I Wijde Wereld Waalwijkse en Langsiraatse Courant W. TIMMERMANS 8. ZONEN REISDEVIEZEN. P-iuitnvez. UIT DE PROVINCIALE STATEN VERGADEREN I De gemeente WASPIK krijgt er vier Koninklijke straten bij* VEEL GESCHREEUW WEINIG WOL i GOEDGEKEURD. Het Provinciaal Genootschap weer naar HEUSDEN. Kassiers en Commissionairs in Effecten Alle Assurantiën WAALWIJK Telefoon 55. Wij zullen U gaarne behulpzaam zijn bij aan vragen ook voor reisdeviezen naar BELGIË, welke vanaf 22 Juli wederom kunnen worden aangevraagd. BRABANTSE LOOIERS GEDUPEERD en hun Hollandse Collega's kregen hun geld. MAAR MAANDAG 25 JULI 1949 Uitgever Waalw ijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO VM HEI ZUIDEN V 72e JAARGANG No. 60. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". COMMUNISTISCHE TACTIEK. Radio Praag beweerde dezer dagen dat het de taak van de Tsjecho-Slowaakse „Katholieke Ac tie" is om de fouten door het Episcopaat gemaakt te herstellen. De onder de communistische regering staande pers beweert dat de „Kath. Actie" Mgr. Beran en het gehele Episcopaat verdrongen heeft en dezelfde pers tracht de lezers wijs te maken dat verschil lende duizenden leden van de Katholieke Kerk hun geloof afzweren om de moeilijkheden tussen Kerk en Siaat. De communistische tactiek die hier gevolgd wordt is zeer doorzichtig. In plaats van de Katholieke Kerk rechtstreeks aan te val len en onschadelijk te maken door Mgr. Beran en de ande re bisschoppen gevangen te nemen, zoals men in Honga rije o.a. met kardinaal Minds- zenty deed, heeft men hier 'n seperatistische beweging in 't leven geroepen in de vorm van de „Katholieke Actie", een door de regering gefor meerd comité, bestaande uit meelopers met de regering, die vanzelfsprekend bereid zijn de verhouding tussen Kerk en Staat in dier voege te regelen, dat de wensen van de regering volkomen wor den ingewilligd. Het Katho lieke Episcopaat zal men nu volkomen gaan negeren en niet meer ais representatief beschouwen voor de Katho lieke Kerk in Tsjecho-Slowa- kije. Men gaat nu onderhan delingen voeren met de „Ka- iholieke Actie", die men ziet als de vertegenwoordiging van het katholicisme in dat land. Dus geen rigoureuse dwang maatregelen zoals in Honga rije, maar een gemene, be drieglijke tactiek die een soort staatskerk in het leven wil roepen,' die geheel onder de zeggingsmacht van de re gering staat. Een tactiek echter die zo doorzichtig is, dat geen enkele overtuigde katholiek zich hierdoor laat' beetnemen. Het is echter weer het zo veelste voorbeeld van de god deloze middelen die 't com munisme beraamt, de kerk, zijn hevigste en meest hard nekkige tegenstander te ver nietigen. Zoals bekend is heeft Zijne Heiligheid de Paus de ban over alle meelopers met het communisme uitgesproken, dus ook over de leden van deze „Katholieke Actie", wel ke maatregelen echter door Radio Praag worden betiteld als „in lijnrechte tegenspraak met de leer van Christus", (sic!) NOG NIETS BETER. De toestand in Indonesië wordt nog steeds niets beter. Overvallen en beschietingen zijn aan de orde van de dag, ondernemingen worden aan gevallen en met de Neder landers samenwerkende per sonen staan voortdurend aan bcsluipingen bloot. Vorige week heeft een zwaar bewapende bende nog vanuit drie richtingen een krachtige aanval gedaan op de stad Pe- kalongan, welke aanval ech ter slechts met inspanning van alle krachten door poli tie en militairen kon worden afgeslagen. Een suikerfabriek in Kali- wungu werd eveneens over vallen; de sterke bende werd ook hier afgeslagen. Duidelijk blijkt dat het de benden niet te doen is om mi litaire doelen, het is niet zo zeer een guerilla-oorlog, als wel een poging heel het eco nomische leven van Java te ontwrichten en hierdoor de algehele toestand op dit ei land, te verwarren en in be roering te houden. Want in het algemeen richt zich deze activiteit meer op economische objecten en ondernemingen, burgerlijke functionarissen en