maar onze dag zou niet vol tooid zijn, of we moesten ook in Scheveningen zijn geweest. Daar hebben we veel plezier gehad. Direct verdeelde de groep zich in twee partijen, het strand spelen met de twee Een gedeelte ging in zee zwemmen, de andere bleef op strandballen die .we bij „Vre- destein" gekregen hadden. Maar er is een tijd van ko men ien een tijd van gaan. Vanuit Scheveningen reden we naar Rotterdam, waar we door de voettunnel zijn ge lopen. Dat het daar in die tun nel een lawaai was, zult U wel begrijpen. Dan weer in de bus en van Rotterdam naar Waalwijk. Zo kwam er een einde aan deze gezellige en leerzame dag. Daarom is een bedankje Hui- Er wordt ook van buiten druk en prettig kermis gehou den en velen gunnen zich in deze mooie acht vacantie- dagen een mooi reisje hier of - daar heen, om andere dagen f<W deherenK ok e weer thuis echt kermis te Len wel °P z«n houden. We geloven dat het GEVONDEN en VERLOREN een mooie vacantie-week is VOORWERPEN, voor werkman en patroon. GOUDEN BRUILOFT OP HET WESTEINDE. Gevonden: gevlamde vul pen; alpino-pet; een paar schoenen; brum lederen he- i ren-portemonnaie; kinder- Gisteren vierde t echtpaar overjasje; zilveren armband. Simon Versteeg-Kuysten op t 1 Verloren: kopstuk sproeige- Westeinde te v.m. Besoijen weer. gouden armband; gou- De zieken van het Zieken huis hebben ook een mooie kermis-dag gehad; daar zorg de de heer Winterink van De Twee Kolommen voor. Deze tracteerde de zieken op ver frissende dranken en gebak, terwijl het dansorkest van Dick Doorenbosch dat in De Twee Kolommen de dansmu ziek verzorgt, de zieken op enkele leuke melodieën ver gastte. De Gildenbond heeft dit jaar een buitengewoon goed programma; de eerste twee dagen was er, zoals we reeds zeiden, het gezelschap van Gerard Walden, met een bui tengewoon mooi repertoire en Dinsdag- en Woensdagavond kon men Johan Kaart bewon deren in zijn unieke creatie van „De Mof", een kostelijk blijspel waarin de opgeblazen heid van de Duitser op een vermakelijke wijze aan de kaak werd gesteld. Het warme weer leent zich minder goed voor een toneel- bezoek, maar niettemin was er toch een behoorlijk aantal bezoekers. Mr. Doodle was Woensdagmorgen in Thalia de gast op een matinée van de Buurtvereniging „De Sticht", welke vereniging 's avonds ook een bal gaf, alleen voor gehuwden. En zo zijn er weer enkele kermisdagen verlopen; geluk kig zijn we nog maar op de helft. Wij maakten gisteravond (Dinsdagavond) eens een paar keer een, wandeling over het kermis-terrein en het was een lust te zien hoe druk het er was en hoe prettig er kermis gevierd, werd. Hiertoe draagt zeker het mooie weer 't zijne bij, het lokt de mensen naar buiten, maar niet minder de zorg die besteed is aan het terrein; de etablissementen zijn zonder uitzondering keurig, goed ge rangschikt en zien er goed ge schilderd, fris en smaakvol ge ïllustreerd uit; dat is een at tractie op zich .zelf. Ook de café's met „buiten zitjes" hadden het zeer druk, al was 't voor de dansgelegen heden hier en daar misschien wat minder. zijn gouden huwelijksfeest. Het gouden echtpaar, dat nog steeds een klein winkel tje houdt, is zoala iedere win kelier bij velen bekend; en temeer omdat ze al 71 jaar meelopen in de tredmolen van het leven. Dat is echter nog niet zo lang als