Tentoonsiellingsnummer „DE SCHOEN" 1949 Waalwijkse en Langstraaise Courant Kaaisheuvel-Loonopzand 23—27 Juli 1949 DE SCHOEN" 1949. KAATSHEUVEL-LOONOPZAND Belangrijk CENTRUM der SCHOENINDUSTRIE „DE SCHOEN" 1949, een beduidende bij drage tot grotere bekend heid van de Gemeente. DE MIDDENSTAND en „De Schoen" '49 SANTOS HERWONNEN LEVENSKRACHT. STAND No. 36 „DE SCHOEN" 1949 in het Centrum der belangstelling. De tentoonstelling „DE SCHOEN" 1949 opent hare poorten. DONDERDAG 21 JULI 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TDSLEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO m HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 59. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Langzaamaan is zich de si tuatie in het economisch leven van na-de-oorlog gaan af tekenen, een situatie waarvan iedere zakenman zich al ge ruime tijd een voorstelling heeft trachten te vormen. De een heeft dat met meer opti misme gedaan dan de ander, maar voor een ieder heeft zij èn verrassingen èn een bij zonder aspect gebracht. Eén ding heeft al vrijwel een ieder, in welke branche ook, in meerdere of mindere mate ervaren, zo heel erg ge makkelijk en vlot ziet de hui dige economische situatie ook voor de Schoenindustrie en al wat daaraan verwant is er niet uit. De productie is in het algemeen, ondanks de moeilijkheden waarin een be- lastingpolitiek, die men tevo ren niet goed voor mogelijk gehouden zou hebben, vele bedrijven gebracht heeft, wel meer tot een vooroorlogs peil gekomen, maar daarmede zijn de bloedarm gemaakte bedrij ven de gevolgen van die poli tiek en van allerlei nu wel weer verdwijnende dwang maatregelen, nog geenszins te boven. En daarnaast ervaart men nu ook nog het tekort aan koopkracht, waardoor de vraag noodgedwongen niet voldoende op gang kan blij ven, om aan het niveau van het aanbod gelijk te zijn. Het zou niet goed zijn als 't bedrijfsleven nu maar bij de pakken ging neerzitten. Veel eer dient men zich op passen de maatregelen te bezinnen. In Kaatsheuvel en Loon op Zand, twee nijvere plaatsen, die tesamen één gemeente en één belangrijk schoencentrum vormen, waar volgens de laat ste, door het C.B.S. gepubli ceerde statistiekcijfers méér dan 1/5 gedeelte van de ge hele Nederlandse productie van lederen schoenen gefabri ceerd wordt, waar belangrijke looierijen meer dan 1.000.000 kilogram zoolleder per jaar produceren, waar verschillen de schoenfournituren- en schoenmachinebedrijven, die zich in een ruim debiet door ons gehele land verheugen, gevestigd zijn, waar velerlei benodigdheden voor de schoen industrie vervaardigd worden, maakte intensieve samenwer king het mogelijk om te ko men tot een Vaktentoonstel ling, tot een reünie van af nemers en leveranciers, een contactbijeenkomst gedurende enkele dagen, te houden in een sfeer waar men elkanders belangen eens rustig bepraten kan. Een voornaam punt in een tijd waarin men weder zijds elkanders moeilijkheden niet geheel overziet en ook niet geheel kan overzien. Een Vaktentoonstelling op schoengebied werd vroeger jaren al wel eens georgani seerd, maar uniek is het feit dat exposanten uit één ge meente een gesloten Vakten toonstelling houden op het ge bied van schoenen, leder, schoenfournituren, schoen machines en al wat aan het vak verwant is. Alleen al de daarvoor benodigde expositie hal verkrijgt een lengte van omtrent 130 meter naast de 60 meter, die dan nog de Kaatsheuvelse Middenstand voor haar rekening neemt. Medewerking allerwege en een waar enthousiasme onder de deelnemers, waren een uit stekende stimulance om „De Schoen" 1949 een zeer behoor lijke allure te geven, 't Werd zelfs mogelijk om te komen tot het houden van een Schoe nen-show.. Tet gelegenheid van „De Schoen" 1949 organi seren een twaalftal schoenfa brikanten uit Kaatsheuvel en Loon op Zand nu voor het eerst een Show van gebruik- schoeisel in het betere, solide genre, dat niet slechts voor een zeer klein percentage van de Ned. vrouwen bereikbaar is, maar waarop een zeer be langrijk deel van onze bevol king aangewezen is. Ook voor de dames die die minder