Wijde Wereld 4 Waalwijkse en Langstraatse Courant Van de UIT DE Behangselpapier Belastingvraagstukken. Grote Gildeleesten te Loonopzand ONBEWAAKTE OVERWEGEN HEUSDEN RIJKER Verlos ons is weer zes woningen W. ra» der Heijden Zonen Waalwijk. Tel. 443 Een romantisch festijn en Een sportieve kamp. DONDERDAG 28 JULI 1949 Uitgever Waalwijkse stoomdrukkerij antoon tielen Hoofdredacteur JAN tielen Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO mHEI ZUIDEN OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. 72 JAARGANG No. 61.. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES „ECHO". Op gevaar af door de Nederlandse Spoorwegen beschouwd te worden als lastige kinderen, die, zo dra zij het ene snoepje gekregen hebben, weer om het andere zeuren, moeten wij toch even on ze aandacht wijden aan een onderwerp dat reeds lang in de pen tzat, er reeds meermalen >uit is geweest ook, maar dat nu sinds enkele weken weer de volle aandacht heeft gekregen, vanaf het mo ment dat een autobus met dertig inzittenden, aan een groot gevaar ternau wernood ontsnapte. Men kan praten over de schuldvraag en deze vraag oP verschillende manieren bena deren, vast staat, dat, zo er een bewaakte overweg was geweest, dit niet zou zijn ge beurd ;vast staat ook dat, zo er aan de Putstraat en de Baardwijksestraat veiligheids maatregelen waren getroffen, onze gemeenschap de laatste jaren niet enkele doden had behoeven te betreuren. Er zijn 41 onbewaakte over wegen in de Langstraat en 't zou ondoenlijk zijn, bij al deze overwegen een veiligheids systeem aan te brengen, maar wanneer de Nederlandse Spoorwegen zich van deze kwestie af zouden maken met de opmerking, dat het trein verkeer op deze lijn te gering is, dan getuigt dit van weinig verantwoordelij kheids-ge voel en van een weinig juiste kijk op de toestanden. Op de eerste plaats zou juist in het feit van het ge ringe treinverkeer een aanlei ding kunnen worden gevon den tot het plaatsen van bo men immers hoe minder treinen er rijden, hoe minder men bedacht is op en oog heeft voor het dreigende ge vaar. Op ide tweede plaats zijn daar de ongelukken, de dodelijke ongelukken, die de verantwoordelijkheid voor de weigering, hier voor grotere veiligheid te zorgen, wel zeer zwaar maken. En op de derde plaats is er het steeds toenemende ver keer over deze overwegen, bij de Putstraat en de Baard wijksestraat, in verband met de uitbreiding in die richting van Waalwijk en met het be zoek aan de sportvelden, het zwembad en de bossen, aan de zuidelijke kant van de lijn gelegen. En dan richten wij nog maar alleen onze blik naar Waalwijk, maar zo zijn er 41 overwegen in de Langstraat, die allen, vanzelfsprekend de een meer dan de andere, een gevaar betekenen. Het is ons niet te doen van de N. S. .te verkrijgen dat alle overwe gen van een veiligheidssy steem worden voorzien, wij willen slechts wijzen op de dringende noodzakelijkheid, althans enkele van deze te be veiligen. Een opwerping als dat de mensen zelf maar uit moeten kijken, zou kant noch wal raken. Schaf dan de verkeers agenten af en de stoplichten, de vluchtheuvels en de waar schuwingsborden. Hier zijn mensen in gevaar en dan mag men er zich niet afmaken met dooddoeners. Wij menen dat hier ook en vooral een taak ligt voor het gemeentebestuur en voor Waalwij ks Belang. Op de eerste plaats dient met kracht aangedrongen te worden bij de directie van de N. S. op veiligheidsmaatrege len bij deze twee overwegen. Gelukt dit niet voor beide, dan moet zeker