personeel van ondernemingen, dan op militaire doelen. In verband met de Inter- Indonesische conferentie heeft men de Ronde-Tafel-Confe rentie uit moeten stellen. Het staat niet vast of men op de Inter-Indonesische con ferentie zal spreken over de totstandkoming van een staakthetvuren—overeen komst, maar een zegsman van de Nederlandse regering heeft verklaard, dat men nooit aan de Ronde Tafel-conferentie zal beginnen, zonder dat er 'n order tot staken van 't vuren is uitgevaardigd. Terwijl wij ook herinneren aan hetgeen Minister Stikker verklaarde, dat men niet tegelijkertijd kan onderhandelen en schie ten. Het zou ons echter niet ver wonderen als op dit punt nog grote moeilijkheden zullen ontstaan. ATLANTISCH VERDRAG Vorige week heeft de Ame rikaanse Senaat na een debat van bijna twee weken 't At lantische Verdrag bij hoofde lijke stemming met 82 tegen 13 stemmen goedgekeurd. On middellijk voor deze eindstem ming werden de drie republi keinse amendementen die de militaire verplichtingen van de Verenigde Staten aan de andere aan het verdrag deel nemende landen beperkt wil den zien, verworpen. De voorzitter van de con gres-commissie voor atoom energie heeft medegedeeld dat de ratificatie van het verdrag de V.S. niet de verplichting zal opleggen het fabricage- geheim van de atoombom met één of alle Atlantische landen te delen. Op de geheime conferentie over de Amerikaanse atoom- politiek zijn geen definitieve beslissingen genomen; de be sprekingen waren tamelijk onbelangrijk, verklaarde pre sident Truman. Na verloop van tijd zal de conferentie worden voortge zet. In dit verband wijzen wij nog even op een bericht dat melding maakte van het feit dat de Canadese plaatsver vangende eerste minister heeft verklaard, dat ook Canada thans zelf atoombommen zou kunnen maken, al zouden zij mogelijk niet zo goed zijn als de Amerikaanse atoombom men. NIEUWE P.C.J.-ZENDER. Donderdagmiddag heeft H.M. de Koningin de nieuwe korte- golf-2ender van de P.C.J. in Lopik in gebruik gesteld. Verschillende autoriteiten voerden bij de plechtigheid 't woord, waarbij zij wezen op de betekenis van de P.C.J., die geen ander doel kent dan Nederland en de wereldge meenschap te dienen. Het ene volk zal het andere over vre de spreken. Indien wij elkan der niet leren verstaan, weten wij wat ons wacht, aldus sprak Mr. d'Ailly, voorzitter van de stichting Radio Ne derland Wereldomroep. N.V. KON. NEDERL. VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER. Donderdag j.l. werd plechtig het 30-jarig jubileum gevierd van de N.V. Nederlanse Fok ker-fabrieken. Prins Bern- hard die op de receptie aan wezig was, deelde de directie mede dat het H.M. de Konin gin had behaagd aan de Fok kerfabrieken het praedicaat Koninklijk te verlenen. De staatssecretaris van oorlog overhandigde het contract voor de bouw van de Glester meteors voor de legerlucht- macht. De heer J. v. Heesbeen bepleit bespoediging der Biesbosch-plannen. Dinsdag 19 dezer zette de Provinciale Staten hare ver gadering voort. Bij de behandeling der voor stellen inzake wegen en wa terstaat, drong het statenlid J. W. v. Heesbeen uit Waal wijk er bij Ged. Staten op aan, de belangrijke cultuur technische objecten in de Biesbosch, ten Zuiden van de Maas, in de Peel en de Kem pen spoedig tot een goed ein de te brengen. Een economi sche basis is namelijk nodig voor een culturele opbloei van het gewest; de sterke bevol kingsaanwas maakt grond- winst noodzakelijk. Zo liggen in de Biesbosch 30.000 ha. wa ter vrij en zijn dus productief te maken; totaal zouden zich daar 10.000 mensen kunnen vestigen. Brabant beschikt over objecten, die andere pro vincies zouden benijden. Ook in Benelux-verband moeten inspanningen en offers voor Brabant niet te groot worden geacht om de industrialisatie en het wegverkeer op te van gen. De voorz. zeide, dat deze vraagstukken reeds veel eer der bij Ged. Staten in behan deling zijn genomen. Er ko men in Brabant