kost bare genre schoenen dragen, betekent het schoeisel een be langrijk onderdeel der kle ding. Voor de winkelier zal deze show een steun bij de inkoop blijken te zijn. Zo gaat deze tentoonstelling en deze show een demonstra tie worden van wat een ge meente met 13.000 inwoners op industriëel gebied vermag. Het behoort tot de doelstel lingen van hen die „De Schoen" 1949 organiseren, om meer bekendheid te geven aan de belangrijkheid van Kaats heuvel en Loon op Zand als schoencentrum en aan een product, dat de omvang van de productie bewijst het een zeer groot deel van het Ned. publiek aanspreekt, als ook om aan te tonen dat in vele van onze bedrijven, wel licht in meer bedrijven dan sommigen ten oprechte wel eens veronderstellen, het vak manschap in hoge ere gehou den wordt. Ook in verband met de ko mende Benelux, waarvan nie mand nu nog de draagwijdte van haar invloed op onze schoenindustrie kan overzien, is „De Schoen" 1949 belang rijk. De tijd der oriëntering wordt rijp en onze vak-vrien den van over onze Zuidelijke grenzen zullen hier een dui delijk beeld vinden van wat de Ned. Schoenindustrie hen o.m. te bieden zal hebben. Deze tentoonstelling zal voor onze werkgevers en werkne mers voor jong en oud, een prikkel zijn om het vakman schap in ere te blijven hou den of zonodig in ere te her stellen en het te beschouwen als een onschatbaar goed, dat dienstig is aan de welvaart van onze bevolking en aan de verheffing van de gehele schoenenbranche. Alb. Joh. Wennekes Voorzitter. „De Schoen" 1949 is in de enkele maanden van zijn voor bereiding een begrip gewor den. Daarmede is niet alleen be wezen dat deze expositie goed is opgezet en uitstekend ge organiseerd, daarmede is ook aangetoond dat deze tentoon stelling voorziet in een wer kelijke behoefte. Na de oorlogsjaren, toen op korte termijn het gebrek aan schoeisel moest worden aan gevuld, is de wederopbouw van de industrie met kracht ter hand genomen. Het is niet te verwonderen dat bij het streven om het tekort aan schoenen zo spoedig mogelijk aan te vullen, geen of althans te weinig aandacht kon wor den besteed aan de kwaliteit van het product. Deze periode, waarin het accent te veel moest liggen op de kwantiteit, is thans afgesloten en daar mede is de tijd gekomen voor veredeling van het product en opvoering van de kwaliteit. Daarom acht ik het tijdstip waarop „De Schoen" 1949 ge houden wordt, gelukkig ge kozen. Onze plaatselijke indu strie kan thans tonen dat zij haar tijd begrijpt, dat zij kan voldoen aan redelijke eisen van het publiek door een pro- duet op de markt te brengen dat zowel technisch als aes- thetisch gezien mag worden. Bovendien kan deze ten toonstelling in niet geringe mate bijdragen tot een grotere bekendheid van de gemeente als centrum van handel en in dustrie, een bekendheid waar op zij door haar aandeel in de landelijke schoenenproductie gerechtvaardigde aanspraken kan doen gelden. Deze tentoonstelling toont ons tevens, wat met eendrach tige samenwerking kan wor den bereikt. Het idee voor een expositie is immers uitgegaan van de plaatselijke midden stand en vond onmiddellijk weerklank bij de industrie, wijl iedereen op wie een be roep werd gedaan spontaan zijn medewerking verleende. Dat de tentoonstelling ge houden wordt in de unieke omgeving van het Sport- en Wandelpark, acht ik een zeer gelukkige omstandigheid. Men zou daarin kunnen zien een weerspiegeling van de goede verhouding in onze gemeente tussen arbeid en gezonde ont spanning. Moge „De Schoen" 1949 be antwoorden aan het doel waarvoor zij wordt gehouden. Kaatsheuvel, Juli '49. Mr. R. J. Th. v. d. Heijden Burgemeester van Loon op Zand. De eeuwige taak van de ver koper is, de begeerte op te wekken voor dingen die de mensen nodig hebben. Dit wordt wel aanschouwe lijk gemaakt op de tentoon stelling „DE SCHOEN" 1949, niet alleen door de schoenen show die daar getoond wordt, maar tevens door de plaatse lijke Middenstand. Met hechte samenwerking en met grote geheimzinnig heid is deze tentoontselling door de deelnemers voorbe reid; en waarom geheimzin nig? Omdat elke