met klem ge persisteerd worden voor de overweg bij de Putstraat, dit is een absolute noodzakelijk heid. Wat de overweg bij de Baardwijksestraat «betreft, kan daar geen beveiliging verkregen worden, dan moet dat, 't is toch speciaal voor de zomermaanden, zelf ver zorgd worden. Dit kan geschieden door on derlinge samenwerking, zoals we indertijd ook begonnen zijn met een nachttelefoon. De gemeente geeft een sub sidie en particulieren en ver enigingen doen de rest en op eij dergelijke manier is de veiligheid niet te duur ge kocht. In elk geval moet er, voor deze twee overwegen zeker, een afdoende en directe vei ligheid verkregen worden. Wij en de Waalwijkse ge meenschap rekenen op de ac tiviteit van het gemeentebe stuur en Waalwijks Belang ten deze. Laat ons na de recente ge beurtenissen niet versagen. In het steeds dreigende ge vaar moet voorzien worden, hoe eer hoe beter AMERIKA HELPT EUROPA. De Amerikaanse regering heeft het Congres een wets ontwerp toegezonden betref fende een militair hulppro gram voor de leden van het Atlantische Verdrag en ande re „vrije landen". De kosten bedragen in totaal 1.450 mil- lioen dollar. Het wetsontwerp stelt verregaande bevoegdhe den voor inzake de verstrek king van oorlogsmateriaal, maar sluit nadrukkelijk de verzending van atoombom men aan andere landen uit. In een speciale boodschap deed president Truman een beroep op het Congres om 't wetsontwerp te aanvaarden: „Snel werk is noodzakelijk, omdat de landen van West- Europa hun defensie moeten opbouwen en versterken tegen het gevaar van een Russische agressie. Onze vredespolitiek heeft reeds het gewenste ef fect, verklaarde Truman; wij kunnen ons niet veroorloven de vaart te verliezen die wij reeds hebben bereikt. Het is ons doel er voor te zorgen dat de betreffende landen in de kortst mogelijke tijd wor den uitgerust met goed ge oefende strijdkrachten, die in staat zijn de orde in het bin nenland te handhaven en weerstand te bieden aan de eerste fazen van agressie van buiten". Even voor deze boodschap had president Truman in een korte plechtigheid de ratifi catie-oorkonde van het Atlan- tisch Pact ondertekend. Hij kenschetste deze handeling als een historische stap naar een wereld van vrede, een vrije wereld die geen vrees kent. TWEE U.N.C.I.-WAAR- NEMERS TERUG GEROEPEN. De Amerikaanse Kolonel Carlock, voorzitter van de af deling militaire waarnemers van de UNCI en Majoor Mon tana, secretaris van deze af deling, eveneens Amerikaan, zijn beiden naar de Verenig de Staten teruggeroepen. Vam officiële zijden heeft men tot nu het vertrek van deze twee waarnemers nog niet in verband gebracht met de publicatie over de ver draaide rapporten in Indo nesië. Indonesische kranten doen dit echter wel, zij juichen deze maatregel van het Ame rikaanse Ministerie van Bui tenlandse Zaken toe. Geen enkel belang is gediend, schrijft men, bij het laten voortbestaan van een situatie, die hier een sfeer van wan trouwen schept tussen hen, die dienen samen te werken aan de opbouw van dit land. In Djokja worden momen teel weer besprekingen ge voerd over een overeenkomst staakt-het-vuren, en om voor bereidingen te treffen voor een Ronde-Tafel-Conferentie, die mogelijk op 15 Augustus zal beginnen. Ondertussen is het eerste gedeelte van de Inter-Indo- nesische conferentie achter de rug; op menig punt is over eenstemming bereikt, maar verwondering is er vooral ge wekt door de overheersende positie die de oude republiek in de Republiek der Verenig de Staten