jaarlijks 25.000 zielen bij, dat is een vermeerdering van de be roepsbevolking met 8000 man. Deze groeiende bevolking kost dagelijks grond, ook buiten de landbouw. Het zwaarte punt ligt thans bij de indu strie, omdat het bevolkings overschot in de eerste jaren alléén daarin zijn werk zal kunnen vinden, doch op de duur zal deze industrialisatie alleen geen oplossing kunnen brengen en daarom noodza kelijk moeten leiden tot een emigratie, zoals wij dit tot heden niet hebben gekend. Om de inpoldering te bevor deren wordt er naar gestreefd een bestuurlijke constructie te krijgen. Het tempo, waarin deze objecten worden uitge voerd zou Brabant graag zien versneld, maar de regering wil deze meer intensief doen uit voeren in tijden van depres sie om de dan ontstane werk loosheid met succes te kunnen opvangen. Diverse Statenleden voer den het woord betreffende 't voorstel van Ged. Staten om de stichting „Vrienden van 't Brabants Orkest" uit de pro- vinciekas een jaarlijkse sub sidie te verlenen van 3.5 cent per inwoner van het gewest Brabant, zulks ten minste voor een tijdperiode van 12 jaren. Algemeen wordt aan genomen, dat het Brabants orkest een groot cultureel goed voor het Brabantse volk betekenen zal en de oprich ting van dit orkest daarom ook gezien dient te worden tegen de geestelijke achter grond. Met 53 stemmen voor en 3 tegen werd tenslotte besloten de gevraagde subsidie uit de provinciale kas te verstrek ken. Het Statenlid L. Janssens stelde tenslotte een aantal vragenover de oprichting van een tweede Technische Hoge school voor het Zuiden, het uitblijven waarvan hij voor Nederland in het algemeen en voor het Zuiden met zijn sterke industrialisatie in het bijzonder, een ernstige leemte noemde. De voorz. meende, dat bij de huidige minister van O., K. en W. de noodzaak tot decentralisatie van het Technisch Hoger Onderwijs niet zo vaststaand was als bij diens voorganger. Een desbe treffende commissie was thans op onderzoek in Amerika om deze vraagstukken te bestu deren. Spr. wilde afwachten, in welke richting de ontwik keling van een en ander gaan zou. Het stichtingsbestuur was uiterst waakzaam in deze. Toen in December 1948 on der leiding van de heer Re- naud van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem onderzoek de Voorburcht van het vroegere Heusdense kas teel werd blootgelegd, bracht een groep belangstellende le den van het Provinciaal Ge nootschap op Zondag 19 Dec. een bezoek aan het interes sante historische object, daar bij op vriendelijke wijze ont vangen door het gemeentebe stuur van Heusden. Nu is sinds enige tijd dhr. Renaud met zijn staf werkers de eigenlijke hoofdburcht aan het ontgraven. Hiermee komt een nog belangrijker object open liggen dan dat van het vorig jaar. Zelfs voor des kundigen doen zich hierbij verrassende dingen voor, die een beter inzicht geven in 't burchtwezen van zes, zeven eeuwen geleden en die scher per de achtergrond laten zien waartegen zich een stuk Bra bantse historie heeft afge speeld. Op het hiertoe gedane ver zoek is de heer Renaud weer om gaarne bereid gevonden belangstellende leden van het Prov. Genootschap deskundig rond te leiden op de openge legde terreinen. Dit zal ge schieden op Zaterdagnamid dag 30 Juli a.s.; per extra bus van de B.B.A. zal vertrokken worden om 2 uur vanaf de Bossche Markt tegenover ho tel „Noord-Brabant". Wie aan deze kleine excur sie wenst deel te nemen, geve zich vóór 27 Juli (niet later) schriftelijk op bij de Direc teur van het Provinciaal Ge nootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord Bra bant - Bethaniestraat 2a Den Bosch. jeugdig rijkspersoneel en zou in die geest schrijven aan Ged. Sta ten. Men wilde niet terug naar 't gevloekte volontaire-systeem. Ook voor het gemeenteperso- neel werd de toekenning van de gulden bijslag en van de kinder bijslag goedgekeurd. Goedkeuring hechtte tevens de raad aan het voornemen van B. en W. om een kasgeldlening aan