deelnemer al het mogelijke heeft gedhan om op deze tentoonstelling voor de nodige verrassingen te zorgen in de vorm van aparte dingen of schaarse ar tikelen; in elk geval stellen de standhouders het publiek voor aangename verrassingen. Het is een feit dat Kaats heuvel een actieve Midden stand heeft die haar debiet tot in verre omgeving heeft en waar 't kopend publiek gaar ne winkelt. Daarom is het niet te verwonderen dat onze Mid-' denstand vooral met deze be langrijke tentoonstelling eens extra attractief voor de dag wil komen. Zij zullen U tonen dat des kundig gevoerde zaken niet al leen een persoonlijk belang zijn, doch tevens een alge meen belang; daarom wordt op deze tentoonstelling gepro pageerd de nuttige, maat schappelijke functie die ieder goed georganiseerde zaak ver richt. Jan Frcderiks Voorz. Middenstandsver. Steunt het mooie doel van en Als dit extra-nummer van „De Echo" verschijnt, staan we aan de vooravond van de grote Industrie- en Handels tentoonstelling van Kaatsheu vel-Loon op Zand „De Schoen" 1949. Niemand zal het wagen ons thans nog de bewering te be twisten, dat onze gemeente zich daardoor heeft geplaatst in het centrum van de belang stelling van geheel het land. Er is geen plaats zo klein of zo ver af gelegen, of men weet dat in het Sport- en Wandel park te Kaatsheuvel van 23 t/m 27 Juli a.s. een expositie gehouden wordt, gedurfd in opbouw en groots in uitvoe ring. Met recht verklaarde één der persvertegenwoordigers op de onlangs gehouden pers conferentie, waar naast de ge hele vakpers ook de grote dagbladpers present was, dat menige grote stad zich nog wel eens zou bedenken voor een plan in uitvoering te ne men, wat hier een gemeente van 13.000 zielen voor een groot gedeelte reeds voltooid heeft. Het succes dat onge twijfeld „De Schoen'" 1949 tegemoet gaat, is te danken aan het enthousiasme waar mede de plannen aangepakt zijn en aan de toewijding, zo wel door de bij de tentoon stelling geïnteresseerden, als door de buitenstaanders aan de dag gelegd. Zouden we de initiatiefne mers in dezen op de eerste plaats noemen, dan moeten we daarnaast of reeds daarvoor een plaats inruimen aan de eerste burger van de gemeen te Mr. R. J. Th. v. d. Heijden, die niet alleen het initiatief toejuichte, doch de mogelijk heid van de uitvoering hier van door zijn steun safe stel de, spontaan geholpen door een gemeenteraad die, zijn be lang begrijpend, daarvoor loyaal een offer bracht. Wat de Sportpark-directie daarnaast in medewerking ge boden heeft, kan slechts de insider beoordelen, die dag aan dag het omvangrijke werk dat hier tot stand is gekomen, gevolgd heeft. Wie tussen 23 en 27 Juli op „De Schoen" 1949 een kijkje gaat nemen en deze terreinen nog te voren betreden heeft, zal niet willen geloven dat hier twee maanden geleden nog niets anders te zien was dan een verdord voetbalter rein, een zanderig voetpad en een duingelijkende wieler baan. En thansstaan daar de grote hallen van „De Schoen" 1949 opgebouwd tus sen gazons van heerlijk groen, weelderig gras, met een bloe- menrijkdom van scharlaken Pelargoniums, geflankeerd door blauw-lila Ageraturn Mexicanum, Orangekleurige Tagetes en mild bloeiende Be gonia Semperflorens. Coniferen in rijke verschei denheid flankeren de hallen. Het geheel is sprookjesachtig verlicht met duizenden lam pen, geheimzinnig wegge toverd onder wit-getipte pad denstoelen, in guirlandes het terrein omslingerend en in kleurenpracht de opklateren- de fonteinen bestralend. Brede, hardgewalste met grint bestrooide wandelpaden voeren U naar de grote ten toonstellingshallen, alle met vaste wanden en hardhouten vloeren, waarin de industrie en handel zijn prestaties gaat leveren, die Kaatsheuvel en Loon op Zand de naam zullen geven waarop het recht heeft: een gemeente, waar met een productie van 1/5 van de ge hele Nederlandse schoenindu strie juist die gebruiksschoen geproduceerd wordt, solied van constructie en fraai van snit, waarop het overgroot deel van het Nederlandse pu bliek is aangewezen. In een ruime show-hal zal dit product aan de voet van goed getrainde