van Indonesië zal innemen. Waaruit de conclu sie getrokken wordt, dat het Republikeins prestige groot is in het federale gezelschap en dat niemand er aan twijfelt dat Sukarno de eerste presi dent wordt. Nog is overeengekomen dat de nieuwe republiek geba seerd zal zijn op de beginse len van democratie en fede ralisme. Het territoir van de republiek zal bestaan uit de gebieden, die daartoe behoor den volgens de status quo als vermeld in de Renville-over- eenkomst. Aan het hoofd van de Republiek zal een presi dent staan, die constitutioneel hoofd van de regering zal zijn, terwijl de ministers verant woordelijk zullen zijn. De pre sident zal gekozen worden door de deelgebieden. Twee vertegenwoordigende lichamen zullen ingesteld worden: een volksvertegen woordiging en een staten- vertegenwoordiging. Dr. v. Royen heeft nog me degedeeld dat hij deze week de order staakt-het-vuren verwacht en dat hij ook van mening is dat de meeste mi litaire commandanten deze order na zullen komen. Maar optimist blijven! BELGISCHE KABINETSKWESTIE. De heer Eyskens die van de prins-regent is aangesteld als kabinets-formateur, heeft het bij de eerste besprekingen met liberalen en socialisten zo ver kunnen brengen dat de voor zitters van beide partijen er in hebben toegestemd delega ties aan te wijzen die de be sprekingen met de formateur zullen voortzetten. Naar men meent doelt Eys kens op een drie-partijen-re gering met een program, ge richt op financiële, economi sche en sociale vraagstukken. De rode linkse elementen in België hebben verklaard op te treden voor bescherming van de democratische instellingen tegen elke poging Leopold weer op de troon te brengen, voor het behoud van de grondwettelijke vrijheid van gedachte, pers en vergadering enz. enz. ZICH VOORBEREIDEN OP DE CEL. In een brief die Zondag in kerkelijke kringen circuleerde worden de Tsjecho-Slowaak- se priesters gewaarschuwd dat zij een nieuwe druk van de regering kunnen verwachten, waartegenover zij een vastbe raden houding dienen aan te nemen. De priesters die be dreigd worden met boeten, wordt aangeraden de gevan genis te kiezen. Verklaard wordt verder in deze brief, dat slechts een gering aantal priesters de „katholieke ac tie" van de regering steunt. DE H. VADER SPREEKT. In de St. Peter-basiliek wa ren Zondag 15.000 vrouwen uit verschillende landen bij een om te luisteren naar het woord van Zijne Heiligheid de Paus. De H. Vader wees vooral op het zedelijk verval in deze tijd en Hij deed een dringend beroep op alle vrou wen, op de moeders vooral, om met tact en liefde, haar eigen, de aldoor toenemende zinnelijkheid der jeugd tegen te gaan. DE TOESTAND IN CHINA. Gestadig vorderen de com munistische troepen bij hun opmars in China. De nationa listische troepen hebben dezer dagen de hoofdstad van de provinciale Hoenan ontruimd en trekken zich steeds verder terug, terwijl zij de bruggen in de omtrek van de stad hebben vernield. De commu nisten schijnen niet veel haast te maken de stad te bezetten. Deze hebben vortaan de tijd aan zich zelf. De Chinese regering zou de Amerikaanse regering ver zocht hebben de publicatie van een witboek over China, die zij van plan was, uit te stellen, daar zulks een morele steun voor de communisten zou betekenen. Het belangrijkste punt dat de gemeenteraad van Heus- den Maandagavond te be handelen kreeg, was, gezien de woningnood, die ook hier nog steeds heerst, het voor stel tot het bouwen van 6 nieuwe woningen, waarvan er 4 toegewezen waren