te gaan van 120.000. Dit was vooral in ver band met de aanstaande verbete ring van de haven. Het in 1947 genomen besluit dat er een uitbreidingsplan in voorbereiding was werd her nieuwd. Het schetsplan was een dezer dagen afgekomen en zou ter inzage worden gelegd. Er verschenen nog twee aan vullende punten op de agenda: de bijdrage voor de reparatie van de R.K. Jongensschool werd verhoogd omdat de kosten hoger kwamen dan aanvankelijk was gemeend en ook de heer Smits kreeg een bij drage tot verbetering van zijn woning, van 400, waarvan 100 voor rekening van de ge meente. Alvorens te sluiten dankte de Voorzitter de raad voor de aan gename samenwerking in de af gelopen jaren. Er was veel en nuttig werk verricht. Vooral de heren De Glas en Timmers, die in de nieuwe raad niet terugke ren gaf hij zijn beste wensen mee. De heer Timmers dankte de voor- Met een bewonderenswaar dige vlotheid en eensge zindheid werkte de Was- pikse raad Donderdag avond 'n uitgebreide agen da van 15 punten af in een half uur tijd. Ondertussen hebben nu vier nieuwe straten een naam en zijn er verschillende financiële kwesties afgehandeld. Aan het slot van de ver gadering hield burgemees ter Couwenberg een korte toespraak tcc de scheiden de raad. Na de opening deelde de Voor zitter mee dat de heer De Glas bericht van verhindering had ge zonden. De notulen werden on veranderd goedgekeurd en de in gekomen stukken voor kennisge ving aangenomen. T.a.v. de ver zoeken van sanatorium „De Klok- kenberg" en „Stichting 1940-'45' om subsidie, kon de Voorzitter zeggen dat B. en W. hier gunstig tegenover stonden, maar de zaak zou voor de begroting 1950 nader onder ogen gezien worden. Na onderzoek van de geloofs brieven van de nieuw benoemde raadsleden moest de commissie „tot haar spijt" verklaren dat ze niets had kunnen vinden. Ingevolge de Rijkspremierege ling kregen J. Donks, Verschuren en Vermeulen een bijdrage van de gemeente van resp. 360, 360 en 134.05 ter verbetering van hun woning. De heer Zijlmans maakte een kleine opmerking n.a.v. een andere aanvrage, maar die kwam later nog ter sprake. Ter herinnering aan het rege ringsjubileum van Koningin Wil- helmina en de inhuldiging van Koningin Juliana stelden B. en W. voor om de nieuwe straten te Waspik Beneden naar leden van het Koninklijk Huis te noemen: de straat tussen Stationsstraat en Be nedenkerkstraat: Julianastraat; de straat van Stationsstraat naar Ka naalpad: Prins Bernhardstraat; de verbindingsstraat tussen deze twee Prinses Wilhelminastraat; het Ka naalpad wordt officieel Kanaal straat en de doorbraak wordt de Beatrixlaan. De heer Brok was bang dat de andere drie prinsesjes jaloers zouden worden, maar de Voorzitter was van mening dat die ook nog wel aan de beurt zouden kunnen komen. Dezelfde straten werden tot „openbare weg" bestemd. Aan de Christelijke School werd een bijdrage verleend van 500 voor het aanschaffen van nieuwe leesboekjes. De oude waren dan ook een 25 jaar oud 1 Aan de bijzondere lagere scho len werden alweer zonder dat iemand er een woord aan ver spilde de volgende vergoedin gen toegekend: aan de R.K. Jon gensschool 2320.aan de R.K. Meisjesschool 2596.en aan de Christelijke school 880. Verder werd n.a.v. het Rapport Ubbing de salarisverordening 1947 gewijzigd, wat voor de gemeente ambtenaren een verhoging bete kent, terwijl B. en W. zich met de bonden van gemeentepersoneel en met instemming van de raad verzette tegen Ged. Staten, die ondanks het besluit van de raad, het salaris van de leerling-amb tenaar wilden vaststellen op 800. Maar het gemeentebestuur hield vast aan de salarisregeling voor zitter. Met gebed sloot de Voorzitter daarop de vergadering. Het is nog wel bekend hoe door Herr Hohn op 't laatst voor de bevrijding bij onze looiers leer enz. werd gevor derd, waarvan een groot deel natuurlijk niet is betaald. Hierover is lang en breed voerig overlegd met de Minis ters van Justitie en Financiën, met niet