de winkel, die giste ren vijf en zeventig jaar be stond. Deze is door de moeder van de gouden bruid begon nen, die hem aan haar doch- j ter overdeed. Zo is dit winkeltje als het ware een onafscheidbaar deel van 'het oude Besoijen 'ge- j worden, evenals het gouden Landdag. De jaarlijkse Landdag van de Ring s 'Grevelduin-Capelle e.o. van Ned. Herv. Jongelingsvereni- gingen op Geref. grondslag zal te dezer plaatse worden gehouden op Zaterdag 23 dezer op een weiland in de Nieuwstraat. Ben viertal sprekers zal bij deze gelegenheid het woord voeren. Bij ongunstig weer zal de samenkomst plaats' hebben in de Ned. Herv. Kerk aan de Loonsedijk. den damespolshorloge; zwarte vulpen; jongensjasje; zilveren armbandje; zilveren kettink je-met medaille; ceintuur; si garetten-aansteker; kinder mutsje. versterkertje onderweg, kwam men om half twaalf in Antwerpen aan alwaar men allerhartelijkst werd ontvangen door 't bestuur van St. Aloysius, waarbij een glaasje werd aangeboden in de bestuurs kamer. Direct daarop werd wederom gestart om de bezienswaardighe den van Antwerpen te bezichti gen, waarvoor in iedere bus en kele gidsen plaats namen. Om pl.m. half 1 werd voor allen gratis koffie geschonken, die men zich goed liet smaken en waarbij de boterham verorberd werd. De wedstrijd om 3 uur werd wederom met grote cijfers door de R.W.B.'ers gewonnen; met 50 moesten de Antwerpse vrienden wederom 't loodje leggen. Voor de wedstrijd werd aan St. Al. een keurig verzorgd vaan- tje aangeboden en aan \Vim Snel.-, cue 13 Juli wederom naar Indië vertrekt een herinneringsmedaille Na de prima verzorgde koffie tafel, waaraan aanzaten bestuur en spelers met hunne dames en koffie was geschonken voor de overige deelnemers, kon men tot 11 uur genieten van de Cabaret avond die in de openlucht gege ven werd. Na afscheid van bestuur en spelers der S.C., waarbij van weerszijden woorden van dank gesproken werden en waarbij door de voorzitter van St. Al. een prachtige plaquette als herinne ring aan d£ze dag werd aangebo den, werden nog enkele uurtjes in gezellig samenzijn in Antwerpen doorgebracht. Om pl.m. half 2 werd de terug reis ondernomen en keerde men, hoewel slaperig, uiterst voldaan om pl.m. 4 uur in Waalwijk terug. De verzorging der reis was bij Musa-Express in goede handen en dhr. Moring, die zeer veel werk voor deze reis heeft verzet, komt hiervoor ook een woord van dank toe. Tochtgenoten, geef je thans allen op als er een reisver- eniging zal worden opgericht, die ongetwijfeld in 't leven geroepen zal worden.. Dus, wordt allen lid der reisvereniging R.W.B. SV*i- Festival. Op 6 en 7 Aug. organiseert de paar, want beiden zijn gebo- Harmonie der Jongens-congregatie ren Waalwijkers, beiden heb-'een bondsfestival. Yoor dit doel ben zij 71 jaar de geschiede-is een -speciaal comité samenge- nis van Besoijen en later van |steld. Tot hoofdbestuur werd ge- groot Waalwijk meegeleefd. j kozen: de heren K. van Dun, Dat de oudjes algemeen ge- voorzitter; C; Rechters, 2e voorz.; acht zijn, bleek wel uit de J. Merkx, secretaris; J. Spee 2e feestviering. De buurt had secretaris en Fr. Elshout, penn. voor een mooie versiering ge- j Tevens werden nog verschillen - zorgd, terwijl zij natuurlijk de werkcomité's benoemd, ook een passend geschenk j Men is reeds aan