aan de firma de Haan Oer- lemans en 2 ter oplossing van crepeergevallen. Heusden heeft, wat de wo ningbouw betreft, de laat ste jaren slechts gedokterd en 6 woningen is niet zo heel veel, maar het bete kent toch in elk geval weer een stap in de goede rich ting. Men begon deze vergade ring goed op tijd, wat een in breuk betekent op een Heus- dense traditie. Nadat de notulen met een kleine opmerking van de heer Verschuren waren goedge keurd, werd kennis genomen van een aantal ingekomen stukken, waaronder enkele vragen waren van de heer te Vruchte met betrekking tot de voetbalvereniging, waar bij de voorzitter o.m. mede deelde dat er reeds een schrijven aan de inspecteur van de domeinen gericht was met de vraag of er gelegen heid bestond tot aankoop van een stuk grond, bestemd voor het nieuwe voetbalterrein. De heer Verschuur vroeg naar het standpunt van B. en W. t.a.v. de gehele of gedeel telijke herbouw van boerde rijen binnen de wallen. B. en W. zijn er voor dat de boerderijen buiten de wallen gebouwd worden, maar soms was dit onmogelijk. De heer Verschuur infor meerde verder naar een zeker complex van de heer v. d. Bos, dat de gemeente goed kon gebruiken, maar dat nu door het Kerkbestuur verkocht zou zijn. Officiëel was B. en W. van een verkoop niets bekend. Nadat de voorzitter zijn vragen had beantwoord, zei- de de heer Verschuur het te betreuren dat men niet in staat bleek een belangrijk ge deelte van de gemeente te verbeteren. Het feit lag er nu eenmaal, aldus de voorzitter; men hoop te de meisjesschool toch bin nen afzienbare tijd op een geschikte plaats te kunnen bouwen. Waarom heeft de stede- bouwkundige hieraan zo wei nig aandacht besteed, vroeg de heer Verschuur. Deze was, aldus de voorz., vermoedelijk van de gedach te uitgegaan dat dit terrein met krotten, aan het kerkbe stuur behoorde, dat er een meisjesschool op zou bouwen. De heer Verschuur vond 't vreemd dat ze nu de grond gingen verkopen. Van de V.V. Herptse Boys was een verzoek binnengeko men tot verlenging van. de huur van het voetbalveld. Dit schrijven zou worden aange houden tot de zaak onderzocht was. Het R.K. Kerkbestuur van Herpt vroeg gelden voor gym- nastiekartikelen in de Lage re School; ook dit werd aan gehouden totdat het advies van de inspecteur ingewon nen was. De raadsbrieven van de nieuw-benoemde raadsleden werden vervolgens onderzocht en in orde bevonden. B. en W. stelden vervol gens voor aan het R.K. Sa natorium „De Klokkenberg" een subsidie te geven van 10 cent per inwoner. De raad keurde dit zonder enige aanmerking goed, maar de heer Dekkers zou graag enige zekerheid hebben of men desgelijks ook zou han delen met een protestants sanatorium. Al meermalen had de voor zitter de heer Dekkers gezegd dat hij van dp loyale steun van B. en W. verzekerd kon zijn. Men maakte geen on derscheid tussen katholiek en protestant. De Bond tegen het schen den van Gods H. Naam zag zich een subsidie toegewezen van 10. De gemeenschappelijke re geling met de gemeente Eethen en Nederhemert inza ke toelating van kinderen op de openbare school in Heus den, werd aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Er werd een regeling vast gesteld betreffende het heffen van rechten voor inlichtingen uit het bevolkings- en ver blijfsregister; de heer Dek kers vond dat men in 't ver leden nooit zulke zware rech ten geheven had, speciaal de abonnementen. In de praktijk echter, aldus de voorzitter, kwamen de abonnementen niet voor. En toen zei de heer Dek