veel resultaat, zoals blijkt uit het onderstaande, ontleend aan het verslag der Tweede Kamer over 't wets ontwerp: Aansprakelijkheid van de Overheid, voor hande lingen verricht of tengevolge van de bezetting: Na bestudering van de Me morie v. Antwoord met bij behorende nota van wijzigin gen en gewijzigd ontwerp van wet, achtte de commissie van rapporteurs het wenselijk met de ministers van justitie en fianciën over een aantal pun ten mondeling overleg te ple gen. Het mondeling overleg heeft geleid tot wijziging van het wetsontwerp. Een punt van overleg had betrekking op de kwestie van de Noord-Brabantse leerfa- brikanten, van wie door een Duitser, een zekere Hohn, leer is gevorderd kort vóór de be vrijding van hun provincie. Deze Duitser heeft daarop bij de Nederlandse Bank te De venter het hun toekomende geld gestort en deze bank heeft dit overgemaakt naar Een veertigtal geweren, een zestigtal drijvers, een aan tal journalisten en fotogra fen en het resultaat geen wild varken Woensdag in de bossen en duinen achter Waalwijk. Glimmende Chevrolets en Studebakers, baronnen en jonkheren met groene hoed jes en plus-fours, het puik van de Nederlandse jagers, met glimmend gepoetste ge weren en grimmige ver beten gezichten, zwermen journalisten, fotografen en film-operateurs, boerenzo nen en kampeerders uit de omtrek met enorme knup pels; een plan, een stra tegie, Napoleon waardig, maarde heren hielden geen rekening met het feit, dat de ever zich niet op een dergelijke manier laat verschalken. LA RIDICULE TUE. Het is me daar Woensdag een drukte geweest bij die grote drijfjacht op wilde zwij nen, die in onze omgeving zou worden gehouden. De dag bladen stonden vol artikelen over het grote feit dat 45 jagers en 60 drijvers gereed stonden om de wilde zwijnen in een grote stormloop weg te vagen, om eens gauw even 'n* eind te maken aan de plaag die deze dieren voor de om geving betekenen. Jan Aarts en zijn mannen, de bekende jacht-combinaties met en zonder hun aanvoer ders, met schutters die dik wijls beter op menselijke dan op dierlijk wild jagen, drij vers, boeren, alles was in het geweer geroepen. De Volks krant en andere bladen wijd den er in de journalistieke komkommertijd hele kolom men aan, schreven over jonk heren en baronnen, over dum dum en nog meer en toen de dag was aangebroken ver schenen er tientallen journa listen en film-operateurs, een veertigtal jagers, een zestig tal drijvers, toen werden de posten uitgezet, toen werden de consignes gegeven, toen begon de grote slag Maar de wilde zwijnen lach ten om deze opzet a la Münch- hausen, en lieten wel hun sporen, hun prenten (om voor onze collega's niet onder te doen) zien, maar niet hun grauwe, stekelige lijven en 't resultaat was nihil, geen wild varken, zelfs niet een heel, heel kleintje. Had men dit maar gehad, dan had 't jagers latijn wel voor de rest ge- gezorgd, maar niets had men, totaal niets waar men iets van kon maken. Men had wel een ree ge zien, zo heette het ofeen bok geschoten. ZOU HET NIET ANDERS KUNNEN? Van een jager ontvingen wij het volgende schrijven: La ridicule tue, het belache lijke doodt, zo is het nu een maal en niet anders. Ontzettend, wat een gewe ren, nota bene vijf en veer tig; de „weidelijke jagers" vertrouwden zichzelf blijk baar niet, bang dat de helft van de moed en durf niet schieten zou; of, en nog eens of, was het tuk op avontuur, romantiek, zuiver sport of iets dergelijks? Wie zal het zeggen? Feit is dat de ever honderd en vijf koningen van de schepping te slim af was en dan spreekt men nog wel eens van een stom varken, maar wie was nu stommer? Natuurlijk heeft dat zwijn naar de persberichten geluis terd en de krant van a tot z uitgeplozen, naast zijn door de Schepper gegeven oer- instincten, heeft zo'n dier na tuurlijk verstand. Wat komen de persberich ten en de A.N.P.