het onder aanboden. De kinderen zon- handelen met verschillende gezel gen uit volle borst het paar schappen van naam voor het ge- toe en op de receptie kwamen ven van avondconcerten. velen hun gelukwensen aan bieden. Het behoeft geen betbog dat deze festiviteiten in Drunen die En naast al deze huldebe- dagen weer de nodige drukte en tuigingen ook in de vorm van vertier zullen brengen, bloemen en anderzins, kwam in de avonduren de Christe lijk Gemengde Zangvereni ging „Hallelujah" de oudjes 'n serenade brengen. zenoort 3, 5., 9, 14, 21, 29, 43; J. van Drongelen 4, 17, 28, 53, 55; J. de Meter 6, 12, 15, 25, 27, 34, 50, 57; Adr. Klootwijk 7, 30, 51, 54; de Blekke 8, 33, 39, 63; H. Vos 10, 16, 61; P. Nieuwenhui- zen 11, 24; J. van Raamsdonk 13, j 32, 56; M. van Peer 18; E. Ha- verhals 19; 'C. van der Schans 20, 58; B. Pols 22, 4; Adr. Spierings 26, 31, 44, 60; J. van Oosterhout 35, 37; H. van Campen 36, 38, 42, 49, 62; H. Verduijn 48, 52 en St. van Peer 59. Voor de vanaf Corbeil (Pr.) gehouden vlucht met oude duiven was de belangstelling niet zo groot. Hier werden de prijzen be haald door M. van Peer 1, 2 en C. Groeneveld 3,4. T.B.C.-vlucht. Beroepen. Ds. J. W. de Bruijn, predikant Ook wij wensen het gouden bij de Ned. Herv. Kerk alhier, paar nog menig gelukkig jaar- - ontving een beroep naar Vrees- tje toe en een gelukkige oude iwijk. dag, gesteund door elkaar en temidden van hun drie kin deren en hun huisgezinnen. EXCURSIE NIJVERHEIDSSCHOOL. Onder leiding van de heer Brok en de heer v. Huiten, maakten Donderdag 6 Juli twee klassen van de schoen makers, n.l. klas I' en IV een excursie naar de „Vredestein- fabrieken" te Loosduinen. Daar werd ons getoond de be reiding van rubber. Dit gaat als volgt: Eer&t moet men uit de ruwe rubber (Latex) de stoffen halen die men nodig heeft. Wanneer dit is gebeurd, wordt hij verwerkt tot grote platen. De bereiding en de samen stelling van het rubber is na tuurlijk een fabrieksgeheim. Die platen rubber worden ge walst. Zo'n wals is niet zulk een klein mangeltje als bij ons thuis op zolder, nee, hij is ongeveer 7V2 M. lang. Ver volgens worden die platen verwerkt tot verschillende ar tikelen, zoals strandballen, tennisballen, maar ook voor tuinslangen en zelfs voor die grote, dikke slangen voor baggermolens. Onze belang- Plezierreis. Het personeel van de Hand schoenenfabriek „Rasch" maakte j.l. Maandag en Dinsdag een ple zierreisje naar Zuid-Limburg. Te half elf arriveerde men Maandagmorgen te Valkenburg, waar men werd opgewacht door de aldaar woonachtige hoofdver tegenwoordiger, die het gezelschap deze dagen zou rondleiden en voor logies enz. gezorgd had. Alle bezienswaardigheden in Valkenburg en omstreken werden bezocht, o.a. de Gemeentegrot, de Kluizenaar, het kasteel Chaloen, de ruïne, enz. enz. Per luxe auto's werden voorts de mooiste punten in deze streek bezocht. Het was een mooie reis en zeer voldaan keerde men Dinsdag avond omstreeks 10 uur huis waarts. Postduivenver. De Luchtvaart. Met jonge duiven hield de post duivenvereniging De Luchtvaart, gevestigd in het café Cové-van der Haart aan de Nieuwevaart j.l. Zondag een vlucht vanaf Duffel (B.), waarbij de prijzen als volgt werden behaald: W. Versteeg 1, 45, 46, 47; G. Treffers 2, 23, 40; Gebr. van On- De in café Cové-van der Haart thuishorende postduivenver. De Luchtvaart heeft het voornemen dit jaar weer een liefdadigheids- vlucht te organiseren ten bate van de t.b.c.