mannequins onder leiding van Mevr. Smit tot zijn volle recht komen. De beste Amsterdamse Mo dehuizen n.l. „Haute Mode", Fa. Heijmans en Offermans Couture, stelden hun najaars creaties, Mutsaers-v. Thillo, Pelterijen, Tilburg haar fijn ste bontwerken beschikbaar om de schoen tot zijn recht te doen komen, terwijl de firma Liné, Gebr. v. Gastel, Kaats heuvel de juist passende tas sen bij elk model ontwierp. Hier dus de schoen als uit gangspunt van het toilet van de vrouw! In Nederlands mooiste ver plaatsbare restauratietent zal de eigenaar van het gereno- meerde Victoria-hotel te Til burg, de heer Vos, zijn scep ter zwaaien en Lucullus en Bacchus hun offers laten plen gen. Dagelijks concerteren de corpsen uit eigen gemeenten in de accoustiekrijke muziek- nis van de firma Paashuis uit Vught. Alom zijn de Loonse harmonieën „Concordia" en „Sophia's Vereniging" bekend, terwijl het Kaatsheuvelse „Apollo", „Euphonia" en „St. Jan" met het Gemengd Koor „Bel Canto" niet minder naam hebben. Als we daarnaast op Maandagavond nog de Kon. Militaire Kapel van het Garde Regiment Grenadiers onder leiding van Rocus v. Yperen mogen begroeten, dan zal toch een ieder moeten beamen dat ook de culturele zijde van „De Schoen" 1949 niet onverzorgd gelaten is. Voor verdere ontspanning biedt een uitgebreid Luna park met een keur van attrac ties voor groot en klein, gra tis toegankelijk, een gelegen heid tot verzet, na een be langstellende wandeling door de 200 meter lange hallen van industrie, handel en Midden stand. Met recht is, om bekend heid te geven wat ,De Schoen' 1949 betekent, een reclame campagne opgezet en door een goed geoutilleerd bureau met de grootste zorg uitgevoerd, die in het eigen land, doch ook ver over de grenzen reeds thans haar resultaat vooruit werpt. Dat de belangstelling zich niet beperkt tot de zakenman en tot hen die door relaties met Kaatsheuvel Loon op Zand verbonden zijn, blijkt reeds dagelijks uit de vele be richten die van Noord tot Zuid het secretariaat berei ken, ongeacht nog wat daar buiten omgaat. Dat ook de hoogste autori teiten hun interesse voor wat hier geschiedt tonen, moge blijken uit het feit, dat de HoogEdelGestr. HoogGel. Heer Professor Dr. J. E. de Quay, Commissaris der Koningin in de Provincie, niet alleen het beschermheerschap van „De Schoen" '49 aanvaardde, doch ook bereid gevonden werd om Zaterdag 23 Juli de Officiële opening van de Tentoonstel ling te verrichten. Alles is aanwezig om „De Schoen" 1949 een succes te doen worden. Moge het dit worden ter voldoening van de initiatiefnemers en tot welzijn van onze nijvere industrie, on ze krachtige handel en actieve middenstand. Jan Tuerlings Voorz. Pers en Publiciteit. VI We zouden evengoed boven dit artikeltje kunnen zet ten: „Door Eendracht Sterk", want wanneer men een voor beeld wil zien van wat door eensgezinde samenwerking is te bereiken, dan wende men 't oog naar „De Schoen" 1949, die van 2327 Juli in Kaatsheuvel wordt gehouden. We hebben uit de aard onzer functie de verschillende fazen van het wordingsproces dezer expositie met grote nauwlettendheid en interesse gevolgd en dan willen wij gaarne openlijk getuigen dat wij voor deze unieke samen werking, dat spontane, zich als één man scharen achter het grote doel, diep respect hebben. Kaatsheuvel-Loon op Zand heeft in 'n zeer korte spanne tijds iets groots opgebouwd, dat iedereen met bewondering vervult en dat de buitenwereld zeker heeft verrast, omdat Kaatsheuvel tot dusverre, wij mogen dit gerust zeggen, op sommig terrein was achtergebleven. Maar met energie, met elan, met verbeten en eensge zinde wil om te tonen wat men vermag door eigen kracht en inspanning, heeft Kaatsheuvel-Loon op Zand getoond wat het betekent en betekenen gaat; heeft het in een sprookjes-achtige omgeving iets groots tot stand gebracht, dat deze gemeente in 't industriëel- en gemeenschapsleven in één slag op hoger peil brengt. Dat is de grote verdienste van deze tentoonstelling, de grootste hulde die voorzitter, organisator, bestuur, com- mité's, autoriteiten, kortom aan de hele gemeente