kers iets over wijzigingen in de maatschappelijke struc tuur, waardoor het nodig zou kunnen zijn; het bevolkings register zou zodoende een handelszaakje worden. De voorz. zeide echter, dat men bij wijziging van de maatschappelijke structuur ook de verordening kon wij zigen. VENTEN. Bij een voorstel tot vaststel ling van een verordening op de heffing van leges ter secre tarie, vroeg dhr. Verschuur hoeveel mensen er ge bruik maakt envan een vent vergunning. Dit waren er ge middeld twee per week. De heer Verschuur meen de dat deze vergunning spe ciaal in de buitenwijken wel eens ontdoken werd door vaak onbetrouwbare lieden. Hij vroeg controle hierop. Verder hoorde hij dat Heus- dense mensen die elders wil den venten, geweerd werden aan de hand van de legesver ordening. Hij zou willen dat de gemeente met gelijke munt terugbetaalde. De voorzitter wees op het beperkt ventverbod, dat op verzoek van de plaatselijke middenstand werd aangehou den. Bij een voorstel betreffen de een wijziging van rang en bezoldiging van het gemeen te-personeel, vond de heer Verschuur dat er wel wat veel ambtenaren op het se cretarie zaten, maar wanneer dit in de praktijk nodig bleek om de burgemeester te ont lasten, dan was hij er niet tegen. Ook de heer Dekkers vond dat de burgemeester zo veel mogelijk van administra tief werk ontlast diende te worden. De heer te Vruchte keerde zich eigenlijk tegen het ver schil dat er gemaakt werd tussen de le en de 2e klas ar beider; hun werkzaamheden waren dezelfde en bovendien meende hij te weten dat de Bruin maar opstapte wanneer hij zin had; hij moest er even goed voor werken. De voorzitter was echter de mening toegedaan dat de Bruin niet opzettelijk zijn werk ontliep, en bij deze me ning legde de heer te Vruch te zich graag neer. Het verzoek van de heer v. Wijk tot aankoop van een stuk grond aan de Oud-Heus- dense straat, besloot men aan te houden tot dat het gehele werk daar was opgeleverd. Aa,n de tentoonstelling Jeugd van Nederland werd besloten een subsidie te ge ven van 20. 't Gemeente-personeel krijgt een gratificatie en B. en W. krijgen een crediet van 2000.welke som aan de firma de Veer en Schellekens moest bijbetaald worden, in gevolge de risico-regeling. NIEUWE WONINGEN Vervolgens werd besloten tot het bouwen van de 6 wo ningen onder architectuur van Ir. v. Epe. Vier woningen van 260 m3 zouden gebouwd wor den in de tuin van de heer Nieuwkoop en twee woningen van 290 m3 aan het eind van het Oud-Heusdense Eind. De heer Verschuur vroeg of er al mensen waren aangewe zen voor de woningen voor crepeergevallen, welke vraag de voorzitter bevestigend be antwoordde. Bent U niet bang dat U vast komt te zitten met de woningen voor grote gezin nen, vroeg de heer Verschuur. De voorzitter antwoordde, dat men ze eenvoudig niet kreeg, men had er ooit eens enkele gehad, maar de laat ste jaren niet meer. De heer te Vruchte vroeg waarom er nu wel plaats was voor deze woningen en des tijds toen men twintig wo ningen had gehad niet. De voorzitter toonde aan dat men toen niet over de nodige grond beschikte. Hiermede werd deze ver gadering gesloten. NIEUWE BURGEMEESTER VAN WIJCHEN. Met ingang van 15 Augustus is benoemd tot burgemeester van WIJCHEN bij Nijmegen Mr. M. van Thiel, thans burgemeester van Halsteren. BELASTINGHERZIENING 49. V. Art. 8 wetsvoorstel Belasting herziening 1949. In het Besluit op de Vennoot schapsbelasting 1942 worden de volgende wijzigingen gebracht. Zij vinden toepassing met ingang van het