-bestrijding door de vereniging Het Groene Kruis voor de gemeente Sprang-Capelle. Reeds eenmaal na de bevrijding en meerdere malen voor het uit breken van de oorlog werden der gelijke vluchten door de postdui venvereniging georganiseerd tn wel met steeds stijgend succes. De netto-opbrengst van de laatste voor dit doel gehouden vlucht be droeg ruim 320. Dat een der gelijk resultaat bereikt kon wor den, was niet alleen te danken aan de spontane medewerking van de postduivenhouders ter plaatse, doch ook aan de belangstelling van tal van ingezetenen uit de ge meente Sprang-Capelle, die deze geste van de postduivenvereniging ten zeerste op prijs' stelden en dit toonden door het beschikbaar stel len van een prijs voor deze vluch- ofwel door het geven van een be drag aan geld voor aankoop van prijzen. N^ naast de postduivenvereni ging De Luchtvaart in onze ge meente sedert enkele maanden een vereniging van Zaterdagvliegers bestaat, zal dit jaar de T.B.C.- vlucht in samenwerking met de postduivenvereniging Nooit Ge dacht worden georganiseerd. In een dezer dagen gehouden bespre king is besloten de vlucht te hou den vanuit Mons (B.) en wel op Zaterdag 6 Aug. a.s. Het organiserend comité ver- Wielersport. De Wielerclub Kaatsheuvel heeft veertien dagen rust genomen, daar door de baankampioenschappen op vele plaatsen de kleinere cour- sen stil lagen. Zondag a.s. treedt echter het hele peleton weer aan en wordt in den Bosch deelgeno men aan de Veemarkt-ronde. Zaterdag trekt er een amateur op zijn eentje op uit om aan de ronde van Oud-Vosmeer deel te nemen. Zaterdag j.l. liet de ama teur A. Snoeren in Overschie zijn goede wil zien. Tot in de 90 km. lag hij mede aan de kop, trok er toen geheel alleen op uit hield ;dat 6 ronden vol, doch moest zich na het winnen van 4 sprints ein delijk nog gewonnen geven waar door hij op de 12de plaats ein digde. Opening Tentoonstelling. De Hoogedelgestr. Hooggel. Heer Prof. Dr. J. E. de Quay, Commissaris der Koningin in de Prov. Noord-Brabant, heeft niet alleen het Beschermheerschap vgn de Industrie en Handelstentoon stelling „De Schoen'1 1949 aan vaard, doch is tevens bereid ge vonden de officiële opening op Zaterdag 23 Juli om 3 u. n.m. te verrichten. Hierin alleen ligt reeds het be wijs, dat „De Schoen" 1949 ook door de hoogste autoriteiten wordt beschouwd als een expo sitie van grote opzet, waarop de ogen niet allen van bij de leder en schoenenbranche geinteresseer- den, doch van ontelbaar velen daarbuiten, zijn gericht. Naast de Weled. heer J. W. v. Heesbeen, voorz. van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te v/auiwijk ,die het Ere-Voorzitter- chap, de Weledelachtb. Heer Mr. K. J. Th. v. d. Heijden, die het voorzitterschap aanvaardde van 1 ere-connté, namen daarin naast verschillende plaatselijke autori teiten o.in. ook zitting: Z. H. Exc. Mgr. J. Groen, Bisschop van Sbi- da en titulair Vicaris van Ban- jermassin; de Hoogedelgest. heei Mr. E. M. J. H. Sassen, Oud-Mi nister van Overzeese Gebiedsde len; de Hoogedelgestr. Heer H. Mannaerts Buitengewoon lid van Ged. Staten van Nrd.