kan worden gebracht. Dat „De Schoen" 1949 een druk bezoek ten deel zal vallen bij zulk een opzet, daaraan twijfelt niemand en dat de industrie en de naam der gemeente op bijzondere wijze zal worden gestimuleerd evenmin. Dat wij daaraan naar de mate onzer krachten zullen mogen meewerken, zal ons een voorrecht zijn. Tenslotte alle hulde, alle succes! RED. De betekenis die deze ten toonstelling voor onze plaats heeft is van een dusdanig for maat, dat het mij als Voor zitter der Vereniging „Kaats heuvels Belang" deugd doet hierover te schrijven. Dit schrijven bedoelt niet te zijn een onderdeel ener re clame-campagne in het kader van deze expositie. Daarvoor zou mijn artikel wat laat ter perse gaan, doch zuiver en al leen om lucht te geven aan een innerlijke trots die mij gevangen houdt bij de tot standkoming van deze mach tige tentoonspreiding van het plaatselijk industriëel en han delsvermogen. Vanwaar die bijzondere be tekenis, zult U vragen. Welnu. Vooreerst is een tentoonstelling geen alledaags gebeuren en tweedens krijgt een dergelijke expositie een aparte tint, wanneer, zoals in dit geval, als het ware de ge hele plaats in haar Zondags pakje uittreedt, want verre weg de meeste inwoners dezer gemeente vinden hun bestaan in de schoenennijverheid of aanverwante artikelen. Nu is het wel typerend dat juist 't initiatief tot deze ten toonstelling ontsproot aan de plaatselijke middenstand, die daardoor blijk geeft een ge zonde, zakelijke kijk op de dingen te hebben. Dat ook deze sociale groep de overige handeldrijvenden en als zeer belangrijk deel tevens de in dustrie tot uittreden heeft we ten te stimuleren, bewijst overtuigend de kracht die in de middenstand leeft. Voor 't overige mogen de organisators dezer tentoonstelling zich ge lukkig prijzen in Burgemees ter v. d. Heijden een man ge vonden te hebben, die niet al leen de plannen tot deze ten- toonstelling met enthousiasme heeft begroet, doch voor wie daarnaast geen moeite te groot is geweest om dit grote werk „De Schoen" 1949 ge stalte te geven. De betekenis van deze ex positie is vooral hierdoor in haar uiterlijke verschijnings vorm beslissend beïnvloed. Kaatsheuvel kende reeds eer der zijn tentoonstellingen. In het jongste verleden (1938) zijn „Kamito". Een knap stuk middenstandswerk, waarvan de tastbare voordelen nog steeds te zien zijn. In 1873 be leefde Kaatsheuvel een land bouwtentoonstelling die, vol gens overlevering, mede als bijzonder geslaagd kon wor den genoemd. En thans: „De Schoen" 1949, het gesprek van de dag. Wie zich de moeite geeft, en wie zal dit niet doen, om zich eens persoonlijk te gaan over tuigen wat hier gepresteerd is, zal met ontzag opzien naar dit monument van willen en kun nen, zoals zich dit aan 't ver baasde oog presenteert. De opgang naar de terrei nen verplaatst de verbeelding naar een groot-stad boulevard. U krijgt hier een voorproefje van wat organisatie en spon tane medewerking in korte tijd vermogen. Aansluitend aan het alom bekende Sport en Wandelpark, dat uiteraard voor deze gelegenheid een extra beurt heeft gehad, ziet U het centrum van de ten toonstelling. Het oog wordt geboeid door de artistieke aan kleding van de terreinen, die hier een sfeer schept van rust, midden in een weelde van kleuren en licht. Zonder sto rend op die rust in te werken ontwaart U de expositiehallen, die binnen hunne omlijsting in geconcentreerde omlijsting la ten zien waartoe onze handel en industrie in staat zijn. Een rondgang door deze ruimten dwingt het grootste respect af voor hetgeen hier aan Uw oog voorbij gaat. U hebt geen ogenblik het idee dat de Schoen- en Lederindustrie aan het einde van haar kunnen is, noch dat de sterk wisselende conjunctuur enige vat heeft gehad op het initiatief van onze nijvere werkers. Het is hier een schakering van toe passing in werkmethoden en uitvoering van modellen, die ook de leek in het vak ver baasd doen staan. Ik geloof mij niet aan over drijving over te geven, wan neer ik vast stel, dat de plaat selijke industrie en handel

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1