boekjaar, waartoe 1 Januari 1948 behoort. I. Artikel 6, eerste lid, wordt gelezen Voorwerp van belasting is bij de binnenlandse belastingplichti gen het over een jaar berekende belastbare bedrag. Dit wordt ver kregen door de winst over het jaar te verminderen met het nog onverrekende verlies, dat bij het berekenen van de winst over de drie voorafgegane jaren blijkt. II. In artikel 6, tweede lid, wordt ,,8 tot en met 12" vervan gen door: 6 tot en met 11. III. In artikel 14 wordt „met onttrekkingen in de zin van ar tikel 9, lid 2 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 wor den gelijkgesteld" vervangen door Geen invloed op de winst heb ben. IV. Artikel 16 wordt gelezen: Bij het vaststellen van onverre kende verliezen van vorige jaren blijven de bepalingen van de ar tikelen 12 en 14, onder 4 buiten toepassing. V. Artikel 17 en het daarbo ven geplaatste opschrift vervallen. De huidige tekst van artikel 6 luidt (1) Voorwerp van de belasting is bij de binnenlandse belasting plichtigen het over een jaar bere kende belastbare bedrag. Dit wordt verkregen door de winst over het jaar te verminderen met t nog onverrekende verlies, dat bij het berekenen van de winst over de beide voorafgaande jaren ge bleken is, en te vermeerderen met de bijtellingen, omschreven in de artikelen 19 en 20. (2) De winst wordt berekend op de voet van de artikelen 8 tot en met 12 en 22 van het Be sluit op de Inkomstenbelasting '41, tenzij bij of krachtens dit besluit anders is bepaald of tenzij uit het verschil in wezen tussen den be lastingplichtige en een natuurlijk persoon het tegendeel voortvloeit. De wijziging van de aanhef van art. 14 is nodig geworden door de wijzigingen in de redactie van art. 9 Besluit Inkomstenbelasting. Artikel 16 luidt nu: (1) Bij het vaststellen van de onverrekende verliezen van vori ge jaren en van het volgens arti kel 20 op de positieve herleide overgangsreserve in mindering te brengen verlies van het jaar zelf blijven de bepalingen van de ar tikelen 12 en 14, onder 4, buiten toepassing. (2) Verliezen uit vorige jaren zijn niet voor aftrek vatbaar, zo lang zulke verliezen kunnen wor den verrekend met een herleide overgangsreserve, als bedoeld in Hoofdstuk II van het Invoerings- besluit Vennootschapsbelasting 1942. Artikel 17 met opschrift luidt: G. Zetelverplaatsingen naar een plaats buiten het Rijk. Artikel 17. (1) Eindigt de be lastingplicht door verandering van het land van vestiging, dan wordt het zuiver bedrijfsvermogen ge acht onmiddellijk vóór deze ver andering te zijn uitgedeeld voor andere dan bedrijfsdoeleinden. (2) De activa en passiva wor den daarbij steeds geschat op de in artikel 10, lid 2, van het Be sluit op de Inkomstenbelasting 1941 omschreven bedrijfswaarde. VAN LOON. De Gildefeesten bij het 165- jarig bestaan van 't Gilde St. Amhrosius zijn een waar festijn geworden. Grote werkzaamheden zijn hier aan vooraf gegaan en geen kosten noch moeiten zijn gespaard gebleven om dit feest te doen slagen. Nog zelden heeft ons kerkdorp zulk een massale volksmas sa moeten verzetten en vooral Zondag steeg dit aan tal ten top, zodat men kon spreken van over de kop pen te lopen. DE FEESTEN OP ZATERDAG. Zaterdag werden de feesten ingeluid en kwamen de Gilde- broeders der plaatselijke ver enigingen in hun verenigings lokalen bijeen. Alvorens de feestelijkheden een aanvang namen, werd de Over-Deken de heer Ber nard v. d. Hoven bij monde van de heer P. Vermeer, ge huldigd bij diens zilveren ju- bilé als