-Brabant; de Weled. Ges'tr. Zeergel. Heer Mr. Dr. N. H. L. v. d. Heuvel, Dir. Dioc. Middenstandsver.; de Wel- edelgeb. Heer F. Brussel, Voorz. Ned. R.K. Fabr. Arbeidersbond St. Willibrordus; de Weledgestr. Heer Mr. B. J. M. van Spaandonk, Alg. Seer. Ned. R.K. Werkgevers ver.; de Weled. Geb. Heer Aug. Mannaerts, Voorz. Fed. Ned. Schoenfabr. en voorz. Vakgroep chSoenindustrie enz. Geslaagd. De Heren J. Frederiks en J. Roelofs alhier slaagden te Waal wijk voor het eindexamen R. K. H.B.S. B; de jongedame A. van Kemenade te Dongen voor het toelatingsexamen Middelb. Meis jesschool. Schuttersgilde St. Jan Baptist. Zoals U allen wel zult weten bezit Kaatsheuvel met al zijn rijk dom aan culturele ën sportvereni gingen, ook nog een schuttersgilde dat de naam draagt St. Jan üap- tist. Wat U allen niet zult weten, is dat het schuttersgilde de oudste vereniging is hier op 'Kaatsheu vel. Zover is na te gaan uit de eigendommen van ons 'Gilde, be staat dit op het ogenblik 109 ja ren, mogelijk nog langer, maar tot nog toe zijn daar geen officiële gegevens van. Velen onder ons vragen zich af, wat is nu eigen lijk een schuttersgilde? Dat deze verenigingen in deze tijd niet meer voldoende op de voorgrond tra den, dat er een tijd achter ons' ligt, dat de echte ouderwetse tra ditionele gebruiken en het gehele gildewezen aan het wegkwijnen was, dat de kern van hun bestaan in deze tijden, volgens men meen de, geen zin meer had, omdat de gilden vroeger werden opgericht tot verdediging van de kerk -en haar eigendommen en dat dit nu is overgenomen door andere bur gerlijke machten, maar thans weer met man en macht wordt gewerkt om deze oude tradities te handha ven en de Gilde's weer zover in het vermogen ligt in de oorspron kelijke vorm terug te brengen. Ook het Kaatsheuvelse gilde dat op het ogenblik bestaat uit 24 le den, werkt met man en macht om het schuttersgilde dat eens door onze voorvaderen is opgericht, weer te krijgen in de vorm, zoals het behoort te zijn. Jammer ge noeg heeft dit ontzettend veel ge leden. Het bezit op het ogenblik nog het Gildezilver van de jaren 1840 t.m. 190Q, toen wederom 't gilde hier op Kaatsheuvel in een periode kwam dat deze oude ge bruiken op de achtergrond raak ten. Het bezit nog een verscheurd vaandel en een standaard, dié om dat ze ook dateren uit het jaar 1840, zorgvuldig worden bewaard en waarop St. Jan erg trots is, maar die niet meer in staat zijn om aan het gilde kleur en fleur te geven op de dagen dat het in het openbaar moet uitkomen, op de Kringdagen als alle Brabantse schuttersgilden tesamen komen. St. Jan is op het ogenblik niet in staat om bij dergelijke samen komsten vertegenwoordigd te zijn, de strijd die het op het ogenblik te voeren heeft is erg zwaar; er moeten worden aangeschaft: gilde- trommen, vendel voor het mooie en sierlijke vendïl zwaaien, een standaard, een vaandel en zo mo gelijk costuums'. Daarom ook is 't bestuur van het Kaatsheuvelse Gilde overgegaan om de hulp in te roepen van de gehele Kaats heuvelse bevolking, in de vorm van een loterij die door de plaat selijke autoriteiten is toegestaan, waar St. Jan reeds erg dankbaar >or is. Reeds een van de oude traditio nele gebruiken is in ere hersteld, n.l. het Koningschieten. In 1948 was de Edelachtb. heer Burge- daarbij tegenwoordig. Bij deze ge legenheid heeft hij de hoop