-show van Dinsdagmiddag 1 uur nu op een grootse wijze in het be lachelijke; kortom veel ge schreeuw, maar geen borstels (een ever heeft nu eenmaal geen wol). Heren, beoefen ge duld; ga „bersen", leg wild akkers aan, bouw „hochsit- zen" en schiet dan naar har telust zwijnen, maar houdt de konijnen a.u.b. ook „kort", op deze manier kweekt men een behoorlijke dosis „good will" bij de landbouwende bevolking. Maak voortaan geen tamtam en houdt de persmuskieten op een afstand, die zijn er nog gauw genoeg bij als het zwijn geschoten is. Gaitjan Everts,' out nen Achterhoek. Tilburg en Den Bosch. Het geld heeft de fabrikanten ech ter nimmer bereikt, daar in middels Noord-Brabant be vrijd was. Na de bevrijding van geheel Nederland hebben de agentschappen van de Ne derlandse Bank in Noord-Bra bant geweigerd uit te betalen, omdat een circulaire van de minister van financiën hun dit verbood. De Brabantse fa brikanten hebben dus geen betaling ontvangen, terwijl hun collega's in Holland we gens overeenkomstige vorde ringen wel betaald zijn. De overmaking van Deventer naar Holland heeft n.l. wel plaats gevonden voor de be vrijding. De commissie meende nu, dat artikel 8 speciaal in het ontwerp was opgenomen om te voorkomen, dat betaling aan de Brabantse fabrikanten alsnog zou kunnen geschieden Zij vroeg zich af, of dit bil lijk was; en stelde de vraag, of de regering bereid was de bedoelde Brabantse fabrikan ten tegemoet te komen door te bevorderen, dat uit de atv tiva van 't onder beheer ge stelde vermogen van Hohn in de eerste plaats de vorderin gen van zijn crediteuren, i.e. deze fabrikanten, dienen te worden voldaan. Van de zijde der minister werd opgemerkt, dat huns in ziens niet artikel 8 de uitbe taling van het door Hohn ge storte bedrag aan Brabantse leerfabrikanten onmogelijk zal maken, doch dat deze be taling reeds ingevolge het be sluit vijandelijk vermogen verboden was en nog is. Nu meenden de ministers, dat dit geval zich hier niet voordoet, immers, de uitvoe ring van de opdracht wordt niet verhinderd door deze wet. Zij was reeds onmogelijk in gevolge het besluit vijande lijk vermogen. De Amerikaanse senaat heeft Donderdagavond het Atlantische pact met een overweldigende meerderheid geratificeerd. De uitslag van de stemming was 82 stemmen voor en 13 te gen. Voor vastzittende kippen kan ten zeerste aangeraden worden, het toedienen van ge malen zeeschelpen; deze moe ten steeds onder het bereik der dieren zijn. Het dier kan zijn voedsel anders niet vol doende fijn malen. De kool zure kalk uit de schelpen lost zich langzaam op in de ver teringssappen en wordt daar na afgezet in de eierschaal, waarvan de koolzure kalk het hoofdbestanddeel is. Grit bevordert de vertering en geeft eieren met een ster kere schaal. Het voorkomt dus ook mede het windeieren leg gen. Door velen wordt geklaagd over slechte leg. Eén van de voornaamste oorzaken is het te vet zijn der dieren. ZAAGSEL-TURFMOLM. Mijnheer F. Ph. M. te V. U kunt goedkoop zaagsel krijgen en wilt het daarom gebruiken voor bodembedek king en op de mestplank. Het kan wel; doch eikenzaagsel raad ik U niet aan. Neem dan liever dennen- of vurenhout- zaagsel. Mij dunkt dat U beter doet, met turfstrooisel te ge bruiken, na 't eerst zo fijn mogelijk gemaakt te hebben. Turfmolm toch heeft 'n groot absorberend vermogen. Alle vocht wordt hierby direct op gezogen en de eventuele ziek tekiemen worden meteen ge dood. Hierop zou U een laag langgehakt stro kunnen bren gen. Het turfmolm kan wel een maand of wier op de bo dem blijven liggen, dus om de kosten hoeft men het niet te laten. Van de mestvloer moet het natuurlijk zo vaak moge lijk afgenomen en door vers vervangen worden. Daarvoor zoudt U dan geschikt dennen- zaagsel kunnen nemen. ONGEDIERTE. Gebruik nu vooral bestrij dingsmiddelen tegen luis en ongedierte. Deze parasieten veroorzaken veel ellende bij de kippen en kuikens. De leg verminderd en de kleine dier tjes groeien niet. KIPPENVRIEND. (Nadr. verboden).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1