Over-Deken, en de heer Adr. Biemans bij zijn jubilé als 40-jarig lid, waar bij beide jubilarissen een blijk van herinnering werd aan geboden namens het jubile rende gilde. De heer v. d. Hoven dankte de secretaris voor zijn bemoe digende woorden tot hem ge richt en sprak de hoop uit dat de goede verstandhouding on derling tot in lengte van da gen zal mogen blijven voort bestaan. De eerste schrede van het jubilerende Gilde was het af halen van de Koning, de heer Jos Dankers, waarna de Gil den St. Crispijn en St. Hu- bertus en hun resp. koningen onder de tonen de muziek aan hun woningen werden afge haald. Met tromgeroffel en muziek werd een rondwan deling door het dorp gemaakt en naar het feestterrein afge marcheerd, waar met de Ven- aelgroet en het Wilhelmus de feestelijkheden en de Ker- messe d'Eté door de Over- Deken werden geopend. Hierna werd een aanvang gemaakt met het koningschie- ten van het Gilde St. Huber- tus. Na een vinnige strijd werd de heer J. Snoeren als koning uitgeroepen en met de traditionele oude gebruiken beëdigd. Door dit Gilde werd als oud gebruik ook een hor loge en nog een prijs verscho ten. Winnaar van het harloge werd de heer A. v. d. Hoven en van de 2e prijs Dr. Smals. Vervolgens had de persone le prijsverschieting plaats der drie plaatselijke verenigingen, waarvoor elk gilde 2 prachti ge prijzen beschikbaar had ge steld. Hiervan was de uitslag als volgt: Ambrosius: 1 Adr. Spapens, 2. Nic. de Jong. St. Hubertus: 1 J. Verhoeven, 2 Fr. Kuipers. St. Crispijn: 1 P. v. d. Velden, 2 A. v. Riel. Om 9 uur had onder grote be langstelling de prijsuitreiking plaats. De eerste dag werd in gezellig samenzijn verder doorgebracht. DE FEESTELIJKHEDEN VAN ZONDAG. De Zondag had wederom een vlot verloop en de massa le volksmassa werd in goede banen geleid en velen konden iets van de betekenis van het Gilde-wezen met zich dragen. Om 9.30 uur kwamen de Gilde-broeders in hun club lokaal bijeen, en vendelend en met tromgeroffel werd kerkwaarts getogen om de hoogste groet te brengen aan God. Voor 't jubilerende Gil de was 't de grootste eer dit te mogen doen bij een bij zondere ^gelegenheid. Om 10 uur werd de plechtige Gilde- Mis opgedragen door Pater Rijkers, die de feestpx-edikatie hield met als onderwerp, hoe in vroegere tijden het katho lieke geloof werd vervolgd en de kei-ken werden ingenomen, hoe men zich tevreden moest stellen met een schuur als noodkerk, doch hoe men 't ge loof desondanks wist te behou den. Vanaf 12 uur werden de Gilden ontvangen en om 1 uur had de officiële ontvangst plaats in de zaal der jubile rende vereniging, waarbij we o.a. opmerkten de hoofdman Jhr. Mi-, E. C. F. X. Verheij- den e.a. De opening geschied de door de Edelachtb. Heer Burgemeester v. d. Heijden, voorzitter van het Ere-comité, die in zijn openingsrede een weerspiegeling gaf van de vervlakking der bevolking in deze tijd, en zei dat wij op de eerste plaats zullen moeten trachten spoedig uit deze ver vlakking te geraken. Over 't Gilde-wezen zeide spreker dat dit terug grijpt naar eeuwen geleden, toen onze voorvade ren de steunpilaren waren van het geloof en de oude traditie wisten te handhaven. In vroe gere tijden dienden de Gilden volgens spreker, om de orde en rust te handhaven, thans kunnen de Gilden zich ont plooien om de dorpsgemeen schap op een hoger peil te brengen en door samenwer king tot grotere bloei te ko men. Vervolgens sprak de Zeer- eerw. Heer Pastoor Schoen-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1