uit gesproken, dat het Kaatsheuvelse Gilde in de toekomst weer mocht groeien en bloeien. Na zijn harte lijke woorden ging hij over tot het vrij maken van de schutsboom door het eerste schot te lossen, waarna de Gildebroeders konden overgaan tot een onderlinge kamp om de Koningstitel. St. Jan hoopt dan ook dat wanneer een dezer dagen de burgerij bezocht zal worden met de loten voor het Gilde St. Jan Baptist dat iedereen spontaan en met milde hand enige loten zal kopen, tot steun van deze vereniging, en dan, met deze gedachte bezield, mede zal wer ken aan dit mooie en edele gilde, dat eens door onze voorvaderen werd opgericht en dat reeds meer dan 109 jaren door de Kaatsheu velse bevolking is in stand ge houden. Een oude traditie die gaat weer bloeien, Straks ziet Kaatsheuvel zijn Gilde gaan, Trommelen roffelen, vendels zwaaien, Inwoners van Kaatsheuvel, wees mild en spontaan. K. KOPS. Agenda. Apollo-theater Kaatsheuvel: Zaterdag 16 Juli 8 uur Zondag 17 Juli 6 uur en 8.30 uur, De Held van Java. Toegang 18 j. Woensdag 20 Juli 8 uur: In het duister van de nacht. Toegang 18 jaar. HOGE ZANDSCHEL. Duivensport. De Postduivenvereniging „Ncoit Gedacht" hield Zater dag j.l. met jonge duiven een wedvlucht vanuit Putten, waarvan de prijzèn als volgt werden behaald: A. Rijken 1, 6; A. de Jong 2, 3, 4, 12, 51; A. Haverhals 5; meester Mr. R. van der Heijden Gebr. van Os 7, 20, 21, 22, 42; J. Spierings 8, 19, 33; W Nieuwenhuizen 9, 23, 27, 54 A. M. de Jong 10, 13, 14, 25 35; G. Treffers 11, 32, 38, 48: Gebr. v. Zelsit 15, 17, 18; M van Peer 24, 40; Gebr. de Jongh 26, 30, 44; P. Versteeg 28, 45; J. A. Zwart 31; Arn Zwart 34, 37; P. van Beek 36 Gebr. v. Tilborg 39; Jos Ro- zenbrand 41, 52, 53; H. Ver duin 43; J. Verduin 46; W. de Jong 47, 29; W. Paans 49; P Bakkers 50. Hierdoor betuigen we aller hartelijk dank voor de zee; vele blijken van belangstel ling, ondervonden bij gelegen heid van ons 40-jarig huwe lij ksf eest. G. KLIJN-GOMMERf Kaatsheuvel, 1 Juli 1949 Gasthuisstraat. Hierdoor betuigen we onzi hartelijke dank aan de Be grafenis-onderneming Johai de Wit voor de keurige wijzi waarop de begrafenis were verzorgd van Mej. C. Zwaans Stoeldraijer. Familie C. ZWAANf Kaatsheuvel, Juli 1949. VRAAGT VERSTELWERK Ook nieuw goed. Adres bevr. Bureau v. d. Blat of Agentschap „Echo" Kaats heuvel. TE KOOP Adres bevr. Bureau v. d. Blai of Agentschap „Echo" Kaats heuvel. Honderden prachtige modelkamers, te veel om op te noe men, verkopen wij tegen-ongekend verlaagde prijzen. Nu kunt U voor weinig geld de mooiste export-kwaliteiten Gothiek, Old-Finish en Blank Eiken SLAAPKAMERS, HUISKAMERS BANKSTELLEN aanschaffen. Deze reclame-Aanbieding is slechts enkele weken, zolang de opruiming duurt, geldig. voorbeeld van de unieke koopjes Deze prachtige handgesneden, massief eiken, Gothische huiskamer, bestaande uit een groot dressoir, uitschuiftafel 2 armfauteuils en 4 stoelen, prachtig gestoffeerd, brengen wij van f 1125,- voor slechts I 690 Let op onze juiste adressen: naast 't Postkantoor Duizenden koopjes op onze afdelingen:stoffering, lopers, kleden en tapijten en in onze speciaalzaak ,,'t Geschenken buis" met luxe artikelen, slervazen, schemerlampen, zilver - casettes, kleinmeubelen enz., enz.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1